0

Ôn tập toán lớp 8 | THCS Thanh Xuân Trung

8 63 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 15:29

Bài 2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD.. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M và N.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập toán lớp 8 | THCS Thanh Xuân Trung,

Hình ảnh liên quan

LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢPLẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI  PHÙ HỢP - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung
LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢPLẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢP Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M  và N - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M và N Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bài 3: Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O của 2 đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G. - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

3: Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O của 2 đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G Xem tại trang 7 của tài liệu.