bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

42 56K 2.6K

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 15:03

bai tap nguyen ly ke toan

Hình ảnh liên quan

Tổng tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài 5: BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài 5: BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 4: Bảng cân đối kế toán - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

i.

4: Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 4 của tài liệu.
BÀI 6: Lập bảng cân đối kế toán - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

6.

Lập bảng cân đối kế toán Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toá n: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toá n: Xem tại trang 6 của tài liệu.
+ Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12: ( đơn vị : ngàn đồng ) - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12: ( đơn vị : ngàn đồng ) Xem tại trang 7 của tài liệu.
+ Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 11: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

u.

11: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng các tài khoản tổng hợ p: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ác tài khoản tổng hợ p: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Số |ngày SL |ST SL |ST SL |ST - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

ày SL |ST SL |ST SL |ST Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng kê tình hình thanh toán với người mua - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng k.

ê tình hình thanh toán với người mua Xem tại trang 24 của tài liệu.
Tài khoản: Phải thu khách hàng(131) tháng1/2008 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

i.

khoản: Phải thu khách hàng(131) tháng1/2008 Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng CĐKT: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

CĐKT: Xem tại trang 33 của tài liệu.
Công ty A 88 20 20 Công ty B 5 5 0 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

ty A 88 20 20 Công ty B 5 5 0 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chỉ tiết về khoản nợ phải trả người bán: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng t.

ổng hợp chỉ tiết về khoản nợ phải trả người bán: Xem tại trang 34 của tài liệu.
5.Được cấp một tài sản cố định hỮUu hình, nguyên giá 45.000.000đ Nợ211: 45.000.000 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

5..

Được cấp một tài sản cố định hỮUu hình, nguyên giá 45.000.000đ Nợ211: 45.000.000 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Nợ TK 431 “Quỹ khen thưởng”:2 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

431.

“Quỹ khen thưởng”:2 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán cuốikỳ - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán cuốikỳ Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối tài khoản tháng 01/ 20x2: ộ Đơn vị tính: triệu đồng - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối tài khoản tháng 01/ 20x2: ộ Đơn vị tính: triệu đồng Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan