0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 8 tiết 11: Ôn tập: Tập làm văn Văn nghị luận

1 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 22:37

cñng cè: G hÖ thèng l¹i toµn bé néi dung kiÕn thøc bµi häc cÇn ghi nhí.[r] (1)NS: 12/3/08 NG:8A2: 15/3 TiÕt: 11 ¤n tËp: TËp lµm v¨n V¨n nghÞ luËn Môc Tiªu: 1.1 KiÕn thøc: - Gióp HS: + Cñng cè c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn 1.2 KÜ n¨ng - RÌn kÜ n¨ng lµm lËp dµn bµi mét bµi v¨n nghÞ luËn 1.3 Thái độ: - Gi¸o dôc cho HS ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp ChuÈn bÞ - GV: Gi¸o ¸n, t­ liÖu tham kh¶o, - HS: Phương pháp - TiÕn tr×nh 4.1 ổn định: - KTSS: 4.2 KiÓm tra bµi cò: ? Kiểm tra sơ lược chuẩn bị HS 4.3 Néi dung bµi míi: §Ò bµi: Đề: Nhân dân ta thường nói: "Có chí thì nên" em hãy chứng minh tính đúng đắn c©u tôc ng÷ trªn? 4.4 cñng cè: G hÖ thèng l¹i toµn bé néi dung kiÕn thøc bµi häc cÇn ghi nhí 4.5 Hướng dẫn nhà: - Xem l¹i kiÕn thøc vÒ kiÓu v¨n b¶n thuyÕt minh Rót kinh nghiÖm: Lop8.net (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 8 tiết 11: Ôn tập: Tập làm văn Văn nghị luận,