0

Bai giảng

126 6 0
  • Bai giảng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:05

+ Bằng các công cụ của phương pháp PRA tiến hành điều tra thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thôn bản, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm n[r] (1)Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Trường đại học lâm nghiệp ThS Nguyễn Xuân Hùng Bài Giảng Quy hoạch sử dụng đất (2) Bài mở đầu I Vị trí, vai trò, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) 1 Đất đai vai trị, tính chất đặc trưng Đất đai tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn sống người tất sinh vật trái đất Đất đai với tính chất đặc trưng: Là tài ngun có giới hạn số lượng, có vị trí phân bố cố định không gian với điều kiện địa chất, địa hình, khí hậu thời tiết… đa dạng phong phú, tạo khác biệt giá trị mảnh đất nằm vị trí khác (khi xã hội lồi người phát triển khác biệt lớn) 2 QHSDĐ vị trí, vai trị Đất đai vật mang sống trái đất Khi người chưa xuất hiện, đất đai (bao gồm mặt nước) địa bàn sinh sống phát triển loài động thực vật sinh vật nói chung Con người xuất xã hội loài người ngày phát triển, người từ chỗ sử dụng đất khơng có quy hoạch nhu cầu sử dụng đất ngày tăng đa dạng (ở, xây dựng công trình, phát triển ngành sản xuất Nơng – Lâm nghiệp…) địi hỏi người phải bố trí sử dụng đất cho hiệu QHSDĐ đời ngày hồn thiện, phát triển Với vị trí, vai trò quan trọng đất đai, vấn đề quản lý, bảo vệ lãnh thổ, quản lý sử dụng đất đai quan trọng quốc gia Chính sách đất đai phần quan trọng sách chung quốc gia, QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) nội dung quan trọng quản lý Nhà nước đất đai 3 Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam ở Việt Nam, sách đất đai quy định hiến pháp văn luật đất đai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, điều 18 nêu rõ: " Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch theo pháp luật, đảm bảo sử dụng có hiệu quả" Các văn luật đất đai ban hành, thực ngày hoàn thiện: Luật đất đai năm 1988; Luật đất đai năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật đất đai năm 1998, năm 2001 gần luật đất đai năm 2003 (3)QHSDĐ có nhiệm vụ, hoạt động chủ yếu sau: - Thành lập đơn vị sử dụng đất (SDĐ)mới, hoàn thiện đơn vị SDĐ tồn tại, giải khắc phục bất hợp lý việc bố trí sử dụng đất, đề xuất chỉnh lý sửa đổi ranh giới đất đai đơn vị, khu vực (khu dân cư, đô thị …), loại đất đề xuất thực việc giao đất thu hồi đất - Tổ chức lãnh thổ nội đối tượng quy hoạch, đơn vị sử dụng đất, QHSDĐ theo đơn vị, theo đối tượng theo ngành sử dụng đất Đối với đất Nông - Lâm nghiệp quy hoạch sử dụng loại đất Nông - Lâm nghiệp, phương thức sản xuất kinh doanh, phát nguồn đất khai hoang đưa vào sử dụng, biện pháp thâm canh Nông lâm nghiệp, nâng cao hiệu sử dụng đất giải pháp bảo vệ đất chống xói mịn, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái… - Xây dựng đồ QHSDĐ cho đối tượng quy hoạch 5 Đối tượng quy hoạch sử dụng đất Về quy mô, QHSDĐ lập KHSDĐ tiến hành cho tất đối tượng từ cấp vĩ mô tới cấp vi mô, bao gồm cấp đơn vị hành quản lý lãnh thổ từ tồn quốc tới tỉnh, huyện, xã, khu, vùng kinh tế, khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, thôn bản, hộ gia đình Có thể phân chia ra: - Cấp vĩ mô: Gồm cấp đơn vị quản lý hành (tồn quốc, tỉnh, huyện), vùng, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, tổ chức đơn vị quản lý sản xuất kinh doanh quy mô lớn - Cấp vi mô: Xã, thôn bản, hộ gia đình, trang trại II Vị trí, mục tiêu, u cầu nội dung môn học 1 Sự đời môn học QHSDĐ - QHSDĐ hệ thống biện pháp kinh tế - kỹ thuật - pháp chế nhà nước tổ chức sử dụng đất hợp lý, đầy đủ, tồn diện có hệ thống đạt hiệu cao, thông qua việc phân phối tái phân phối quỹ đất đối tượng quy hoạch, việc tổ chức sử dụng lao động tư liệu sản xuất khác có liên quan đến đất biện pháp tác đọng thích hợp (Phương thức sử dụng đất, phương thức canh tác), nhằm nâng cao hiệu SDĐ, hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất, trì nâng cao sức sản xuất đất, bảo vệ môi trường sinh thái (4)2 Vị trí môn học quy hoạch sử dụng đất - Đây môn khoa học chuyên môn chủ yếu chương trình đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai - Ngồi cịn giảng dạy trình đào tạo ngành, lĩnh vực có liên quan 3 Mục tiêu môn học Trang bị cho sinh viên kiến thức sở lý luận bước công việc tổ chức thực công tác QHSDĐ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất Nông - Lâm nghiệp cho đối tượng quy hoạch 4 Yêu cầu môn học Sau học xong môn học sinh viên cần phải: - Biết sử dụng kiến thức tổng hợp, liên ngành, vận dụng sáng tạo sở lý luận để phân tích đánh giá điều kiện bản, từ đề xuất phương án QHSDĐ phù hợp tối ưu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đối tượng quy hoạch - Biết sử dụng phương pháp, phương tiện đại truyền thống để tổ chức thực đạo thực công tác QHSDĐ, đánh giá kết thực công tác QHSDĐ cho đối tượng quy hoạch 5 Nội dung môn học Để đạt mục tiêu yêu cầu nêu trên, môn học QHSDĐ bao gồm nội dung sau đây: - Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận QHSDĐ + Nghiên cứu khái niệm đất đai vai trò tồn phát triển xã hội loài người + Nghiên cứu khái niệm QHSDĐ, chất quy luật phát triển QHSDĐ - Phần thứ hai: Nội dung QHSDĐ + Nghiên cứu vị trí, vai trị để lập QHSDĐ cấp vĩ mô + Nội dung trình tự xây dựng QHSDĐ cấp vĩ mơ (5)Phần thứ Cơ sở lý luận Quy hoạch sử dụng đất Chương I: Đất đai vai trị tồn phát triển xã hội loài người 1.1 Khái niệm chức chủ yếu đất đai 1.1.1 Khái niêm đất đai - Theo cách định nghĩa tổ chức FAO thì: "Đất đai tổng thể vật chất, bao gồm kết hợp địa hình khơng gian tự nhiên tổng thể vật chất đó" Như vậy: + Đất đai phạm vi không gian - vật mang giá trị theo ý niệm người + Đất đai gắn liền với giá trị kinh tế, thể giá tiền đơn vị diện tích đất đai có chuyển quyền sở hữu, sử dụng - Nhưng có quan điểm, quan niệm khác, tổng hợp hơn, cho đất đai tài nguyên sinh thái tài nguyên kinh tế - xã hội tổng thể vật chất Theo quan điểm thì: + Đất đai phần diện tích cụ thể bề mặt trái đất + Bao gồm yếu tố cấu thành môi trường sinh thái mặt đất như: - Khí hậu, thời tiết - Thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, nước mặt - Địa chất, lớp trầm tích sát bề mặt, nước ngầm - Động vật, thực vật, vi sinh vật - Trạng thái định cư người, kết hoạt động người khứ 1.1.2 Những chức chủ yếu đất đai Khái niệm đất đai gắn liền với nhận thức người giới tự nhiên Sự nhận thức không ngừng thay đổi hoàn thiện theo phát triển xã hội lồi người Vai trị chức đất đai người nhìn nhận ngày đầy đủ hoàn thiện Cho đến nay, nhiều diễn đàn người ta thống xác định đất đai có chức chủ yếu sau: (6)+ Đất đai cung cấp không gian cho chuyển vận, đầu tư sản xuất người dịch chuyển động thực vật, loài sinh vật, khu hệ sinh thái vùng + Đất đai tiếp thu, gạn lọc, môi trường đệm, làm thay đổi hình thái tính chất chất thải độc hại - Chức cân sinh thái: Đất đai cộng với sinh vật hình thành trạng thái cân lượng trái đất - Mặt trời, trái đất hấp thụ phản xạ chuyển đổi lượng xạ mặt trời, sản sinh loài sinh vật, tạo nên khu hệ sinh thái phức tạp, đa dạng, phát triển cân - Chức sản xuất: Đất đai sở cho nhiều hệ thống sản xuất cung cấp lương thực, thực phẩm sản phẩm khác cho người - Chức tàng trữ cung cấp nguồn nước: Nước mặt, nước ngầm, nước chứa lớp đất có vai trị quan trọng chu trình tuần hồn nước tự nhiên - vai trò điều tiết nước đất quan trọng - Chức dự trữ: Dự trữ khoáng sản đất - Dự trữ diện tích để phục vụ nhu cầu phát triển người - Chức bảo tồn, bảo tàng lịch sử: Đất đai địa bàn, môi trường bảo tồn chứng tích lịch sử phát triển trái đất, loài sinh vật, lịch sử phát triển lồi người, chứa đựng thơng tin khí hậu, thời tiết, động thực vật, vi sinh vật khứ, tồn phát triển người - việc sử dụng đất khứ - Chức phân vị lãnh thổ: Các vùng đất khác mang đặc tính tự nhiên - kinh tế - xã hội khác thể phát huy vai trò, chức chủ yếu khác biệt nhau, tạo thành vùng khác lãnh thổ quốc gia trái đất 1.2 Đất đai - môi trường tồn phát triển loài người 1.2.1 Đất đai - vật mang sống không gian sống - Trái đất hình thành cách khoảng tỷ năm - khoảng tỷ năm trước trái đất bắt đầu xuất sống - Người ta dự đốn có khoảng 500 triệu lồi sinh vật xuất hành tinh Đến khoảng - 15 triệu lồi (hầu hết huỷ diệt tự nhiên, ảnh hưởng người lúc đầu chưa rõ rệt ngày rõ nét, đặc biệt 400 năm gần đây) - Bề mặt trái đất gồm Đại dương lục địa (có phần Bắc cực Nam cực bao phủ băng tuyết) Sự sống phân bố hầu khắp nơi trái đất (7)+ Đại dương, kể đáy Đại dương, khu vực băng giá quanh năm Bắc cực Nam cực + Ngồi bầu khí quyển, đặc biệt lớp khí gần mặt đất - Sinh vật tuỳ theo đặc tính sinh vật học, sinh thái học chúng mà cư trú, kiếm ăn, tồn phát triển phân bố phạm vị định trái đất Trái đất, đất đai vật mang sống, không gian sống môi trường tồn tại, phát triển sống 1.2.2 Đất dai - mơi trường tồn phát triển lồi người - Loài người xuất cách - triệu năm Khi loài người xuất hiện, bề mặt lục địa toàn bao phủ rừng người thời đại đồ đá kéo dài - triệu năm sống rừng dựa vào rừng - Chỉ sau phát minh trồng nông nghiệp, người bắt đầu rời khỏi rừng khoảng 10 ngàn năm trở lại Như rừng nơi cư trú lâu loài người (chiếm tới 99,8% toàn thời gian lịch sử phát triển loài người đến nay) - Từ rời khỏi rừng, dân số nhân loại ngày tăng, trình độ sản xuất ngày phát triển, người sử dụng đất đai với quy mô ngày lớn, đa dạng ngày hiệu Tuy nhiên, đôi với phát triển thu hẹp diện tích rừng, phá vỡ cân sinh thái - Con người ngày sử dụng đất đai với nhiều mục đích khác nhau: cư trú, sản xuất, xây dựng công trình giao thơng, thuỷ lợi, thuỷ điện… phục vụ nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần - Như đất đai nơi phát sinh loài người - nơi người tồn phát triển: Lúc xuất đất đai đơn giản nơi cư trú, không gian tồn địa bàn sống, hái lượm thức ăn - xã hội lồi người phát triển người sử dụng đất đai ngày hiệu quả, đa dạng phục vụ đời sống vật chất tinh thần cho - đồng thời với tác động tích cực có ảnh hưởng tiêu cực tác động đến đất đai, đến cân sinh thái trái đất (cần ý quy hoạch sử dụng đất) 1.3 Đất đai tư liệu sản xuất (TLSX) đặc biệt, chủ yếu 1.3.1 Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu - Đất sản phẩm tự nhiên, xuất trước người tồn ý muốn người, đất tồn vật thể lịch sử - tự nhiên (8)chiếm vị trí đặc biệt số điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động sản xuất đời sống người - Khơng có đất khơng thể có sản xuất, khơng có tồn người Các Mác cho rằng: Đất phịng thí nghiệm vĩ đại, kho tàng cung cấp tư liệu lao động, vật chất, vị trí để định cư, tảng tập thể Khi nói vai trị ý nghĩa đất sản xuất xã hôị, Mác khẳng định: " Lao động nguồn sinh cải vật chất giá trị tiêu thụ - William Petti nói - Lao động cha của cải vật chất, đất mẹ" - Bất kỳ trình sản xuất xã hội bao gồm yếu tố: Sức sản xuất - đối tượng sản xuất - cơng cụ sản xuất Trong đối tượng sản xuất kết hợp với công cụ sản xuất tư liệu sản xuất Tư liệu sản xuất kết hợp với sức sản xuất (người lao động với tri thức, phương pháp sản xuất, kỹ lao động họ) thành lực lượng sản xuất Sự thống tác động qua lại lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất (quan hệ người với người chiếm hữu TLSX chủ yếu, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, quan hệ phân phối lưu thông sản phẩm xã hội) tạo thành phương thức sản xuất xã hội - Đất đai điều kiện chung lao động, đối tượng chịu tác động người nên đối tượng lao động, tham gia vào trình lao động, kết hợp với lao động sống lao động khứ (lao động vật hoá) trở thành tư liệu sản xuất Đất đai liên quan đến trình sản xuất xã hội nên coi tư liệu sản xuất chủ yếu 1.3.2 Vai trò đặc biệt đất Nông lâm nghiệp - Đất đai điều kiện vật chất cần thiết cho tồn ngành sản xuất nào: Nông, lâm, ngư nghiệp, cơng nghiệp, giao thơng, xây dựng… vai trị đất ngành không giống nhau: + Trong ngành công nghiệp chế tạo, chế biến … đất đóng vai trị sở khơng gian, tảng, vị trí để thực trình sản xuất Quá trình sản xuất sản phẩm khơng phụ thuộc vào tính chất, độ màu mỡ đất + Trong ngành cơng nghiệp khai khống, ngồi vai trị sở khơng gian trên, đất cịn kho tàng cung cấp ngun liệu khống sản quý giá cho người Quá trình sản xuất chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng khống sản chứa lớp đất đá, khơng phụ thuộc vào chất lượng đất (9)đất, phụ thuộc nhiều vào độ phì nhiêu đất, phụ thuộc vào trình sinh học tự nhiên đất - Trong Nơng lâm nghiệp, ngồi vai trị sở khơng gian đất cịn có chức đặc biệt quan trọng là: + Đất đối tượng chịu tác động trực tiếp người trình sản xuất (các biện pháp canh tác nơng nghiệp) + Đất tham gia tích cực vào trình sản xuất, cung cấp cho trồng nước, khơng khí, chất dinh dưỡng cần thiết để trồng phát triển Như vậy, đất gần trở thành công cụ sản xuất Năng suất chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào độ phì nhiêu đất Trong số tất loại tư liệu sản xuất dùng nơng nghiệp có đất có chức Như sản xuất nông lâm nghiệp, đất vừa đối tượng lao động vừa cơng cụ sản xuất Chính mà đất tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt Nông lâm nghiệp 1.4 Đặc điểm khác biệt đất so với tư liệu sản xuất khác Tuy tư liệu sản xuất, tư liệu sản xuất đặc biệt, đất có đặc tính khiến khác hẳn với tư liệu sản xuất khác, thể điểm sau đây: 1.4.1 Đặc tính quan trọng đất độ phì nhiêu Đây tính chất khiến đất khác hẳn tư liệu sản xuất khác - Độ phì khả đất cung cấp cho trồng nước, không khí, chất dinh dưỡng điều kiện khác cần thiết cho sinh trưởng phát triển - Cần phân biệt khái niệm độ phì: Độ phì tự nhiên độ phì kinh tế + Độ phì tự nhiên: Là kết trình hình thành đất lâu dài mà có Độ phì tự nhiên đặc trưng tính chất lý học, hố học sinh vật học đất, có liên quan chặt chẽ với điều kiện khí hậu Độ phì tự nhiên sở độ phì kinh tế, chưa phải chất lượng thực tế đất Trong đất có nhiều chất dinh dưỡng nhiều nguyên nhân (thiếu thừa độ ẩm, nhiệt độ, không khí…) lượng dinh dưỡng tồn dạng khơng hấp thụ khó hấp thụ trồng (10)Con người ln tìm cách tác động lên tính chất lý, hố học sinh học đất để độ phì tự nhiên chuyển từ độ phì tiềm tàng sang độ phì thực tế (độ phì kinh tế) 1.4.2 Mọi tư liệu sản xuất khác sản phẩm lao động, riêng đất sản phẩm tự nhiên Đất có trước lao động điều kiện tự nhiên lao động Chỉ tham gia vào trình lao động đất trở thành TLSX 1.4.3 Cùng với phát triển sức sản xuất xã hội, tư liệu sản xuất khác tăng lên mặt số lượng tốt lên mặt chất lượng, riêng đất có số lượng giớí hạn Con người làm cho đất có độ phì tốt hơn, sử dụng đất tiết kiệm có hiệu - cịn biến đổi số lượng (diện tích đất) hạn chế (có thể coi khơng thể tăng thêm mà chí cịn suy giảm nhiệt độ trái đất tăng lên, băng cực tan làm tăng mực nước biển, ngập số vùng ven biển, hải đảo) 1.4.4 Đất tư liệu sản xuất có vị trí cố định khơng thể thay đổi khơng gian, tính chất đặc thù đất, làm cho giá trị sử dụng giá trị mảnh đất nằm vị trí khác khác 1.4.5 Trong trình sản xuất, nhiều tư liệu sản xuất thay tư liệu sản xuất khác Nhưng đất tư liệu sản xuất thay thế, đặc biệt nông nghiệp, lâm nghiệp 1.4.6 Trong trình sản xuất, tư liệu sản xuất khác bị hao mòn, hư hỏng bị đào thải, thay Riêng đất xét mặt không gian (diện tích) đất tư liệu sản xuất vĩnh cửu, không chịu phá huỷ của thời gian (trừ trường hợp thiên tai, động đất biến động cá biệt) Còn xét về mặt chất lượng, biết sử dụng hợp lý, chăm sóc tốt đất cịn tốt lên, độ phì tăng lên Như nói đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt, quan trọng người Sự quan tâm ý mức việc quản lý sử dụng đất đai làm cho sản lượng thu mảnh đất tăng lên, độ phì đất khơng ngừng cải thiện, đất đai sử dụng tiết kiệm, hợp lý ngày hiệu 1.5 Những tính chất điều kiện đất cần nghiên cứu phục vụ công tác QHSDĐ (11)- Đối với sản xuất Nông lâm nghiệp: Địi hỏi phải nghiên cứu tỉ mỉ tính chất đất điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng, đơn vị sử dụng đất Trong Nơng lâm nghiệp, thiên nhiên có ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất, song khơng nên quan trọng hố q mức yếu tố tự nhiên mà xem nhẹ điều kiện kinh tế Việc xác định cấu sử dụng đất, cấu trồng, chế độ canh tác, hướng chun mơn hố…có liên quan chặt chẽ với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng, đơn vị sử dụng đất Nếu xác định hợp lý cho khối lượng sản phẩm suất lao động cao Nhiều đơn vị sử dụng đất, có điều kiện tự nhiên khí hậu thời tiết thuận lợi, trình độ sản xuất cao đạt suất trồng cao hẳn đơn vị có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn, có trình độ sản xuất - Đối với ngành sản xuất khác (giao thông, xây dựng, thuỷ lợi…) tuỳ theo vai trò chức đất mà cần nghiên cứu kỹ đặc tính đất có liên quan Đất có nhiều tính chất, nghiên cứu tính chất có ảnh hưởng lớn đến nội dung phương pháp QHSDĐ như: Tính chất khơng gian, địa hình, tính chất thổ nhưỡng, địa chất, thảm thực vật tự nhiên, điều kiện thuỷ văn 1.5.1 Tính chất khơng gian, địa hình - Đất đai hình thành trải rộng