0

Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

21 163 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2010 - 2011 ======================================================= Tn 1 ===o0o=== KẾ HOẠCH TUẦN 1 NGÀY MÔN BÀI Thứ 2 16.08 TËp ®äc To¸n ChÝnh t¶ §¹o ®øc Th gđi c¸c häc sinh ¤n tËp : Kh¸i niƯm vỊ ph©n sè Nghe viÕt: ViƯt Nam th©n yªu Em lµ häc sinh líp 5 Thứ 3 17.08 LÞch sư To¸n Lun tõ & c©u KĨ chunh ThĨ dơc B×nh t©y ®¹i nguyªn so¸i Tr¬ng §Þnh ¤n tËp : TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè Tõ ®ång nghÜa Lý Tù Träng Bµi 1 (GV chuyªn d¹y) Thứ 4 18.08 TËp ®äc To¸n Lµm v¨n ThĨ dơc Mü Tht Quang c¶nh lµng m¹c ngµy mïa So s¸nh hai ph©n sè CÊu t¹o cđa bµi v¨n t¶ c¶nh Bµi 2 ( GV chuyªn d¹y) MTTT: Xem tranh thiÕu n÷ bªn hoa h Thứ 5 19.08 Khoa häc To¸n KÜ tht Lun tõ & c©u §Þa lÝ Sù sinh s¶n So s¸nh hai ph©n sè (TT) §Ýnh khuy hai lç (T!) Lun tËp vỊ tõ ®ång nghÜa ViƯt Nam ®Ët níc chóng ta Thứ 6 20.08 Khoa học Làm văn Toán Âm nhạc Sinh hoạt Nam hay n÷ Lun tËp t¶ c¶nh ( t¶ mét bi trong ngµy) Ph©n sè thËp ph©n ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 4 NhËn xÐt tn 1 - kÕ ho¹ch tn 2 Thø 2 ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n. I mơc tiªu : ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= - Giúp học sinh củng cố khái niệm ban đầu về phân số, ôn tập cách viết thơng viết số tự nhiên dới dạng phân số II đồ dùng dạy học : Các tấm bìa. III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 1' 8' 7' 20' 1.Giới thiệu bài 2.Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hớng dẫn HS ôn tập khái niệm ban đầu về phân số - Yêu cầu HS quan sát miếng bìa thứ nhất và hỏi + Đã tô màu mấy phần ? - Yêu cầu HS lên bảng viết và đọc phân số thể hiện số phần đã tô màu. - Tiến hành tơng tự với các phân số còn lại GV viết cả 4 phân số lên bảng 2 1 ; 6 5 ; 4 3 ; 100 40 Hoạt động 2 : Hớng dẫn ôn tập cách viết thơng hai số tự nhiên, số tự nhiên dới dạng phân số - Yêu cầu HS viết thơng của phép chia: 1:3; 4:10; 9:2 dới dạng phân số Có thể coi là thơng của phép chia nào ? Tơng tự các VD trên - Yêu cầu HS viết các số tự nhiên 5;7;120 thành các phân số có mẫu số là1. * Khi muốn viết một số tự nhiên thành phân số có mẫu số là1 ta làm thế nào? - GV rút ra kết luận: Mọi số tự nhiên điều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. -Yêu cầu HS viết 1 thành các phân số khác nhau. -Vậy 1 có thể viết thành phân số nh thế nào? -Yêu cầu HS viết 0 thành các phân số và rút ra nhận xét. Hoạt động 3: Luyện tập Bài 1: GV các phân số lên bảng rồi yêu cầu HS đọc các phân số nêu tử số, mẫu số - Gv nhận xét, kết luận Bài 2: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Yêu cầu HS viết vào bảng con sau đó GV nhận xét. Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm vào vở GV chấm chữa bài Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm vào vở GV chấm chữa bài HS theo dõi HS quan sát HS trả lời HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS thực hiện yêu cầu HS trả lời HS thực hiện yêu cầu HS trả lời Nghe HS thực hiện yêu cầu. HS trả lời HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yêu cầu HS trả lời HS thực hiện y/c. HS nêu HS làm bài vào vở HS đổi vở kiểm tra HS nêu HS làm bài vào vở ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 2' 4 Củng cố dặn dò HS đổi vở kiểm tra tập đọc: th gửi các học sinh I mục tiêu: - Đọc đúng các tiếng từ khó, đọc trôi chảy toàn bài ,ngắt nghỉ hơi đúng giọng đọc với nội dung Hiểu các từ khó :cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết - Nội dung: Qua bức th Bác Hồ khuyên các em HS chăm học nghe thầy ,yêu bạn và tin tởng rằng các thế hệ sẽ kế tục xứng đáng của cha ông xây dựng nớc Việt Nam cờng thịnh, sánh vai với các nớc giàu mạnh II đồ dùng dạy học : - Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 3' 10' 12' 1.Giới thiệu bài: GV khái quát nội dung chơng trình chủ điểm, sau đó gíơi thiệu bài 2.Dạy bài mới : Hoạt động 1: Luyện đọc -Yêu cầu 1 HS khá đọc toàn bài ,cả lớp đọc thầm -GV nhận xét hớng dẫn đọc và chia đoạn đọc -Yêu cầu HS đọc nối tiếp ,kết hợp sửa phát âm và giải nghĩa từ khó ,câu dài - Yêu cầu HS đọc theo N - Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài - GV đọc mẫu toàn bài Hoạt động 2 :Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi + Ngày khai trờng tháng 9 -1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trờng khác? + Em hãy giải thích rõ hơn về câu của Bác Hồ Các em đợc hởng sự may mắn đó là nhờ sự hi sinh của biết bao đồng bào các em? + Theo em Bác Hồ muốn nhắc nhở HS điều gì khi đặt câu hỏi:Vậy các em nghĩ sao? GV nhận xét kết luận và nêu nội dung đoạn 1 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi + Sau cách mạng tháng tám nhiện vụ của toàn dân là gì ? + HS có trách nhiệm gì trong công cuộc kiến thiết đất nớc ? + Nội dung đoạn 2 cho ta biết điều gì ? - Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài và nêu nội dung - GV nhận xét kết luận và ghi bảng HS lắng nghe HS thực hiện yêu cầu HS lắng nghe HS đọc HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS lắng nghe HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 10' 3' Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm - GV đọc mẫu đoạn 2 và yêu cầu HS nêu cách đọc hay - Yêu cầu HS luyện đọc N - Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét biểu dơng 4. Củng cố, dặn dò. HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yêu cầu Chính tả: Việt Nam thân yêu I-Mục tiêu: Giúp HS : + Nghe viết chính xác, đẹp bài thơ Việt Nam thân yêu. + Làm bài tập chính tả phân biệt: ng/ngh; g/gh; c/k và rút ra quy tắc chính tả. II- đồ dùng dạy học : - Bảng phụ. III CáC HOạT động dạy học TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1' 5' 3' 20' 10' 2p 1-Giới thiệu bài: 2-Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài - Yêu cầu HS đọc lại bài thơ. +Những hình ảnh nào cho thấy nớc ta có nhiều cảnh đẹp? +Qua bài thơ em thấy con ngời Việt Nam nh thế nào? Hoạt động2: Hớng dẫn viết từ khó. - GV nêu và viết từ khó lên bảng,yêu cầu HS viết vào nháp. - Yêu cầu HS đọc các từ vừa viết. - Yêu cầu HS nêu cách trình bày bài thơ. Hoạt động3: Viết chính tả. - GV đọc cho HS chép. - GV đọc ch HS soát lỗi. * GV thu chấm và nhận xét bài viết. 3-Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận N3 và trình bày. - GV nhận xét và biểu dơng. Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận N6 và trình bày. * GV nhận xét, kết luận và rút ra quy tắc viết chính tả với c/k; g/gh; gh/ngh. 4- Củng cố và dặn dò HS đọc HS trả lời HS trả lời HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yc HS thực hiện yc HS đổi vở kiểm tra HS nêu N3 thực hiện y/c HS nêu N3 thực hiện yc ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= đạo đức: em là Học sinh lớp 5 I mục tiêu : - Giúp hs lớp 5 có một vị thế mới so với hs các lớp dới nên cần cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng là lớp đàn anh cho các em noi theo. - HS cảm thấy vui, tự hào vì mình là HS lớp 5 - Nhận biết đợc trách nhiệm của mình là phải học tập chăm chỉ. II đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ sgk, phiếu. III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 2' 20' 10' 2' 1.Giới thiệu bài 2.Dạy bài mới : Hoạt động 1 : Vị thế của học sinh lớp 5 -Yêu cầu HS xem tranh minh hoạ và thảo luận nhóm 2 bàn với nội dung sau: +N1+2: Bức tranh thứ nhất chụp cảnh gì?Nét mặt các bạn nh thế nào? +N3+4Bức tranh thứ 2 vẽ cảnh gì? Cô giáo nói gì với các bạn?Em thấy các bạn có thái độ nh thế nào? +N5+6:Bức thanh thứ 3 vẽ cảnh gì?Bố của bạn HS đã nói gì với các bạn?Thoe em bạn HS đó làm gì để đợc bố khen? *Các N khác nghiên cứu nội dung của nhóm bạn -Em nghĩ gì khi xem bức tranh đó? *GV nhận xét, kết luận nội dung trên -Yêu cầu các N thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu: +HS lớp 5 có gì khác so với HS lớp dới? +Chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp5 +Hãy nói cảm nghĩ của N em khi là HS lớp 5? *GV nhận xét, kết luận và rút ra ghi nhớ. Hoạt động 2 : Em tự hào là HS lớp 5 -Theo em HS lớp 5 phải có những hành động và việc làm nào? *GV nhận xét, biểu dơng 3 Củng cố, dặn dò. HS lắng nghe HS quan sát và thảo luận N Đại diện N trình bày Nhóm khác nhận xét. HS trả lời HS thực hiện yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xét HS đọc ghi nhớ Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010 LềCH Sệ "BèNH TAY ẹAẽI NGUYEN SOAI" TRệễNG ẹềNH. I.Yêu cầu cần đạt - Biết đợc thời kì đầu thực dân Pháp xâm lợc .Trơng Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2010 - 2011 ======================================================= - Nªu c¸c sù kiƯn chđ u vỊ Tr¬ng §Þnh: Kh«ng tu©n theo lƯnh vua,cïng nh©n d©n chèng Ph¸p. - Tr¬ng §Þnh quª ë B×nh S¬n, Qu·ng Ng·i,chiªu mé nghÜa binh ®¸nh Ph¸p ngay khi chóng võa tÊn c«ng Gia §Þnh (1859) - TriỊu ®×nh kÝ hoµ íc nhêng 3 tØnh miỊn ®ong Nam K× cho Ph¸p vµ ra lƯnh ch Tr¬ng §Þnh ph¶i gi¶i t¸n lùc lỵngkh¸ng chiÕ - Tr¬ng §Þnh kh«ng tu©n lƯnh vua, kiªn qut cïng nh©n d©n chèng Ph¸ - BiÕt c¸c ®êng phè, trêng häc .ë ®Þa ph¬ng mang tªn Tr¬ng §Þnh II: Đồ dùng: -Hình vẽ trong SGK, phóng to nếu có điều kiện. -Bản đồ học tập cho HS. -Phiếu học tập. -Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. III Các hoạt động dạy – học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1 - Giới thiệu bài mới - GV giới thiệu bài cho HS. - Dẫn dắt và ghi tên bài. 2 -Tìm hiểu bài. HĐ1: Tình hình đất nước ta sau khi thực dân pháp mở cuộc xâm lược. - GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời cho các câu hỏi sau. H: Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta? H: Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp? - GV gọi HS trả lời các câu hỏi trước lớp. - GV giảng thêm cho HS hiểu. HĐ 2: Trương Đònh kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu. - Đọc sách thảo luận để trả lời câu hỏi. H: Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Đònh làm gì? Theo em, lệnh của nhà vua đúng hay sai? Vì sao? H : Nhận được lệnh vua, Trương Đònh có thái độ và suy nghó như thế nào? ……… - GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận từng câu hỏi trước lớp. +Cử 1 HS làm chủ toạ của cuộc toạ đàm. +HD HS chủ toạn dựa vào các câu hỏi đã nêu - Nghe. - HS đọc SGK, suy nghó và tìm câu trả lời. + Dũng cảm đứng lên chống thực dân pháp xâm lược. Nhiều cuộc khởi nghóa đã nổ ra…. + Nhượng bộ không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước. - 2 HS lần lượt trả lời, cả lớp theo dõi và bổ sung. - HS chia thành các nhóm nhỏ, cùng đọc sách, thảo luận để hoàn thành phiếu. + Ban lệnh xuống buộc Trương Đònh phải giải tán nghóa quân và đi nhận chức Lãnh Binh ở An Giang. + Lệnh của nhà vua là không hợp lí…. - Băn khoăn suy nghó: làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không phải chòu tội phản nghòch… - Báo cáo kết quả thảo luận và HD của GV. - Lớp cử một HS khá, mạnh dạn. ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2010 - 2011 ======================================================= để điều khiên toạ đàm. +GV theo dõi HS làm việc và là cố vấn, trọng tài khi cần thiết. -Nhận xét kết quả thảo luận. -GV kết luận ngắn về nội dung hoạt động: Năm 1862 triều đình nhà Nguyễn kí hoà ước… HĐ3: Lòng biết ơn của nhân dân ta với Bình Tây Đại Nguyên Soái. -GV lần lượt nêu câu hỏi. H: Nêu cảm nghó của em về Bình Tây đại nguyên soái Trương Đònh? H: Hãy kể thêm một vài mẩu chuyện mà em biết về ông? Kl: Trương Đònh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phòng trào đấu tranh chống thực dân pháp - GV yêu cầu HS cả lớp suy nghó và hoàn thành nhanh sơ đồ. 3 - Củng cố dặn dò - GV tổng kết, giờ học và tuyên dương các HS tích cực hoạt động tham gia xây dựng bài. - Dặn dò HS về nhà học thuộc bài và làm các bài tập tự đánh giá kết quả và sưu tầm câu chuyện kể về Nguyễn Trường Tộ. -HS cả lớp phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của bạn chủ toạ. - HS suy nghó, tìm câu trả lời và giơ tay xin phát biểu ý kiến. + Ông là người yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh ban thân mình cho dân tộc, cho đất nước. - HS kể chuyện mình sưu tầm được. - HS kẻ sơ đồ vào vở và hoàn thành sơ đồ. To¸n: ¤n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè I- Mơc tiªu: - Nhí l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè, ¸p dơng tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè dĨ rót gän vµ quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè. II-§å dïng d¹y häc: - B¶ng phơ III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TG Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS 3-5' 7' 1: KiĨm tra bµi: - Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi - GV nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm * GV giíi thiƯu bµi. 2: D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng1: ¤n tËp tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè - GV ghi vÝ dơ: 6 5 = × × 6 5 =---- - HS thùc hiƯn yªu cÇu - HS thùc hiƯn yªu. ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 8' 18' 2-3' - Yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống. - Vậy khi nhân cả tử số và mẫu số của 1 phân số với một số tự nhiên khác 0 ta đợc gì? - GV ghi ví dụ 24 20 = :24 :20 _-- Vậy khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 ta đợc gì? Hoạt động 2: ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. - Thế nào là rút gọn phân số? - Yêu cầu HS rút gọn phân số sau: 120 90 - Khi rút gọn phân số ta cần chú ý điều gì? * GV nhận xét và kết luận. - Thế nào là quy đồng mẫu số các phân số? - Yêu cầu HS quy đồng mẫu số các phân số sau: 5 2 và 7 4 - Yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số 2 phân số. - Yêu cầu HS quy đồng tiếp 2 phân số sau: 5 3 và 10 9 - Cách quy đồng mẫu số 2 phân số trên có gì khác nhau? Hoạt động 3: Luỵện tập Bài 1: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu HS tự làm vào vở. * GV chữa bài. Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm * GV chấm và chữa bài Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm * GV chấm chữa bài 3 - Củng cố và dặn dò. cầu. HS trả lời. - HS trả lời. - Hs nêu. - HS trả lời. - HS nêu. - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu. - HS thực hiện y/c. - Hs nêu. - HS nêu yêu cầu. - HS làm vào vở. 3 HS làm ở bảng. - Hs nêu yêu cầu - HS làm vào vở. - Đổi vở kiểm tra. - HS thực hiện yêu cầu. Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa I- Mục tiêu: Giúp HS hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Tìm đợc các từ đồng nghĩa với từ cho trớc, đặt câu để phân biệt các từ đông nghĩa. ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Có khả năng sử dụng từ đồng nghĩa khi nói và viết. II- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1-2' 13- 15' 18- 20' 1- Giới thiệu bài 2- Dạy bài mới: Hoạt động1: Tìm hiểu bài Bài 1: - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu + Yêu cầu HS nêu các từ in đậm có trong đoạn văn. + Em hiểu nghĩa của mỗi từ in đậm đó nh thế nào? * GV nhận xét và kết luận. Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu và thảo luận N6 với nội dung sau: + Thay đổi vị trí các từ in đậm trong từng đoạn văn rồi rút ra nhận xét. + Những từ nào thay thế cho nhau đợc, từ nào không thay thế đợc? Vì sao? * GV nhận xét, kết luận về từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. + Thế nào là từ đồng nghĩa? + Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, đồng nghĩa không hoàn toàn? * Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK. + Yêu cầu HS nêu ví dụ minh họa. Hoạt động 3: Luyện tập. Bài 1: + Gọi HS nêu yêu cầu và nội dung bài. + Yêu cầu HS thảo luận N3 và trình bầy. * GV nhận xét và kết luận. Bài 2: + Gọi HS nêu yêu cầu. + Yêu cầu HS tự làm vào vở. * GV chấm và nhận xét . 3 - Củng cố và dặn dò. - HS lắng nghe - HS đọc. - HS nêu. - HS thảo luận N2 và trình bày. - HS thảo luận N6 và trình bày. - HS nêu. - HS nêu. - HS đọc. - HS nêu. - HS nêu - HS thực hiện yêu cầu. - HS nêu. - HS thực hiện yêu cầu. Kể chuyện: Lý tự trọng I- Mục tiêu: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể đợc toàn bộ câu chuyện và hiểu dợc ý nghĩa câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nớc, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang bất khuất trớc kẻ thù. II- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 2-3' 6-8' 4-5' 18- 20' 4-5' 2-3' 1- GV giới thiệu bài 2: Dạy bài mới: Hoạt động1: GV kể chuyện - Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện với giọng chậm rãi. + Gv giải nghĩa từ khó - Lần 2: GV kể kết hợp chỉ tranh minh họa Hoạt động 2: Tìm câu thuyết minh cho mỗi tranh - Dựa vào nội dung câu chuyện cô đã kể, dựa vào tranh minh họa SGK em hãy tìm cho mỗi tranh minh họa 1-2 câu thuyết minh * GV nhận xét và biểu dơng Hoạt động 3 : HS kể chuyện - Yêu cầu HS kể chuyện theo N6: mỗi HS kể 2 đoạn 3 HS khá còn lại kể toàn bộ câu chuyện - Yêu cầu các N kể chuyện trớc lớp * GV nhận xét, khen ngợi Hoạt động 4: Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - Vì sao các ngời coi ngục gọi Trọng là ông nhỏ? - Vì sao thực dân Pháp vẫn xử bắn anh khi anh cha đến tuổi vị thành niên? - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? *Gv nhận xét và kết luận. Củng cố và dặn dò HS lắng nghe HS lắng nghe và quan sát Hs nêu N6 thực hiện yêu cầu Hs nêu HS trả lời HS trả lời Thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2010 Toán: So sánh hai phân số I- Mục tiêu: Nhớ lại cách so sánh 2 phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số Biết so sánh 2 phân số có cùng mẫu số II- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5' 7' 1:Kiểm tra bài: - Gọi HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét và ghi điểm. *GV giới thiệu bài. 2: Dạy bài mới: Hoạt động1: So sánh 2 phân số có cùng mẫu số - HS thực hiện yêu cầu. - HS thực hiện yêu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng [...]... LƯn tËp Bµi 1: - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? - Yªu cÇu HS tù lµm vµo vë - Yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm Bµi 2: - Gäi HS nªu yªu cÇu - Mn xÕp c¸c ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín tríc hÕt chóng ta ph¶i lµm g×? - Yªu cÇu HS tù lµm vµo vë * Gv chÊm vµ ch÷a bµi 3- Cđng cè vµ dỈn dß cÇu - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Hs nªu - HS nªu - HS thùc hiƯn yªu cÇu - HS nªu - Hs nªu - HS lµm vµo... II- §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng GV 2 1- Giíi thiƯu bµi: 2-D¹y bµi míi: 1 4- Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu bµi 16 Bµi 1: Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n: Hoµng h«n trªn s«ng Ho¹t ®éng HS HS l¾ng nghe ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2 010 - 2 011 ======================================================= H¬ng -. .. trỴ em ®Ịu do bè mĐ sinh ra, con c¸i cã nh÷ng ®Ỉc ®iĨm gièng bè mĐ m×nh - HiĨu vµ nªu ®ỵc ý nghÜa cđa sù sinh s¶n II-§å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK, phiÕu III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS 1- 2 1- Giíi thiƯu bµi: HS l¾ng nghe 1 3- 2-D¹y bµi míi: 15 Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng khëi ®éng:Trß ch¬i “BÐ lµ con ai’’ - GV nªu tªn trß ch¬i, phỉ biÕn c¸ch ch¬i vµ nªu N6 thùc hiƯn yc N b¸o... vµ ghi ®iĨm cÇu - GV giíi thiƯu bµi 1 4- 2-D¹y bµi míi: 16 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu sè thËp ph©n GV ghi c¸c ph©n sè: 3 10 ; 5 17 ; 10 0 10 00 Yªu cÇu HS ®äc vµ nªu nhËn xÐt vỊ mÉu sè cđa c¸c ph©n sè trªn * GV kÕt ln: C¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ :10 ; 10 0; 10 00;…®ỵc gäi lµ ph©n sè thËp ph©n GV viÕt ph©n sè 3 5 ph©n b»ng ph©n sè HS ®äc vµ tr¶ lêi Yªu cÇu HS t×m ph©n sè thËp 3 5 HS nªu + Em lµm thÕ nµo ®Ĩ t×m... thùc hiƯn yªu - GV nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm cÇu *GV giíi thiƯu bµi 3 5- 2- Híng dÉn «n tËp; 37 Bµi 1: + Yªu cÇu HS tù so s¸nh vµ ®iỊn dÊu so s¸nh HS thùc hiƯn yªu +ThÕ nµo lµ ph©n sè lín h¬n 1? cÇu + ThÕ nµo lµ ph©n sè bÐ h¬n 1? HS tr¶ lêi + ThÕ nµo lµ ph©n sè b»ng 1? ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2 010 - 2 011 =======================================================... vµo c¸c ®Ỉc ®iĨm sinh häc vµ ®Ỉc ®iªm x· héi II- §å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK, phiÕu III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS 3 -5 1- KiĨm tra bµi: Sù sinh s¶n cđa ngêi cã ý nghÜa HS tr¶ lêi nh thÕ nµo? §iỊu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? * GV nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm GV giíi thiƯu bµi 1 3- 2- D¹y bµi míi: 15 Ho¹t ®éng 1: Sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vỊ ®Ỉc ®iĨm sinh...Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2 010 - 2 011 ======================================================= - Yªu cÇu HS so s¸nh 2 ph©n sè sau: 8' 2-3 ' vµ 5 7 - VËy khi so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng mÉu sè ta lµm nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: So s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè - Yªu cÇu HS so s¸nh 2 ph©n sè: 18 ' 2 7 3 4 vµ 5 7 + Em cã nhËn xÐt g× vỊ 2 ph©n sè nµy? - Mn so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè ta lµm... ®å) II.Đồ dùng dạy học: - Quả đòa cầu (hoặc bản đồ các nước trên thế giới - Lược đồ việt nam trong khu vực Đông Nam A - Các hình minh hoạ của SGK - Các thẻ từ ghi tên các đảo… phiếu học tập cho HS III Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh 1- Ổn đònh : - Nghe 2 - Bài mới : Giới thiệu bài mới H 1: Vò trí đòa lí và giới hạn của nước ta H :Các em có biết đất nước ta nằm trong - 2-3 HS lên bảng tìm và... theo N ======================================================= Bïi Xu©n NhËt Trêng TiĨu häc Nghi §ång Bµi gi¶ng 5 N¨m häc: 2 010 - 2 011 ======================================================= 12 10 2-3 - Yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i toµn bµi - GV ®äc mÉu toµn bµi Ho¹t ®éng 2 :T×m hiĨu bµi - Yªu cÇu HS ®äc thÇm toµn bµi vµ g¹ch ch©n nh÷ng sù vËt trong bµi cã mµu vµng, tõ chØ mµu vµng ®ã + Mçi tõ chØ mµu vµng trong... theo chiều Bắc- Nam… HĐ3: Hình dạng và diện tích - Tổ chức cuộc thi giới thiệu Việt Nam đất nước tôi - Cho HS quan sát lược đồ hình 2 và thảo luận trả lời 2 câu hỏi SGK - Nhận xét – bổ sung - Hướng dẫn HS tìm hiểu bảng thống kê và so sánh theo số liệu trong bảng - GV chốt lại , rút ra kết luận * Ghi nhớ: SGK / 68 3 - Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà chuẩn bò bài sau - Phần đất . Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1- 2 ' 1 3- 15 & apos; 1 8- 20' 1- Giới thiệu bài 2- Dạy bài mới: Hoạt động1: Tìm hiểu. hội. II- Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK, phiếu III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 1 3- 15 1 2- 13 1- Kiểm tra bài: Sự sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011, Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

+Những hình ảnh nào cho thấy nớc ta có nhiều cảnh đẹp? - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

h.

ững hình ảnh nào cho thấy nớc ta có nhiều cảnh đẹp? Xem tại trang 4 của tài liệu.
1:Kiểm tra bài: - Gọi HS lên bảng chữa bài              - GV nhận xét và ghi điểm * GV giới thiệu bài. - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

1.

Kiểm tra bài: - Gọi HS lên bảng chữa bài - GV nhận xét và ghi điểm * GV giới thiệu bài Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 9 của tài liệu.
1:Kiểm tra bài: - Gọi HS lên bảng chữa bài.             - GV nhận xét và ghi điểm - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

1.

Kiểm tra bài: - Gọi HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét và ghi điểm Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Em hãy chọn một sự vật, hình dung về sự vật đó và nêu cảm giác của em về màu vàng của nó?     * GV nhận xét và biểu dơng - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

m.

hãy chọn một sự vật, hình dung về sự vật đó và nêu cảm giác của em về màu vàng của nó? * GV nhận xét và biểu dơng Xem tại trang 12 của tài liệu.
* GV kết luận và ghi bảng nội dung bài - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

k.

ết luận và ghi bảng nội dung bài Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ Đây là hình vẽ các em bé và bố mẹ của các. em. Dựa vào đẳc điểm của mỗi ngời các em hãy tìm - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

y.

là hình vẽ các em bé và bố mẹ của các. em. Dựa vào đẳc điểm của mỗi ngời các em hãy tìm Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ SGK và thảo luận N2 với nội dung sau: - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

u.

cầu HS quan sát hình minh hoạ SGK và thảo luận N2 với nội dung sau: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phụ. - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ Em có nhận xét gì về đặc điểm, hình dạng, kích thớc, màu sắc của khuy 2 lỗ? - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

m.

có nhận xét gì về đặc điểm, hình dạng, kích thớc, màu sắc của khuy 2 lỗ? Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 17 của tài liệu.
H: Vỡ sao noựi Vieọt Nam coự nhieàu thuaọn lụùi cho vieọc giao lửu vụựi caực nửụực treõn theỏ giụựi - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

sao.

noựi Vieọt Nam coự nhieàu thuaọn lụùi cho vieọc giao lửu vụựi caực nửụực treõn theỏ giụựi Xem tại trang 17 của tài liệu.
Yêucầu HS quan sát hình chụp trứng và tinh trùng trong SGK và cho biết: - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

uc.

ầu HS quan sát hình chụp trứng và tinh trùng trong SGK và cho biết: Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuan 1 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 20 của tài liệu.