0

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

49 352 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán Thanh toán Thủ quỹ Báo cáo kiến tập TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo truyền thông Nguyễn 2.1 Bộ máy kế toán của công ty: 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung.Mọi công việc được tập trung giải quyết tại phòng kế toán của công ty.Phòng kế toán của công ty áp dụng hệ thống phần mềm kế toán vào công tác quản lý tài chính kế toán. Toàn bộ số liệu hàng ngày được phòng kế toán cập nhập vào phần mềm.Khi đó số liệu kế toán sẽ được phần mềm tự động chuyển vào các sổ phần hành liên quan.Cuối kì nó sẽ tự động thực hiện các bút toán kết chuyển đưa ra những báo cáo tài chính cũng như hệ thống báo cáo quản trị giúp cho Ban giám đốc nắm được nhanh chóng tình hình tài chính của công ty. Sơ đồ 3:sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 1 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.1.2.Phân công lao động kế toán -Trưởng phòng kế toán kiêm kế toán trưởng:có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra toàn bộ việc kế tóan của công ty,phụ trách chung toàn bộ các khâu công việc hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra hoạt động các nhân viên kế toán.Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác,trung thực của các con số,số liệu đã cập nhập vào phần mềm.Tư vấn tham mưu cho giám đốc những thông tin tài chính kịp thời để ra các quyết định quản lý. -Kế toán tổng hợp: theo dõi tập hợp các chi phí tính giá thành sản phẩm,dịch vụ dựa trên các số liệu của các bộ phận liên quan cung cấp.Cuối quý,năm lập báo cáo tài chính,báo cáo thuế các mẫu biểu báo cáo khác có liên quan đến chế độ tài chính nhà nước. -Kế toán thanh toán: theo dõi,phản ánh cá nghiệp vụ thanh toán chi tiết với người bán,khách hàng nhân viên của công ty(trong công ty kế toán thanh toán kiêm luôn kế toán tiền lương các khoản trích theo lương).Quản lý chịu trách nhiệm về tình hình thu hồi công nợ đảm bảo chính xác các số liệu kế toán cập nhập vào phần mềm -Kế toán tiền mặt:quản lý tiền mặt,ghi sổ quỹ nghiệp vụ thu,chi tiền mặt căn cứ vào các chứng từ gốc hợp lệ,cuối ngày đối chiếu với sổ quỹ của kế toán thanh toán. .Do tổ chức của công ty quy mô còn nhỏ kế toán thanh toán kiêm luôn theo dõi phần tài sản cố định hàng tồn kho. -Thủ quỹ:là người giữ tiền mặt cho công ty,chịu trách nhiệm quản lý thu chi cuối ngày phải tính số tồn cuối ngày để đối chiếu với sổ kế toán tiền mặt của kế toán thanh toán báo cáo lên nhà quản lý bất cứ khi nào cần. 2 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán. 2.2.1 Chính sách kế toán chung Công ty đã lựa chọn những chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh cũng như điều kiện thực tế của mình, đảm bảo tuân thủ những chính sách.chuẩn mực kế toán chung được quy định chấp nhận rộng rãi tại Việt Nam. -Từ năm 2002-2005:áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ theo quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ tài chính. -Từ năm 2006 áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa vả nhỏ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ("VAS") ban hµnh ®ît 01, ®ît 02, ®ît 03, ®ît 04 vµ ®ît 05 híng dÉn kÕ to¸n -Niên độ kế toán: từ ngày 1/1 kết thúc ngày 31/12 hàng năm -Kì kế toán theo năm tài chính - Đơn vị tiền tệ hạch toán : Việt Nam Đồng (VND) -Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền tương đương tiền: Trong các năm nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang VND thực tế tại ngày phát sinh theo tỷ giá thông báo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 3 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập -Thuế GTGT khai nộp theo phương pháp khấu trừ.Việc xác định thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.Tuy nhiên những quy định này thay đổi trong thời kì việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của của cơ quan thuế có thẩm quyền.Các loại thuế,phí lệ phí khác được tính nộp theo quy định hiện hành. - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: +Hàng tồn kho sẽ được hoạch toán theo phương pháp khai thường xuyên +Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc giá trị thuần có thể thực hiện được.Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí mua,chi phí chế biến các chi phí liên quan trực tiếp khác để có được hàng tồn kho ở địa đỉểm hiện trạng hỉện thời.Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tòn kho trong kì sản xuất,kinh doanh bình thường trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết để tiêu thụ chúng. +Giá xuất hàng tồn trong kho được tính theo phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ. - Tài sản cố định khấu hao: +Tài sản cố định của công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình +Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá khấu hao luỹ kế. 4 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập + Phương pháp khấu hao tài sản cố định: phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hưữ ích ước tính phù hợp với tỉ lệ khấu hao theo quy định. -Ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ được ghi nhận dựa trên cơ sở hàng đã giao,dịch vụ đã hoàn thành ngươì mua chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu được tiền chưa.Lãi tiền vay được ghi nhận trên cơ sở dồn tích. -Chuyển đổi ngoại tệ:các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỉ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ.Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ được hạch toán vào báo cáo kết quả HĐKD.Số dư các khoản mục ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được đánh giá theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm.Lãi chênh lệch do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc năm không được dùng để chia cho cổ đông. - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy -Hình thức sổ kế toán là:nhật kí chung. 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là những giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế,tài chính đã phát sinh đã hoàn thành,làm căn cứ để ghi sổ kế toán.Mọi nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp của công ty đều được lập chứng từ,ghi chép đầy đủ,trung thực khách quan vào chứng từ kế toán.Đây là giấy tờ quan trọng của công ty được bảo quản lưu giữ thông tin.Quản lý tổ chức chứng từ cũng là một hoạt động giúp người lãnh đạo có cơ sở để kiểm tra hoạt động đánh giá về hoạt động kinh doanh 5 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập Các chứng từ của công ty đều theo mẫu quy định trong quyết định số 48/006/QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 14/0/2006.Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải lập chứng từ,ghi chép lại.Mỗi nghiệp vụ chỉ lập chứng từ một lần để tránh trùng lặp,nhầm lẫn chứng từ.Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách,chế độ,thể lệ kinh tế,tài chính của nhà nước đơn vị phải từ chối thực hiện(xuất quỹ,thanh toán,xuất kho, ) đồng thời báo cho giám đốc biết để xử lý kịp thời.Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng kế toán thủ tục,nội dung con số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại hoặc báo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại,làm thêm thủ tục điều chỉnh sau đó mới dùng làm căn cứ ghi sổ. Việc áp dụng hình thức kế toán máy giúp cho hoạt động kế toán quản lý cũng dễ dàng hơn,hạn chế những sai sót nhưng mỗi chứng từ được lập trên máy đều được in ra kí xác nhận lưu trữ sau khi hoàn thành nghiệp vụ. 6 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập Chứng từ kế toán hợp lệ phải có đầy đủ yếu tố tên,số hiệu chứng từ,ngày tháng,địa chỉ,đơn vị,cá nhân,nội dung nghiệp vụ kinh tế,có đầy đủ chữ kí dấu xác nhận theo theo yêu cầu. Các chứng được tổ chức theo từng loại nghiệp vụ, mỗi loại nghiệp vụ xác định rõ số các loại chứng từ cần thiết yêu cầu bổ sung tùy vào đặc trưng của các nghiệp vụ.Trước khi ghi sổ các chứng từ được kiểm tra, đánh giá xem xét tính đúng đắn hợp lý. Sau khi đã ghi sổ các chứng từ được sắp xếp,phân loại,bảo quản,lưu giữ theo từng loại nghiệp vụ theo thời gian phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc rà soát, kiểm tra đối chiếu thông tin.Chứng từ được đem đi lưu trữ hết hạn lưu trữ chứng từ sẽ được đem đi tiêu hủy theo luật định.Mọi trường hợp mất chứng từ gốc đều được báo cáo với giám đốc kế toán trưởng đơn vị biết để có biện pháp xử lý kịp thời.Khi mất hóa đơn bán hàng,biên lai phải báo cáo với cơ quan thuế hoặc công an để xác minh xử lý có biện pháp vô hiệu hóa chứng từ bị mất. Các chứng từ phổ biến của công ty là hóa đơn bán GTGT,phiếu thu,phiếu chi,bảng chấm công,bảng thanh toán lương,phiếu xuất kho, . Sơ đồ 4: Trình tự lưu chuyển chứng từ Lập chứng từ Kiểm tra chứng từ Ghi sổ kế toán Lưu trữ,bảo quản 7 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Theo quy định chung mọi doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh vận dụng hệ thống tài khoản thì tài khoản cấp 1,cấp 2 do nhà nước ban hành,không được tự ý đặt ra loại tài khoản này.Công ty TNHH Quảng cáo&Truyển thông Nguyễn đã sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bô trưởng Bộ tài chính.Các tài khoản cấp 3 được lập nhằm phù hợp với yêu cầu phân loại theo đối tượng nghiệp vụ cho dễ quản lý. 8 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập Bảng - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 2 3 4 5 6 LOẠI TÀI KHOẢN 1 TÀI SẢN NGẮN HẠN 111 Tiền mặt 1111 Tiền Việt Nam 1112 Ngoại tệ 112 Tiền gửi Ngân hàng Chi tiết theo 1121 Tiền Việt Nam Từng ngân hàng 11211 VND tại NH Vietcombank Ba Đình,Hà Nội 11212 VND tại NH Seabank đường Láng,Hà Nội 11213 VND tại NH Eximbank Ba Đình,Hà Nội 1122 Ngoại tệ tại NH Tecombank,đường Láng,Hà Nội 131 Phải thu của khách hàng Chi tiết theo từng khách hàng 1311 Phải thu các khách hàng trong hạn thanh toán 1312 Phải thu của các khách hàng quá hạn thanh tóan 133 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 138 Phải thu khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 141 Tạm ứng Chi tiết theo đối tượng 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 152 Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết theo yêu cầu quản lý 153 Công cụ, dụng cụ Chi tiết theo yêu cầu quản lý 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Chi tiết theo yêu cầu quản 9 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập lý 155 Thành phẩm Chi tiết theo yêu cầu quản lý 156 Hàng hóa 159 Các khoản dự phòng 1592 Dự phòng phải thu khó đòi 1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho LOẠI TÀI KHOẢN 2 TÀI SẢN DÀI HẠN 211 Tài sản cố định hữu hình 2111 Tài sản cố định hữu hình 2112 Tài sản cố định thuê tài chính 2113 Tài sản cố định vô hình 214 Khấu hao tài sản cố định hữu hình 2141 Khấu hao tài sản cố định hữu hình 2142 Khấu hao tài sản thuê tài chính 2143 Kháu hao tài sản cố định vô hình 242 Chi phí trả trước dài hạn LOẠI TÀI KHOẢN 3 NỢ PHẢI TRẢ 311 Vay ngắn hạn 315 Nợ dài hạn đến hạn trả 331 Phải trả cho người bán Chi tiết theo đối tượng 333 Thuế các khoản phải nộp Nhà nước 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu ra 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3333 Thuế xuất, nhập khẩu 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế thu nhập cá nhân 3338 Các loại thuế khác 10 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A [...]... động tổ chức quản lý lao động tại công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông Nguyễn Xác định hiểu được vai trò của lực lượng lao động,từ lâu công ty TNHH Quảng cáo& Truyền thông Nguyễn đã xây dựng cho mình những chiến lược chính sách tiền lương phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình.Tổng số lượng cán bộ công nhân viên trong công ty là 90 người.Hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo truyền. .. gửi tới cơ quan thuế quận Ba Đình,Hà Nội.Báo cáo được lập bởi kế toán tổng hợp được kế toán trưởng thông qua,kiểm tra,soát xét duyệt bởi giám đốc công ty. Báo cáo nhằm mục đích khai thuế các nghĩa vụ phải nộp của công ty với nhà nước 17 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.3 Đặc điểm một số phần hành kế toán cchủ yếu 2.3.1 Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 2.3.1.1 Tài khoản sử dụng:... chính phòng kế toán. Phòng hành chính đảm nhiệm chức năng tuyển dụng,đào tạo,bố trí nhân sự trong công ty, thực hiện chế độ với người lao động ,công tác hành chính,y tế, Trong khi đó bên bộ phận kế toán dựa trên phần công việc của phòng hành chính những thông tin ở từng bộ phận đưa lên để tiến hành chi trả hạch toán lương các khoản trích theo lương 2.3.4.2 Hình thức trả lương tại công ty TNHH Quảng. .. Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập đặc biệt Sổ thẻ kế toán chi tiết 15 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Tất cả các doanh nghiệp thuộc các nghành,các thành phần kinh tế đều phải lập trình bày BCTC năm .Công ty TNHH Quảng cáp &Truyền thông Nguyễn có hệ thống BCTC đầy đủ dựa trên các nguyên tắc chung của chế độ kế toán Viêt Nam,theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC... 49A Báo cáo kiến tập Kế toán liên quan Kế toán TSCĐ Kế toán trưởng 2.3.2.3 Quy trình ghi sổ phần hành kế toán TSCĐ -Hạch toán chi tiết: + Thẻ tài sản cố định + Sổ chi tiết TSCĐ theo từng loại tài sản + Sổ theo dõi tài sản cố định công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng -Hạch toán tổng hợp + Sổ tài sản cố định + Sổ cái tài khoản 211, 214 + Báo cáo tài chính Với các nghiệp vụ sửa chữa tài sản cố định các... toán 49A Kế toán trưởng Đồng Thủ quỹ Báo cáo kiến tập 2.3.1.3 Quy trình ghi sổ phần hành kế toán vốn bằng tiền Sơ đồ 7:quy trình ghi sổ vốn bằng tiền Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỔ NHẬT KÍ CHUNG Chứng từ kế toán (phiếu thu,chi…) SỔ CÁI TK 111,112 Bảng tổng hợp chi tiết Sổ quỹ TM,TGNH Sổ kế toán chi tiết quỹ TM,TGNH 24 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập 2.3.2 Đặc điểm kế toán. .. nhận tài sản kế toán ghi thẻ TSCĐ cũng như sổ kế toán có liên quan Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2bản.Bên giao nhận gửi 1bản cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán lưu 26 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập *Biên bản thanh lý TSCĐ:xác nhận việc thanh lý làm căn cứ ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ phải do ban thanh lý TSCĐ lập có đầy... sổ kế toán TSCĐ Ghi số khác Lưu chứng từ 27 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập Bộ phận sử dụng Kế toán TSCĐ Kế toán liên quan( ví du các loại chi phí) Kế toán trưởng Sơ đồ 8b: Quy trình lưu chuyển chứng từ giảm tài sản cố định Duyệt kí Xác nhận biên bản Thanh lý Thanh lý lập biên bản TL Lưu chứng từ Ghi sổ kế toán liênquan Ghi sổ kế toán TSCĐ Bộ phận liên quan 28 Lê Thị Hường - Kiểm toán. .. TNHH Quảng cáo& Truyển thông Nguyễn 2.3.4.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian: *Lương thời gian được trả cho các bộ phận gián tiếp như phòng tài chính kế toán, phòng hành chính,phòng kinh doanh.Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công của phòng hành chính chuyển sang.Bộ phận kế toán thanh toán căn cứ vào bảng chấm công đã duyệt của phòng hành chính làm lương cho cán bộ công nhân viên tiến hành... nghiệp vụ kế toán phát sinh,lập trình bày BCTC Báo cáo tài chính tại công ty được lập theo năm tài chính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.Bao gồm : +Bảng cân đối kế toán +Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16 Lê Thị Hường - Kiểm toán 49A Báo cáo kiến tập +Báo cáo lưu chuyển tiền tệ +Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính -Yêu cầu việc lập BCTC: +Trung thực hợp lý.Trình bày trung thực,hợp . Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán Thanh toán Thủ quỹ Báo cáo kiến tập TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông. truyền thông Nguyễn 2.1 Bộ máy kế toán của công ty: 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn, TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn,

Hình ảnh liên quan

Bảng - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

ng.

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Xem tại trang 9 của tài liệu.
Cuối quý,năm cộng số liệu trờn sổ cỏi,lập bảng cõn đối số phỏt sinh.Sau khi đó kiểm tra đối chiếu khớp,đỳng số liệu ghi trờn sổ cỏi và  bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ cỏc sổ,thẻ kế toỏn chi tiết) được  dựng để lập cỏc BCTC - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

u.

ối quý,năm cộng số liệu trờn sổ cỏi,lập bảng cõn đối số phỏt sinh.Sau khi đó kiểm tra đối chiếu khớp,đỳng số liệu ghi trờn sổ cỏi và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ cỏc sổ,thẻ kế toỏn chi tiết) được dựng để lập cỏc BCTC Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2:bảng chấm cụng thỏng 10/2009 - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

Bảng 2.

bảng chấm cụng thỏng 10/2009 Xem tại trang 42 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG BỘ PHẬN GIÁN TIẾP THÁNG 10 NĂM 2009 - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

10.

NĂM 2009 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3:bảng thanhtoỏn lương bộ phận giỏn tiếp - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

Bảng 3.

bảng thanhtoỏn lương bộ phận giỏn tiếp Xem tại trang 43 của tài liệu.
Tập hợp bảng tớnh chứng từ Xem và duyệt - TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH quảng cáo và truyền thông Nguyễn

p.

hợp bảng tớnh chứng từ Xem và duyệt Xem tại trang 46 của tài liệu.