0

bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

42 55,898 2,602

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 15:03

bai tap nguyen ly ke toan
- Xem thêm -

Xem thêm: bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf,

Hình ảnh liên quan

Tổng tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài 5: BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài 5: BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 4: Bảng cân đối kế toán - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

i.

4: Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 4 của tài liệu.
BÀI 6: Lập bảng cân đối kế toán - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

6.

Lập bảng cân đối kế toán Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toá n: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toá n: Xem tại trang 6 của tài liệu.
+ Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12: ( đơn vị : ngàn đồng ) - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12: ( đơn vị : ngàn đồng ) Xem tại trang 7 của tài liệu.
+ Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 11: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

u.

11: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 8 của tài liệu.
Số |ngày SL |ST SL |ST SL |ST - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

ày SL |ST SL |ST SL |ST Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng các tài khoản tổng hợ p: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ác tài khoản tổng hợ p: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng kê tình hình thanh toán với người mua - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng k.

ê tình hình thanh toán với người mua Xem tại trang 24 của tài liệu.
Tài khoản: Phải thu khách hàng(131) tháng1/2008 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

i.

khoản: Phải thu khách hàng(131) tháng1/2008 Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng CĐKT: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

CĐKT: Xem tại trang 33 của tài liệu.
Công ty A 88 20 20 Công ty B 5 5 0 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

ng.

ty A 88 20 20 Công ty B 5 5 0 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chỉ tiết về khoản nợ phải trả người bán: - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng t.

ổng hợp chỉ tiết về khoản nợ phải trả người bán: Xem tại trang 34 của tài liệu.
5.Được cấp một tài sản cố định hỮUu hình, nguyên giá 45.000.000đ Nợ211: 45.000.000 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

5..

Được cấp một tài sản cố định hỮUu hình, nguyên giá 45.000.000đ Nợ211: 45.000.000 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Nợ TK 431 “Quỹ khen thưởng”:2 - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

431.

“Quỹ khen thưởng”:2 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán cuốikỳ - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối kế toán cuốikỳ Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối tài khoản tháng 01/ 20x2: ộ Đơn vị tính: triệu đồng - bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-co-loi-giai.pdf

Bảng c.

ân đối tài khoản tháng 01/ 20x2: ộ Đơn vị tính: triệu đồng Xem tại trang 40 của tài liệu.