0

kiem_toan_0024.pdf

234 1,062 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 08:57

kiem toan va dich vu dam bao T.S Nguyễn Đình Hùng --------------  -------------- 1. Dữ liệu và thông tin 2. Dịch vụ đảm bảo 3. Dịch vụ kiểm toán 1. Dữ liệu và thông tin • Dữ liệu: Data • Là con số, ký tự … phản ánh bản chất sự việc • Thông tin: Information • Là dữ liệu đã được xử lý cho mục đích sử dụng Quản lý dữ liệu Xử lý dữ liệu Thu thập dữ liệu Kết xuất thông tin 1. Dữ liệu và thông tin 1. Dữ liệu và thông tin Phân tích giao dịch Tính toán Lập chứng từ Kiểm duyệt và hiệu chỉnh Thu thập 1. Dữ liệu và thông tin Kết hợp Tính toán Tổng hợp So sánh Xử lý 1. Dữ liệu và thông tin Lưu trữ Truy vấn Xóa bỏ Quản lý 1. Dữ liệu và thông tin Biên dịch Sắp xếp Định dạng Kết xuất Trình bày 2. Dịch vụ đảm bảo 2.1 Nhu cầu sử dụng dịch vụ đảm bảo:
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem_toan_0024.pdf, kiem_toan_0024.pdf, , Khái niệm dịch vụ đảm bảo: Phân loại dịch vụ đảm bảo: So sánh dịch vụ đảm bảo và tư vấn: Khái niệm: “q trình có tính hệ thống” Khái niệm: “thu thập và đánh giá khách quan”, Khái niệm: “bằng chứng” Khái niệm: “cơ sở dẫn liệu” Khái niệm: “cơ sở dẫn liệu” Khái niệm: “mức độ của sự phù hợp” Khái niệm: “tiêu chuẩn đã thiết lập” Khái niệm: “truyền đạt đến người sử dụng” Phân loại kiểm toán:, Phân loại:  Big 4: Những cơng ty kiểm tốn lớn nhất thế giới. Bao gồm:, Xu hướng của các cơng ty kiểm tốn trong tương lai:  Tồn cầu hóa: Đạo đức nghề nghiệp:  Khái niệm: Đạo đức nghề nghiệp: , Trách nhiệm nghề nghiệp: Trách nhiệm nghề nghiệp: Trách nhiệm nghề nghiệp: Trách nhiệm pháp lý:, Dữ liệu và thơng tin Dịch vụ đảm bảo Các ngun tắc điều hành và kiểm sốt DN Kiểm sốt nội bộ đối với BCTC Hệ thống chuẩn mực kiểm tốn, Vai trò: Mơ hình: Khái niệm: Cấu trúc:, Rủi ro và Bằng chứng:, Phân loại:, Vai trò: Phân loại: Tính chất: Tính chất: Tính chất: Tính chất: Quan sát:, Xác nhận: Tính tốn lại: