0

Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

20 316 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:12

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21 Từ ngày :25/1/2010 đến :…29/1/2010 THỨ TIẾT Môn Tên bài dạy Hai 25/1 1 Đạo đức Lòch sự với mọi người 2 Tập đọc Sầu riêng 3 Toán Luện tập 4 Lòch sử Trường học thờiø Hậu Lê . 5 Ba 26/1 1 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số 2 Chính tả NV: Sầu riêng 3 Khoa học m thanh trong cuộc sống 4 LT& Câu Chủ ngữ trong Câu kể Ai thế nào ? 5 Tư 27/1 1 Tập đọc Chợ tết 2 Toán Luyện tập . 3 Đòa lý HOạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 4 Tập làm văn Quan cây cối 5 Năm 28/1 1 Kể chuyện KC Con vịt xấu xí 2 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số 3 L t và câu MRVT: Cái đẹp 4 Mó thuật Vẽ theo mẫu. Vẽ cái ca và quả 5 Sáu 29/1 1 Khoa học m thanh trong cuộc sống (tt) 2 Tập làm văn Miêu tả các bộ phận của cây cối 3 Toán Luyện tập 4 Kó thuật Trồng cây rau , hoa 5 SHTT Tuần 22 1 Tuần 22 Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2009 SON TUN 21 Tập đọc ( tiết 43 ) SầU RIÊNG Mai Văn Tạo I.MụC TIÊU Bớc đầu biết đọc một đoạn văn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả. Hiểu ND: Tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây. (trả lời đợc các câu hỏi trong SGK) II.Đồ DùNG DạY HọC 1. Giáo viên : SGK, Tranh, ảnh về cây, trái sầu riêng, bảng phụ, 2. Học sinh: SGK III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: Hoạt động của GV và HS Nội dung 1. ổn định tổ chức (1): Bao quát lớp, chuẩn bị sách vở 2. Bài cũ (1-2): HS học thuộc lòng bài thơ Bè xuôi sông La và trả lời câu hỏi 3,4 SGK. 3.Bài mới (35): gtb a). Luyện đọc - 1 HSG đọc toàn bài - GV chia đoạn - HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của bài 2-3 lần. GV hớng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ sửa lỗi về cách đọc cho HS; giải nghĩa từ - Cho HS luyện đọc theo cặp. - 1 cặp HS đọc nối tiếp, nhận xét - GV đọc diễn cảm toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng chậm rãi. Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp của sầu riêng. b). Tìm hiểu bài - HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi : +CH1: Sầu riêng là đặc sản của vùng nào ?( của Miền Nam.) -HS đọc lớt toàn bài và trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi : + CH2: Dựa vào bài văn, miêu tả những nét đặc sắc của hoa sầu riêng, quả sầu riêng, dáng cây sầu riêng: +Hoa: trổ vào cuối năm ; thơm nghát nh hơng cau, hơng b- ởi , đầu thành từng chùm, màu trắng ngà , cánh hoa nhỏ nh vảy cá, bao gao giống cánh sen con, lác đác vài nhuỵ li ti giữa những cánh hoa. +Quả: lủng lẳng dới cành, trông nh những tổ kiến, mùi thơm đậm, bay xa,lâu tan trong không khí, còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng đã ngửi thấy mùi hơng ngọt ngào, thơm mùi thơm của mít chín quyện với hơng bửơi, béo cái béo của trứng gà, ngọt vị mật ông già hạn, vị ngọt I. Luyện đọc - sầu riêng, lủng lẳng, chiều quằn, chiều lợn, quyện, II. Tìm hiểu bài 1. Hơng vị đặc sắc của quả sầu riêng 2. Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng 3. Dáng vẻ kì lạ của cây sầu riêng Tun 22 2 ®Õn ®am mª. +D¸ng c©y : th©n kh¼ng khiªu, cao vót, cµnh ngang th¼ng ®t, l¸ nhá xanh vµng, h¬i khÐp l¹i tëng lµ hÐo. + Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch miªu t¶ hoa sÇu riªng, qu¶ víi d¸ng c©y ?( hoa, qu¶ ®Ỉc s¾c, vÞ ngät ®Õn ®am mª tr¸i víi d¸ng vỴ cđa c©y…) + CH3: T×m nh÷ng c©u v¨n thĨ hiƯn t×nh c¶m cđa t¸c gi¶ ®èi víi c©y sÇu riªng ? (SÇu riªng lµ tr¸i q cđa miỊn Nam. H¬ng vÞ qun rò ®Õn k× l¹. §øng ng¾m c©y sÇu riªng, t«i cø nghÜ m·i vỊ d¸ng c©y k× l¹ nµy. VËy mµ khi tr¸i chÝn, h¬ng to¶ ng¹t ngµo, vÞ ngät ®Õn ®am mª.) c). Híng dÉn ®äc diƠn c¶m - 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc , x¸c ®Þnh giäng ®äc cđa tõng ®o¹n - GV híng dÉn HS t×m ®óng giäng ®äc vµ ®äc diƠn c¶m 1 ®o¹n ( b¶ng phơ) - GV híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m ®o¹n 4.Tỉng kÕt - Cđng cè(1-2’) : - Cho HS nªu néi dung bµi. 5. DỈn dß (1’): - NhËn xÐt tiÕt häc. Lun ®äc bµi ë nhµ. - Xem tríc bµi “Chỵ tÕt”. III. Lun ®äc diƠn c¶m “SÇu riªng lµ … qun rò ®Õn l¹ k×”. To¸n (tiÕt sè 106) LUN TËP CHUNG I.MơC TI£U Rót gän được ph©n sè. Quy ®ång được mÉu sè hai ph©n sè. Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, Bµi 2, bµi 3(a,b,c) * Hs khá giỏi: BT3d,BT4 II. §å dïng d¹y – häc: 1. Gi¸o viªn : SGK, b¶ng phơ 2. Häc sinh SGK, vë III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ u: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc (1’): Bao qu¸t líp, chn bÞ s¸ch vë 2. Bµi cò(1-2’): HS quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè sau: 6 1 vµ 5 4 3.Bµi míi(35’): gtb Bµi tËp 1: HS nªu yªu cÇu BT - HS tù lµm bµi vµo vë - HS ®ỉi vë kiĨm tra chÐo, ch÷a bµi, nhËn xÐt chung. Bµi tËp 2: HS nªu yªu cÇu BT - Cho c¶ líp lµm vµo vë, cho 2 HS lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt, ch÷a chung trªn b¶ng líp *Nếu có thời gian Hd Hs thực hiện thêm BT : BT3d,BT4 Bµi tËp 1: Cđng cè kÜ n¨ng rót gän ph©n sè 30 12 9 4 5:45 5:20 45 20 ; 545 2 6:30 6:12 ==== 3 2 17:51 17:34 51 34 ; 5 2 14:70 14:28 70 28 ==== Bµi tËp 2: Cđng cè kÜ n¨ng rót gän ph©n sè Tuần 22 3 Bµi tËp 3: HS nªu yªu cÇu BT - HS tù lµm vµo vë råi lªn b¶ng ch÷a bµi. - GV nhËn xÐt vµ sưa sai cho líp. 4.Tỉng kÕt - Cđng cè (1’): Kh¸i qu¸t ND bµi 5. DỈn dß ( 1-2’) -NhËn xÐt tiÕt häc. Khen HS häc tèt. -Xem tríc bµi “So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè”. + 18 5 kh«ng rót gän ®ỵc; + 9 2 3:27 3:6 27 6 == + 18 5 2:36 2:10 36 10 ; 9 2 7:63 7:14 63 14 ==== +C¸c ph©n sè 27 6 vµ 63 14 b»ng 9 2 Bµi tËp 3: Cđng cè vỊ quy ®ång mÉu sè LÞch sư ( tiÕt 22) TRƯỜNG HỌC THỜI LÊ I.MơC TI£U: BiÕt ®ỵc sù ph¸t triĨn cđa gi¸o dơc thêi ®¹i HËu Lª (nh÷ng sù kiƯn cơ thĨ vỊ t[r chøc gi¸o dơc, chÝnh s¸ch khun häc): + §Õn thời hậu Lª gi¸o dơc cã quy cđ chỈt chÏ: ë kinh ®« cã Qc Tư Gi¸m, ë c¸c ®Þa ph¬ng bªn c¹nh trêng c«ng cßn cã c¸c trêng t ; ba n¨m cã mét k× thi H¬ng vµ thi Héi ; néi dung häc tËp lµ Nho gi¸o,… + ChÝnh s¸ch khun khÝch häc tËp : ®Ỉt ra lƠ xíng danh, lƠ vinh quy, kh¾c tªn ti ngêi ®ç cao và bia ®¸ dùng ë V¨n MiÕu. II.§å DïNG D¹Y – HäC 1. Gi¸o viªn: Tranh Vinh quy b¸i tỉ, LƠ xíng danh, b¶ng phơ,…. 2. Häc sinh : SGK III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ u 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc (1’): Bao qu¸t líp, chn bÞ s¸ch vë 2.KiĨm tra bµi cò9 1-2’): Nhµ Lª ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? Bé m¸y nhµ níc cđa thêi Lª nh thÕ nµo ? 3.Bµi míi (35’): gtb Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung *Ho¹t ®éng 1: Th¶o ln nhãm - GV yªu cÇu HS ®äc SGK ®Ĩ c¸c nhãm th¶o ln c¸c c©u hái vµ thèng nhÊt ®i ®Õn kÕt ln. Sau ®ã cho c¸c nhãm b¸o c¸o, GV nhËn xÐt kÕt ln : +ViƯc häc díi thêi HËu Lª ®ỵc tỉ chøc nh thÕ nµo ?(LËp v¨n MiÕu, x©y dùng l¹i vµ më réng th¸i häc viƯn , thu nhËn c¶ con em thêng d©n vµo trêng Qc Tư Gi¸m; trêng cã líp häc, chç ë, kho tr÷ s¸ch; ë c¸c ®¹o ®Ịu cã trêng do Nhµ n- íc më.) +Trêng häc thêi HËu Lª d¹y nh÷ng ®iỊu g× ?(Nho gi¸o, lÞch sư c¸c v¬ng triỊu ph¬ng B¾c). +ChÕ ®é thi cư thêi HËu Lª thÕ nµo ? (ba n¨m cã mét k× thi H¬ng vµ thi Héi, cã k× thi kiĨm tra tr×nh ®é cđa quan l¹i). - GV chèt : *Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc c¶ líp + Nhµ HËu Lª ®· lµm g× ®Ỵ khun khÝch häc tËp ? (Tỉ 1. Tỉ chøc gi¸o dơc díi thêi HËu Lª -Trêng häc: - Ngêi ®ỵc ®i häc: - Néi dung häc : - NỊn nÕp thi cư : * Gi¸o dơc thêi HËu Lª cã tỉ chøc quy cđ, néi dung häc tËp lµ nho gi¸o. 2. Nh÷ng biƯn ph¸p khun khÝch Tuần 22 4 chức lễ đọc tên ngời đỗ, lễ đón rớc ngời đỗ về làng, khắc vào bia đá tên những ngời đỗ cao rồi cho đặt ở Văn Miếu.) học tập của nhà Hậu Lê - GV cho HS xem và tìm hiểu nội dung các hình trong SGK và tranh, ảnh. 4.Tổng kết - Củng cố (1-2): 3- 4 HS đọc ghi nhớ bài 5. Dặn dò (1): -Nhận xét tiết học. Biểu dơng HS học tốt. -Xem trớc bài Văn học và khoa học thời Hậu Lê. Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán( tiết số107) SO SáNH HAI PHÂN Số CùNG MẫU Số I.MụC TIÊU: Giúp HS : - Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. - Nhận biết một phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1. - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2a,b(3 ý đầu) * Hs khaự gioỷi: BT3 II.Đồ DùNG DạY HọC: Sử dụng hình vẽ trong SGK. III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC 1. ổn định tổ chức (1): Bao quát lớp, chuẩn bị sách vở 2. Kiểm tra bài cũ(1-2): HS làm lại BT 2. Nhận xét 3. Bài mới(35): gtb Hoạt động của GV và HS Nội dung a) GV hớng dẫn HS so sánh hai phân số cùng mẫu số - GV giới thiệu hình vẽ và nêu câu hỏi để khi HS trả lời thì tự nhận ra độ dài của đoạn thẳng AC bằng 2 phần 5 độ dài đoạn thẳng AB; đồ dài đoạn thẳng AD bằng 3 phần 5 độ dài đoạn thẳng AB. -GV cho HS so sánh độ dài đoạn thẳng AC và AD để từ kết quả so sánh đó mà nhận biết: (GV nhận xét và sửa bài lên bảng) +GV hỏi HS trả lời và ghi bảng quy tắt :Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào? 1. So sánh hai phân số cùng mẫu số 5 3 5 2 < hay 5 2 5 3 > * Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta chỉ cần so sánh hai tử số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn, Tun 22 5 b). Thùc hµnh Bµi tËp 1: HS ®äc, nªu yªu cÇu BT - HS tù lµm lÇn lỵt vµo giÊy nh¸p - 1 HS lªn b¶ng gi¶i. GV nhËn xÐt vµ sưa bµi lªn b¶ng. Bµi tËp 2: HS ®äc, nªu yªu cÇu BT - GV nªu vÊn ®Ị vµ tỉ chøc cho HS gi¶i qut vÊn ®Ị. Ch¼ng h¹n cho HS so s¸nh hai ph©n sè 5 2 vµ 5 5 ®Ĩ tù HS nhËn ra ®ỵc 5 5 5 2 < , tøc lµ 5 2 <1. + Khi nµo ph©n sè lín h¬n 1 ? b»ng 1 ? nhá h¬n 1 ? C©u b: HS tù lµm, ch÷a *Nếu có thời gian Hd Hs thực hiện thêm BT : BT3 4.Cđng cè – dỈn dß (1’): Kh¸i qu¸t ND bµi 5. DỈn dß (1-2’): NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc nªu tư sè b»ng nhau th× hai ph©n sè ®ã b»ng nhau. 2. Thùc hµnh: Bµi tËp 1:RÌn kÜ n¨ng so s¸nh hai ph©n sè cïng MS Bµi tËp 2: So s¸nh ph©n sè víi 1 17 12 ;1 9 9 ;1 5 6 ;1 3 7 ;1 5 4 ;1 2 1 > =>><< ChÝnh t¶ ( tiÕt sè 22) Nghe - viÕt : SÇU RI£NG I.MơC TI£U Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n trÝch. - lµm ®óng bµi tËp 3 (kÕt hỵp ®äc bµi v¨n sau khi ®· hoµn chØnh) hc BT2a. II.§å DïNG D¹Y - HäC 1. Gi¸o viªn : SGK, b¶ng phơ 2. Häc sinh : SGK, vë BT III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ u 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc (1’): Bao qu¸t líp, chn bÞ s¸ch vë 2.KiĨm tra bµi cò(1-2’): HS viÕt mét sè tõ ë BT3, nhËn xÐt 3.Bµi míi (35’): gtb Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung a). Híng dÉn HS nghe – viÕt - 2 HS ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt chÝnh t¶ trong bµi sÇu riªng. + Tõ ng÷ nµo cho biÕt hoa sÇu riªng rÊt ®Ỉc s¾c ? - HD lun viÕt tõ khã: HS nh×n SGK, tù viÕt ra giÊy nh¸p nh÷ng tõ m×nh rƠ nhÇm, GV bao qu¸t chung - HS gÊp SGK, GV ®äc cho HS kun viÕt mét sè ch÷ mµ c¶ lopø hay nhÇm ( 1 HS lªn b¶ng, HS kh¸c viÕt ra giÊy nh¸p) I. Lun viÕt - trë, táa kh¾p khu vên, nhơy, cng Tuần 22 6 + Nêu quy tắc viết chính tả của bài này ? Cách ngồi , cầm bút ? - HS gấp sách, GV đọc từng câu cho ngắn cho HS viết lần lợt đến hết bài. - Soát bài : Lần 1 GV đọc, HS tự soát lỗi ; GV chấm một số bài, HS đổi vở soát bài cho nhau - GV nhận xét chung b). Hớng dẫn HS làm bài tập chính tả. Bài tập 2:Yêu cầu HS đọc ND yêu cầu BT - HS tự làm bài cá nhân vào VBT, nêu kết quả - GV nhận xét và sửa bài lên bảng : Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc ND yêu cầu BT - HS tự làm bài cá nhân vào VBT, nêu kết quả, - GV nhận xét và sửa bài lên bảng : 4.Tổng kết - Củng cố (1-2): Khái quát ND bài 5. Dăn dò (1): -Nhận xét tiết học. Biểu dơng HS tích cực học -Xem trớc bài nhớ viết : chợ tết II. Luyện tập Bài tập 2: a). Nên bé nào thấy đau! Bé oà lên nức nở b). Con đò lá trúc qua sông/ Bút nghiêng, lất phất hạt ma/ Bút trao, gợn nớc Tây Hồ lăn tăn. Bài tập 3: nắng trúc xanh cúc lóng lánh nên vút náo nức. ------------------------------------------------ Khoa học ( tiết 43) ÂM THANH TRONG CUộC SốNG I.MụC TIÊU: - Nêu đợc ví dụ về lợi ích của âm thanh trong cuộc sống: âm thanh dùng để giao tiếp trong sinh hoạt, học tập, lao động, giải trí ; dùng để baods hiệu (còi tàu, xe, trống trờng,) II.Đồ DùNG DạY HọC 1. Giáo viên : Tranh ảnh về vai trò của âm thanh trong cuộc sống; về các loại âm thanh khác nhau 2. Học sinh : -Chuẩn bị theo nhóm :5 chai hoặc cốc giống nhau; một số đĩa, băng III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu 1.ổn định tổ chức (1): Bao quát lớp, chuẩn bị sách vở 2.Kiểm tra bài cũ(1-3):Âm thanh có thể lan truyền qua những chất nào? -Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh yêu đi khi lan xa? 3.Bài mới (35): gtb Hoạt động của GV và HS Nội dung *Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của âm thanh trong đời sống - Cho HS tập trung theo nhóm đẻ thảo luận, quan sát hình trang 86 SGK, ghi lại vai trò của âm thanh. Bổ sung thêm những vai trò khác mà em biết - Cho các nhóm báo cáo kết quả, GV nhận xét và kết luận. *Hoạt động 2: nói về những âm thanh a thích và những âm thanh không thích -GV cho HS kể -GV giải thích những âm thanh có hại và những âm thanh có lợi trong cuộc sống hằng ngày. 1. Vai trò của âm thanh trong cuộc sống - Giúp con ngời giao lu văn hóa - Nghe đợc tín hiệu - th giãn. 2. Em thích và không Tun 22 7 *Ho¹t ®éng 3: t×m hiĨu Ých lỵi cđa viƯc ghi l¹i ©m thanh. -GV nªu: C¸c em thÝch nghe bµi h¸t nµo? Do ai tr×nh bµy? -Cho HS tiÕn hµnh th¶o ln vỊ c¸ch ghi ©m thanh hiƯn nay. -GV nhËn xÐt vµ kÕt ln : dïng m¸y ®Ĩ ghi , cã nhiỊu h×nh thøc ghi kh¸c nhau. *Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i lµm nh¹c cơ -Cho c¸c nhãm lµm nh¹c cơ b»ng c¸ch ®ỉ níc vµo c¸c chai tõ v¬i ®Õn gÇn ®Çy. u cÇu HS so s¸nh ©m c¸c chai khi gâ. -Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh biĨu diƠn tríc líp. GV nhËn xÐt. 4.Tỉng kÕt - Cđng cè (1-2’): HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt (SGK) 5. D¨n dß (1’): -NhËn xÐt tiÕt häc. BiĨu d¬ng HS tÝch cùc häc -Xem tríc bµi “©m thanh trong cc sèng (tt)”. thÝch nh÷ng ©m thanh nµo? 3. Ých lỵi cđa viƯc ghi l¹i ©m thanh Lun tõ vµ c©u( tiÕt 43) CHđ NG÷ TRONG C¢U KĨ AI THÕ NµO ? I.MơC TI£U - HiĨu ®ỵc cÊu t¹o vµ ý nghÜa cđa bé phËn CN trong c©u kĨ Ai thÕ nµo? (ND ghi nhí). - NhËn biÕt ®ỵc c©u kĨ Ai thÕ nµo? trong ®o¹n v¨n(BT1, mơc III) ; viÕt ®ỵc ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u, trong ®ã cã c©u kĨ Ai thÕ nµo? (BT2) * Hs khá giỏi : viết được đoạn văn có 2-3 câu theo mẫu Ai thế nào? II.§å DïNG D¹Y HäC. Gi¸o viªn: SGK, b¶ng phơ…2. Häc sinh : SGK, VBT,… III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ u: Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS Néi dung 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc (1’): Bao qu¸t líp, chn bÞ s¸ch vë 2.KiĨm tra bµi cò (1-2’): HS nh¾c l¹i ghi nhí cđa bµi häc tríc. 3.Bµi míi (35’): gtb a). PhÇn nhËn xÐt Bµi tËp 1:HS ®äc néi dung bµi tËp 1 vµ th¶o ln theo nhãm ®«i, t×m c¸c c©u kĨ Ai thÕ nµo ? - HS nªu miƯng, GV nhËn xÐt , chèt: Bµi tËp 2:HS ®äc yªu cÇu cđa bµi vµ x¸c ®Þnh CN trong nh÷ng c©u v¨n võa t×m ®ỵc. - HS lµm vµo VBT, 1 HS lªn b¶ng lµm - GV nhËn xÐt vµ sưa bµi: Bµi tËp 3 : HS ®äc néi dung yªu cÇu BT, tr¶ lêi miƯng - NhËn xÐt, GV kÕt ln : b). Ph»n ghi nhí: HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí - HS nªu vÝ dơ minh ho¹. c). PhÇn lun tËp Bµi tËp 1:GV nªu yªu cÇu cđa bµi tËp. Nh¾c HS thùc hiƯn tn tù 2 viƯc sau: t×m c¸c c©u kĨ Ai thÕ nµo? Trong ®o¹n v¨n. Sau ®ã x¸c ®Þnh chđ ng÷ cđa I. NhËn xÐt Bµi tËp 1: C¸c c©u : 1 – 2 – 4 - 5 lµ c¸c c©u kĨ Ai thÕ nµo? Bµi tËp 2: + C©u 1: chđ ng÷ lµ Hµ néi +C©u 2: chđ ng÷ lµ C¶ mét vïng trêi + C©u 4 : chđ ng÷ lµ C¸c cơ giµ + C©u 5: chđ ng÷ lµ Nh÷ng c« g¸i thđ ®« Bµi tËp 3 : - Chđ ng÷ cđa c¸c c©u ®Ịu chØ sù vËt cã ®Ỉc ®iĨm, tÝnh chÊt ®ỵc nªu ë vÞ ng÷. - Chđ ng÷ cđa c©u 1 do danh tõ riªng Hµ Néi t¹o thµnh. Chđ ng÷ c¸c c©u cßn l¹i do cơm danh tõ t¹o thµnh. II. Ghi nhí: (SGK) Tuần 22 8 mỗi câu. - HS tự làm bài vào VBT, 1 HS lên bảng - Nhận xét, chốt: Bài tập 2:: GV nêu yêu cầu của bài tập và nhấn mạnh: viết đoạn văn khoảng 5 câu về một loại trái cây, có dùng một số câu kể Ai thế nào? Không bắt buột tất cả các câu văn đều là câu kể Ai thế nào? -Cho HS viết nêu miệng, GV nhận xét và sửa bài về cách dùng từ, câu cho HS. 4.Tổng kết - Củng cố ( 1-2): Cho một số HS đọc lại phần ghi nhớ 5. Dặn dò (1): -Nhận xét tiết học. Biểu d- ơng HS đọc tốt. III. Luyện tập : Bài tập 1: Chủ ngữ trong các câu là: + Câu 1: Màu vàng trên lng chú + Câu 4: Bốn cái cánh + Câu 5: Cái đầu (và) hai con mắt + Câu 6: Thân chú + Câu 8: Bốn cánh Bài tập 2: Viết đoạn văn . Thứ t ngày 27 tháng 1 năm 2010 Tập đọc (tiết số 44) CHễẽ TET I.MUẽC TIÊU : - Đọc diễn cảm một đoạn trong bài thơ với giọng nhẹ nhàng tình cảm. - Hiểu ND: Cảnh chợ Tết miền trung du có nhiều nét đẹp về thiên nhiên , gợi tả cuộc sống êm đềm của ngời dân quê.(trả lời đợc các câu hỏi ; thuộc đợc một vài câu thơ yêu thích) II.Đồ DùNG DạY HọC: 1. Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, ảnh chợ Tết , bảng phụ,. 2. Học sinh : SGK III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu: 1.ổn định tổ chức (1): Bao quát lớp, chuẩn bị sách vở 2.Kiểm tra bài cũ(1-2): HS đọc bài Sầu riêng và trả lời câu hỏi trong SGK. 3.Bài mới (35): gtb Hoạt động của GV và HS Nội dung a). Hớng dẫn luyện đọc - 1 HSG đọc toàn bài - GV chia đoạn ( 4 dòng 1 khổ) - Cho HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài thơ 2 3 lợt. GV kết hợp sửa lỗi phát âm, lu ý cách đọc phân tách các cụm từ ở một số dòng thơ; hiểu nghĩa các từ ngữ mới - HS luyện đọc theo cặp. -2HS đọc nối tiếp bài - GV đọc diễn cảm toàn bài b). Tìm hiểu bài +CH1: Ngời các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp nh thế nào - GV chốt: Chợ tết diễn ra lúc tiết trời đang vào xuân, vạn vật đang thay áo mới +CH2: Mỗi ngời đến chợ tết với những dáng vẻ riêng ra sao?(Những thằng cu mặc áo màu đỏ chạy lon xon ; Các cụ I. Luyện đọc - dải mây trắng, sơng hồng lam, nón nhà gianh, cô yếm thắm, núi uốn mình, - Dải mây trắng / đỏ dần. Sơng hồng làm/ ôm ấp II. Tìm hiểu bài (Mặt trời làm đỏ dần những dải mấy trắng và những làn sơng sớm. Núi đồi nh cũng làm duyên núi uốn mình trong chiến áo the xanh, đồi thoa son. Những tia Tun 22 9 già chống gậy bớc lom khom ; Cô gái mặc yếm màu đỏ thắm môi cời lặng lẽ ;Em bé nép đầu bên yếm mẹ ; Hai ng- ời gánh lợn, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo họ.) +CH3: Bên cạnh dáng vẻ riêng, những ngời đi chợ Tết có điểm gì chung +CH4: Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy (+) Nêu ND bài ? c). Hớng dẫn đọc diễn cảm và HTL bài thơ - Cho 2 HS tiếp nối nhau đọc bài thơ, tìm giọng đọc từng khổ thơ - GV hớng dẫn HS đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung bài thơ. - Cho cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn ( bảng phụ): Gv đọc mẫu, HS nghe xác định giọng đọc, từ cần nhấn, - HS đọc trên bảng phụ nh HD - Tổ chức thi đọc diễn cảm, HTL Họ vui vẻ kéo hàng đỏ đầu cành nh giọt sửa. - Cho vài HS xung phong đọc thuộc lòng bài th 4.Tổng kết - Củng cố (1-2): Khái quát ND bài 5. Dặn dò (1):- Nhận xét tiết học. Biểu dơng HS học giỏi. - Xem trớc bài Hoa học trò. nắng nghịch ngơm nháy hoài trong ruộng lúa) - khung cảnh: - ngời đi chợ tết: vui vẻ * Bức tranh giàu màu sắc ?(Điểm chung ai ai cũng vui vẻ, tng bừng ra chợ tết, vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc.) .(Trắng, đỏ, hồng lam, xanh, biếc, thắm,vàn, tía, son. Ngay cả một màu đỏ cũng có nhiều cung bậc : hồng,đỏ, tía, thắm,son.) III. Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng - Họ vui vẻ kéo hàng / Sơng trắng rỏ đầu cành nh giọt sữa Toán ( tiết 108) LUYệN TậP I.MụC TIÊU: So sánh đợc hai phân số có cùng mẫu số So sánh đợc một phân số với 1. Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(5 ý cuối), bài 3 (a,c) * Hs khaự gioỷi: BT2( 2 yự ủau),Bt3 b,d II.Đồ DùNG DạY- HọC 1.Giáo viên: SGK, bảng phụ 2.Học sinh: SGK, vở, III.CáC HOạT ĐộNG DạY HọC chủ yếu 1.ổn định tổ chức (1): Bao quát lớp, chuẩn bị sách vở 2.Kiểm tra bài cũ (1-2): HS lên bảng làm: 4 3 và 4 5 ; 5 2 và 5 1 3.Bài mới( 35):gtb Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài tập 1:HS đọc, nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài vào vở nháp và nêu kết quả - GV nhận xét và sửa bài lên bảng lớp Bài tập 1: Củng cố so sánh hai phân số cùng mẫu số Tun 22 10 [...]... hai ph©n sè cã cïng tư sè Bµi tËp 4: XÕp thø tù c¸c ph©n sè theo thø tù bÐ ®Õn lín 2 2 x4 8 5 5 x 2 10 3 3 x3 = = ; = = ; = 3 3 x 4 12 6 6 x 2 12 4 4 x3 Tuần 22 2 5 3 4 Tỉng kÕt- Cđng cè( 1-2’): Kh¸i qu¸t ND bµi VËy : ; ; viÕt theo thø 5 DỈn dß(1’): - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc, HD 3 6 4 chn bÞ giê sau tù tõ bÐ ®Õn lín lµ: - Xem tríc bµi “ Lun tËp chung” 2 3 4 ; ; 3 4 6 MÔN : KĨ THUẬT - TIẾT: BÀI: TRỒNG... ®é dµi cđa cđa vµ ®é 2 Thùc hµnh: 4 3 Bµi tËp 1:Cđng cè kÜ n¨ng so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè 3 theo h×nh vÏ SGK 4 3 3 x5 15 4 4 x 4 16 *C¸ch 2: GV híng dÉn HS quy ®ång mÉu sè råi so s¸nh = ; = = = 4 4 x5 20 5 5 x5 20 vµ kÕt ln 3 4 b) Thùc hµnh VËy : < Bµi tËp 1: HS ®äc, nªu yªu cÇu BT 4 5 - GV lÇn lỵt cho HS lµm bµi vµo vë nh¸p, 2 HS lªn b¶ng Bµi tËp 2: Cđng cè kÜ n¨ng so lµm, nhËn xÐt s¸nh hai ph©n... nªu vÝ dơ: “ So s¸nh hai ph©n sè vµ ” 3 4 *GV híng dÉn HS so s¸nh nh sau: -LÊy hai b¨ng giÊy b»ng nhau: chia b¨ng giÊy thø nhÊt b»ng 3 phÇn b»ng nhau lÊy 2 phÇn ®ỵc 2 b¨ng giÊy 3 Chia b¨ng giÊy thø hai thµnh 4 phÇn b»ng nhau, lÊy 3 14 - Ta cã: 2 3 3 2 < hc > 3 4 4 3 * KÕt ln : ( SGK) Tuần 22 phÇn, tøc lµ lÊy dµi cđa 3 2 So s¸nh ®é dµi cđa cđa vµ ®é 2 Thùc hµnh: 4 3 Bµi tËp 1:Cđng cè kÜ n¨ng so s¸nh... 4 4 vµ nh 5 7 trong vÝ dơ SGK Sau ®ã cho HS gi¶i vµo vë häc GV nhËn xÐt vµ sưa bµi -ý b: tiÕn hµnh t¬ng tù nh ý a *Nếu có thời gian Hd Hs thực hiện thêm BT : Bµi 1(c,d), bµi 2(c).BT4 Bµi tËp 4: HS ®äc, nªu yªu cÇu BT - Cho HS tù lµm vµo vë häc, råi nªu kÕt qu¶ GV nhËn xÐt vµ sưa bµi lªn b¶ng 18 Néi dung Bµi tËp 1: Cđng cè so s¸nh hai ph©n sè Bµi tËp 2: Cđng cè so s¸nh hai ph©n sè 8 8 x8 64 7 7 x7 49 ... +Tr×nh tù tranh ®óng : 2 – 1 – 3 4 *Cho HS kĨ tõng ®o¹n vµ trao ®ỉi vỊ ý nghÜa cđa c©u chun theo nhãm 4 - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2, 3, 4 vµ tiÕn hµnh kĨ theo nhãm theo h×nh thøc kĨ tõng ®o¹n, kĨ toµn c©u chun vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ lêi khuyªn cđa c©u chun -Cho ®¹i diƯn nhãm lªn thi kĨ tríc líp: KĨ tõng ®o¹n sau ®ã kĨ c¶ chun - NhËn xÐt, b×nh chän b¹n kĨ hay nhÊt 13 Tuần 22 + GV hái : Qua c©u chun con... b,BT3 4. Tỉng kÕt - Cđng cè (1-2’): Kh¸i qu¸t ND bµi 5 D¨n dß (1’): -NhËn xÐt tiÕt häc BiĨu d¬ng HS tÝch cùc häc Lun tõ vµ c©u( tiÕt 44 ) Më Réng Vèn Tõ : C¸I §Đp I.MơC TI£U BiÕt thªm mét sè tõ ng÷ nãi vỊ chđ ®iĨm VỴ ®Đp mu«n mµu, biÕt ®Ỉt c©u víi 1 sè tõ ng÷ theo chđ ®iĨm ®· häc (BT1, BT2, BT3) ; bíc ®Çu lµm quen víi mét sè tõ ng÷ liªn quan ®Õn c¸i ®Đp (BT4) II.§å... ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín a) v× 1 5 5 10 10 17 17 19 19 - Cho lÇn lỵt 6 HS lªn b¶ng lµm (mçi lÇn 3 HS) Bµi tËp 2: Cđng cè kÜ n¨ng so s¸nh ph©n sè - GV sưa bµi cho HS víi 1 Bµi tËp 3: HS ®äc, nªu yªu cÇu bµi tËp 1 3 9 7 14 16 14 < 1; < 1; > 1; > 1; < 1; = 1; . BT : BT3d,BT4 Bµi tËp 1: Cđng cè kÜ n¨ng rót gän ph©n sè 30 12 9 4 5 :45 5:20 45 20 ; 545 2 6:30 6:12 ==== 3 2 17:51 17: 34 51 34 ; 5 2 14: 70 14: 28 70 28. cây cối 3 Toán Luyện tập 4 Kó thuật Trồng cây rau , hoa 5 SHTT Tuần 22 1 Tuần 22 Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2009 SON TUN 21 Tập đọc ( tiết 43 ) SầU RIÊNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22, Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22,

