0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Tổng thu nhập chịu thuế: 80.000.000đ

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 26 -30 )

Trong năm Bà Hải đã tạm nộp thuế TNCN cho phân thu nhập kinh doanh của cửa hàng là 6.000.000 đ.

Với kết quả thu nhập như trên, Bà Hải tiến hành khai quyết toán thuế TNCN

năm 2011 như sau:

PHÙ LỤC Mẫu số: 09A/PL-TNCN

THU NHẠP TƯ TIEN LƯƠNG, TIEN CONG

(Kẻm theo tï khai quyết toản thuế thu nhập cả nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm 2011)

[01] Họ vả tên cả nhẫn có thụ niập: Nguyễn Thị Hải [02] Mã sẽ thuế: 8002560020 [03] Tên đại lý thuế ( nễu có } :

[04] Mã số thuế :

Đơn vị tiền: Đông Việt Nam

thu nhập chịu thuế phát sinh trang ký 150,000, nhận phát sinh tại Việt Nam trong đỏ: 150,000, nhận lầm răn cử tỉnh giăm thuế

nhận phát sinh ngưải Việt Nam

số thuế đím vị trả thu nhận đã khấu trừ trong ký số thuế đã khẩu trừ theo hiểu luỹ tiến từng phần số thuế cñ khẩu trừ theo mức 10%

số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam số thuế đã nộn ngoäi Việt Nam

PHÙ LỤC Mẫu số: 9B/PL-TNCN

THU NHẬP TỪ KINH DOANH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cả nhân mâu số 09/KK-TNCN năm 2011 }

[01] Họ vả tên cá nhãn có thu nhập: Nguyễn Thị Hãi [02] Mã số thuế: 8002560620 [03] Tân đại lý thuế ( nếu cõ } :

[04] Mã số thuế :

Đơn vị tiễn; Đăng Việt Nam

nh thu hản hảng hoä và cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu

phí sản xuất, kinh daanh hàng hoả, dịch vụ nhập chịu thuế tr hoạt động kinh doanh nh thu hoạt đồng tại chỉnh

phí tài chính

nhập chịu thuế tr hoạt động tải chính nhập khác

phí khác

nhập chịu thuế khác

ống thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỹ 80,000,000

nhập lãm căn cứ tỉnh giảm thuế

ống sõ thuế đã tạm nộp trong kỷ ö,ũn0 ống số thuế đơn vị chỉ trả đã khẩu trừ trong kỹ

ống thu nhập phát sinh ngoải Việt Nam ống số thuế đã nộp ngoäi Việt Nam

PHIJ LỤC 0IJLTAO 6TAM TRƯ 6IA CANH CH0 N€Ư0I PHU THU0C

6TAM TRƯ 6IA CANH CH0 N€Ư0I PHU THU0C


[II] Tẻn nguũi nử) thuế ; Juaiiui |

tị bé

[| Mãzôthư:

[| 5ð 0N 5 hộ thiếu vợ (hông) :

[7] Mã thuê: | |

Đứn vị tiên; Đồng Việt Nam

[8] [I9] [1l [H [D] [B] [II [B] 1 lưới ThịX 7I10JiM8 (m đ 1 1920/01 ) |uưới tấn 1I/11/2IU6 Lm đẻ Ũ 1920/00 II

AM

340,00)

28

[04] [05] [05] [06] [07] [09] [1] [12] [131 [141 [15] [16] [18] [20] [21] [42] [4] 09/KK-TNCN TƠ KHAI QUYET TOAN THUE THỦ NHẠP CA NHAN

(Dành cho cả nhân có thu niận tử tiễn lrdng, tiền cũng và cả nhãn có thu nhập ti kinh doanh}

Tên người nộp thuẽ:(*}

Mã số thuế:(*}

Địa chỉ: (*)

Quận/huyện:(*)

Điện thoại: Email:

Số tải khoản ngăn hăng (nếu cỏ]: Tên đại lý thuế (nếu cả]: Mã số thuế: Địa chỉ: Quận/huyện: Điện thoại: Email: Hợp đũng đại lý thuế: Sũ:

Cơ quan thuế cấp cục: (*}

Cơ quan thuế quản lý: (*}

[02] Lần đầu: E] [d3] — Bố sung lần thử: L__]

Nguyên Thị Hải 8002566620 Số 10 phố X Phường Y

Hai Bà Trưng [08] Tỉnh/ Thành Phố:(*) Hà Nội

[10] Fax: Mở tai: [17] Tinh/ Thành Phổ: [18] Fax: Nuảy: HAN - Cục Thuế Thành phố Hả Nội

Chi cục Thuê Quận Hai Eä Trưng

thu nhập chịu thuế (TMCT) trong ký

m

TNCT phát sinh ngơi Việt Nam

những người phụ thuộc đrợc giảm trừ

số thuế bù trừ vào kỹ sau

ĐAIL Họ và tên; Họ và tên; Chứng chỉ hành ng[ễ số :

Người ký: Ngày ký: Ñ05/01/2012 29

* Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN: Năm 2011 bà Hải nộp hồ sơ quyêt toán thuế TNCN tại Chi cục thuế quận Ba Đình - nơi quản lý cửa hàng dây cáp

điện của bà Hải.

4. Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi và có thu nhập từ hoạt động kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Ông Nguyễn Văn Hùng —- MST 8054650464 - Trú tại Số nhà 2 - phố

Hoàng Câu - Quận Đống Đa. là bác sỹ công tác tại bệnh viện B, ông còn tham Hoàng Câu - Quận Đống Đa. là bác sỹ công tác tại bệnh viện B, ông còn tham gia giảng dạy tại một số trường đại học Y. Ngoài ra, ông Hùng còn mở phòng khám tư nhân tại phố Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm — Hà Nội (Phòng khám thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thuế hàng tháng), ông đăng

ký giảm trừ gia cảnh cho bán thân và 0T người phụ thuộc tại bệnh viện. Năm

2011 ông Hùng có các khoản thu nhập như sau: 1. Thu nhập từ tiên lương, tiên công:

* Tống thu nhập tại bệnh viện: 140.000.000 đ. - Số tiền BHXH, BHYT phải nộp: 6.500.000 đ

- Số tiền BHXH, BHYT phải nộp: 6.500.000 đ

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 26 -30 )

×