100-bai-tap-va-bai-giai-mon-thue.pdf

22 5.4K 262

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 14:13

bai tap va bai giai mon thue

Hình ảnh liên quan

Một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh XNK có tình hình kinh doanh trong kì tínhthuế nhƯ sau: -Mua 200 tấn gạo 5% tấm của công ty thương mại dể xuất khẩu với giá 3 tr/tấn - 100-bai-tap-va-bai-giai-mon-thue.pdf

t.

doanh nghiệp nhà nước kinh doanh XNK có tình hình kinh doanh trong kì tínhthuế nhƯ sau: -Mua 200 tấn gạo 5% tấm của công ty thương mại dể xuất khẩu với giá 3 tr/tấn Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan