0

ca_mon_ketoanchiphi_9326.pdf

111 980 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:28

to chuc ke toan san xuat va tinh gia thanh san pham trong doanh nghiep 1CHCHƯƯƠNG 1ƠNG 1TOTỔÅCHCHỨỨC KEC KẾÁTOATOÁÙN CHI N CHI PHPHÍÍSASẢÛN XUAN XUẤÁT VAT VÀØTTÍÍNH NH GIAGIÁÙTHATHÀØNH SANH SẢÛN PHAN PHẨÅM M TRONG DOANH NGHIETRONG DOANH NGHIỆÄPPMUMỤÏC TIÊU HOC TIÊU HỌÏC TAC TẬÄPPSauSaukhikhihohọïccxongxongchchưươngơngnanàøyy, , babạïnnsẽsẽ::►►LieLiệättkêkêđưđươợïcccacáùccloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátttheotheoyeyếáuutotốá, , theotheokhokhỏûananmumụïccvavàøtheotheocacáùcccacáùchchphânphânloaloạïiikhakháùcc;;►►XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngngvavàøphphưươngơngphapháùppqui qui nanạïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt; ; đđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh; ; kykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnh;;►►ĐĐaáùnhnhgiagiáùsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang vavàøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmtheotheonhnhưữngõngphphưươngơngphapháùppkhakháùccnhaunhau;;►►VaVậänndudụïngngtatàøiikhokhỏûanankekếátoatoáùnn, , sosổåkekếátoatoáùnnvavàøtrtrììnhnhttựựkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm NONỘÄI DUNG CHI DUNG CHƯƯƠNGƠNG1.1. 1.1. NoNộäiidung dung totổåchchứứcc1.2. Qui 1.2. Qui trtrììnhnhkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm1.3. 1.3. BaBàøiitatậäpp21.1. NO1.1. NỘÄI DUNG TOI DUNG TỔÅCHCHỨỨCC1.1.1. 1.1.1. XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh1.1.2. 1.1.2. PhânPhânloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt1.1.3. 1.1.3. XaXáùccđđònhònhcacáùccphphưươngơngphapháùppqui qui nanạïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttđđeểåphuphụïccvuvụïchochovieviệäcchahạïchchtoatoáùnngiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm1.1.4. 1.1.4. XâyXâyddựựngngcacáùccloaloạïiisosổåkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt1.1.5. 1.1.5. XaXáùccđđònhònhkykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhvavàøphphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdangdang1.1.6. 1.1.6. PhPhưươngơngphapháùppttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm1.1.1. 1.1.1. PhânPhânloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt►►PhânPhânloaloạïiitheotheoyeyếáuutotốáchi chi phphíí::Chi Chi phphíínguyênnguyênvavậättlieliệäuuChi Chi phphíínhânnhâncôngcôngChi Chi phphííccdcccdcChi Chi phphííkhakhấáuuhaohaoTSCTSCĐĐChi Chi phphíídòchdòchvuvụïmuamuangoangoàøiiChi Chi phphííkhakháùccbabằèngngtietiềànn1.1.1. 1.1.1. PhânPhânloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt((tttt))►►PhânPhânloaloạïiitheotheokhokhỏûananmumụïccChi Chi phphíísasảûnnxuaxuấáttgogồàmm3 3 khokhỏûananmumụïcc::Chi Chi phphííNVL NVL trtrựựcctietiếáppChi Chi phphíínhânnhâncôngcôngtrtrựựcctietiếáppChi Chi phphíísasảûnnxuaxuấáttchungchung31.1.1. 1.1.1. PhânPhânloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt((tttt))►►PhânPhânloaloạïiikhakháùccChi Chi phphííban ban đđaầàuuvavàøchi chi phphííchuyechuyểånnđđoổåiiChi Chi phphíícơcơbabảûnnvavàøchi chi phphííchungchungChi Chi phphííbabấáttbiebiếánnvavàøchi chi phphííkhakhảûbiebiếánnChi Chi phphííphânphânbobổåvavàøchi chi phphíítrtrííchchtrtrưươớùccChi Chi phphíítrtrựựcctietiếáppvavàøchi chi phphíígiagiáùnntietiếáppChi Chi phphíítotổångnghơhợïppvavàøchi chi phphííđđơnơnnhanhấáttChi Chi phphíínămnămtrtrưươớùccvavàøchi chi phphíínămnămnaynay1.1.2. 1.1.2. XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh►►ĐĐoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttĐĐoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttlalàøphaphạïmmvi vi đđeểåtatậäpphơhợïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttphapháùttsinhsinhtrongtrongkykỳø. . ĐĐoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttcocóùthethểålalàø::TTừừngngsasảûnnphaphẩåmm, , nhonhóùmmsasảûnnphaphẩåmm, , đđơnơnđđaặëtthahàøngng;;TTừừngnggiaigiaiđđoọïanansasảûnnxuaxuấátt;;TTừừngngnơinơiphapháùttsinhsinhchi chi phphíí: : phânphânxxưươởûngng, , bobộäphaphậännsasảûnnxuaxuấátt,,……1.1.2. 1.1.2. XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh((tttt))►►ĐĐoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm: : lalàøbabấáttkykỳøcacáùiiggììmamàønhanhàøquaquảûnntròtròmuomuốánnbiebiếáttchi chi phphííđđeểåtatạïooraranonóù. . ĐĐoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhcocóùthethếálalàø::SaSảûnnphaphẩåmmhohòøananchchỉỉnhnh;;BaBáùnnthathàønhnhphaphẩåmm;;ĐĐơnơnđđaặëtthahàøngng;;Chi Chi tietiếáttsasảûnnphaphẩåmm;;SaSảûnnphaphẩåmmqui qui đđoổåii;;…… 41.1.2. 1.1.2. XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh((tttt))►►XaXáùccđđònhònhrõrõđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmsẽsẽgiugiúùppchochokekếátoatoáùnntotổåchchứứcctotốáttcôngcôngtatáùcckekếátoatoáùnnphaphầànnhahàønhnhnanàøyởûdoanhdoanhnghienghiệäpp ►►KhiKhixaxáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngnghahạïchchtoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmcacầànnphaphảûiixuaxuấáttphapháùttttừừđđaặëccđđieiểåmmtotổåchchứứccsasảûnnxuaxuấáttvavàøyêuyêucacầàuucucủûaaquaquảûnnlylýùđđeểåxaxáùccđđònhònh 1.1.3. 1.1.3. XaXáùccđđònhònhcacáùccphphưươngơngphapháùppqui qui nanạïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttđđeểåttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmQui Qui nanạïppchi chi phphííphaphảûiigagắénnlieliềànnvơvớùiicacáùccloaloạïiichi chi phphííkhakháùccnhaunhauvavàøđưđươợïccphânphânloaloạïiinhnhưưsausau::Qui Qui nanạïppchi chi phphíícơcơbabảûnnPhânPhânbobổåchi chi phphíítheotheoddựựtoatoáùnnTTíínhnhgiagiáùthathàønhnhvavàøphânphânphophốáiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttphuphụïtrơtrợïPhânPhânbobổåchi chi phphííchungchungPhânPhânbobổåthiethiệätthahạïiitrongtrongsasảûnnxuaxuấátt1.1.4. 1.1.4. XâyXâyddựựngngcacáùccloaloạïiisosổåkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt►►SoSổåkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttgogồàmmcocóù2 2 loaloạïii::SoSổåphuphụïccvuvụïchochokekếátoatoáùnntatàøiichchíínhnh((sosổåtotổångnghơhợïpp))SoSổåphuphụïccvuvụïchochokekếátoatoáùnnquaquảûnntròtrò((sosổåchi chi tietiếátt))►►SoSổåkekếátoatoáùnntotổångnghơhợïpp: : cacáùccloaloạïiisosổåvavàøtrtrììnhnhttựựghighisosổåththựựcchiehiệänntheotheohhììnhnhththứứcckekếátoatoáùnnđđããchochọïnn ►►SoSổåchi chi tietiếátt: : tutùøyytheotheoyêuyêucacầàuucucủûaaquaquảûnnlylýùvavàøđđoốáiittưươợïngngtatậäpphơhợïppchi chi phphíícucủûaadoanhdoanhnghienghiệäppđđeểålalậäppsosổå. . MẫuMẫusosổåththưươờøngngdo do doanhdoanhnghienghiệäppttựựthiethiếáttkekếá. . SauSađâyâylalàømomộättsosốávvíídudụïvevềàmẫumẫusosổåchi chi tietiếáttchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt5SoSổåchi chi tietiếáttchi chi phphííNguyênNguyênvavậättlieliệäuutrtrựựcctietiếáppĐĐoốáiittưươợïngng::ThaTháùngng…… nămnăm…… CoCộängngcocộängng……VaVậättlieliệäuuphuphụïNVL NVL chchíínhnhChi Chi tietiếáttngangàøyySoSốáDiễnDiễngiagiảûiiChChứứngngttừừSoSổåchi chi tietiếáttchi chi phphííNhânNhâncôngcôngtrtrựựcctietiếáppĐĐoốáiittưươợïngng::ThaTháùngng…… nămnăm…… CoCộängngcocộängng……LLưươngơngphuphụïLLưươngơngchchíínhnhngangàøyySoSốáChi Chi tietiếáttDiễnDiễngiagiảûiiChChứứngngttừừSoSổåchi chi tietiếáttchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttchungchungĐĐoốáiittưươợïngng::ThaTháùngng…… nămnăm…… PhânPhânbobổåchocho--ĐĐoốáiittưươợïngngAA--ĐĐoốáiittưươợïngngBBCoCộängngCPCPcocộängng……VaVậättlieliệäuuPXPXNhânNhânviênviênPXPXngangàøyySoSốáChi Chi tietiếáttDiễnDiễngiagiảûiiChChứứngngttừừ6SoSổåtotổångnghơhợïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátttheotheđoốáiittưươợïngngThaTháùngng…… nămnăm…… CoCộängng--ĐĐoốáiittưươợïngngCC--ĐĐoốáiittưươợïngngBB--ĐĐoốáiittưươợïngngAACoCộängngCPCPSXSXchungchungCPCPNCNCTrTrựựcctietiếáppCPCPNVLNVLTrTrựựcctietiếáppKhoKhỏûananmumụïccĐĐoốáiittưươợïngngtatậäpphơhợïppQui Qui trtrììnhnhghighisosổåkekếátoatoáùnnchi chi tietiếáttChứng từban đầuSổ chi tiếtCP cơ bảnSổ chi tiếtCPSX chungSổ tổng hợp CPSXTheo đối tượng1.1.5. 1.1.5. XaXáùccđđònhònhkykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhvavàøphphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùSP SP dơdởûdangdang►►KyKỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhlalàøkhokhỏûangangthơthờøiigiangianđđeểåttíínhnhgiagiáùthathàønhnh. . KyKỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhcocóùthethểåphuphùøhơhợïppvơvớùiikykỳøkekếátoatoáùnnhoahoặëccchuchukykỳøsasảûnnxuaxuấátt. . KhiKhixaxáùccđđònhònhkykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhphaphảûiicăncănccứứvavàøoo::KhaKhảûnăngnăngxaxáùccđđònhònhchchíínhnhxaxáùccvevềàsosốállưươợïngngvavàøchachấáttllưươợïngngcucủûađaạïiillưươợïngngkekếáttquaquảûsasảûnnxuaxuấátt;;VieViệäccxaxáùccđđònhònhchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttliênliênquanquanđđeếánnkekếáttquaquảûsasảûnnxuaxuấátt ►►ĐĐaáùnhnhgiagiáùsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang lalàøvieviệäccxaxáùccđđònhònhchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttcucủûaanhnhưữngõngđđoốáiittưươợïngngcocòønnđđangangtrongtrongquaquáùtrtrììnhnhsasảûnnxuaxuấátt 71.1.5. 1.1.5. XaXáùccđđònhònhkykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhvavàøphphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùSP SP dơdởûdang (dang (tttt))►►ĐĐaáùnhnhgiagiáùsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang lalàøcôngcôngvieviệäccphaphảûiiththựựcchiehiệänntrtrưươớùcckhikhittíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm. . ĐĐaáùnhnhgiagiáùmomộättcacáùchchhơhợïpplylýùchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttliênliênquanquanđđeếánnsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang cocóùyýùnghnghóóaaquanquantrotrọïngngtrongtrongvieviệäccttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm ►►TuTùøyythuothuộäccvavàøooloaloạïiihhììnhnhsasảûnnxuaxuấáttvavàøđđaặëccđđieiểåmmsasảûnnxuaxuấáttsasảûnnphaphẩåmm, , cocóùthethểåssửửdudụïngngcacáùccphphưươngơngphapháùppkhakháùccnhaunhau, , nhnhưư: : PhPhưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùtheotheogiagiáùtròtròththựựcctetếáNVL NVL trtrựựcctietiếápp; ; phphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùtheotheogiagiáùtròtròNVL NVL trtrựựcctietiếáppkekếátthơhợïppvơvớùiichi chi phphííchechếábiebiếánn; ; phphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùtheotheochi chi phphííđđònhònhmmứứcc; .; .1.1.5. 1.1.5. XaXáùccđđònhònhkykỳøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhvavàøphphưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùSP SP dơdởûdang (dang (tttt))►►PhPhưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùtheotheogiagiáùtròtròththựựcctetếácucủûaaNVL NVL trtrựựcctietiếáppđưđươợïccaáùppdudụïngngchuchủûyeyếáuuchochonhnhưữngõngdoanhdoanhnghienghiệäppmamàøchi chi phphííNVL NVL trtrựựcctietiếáppchiechiếámmtytỷûtrotrọïngnglơlớùnntrongtronggiagiáùthathàønhnh ►►PhPhưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùtheotheogiagiáùtròtròNVL NVL trtrựựcctietiếáppkekếátthơhợïppvơvớùiicacáùccloaloạïiichi chi phphííchechếábiebiếánnkhakháùcctheotheommứứccđđoộähohòøananthathàønhnhcucủûaasasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang đưđươợïccaáùppdudụïngngchochonhnhưữngõngDN DN mamàøtrongtrongcơcơcacấáuugiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm, , ngoangoàøiigiagiáùtròtròvavậättlieliệäuuththììcacáùccloaloạïiichi chi phphííchechếábiebiếánncũngcũngchiechiếámmtytỷûtrotrọïngngđđaáùngngkekểå ►►PhPhưươngơngphapháùppđđaáùnhnhgiagiáùsasảûnnphaphẩåmmdơdởûdang dang theotheochi chi phphííđđònhònhmmứứccddựựaavavàøoommứứccđđoộähohòøananthathàønhnhvavàøcacáùccđđònhònhmmứứcckinhkinhtetếá--kỹkỹthuathuậättththưươờøngngaáùppdudụïngngchochonhnhưữngõngDN DN sasảûnnxuaxuấátthahàøngngloaloạïttlơlớùnn1.1.6. 1.1.6. PhPhưươngơngphapháùppttíínhnhgiagiáùthathàønhnh►►PhPhưươngơngphapháùpptrtrựựcctietiếápp. . PhPhưươngơngphapháùppnanàøyyththưươờøngngaáùppdudụïngngchochonhnhưữngõngdoanhdoanhnghienghiệäpp::CoCóùquyquytrtrììnhnhsasảûnnxuaxuấáttđđơnơngiagiảûnn, , đđoốáiittưươợïngngkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhphuphùøhơhợïppvơvớùiinhaunhau. . HoaHoặëccDN DN cocóùquyquytrtrììnhnhsasảûnnxuaxuấáttphphứứcctatạïppnhnhưưngngsasảûnnxuaxuấáttkhokhốáiillưươợïngnglơlớùnnvavàøííttloaloạïiisasảûnnphaphẩåmm; ; hoahoặëccđđeểåttíínhnhgiagiáùthathàønhnhcucủûaanhnhưữngõngcôngcôngvieviệäcc, , kekếáttquaquảûtrongtrongttừừngnggiaigiaiđđoaoạïnnsasảûnnxuaxuấátt ►►PhPhưươngơngphapháùppphânphânbbưươớùcc. . PhPhưươngơngphapháùppnanàøyyththưươờøngngaáùppdudụïngngchochonhnhưữngõngDN DN sasảûnnxuaxuấáttphphứứcctatạïppkiekiểåuuchechếábiebiếánnliênliêntutụïcc, , nhienhiềàuugiaigiaiđđoaoạïnn; ; kekếáttquaquảûcucủûaagiaigiaiđđoaoạïnnnanàøyylalàøđđoốáiittưươợïngngchechếábiebiếánncucủûaagiaigiaiđđoaoạïnnkekếátietiếápp 81.1.6. 1.1.6. PhPhưươngơngphapháùppttíínhnhgiagiáùthathàønhnh((tttt))►►PhPhưươngơngphapháùppđđơnơnđđaặëtthahàøngng. . PhPhưươngơngphapháùppnanàøyyththưươờøngngđưđươợïccssửửdudụïngngơởûnhnhưữngõngDN DN sasảûnnxuaxuấáttđđơnơnchiechiếácchoahoặëcchahàøngngloaloạïttnhonhỏûtheotheđơnơnđđaặëtthahàøngngcucủûaakhakháùchchhahàøngng ►►PhPhưươngơngphapháùppđđònhònhmmứứcc. . PhPhưươngơngphapháùppnanàøyyththưươờøngngđưđươợïccssửửdudụïngngtrongtrongnhnhưữngõngdoanhdoanhnghienghiệäppcocóùhehệäthothốángngđđònhònhmmứứccchi chi phphííhohòøananchchỉỉnhnh. . TTíínhnhgiagiáùthathàønhnhtheotheophphưươngơngphapháùppnanàøyyddựựaavavàøoo::ĐĐònhònhmmứứccchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt;;ChênhChênhlelệächchdo do thaythađoổåiiđđònhònhmmứứcc;;ChênhChênhlelệächchdo do ththựựcchiehiệännso so vơvớùiiđđònhònhmmứứcc 1.1.6. 1.1.6. PhPhưươngơngphapháùppttíínhnhgiagiáùthathàønhnh((tttt))►►NgoaNgoàøiirara, , đđeểåphuphụïccvuvụïchochovieviệäccxaxáùccđđònhònhgiagiáùthathàønhnhththííchchứứngngvơvớùiinhnhưữngõngđđieiềàuukiekiệänncucụïthethểåcucủûaaquaquáùtrtrììnhnhsasảûnnxuaxuấáttsasảûnnphaphẩåmmngngưươờøiitatacocòønnssửửdudụïngngmomộättsosốáphphưươngơngphapháùppkhakháùccmangmangttíínhnhkỹkỹthuathuậätt, , nhnhưư::PhPhưươngơngphapháùpploaloạïiitrtrừừ;;PhPhưươngơngphapháùpptytỷûlelệä;;PhPhưươngơngphapháùpphehệäsosốá;;PhPhưươngơngphapháùppliênliênhơhợïpp 1.2. Qui 1.2. Qui trtrììnhnhkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmPhaPhầànnnanàøyygiơgiớùiithiethiệäuubabanonộäiidung dung chchíínhnhsausađâyây::1.2.1. 1.2.1. TaTàøiikhokhỏûananssửửdudụïngng1.2.2. 1.2.2. NoNộäiidung dung vavàøphphưươngơngphapháùppphaphảûnnaáùnhnh1.2.3. Qui 1.2.3. Qui trtrììnhnhkekếátoatoáùnn((sơsơđđoồàkekếátoatoáùnn))91.2.1. 1.2.1. TaTàøiikhokhỏûananssửửdudụïngnga) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên►►CaCáùcctatàøiikhokhỏûananđưđươợïccssửửdudụïngngbaobaogogồàmm::TK 621 TK 621 ––Chi Chi phphíínguyênnguyênvavậättlieliệäuutrtrựựcctietiếáppTK 622 TK 622 ––Chi Chi phphíínhânnhâncôngcôngtrtrựựcctietiếáppTK 627 TK 627 ––Chi Chi phphíísasảûnnxuaxuấáttchungchungTK 154 TK 154 ––Chi Chi phphíísasảûnnxuaxuấáttkinhkinhdoanhdoanhdơdởûdangdang►►KeKếáttcacấáuu, , nonộäiidung dung phaphảûnnaáùnhnhvavàøoocacáùcctatàøiikhokhỏûanannhnhưưsausau::a) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên((tttt))(1) TK 621 (1) TK 621 ––Chi Chi phphíínguyênnguyênvavậättlieliệäuutrtrựựcctietiếáppTaTàøiikhokhỏûanannanàøyydudùøngngđđeểåtatậäpphơhợïpptotòøananbobộächi chi phphíívevềànguyênnguyên, , nhiênnhiên, , vavậättlieliệäuưđươợïccssửửdudụïngngtrtrựựcctietiếáppchochoquaquáùtrtrììnhnhsasảûnnxuaxuấáttsasảûnnphaphẩåmm, , dòchdòchvuvụïTaTàøiikhokhỏûanannanàøyycocóùthethểåmơmởûchi chi tietiếátttheotheottừừngngđđoốáiittưươợïngngkekếátoatoáùnnchi chi phphííhoahoặëccđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh. . KeKếáttcacấáuuTK 621 TK 621 nhnhưưsausau::621621--GiaGiáùtròtròNVL NVL ssửửdudụïngngkhôngkhônghehếátttratrảûlalạïiikhokho--K/C sang TK K/C sang TK ttíínhnhGTGT--TaTậäpphơhợïppchi chi phphííNVL NVL trtrựựcctietiếáppththựựcctetếáphapháùttsinhsinh--TK TK nanàøyykhôngkhôngcocóùSDCKSDCKa) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên((tttt))(2) TK 622 (2) TK 622 ––Chi Chi phphíínhânnhâncôngcôngtrtrựựcctietiếáppTK TK nanàøyưđươợïccssửửdudụïngngđđeểåtatậäpphơhợïpptotòøananbobộächi chi phphííliênliênquanquanđđeếánncôngcôngnhânnhântrtrựựcctietiếáppsasảûnnxuaxuấátt( ( tietiềànnllưươngơng, , tietiềànncôngcông, , phuphụïcacấápp, BHXH,, BHXH,……))TK TK nanàøyycocóùthethểåmơmởûchi chi tietiếáttchochottừừngngđđoốáiittưươợïngngkekếátoatoáùnnchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátthoahoặëccđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnh. . KeKếáttcacấáuuTK 622 TK 622 nhnhưưsausau::622622--K/C sang TK K/C sang TK ttíínhnhgiagiáùthathàønhnh--TaTậäpphơhợïppchi chi phphííNC NC trtrựựcctietiếáppththựựcctetếáphapháùttsinhsinh--TK TK nanàøyykhôngkhôngcocóùSDCKSDCK10a) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên((tttt))(3) TK 627 (3) TK 627 ––Chi Chi phphíísasảûnnxuaxuấáttchungchungTK TK nanàøyydudùøngngđđeểåtatậäpphơhợïppvavàøphânphânbobổåtoatoàønnbobộächi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttkhakháùccngoangoàøiichi chi phphííNVL NVL trtrựựcctietiếáppvavàøchi chi phphííNC NC trtrựựcctietiếápp. TK . TK nanàøyyphaphảûiimơmởûchi chi tietiếátttheotheottừừngngphânphânxxưươởûngng, , bobộäphaphậännsasảûnnxuaxuấátt KeKếáttcacấáuuTK 627 TK 627 nhnhưưsausau::627627--CaCáùcckhokhỏûanangiagiảûmmCPCP--PhânPhânbobổåvavàøK/C sang K/C sang TK TK ttíínhnhgiagiáùthathàønhnh--TaTậäpphơhợïppchi chi phphííththựựcctetếáphapháùttsinhsinh--TK TK nanàøyykhôngkhôngcocóùSDCKSDCKa) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên((tttt))Theo qui Theo qui đđònhònhhiehiệännhahàønhnh, TK 627 , TK 627 cocóùcacáùccTK TK cacấápp2 2 nhnhưưsausau::6271 6271 ––Chi Chi phphíínhânnhânviênviênphânphânxxưươởûngng6272 6272 ––Chi Chi phphíívavậättlieliệäuuphânphânxxưươởûngng6273 6273 ––Chi Chi phphíídudụïngngcucụïsasảûnnxuaxuấátt6274 6274 ––Chi Chi phphííkhakhấáuuhaohaotatàøiisasảûnncocốáđđònhònh6277 6277 ––Chi Chi phphíídòchdòchvuvụïmuamuangoangoàøii6278 6278 ––Chi Chi phphííbabằèngngtietiềànnkhakháùcca) a) TrTrưươờøngnghơhợïppDN DN kekếátoatoáùnnhahàøngngtotồànnkhokhotheotheophphưươngơngphapháùppkêkêkhaikhaiththưươờøngngxuyênxuyên((tttt))(4) TK 154 (4) TK 154 ––Chi Chi phphííSXKD SXKD dơdởûdangdangTK TK nanàøyưđươợïccdudùøngngđđeểåtotổångnghơhợïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm. TK 154 . TK 154 cocóùthethểåđưđươợïccmơmởûchi chi tietiếátttheotheottừừngngđđoốáiittưươợïngngtatậäpphơhợïppchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátthoahoặëccđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhKeKếáttcacấáuuTK TK nanàøyynhnhưưsausau::154154--CaCáùcckhokhỏûanangiagiảûmmchi chi phphíísasảûnnxuaxuấátt--GiaGiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmm, , dòchdòchvuvụïhohòøananthathàønhnh--ToTổångnghơhợïppchi chi phphííththựựcctetếáphapháùttsinhsinh--SD: chi SD: chi phphííSX SX dơdởûdang dang cuocuốáiikykỳø . babạïnnsẽsẽ::►►LieLiệättkêkêđưđươợïcccacáùccloaloạïiichi chi phphíísasảûnnxuaxuấátttheotheoyeyếáuutotốá, , theotheokhokhỏûananmumụïccvavàøtheotheocacáùcccacáùchchphânphânloaloạïiikhakháùcc;;►►XaXáùccđđònhònhđđoốáiittưươợïngngvavàøphphưươngơngphapháùppqui. phphíísasảûnnxuaxuấáttvavàøđđoốáiittưươợïngngttíínhnhgiagiáùthathàønhnhsasảûnnphaphẩåmmcacầànnphaphảûiixuaxuấáttphapháùttttừừđđaặëccđđieiểåmmtotổåchchứứccsasảûnnxuaxuấáttvavàøyêuyêucacầàuucucủûaaquaquảûnnlylýùđđeểåxaxáùccđđònhònh..1.1.3.
- Xem thêm -

Xem thêm: ca_mon_ketoanchiphi_9326.pdf, ca_mon_ketoanchiphi_9326.pdf, , Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi, Qui Qui Qui Qui

Hình ảnh liên quan

Hình thức sở - ca_mon_ketoanchiphi_9326.pdf

Hình th.

ức sở Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình thức tổ chức - ca_mon_ketoanchiphi_9326.pdf

Hình th.

ức tổ chức Xem tại trang 72 của tài liệu.