0

Sốthuế các trường đã thực hiện khấu trừ (10%): 4.000.000đ

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 30-30 )

2. Thu nhập từ phòng khám tư nhán:

Căn cứ tờ khai theo mẫu 10/KK-TNCN của ông Hùng kê khai từ đầu năm 2011, kết quả như sau:

- Doanh thu dự kiến phát sinh cả năm: 600.000.000đ

- Giả sử tỷ lệ thu nhập chịu thuế ( Theo mức quy định của cơ quan thuế cho ngành nghề dịch vụ y tế) là 25%.

- Thu nhập chịu thuế = Doanh thu x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế =

600.000.000 x 25% = 150.000.000 đồng. 30

- Số thuế thu nhập đã tạm nộp hàng quý trong năm: 12.000.000 đ.

Với thu nhập như trên, ông Hùng thực hiện kê khai quyết toán như sau:

PHỤ LỤC Mẫu số: 08A/PL-TNCN

THỦ NHẠP TƯ TIEN LƯƠNG, TIEN CONG

(Kem theo từ khai quyết toản thuế thu nhập cả nhän mẫu số 08/KK-TNCN năm 2011}

[ñ1] Hạ và tên cả nhãn có thu niập: Nguyễn Văn Hùng [02] Mã số thuế: 8054650484

[03] Tên đại lý thuế ( nếu có ) : [04] Mã số thuế :

Đơn vị tiễn: Đông Việt Nam

thu nhận chịu thuế nhát sinh trang ký 18ũ,00uu, nhận phát sinh tại Việt Nam trang đỏ: 180,000, nhận làm căn cử tỉnh giảm thuế

nhận phát sinh nguäi Việt Nam

số thuế đmn vị trả thu nhãn đã khãu trừ trong ký

số thuế đã khẩu trừ theo hiếu luỹ tiễn từng phần số thuế đã khấu trừ theo mức 10%

số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam số thuế đã nộp ngoäi Việt Nam

PHỤ LỤC Mẫu số: 09B/PL-TNCN

THU NHẬP TƯ KINH DOANH

(Kêm theo tử khai quyết tuản thuế thu nhập cả nhân mẫu số 03/KK-TNCN nằm 2011 )

[01] Họ vả tên cả nhãn có thu nhập: Nguyễn Văn Hùng [02] Mã số thuế: 8054650464 [03] Tên đại lý thuế ( nếu có } :

[04] Mã số thuế :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

thu bản hảng hoả và cung cấp dịch vụ khoản qiäm trừ doanh thu

phí sản xuất, kinh doanh hãng hoä, dịch vụ nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh

thu hoạt động tải chính phí tài chính

¬

nhập chịu thuế từ hoạt động tải chính nhập khác phí khác nhận chịu thuế khác 3 3 4 3 B # B 8

thu nhập chịu thuế phát sinh trang kỹ 150,000,000 nhập làm căn cử tỉnh giảm thuế

số thuế đã tạm nộp trang ký 12,000

số thuê đơn vị chỉ trả đã khău trừ trong kỷ

thu nhập phát sinh ngoải Việt Nam

số thuế đã nộp ngoài Việt Nam

PHỤ LỤC IX-TNO GIAM TRƯ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Tên người nộp thuế : Nguyên Văn Hùng

¬ TT

[0] Hạ và tên vợ (hông) nếu có ;

[| Mãsốthuế:

rn-rsarễnrn-ơnn mm...

[7] Mã số thuế: [ |

Đơn vị tiên; Đồng Việt Nam

[08] [09] [0l [H] [2] [1] H4] [B]

| [tuyen Mạnh Hải 01/05/1985 lun đẻ lẾ. 18,200,000

Tôn CÔN: 11 19,700,000}

33

09/KK-TNCN

TỜ KHAI QUYẾT TOAN THUÊ THU NHẠP CÁ NHÂN

(Dbảnh cha cả nhãn có thu niập từ tiền lơng, tiền cổng và cá nhãn có thu nhập từ kinh doanh}

Kỹ tỉnh thuế: wămƑ[” ] Từ tháng E2z— ] Đến tháng:

02] Lần đầu: E] [03] Bổ sung lần thứ: L]

[04] Tên người nỗp thuế:(*) Nguyễn Văn Hùng

[05] Mã số thuế:(*} 8054650464 [06] Địa chỉ: (*} Sẽ nhà 2 Hoàng Cầu

[07] Quận/huyện:(*) Đông Đa [08] Tỉnh/ Thành Phố:(*) Hà Nội

[09] Biện thuại: [10] Fax:

[11] Email:

[12] Số tải khoản ngân hàng (nếu cỏ}: Mở tại:

[13] Tản đại lý thuễ (nếu có):

[14] Mã s thuế:

[15] Bịa chỉ:

[16] Quận/huyện: [17] Tỉnh/ Thành Phổ: [18] Biện thoại: [18] Fax: [20] Email:

[21] Hạp đồng đại lý thuế: SỐ: Ngày:

[42] Cơ quan thuế cấp cục: (*} HAN - Cục Thuế Thanh phố Hà Nội

[43] Cơ quan thuế quản lý: (*) Chỉ cục Thuế Quận Hai Bì Trưng

thu nhập chịu thuế (TNCT)} trong kỹ 330,000

TNCN nhát sinh tại Việt Nam trong đỏ: 350,000 TNCT

TNCT

73,700

48,000,

qủn bảo xã hội, hản y tế, bản trách nhiệm huộc 6,500,

u TNCN sinh trong 31,460 tạm tư, 19,600 12,000 trùng trong

ống số thuế bù trừ vào kỷ sau

tĐẠiL Họ vả tên: Người ký: Chứng chỉ hành ng sẽ : Ngày ký: 09/01/2012 34

* Lưu ý: Khi kê khai mẫu phụ lục 09B/PL-TNCN thì thực hiện kê khai

doanh thu và thu nhập chịu thuế theo mức ấn định tại tờ khai mẫu số 10/KK-

TNCN. Riêng chỉ tiêu “Chi phí SXKD trong kỳ” có thê xác định bằng cách lấy

doanh thu trừ đi thu nhập chịu thuế. (TNCT = Doanh thu x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế)

thuế)

* Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN: Năm 2011 ông Hùng nộp hồ sơ quyêt toán thuế TNCN tại Chỉ cục thuế quận Hoàn Kiếm - nơi quản lý phòng khám của ông Hùng

5. Trường hợp vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có nhà cho

thuê, có phát sinh hoàn thuế TNCN

Ông Lê Văn Trường —- MST: 8002568000 - Địa chỉ: 101 Lò Đúc - Hai Bà Trưng — Hà Nội, cá năm 2011 ông công tác tại ngân hàng Z (đã đăng ký nộp thuế với Cục thuế Hà Nội . Ngoài ra ông có 01 ngôi nhà ở phố Ngọc Hà - Quận Ba Đình — Hà Nội cho thuê. Ông đã đăng ký giảm trừ cho 02 người phụ thuộc tại ngân hàng Z. Kết quả thu nhập năm 2011 của ông như sau:

I. Phần thu nhập từ tiền lương tại ngân hàng Z:

Một phần của tài liệu KETOAN.ORG_HUONG-DAN-QUYET-TOAN-THUE-THU-NHAP-CA-NHAN-NAM-2011.DOC (Trang 30 -30 )