Hình ảnh liên quan

1.Giáo viên: SGK, bảng phụ 2. Học sinh  SGK, vở - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

1..

Giáo viên: SGK, bảng phụ 2. Học sinh SGK, vở Xem tại trang 3 của tài liệu.
II.Đồ DùNG DạY HọC: Sử dụng hình vẽ trong SGK. - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

d.

ụng hình vẽ trong SGK Xem tại trang 5 của tài liệu.
- 1 HS lên bảng giải. GV nhận xét và sửa bài lên bảng. Bài tập 2: HS đọc, nêu yêu cầu BT - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

1.

HS lên bảng giải. GV nhận xét và sửa bài lên bảng. Bài tập 2: HS đọc, nêu yêu cầu BT Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.Giáo viên: SGK, bảng phụ 2. Học sinh : SGK, vở BT - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

1..

Giáo viên: SGK, bảng phụ 2. Học sinh : SGK, vở BT Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Cho HS tập trung theo nhóm đẻ thảo luận, quan sát hình trang 86 SGK, ghi lại vai trò của âm thanh - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

ho.

HS tập trung theo nhóm đẻ thảo luận, quan sát hình trang 86 SGK, ghi lại vai trò của âm thanh Xem tại trang 7 của tài liệu.
-GV nhận xét và kết luận: dùng máy để gh i, có nhiều hình thức ghi khác nhau. - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

nh.

ận xét và kết luận: dùng máy để gh i, có nhiều hình thức ghi khác nhau Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Cho lần lợt 6 HS lên bảng làm (mỗi lần 3 HS) - GV sửa bài cho HS  - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

ho.

lần lợt 6 HS lên bảng làm (mỗi lần 3 HS) - GV sửa bài cho HS Xem tại trang 11 của tài liệu.
1.Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, ảnh chợ Tết, bảng phụ,…. 2. Học sinh : SGK - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

1..

Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, ảnh chợ Tết, bảng phụ,…. 2. Học sinh : SGK Xem tại trang 12 của tài liệu.
-GV treo tranh minh họa lên bảng theo trình tự sai và cho đại diện HS lên bảng đính lại - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

treo.

tranh minh họa lên bảng theo trình tự sai và cho đại diện HS lên bảng đính lại Xem tại trang 13 của tài liệu.
theo hình vẽ SGK - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

theo.

hình vẽ SGK Xem tại trang 15 của tài liệu.
-HS đọc và quan sát hình trang 88 SGK và tranh ảnh do các em su tầm. Tiến hành thảo luận về các tác hại của âm thanh và cách  phòng chống tiếng ồn và trả lời câu hỏi SGK - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

c.

và quan sát hình trang 88 SGK và tranh ảnh do các em su tầm. Tiến hành thảo luận về các tác hại của âm thanh và cách phòng chống tiếng ồn và trả lời câu hỏi SGK Xem tại trang 17 của tài liệu.
xanh thẫm hình bầu dục to nh những bàn tay khép kín. Lá to, lá nhỏ, tầng tầng, lớp lớp tạo ra  một vòm lá xanh um mà ma nắng không hề lọt  qua đợc. - Gián án GIÁO ÁN 4 TUẦN 22

xanh.

thẫm hình bầu dục to nh những bàn tay khép kín. Lá to, lá nhỏ, tầng tầng, lớp lớp tạo ra một vòm lá xanh um mà ma nắng không hề lọt qua đợc Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan