0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

34 244 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

1 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 2.1. Kế toán chi phí sản xuất 2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống cần thiết, lao động vật hoá các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Theo đó, chi phí sản xuất của đơn vị xây lắptoàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất cấu thành nên giá thành của sản phẩm xây lắp. Việc quản lý hiệu quả các khoản mục chi phí là một công việc hết sức cần thiết đảm bảo lợi nhuận cho công ty. Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp thành 4 loại chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung Đồng thời, công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn của hạng mục công trình .từ đó xác định phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất. Chi phí trực tiếp phục vụ cho công trình, hạng mục công trình nào thì tập hợp cho công trình, hạng mục công trình đó. Các chi phí gián tiếp, chi phí chung liên quan đến nhiều công trình, không thể đưa trực tiếp vào giá thành sản phẩm một công trình, hạng Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 1 2 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán mục công trình cụ thể thì tiến hành phân bổ cho các công trình đó theo những tiêu thức thích hợp. Mỗi công trình, hạng mục công trình đều được mở sổ chi tiết chi phí theo từng yếu tố chi phí để tập hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh cho công trình, hạng mục công trình đó. Kể từ khi đi vào thi công đến khi hoàn thành bàn giao. Cuối tháng, dựa vào sổ chi tiết, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong tháng. 2.1.2. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất Qua quá trình thực tập công ty, em đã được nghiên cứu số liệu của phòng kế toán về việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành các công trình xây lắp. Tuy nhiên, do thời gian hạn, em chỉ trình bày kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp của công trình "Công trình nhà khối dân vận Thạch An" do đội thi công số 7 của Công ty trực tiếp thi công từ tháng 3 năm 2007 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2007 để minh hoạ cho phương pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp sử dụng các tài khoản 621, 622, 623, 627, 642, 631 để hạch toán. Các tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Đối với mỗi công trình xây dựng, khi lập dự toán công ty xác định giá dự toán. Chủ nhiệm các đội tự chi tiêu mua sắm các thiết bị cần thiết cho công trình gửi chứng từ gốc về công ty để hạch toán. 2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đối với công trình xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn, thường từ 70% đến 80% (tuỳ theo kết cấu từng công trình) trong giá thành sản phẩm. Vì thế, việc quản lý vật tự, công tác kế toán vật liệu sẽ góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả tiết kiệm vật tư. Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 2 3 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng TK 621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp": Phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế cho hoạt động xây lắp. TK này được mở chi tiết theo đối tượng: công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn xây dựng, khối lượng xây lắp . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng chủ yếu được phân chia thành 4 nhóm sau: - Nguyên vật liệu chính: xi măng, sắt thép, cát, đá, sỏi, gạch các loại, nhựa đường, vôi cục… đây là đối tượng lao động chủ yếu khi tham gia vào quá trình xây dựng. - Vật liệu phụ: đinh, dây thép buộc, chổi quét, thuốc nổ, sơn, phụ gia khác… - Nhiên liệu: xăng, dầu chạy máy… - Vật liệu khác: Phụ tùng sửa chữa thay thế, phế liệu, gạch vụn, sắt, thép, gỗ vụn… Công ty sử dụng phương pháp kiểm định kỳ để phản hạch toán hàng tồn kho. Khi một đội được giao nhiệm vụ thi công một công trình, mỗi bộ phận của đội sẽ được giao từng phần cụ thể dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội xây dựng công trình. Sau khi tiến hành phân tích dự án, đội xây dựng lập bảng kế hoạch mua vật tư dựa trên khối lượng xây dựng tiến độ thi công dự toán. Căn cứ vào bảng kế hoạch mua vật tư xác nhận của phòng kế hoạch, nhân viên đi mua viết giấy đề nghi tạm ứng gửi lên phòng kế toán chờ xét duyệt kế toán đội lập phiếu chi cấp tiền cho đội đi mua vật tư. Vật tư mua về được sử dụng trực tiếp cho thi công công trình không qua nhập kho. Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên hoá đơn mua hàng là hoá đơn GTGT phần thuế GTGT được tách khỏi chi phí công trình được hạch toán vào TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ". Kế toán đội sẽ tập hợp chứng từ gốc các chứng từ khác liên quan, căn cứ vào tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ đó để ghi Nhật ký - Sổ cái của đội. Đồng thời kế toán đội mở sổ chi tiết theo dõi vật liệu nhập hàng ngày. Sổ chi tiết Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 3 4 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán vật tư, dụng cụ được mở riêng cho từng loại vật tư, sổ được ghi chép trên sở các hoá đơn mua hàng. Cuối kỳ, sau khi tiến hành kiểm xác định được giá trị nguyên vật liệu tồn kho kế toán tính ra lượng nguyên vật liệu được xuất dùng trong kỳ. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ là căn cứ để ghi vào bảng nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu cuối kỳ. Sau cùng, kế toán thực hiện việc phân bổ nguyên vật liệu trên bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Ví dụ minh hoạ: trong tháng 9 năm 2007, căn cứ vào kế hoạch vật tư của công trình nhà khối dân vận Thạch An, cán bộ đội sản xuất số 7 viết Giấy đề nghị tạm ứng mua gạch xi măng bổ sung như sau: Đơn vị: Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Địa chỉ: Số 139 - Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng GIẤY XIN TẠM ỨNG Kính gửi: - Ban giám đốc công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng - Phòng tài vụ công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Tên tôi là: Nông Văn Hải Đội: 7 Xin tạm ứng số tiền: 20.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) Lý do tạm ứng: Mua gạch các loại cho công trình Nhà khối dân vận Thạch An. Giám đốc (Ký tên đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký tên) Ngày 6 tháng 9 năm 2007 Người tạm ứng Biểu 2.1: Giấy đề nghị tạm ứng Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 4 5 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Số 139 Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng PHIẾU CHI Ngày 06 tháng 9 năm 2007 Mẫu số: 01TT Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính Số: PC 408 Ghi Nợ: 1413 Ghi Có: 111.1 Người nhận tiền: Nông Văn Hải Địa chỉ: Đội thi công số 7 Lý do: Chi tạm ứng (Đội 7 - Hải) Số tiền: 20.000.000đ Kèm theo .chứng từ gốc Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu đồng chẵn Biểu 2.2: Phiếu chi HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 6 tháng 9 năm 2007 Mẫu số: 01 GTKT-3LL LY/2007B 0025768 Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 5 6 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần sản xuất vật liệu Xây dựng Cao Bằng Địa chỉ: Số tài khoản: 14602005036897 Điện thoại: 026 MS: 4800 142272 Họ tên người mua hàng: Nông Văn Hải Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Địa chỉ: Số 139 Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng Số tài khoản:1460200502856 Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 4800 149140 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Gạch lát 30x30 Viên 3500 4.680 16.380.000 Cộng tiền hàng: 16.380.000 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.638.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 18.018.000 Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu mười tám nghìn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biểu 2.3: Hoá đơn GTGT Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng Địa chỉ: Sô 139 Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Ngày 25 tháng 9 năm 2007 Họ tên người thanh toán: Nông Văn Hải Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 6 7 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Địa chỉ: Đội 7 – Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng Số tiền tạm ứng chi tiết theo biểu dưới đây: Diễn giải Số tiền I. Số tạm ứng 1. Số kỳ trước chuyển sang 2. Số tạm ứng kỳ này: ngày 06 tháng 11 năm 2007 II. Số đã chi Hoá đơn số: 0096086 III. Chênh lệch 20.000.000 0 20.000.000 18.018.000 1.982.000 Giám đốc KTT Người thanh toán (Ký, họ tên, dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.4: Giấy thanh toán tiền tạm ứng Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 7 8 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng Đội 7 - Công trình khối nhà dân vận Thạch An SỔ CHI TIẾT VẬT LIÊU, DỤNG CỤ Quý 3 Tên vật liệu (dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá): Gạch lát 30x30 Đơn vị tính: viên Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn Số hiệu Ngày tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Tồn đầu kỳ 579 2.709.720 . . . . . . . . . . . 0025768 6/9/2007 Mua gạch lát 30x30 (Hải) 331 4.680 3500 16.380.000 0025987 28/9/2007 Mua gạch lát 30x30 (Hải) 311 4.680 2000 9.360.000 . . Cộng 12.500 58.500.000 7.722 36.138.960 5.357 25.070.760 Biểu 2.5: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NHẬP, XUẤT, TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ ĐỘI 7 - CÔNG TRÌNH NHÀ KHỐI DÂN VẬN THẠCH AN Quý 3 năm 2007 STT Tên nguyên vật liệu, công cụ Đơn vị Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Số Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số Thành tiền Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 9 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán tính lượng lượng Nguyên vật liệu 1 Xi măng Kg 38.000 23.940.000 253.253 159.549.390 280.006,4 176.404.032 1.246,6 785.385 2 Xăng Lit 0 0 983 10.564.256 983 10.564.256 0 0 3 Gỗ chống Cây 0 0 137 1.957.045 137 1.957.045 0 0 4 Gạch lát 30x30 Viên 579 2.709.720 12.500 58.500.000 7722 36.138.960 5357 25.070.760 . Cộng 93.966.420 806.986.245 645.300.364 255.652.301 Biểu 2.6: Bảng tổng hợp chi tiết nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, dụng cụ Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 10 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐỘI 7 - CÔNG TRÌNH NHÀ KHỐI DÂN VẬN THẠCH AN Quý 3 năm 2007 Stt Ghi TK Ghi Nợ TK Tài khoản 611 Số lượng Giá Thành tiền 1 TK 621 600.492.134 Xi măng 176.404.032 Gạch lát 30x30 36.138.960 . . 2 TK 627 31.638.953 Gỗ chống 1.957.045 Xăng 7.394.979,2 . 3 TK 642 3.169.277 Xăng 3.169.277 Cộng 635.300.364 Biểu 2.7: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 [...]... tổng hợp chi phí sản xuất kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Công ty dùng phương pháp kiểm định kỳ để hạch toán hàng tồn kho, vì thế, để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 0 30 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán toán sử dụng tài khoản 631 "Giá thành sản xuất" , tài khoản này được chi tiết... pháp tính giá thành trực tiếp: Giá thành sản Chu Thị Thu Hằng Giá trị KL XL dở Chi phí SX XL phát Giá trị KL XL dở Kế toán B K46 33 Chuyên đề thực tập phẩm xây lắp = Khoa Kế toán dang đầu kỳ + sinh trong kỳ - dang cuối kỳ Khi công trình hoàn thành rồi mới tính giá thành giá trị khối lượng xây lắp dở dang bằng không (= 0) Do đó, giá thành công trình bằng tổng chi phí phát sinh từ khi bắt đầu thi công. .. tính giá thành là các hạng mục công trình đã hoàn thành * Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thànhCông ty thực hiện là theo kỳ sản xuất kết thúc một công trình, hạng mục công trình đi vào nghiệm thu thanh toán mới tính giá thành Khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao thanh toán hồ sơ quyết toán công trình hoặc biên bản thanh lý hợp đồng giao thầu * Phương pháp tính giá thành Công ty áp... 31/12/2007 Đơn vị tính: đồng STT I II Nội dung Giá trị xây lắp dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Chu Thị Thu Hằng Số tiền 0 3.895.625.400 Kế toán B K46 34 Chuyên đề thực tập 1 2 3 4 III IV Khoa Kế toán Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung Giá trị xây lắp dở dang cuối kỳ Tổng giá thành sản phẩm xây lắp 2.571.112.764 857.037.588 194.781.270 272.693.778... Thu Hằng Kế toán B K46 32 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán 2.1.3.2 Kiểm đánh giá sản phẩm dở dang Công ty đánh giá sản phẩm dở dang thông qua khối lượng xây lắp dở dang theo dự toán Giá trị sản phẩm xây lắp dở dang được xác định theo chi phí thực tế qua công thức: Giá trị KL XL DD cuối kỳ = CP SX XL DD đkỳ Gtrị KL XL hoàn thành theo dự toán + + CP SX XL PS trong kỳ Gtrị KL XL DD Ckỳ theo dự toán x... lương công nhân viên của đội… Căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng, kế toán tính số tiền phải trả công nhân viên làm căn cứ để ghi sổ Nhật ký - Sổ cái sổ chi tiết chi phí sản xuất các công trình Chu Thị Thu Hằng Kế toán B K46 25 Chuyên đề thực tập Khoa Kế toán * Đối với chi phí vật liệu CCDC sản xuất cho công trình Chi phí này bao gồm chi phí để mua sắm các công cụ lao động, dụng cụ sản xuất. .. toán Công trình nhà khối dân vận Thạch An đã xác định được giá thành nghiệm thu hết nên giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ = 0 2.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp * Đối tượng tập hợp tính giá thành Do đặc điểm của các công trình xây dựng là giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công dài, không thể xác định chính xác thời điểm công trình hoàn thành nên Công ty xác định đối tượng tính. .. theo từng công trình thi công Sau khi tập hợp được đầy đủ chi phí phát sinh liên quan đến công trình, kế toán thực hiện kết chuyển các loại chi phí trên vào TK 631, cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm đánh giá sản phẩm dở dang, kế toán sẽ thực hiện kết chuyển về TK 154 Trình tự được thực hiện như sau: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Công trình nhà khối dân vận Thạch An Quý 3 năm 2007 STT Chi tiết... khi hoàn thành nghiệm thu Dựa vào sổ kế toán chi tiết các tài khoản, kế toán công ty tiến hành lập bảng tính giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành Sau đây là bảng tính giá thành công trình nhà khối dân vận Thạch An hoàn thành vào tháng 12 năm 2007 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Công trình nhà khối dân vận Thạch An Từ ngày 01/03/2007 đến ngày 31/12/2007 Đơn vị tính: đồng... đội, chi phí vật liệu, chi phí CCDC các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động của đội Chi phí sản xuất chung của từng công trình được theo dõi trên TK 627 "Chi phí sản xuất chung" được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 sau: TK 6271 "Chi phí nhân viên, ban quản lý công trình xây lắp" TK 6272 "Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ" TK 6274 "Chi phí khấu hao TSCĐ" TK 6278 "Chi phí dịch . thực tập Khoa Kế toán THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 2.1. Kế toán chi phí sản. cho phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp sử dụng các
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 4800 149140 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt MS: 4800 149140 Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG CHẤM CÔNG Công trình nhà khối dân vận Thạc An - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

ng.

trình nhà khối dân vận Thạc An Xem tại trang 14 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG KÊ CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG
BẢNG KÊ CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG Xem tại trang 21 của tài liệu.
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Xem tại trang 26 của tài liệu.
Biểu 2.18: Bảng kê chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác BẢNG KÊ CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ  - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

i.

ểu 2.18: Bảng kê chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác BẢNG KÊ CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Căn cứ vào các chứng từ, các bảng phân bổ, kế toán đội lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung trong kỳ, bản tổng hợp là căn cứ để kết chuyển chi phí  sản xuất chung phát sinh trong kỳ. - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG

n.

cứ vào các chứng từ, các bảng phân bổ, kế toán đội lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung trong kỳ, bản tổng hợp là căn cứ để kết chuyển chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ Xem tại trang 28 của tài liệu.