0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 8 - Buổi 11 & 12

6 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 00:26

+Chiếc lá được vẽ lên trong một đêm mưa gió khủng khiếp + ChiÕc l¸ cuèi cïng cô vÏ lµ mét kiÖt t¸c nghÖ thuËt ®­îc vÏ lªn b»ng c¶ một tấm lòng cao thượng, quên mình vì người khác, đem lạ[r] (1)Ngµy so¹n 16/11/2009 Buæi 11 TuÇn 14 Cñng cè truyÖn ký A- Môc tiªu: - HS củng cố lại kiến thức đã học Biết tổng hợp khái quát kiến thức chương trinh văn học truyện ngắn - VËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n viÖc x/d VB RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c lµm bµi b-ChuÈn bÞ Gv : §äc tµi liÖu , so¹n gi¸o ¸n Hs : So¹n bµi c- Tæ chøc giê d¹y: 1.ổn định tổ chức KiÓm tra bµi cò Bµi míi C©u 1: NhËn xÐt nµo chÝnh x¸c vÒ t¸c phÈm L·o H¹c ? Lop8.net (2) A- L·o H¹c lµ truyÖn ng¾n ®Çu tay cña Nam Cao B- Lão Hạc là tác phẩm XS người nông dân Nam Cao C- Lão Hạc là chuyện ngắn XS người nông dân Nam Cao Câu 2: Chỉ tư tưởng nhân văn sâu sắc mà Nam Cao gửi gắm TP L·o H¹c A- Tố cáo phê phán XH cũ, sắn sàng nghiền nát người B- Khát khao bảo toàn nhân cách người dù cho giá phải trả là sinh m¹ng C- Ca ngợi người nông dân C©u 3: Tãm t¾t ®o¹n trÝch “chiÕc l¸ cuèi cïng” cña ¤ Hen Ri Nªu nÐt NT đặc sắc truyện? - Xiu vµ Gi«n xi lµ n÷ häa sÜ nghÌo thuª chung mét c¨n hé ë ngo¹i « vïng Oa-sin tơn.Mùa đông năm Giôn –xi chẳng may mắc bệnh sưng phổi Bênh tật và nghèo đói khiến cô thất vọng và nghĩ đến cáI chết.Cô gắn đời mình với lá cuối cùng già nua, càn cỗi và nghĩ nào lá cuối cùng không còn thì cô lìa đời Xiu kể chuyện đó với cụ Bơ men Nghê câu chuyện cụ Bơ-men lặng yên không nói gì, củng Xiu nhìn ngoài cửa sổ và áI ngại.Đêm hôm đó cụ đẫ vẽ lá cuối cùng đêm mưa gió giữ dội Sáng hôn sau Giôn –xi đòi Xiu kéo mành lên xem lá cuối cùng có còn trên cây thường xuân không.Ô kìa lá thường xuân còn đó Giôn- xi tỉnh ngộ và lấy lại nghị lực sống Giôn- xi khỏe lại còn cô B¬-men chÕt v× bÖnh s­ng phæi Luyện tập: 1- Chỉ kết cấu đảo ngược lần câu chuyện - Gi«n Xi bÞ m¾c bÖnh viªm phæi s¾p chÕt- sèng l¹i khoÎ m¹nh Lop8.net (3) - Cụ Bơ Men khoẻ mạnh vì cứu Giôn Xi vẽ lá đêm mưa gió- bị viêm phổi- qua đời - lần đảo ngược tình trái chiều Tất liên quan đến bệnh viêm phổi, đến lá ?Xiu là người bạn nào - Một tình bạn sáng, cao đẹp Sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm chăm sãc b¹n hÕt m×nh Mét t×nh b¹n g¾n bã nh­ chÞ em ruét thÞt Xiu lµ hiÖn th©n cña tÊm lßng tr¾c Èn, vÞ tha, lµ mét c« g¸i cã tr¸i tim nh©n hậu bao la Một cô gái đẹp làm cho chúng ta xúc động, ngưỡng mộ mét t×nh b¹n thuû chung hiÕm cã 3? Tại cụ Bơ -men chết đột ngột + Cụ mắc bệnh viêm phổi- qua đời +Chiếc lá vẽ lên đêm mưa gió khủng khiếp + ChiÕc l¸ cuèi cïng cô vÏ lµ mét kiÖt t¸c nghÖ thuËt ®­îc vÏ lªn b»ng c¶ lòng cao thượng, quên mình vì người khác, đem lại sống cho Zôn xi + Kiệt tác nghệ thuật phải phục vụ sống người, phải đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người +Nó sinh động giống thật +Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật tạo từ tình yêu thương người nghệ thuật vì người 4/ Cñng cè: ? Em nhËn bµi häc g× tõ c©u truyÖn cña Gi«n-xi 5/ DÆn dß -Häc bµi Lop8.net (4) Ngµy so¹n 24/11/2009 TuÇn 15 Buæi 12 Cñng cè LËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù- kÕt hîp miªu t¶- biÓu c¶m A- Môc tiªu: - HS nhËn diÖn ®­îc bè côc c¸c phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi cña VB tù sù - BiÕt c¸ch t×m, lùa chän s¾p xÕp c¸c ý bµi v¨n b-ChuÈn bÞ; Gv: §äc tµi liÖu,so¹n gi¸o ¸n Hs ; ChuÈn bÞ bµi c- Tæ chøc giê d¹y: 1.ổn định tổ chức 2.KiÓm tra bµi cò: - YÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m cã t¸c dông g× cho bµi v¨n tù sù? 3.D¹y bµi míi: * Bµi 1: SGK LËp dµn ý v¨n b¶n “c« bÐ b¸n diªm” (GV gîi ý) 1) Mở bài: Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa và gia cảnh cô bé bán diªm, nh©n vËt chÝnh truyÖn 2) Th©n bµi: - Lóc ®Çu kh«ng b¸n ®­îc diªm nªn c« bÐ kh«ng d¸m vÒ nhµ vì sợ bố đánh Em tìm góc tường ngồi tránh rét- kết em bị rét Lop8.net (5) “đôi bàn tay em cứng đờ” sau đó em đành liều đánh các que diêm để sưởi cho ấm Mỗi lần quẹt diêm em lại thấy lên cảnh đẹp đẽ (5 lần) 3) Kết bài: Kết cục em bé bán diêm đã chết vì giá rét đêm giao thừa Mọi người qua đường không biết điều kỳ diệu em đã thấy * Bài 2: SGK Lập dàn ý kể kỷ niệm với người bạn… (GV gợi ý) - Mở bài: Giới thiệu người bạn mình là ai? Kỷ niệm khiến mình xúc động là kỷ niệm gì? - Thân bài: Tập trung kể kỷ niệm xúc động + Nã x¶y ë ®©u, lóc nµo? víi ai? (thêi gian, hoµn c¶nh, nh©n vËt) + ChuyÖn x¶y nh­ thÕ nµo? (më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt qu¶) + Điều gì khiến em xúc động? (miêu tả các biểu xúc động) - Kết bài: Em suy nghĩ gì kỷ niệm đó: §Ò bµi: KÓ vÒ mét lÇn em m¾c khuyÕt ®iÓm khiÕn thÇy c« gi¸o buån Më bµi : Giíi thiÖu sù viÖc b»ng mét t×nh huèng truyÖn,hoÆc suy nghÜ vµ nhí l¹i đã lần làm thầy cô giáo buồn Th©n bµi : Việc em mắc khuyết điểm là việc gì? đó là nào?em đã phạm lỗi thÕ nµo? C©u truyÖn diÔn nh­ thÕ nµo - Cã thÓ lµ lÇn kh«ng thuéc bµi , hoÆc mét lÇn quay bµi, hoÆc kh«ng nghª lêi thÇy c« gi¸o - Miêu tả việc xảy tháI độ thầy cô giáo sau mình phạm lçi, Lop8.net (6) - Suy nghĩ thân việc đã xảy ra.(ân hận,xấu hổ,ngại ngïng….) - Em dẫ sửa chữa lỗi lầm đó nào ,thầy cô giáo có tha lỗi cho em kh«ng ? KÕt bµi : Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ sù viÖc trªn 4.Cñng cè : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra 5.DÆn dß : -So¹n bµi míi Lop8.net (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 8 - Buổi 11 & 12,