0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 41 -43 )

- Tổng thu nhập: 100.000.000đ

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Các hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định chứng minh chỉ phí liên

quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán;

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm.

Trường hợp NNT thuộc đối tượng được giảm 50% số thuế TNCN theo

Nghị quyết 08/2011/QH13 thì NNT phải nộp thêm Phụ lục số 25MGT-TNCN

ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài

chính.

Kê khai các Mẫu biểu được hướng dân tại Phân D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.

4. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế: là cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch tại thời điểm quyết toán.

* VỊ dụ:

Ông Vũ Văn An —- MST: 8001137540 - Địa chỉ: 123 Phan Huy Chú — Hà Nội đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán APEC có

trụ sở tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Ông An đã thực hiện đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20%. Trong năm 2011, ông An có thực hiện giao dịch 02 mã chứng khoán PVD và KDC, số liệu giao dịch trong năm như sau:

Mã chứng khoán PVD: Đầu năm tồn 1.000 CP, giá: 40.0000đ/CP

Giao dịch mua Giao dịch bán

Số Số Thuế

Ngày lượng Giá Ngày | lượng Giá TNCN

g1ao giao giao Phí giao | giao giao giao Phí giao đã tạm

dịch dịch dịch Thành tiền dịch dịch | dịch dịch Thành tiền dịch khẩu trừ 12,00 50,50 1,818,00 10,00 1,410,00 17/5 0 0|_ 606.000.000 0 | 27/5 0| 47000 470.000.000 0 | 470,000 40,00 11/7 5,000 0|_ 200,000,000 600,000 | 19/7 6.000 | 38.700 232,200,000 696.600 | 232,200 37,50 30/9 7,000 0|_ 262,500,000 787.500 | 14/10 5,000 1 38,400 192,000,000 576,000 96.000 36,20 6/12 7,000 0|_ 253,400,000 760.200 | 14/12 | S000 1 33,100 261.800.000 794400 | 132,400 Cộng 31,000 1,321,900,000 | 3,965,700 29,000 | 157,200 | 1,159,000,000 | 3,477,000 | 930,600

Số lượng cô phiếu tồn đến hết ngày 31/12/2010: 2.000 CP

Mã chứng khoán KDC: Đầu năm tồn: 2.000CP giá 36.000đ/CP

Giao dịch mua Giao dịch bán

42

Số Số Thuế

Ngày lượng Giá Ngày | lượng Giá TNCN

giao g1ao giao Phí giao | giao giao giao Phí giao đã tạm

dịch dịch dịch Thành tiên dịch dịch dịch dịch Thành tiên dịch khâu trừ

38,00 8/9 3,000 0 114.000.000 342.000 | 27/9 3.000 | 35.700 107,100,000 321.300 53.550 8/9 3,000 0 114.000.000 342.000 | 27/9 3.000 | 35.700 107,100,000 321.300 53.550 35,00 7/10 6.000 0 210.000.000 630.000 | 17/10 | 3.0001 34.000 102,000,000 306.000 51,000 32,60 9/11 5,000 0 163,000,000 489.000 | 28/11 | 2,000 | 31,100 62.200.000 186.600 31,100 10,00 | 27,80 13,00 1,014.00 15/12 0 0 278.000.000 834.000 | 31/12 0| 26,000 338,000,000 0| 169.000 Cộng 24,000 765,000,000 | 2,295,000 21,000 | 126,800 609,300,000 | 1,827,900 | 304,650

Số lượng cổ phiếu tồn đến hết ngày 31/12/2010: 3.000 CP

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 41 -43 )

×