phạm vi bề mặt trái đất, với đặc điểm độ cao, độ dốc khác địa hình vị trí, địa điểm tạo nên tính chất khơng gian đặc thù đất đai - Tính chất khơng gian đất đề cập đến ngành sản xuất nào, trình sản xuất phải diễn phạm vi khơng gian định đó, mà theo khái niệm đất đai phần diện tích cụ thể bề mặt trái đất, bao gồm yếu tố cấu thành môi trường sinh thái mặt đất - Đối với q trình sản xuất cơng nghiệp, người tác động lên đối tượng lao động thông qua cơng cụ lao động nằm vị trí cố định (hay di chuyển) phạm vi khơng gian định Các q trình chủ yếu liên quan tới tính chất khơng gian mà khơng liên quan tới tính chất tự nhiên khác đất - Đối với sản xuất Nông lâm nghiệp khác hẳn: (12)+ Các hoạt động sản xuất liên quan đến việc làm đất Các TLSX di chuyển bề mặt đất, va chạm yếu tố bề mặt đất địa hình, thổ nhưỡng, sông suối… - Do để sản xuất Nông lâm nghiệp đạt hiệu cao, tổ chức lãnh thổ (quy hoạch sản xuất) cần ý tới tính chất khơng gian đẫt, phải bố trí xếp TLSX người lao động cho tạo mơi trường hoạt động thích hợp cho q trình sản xuất - Những đặc tính khơng gian đất diện tích, hình dạng, địa hình có ảnh hưởng rõ rệt đến tổ chức sử dụng TLSX, người lao động trình sản xuất, cụ thể: + Hình dạng khoảnh đất có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu suất làm việc máy móc: Chi phí di chuyển phi sản xuất cho ruộng hình tam giác làm đất tăng lên gấp - 2,5 lần ruộng hình chữ nhật có diện tích Ngồi làm việc ruộng hình chữ nhật có chiều dài cạnh thích hợp máy kéo đỡ hao mịn, hư hại + Tính chất khơng gian quan trọng đất địa hình Địa hình ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức sản xuất, suất lao động hiệu sử dụng máy móc (thực nghiệm cho thấy độ dốc tăng lên 10 chi phí nhiên liệu tăng lên 1,5% hiệu sử dụng máy móc giảm 1%) + Địa hình ngồi ảnh hưởng trực tiếp tới q trình tổ chức sản xuất ảnh hưởng tới phân bố loại đất, đến thảm thực vật, tiểu khí hậu, chế độ nhiệt, thành phần giới, chế độ ẩm, chế độ nước đặc biệt địa hình ảnh hưởng lớn đến tính chất dịng chảy bề mặt gây xói mịn, rửa trơi đất có hại cho sản xuất nơng lâm nghiệp 1.5.2 Tính chất địa chất - thổ nhưỡng - Đất hình thành sở yếu tố là: Đá mẹ (nền địa chất), địa hình, khí hậu, thực vật, thời gian yếu tố tác động người - Lớp phủ thổ nhưỡng có tính chất lý tính chất hố học khác nhau, tính chất liên quan trực tiếp chặt chẽ với trước hết đá mẹ (địa chất) điều kiện địa hình, sau điều kiện khí hậu, thảm thực vật, thời gian tác động người - Các ngành sản xuất khác liên quan tới tính chất địa chất thổ nhưỡng đất góc độ mức độ khác Ví dụ ngành xây dựng, ngành giao thơng địa chất tính chất lý đất quan trọng (13)+ Khi nghiên cứu tính chất đất cần ý tới loại đất phân theo phát sinh học (nguồn gốc phát sinh) loại đất theo phát sinh học yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng định đến khả sử dụng đất vào mục đích khác Mỗi loại đất theo phát sinh học đặc trưng tính chất lý, tính chất hố học sinh học khác + Một điều quan trọng cần ý tính chất đất có yếu tố người tác động, cải tạo làm biến đổi theo hướng có lợi cho mục đích sử dụng cụ thể (như chế độ nước, độ chua, hàm lượng chất dinh dưỡng khoáng, độ tơi xốp, độ chặt…) Nhưng có tính chất khó chhí khơng thể cải tạo (độ cao, độ dốc, loại đất, thành phần giới…) Điều đặc biệt quan trọng tổ chức luân canh, chọn loại trồng loại đất khác Việc bố trí trồng hợp lý theo quan điểm thổ nhưỡng góp phần nâng cao suất chất lượng trồng, tức tăng hiệu sử dụng đất 1.5.3 Thảm thực vật - Trừ diện tích mặt nước, sa mạc, băng tuyết cực diện tích người sử dụng xây dựng cơng trình xây dựng, giao thơng phục vụ sản xuất đời sống, hầu hết diện tích cịn lại bề mặt trái đất (đất nơng, lâm nghiệp, đất chưa sử dụng…) bao phủ lớp thảm thực vật (tự nhiên - nhân tạo) Thảm thực vật tự nhiên bao gồm diện tích rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, đồng cỏ tự nhiên…, thảm thực vật nhân tạo bao gồm diện tích rừng trồng, cơng nghiệp, ăn quả, lồi nơng nghiệp… - Thảm thực vật yếu tố môi trường vơ quan trọng, có vai trị điều tiết khí hậu, bảo vệ đất, điều tiết chế độ nước sông suối, chế độ ẩm, nhiệt nước ngầm đất + Thảm thực vật nguồn cung cấp loại nông lâm sản quý giá, nguồn thức ăn quan trọng cho người chăn nuôi, môi trường tồn phát triển nhiều loài động thực vật quý giá + Trong nhiều trường hợp, thảm thực vật tạo cảnh quan môi thiên nhiên đẹp, làm nơi du lịch, nghỉ mát phục vụ người + Nghiên cứu đặc tính thảm thực vật tự nhiên cho ta biết khả thích nghi lồi trồng giống trồng có nguồn gốc từ giống hoang dã tự nhiên Nghiên cứu thảm thực vật nhân tạo, tập đồn trồng nơng lâm nghiệp cho ta sở khoa học thực tiễn cho việc lựa chọn tập đoàn trồng địa bàn Chính vậy, QHSDĐ không nghiên cứu kỹ thảm thực vật (tự nhiên - nhân tạo) địa bàn 1.5.4 Các điều kiện khí hậu, thời tiết (14)với khí hậu thời tiết Khi quy hoạch sử dụng đất cho đối tượng có địa bàn rộng, điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi cần nghiên cứu kỹ điều kiện khí hậu thời tiết vùng để QHSDĐ, bố trí lựa chọn trồng, vật ni thích hợp đảm bảo suất hiệu cao, lồi trồng vật ni thích nghi điều kiện khí hậu thời tiết định - Đối với đối tượng quy hoạch có quy mơ diện tích nhỏ điều kiện địa hình, đặc biệt địa hình vùng núi thường tạo nên vùng có tiểu khí hậu khác biệt cần ý việc lựa chọn trồng vật ni thích hợp với điều kiện vùng có tiểu khí hậu khác 1.5.5 Điều kiện thuỷ văn - Điều kiện thuỷ văn (hệ thống sông suối, khe, nước nguồn) có vai trị quan trọng việc tổ chức sử dụng hợp lý đất đai, chúng có tác dụng to lớn sản xuất đời sống người vì: + Vừa nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người, cung cấp nước tưới cho trồng, vừa nguồn tiêu nước úng ngập + Hệ thống thuỷ văn tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời có tác dụng điều hồ tiểu khí hậu vùng - Hệ thống thuỷ văn bên cạnh tác dụng tích cực cịn có ảnh hưởng xấu tới tổ chức sử dụng đất đời sống như: + Gây cản trở giao thông đường bộ, làm tăng chi phí sản xuất, gây cản trở cho việc tổ chức sản xuất tổ chức lãnh thổ + Nguy gây úng lụt mùa mưa, đe doạ tính mạng tài sản nhân dân vùng lãnh thổ lớn Do bố trí đơn vị sử dụng đất, quy hoạch điểm dân cư, cơng trình xây dựng, giao thông thuỷ lợi… phục vụ sản xuất cần đặc biệt ý tới đặc điểm hệ thống thuỷ văn địa bàn (15)Chương II: Bản chất quy luật phát triển QHSDĐ 2.1 Khái niệm phân loại quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất - QHSDĐ tượng kinh tế - xã hội đặc thù: + Đây hoạt động vừa mang tính khoa học, vừa mang tính pháp lý hệ thống biện pháp kỹ thuật, kinh tế, xã hội, xử lý phương pháp phân tích tổng hợp phân bố địa lý điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có đặc trưng tính phân vị cấp vùng lãnh thổ theo quan điểm tiếp cận hệ thống để hình thành phương án tổ chức lại việc sử dụng đất đai theo pháp luật nhà nước + QHSDĐ coi hệ thống biện pháp định vị cụ thể việc tổ chức phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ định, cụ thể đáp ứng nhu cầu mặt sử dụng đất tương lai ngành, đơn vị, lĩnh vực nhu cầu sinh hoạt thành viên xã hội cách tiết kiệm - khoa học - hợp lý có hiệu cao - Bản chất QHSDĐ không nằm khía cạnh kỹ thuật, khơng thuộc hình thức pháp lý, mà nằm bên việc tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất đặc biệt, coi đất đối tượng mối quan hệ xã hội sản xuất Nó coi trọng hiệu kinh tế việc sử dụng đất - QHSDĐ tổ hợp biện pháp: + Biện pháp pháp chế: Đảm bảo chế độ quản lý sử dụng đất theo pháp luật + Biện pháp kỹ thuật: áp dụng hình thức tổ chức lãnh thổ hợp lý sở khoa học kỹ thuật + Biện pháp kinh tế: Đây biện pháp quan trọng nhằm khai thác triệt để có hiệu cao tiềm đất, song điều thực tiến hành đồng biện pháp kỹ thuật pháp chế - Từ phân tích đến khái niệm QHSDĐ sau: "QHSDĐ hệ thống biện pháp kinh tế, kỹ thuật pháp chế nhà nước tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu cao thơng qua việc phân phối tái phân phối quỹ đất (cả nước phạm vi đơn vị, đối tượng sử dụng đất cụ thể), tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất với tư liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất, hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất bảo vệ môi trường" - Theo luật đất đai 2013: (16)môi trường theo vùng kinh tế, xã hội đơn vị hành thời gian xác định sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực - Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực kỳ quy hoạch 2.1.2 Phân loại QHSDĐ Sự phát triển kinh tế quốc dân địi hỏi phải có phát triển tổng hợp, đồng ngành với tổ chức phân bổ hợp lý lực lượng sản xuất vùng phạm vi nước Do việc tổ chức phân bố lực lượng sản xuất phạm vi nước vùng cần thiết, nhiệm vụ quan trọng QHSDĐ Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức sử dụng đất phạm vi đơn vị sử dụng đất theo vùng lãnh thổ, QHSDĐ phải đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho ngành, chủ sử dụng đất (phân phối tái phân phối quỹ đất nhà nước vùng cho ngành, chủ sử dụng đất thông qua việc thành lập đơn vị sử dụng đất chỉnh lý, hoàn thiện đơn vị sử dụng đất tồn tại) Cho đến nay, có nhiều cách phân loại QHSDĐ với tên gọi khác nhau, khái quát chia thành hai loại : QHSDĐ vĩ mô (quy hoạch phân bổ đất đai) QHSDĐ vi mô (QHSDĐ nội xí nghiệp) a, Loại thứ nhất: QHSDĐ vĩ mơ hay cịn gọi quy hoạch phân bổ đất đai; Xác định mục đích sử dụng cho khoanh đất (mục đích lớn) Các khoanh lại có mục đích cụ thể khác Quy hoạch phân bổ đất đai (QHSDĐ vĩ mô) thực hai hình thức: Quy hoạch theo lãnh thổ quy hoạch theo ngành - Trong hình thức trên, vào đặc điểm phạm vi quan lý lãnh thổ đặc điểm sử dụng đất ngành, chúng lại chia thành dạng khác sau: + Quy hoạch phân bổ đất đai theo lãnh thổ hành bao gồm dạng: Quy hoạch phân bổ đất đai nước (xây dựng tổng sơ đồ sử dụng đất toàn quốc) Quy hoạch phân bổ đất đai cấp tỉnh Phân bổ đất đai cấp huyện + Quy hoạch phân bổ đất đai theo ngành bao gồm: Quy hoạch phân bổ đất nông lâm nghiệp (17) - Mặc dù có khác quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ, chúng có mối quan hệ mật thiết địa bàn lãnh thổ cụ thể tồn nhiều ngành, ngành có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ lẫn phát triển tạo nên phát triển kinh tế chung địa bàn Mỗi phạm vi lãnh thổ có điều kiện khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm phân bố lực lượng sản xuất phát triển ngành địa bàn mà dạng quy hoạch theo lãnh thổ hành chính, bao hàm toàn số dạng quy hoạch ngành - Phạm vi nội dung quy hoạch phân bổ đất đai dừng lại việc: Xác định vị trí phân bổ, xác định hình dạng đường ranh giới khoảnh đất giao cho ngành chủ sử dụng đất b, Loại thứ hai: QHSDĐ vi mơ hay cịn gọi QHSDĐ nội xí nghiệp, quy hoạch sử dụng đất - Do nội dung quy hoạch phân bổ đất đai dừng lại phạm vi nêu mà đất tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt quan trọng tất ngành, Nông lâm nghiệp, việc tiếp tục tổ chức sử dụng hợp lý đất đai cách chi tiết cụ thể ngành, đơn vị cần thiết, lý địi hỏi phải thực loại hình quy hoạch đất đai thứ hai QHSDĐ vi mô hay QHSDĐ bên nội đơn vị, xí nghiệp, gọi tắt QHSDĐ - QHSDĐ phần nối tiếp quy hoạch phân bổ đất đai nhằm: + Tạo hình thức tổ chức lãnh thổ hợp lý bên đơn vị sử dụng đất + Trên sở xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến khu vực, khoảnh, chủ sử dụng phù hợp với việc tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu sản xuất sử dụng đất - Đặc điểm QHSDĐ giới hạn phạm vi ranh giới đơn vị sử dụng đất (chủ yếu sản xuất nơng lâm nghiệp) Có thể chia QHSDĐ thành dạng sau: + QHSDĐ nông lâm nghiệp + QHSDĐ khu dân cư + QHSDĐ chuyên dùng Chú ý: Các loại dạng QHSDĐ tiến hành đồng thời, phải tuân thủ theo nguyên tắc quan trọng là: Đi từ chung đến riêng, từ tổng thể đến cụ thể, từ vùng đến sở (18)- Do tính chất tổng hợp QHSDĐ, nội dung phương pháp tổ chức sử dụng đất đa dạng phức tạp, liên quan phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, bao gồm yếu tố: + Đặc điểm khí hậu, thời tiết, địa hình, thổ nhưỡng + Đặc điểm địa chất, thuỷ văn + Đặc điểm thảm thực vật tự nhiên + Các yếu tố sinh thái + Mật độ, cấu đặc điểm phân bố dân cư + Hình dạng mật độ khoảnh + Tình trạng phân bố sở hạ tầng + Trình độ phát triển ngành sản xuất Do tác động đồng thời nhiều yếu tố để tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu cao kết hợp với bảo vệ đất môi trường, cần nghiên cứu phát quy luật trình tổ chức sử dụng đất, từ đề quy tắc chung riêng chế độ sử dụng đất tuỳ theo điều kiện cụ thể mục đích cần đạt Có thể mơ tả mối quan hệ bảng sau đây: Bảng 1: Mối quan hệ quy luật quy tắc thiết kế Các quy luật phát được: Các quy tắc thiết kế: - Làm đất, gieo trồng theo hướngdọc sườn dốc làm tăng tốc độ dòng chảy bề mặt dẫn đến xói mịn, mặt nước, giảm suất trồng - Bố trí cạnh dài theo hướng vng góc với hướng dốc, trồng theo hàng theo hướng song song với cạnh dài (đường đồng mức) - Hiệu suất làm việc máy kéo ruộng có hình tam giác, hình bình hành giảm đi, chi phí quay vịng máy tăng lên - Cần bố trí thiết kế ruộng có hình chữ nhật hình vng, hình thang vng - Đất giữ ẩm tốt khơng bị xói mịn trồng phát triển tốt, cho suất cao - Cần bố trí đai rừng phịng hộ cơng trình chống xói mịn nơi có độ dốc lớn có gió hại - Do nhu cầu lương thực thực phẩm lớn (dân số tăng nhanh), nên nguyên tắc ưu tiên cho đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp trở thành quy luật (19)+ Nghiên cứu quy luật chức đất tư liệu sản xuất chủ yếu + Đề xuất biện pháp tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu cao kết hợp với bảo vệ đất môi trường tất ngành vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội cụ thể vùng lãnh thổ 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu a, Phương pháp luận nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu QHSDĐ dựa phép vật biện chứng nhận thức, thể điểm sau đây: - Nghiên cứu kiện, tượng tự nhiên, phạm trù kinh tế, xã hội mối liên hệ phụ thuộc lẫn trạng thái vận động phát triển (quy luật vận động) - Nhìn nhận phát triển chuyển hoá từ lượng thành chất (quy luật lượng đổi - chất đổi) - Xem xét kiện tượng quan điểm thống mặt đối lập (quy luật thống đấu tranh mặt đối lập) - Phát tiến trình vận động phát triển b, Phương pháp nghiên cứu vấn đề cụ thể:  Phương pháp điều tra khảo sát: Phương pháp ứng dụng để điều tra thu thập số liệu, kiện, thông tin cần thiết phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tuỳ lĩnh vực điều tra mức độ yêu cầu mà có phương pháp điều tra cụ thể khác (lĩnh vực tự nhiên - kinh tế - xã hội, mức độ xác nhân tố cần điều tra )  Phương pháp minh hoạ đồ: - Đây phương pháp đặc thù công tác QHSDĐ Mọi thông tin cần thiết biểu diễn thể đồ có tỷ lệ thích hợp, tạo thành tập đồ với thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tương lai đối tượng quy hoạch, thường bao gồm có: + Bản đồ địa hình: đồ sở thường dùng để xây dựng đồ khác + Bản đồ trạng: Bản đồ trạng tài nguyên rừng, trạng sử dụng đất, trạng phân bố dân cư, kinh tế, xã hội, đồ hành chính… + Bản đồ quy hoạch: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, đồ quy hoạch phân bố dân cư, đồ quy hoạch giao thơng thuỷ lợi… (20)tin vào mục đích thể mà đặt tên cho đồ, ví dụ như: Bản đồ trạng tài nguyên rừng, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ quy hoạch phân bố dân cư…  Phương pháp thống kê: - Mục đích việc sử dụng phương pháp thống kê nhằm phân nhóm tồn đối tượng điều tra có tiêu, xác định giá trị trung bình tiêu phân tích tương quan yếu tố - Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp thống kê đề cập tới vấn đề sau: + Nghiên cứu tình hình sử dụng đất: Cơ cấu đất, đặc tính lượng chất + Phân tích đánh giá phân bố vị trí, khoảng cách, diện tích + Đánh giá mối quan hệ phụ thuộc lẫn tiêu kinh tế kỹ thuật Nhược điểm phương pháp đối tượng nghiên cứu lớn nên kết thu không phản ánh chất nguồn gốc kiện tượng  Phương pháp nghiên cứu điểm: Đây phương pháp áp dụng nhằm bổ sung cho phương pháp thống kê Nó nghiên cứu kiện tượng mang tính điển hình ưu điểm phương pháp cho phép phân tích cụ thể tình trạng khứ kiện tượng, song nhược điểm xuất điều kiện mối quan hệ kết nghiên cứu cũ áp dụng cho tương lai  Phương pháp nghiên cứu mẫu: Theo phương pháp này, người ta lựa chọn mẫu đại diện cho kiện tượng để nghiên cứu Khi áp dụng phương pháp mẫu đòi hỏi phải thận trọng việc chọn mẫu quy mô mẫu đặc điểm kiện tượng có liên quan đến mẫu  Phương pháp phương án (phương pháp tính tốn theo định mức) Đây phương pháp áp dụng nhiều QHSDĐ để dự đoán tạo hình thức tổ chức lãnh thổ dựa vào định mức tính tốn thời gian, chi phí vật chất, lao động, nhiên liệu, thức ăn… (21)phương án hợp lý kinh tế theo tiêu kinh tế - kỹ thuật Ngoài phải kết hợp phương pháp với phương pháp tư trừu tượng Phương pháp có số hạn chế: Nó bị giới hạn số lượng phương án (thường 2-3 phương án), việc lựa chọn phương án kết so sánh tương chưa phải thật tìm phương án tối ưu  Phương pháp mơ hình tốn kinh tế sử dụng máy vi tính: Đây phương pháp ngày sử dụng rộng rãi với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin thời đại Phương án tối ưu tìm sở xây dựng mơ hình tốn kinh tế dạng toán vận tải, toán tương quan hồi quy quy hoạch tuyến tính, lập giải máy tính điện tử Phương pháp đòi hỏi phải định lượng yếu tố cần biểu thị điều kiện hạn chế phải trình bày ngơn ngữ tốn học Do có hạn chế khó áp dụng điều kiện văn hoá - xã hội sinh thái Trong lĩnh vực QHSDĐ, số vấn đề giải phương pháp mơ hình tốn học như: - Vấn đề chuyển loại sử dụng đất - Xác định quy mô sản xuất hợp lý ngành - Phân bố hợp lý điểm dân cư - Xác định cấu diện tích gieo trồng - Bố trí đất đai trồng theo điều kiện xói mịn đất - Xác định suất trồng - Tổ chức hệ thống luân canh hợp lý - Tổ chức sử dụng hợp lý nguồn thức ăn gia súc…  Một số phương pháp khác: Ngoài phương pháp nêu trên, số phương pháp khác sử dụng QHSDĐ như: - Phương pháp điển hình: Chọn đối tượng có tiêu đạt cao để nghiên cứu kiện, tượng làm điển hình chung cho đối tượng có điều kiện (khác với phương pháp chọn mẫu điển hình điều tra tổng thể có dung lượng lớn) - Phương pháp thực nghiệm: Bố trí thực nghiệm để phát quy luật khác nhau: - Các phương pháp dự báo: Dựa vào việc ứng dụng chuỗi biến động, phép ngoại suy toán học, phương pháp chuyên gia (22)Các quy luật phát triển khách quan phương thức sản xuất xã hội yếu tố định nội dung phương pháp QHSDĐ quốc gia Nói cách khác quy luật điều khiển hoạt động nhà nước lĩnh vực phân phối sử dụng tài nguyên đất ở nước ta quy luật phát triển kinh tế phương thức sản xuất XHCN yếu tố định nội dung phương pháp QHSDĐ Quyền sở hữu nhà nước đất đai theo quy định hiến pháp pháp luật sở để phân bổ đất đai, bố trí phát triển hợp lý ngành, tạo điều kiện để chun mơn hố sâu vùng kinh tế, điều kiện quan trọng thực CNH - HĐH Nông nghiệp Nông thôn Trong q trình đó, QHSDĐ giữ vai trị quan trọng Thơng qua QHSDĐ, Nhà nước phân bổ đất đai cho ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ, thành lập đơn vị sản xuất, khu, vùng kinh tế QHSDĐ cịn cơng cụ để Nhà nước hồn chỉnh đơn vị sử dụng đất, triển khai biện pháp tổ chức hợp lý lãnh thổ bên đơn vị sử dụng đất, củng cố pháp chế XHCN Những luận điểm phản ánh nét đặc trưng QHSDĐ - tượng kinh tế xã hội nguyên tắc QHSDĐ nước ta tuân theo nguyên tắc mang tính định hướng sau: 2.3.1 Chấp hành quyền sở hữu nhà nước đất đai, củng cố hoàn thiện các đơn vị sử dụng đất Nguyên tắc sở hoạt động biện pháp có liên quan tới quyền sử dụng đất, nguyên tắc quan trọng hoạt động QHSDĐ Nguyên tắc ý nghĩa mặt kinh tế mà cịn mang ý nghĩa trị quan trọng Tài nguyên đất đai quốc hữu hố, thuộc quyền sở hữu tồn dân, nhà nước thay mặt toàn dân thống quản lý, đất đai thuộc sở hữu nhà nước Đây quan trọng để Nhà nước có điều kiện tập trung đạo phát triển sức sản xuất, củng cố hoàn thiện phương thức sản xuất XHCN phạm vi nước, tất khu vực lãnh thổ, tất ngành, đặc biệt Nơng lâm nghiệp Một nhiệm vụ trung tâm đường lối phát triển nơng lâm nghiệp mà Đảng phủ đặt củng cố quan hệ đất đai XHCN, bảo vệ tính bất khả xâm phạm quyền sở hữu nhà nước đất đai, chấp hành triệt để quyền sở hữu đất nhà nước Luật pháp Nhà nước nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng đất không mục đích (23)những điều kiện cụ thể mà luật pháp quy định vấn đề chuyển mục đích sử dụng, thời hạn giao quyền sử dụng đất vấn đề có liên quan QHSDĐ cịn có vai trị quan trọng việc ngăn ngừa hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ đơn vị sử dụng đất Khi QHSDĐ, người ta xác lập đường ranh giới đơn vị sử dụng đất, đất sản xuất nông lâm nghiệp với đất khu dân cư loại đất khác, chủ sử dụng đất với nhau, tức xác định phạm vi quyền lợi chủ sử dụng đất Mỗi chủ sử dụng đất có quyền sử dụng đất khơng có quyền sở hữu đất Nhà nước cho phép chủ sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất; quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất (Điều 16 Luật đất đai năm 2003) Quyền sử dụng đất chủ sử dụng đất xác nhận văn cụ thể luật pháp bảo hộ Mọi thay đổi cấu đơn vị sử dụng đất phải phản ánh kịp thời tài liệu thích hợp 2.3.2 Sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ đất bảo vệ thiên nhiên - Một đặc điểm quan trọng đất đai có giới hạn Về quốc gia, đơn vị lãnh thổ hành có diện tích tự nhiên cố định (ngoại trừ trường hợp lấn biển sạt lở biển, điều chỉnh ranh giới đơn vị hành chính…) Trong dân số loài người ngày tăng lên, nhu cầu mặt ngày nâng cao, phát triển ngành ngày mạnh mẽ đòi hỏi nhu cầu phạm vi quy mơ lớn diện tích khơng gian nhu cầu khác Vì vậy, sử dụng đất đai cách hợp lý, tiết kiệm nguyên tắc bắt buộc QHSDĐ - Một đặc điểm khác quan trọng đất đai sử dụng hợp lý chất lượng đất trì ngày tốt lên Ngược lại sử dụng không hợp lý làm đất thoái hoá biến chất, làm giảm suất sản lượng trồng, ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái tự nhiên Do tính chất đặc biệt đất đòi hỏi phải ý việc sử dụng đất (24)+ Nạn xói mịn gió gây số vùng gây hậu không nhỏ Những trận bão gây lốc bụi cát, lớp đất mặt màu mỡ, phá hoại hoa màu ven biển, lốc cát công làng mạc, đồng ruộng, làm thay đổi địa hình, thay đổi tính chất đất, đe doạ mùa màng, vùi lấp nguồn nước, đường giao thơng… + Xói mịn q trình hoạt động tích cực Nếu khơng có biện pháp chống xói mịn cách có hệ thống hậu ngày lớn + Khi tổ chức biện pháp chống xói mịn cần tính đến đặc điểm điều kiện địa hình, địa chất thổ nhưỡng, thuỷ văn vùng Tổ hợp biện pháp chống xói mịn giải đồ án quy hoạch có luận chứng khoa học Ngày người ta ứng dụng biện pháp chống xói mịn sau: Biện pháp kinh tế tổ chức Biện pháp kỹ thuật canh tác Biện pháp kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng phòng hộ Biện pháp kỹ thuật thuỷ lợi Biện pháp hoá học - Cùng với chống xói mịn, lĩnh vực bảo vệ đất cần phải làm tốt việc chống trình nhiễm đất, bảo vệ yếu tố môi trường thiên nhiên + ô nhiễm đất vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt thời đại ngày nay, công nghiệp phát triển, đô thị mọc lên ngày mở rộng Đất bị nhiễm chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, nước thải từ khu công nghiệp, nhà máy, đô thị lớn, nhiễm phóng xạ …vì cơng tác QHSDĐ cần dự kiến nguồn gây ô nhiễm đề biện pháp chống ô nhiễm + Bảo vệ cải tạo thảm thực vật tự nhiên nhiệm vụ quan trọng QHSDĐ Thảm thực vật tự nhiên, đặc biệt rừng coi phổi trái đất với chức lọc khơng khí, điều tiết nước, độ ẩm, nhiệt độ, chế độ thuỷ văn khu vực chế độ nước dịng sơng lớn Đặc biệt rừng cịn nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp loại lâm sản quý cho người nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc + Các hồ chứa nước đối tượng cần bảo vệ Các hồ lớn có khả làm dịu bớt đột biến tiểu khí hậu vùng (nhiệt độ, ẩm độ), điều tiết chuyển động dịng khơng khí khu vực quanh đó, hồ lớn đẹp nơi tạo cảnh đẹp với điều kiện khí hậu thời tiết tốt phục vụ nhu cầu an dưỡng, nghỉ mát phát triển du lịch sinh thái (25)- Nền kinh tế quốc gia, đơn vị lãnh thổ bao gồm tổng hợp nhiều ngành kinh tế, tuỳ theo điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, chiến lược phát triển mà tỷ trọng ngành nước, vùng lãnh thổ có giá trị khác Sự phát triển ngành nào, tuỳ mức độ khác nhau, đòi hỏi phải có đất Do QHSDĐ, vấn đề quan trọng phải vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, vào quỹ đất chiến lược phát triển, nhu cầu đất ngành để có phương án phân bổ sử dụng đất hợp lý, hiệu nhất, tạo cho ngành có đầy đủ điều kiện để phát triển - Đối với ngành phi Nơng lâm nghiệp, việc bố trí xí nghiệp cơng nghiệp, nhà máy, tuyến giao thơng, khu khai thác khống sản, cơng trình xây dựng lớn thường dự kiến trước quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn Nhưng dự kiến vùng địa điểm khu vực xây dựng, cịn vị trí cụ thể xác định trình QHSDĐ hình thức thành lập đơn vị sử dụng đất phi nông lâm nghiệp Thực chất việc lấy khoảnh đất từ đất dự trữ quốc gia lấy từ đất nơng lâm nghiệp để bố trí cơng trình phi nơng lâm nghiệp - Khi cấp đất cho nhu cầu phi nông lâm nghiệp, làm thay đổi cấu sử dụng đất đơn vị đất Do đó, xây dựng phương án cấp đất cần lưu ý để hoạt động sản xuất đơn vị khơng bị bị ảnh hưởng Về phải tuân theo nguyên tắc khoảnh đất cấp cho nhu cầu phi nông nghiệp nên lấy từ đất không sử dụng sử dụng hiệu nông nghiệp - Trong trường hợp việc cấp đất cho nhu cầu phi nông nghiệp làm cho cấu sử dụng đất bị thay đổi nhiều, tổ chức lãnh thổ bên bị đảo lộn phải quy hoạch lại tồn phần phận cho đơn vị sử dụng đất - Phải lường trước hậu xảy mặt kinh tế - xã hội - môi trường để từ định phương án tối ưu Nếu định việc cấp đất phải có biện pháp khắc phục hậu giảm bớt ảnh hưởng xấu - Về mặt kinh tế, đánh giá hậu việc cấp đất gây phải tính đến khoản chi phí thiệt hại sau: + Những chi phí đầu tư chưa sử dụng hết chủ đất + Những chi phí để di chuyển dân cư (26)+ Những thiệt hại sản xuất phí tổn phải quy hoạch lại Chủ sử dụng đất bị cắt đất có quyền địi hỏi chủ cấp đất phải bồi thường toàn thiệt hại nêu việc bồi thường khoản chi phí cho chủ bị cắt đất nghĩa vụ trách nhiệm chủ cấp đất 2.3.4 Tạo điều kiện tổ chức lãnh thổ để thực nhiệm vụ kế hoạch nhà nước, riêng ngành nông nghiệp đơn vị sản xuất cụ thể - QHSDĐ tiến hành theo kế hoạch chung nhà nước, ngành đơn vị sản xuất cụ thể Căn vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng đất nước, chiến lược phát triển ngành quy hoạch phát triển đơn vị, QHSDĐ phải đảm bảo tương quan tỷ lệ hợp lý ngành, vùng lãnh thổ, phân bổ hợp lý sức sản xuất, tạo điều kiện tổ chức lãnh thổ đảm bảo phát triển tổng hợp vùng kinh tế đơn vị, xí nghiệp sản xuất, đặc biệt lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp - Căn vào phương hướng, chiến lược phát triển ngành, vùng lãnh thổ, đơn vị sản xuất, QHSDĐ dự kiến định hướng sử dụng đất thời gian dài (thường 10 năm) xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho năm trước mắt (thường năm), đảm bảo cho ngành, đơn vị sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch - Một điều cần ý tính chất linh hoạt kinh tế thị trường, sản xuất nơng lâm nghiệp QHSDĐ lựa chọn lồi trồng để phát triển sản xuất, đặc biệt lâu năm, chu kỳ sản xuất dài cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng điều kiện để lựa chọn lồi trồng xác, hiệu quả, đáp ứng mục đích chiến lược phát triển ổn định, lâu dài đơn vị, ngành 2.3.5 Tạo điều kiện tổ chức lãnh thổ để nâng cao hiệu sản xuất sở phương pháp quản lý kinh tế tiên tiến để nâng cao độ màu mỡ đất, nâng cao trình độ canh tác hiệu sử dụng máy móc - Không thể tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất nông lâm nghiệp khơng tính đến q trình lao động khơng gắn với q trình sản xuất QHSDĐ phải phối hợp chặt chẽ với việc tổ chức sản xuất ngành, lĩnh vực, đơn vị , xí nghiệp để tạo điều kiện tốt cho phát triển nâng cao suất lao động - Khi giải nội dung QHSDĐ phải vào yêu cầu tổ chức hợp lý sản xuất (27)Do vậy, đất đai sử dụng hợp lý gắn với việc tổ chức sử dụng TLSX khác, với tổ chức lao động quản lý xí nghiệp - QHSDĐ Nông lâm nghiệp phải tạo điều kiện để áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến, có hiệu cao để nâng cao độ mầu mỡ đất trình độ kỹ thuật canh tác Khi giải nội dung QHSDĐ phải dựa hình thức tổ chức lao động tiến nhất, trình độ giới hố khoa học, công nghệ tiên tiến 2.3.6 Khi QHSDĐ phải tính đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từng vùng, đơn vị, xí nghiệp sử dụng đất - Mỗi vùng, đơn vị sử dụng đất có đặc điểm riêng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Nếu khơng tính đến điều kiện khơng thể tổ chức sử dụng hợp lý đất đai - Các yếu tố điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển suất, sản lượng loại trồng vật nuôi Do vậy, để tổ chức sử dụng đất đai hợp lý, nâng cao suất, sản lượng trồng vật ni, QHSDĐ cần dựa thơng tin xác điều kiện tự nhiên đối tượng quy hoạch, yếu tố chủ yếu điều kiện tự nhiên là: + Đặc điểm thổ nhưỡng, địa chất + Đặc điểm điều kiện địa hình + Đặc điểm khí hậu, thời tiết, điều kiện tiểu khí hậu + Đặc điểm điều kiện thảm thực vật tự nhiên + Đặc điểm hệ thống thuỷ văn, chế độ nước khu vực Để có thông tin cần tiến hành điều tra khảo sát, thu thập tổng hợp xử lý phân tích số liệu xây dựng đồ, bảng biểu tổng hợp làm sở cho việc QHSDĐ - Cùng với điều kiện tự nhiên, yếu tố điều kiện kinh tế xã hội quan trọng cho việc QHSDĐ Các đơn vị có điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội khác QHSDĐ khác Các yếu tố chủ yếu điều kiện kinh tế xã hội bao gồm: + Dân số, lao động phân bố dân cư, trình độ dân trí + Quy mô, cấu ngành sản xuất kinh tế (28)+ Trình độ khoa học cơng nghệ, trình độ chun mơn hố sản xuất, trang bị lực máy móc, thiết bị + Giá trị tài sản cố định vốn lưu động, lực kinh tế khả nguồn vốn đầu tư + Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống (kho tàng, nhà xưởng, giao thông, thuỷ lợi…) + Triển vọng phát triển tương lai sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm Nói chung, QHSDĐ phải dựa phân tích cách tổng hợp yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đối tượng quy hoạch 2.4 Quy luật phát triển quy hoạch sử dụng đất 2.4.1 Quy hoạch sử dụng đất phận phương thức sản xuất xã hội QHSDĐ đóng vai trị quan trọng sản xuất xã hội, tổ chức sử dụng đất tư liệu sản xuất tham gia vào việc điều chỉnh mối quan hệ xã hội có liên quan đến quyền sở hữu quyền sử dụng đất Là TLSX, đất đai quy hoạch (và quy hoạch lại) để trình sản xuất diễn hợp lý (và hợp lý hơn) bề mặt đất Biểu QHSDĐ chỗ: Đất đai đo đạc, phân chia thành khoảnh, để sử dụng vào mục đích khác nhau, đồng thời người ta bố trí điểm dân cư Như QHSDĐ việc tổ chức sử dụng đất mặt không gian, bố trí bề mặt đất TLSX khác người lao động Khi QHSDĐ, người ta lập trật tự sử dụng đất định phù hợp với mục đích sử dụng đất cụ thể Trong tác động thể mối quan hệ người đất, tức thiên nhiên Do việc QHSDĐ quy hoạch tiềm thiên nhiên TLSX yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển Trong tất chế độ xã hội, đất sử dụng chủ yếu để sản xuất cải vật chất, điều kiện chung lao động tư liệu sản xuất Để sử dụng đất có hiệu quả, giai đoạn lịch sử, người cần tiến hành công tác QHSDĐ đáp ứng phù hợp với mục đích sản xuất Vì vậy, tính chất QHSDĐ khơng phải bất biến mà ln thay đổi phù hợp với phát triển sức sản xuất (29)Việc quy hoạch lại khu đất cụ thể phương tiện để biến quan hệ xã hội có liên quan đến quyền sở hữu quyền sử dụng đất trở thành thực Ví dụ: Đường ranh giới QHSDĐ thiết lập xác định phạm vi quyền lực quyền lợi chủ sử dụng đất, việc giao đất cho nhu cầu ngành, đơn vị tổ chức khác góc độ biểu phân công lao động xã hội Như vậy, QHSDĐ mặt yếu tố phát triển sức sản xuất, mặt khác lại yếu tố thúc đẩy phát triển quan hệ sản xuất có liên quan đến quyền sở hữu quyền sử dụng đất Trong QHSDĐ hai mặt tạo thành thể thống Do ta nói QHSDĐ phận phương thức sản xuất xã hội ứng với phương thức sản xuất QHSDĐ có nội dung riêng, QHSDĐ phát triển đồng thời với phát triển phương thức sản xuất Trong trình phát triển đó, nội dung QHSDĐ biến đổi hoàn thiện (Trong điều kiện sở hữu tư nhân đất đai, quy hoạch công cụ để mở rộng, củng cố bảo vệ quyền sở hữu Trong chế độ XHCN, quy hoạch nhằm phục vụ lợi ích người lao động tồn xã hội, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý, tổ chức, đơn vị, cá nhân giao quyền sử dụng đất với quyền hạn trách nhiệm cụ thể quy định pháp luật, QHSDĐ có nội dung mục đích khác hẳn với quy hoạch tất chế độ xã hội trước nó) Nhìn vào sơ đồ trên, ta thấy rõ vai trò đất đai QHSDĐ phương thức sản xuất xã hội Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt chủ yếu, với TLSX khác sức sản xuất tạo thành lực lượng sản xuất Việc QHSDĐ lại yếu tố góp phần củng cố hồn thiện quan hệ sản xuất Như đất đai QHSDĐ yếu tố quan trọng việc hình thành lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, phận quan trọng tạo nên phương thức sản xuất xã hội 2.4.2 Quy hoạch sử dụng đất mang tính nhà nước Nền tảng quan hệ ruộng đất chế độ sử dụng đất phụ thuộc vào chế độ quốc gia, QHSDĐ mang tính Nhà nước rõ nét ở nước ta, đất đai thuộc quyền sở hữu nhà nước Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định: Đất lòng đất, rừng, sông, biển, thuộc quyền sở hữu nhà nước, Nhà nước thống quản lý PTSX LLSX QHSX TLSX Sức SX ĐTSX (30)Theo Lênin: Quyền sở hữu nhà nước đất đai quyền thu địa tơ quyền thiết lập quy định chung cho toàn quốc sở hữu sử dụng đất Xét tính chất, QHSDĐ xã hội chủ nghĩa mang tính nhà nước biện pháp nhà nước Tính Nhà nước thể điểm sau: - QHSDĐ tiến hành đất thuộc sở hữu nhà nước kết việc thiết lập ranh giới chủ sử dụng đất, ranh giới chủ sở hữu đất nước TBCN - QHSDĐ tiến hành trước hết theo yêu cầu nhà nước - Chủ sở hữu đất, sau theo nhu cầu chủ sử dụng đất - Các phương án QHSDĐ sau quan có thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực pháp lý, việc thực theo phương án QHSDĐ phê duyệt bắt buộc chủ sử dụng đất - QHSDĐ công tác quan chức nhà nước thực - QHSDĐ công tác khảo sát, thiết kế thực kinh phí nhà nước cấp - Nhà nước không quản lý tài nguyên đất, không giao đất cho chủ sử dụng, mà tổ chức sử dụng hợp lý có hiệu cao đơn vị sử dụng đất, ngành tồn quốc - Thơng qua QHSDĐ nhà nước điều chỉnh mối quan hệ đất đai tổ chức sử dụng trình sản xuất, Nhà nước tiến hành tra, kiểm tra việc sử dụng đất đơn vị Thông qua quy hoạch, Nhà nước tổ chức việc sử dụng đất tư liệu sản xuất chủ yếu Nông lâm nghiệp sở không gian để bố trí tất ngành nhằm nâng cao hiệu sản xuất, mảnh đất phải sử dụng theo kế hoạch chung lợi ích tồn dân 2.4.3 Quy hoạch sử dụng đất mang tính lịch sử - QHSDĐ phận phương thức sản xuất xã hội, mà phương thức sản xuất phát triển theo phát triển xã hội loài người qua giai đoạn lịch sử Lịch sử phát triển QHSDĐ phản ánh lịch sử phát triển phương thức sản xuất xã hội Các giai đoạn phát triển QHSDĐ phù hợp với giai đoạn phát triển sản xuất xã hội Nội dung phương pháp QHSDĐ phát triển, biến đổi hoàn thiện để phù hợp với biến đổi nhiệm vụ kinh tế trị giai đoạn phát triển (31)+ Mục đích yêu cầu QHSDĐ xác định phụ thuộc vào mức độ trình nhận thức người điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội giai đoạn lịch sử cụ thể + Về nội dung, QHSDĐ giới hạn trình độ phát triển lực lượng sản xuất mức độ hoàn thiện quan hệ sản xuất + Sự hoàn thiện QHSDĐ gắn liền với mức độ trang bị sở vật chất, trình độ kỹ thuật canh tác, khả ứng dụng thành tựu khoa học cơng nghệ mới, với trình độ lực quản lý Như vậy, QHSDĐ tượng kinh tế xã hội, sản phẩm lịch sử xã hội, hồn thiện với phát triển phương thức sản xuất xã hội 2.4.4 Nội dung phương pháp QHSDĐ hoàn thiện cách có hệ thống sở khoa học thực tiễn Mỗi hình thức tổ chức sản xuất xã hội tương ứng với hình thức tổ chức lãnh thổ thông qua hoạt động QHSDĐ Sự phát triển xã hội giai đoạn lịch sử đòi hỏi lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất phát triển đến trình độ định Do đó, hình thức tổ chức lãnh thổ phải củng cố hoàn thiện cách có hệ thống Nói cách khác, nội dung phương pháp QHSDĐ ln biến đổi hồn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Để đạt mục đích đó, QHSDĐ phải thể đầy đủ yếu tố sau: - QHSDĐ phải phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên Muốn phải nắm đặc điểm điều kiện tự nhiên đối tượng quy hoạch Đối với nước ta, nước nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có điều kiện địa hình phức tạp, chia thành vùng núi, trung du, cao nguyên, đồng ven biển, đất nước trải dài nhiều vĩ độ… tạo nên vùng với điều kiện tự nhiên khác Nội dung QHSDĐ cần phải vào phản ánh đầy đủ đặc điểm tự nhiên - QHSDĐ phải thể đầy đủ quy luật phát triển kinh tế xã hội: Bên cạnh yếu tố tự nhiên, điều kiện quy luật phát triển kinh tế xã hội sở quan trọng QHSDĐ cần phải quan tâm Những đặc điểm bật kinh tế - xã hội nước ta nước có sản xuất nhỏ, chưa phát triển, trang bị sở vật chất kỹ thuật vốn liếng nghèo, chuyển từ kinh tế hành bao cấp sang kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN, có điều tiết nhà nước với nhiều thành phần kinh tế (32)lý đất đai nhằm đảm bảo phát huy đến mức cao giá trị sử dụng khả sinh lợi đất, gắn việc sử dụng với việc bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ màu mỡ đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường Đồng thời tăng cường ứng dụng phương tiện, thiết bị phương pháp tiên tiến đại trình QHSDĐ đảm bảo xác hiệu cao 2.5 Cơ sở pháp lý xây dựng QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) Việt nam 2.5.1 Luật đất đai (33)Phần thứ hai: Quy hoạch sử dụng đất cấp vĩ mô Chương III: vị trí vai trị nội dung - trình tự xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp vĩ mô 3.1 Vị trí, vai trị QHSDĐ cấp vĩ mô - Luật đất đai năm 2013 quy định tiến hành lập QHSDĐ cấp quản lý hành Nhà nước: Tồn quốc, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận - thị xã - thành phố trực thuộc tỉnh Ngoài vùng kinh tế, khu công nghệ cao, An ninh quốc phòng v.v… đối tượng cần phải QHSDĐ để xây dựng phát triển - Trong đối tượng QHSDĐ, cấp quản lý lãnh thổ hành từ tồn quốc đến tỉnh, huyện vùng kinh tế trọng điểm lớn, khu công nghệ cao…được coi đơn vị tầm vĩ mơ Vai trị đơn vị đối tượng tầm vĩ mơ có vị trí quan trọng - QHSDĐ cấp vĩ mơ có tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất Bộ ngành, vùng kinh tế lớn trọng điểm quốc gia, coi sở cho định đầu tư lớn nhà nước Do có ảnh hưởng định đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nhà nước - QHSDĐ vĩ mơ cấp tồn quốc chiến lược sử dụng đất dài hạn, mang tính định hướng chiến lược cho nước cho vùng, cấp tỉnh có vị trí trung gian trung ương địa phương, cấp huyện đóng vai trị cầu nối vĩ mô vi mô, cấp trực tiếp đạo sở (xã) thực định hướng phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa bàn Giữa cấp quy hoạch có hai chiều tác động; QHSDĐ cấp làm sở định hướng cho QHSDĐ cấp dưới, ngược lại, QHSDĐ cấp vừa cụ thể vừa sở để bổ sung hoàn thiện QHSDĐ cấp trên, tạo nên hệ thống quy hoạch đồng bộ, thống phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh vùng lãnh thổ phạm vi nước - Với vị trí vai trị vậy, QHSDĐ vĩ mô cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức sử dụng đất đai hợp lý đạt hiệu cao, đảm bảo phát huy hiệu lực quản lý cấp ngành từ trung ương đến địa phương lĩnh vực sử dụng đất đai (34)luật, văn luật), tài liệu văn nghị Đảng, HĐND cấp định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tài liệu quy hoạch, dự án, giao đất giao rừng, tài liệu nghiên cứu chiến lược quy hoạch, kết điều tra khảo sát chuyên đề… 3.2 Nội dung xây dựng QHSDĐ cấp vĩ mô 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 3.2.1.1.Điều kiện tự nhiên, tài nguyên mơi trường - Phân tích, đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên: + Vị trí địa lý, địa hình, địa mạo; Chuẩn xác hố ranh giới, diện tích tự nhiên Đánh giá lợi thế, hạn chế vị trí địa lý + Đặc điểm khí hậu + Điều kiện thuỷ văn - Phân tích, đánh giá đặc điểm nguồn tài nguyên: +Tài nguyên đất; Đặc điểm địa hình, phân bố diện tích loại đất Tính chất đặc trưng loại đất Các thay đổi lớn môi trường đất có ảnh hưởng đến việc tổ chức sử dụng có hiệu đất đai + Tài nguyên nước; Trữ lượng, chất lượng, khả khai thác +Tài nguyên rừng; Diện tích, chất lượng, độ che phủ, sản lượng loại rừng khả khai thác +Tài nguyên khoáng sản; : Loại, trữ lượng, chất lượng, khả khai thác loại khoáng sản + Tài nguyên biển; + Tài nguyên nhân văn - Phân tích, đánh giá trạng mơi trường - Đánh giá chung 3.2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội + Sự tăng trưởng kinh tế (GDP, GNP/người), thu nhập, tích luỹ người dân + Vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ + áp lực từ phát triển ngành: Công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng bản… (35)Khuyến khích làm giàu hợp pháp, cho phép tích tụ đất đai mức độ định Mở cửa hợp tác liên doanh với nước ngồi Chính sách kêu gọi vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư, thừa nhận quyền sử dụng đất giao đất Phát triển thị trường bất động sản liên quan đến sử dụng đất - Phân tích thực trạng phát triển ngành, lĩnh vực: + Khu vực kinh tế nông nghiệp; + Khu vực kinh tế công nghiệp; + Khu vực kinh tế dịch vụ - Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất + Sự gia tăng dân số bao gồm tăng tự nhiên tăng học + Phân tích mức độ tăng dân số theo khu vực, vùng + Phân bố dân cư theo vùng trọng điểm Phân tích áp lực tăng dân số tới nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu khác - Phân tích thực trạng phát triển đô thị phát triển nông thôn - Phân tích thực trạng phát triển sở hạ tầng: Tùy cấp lập quy hoạch đánh giá thực trạng phát triển sở hạ tầng tương ứng với cấp - Đánh giá chung 3.2.1.3 Biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất Phân tích, đánh giá nước biển dâng, xâm nhập mặn Phân tích, đánh giá sa mạc hố, xói mịn, sạt lở đất 3.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 3.2.2.1 Tình hình quản lý đất đai - Tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai liên quan đến việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đánh giá khái quát nội dung quản lý Nhà nước đất đai hiệu hoạt động tổ chức quan quản lý đất đai, rút mặt làm chưa làm quản lý đất đai nội dung quản lý Nhà nước đất đai bao gồm: + Lập, quản lý hồ sơ địa giới hành loại đồ đất đai + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (36) + Thu hồi đất + Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai + Tài đất đai giá đất + Quyền sử dụng đất thị trường bất động sản + Lập biểu đồ biến động, chu chuyển sử dụng đất qua thời kỳ, đặc biệt năm gần Đánh giá chung tình hình chu chuyển sử dụng loại đất, so sánh mức độ biến động quỹ đất qua thời kỳ, tìm nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến biến động - Phân tích, đánh giá mặt được, tồn nguyên nhân - Bài học kinh nghiệm 3.2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động loại đất - Hiện trạng sử dụng đất theo loại đất - Thu thập tài liệu, mô tả hiện trạng sử dụng đất theo mẫu biểu xây dựng đồ trạng sử dụng đất + Đánh giá tình hình sử dụng quỹ đất (nhóm Nơng lâm nghiệp, nhóm đất phi nơng lâm nghiệp , nhóm đất chưa sử dụng) Rút nhận định, kết luận tính hợp lý, chưa hợp lý sử dụng đất + Phân tích hiệu sử dụng đất thời gian qua, đặc biệt năm gần - Biến động sử dụng đất theo loại đất kỳ quy hoạch trước - Hiệu kinh tế, xã hội, môi trường việc sử dụng đất - Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường việc sử dụng đất; - Tính hợp lý việc sử dụng đất: + Cơ cấu sử dụng đất; + Mức độ thích hợp loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; + Tình hình đầu tư vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật sử dụng đất cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Phân tích, đánh giá tồn nguyên nhân việc sử dụng đất 3.2.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước (37)- Bài học kinh nghiệm việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới 3.2.2.4 Tiềm đất đai Phân tích, đánh giá tiềm đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp + Lựa chọn phương pháp đánh giá tiềm đất đai phù hợp tiến hành nội dung điều tra, khảo sát, đánh giá Có nhiều phương pháp đánh giá tiềm đất đai (của Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Canada), song phương pháp đánh giá đất FAO có ưu bản, nhiều người quan tâm: + Tổ chức trao đổi hẹp chuyên gia Bộ ngành có liên quan đến sử dụng đất + Tổ chức điều tra khảo sát dã ngoại + Phân tích tổng hợp theo tiêu số lượng chất lượng đất, lập đồ đánh giá mức độ thích nghi làm sở định hướng sử dụng đất tương lai - Phân tích, đánh giá tiềm đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp 3.2.3 Phương án quy hoạch sử dụng đất phân kỳ quy QHSDĐ 3.2.3.1 Định hướng sử dụng đất - Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - Quan điểm sử dụng đất Xây dựng hệ thống quan điểm khai thác sử dụng đất đai QHSDĐ, trường hợp phải quán triệt quan điểm chủ yếu sau: + Quan điểm khai thác triệt để quỹ đất đai + Quan điểm trì bảo vệ đất nông nghiệp, lâm nghiệp + Quan điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất + Quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, nâng cao độ màu mỡ đất + Quan điểm điều chỉnh bất hợp lý sử dụng đất + Quan điểm bảo vệ môi trường đất để sử dụng đất ổn định, lâu bền - Xử lý tổng hợp ý đồ chiến lược phát triển sử dụng đất Bộ, ngành lãnh thổ + Thu thập, xử lý tài liệu, số liệu, quy hoạch phát triển Bộ ngành + Tổng hợp dự kiến sử dụng đất cho mục tiêu dài hạn ban ngành địa phương (38).- Định hướng sử dụng đất + Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, xác định đến vùng kinh tế - xã hội, theo tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu kinh tế, đất đô thị, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia + Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, xác định định hướng sử dụng đất theo khu chức + Tổng hợp ý đồ dự kiến sử dụng đất triển vọng theo mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng + Luận chứng định hướng quy hoạch + Thiết kế, biên vẽ đồ định hướng quy hoạch 3.2.3.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất - Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Tổng giá trị sản phẩm, tốc độ tăng trưởng hàng năm Thu nhập bình quân đầu người, tỷ trọng ngành tổng giá trị sản phẩm - Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế; - Chỉ tiêu quy hoạch phát triển ngành kinh tế - Cân đối, phân bổ diện tích loại đất cho mục đích sử dụng: - Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:Xác định tiêu sử dụng đất phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia khơng có nội dung này) - Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất cho ngành, lĩnh vực: Xác định tiêu sử dụng đất theo loại đất cho ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh kỳ quy hoạch đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, xác định đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh - Tổng hợp, cân đối tiêu sử dụng đất: Cân đối tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh Nêu luận chứng diện tích đất khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng, diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang kỳ quy hoạc - Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng: Xác định tiêu sử dụng đất theo khu chức quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia khơng có nội dung (39)+ Tính nhu cầu sử dụng đất đất cho ngành nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, khu dân cư, đất xây dựng, giao thông nhu cầu khác Tổng hợp số liệu theo chuyên đề vào bảng biểu tương ứng + Cân đối quỹ đất - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất + Phương án quy hoạch xây dựng theo chuyên đề, nhóm chuyên đề xây dựng phương án sở đề cương chung đựơc hoạch định Các nhóm chuyên đề cần thống với phương pháp, quy trình, định mức sử dụng đất, mẫu bảng biểu Trong trình xây dựng phương án cần tổ chức hội thảo trao đổi nhóm + Để đảm bảo tính khách quan cho giải pháp quy hoạch cần xây dựng nhiều phương án khác nhau, phương án quy hoạch luận chứng theo ngành, theo vùng lãnh thổ, theo mục tiêu đặc thù + Căn kết tính tốn tiêu kinh tế, xã hội, thơng qua việc phân tích, so sánh hiệu quả, phân tích tính khả thi phương án chọn phương án tối ưu để trình duyệt - Xây dựng bảng biểu, đồ + Các kết tính tốn trình bày dạng bảng biểu theo mẫu thống Ngồi số thơng tin minh hoạ dạng biểu đồ, đồ thị + Các đồ thành cần có gồm đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất, đồ chuyên đề thổ nhưỡng, giao thông, thuỷ lợi, đánh giá đất… theo tỷ lệ quy định tương ứng 3.2.3.2 Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - xã hội môi trường - Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả bảo đảm an ninh lương thực - Đánh tác động phương án quy hoạch sử dụng đất việc giải quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất - Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến q trình thị hóa phát triển hạ tầng (40)- Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng tỷ lệ che phủ 3.2.3.3 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất (Phân kỳ tiêu quy hoạch sử dụng đất thành 02 kỳ kế hoạch: kỳ đầu kỳ cuối) Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 3.2.3.3 Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu a phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch - Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - Các tiêu dân số, lao động, việc làm b Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu - Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng: Xác định tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh - Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia: Xác định tiêu sử dụng đất phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến đơn vị hành cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia nội dung - Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực: Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực kỳ quy hoạch sử dụng đất đến đơn vị hành cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, xác định đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh - Tổng hợp, cân đối tiêu sử dụng đất: Cân đối tiêu sử dụng đất đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh Nêu luận chứng diện tích đất khơng thay đổi mục đích sử dụng so với trạng, diện tích đất từ mục đích khác chuyển sang kỳ kế hoạch (41)chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch theo năm đến đơn vị hành cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh - Danh mục cơng trình, dự án thực kỳ kế hoạch:Xác định quy mơ, địa điểm cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại iều 61 Điều 62 Luật Đất đai để thực kỳ kế hoạch sử dụng đất theo năm +Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cơng trình, dự án cấp tỉnh + Xác định vị trí, diện tích đất thu hồi vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo năm (đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia khơng có nội dung - Dự kiến khoản thu, chi liên quan đến đất đai kỳ kế hoạch 3.3 Trình tự xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp vĩ mô 3.3.1 Công tác chuẩn bị điều tra 3.3.1.1 Công tác chuẩn bị - Thành lập Ban đạo xây dựng quy hoạch: Gồm chủ tịch phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, thư ký thủ trưởng quan địa số uỷ viên trưởng Ban ngành chủ chốt có liên quan - Tổ chức lực lượng, phương tiện làm việc: Có thể tự làm thuê phải chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư, kinh phí… - Xây dựng đề cương công tác kế hoạch tiến hành: Được xây dựng theo quy định, trình quan cấp phê duyệt triển khai thực - Dự kiến thành lập Hội đồng xét duyệt - quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch (chủ tịch lãnh đạo quan quyền cấp trực tiếp số thành viên) 3.3.1.2 Điều tra Tiến hành theo hai giai đoạn: - Công tác nội nghiệp: Điều tra, thu thập số liệu phòng, thu thập tài liệu: (42)+ Bản đồ địa chính, đồ địa hình, tài liệu điều tra khảo sát thổ nhưỡng, quy hoạch chuyên ngành có + Tình hình biến động đất đai năm qua, thông tin, tồn quản lý đất đai, công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Hiện trạng phân bổ sử dụng quỹ đất địa phương + Các tiêu kinh tế có liên quan đến đất đai + Định mức sử dụng đất áp dụng cho ngành, mục đích + Phương hướng phát triển ngành, đơn vị tương lai + Tình hình biến động dân số; tỷ lệ tăng dân số, phân bố dân số, lao động theo lãnh thổ, theo ngành, theo độ tuổi… - Công tác ngoại nghiệp: + Khảo sát ngồi thực địa để bổ sung, xác hố thơng tin thu thập phịng + Từ kết điều tra khảo sát, từ nhận định, kết luận rút thông qua việc phân tích đánh giá thực trạng dựa vào kết định hướng chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đề mục tiêu cần đạt tương lai QHSDĐ 3.3.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Các phương án quy hoạch xây dựng theo trình tự có nội dung định phụ thuộc vào cấp làm quy hoạch, thường thực theo bước sau đây: 3.3.2.1 Xây dựng đề cương nghiên cứu - Đề cương thể đầy đủ mức độ sâu vào nội dung hạng mục luận chứng quy hoạch - Căn đặc điểm vùng lãnh thổ tập trung sâu nghiên cứu vấn đề cộm sử dụng đất đai, từ hình thành chuyên đề nghiên cứu (như đất khu dân cư, đất cho giao thông, thủy lợi, xây dựng bản…) Trong chuyên đề vạch vấn đề chủ yếu cần tập trung nghiên cứu giải (ngoài cần ý QHSDĐ cho ngành, đơn vị khác vùng có trách nhiệm cung cấp) - Đề cương nghiên cứu cần thảo luận kỹ trình UBND cấp quy hoạch phê duyệt, sau phê duyệt đề cương nghiên cứu coi sở hợp pháp để huy động nhân lực, vật lực tổ chức phối hợp thực (43)qn chất lượng cơng trình quy hoạch (tương tự công tác thiết kế thi cơng xây dựng) 3.3.2.2 Xây dựng chương trình điều hoà phối hợp nghiên cứu - Những cơng trình quy mơ lớn địi hỏi phối hợp nhiều quan khác nhau, cần có chương trình điều hồ phối hợp Cần có Ban điều hành Ban đạo lập QHSDĐ để tăng cường hiệu lực đạo bên tham gia - Chương trình điều hồ phối hợp nhằm khẳng định trách nhiệm cung cấp tài liệu, phối hợp lực lượng điều tra nghiên cứu bổ sung đảm bảo tiến độ chung cơng trình quy hoạch - Ban đạo Ban điều hành người tổ chức đánh giá, nghiệm thu chuyên đề hạng mục cơng trình 3.3.2.3 Viết báo cáo tổng hợp thể kết nghiên cứu - Viết báo cáo tổng hợp QHSDĐ công việc xử lý tổng hợp kết hạng mục công trình, chuyên đề nghiên cứu theo bố cục chặt chẽ lời thuyết minh chuẩn xác số liệu - Báo cáo tổng hợp tài liệu trình duyệt cơng trình QHSDĐ Kèm theo báo cáo thuyết minh cịn có tài liệu phụ lục, bao gồm: + Các báo cáo kết nghiên cứu chun đề, hạng mục cơng trình + Hệ thống bảng biểu: Hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất qua thời kỳ, chu chuyển đất đai quy hoạch, biểu quy hoạch sử dụng đất … + Hệ thống đồ: Hiện trạng sử dụng đất, QHSDĐ, tiềm đất đai, đồ chuyên đề (thổ nhưỡng, độ dốc, giao thông, thuỷ lợi…) Tỷ lệ đồ quy định thống nhất: Toàn quốc 1/1.000.000; Tỉnh miền núi 1/100.000; Tỉnh trung du 1/50.000 1/100.00 ; Tỉnh đồng 1/50.000 lớn hơn; huyện 1/10.000 1/25.000; thị xã thành phố trực thuộc tỉnh tỷ lệ 1/10.000 3.3.3 Thẩm định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3.3.3.1 Hồ sơ thẩm định - Sau xây dựng xong phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiến hành thông qua HĐND cấp làm quy hoạch sau trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt - Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt gồm có: + Tờ trình UBND kèm theo Nghị HĐND + Thuyết minh quy hoạch, báo cáo chuyên đề (44)Sau nhận hồ sơ, cấp có thẩm quyền (UBND cấp trực tiếp phủ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh ) thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định xét duyệt 3.3.3.2 Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất - Cơ sở pháp lý, sở khoa học việc lập QHSDĐ + Đánh giá việc chấp hành văn quy phạm pháp luật nội dung, trình tự, hồ sơ QHSDĐ + Mức độ tin cậy số liệu, thơng tin sở tính tốn, tiêu tính tốn - Mức độ phù hợp phương án QHSDĐ với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nước, quy hoạch phát triển ngành, địa phương (tuỳ theo đối tượng mà xem xét cụ thể) - Hiệu kinh tế - xã hội - môi trường: Thẩm định yếu tố sau: + Hiệu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ + Hiệu kinh tế đất phương án + Thẩm định yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực phương án + Hiệu xã hội: Giải quỹ nhà ở, mức độ ảnh hưởng di dời chỗ ở, lao động việc làm bị thu hồi đất, số việc làm tạo + Sự phù hợp phương án với yêu cầu khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tác động tới môi trường + Yêu cầu phát triển diện tích phủ rừng nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn hệ sinh thái + u cầu tơn tạo di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hố dân tộc - Tính khả thi phương án QHSDĐ + Khả thực việc chuyển mục đích sử dụng đất + Khả thu hồi đất + Khả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích - Cơ sở khoa học thực tiễn giải pháp tổ chức thực QHSDĐ 3.3.3.3 Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất (45)- Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm nhà nước:Sự phù hợp phân bổ quỹ đất với nhu cầu sử dụng đất kế hoạch năm, hàng năm nước, địa phương, ngành - Tính khả thi kế hoạch sử dụng đất: + Khả đầu tư thực cơng trình, dự án + Khả thực việc thu hồi đất giải pháp tổ chức thực kế hoạch 3.3.3.4 Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Nội dung thẩm định điều chỉnh QHSDĐ: Như thẩm định QHSDĐ với phần diện tích đất điều chình - Nội dung thẩm định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất: Như thẩm định kế hoạch sử dụng đất phần diện tích đất điều chỉnh 3.3.4 Kiểm tra tổ chức đạo thực (46)Chương IV LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH VĨ MƠ 4.1 Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cả nước 4.1.1 Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Việc lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia thực theo trình tự sau: - Điều tra, thu thập thơng tin, tài liệu; - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường tác động đến việc sử dụng đất; - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước tiềm đất đai; - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; - Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan; - Thẩm định, phê duyệt công bố công khai 4.1.1.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; a Điều tra thu thập thông tin, tài liệu; Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước tiềm đất đai; Thu thập thông tin, tài liệu nhu cầu sử dụng đất dự án sử dụng đất ngành, lĩnh vực xác định đề xuất; Thu thập thông tin, tài liệu nhu cầu sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp xác định; Phân loại đánh giá thông tin, tài liệu thu thập b Điều tra, khảo sát thực địa: Xác định nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa; (47)Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu sở kết điều tra, khảo sát thực địa Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu Lập báo cáo kết điều tra, thu thập thông tin, tài liệu Hội thảo thống kết điều tra, thông tin, tài liệu thu thập Đánh giá, nghiệm thu 4.1.1.2 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường tác động đến việc sử dụng đất; a Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên môi trường: - Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên; + Đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, địa chất thổ nhưỡng + Khí hậu, thuỷ văn - Phân tích đặc điểm nguồn tài nguyên; Tài nguyên nước, rừng, khống sản, biển Phân tích trạng môi trường; Hiện trạng cảnh quan môi trường, hệ sinh thái Đánh giá chung b Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội: - Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; Phân tích thông tin phát triển kinh tế - xã hội nước, vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố, tiêu quy hoạch phát triển ngành có liên quan đến việc sử dụng đất Phân tích thực trạng phát triển ngành, lĩnh vực; Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế- thực trạng phát triển ngành kinh tế Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất; Phân tích thực trạng phát triển thị phát triển nông thôn; Phân bố dân cư, mức độ phát triển đô thị, khu dân cư Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (về giao thông, thuỷ lợi, điện) sở hạ tầng xã hội (về văn hoá, y tế, giáo dục, thể thao ) Đánh giá chung c Phân tích, đánh giá biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất: (48)Lập đồ chuyên đề (nếu có) Xây dựng báo cáo chuyên đề d Hội thảo chỉnh sửa báo cáo, đồ chuyên đề sau hội thảo e Đánh giá, nghiệm thu 4.1.1.3 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước tiềm đất đai; a Phân tích, đánh giá tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Tình hình thực hiện; - Phân tích, đánh giá mặt được, tồn nguyên nhân; - Bài học kinh nghiệm b Phân tích, đánh giá trạng biến động sử dụng đất: - Hiện trạng sử dụng đất theo loại đất: + Đất nông nghiệp (cây lâu năm, hàng năm lúa nước,…) Đất lâm nghiệp (3 loại rừng, phân rõ rừng tự nhiên, rừng trồng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đất trồng rừng), đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác + Đất (đô thị, nông thôn), đất chun dùng (xây dựng trụ sở, cơng trình nghiệp, quốc phòng an ninh, đất sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp…), đất sơng ngịi kênh rạch chun dùng, đất tơn giáo tín ngưỡng, nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác + Đất chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá rừng - Biến động sử dụng đất theo loại đất kỳ quy hoạch trước; Đánh giá tình hình sử dụng đất biến động sử dụng đất nước (cụ thể đến vùng lãnh thổ) theo mục đích sử dụng với giai đoạn 10 năm trước - Phân tích, đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường việc sử dụng đất; - Phân tích, đánh giá tồn nguyên nhân c Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước: - Kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; (49)tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng + Đánh giá số lượng, chất lượng kết thực tiêu kế hoạch: Chỉ tiêu sử dụng đất với loại đất Chỉ tiêu chuyển đổi loại đất Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng Đánh giá tiến độ thực kế hoạch sử dụng đất, kết thu hồi đất, việc xử lý tình trạng quy hoạch "treo" Đánh giá kết thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, loại thuế liên quan, khoản chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư… - Đánh giá nguyên nhân tồn yếu thực QHSDĐ - Bài học kinh nghiệm d Phân tích, đánh giá tiềm đất đai: - Phân tích, đánh giá tiềm đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp; Tính thích nghi, phù hợp trạng sử dụng đất so với tiềm Khả chuyển đổi cấu sử dụng đất phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển - Phân tích, đánh giá tiềm đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp: Tính phù hợp (hoặc khơng phù hợp) việc sử dụng đất khu dân cư, khu hành chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu dịch vụ, khu di tích lịch sử, khu quốc phịng an ninh, cơng trình dự án sử dụng đất quy mô lớn - Với đất chưa sử dụng: Đánh giá tiềm để đưa vào sử dụng với mục đích nơng nghiệp phi nơng nghiệp e Lập đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất f Xây dựng báo cáo chuyên đề g Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, đồ sau hội thảo h Đánh giá, nghiệm thu 4.1.1.4 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; a Xác định định hướng sử dụng đất: - Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xác định khả đáp ứng số chất lượng đất đai cho nhu cầu - Xây dựng quan điểm sử dụng đất; Trên sở nhu cầu sử dụng khả đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, xác định phương hướng mục tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch Xây dựng quan điểm sử dụng đất 20 năm tới xa Định hướng sử dụng đất theo mục đích sử dụng theo vùng lãnh thổ (50)đất đô thị, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia b Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất: - Xác định tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ quy hoạch sử dụng đất; - Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực kỳ quy hoạch sử dụng đất đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; Phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh bao gồm: + Xác định diện tích đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nươc, ngành địa phương gồm: đất Nông nghiệp (cây lâu năm, hàng năm lúa nước), đất Lâm nghiệp (3 loại rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng…), đất ni trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất Nông nghiệp khác; đất nông thôn, đô thị, đất chuyên dùng, đất sông ngịi kênh rạch… + Với mục đích sử dụng đất cần làm rõ diện tích khơng thay đổi mục đích, diện tích từ mục đích khác chuyển sang kỳ quy hoạch làm rõ diện tích đất phải xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích dự kiến thu hồi + Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng với mục đích + Việc phân bổ diện tích phải cụ thể cho vùng lãnh thổ - Khoanh định đồ trạng sử dụng đất vùng lãnh thổ với khu vực sử dụng đất nêu tổng hợp lên đồ trạng sử dụng đất nước - Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội c Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường: Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; (51)Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến q trình thị hóa phát triển hạ tầng; Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến việc tơn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá dân tộc; Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng tỷ lệ che phủ d Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất: Xác định nhu cầu sử dụng loại đất kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm theo phương án quy hoạch sử dụng đất; Cân đối, phân bổ quỹ đất phương án quy hoạch sử dụng đất cho kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm theo loại đất e Xác định giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất: Xác định giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường; Xác định giải pháp tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất f Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ g Lập đồ chuyên đề (nếu có) h Lập đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia gồm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất nước; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất vùng kinh tế - xã hội i Xây dựng báo cáo chuyên đề k Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, đồ sau hội thảo l Đánh giá, nghiệm thu 4.1.1.5 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; a Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch b.Xây dựng kế hoạch sử dụng đất: + Phân bổ tiêu sử dụng đất nêu Điểm b Khoản Điều 12 Thông tư 29 đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; + Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định điểm a, b, c, d e Khoản Điều 57 Luật Đất đai kỳ kế hoạch đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; (52)+ Xác định quy mô, địa điểm cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định Điều 61 khoản 1, Điều 62 Luật Đất đai để thực kỳ kế hoạch sử dụng đất; + Dự kiến nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất c Xác định giải pháp thực kế hoạch sử dụng đất - Tạo điều kiện cho nông dân trồng lúa có đời sống ổn định, tiết kiệm quản lý chặt chẽ đất trồng lúa không để tự phát chuyển sang mục đích sử dụng khác - Tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cấu trồng đảm bảo tăng hiệu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thị trường - Khuyến khích khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng Đẩy mạnh trồng rừng bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng - Bảo đảm cho đồng bào dân tộc miền núi có đất canh tác đất ở, tổ chức định canh định cư, ổn định đời sống cho người dân giao đất, khoán rừng - Huy động nguồn vốn đẩy mạnh tiến độ cơng trình, dự án - Giải tốt việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng sở hạ tầng… phát triển sản xuất thu hút lao động… - Khuyến khích ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ - Tăng cường tra kiểm tra giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt e Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ f Xây dựng báo cáo chuyên đề g Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề h Đánh giá, nghiệm thu 4.1.1.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan; a.Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp b Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ c Hoàn thiện hệ thống đồ quy hoạch sử dụng đất e Hội thảo (53)đất kỳ đầu: Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến; Công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên Môi trường; Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân công khai cổng thông tin điện tử theo quy định thông tư 29; Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu sau lấy ý kiến góp ý nhân dân h Dự thảo văn trình duyệt quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu i Nhân hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu k Báo cáo Chính phủ quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo l Đánh giá, nghiệm thu 4.1.2 Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia thực theo trình tự sau: - Điều tra, thu thập bổ sung thơng tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; - Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; - Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan; - Thẩm định, phê duyệt cơng bố công khai 4.1.2.1.Điều tra, thu thập bổ sung thơng tin, tài liệu Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; a.Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu: - Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường tác động đến việc sử dụng đất (54)- Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu nhu cầu sử dụng đất cơng trình, dự án sử dụng đất ngành, lĩnh vực xác định đề xuất - Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu nhu cầu sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp xác định; - Điều tra, khảo sát thực địa b Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu lập báo cáo kết điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu c Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội mơi trường: Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên trạng mơi trường; Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; Phân tích, đánh giá bổ sung biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất d Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất: Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực số nội dung quản lý nhà nước đất đai liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phân tích, đánh giá trạng, biến động sử dụng đất e Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước: Kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; Phân tích, đánh giá mặt được, tồn nguyên nhân g Lập đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất h Xây dựng báo cáo chuyên đề i Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, đồ sau hội thảo k Đánh giá, nghiệm thu 4.1.2.2 Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; a Điều chỉnh định hướng sử dụng đất: - Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; - Xây dựng quan điểm sử dụng đất; (55)b Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: - Xác định tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ quy hoạch sử dụng đất; - Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực kỳ quy hoạch đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; - Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định tiêu sử dụng đất phân bổ đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội c Đánh giá bổ sung tác động phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường d Xác định bổ sung giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất e Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ f Lập đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia gồm: Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nước; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vùng kinh tế - xã hội g Xây dựng báo cáo chuyên đề h Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, đồ sau hội thảo i Đánh giá, nghiệm thu 4.1.2.3 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; a Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch b Xây dựng kế hoạch sử dụng đất: - Xác định tiêu sử dụng đất kỳ cuối theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu Khoản Điều 18 Thông tư 29, phân bổ đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; - Xác định diện tích loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định điểm a, b, c, d e Khoản Điều 57 Luật Đất đai kỳ kế hoạch đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; - Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; - Xác định quy mơ, địa điểm cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định Điều 61 khoản 1, Điều 62 Luật Đất đai để thực kỳ kế hoạch sử dụng đất; (56)hoạch sử dụng đất c Xác định giải pháp thực kế hoạch sử dụng đất d Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ e.Xây dựng báo cáo chuyên đề f Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề g Đánh giá, nghiệm thu 4.1.2.4 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan; Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan thực theo trình tự quy định Điều 14 Thông tư 29 4.1.2.5.Thẩm định, phê duyệt công bố công khai Việc thẩm định, phê duyệt công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối thực theo trình tự quy định Điều 15 Thơng tư 29 4.2 Trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, huyện 4.2.1 Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tỉnh, huyện 4.2.1.1 Điều tra nghiên cứu, phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương - Điều tra thu thập thông tin, tư liệu điều kiện tự nhiên nguồn tài nguyên địa phương (địa lý, địa hình, địa chất thổ nhưỡng, khí tượng thuỷ văn, tài ngun rừng, biển, khống sản) - Thu thập nguồn thông tin tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành địa phương - Hiện trạng kinh tế - xã hội địa phương (tăng trưởng kinh tế - dân số, việc làm, phân bổ dân cư, sở hạ tầng…) - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp có liên quan - Bản đồ trạng sử dụng đất địa phương, đơn vị cấp đồ quy hoạch ngành địa phương 4.2.1.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất biến động sử dụng đất địa phương với giai đoạn 10 năm trước (như với QHSDĐ nước cụ thể địa phương đơn vị hành cấp trực tiếp): Đất nơng nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng (57)giá với QHSDĐ nước cụ thể vơi địa phương - tới đơn vị hành chính cấp trực tiếp) 4.2.1.4 Đánh giá kết thực QHSDĐ kỳ trước: Như với QHSDĐ nước, đánh giá cụ thể tới đơn vị hành cấp trực tiếp 4.2.1.5 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 4.2.1.6 Định hướng dài hạn sử dụng đất địa phương (20 năm xa hơn) 4.2.1.7 Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch: - Tổng hợp nhu cầu - Xác định khả đáp ứng - Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch vào nhu cầu khả đáp ứng 4.2.1.8 Xây dựng phương án QHSDĐ - Xây dựng phương án phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phịng an ninh địa phương (đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản…, đất phi nông nghiệp) làm rõ diện tích khơng thay đổi thay đổi mục đích sử dụng, diện tích chưa sử dụng vào sử dụng - làm cụ thể tới đơn vị hành cấp trực tiếp - Khoanh đồ diện tích 4mm2 trở lên thể địa phương quy hoạch sử dụng đất cấp 4.2.1.9 Phân tích hiệu qủa kinh tế, xã hội, môi trường phương án QHSDĐ (như QHSDĐ nước - cụ thể cho đối tượng quy hoạch) 4.2.1.10 Lựa chọn phương án QHSDĐ hợp lý 4.2.1.11 Phân kỳ QHSDĐ: Phân chia tiêu nội dung QHSDĐ theo kỳ kế hoạch sử dụng đất Kỳ đầu (5 năm đầu) kỳ cuối (5 năm cuối) 4.2.1.12 Xây dựng đồ QHSDĐ: Theo phương án QHSDĐ lựa chọn 4.2.1.13 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu - Cụ thể hoá tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tới năm đơn vị hành cấp trực tiếp - Dự kiến thu ngân sách (từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, loại thuế liên quan) chi (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa phương) 4.2.1.14 Xác định biện pháp bảo vệ, cải tạo đất môi trường (như QHSDĐ nước - cụ thể với địa phương (58)Như nội dung trình tự QHSDĐ, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh tương tự QHSDĐ tồn quốc, nhiên chi tiết, cụ thể hơn, vận dụng cụ thể với địa phương địa bàn quy hoạch 4.2.2 Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh, huyện 4.2.2.1 Phân tích, đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của địa phương cụ thể đến đơn vị hành cấp trực tiếp (như kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối QHSDĐ nước) 4.2.2.2 Thu thập đồ trạng sử dụng đất địa phương: Bản đồ trạng sử dụng đất địa phương cấp trực tiế 4.2.2.3 Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối - Xác định tổng tiêu sử dụng đất cần thực cho kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối - Xác định tiêu khơng có khả thực hiện, tiêu điều chỉnh kế hoạch để đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến năm cho đơn vị hành cấp trực tiếp - Dự kiến khoản thu - chi có liên quan đến sử dụng đất 4.2.2.4 Xác định giải pháp thực kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (như với kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước) Các nội dung, trình tự lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh, huyện tương tự nước, song chi tiết cụ thể tới địa phương địa bàn đối tượng quy hoạch 4.2.3 Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, huyện 4.2.3.1 Điều chỉnh QHSDĐ - Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố làm thay đổi cấu sử dụng đất kỳ quy hoạch - Xây dựng phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất thời gian lại kỳ QHSDĐ, cụ thể với đơn vị hành cấp trực tiếp, với mục đích sử dụng đất (nơng nghiệp, phi nơng nghiệp với điều chỉnh QHSDĐ nước) - Lựa chọn phương án điều chỉnh QHSDĐ (như với điều chỉnh QHSDĐ nước) - Xây dựng đồ điều chỉnh QHSDĐ theo phương án chọn (59)- Phân tích đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh địa phương cụ thể tới đơn vị hành cấp trực tiếp - Xác định phần tiêu chưa thực địa phương cụ thể tới đơn vị cấp trực tiếp - Xác định tổng tiêu phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất tiêu cần điều chỉnh - Xác định tiêu thực thời gian cịn lại kỳ kế hoạch Các tiêu khơng có khả thực điều chỉnh cho kỳ sau huỷ bỏ - Cụ thể hoá tiêu sau điều chỉnh tới năm cho đơn vị hành cấp trực tiếp - Điều chỉnh thu chi ngân sách điều chỉnh kế hoạch - Xác định giải pháp thực Việc điều chỉnh QHSDĐ, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện có nội dung trình tự tương tự điều chỉnh QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất nước, chi tiết, cụ thể với địa phương địa bàn đối tượng quy hoạch 4.3 Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất quốc phịng, đất an ninh kỳ đầu 4.3.1 Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu Việc lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu thực theo trình tự sau: - Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước; - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; - Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu; - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan; - Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 4.3.1.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Thu thập thông tin, tài liệu: (60)tế, xã hội môi trường tác động đến việc sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước; + Thu thập thông tin, tài liệu nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; + Phân loại đánh giá thông tin, tài liệu thu thập - Điều tra, khảo sát thực địa: + Xác định nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa; + Điều tra, khảo sát thực địa; + Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu sở kết điều tra, khảo sát thực địa - Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu - Lập báo cáo kết điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Hội thảo thống thông tin, tài liệu điều tra - Đánh giá, nghiệm thu 4.3.1.2 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước - Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường: + Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên trạng mơi trường; + Phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; + Đánh giá chung - Phân tích, đánh giá tình hình thực quản lý nhà nước đất quốc phòng, đất an ninh - Phân tích, đánh giá trạng biến động sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh theo chu kỳ 10 năm - Phân tích, đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước: + Kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; + Đánh giá mặt được, tồn nguyên nhân; + Bài học kinh nghiệm (61)- Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo - Đánh giá, nghiệm thu 4.3.1.3 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Xác định định hướng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh: + Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; + Xây dựng quan điểm sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; + Xác định định hướng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến vùng kinh tế - xã hội - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh: + Xác định tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh kỳ quy hoạch; + Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phịng, đất an ninh cho mục đích sử dụng quy định Điều 61 Luật Đất đai kỳ quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; + Cân đối phân bổ tiêu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; + Xác định vị trí, diện tích đất quốc phịng, đất an ninh để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội + Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến kinh tế, xã hội, môi trường - Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh: + Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ kế hoạch sử dụng 05 năm theo phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; + ân đối, phân bổ quỹ đất phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh cho kỳ kế hoạch 05 năm - Giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ - Xây dựng báo cáo chuyên đề - Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo - Đánh giá, nghiệm thu 4.3.1.4 Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu (62)trong kỳ kế hoạch - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu: + Xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh kỳ kế hoạch phân bổ Điểm b Khoản Điều 73 Thông tư cụ thể đến năm phân bổ đến đơn vị hành cấp tỉnh vùng kinh tế - xã hội; + Xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phịng, đất an ninh bàn giao lại cho địa phương quản lý kỳ kế hoạch phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành cấp tỉnh; + Xác định diện tích loại đất chuyển sang sử dụng vào mục đích quốc phịng, an ninh kỳ kế hoạch phân bổ đến vùng kinh tế - xã hội, đơn vị hành cấp tỉnh; + Xác định danh mục cơng trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh để thực kỳ kế hoạch cụ thể đến năm; + Xác định giải thực kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ - Xây dựng báo cáo chuyên đề - Hội thảo chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo - Đánh giá, nghiệm thu 4.3.1.5 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp - Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ - Hội thảo - Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ sau hội thảo - Lấy ý kiến góp ý Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Dự thảo văn trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Nhân hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Đánh giá, nghiệm thu (63)- Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh sau thẩm định - Trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Đánh giá, nghiệm thu - Giao nộp sản phẩm Dự án 4.3.2 Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 4.3.2.1 Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối Việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối thực theo trình tự sau: + Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hộ ivà mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; kết thực kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước; - Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối; - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan - Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 4.3.2.2 Điều tra, thu thập thơng tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; kết thực kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước - Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu: + Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mơi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, biến động sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; kết thực kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước; + Điều tra, khảo sát thực địa - Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu; lập báo cáo kết điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội mơi trường: + Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường; + Phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội (64)+ Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phịng, đất an ninh; + Phân tích, đánh giá trạng biến động sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh - Phân tích, đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước - Xây dựng báo cáo chuyên đề - Hội thảo chỉnh sửa báo cáo sau hội thảo - Đánh giá, nghiệm thu 4.3.2.4 Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối Việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối thực theo trình tự quy định Điều 74 Thông tư 29 4.3.2.5 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp tài liệu có liên quan thực theo trình tự quy định Điều 75 Thông tư 29 4.3.2.6 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối (65)Chương 5: Phương pháp thực nội dung công việc chủ yếu quy hoạch sử dụng đất chi tiết 5.1 Công tác chuẩn bị điều tra 5.1.1 Công tác chuẩn bị Trong q trình thực cơng tác QHSDĐ cơng tác chuẩn bị có vị trí quan trọng, bao gồm công việc: - Thành lập ban đạo thực quy hoạch sử dụng đất - Tổ chức lực lượng triển khai thực - Chuẩn bị điều kiện phương tiện làm việc - Xây dựng đề cương, kế hoạch công tác 5.1.1.1 Thành lập ban đạo a) Thành phần ban đạo Ban đạo QHSDĐ bao gồm thành viên sau đây: - Chủ tịch UBND: Trưởng ban - Các phó chủ tịch UBND - Đại biểu HĐND - Cán địa - Đại diện ban ngành - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, giám đốc nông lâm trường có liên quan, trưởng thơn b, Nhiệm vụ ban đạo Ban đạo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai công tác QHSDĐ, gồm nhiệm vụ: - Tổ chức lực lượng triển khai thực công tác xây dựng phương án (nếu tự làm), ký hợp đồng thuê quan chun mơn nhà nước có chức làm quy hoạch - Chuẩn bị nguồn kinh phí thực - Chỉ đạo, theo dõi tiến độ làm quy hoạch - Tổ chức họp để giải vấn đề phát sinh trình quy hoạch như: + Ranh giới với địa phương có liên quan + Ranh giới thôn bản, HTX, nông lâm trường quan đơn vị đóng địa bàn (66)- Thực mối liên hệ địa phương với ngành có nhu cầu sử dụng đất địa bàn - Chịu trách nhiệm phương án QHSDĐ - Tổ chức thông qua phương án QHSDĐ trước HĐND đệ trình lên UBND cấp thẩm định, phê duyệt 5.1.1.2 Tổ chức lượng - QHSDĐ lĩnh vực khoa học chuyên môn mang tính tổng hợp, lực lượng làm cơng tác cần phải đào tạo quy trường đại học, trung học chuyên nghiệp phải trải qua kinh nghiệm thực tế chất lượng phương án quy hoạch xây dựng đảm bảo yêu cầu - Hiện nay, khó khăn cơng tác đào tạo đội ngũ cán chun mơn, áp dụng hình thức tổ chức lực lượng làm công tác quy họach sau: + Nếu địa phương tự làm cần có đạo giúp đỡ có hiệu cấp Cử chuyên gia cố vấn chuyên môn từ quan có liên quan huyện, tỉnh xuống trực tiếp tham gia đạo thực hiện, tổ chức lớp tập huấn quy trình, bồi dưỡng kiến thức QHSDĐ cho người tham gia thực công tác quy hoạch + Nếu hợp đồng thuê đơn vị, quan chun mơn có chức làm quy hoạch phải có tham gia trực tiếp cán địa phương người dân, có giám sát đạo quan quản lý đất đai cấp trực tiếp Trong trường hợp cần lập dự tốn kinh phí làm sở cho hợp đồng tổ chức thực - Để đảm bảo chất lượng phương án quy hoạch, cần đảm bảo yêu cầu sau: + Có đội ngũ cán đào tạo chuyên sâu bậc đại học, trung cấp, sơ cấp + Cần xây dựng hồn chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình quy phạm, định mức tính tốn, trang bị máy móc thiết bị phương tiện công tác cần thiết + Có đạo chặt chẽ từ xuống dưới, tham mưu có hiệu quan chuyên mơn, phối hợp chặt chẽ tích cực bên có liên quan, có phương pháp đúng, tinh thần trách nhiệm thái độ khoa học nghiêm túc người làm quy hoạch Đặc biệt có tham gia trực tiếp người dân có kinh nghiệm địa bàn, cán có trách nhiệm địa phương (đặc biệt vai trò chủ nhiệm phương án QHSDĐ quan trọng) (67)Các phương tiện, điều kiện làm việc cần chuẩn bị chu đáo bao gồm: - Máy móc thiết bị, trang bị kỹ thuật: Máy đo đạc, địa bàn, thước dây, máy đo diện tích, dụng cụ vẽ… - Văn phòng phẩm: Giấy, bút mực…các loại cần thiết - Chỗ làm việc: Phòng, bàn ghế - Các điều kiện sinh hoạt làm việc: + Chỗ ăn + Phương tiện lại, liên lạc + Phương tiện bảo hộ lao động + Dịch vụ y tế… 5.1.1.4 Xây dựng đề cương, kế hoạch công tác - Xây dựng đề cương, kế hoạch công tác cần thiết đảm bảo cho công tác quy hoạch thực thời gian quy định có chất lượng cao Thực tế cho thấy, khơng có đề cương cơng tác, khơng xây dựng kế hoạch đạo thực chặt chẽ cơng tác quy hoạch nói chung thường bị kéo dài mà không đảm bảo chất lượng - Đề cương công tác quy hoạch cần xác định rõ mục đích u cầu, nội dung cơng việc, phương pháp thực nội dung phân công trách nhiệm ai, phận thực hiện, tiến độ thực yêu cầu chất lượng công việc điều kiện cần thiết để thực - Lập kế hoạch tiến độ công tác bao gồm: + Kế hoạch chung + Kế hoạch cụ thể công việc + Kế hoạch phận (và cá nhân) + Kế hoạch hàng tuần, hàng tháng - Đề cương, kế hoạch công tác thường chủ nhiệm phương án xây dựng, thảo luận thống tổ công tác bên tham gia, thông qua ban đạo đưa vào thực Trước xây dựng đề cương cần thu thập thơng tin cần thiết ban đầu có liên quan để việc xây dựng đề cương phù hợp như: văn pháp lý, tình hình cơng tác QHSDĐ chung địa phương yêu cầu nhiệm vụ… 5.1.2 Công tác điều tra 5.1.2.1 Công tác điều tra nội nghiệp (điều tra phòng) (68)quy hoạch: thông tin phải thể đặc điểm đối tượng quy hoạch tình hình tương lai phát triển - Số lượng loại tài liệu cần thu thập phụ thuộc vào mức độ yêu cầu quy hoạch điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình sử dụng đất xã cụ thể Nhìn chung QHSDĐ cấp xã cần thu thập tài liệu sau đây: + Các tài liệu điều kiện tự nhiên + Các tài liệu điều kiện kinh tế xã hội + Tài liệu pháp quy tài liệu phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội + Tài liệu tình hình sử dụng đất địa phương + Các tài liệu điều tra khảo sát tiến hành + Các tài liệu đồ địa bàn a, Các tài liệu điều kiện tự nhiên: - Vị trí địa lý - Khí hậu, thời tiết: Nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, lượng bốc hơi, chế độ gió, số ngày nắng, số nắng… - Địa hình: dạng địa hình, độ dốc, độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối - Địa chất, thổ nhưỡng: Nền địa chất (đá mẹ), trình hình thành đất, phân loại đất theo phát sinh học, tính chất lý tính hố tính sinh vật học đất - Thuỷ văn: Các nguồn nước chế độ nước, phân bố địa bàn lãnh thổ - Đặc điểm lớp thảm thực vật tài nguyên rừng (động vật, thực vật) - Các loại khoáng sản, trữ lượng, chất lượng khả khai thác b, Tài liệu điều kiện kinh tế - xã hội: - Dân số lao động: Tổng dân số, cấu, số lao động, tỷ lệ tăng dân số, thành phân dân tộc, tập quán sinh hoạt, phân bố dân cư - Kiến trúc sở hạ tầng văn hoá - xã hội: + Nhà ở, giao thông, thuỷ lợi, khí, điện, cơng trình phục vụ sản xuất, đời sống + Tình hình phát triển cơng trình phục vụ y tế, giáo dục, văn hố xã hội (69)+ Sự phát triển ngành, diện tích suất sản lượng ngành nông, lâm, ngư nghiệp + Giá trị tổng sản phẩm sản phẩm hàng hoá + Đầu tư, chi phí sản xuất, thu nhập lãi - Tình hình sản xuất tổ chức, nơng hộ, trang trại, mơ hình sản xuất địa bàn: quy mơ lao động, diện tích quản lý, cấu sản xuất, cấu thu nhập, thu nhập bình quân đầu người, nhu cầu, khó khăn thuận lợi - Phân phối thu nhập, mức sống c, Các tài liệu pháp quy định hướng phát triển kinh tế - xã hội: - Các thông tư, thị, định, nghị quyết, cơng văn… có liên quan đến công tác QHSDĐ - Các văn pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất địa phương chủ sử dụng đất xã (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giao đất) - Các tài liệu quy hoạch có vùng lãnh thổ xã QHSDĐ xã, HTX, thôn bản, quy hoạch nông lâm trường, quy hoạch khu dân cư, giao thông, thuỷ lợi địa bàn - Các tài liệu quy hoạch tỉnh, huyện có liên quan - Các tài liêu phương hướng phát triển kinh tế - xã hội xã - 10 năm tới, dự kiến phát triển ngành nghề địa bàn xã d, Các tài liệu thống kê đất: Các tài liệu thống kê quản lý sử dụng đất thu thập huyện trực tiếp xã bao gồm: - Tổng diện tích tự nhiên địa phương - Diện tích (theo sổ thống kê diện tích) - Tài liệu diện tích đất sử dụng có thời hạn - Các tài liệu tình hình thâm canh e, Các tài liệu điều tra khảo sát tiến hành địa bàn Việc thu thập tài liệu điều tra khảo sát tiến hành trước thuộc lĩnh vực có liên quan như: thổ nhưỡng, thuỷ nơng, thực vật… địa bàn nhằm tận dụng triệt để kết làm, đồng thời xác định mức độ cần điều tra khảo sát bổ sung công tác khảo sát thực địa (70)các trình hình thành đất, q trình xói mịn, chu kỳ lặp lại, đặc điểm khí hậu thời kỳ xói mịn, thiệt hại xói mịn gây ra… - Tài liệu khảo sát thực vật tài nguyên rừng: Diện tích, phân bố, đặc điểm tài nguyên rừng động thực vật rừng, tình hình sinh trưởng vai trò tác dụng, giá trị loại tài nguyên động thực vật rừng - Các tài liệu khảo sát thuỷ văn, thuỷ nông: Hệ thống sông suối, chế độ thuỷ văn, nguồn nước khả cung cấp cho sản xuất đời sống, hệ thống tưới tiêu, cơng trình thuỷ lợi… - Tài liệu khảo sát giao thơng: loại hình hệ thống giao thông vận tải, với đường bộ: cấp hạng kỹ thuật chiều dài tuyến đường, công trình giao thơng, chất lượng tuyến đường, quy hoạch kế hoạch xây dựng, cải tạo đường… Khi thu thập tài liệu điều tra khảo sát có cần ý đánh giá chất lượng, thời gian tiến hành khả sử dụng công tác QHSDĐ chi tiết xã f, Tài liệu đồ: - Bản đồ sở thể nội dung kết cơng tác QHSDĐ Thích hợp đồ địa đo mới, theo hệ toạ độ quốc gia Trường hợp khơng có đồ địa sử dụng đồ địa hình đồ giải (bản đồ đo đạc theo thị 299 - TTg) Tỷ lệ đồ thích hợp QHSDĐ tuỳ theo quy mơ diện tích đặc điểm sử dụng đất - Khi thu thập tài liệu đồ cần ý vấn đề sau: + Tình trạng chất lượng đồ + Năm đo vẽ + Phương pháp xây dựng đồ + Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để thiết kế nội dung quy hoạch - Theo phương pháp xây dựng, loại đồ sử dụng chia thành hai loại sau: + Bản đồ đo vẽ phương pháp thông thường đo vẽ mặt đất, đồ ảnh hàng không + Bản đồ kỹ thuật số - Nếu đồ đo vẽ mặt đất phải kiểm tra yếu tố sau: + Hồ sơ kỹ thuật khống chế đồ (mật độ điểm khống chế, chiều dài đường chuyền, sai số đo cạnh góc) (71)- Nếu đồ ảnh cần ý kiểm tra độ xác thể đường ranh giới bên địa phương, ranh giới đất xâm, phụ canh, điạ danh… - Địa hình yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nơng nghiệp nói riêng việc sử dụng đất nói chung Khi bố trí sử dụng loại đất: Nơng nghiệp, rừng phịng hộ, khu dân cư, đường giao thông, hệ thông thuỷ lợi… phải đặc biệt ý tới yếu tố địa hình Do thể yếu tố địa hình đồ cần thiết - Thông thường đồ (bản đồ địa hình) địa phương xây dựng, sử dụng cơng tác quy hoạch nói chung QHSDĐ nói riêng Cùng với đồ địa hình, loại đồ xây dựng địa bàn loại đồ trạng, loại đồ quy hoạch cần phải thu thập để xem xét đánh giá sử dụng công tác QHSDĐ chi tiết 5.1.2.2 Công tác điều tra ngoại nghiệp Nội dung yêu cầu công đoạn phụ thuộc vào kết thu thập tài liệu, số liệu bước nội nghiệp Công tác cán chuyên môn thực với tham gia bên có liên quan (về ranh giới) đại diện ban ngành, người dân địa bàn Nội dung điều tra ngoại nghiệp bao gồm: - Kiểm tra mức độ phù hợp tài liệu pháp chế, thống kê độ xác đồ so với thực địa Khi cần phải tổ chức đo vẽ bổ sung thay đổi vị trí, hình dạng, kích thước mục đích sử dụng đất - Xác định diện tích khu vực có tranh chấp, sử dụng đất không hợp pháp, bất hợp lý - Bổ sung, chỉnh lý thay đổi đặc điểm thổ nhưỡng, địa hình, thực vật, trạng sử dụng đất, q trình xói mịn, nhiễm, thối hố, khả xây dựng cơng trình giao thơng - Dự kiến khu vực phát triển dân cư tương lai bố trí cơng trình xây dựng - Xác định chi phí, thiệt hại sản xuất chi phí đầu tư chưa sử dụng hết khu vực dự kiến sử dụng vào mục đích khác (cấp đất ở, XDCB, giao thơng, thủy lợi…) 5.1.2.3 Phân tích tổng hợp tài liệu (72)Nội dung bao gồm: - Chuẩn bị đồ thể nội dung quy hoạch sử dụng đất - Lựa chọn nghiên cứu tài liệu điều tra quy hoạch trước rút kết luận - Nghiên cứu trạng sản xuất ngành nông lâm nghiệp xã ngành khác - năm qua; tính mức trung bình tiêu, đánh giá mức độ đạt so với khả mức độ trung bình vùng - Nghiên cứu triển vọng phát triển nông lâm ngư nghiệp: khả mở rộng quy mô, tăng suât, đầu tư mới, thay đổi phương hướng, cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ - Đánh giá chất lượng đất đai - Khảo sát vùng đất bị nhiễm, xói mịn dự kiến biện pháp bảo vệ, cải tạo đất môi trường - Xác định khả mở rộng diện tích đất nơng lâm nghiệp - Nghiên cứu, phân loại điểm dân cư, số hộ, số lao động, cấu lao động, ngành nghề, độ tuổi, biến động dân số, cơng trình y tế, giáo dục, văn hoá, phúc lợi điểm dân cư - Nghiên cứu trạng nguồn nước, đặc điểm, khả cung cấp nước, đặc điểm xây dựng hồ, đập chứa nước, trạm bơm, hệ thống mương máng… - Đánh giá tình trạng đường giao thơng, loại hình giao thơng vận tải, nghiên cứu xây dựng đường cơng trình giao thơng - Phân tích đánh giá quỹ đất, đề xuất phương án phân bổ quỹ đất ngành, nhu cầu: + Hướng giải tồn ranh giới hành chính, ranh giới chủ sử dụng đất + Cân đối đất đai phân bổ cho chủ quản lý sử dụng đất + Phân bổ sử dụng đất theo mục đích sử dụng + Xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng đất - Hoàn chỉnh số liệu, biểu mẫu kết nghiên cứu, khảo sát đồ trạng sử dụng đất viết báo cáo thuyết minh 5.2 Quy hoạch sử dụng đất khu dân cư 5.2.1 ý nghĩa việc phân bổ đất khu dân cư (73)- Điểm dân cư nông thôn trung tâm dân cư, trung tâm quản lý điều hành xã thơn bản, tập trung phần lớn loại cơng trình sau: + Nhà ở, cơng trình phụ, vườn ao hộ gia đình nơng dân + Trụ sở UBND xã, ban quản lý HTX + Các cơng trình phục vụ sản xuất: kho tàng, nhà xưởng, sân phơi, trại chăn nuôi + Các công trình văn hố phúc lợi: Trường học, trạm xá, nhà trẻ mẫu giáo, hội trường, câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hố… + Các cơng trình dịch vụ: chợ, cửa hàng, bưu điện… - Điểm dân cư nông thơn thường có chức năng: + Là nơi dân + Nơi thực cơng tác quyền quản lý xã hội + Tổ chức điều hành quản lý sản xuất + Nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống văn hoá, giáo dục, y tế… cho nhân dân b, Phân loại điểm dân cư nông thôn: - Căn vào ý nghĩa vai trị, điểm dân cư nơng thơn chia thành loại sau: + Điểm dân cư trung tâm xã: Đây điểm dân cư lớn, nơi thực chức quản lý hành điều hành sản xuất, có cơng trình sau: Trụ sở UBND xã, ban quản lý HTX Nhà cửa, cơng trình cơng cộng văn hoá phúc lợi, dịch vụ chung xã Tập trung phần lớn số dân xã + Điểm dân cư cấp thơn: Điểm dân cư có quy mô nhỏ hơn, trung tâm đội sản xuất có cơng trình phục vụ sản xuất (kho, sân phơi, sở chế biến), phục vụ văn hoá phúc lợi (nhà trẻ mẫu giáo) nhà người dân + Các điểm dân cư chịm xóm nhỏ: Những điểm dân cư nhỏ, lẻ tẻ, bao gồm số hộ gia đình, khơng phải trung tâm đội sản xuất - Căn khả mở rộng phát triển điểm dân cư tương lai, chia thành nhóm sau: (74)hành phát triển sản xuất phục vụ đời sống, chúng tiếp tục mở rộng, phát triển quy mô số lượng nhà cửa, cơng trình tương lai + Nhóm 2: Các điểm dân cư hạn chế phát triển Đó điểm dân cư tương đối lớn, có vị trí khơng thuận lợi trước mắt cịn có chức ý nghĩa định việc quản lý sản xuất, có tổng giá trị XDCB tương đối lớn Các điểm dân cư tương lai không mở rộng, không phát triển hộ mới, không xây dựng cơng trình kiên cố mà sửa chữa nhỏ Các hộ - 10 năm tới chuyển đến điểm dân cư nhóm nhóm để tiến tới xố bỏ hồn tồn giữ nguyên quy mô tuỳ theo trường hợp cụ thể + Nhóm 3: Các điểm dân cư cần xoá bỏ kỳ quy hoạch Đây thường chịm xóm nhỏ, lẻ tẻ, tự phát lịch sử để lại, có vị trí khơng thuận lợi, chí gây cản trở cho việc tổ chức lãnh thổ, cần xố bỏ thời gian tới (3- năm) + Nhóm 4: Các điểm dân cư Các điểm dân cư loại dự kiến quy hoạch xây dựng trường hợp cần thiết như: Trên vùng lãnh thổ chưa có hệ thống định cư số hộ dân phát sinh lớn dẫn đến việc xây dựng điểm dân cư có lợi việc mở rộng điểm dân cư cũ để thành lập trung tâm xã đội sản xuất 5.2.1.2 ý nghĩa việc phân bố điểm dân cư địa bàn xã - Việc phân bố điểm dân cư địa bàn xã đòi hỏi phải xác định yếu tố sau điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội định hướng phát triển xã chức năng, ý nghĩa điểm dân cư: + Số lượng điểm dân cư + Quy mơ diện tích dân số điểm dân cư + Vị trí phân bố chúng lãnh thổ - Xác định yếu tố phân bố dân cư có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội xã tương lai: + Nó tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ tốt cơng tác quản lý hành chính, tổ chức đạo quản lý điều hành sản xuất + Vị trí phân bố điểm dân cư ảnh hưởng tới quy hoạch phân bố đầu tư xây dựng cơng trình xây dựng phục vụ sản xuất đời sống Bố trí vị trí quy mô điểm dân cư tạo điều kiện bố trí xây dựng hợp lý cơng trình, phát huy hiệu việc phục vụ quản lý điều hành, phục vụ sản xuất đời sống nhân dân, nâng cao hiệu sử dụng đất (75)- Khi quy hoạch đất khu dân cư tương lai cần giải hai trường hợp: quy hoạch mở rộng điểm dân cư có xây dựng điểm dân cư Trong trường hợp đó, nội dung, trình tự phương pháp giải vấn đề có điểm khơng giống 5.2.2 Quy hoạch mở rộng điểm dân cư có - Trong phần lớn trường hợp QHSDĐ cấp xã, việc phân bố đất khu dân cư thực chất việc giải vấn đề mở rộng phát triển điểm dân cư có Từ hệ thống điểm dân cư có cần nghiên cứu để phân loại theo nhóm: Nhóm (các điểm dân cư mở rộng phát triển), nhóm (các điểm dân cư hạn chế phát triển), nhóm (các điểm dân cư cần xoá bỏ kỳ quy hoạch) Đồng thời xác định điểm dân cư thuộc nhóm nhóm gắn với điểm dân cư thuộc nhóm - Điểm dân cư thuộc nhóm - Nhóm điểm dân cư tiếp tục phát triển mở rộng tương lai phải thoả mãn điều kiện sau: + Phải có quy mô lớn, giá trị XDCB cao + Nằm số điểm dân cư phát triển theo phương án quy hoạch vùng + Có vị trí thuận lợi cho việc lại, giao lưu với bên ngồi + Có nguồn nước ổn định chất lượng tốt phục vụ sinh hoạt + Có điều kiện mở rộng diện tích tương lai + Đáp ứng yêu cầu vệ sinh phịng bệnh, có cảnh quan đẹp + Đáp ứng yêu cầu kiến trúc xây dựng - Nội dung quy hoạch mở rộng điểm dân cư cần giải vấn đề sau: + Dự báo mức độ biến động dân số số hộ phát sinh tương lai + Dự báo nhu cầu đất tăng thêm + Xác định khu vực thích hợp để mở rộng điểm dân cư + Lập vẽ mặt khu vực cấp đất mơi 5.2.2.1 Dự báo mức gia tăng dân số số hộ - Để dự báo mức độ biến động dân số số hộ tương lai cần điều tra thu thập tài liệu mức biến động dân số, số hộ điểm dân cư vòng năm gần đây, số trai chưa vợ nhóm tuổi kết kỳ quy hoạch, số cặp kết trung bình tuổi kết trung bình vịng năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tỷ lệ tăng dân số học - Dân số tương lai điểm dân cư dự báo theo công thức sau: n o t V P N N          (76) (1) Trong đó: - Nt: dân số năm quy hoạch - No: Dân số năm trạng - P: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên - V: Tỷ lệ tăng dân số học - n: Số năm dự tính (kể từ năm trạng đến năm định hình quy hoạch) Trong cơng thức này, tiêu P V lấy dựa vào kết tính tốn biến động năm gần khả phấn đấu đạt tương lai (căn vào mục tiêu phấn đấu địa phương thực sách dân số, kế hoạch hố gia đình trình độ nhận thức người dân) - Số hộ gia đình tương lai tính theo cơng thức sau: Ho No Nt Ht  (2) Trong đó: Ht: Số hộ năm tương lai Ho: Số hộ năm Nt, No lấy từ cơng thức (1) Ngồi ra, số hộ gia đình cịn tính theo phương pháp khác dựa vào số cặp kết trung bình hàng năm dựa vào số nam niên kết hôn kỳ quy hoạch tuổi kết hôn trung bình nam giới xã 5.2.2.2 Dự báo nhu cầu đất - Nhu cầu đất kỳ quy hoạch phụ thuộc vào số hộ phát sinh (Hp), số hộ tồn đọng (Htđ), số hộ có khả thừa kế (Htk) số hộ có khả tự giãn (Htg) - Số hộ phát sinh (Hp) tính theo cơng thức sau: Hp = Ht - Ho (3) - Số hộ tồn đọng hộ tách chưa có đất làm nhà riêng, phải sống chung nhà với hộ từ chưa tách hộ Số hộ tồn đọng tính theo cơng thức sau: (77)- Số hộ tự giãn (Htg) hộ phát sinh hộ gia đình có diện tích vườn lớn 1,5 lần định mức đất quy định, đủ khả tách đất cấp cho hộ phát sinh Để tính Htg, cần điều tra tình hình sử dụng đất đất vườn tất nhà chia thành nhóm sau: + Số nhà có diện tích đất vườn 1,5 lần định mức đất ở, ký hiệu A1 + Số nhà có diện tích đất vườn từ 1,5-2 lần định mức đất ở, ký hiệu A2 + Số nhà có diện tích đất vườn từ 2-3 lần định mức đất ở, ký hiệu A3 + Số nhà có diện tích đất vườn >3 lần định mức đất ở, ký hiệu A4 Những nhà thuộc nhóm A1 khơng có khả tự giãn, nhà thuộc nhóm A2, A3, A4 có khả tự giãn tương ứng 1,2,3 hộ tương lai Từ khả tự giãn t tương lai tính theo cơng thức: (5) và số hộ tự giãn Htg tính theo công thức sau: Htg = t(Hp + Htđ) (6) - Tài nguyên đất nước ta hiếm, nên quỹ đất cần sử dụng triệt để hợp lý quan điểm thừa kế theo pháp luật Những hộ có khả thừa kế nhà đất (Htk) hộ thuộc diện sau: + Là trai gia đình + Nếu gia đình có nhiều trai số họ phải có nghĩa vụ sống cha mẹ, đương nhiên có quyền thừa kế gia sản, có nhà đất Để xác định khả thừa kế đất cần dựa vào kết điều tra chi tiết đến nhà tiêu: số khẩu, số hộ, số cặp vợ chồng chung sống, số trai, diện tích đất vườn sử dụng, từ xác định khả thừa kế nhà đất Htk - Từ đó, số hộ thực có nhu cầu cấp đất theo quy hoạch Hm tính sau: Hm = Hp + Htđ - Htg - Htk (7) - Diện tích đất cần cấp theo quy hoạch bao gồm hai loại: đất cấp Pcm đất tự giãn Ptg tính sau: Pcm = Hm D1 (8) Trong đó: D1 định mức cấp đất cho hộ Ptg = Htg D2 (9) A A A A (78)Trong đó: D2 định mức cấp đất cho hộ tự giãn đất vườn + Tổng nhu cầu đất theo quy hoạch tính theo cơng thức sau: Pc = Pcm + Ptg (10) Trong Pc tổng diện tích đất cần cấp theo quy hoạch, bao gồm đất cấp mới(Pcm) đất tự giãn số đất vườn có (Ptg) - Về định mức cấp đất vào quy định luật đất đai văn luật nhà nước, quy định cụ thể địa phương 5.2.2.3 Lựa chọn khu vực cấp đất - Việc lựa chọn khu vực cấp đất phải tuân theo luật đất đai văn pháp lý nhà nước quản lý sử dụng đất Vị trí lựa chọn cần đáp ứng yêu cầu sau: + Khu đất phải phù hợp với quy định luật đất đai, tốt chọn loại đất chuyên dùng nghĩa sử dụng (nhà kho, sân phơi…), đất hoang hố đất nơng nghiệp sử dụng hiệu thấp (đất vụ, trồng màu…) Hạn chế đến mức thấp lấy đất nơng nghiệp có hiệu cao chuyển sang đất Việc chuyển mục đích sử dụng từ loại đất khác sang đất phải có định cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật + Khu đất phải thuận lợi cho việc tổ chức đời sống nhân dân, thuận tiện giao thông, đầu tư điện nước, phải nhân dân địa phương chấp nhận + Việc lấy khu đất làm đất phải khơng gây trở ngại cho việc sử dụng đất vùng lân cận 5.2.2.4 Lập hồ sơ phân bổ đất kế hoạch cấp đất - Tại vị trí chọn làm khu vực phát triển đất dân cư cần lập đồ vẽ thiết kế mặt dựa sở đồ chi tiết có tỷ lệ 1/500, 1/1000 1/2000 Nếu khu vực chưa có đồ chi tiết thích hợp cần đo vẽ đồ đo bổ sung chi tiết chỉnh lý đồ có - Bản vẽ thiết kế mặt khu vực phát triển dân cư xây dựng đồ tỷ lệ 1/500 Trên vẽ phải thể yếu tố sau: + Hệ thống đường, mương, rãnh thoát nước thiết kế phải phù hợp với hệ thống có + Các lô đất thiết kế theo hình dạng hợp lý theo định mức + Các lơ đất giành cho cơng trình XDCB (79)- Các khu vực cấp đất đánh số thứ tự ghi đồ QHSDĐ xã Kèm theo vẽ thiết kế mặt phần trích lục mặt khu vực cấp đất mới, ghi đầy đủ yếu tố: Thứ tự diện tích (theo đồ gốc), số thứ tự khu vực cấp đất mới, thứ tự tờ đồ, tên khu vực, tỷ lệ đồ gốc - Kế hoạch cấp đất lập theo năm thực cụ thể tới bước thực hiện: + Thời gian giải phóng mặt + Thời gian tiến hành giao đất tiến độ giao đất + Số hộ cấp đất diện tích cấp Bản kế hoạch thực việc cấp đất kỳ quy hoạch 5.2.3 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư Để xây dựng điểm dân cư cần giải nội dung sau đây: - Xác định nhu cầu đất cho điểm dân cư - Xác định vị trí phân bố điểm dân cư - Quy hoạch mặt điểm dân cư 5.2.3.1 Xác định nhu cầu đất cho điểm dân cư - Diện tích đất điểm dân cư bao gồm: đất ở, đất xây dựng bản, giao thơng, hệ thống cấp nước xanh - Để xác định nhu cầu loại đất: + Trước hết xác định dân số dự kiến điểm dân cư: dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mức tăng dân số dự kiến quy hoạch dân cư + Từ dân số dự kiến điểm dân cư xác định quy mơ loại cơng trình cần xây dựng dựa vào định mức tính tốn hành nhà nước: Trụ sở UBND xã, Ban quản lý HTX, trường học, thư viện, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế…(quy mô cơng trình cho trước dạng định mức tính tốn 1000 dân Có thể tham khảo "Định mức tính tốn quy hoạch nơng nghiệp" xuất năm gần nhất) - Sau xác định danh mục quy mơ cơng trình xây dựng, diện tích đất cho khu dân cư tính tốn theo cơng thức sau: P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 (11) Trong đó: P: tổng diện tích đất điểm dân cư P1: Diện tích đất (80) P3: Diện tích đất xây dựng cơng trình phục vụ sản xuất P4: Diện tích đất giao thơng hệ thống cấp nước P5: Diện tích đất trồng xanh điểm dân cư + Diện tích đất P1 tính theo cơng thức sau: (12) Trong đó: Hi: Số hộ thuộc loại i Di: Định mức đất cho hộ loại i Số hộ Hi xác định bước trước đồng thời với việc xác định số dân, định mức Di xác định vào luật đất đai, văn luật nhà nước quy định cụ thể địa phương + Diện tích xây dựng P2 tính theo cơng thức sau: (13) Trong đó: Zj: Định mức xây dựng loại cơng trình j người dân N: Số dân điểm dân cư Diện tích P2 cịn tính tổng diện tích xây dựng tất cơng trình thuộc loại này, diện tích cơng trình xác định theo mẫu sẵn có + Diện tích xây dựng cơng trình phục vụ sản xuất P3 tính theo cơng thức sau: (14) Trong đó: Qk: quy mơ xây dựng cơng trình k mk: định mức diện tích đất đơn vị quy mơ cơng trình k + Diện tích xây dựng đường giao thơng hệ thống cấp nước P4 lấy 10 - 15 % tổng diện tích khu đất xây dựng cơng trình trên, tính theo cơng thức sau: P4 = k(P1 + P2 + P3) (15) Trong đó: k: tỉ lệ diện tích đường hệ thống cấp, thoát nước điểm dân cư, lấy 0,1 - 0,15   i Di Hi P1 .   j N Zj P2 .   k Qk mk (81)+ Diện tích trồng xanh P5 điểm dân cư lấy 10 - 12% tổng diện tích đất xây dựng cơng trình, tính cơng thức sau: P5 = C(P1 + P2 + P3) (16) Trong đó: C tỷ lệ diện tích đất trồng xanh, lấy 0,1 - 0,12 5.2.3.2 Xác định vị trí điểm dân cư - Các điểm dân cư xây dựng trường hợp lãnh thổ chưa có hệ thống định cư hồn chỉnh, chưa có điểm dân cư lớn, tập trung Việc xây dựng điểm dân cư tập trung có quy mơ lớn có lợi việc tận dụng điểm dân cư nhỏ có - Vị trí chọn để xây dựng điểm dân cư phải đáp ứng yêu cầu sau: + Nằm gần trung tâm khu vực mà quản lý quản lý tốt + Có vị trí thuận lợi hệ thống giao thơng đảm bảo cho việc giao lưu thuận tiện với trung tâm hành chính, kinh tế bên ngồi + Khơng gây trở ngại thiệt hại cho đất nông nghiệp (hạn chế thấp nhất) + Có địa hình cao ráo, thống mát, nước tốt, cảnh quan đẹp + Có nguồn nước chất lượng tốt đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhân dân + Đáp ứng yêu cầu xây dựng kiến trúc, gần nguồn nguyên vật liệu xây dựng địa phương + Phù hợp với phong tục tập quán dân tộc + Là đất hoang hố, khơng sản xuất nơng nghiệp sản xuất hiệu + Nếu điểm dân cư bố trí kết hợp với trung tâm sản xuất (trại chăn nuôi, nhà xưởng chế biến, kho tàng…) điểm dân cư phải bố trí: địa hình cao hơn, phía thượng nguồn dịng chảy sơng suối, trước hướng gió so với khu sản xuất 5.2.3.3 Bố trí mặt điểm dân cư Nội dung công tác thiết kế quy hoạch mặt khu dân cư bao gồm: + Phân khu đất xây dựng điểm dân cư + Thiết kế mạng lưới đường + Bố trí cơng trình kiến trúc khu nhà khu làm việc + Bố trí khu trồng xanh (82)Các nội dung phạm vi điểm dân cư có mối quan hệ hữu mật thiết với Chỉ thiết kế bố trí mối tương quan hợp lý chúng phát huy tác dụng hiệu cao a, Phân khu xây dựng điểm dân cư: - Mỗi điểm dân cư thường bao gồm khu vực chính: khu dân sinh khu sản xuất + Khu dân sinh chia thành tiểu khu: Tiểu khu hành chính: cơng trình phục vụ cơng tác quản lý hành kinh tế trụ sở, văn phòng, hội trường Tiểu khu phục vụ văn hoá phúc lợi: trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, thư viện, câu lạc bộ, chợ, sân vận động… Tiểu khu ở: Nhà tập thể, hộ gia đình… + Khu sản xuất: Trại chăn nuôi, sở chế biến, kho tàng, xưởng khí… Giữa khu vực cần có khoảng cách vệ sinh an tồn, tốt bố trí đất trồng loại ăn xanh bóng mát Chiều rộng hành lang an toàn khoảng cách hai khu vực tuỳ theo điều kiện cụ thể mà xác định hợp lý, đặc biệt trường hợp cơng trình sản xuất gây vệ sinh, nhiễm như: trại chăn ni, kho phân bón, thuốc trừ sâu, xưởng chế biến có hố chất độc hại… cần tính tốn kỹ lưỡng dựa quy định vệ sinh mơi trường để bố trí - Vì vậy, giải vấn đề phân khu vực xây dựng điểm dân cư phải ý đến điều kiện sau: + Các điều kiện kinh tế: Bố trí cơng trình phải đảm bảo mối liên hệ thuận tiện với khu vực sản xuất đảm bảo tận dụng tối đa cơng trình XDCB sử dụng + Điều kiện vệ sinh phịng bệnh, đảm bảo an tồn: Trong điểm dân cư, khu phải có địa hình cao ráo, nước tốt cao khu sản xuất, nằm đầu hướng gió chính, phía thượng nguồn dịng chảy so với khu vực sản xuất, phải đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy + Các điều kiện xây dựng, kiến trúc: khu dân cư đất phải thích hợp với việc xây dựng nhà cửa, cơng trình Mực nước ngầm phải thấp gần nguồn cung cấp vật liệu xây dựng tốt phải có đường giao thơng vận chuyển thuận lợi b, Thiết kế mạng lưới đường khu dân cư: (83)+ Đường chính: đường nối liền điểm dân cư với bên ngoài, nối khu vực điểm dân cư với trục đường giao thông chủ yếu điểm dân cư Đường có chiều rộng từ - 10m + Đường nhánh ngõ: đoạn đường phân chia khu thành cụm, khối đường dẫn tới gia đình Đây phần phát triển đường để tạo thành hệ thống giao thơng hồn chỉnh Loại đường có chiều rộng từ - 6m - Các yêu cầu bố trí lưới đường: Khi bố trí mạng lưới đường khu dân phải thoả mãn yêu cầu sau: + Các tuyến đường phải thẳng, cắt theo góc vng + Hệ thống đường phải đảm bảo lại thuận tiện tới tất cơng trình hộ gia đình + Phải tính đến yếu tố địa hình địa vật tự nhiên: Khơng qua vùng trũng, cao, độ dốc lớn, hạn chế điểm vượt qua sông suối, ao hồ, núi đá cao… + Tận dụng cơng trình có để tiết kiệm chi phí xây dựng + Hạn chế tới mức thấp việc xâm phạm tới đất nông nghiệp + Hệ thống đường phải tạo điều kiện để xây dựng quần thể kiến trúc đẹp điểm dân cư - Các kiểu bố trí lưới đường: Tuỳ theo điều kiện địa hình địa vật quy mơ cơng trình mà bố trí đường theo kiểu: bàn cờ, kiểu rẻ quạt, kiểu bố trí tự do, kiểu kết hợp + Kiểu ô bàn cờ: Hệ thống đường tạo thành dạng lưới vng Kiểu có ưu điểm dễ bố trí nhà cửa, cơng trình ô, mặt gọn, tương đối đẹp Song nhược điểm tạo cảnh quan đơn điệu, thích hợp với địa hình phẳng, khơng phức tạp + Kiểu rẻ quạt: bố trí đường theo hình rẻ quạt có ưu điểm tạo cảm giác thống đẹp, song giao thơng khơng thuận tiện lắm, khó bố trí cơng trình kiến trúc + Kiểu bố trí tự do: Có thể bố trí đường thẳng cong tuỳ ý, uốn lượn theo điều kiện địa hình địa vật Kiểu bố trí linh hoạt, thích hợp điều kiện địa hình phức tạp, song nhược điểm khó bố trí cơng trình kiến trúc + Phương án kết hợp: Là phương án thường chọn khu bố trí địa hình phẳng theo kiểu bàn cờ, khu trung tâm bố trí theo hình rẻ quạt, khu vực phức tạp bố trí theo kiểu tự (84)+ Chú ý hướng trục đường ảnh hưởng lớn đến cơng trình xây dựng Trong điều kiện nhiệt đới hướng trục dọc cơng trình tốt hướng đơng tây, tuỳ điều kiện cụ thể cho phép lệch hướng song không lệch 30oc so với hướng chuẩn đông tây + Đường có độ dốc dọc nhỏ tốt, ngã ba ngã tư cần đảm bảo tầm nhìn an tồn, mặt cắt ngang đường phải rộng để bố trí rãnh nước, xanh hai bên đường c, Bố trí cơng trình kiến trúc khu khu làm việc: * Khu trung tâm hành chính, kinh tế: - Đây khu trung tâm kiến trúc điểm dân cư, bố trí cơng trình sau: + Trụ sở UBND xã, ban quản lý HTX nông nghiệp, phịng họp, hội trường + Các cơng trình văn hố, phúc lợi cơng cộng: trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, nhà văn hoá, sân vận động, cơng trình dịch vụ (chợ, bưu điện xã…) - Khi bố trí hạng mục cơng trình phải đáp ứng yêu cầu sau: + Phải chọn khu vực có địa hình cao, nước tốt khơng q dốc + Các cơng trình bố trí kết hợp tạo nên quần thể kiến trúc đẹp, hài hồ + Nên chọn địa điểm có cảnh quan thiên nhiên đẹp: ven hồ lớn, ven sông suối, ven rừng cây… + Càng gần điểm dân cư tốt có đường giao thơng thuận tiện - Riêng cơng trình văn hố, đời sống trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế cịn có số yêu cầu riêng sau: + Phải có khoảng cách đến khu dân cư ngắn + Đảm bảo điều kiện hoạt động thường xuyên cơng trình (tránh ồn ào, bụi, nhiễm…) + Có diện tích hình dạng phù hợp với việc bố trí trồng + Đảm bảo yêu cầu vệ sinh bảo vệ sức khoẻ (địa hình cao, đầu hướng gió chính, độ chiếu sáng phù hợp, đủ khoảng cách an toàn cần thiết) * Bố trí khu ở: - Trong điểm dân cư, khu vực bố trí nhà hộ gia đình thường chiếm tỉ lệ diện tích lớn số khu vực Khi bố trí khu phải đáp ứng yêu cầu sau: (85)+ Mỗi hộ gia đình cần phải có đường thuận tiện + Giữa hộ loại đất sử dụng khác phải có đường ranh giới rõ ràng, dễ nhận biết + Khu vực có địa hình cao, nước tốt, đất đáp ứng u cầu xây dựng kiến trúc + Đảm bảo yêu cầu vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch Tránh xa ổ gây bệnh truyền nhiễm lây lan - Khi bố trí thiết kế hộ gia đình vùng đất mới, tham khảo áp dụng kiểu bố trí sau: + Phương án 1: Bố trí đường hai bên, đất hộ gia đình quay lưng vào giữa: + Phương án 2: Đường bố trí giữa, đất hộ quay mặt phía đường + Phương án 3: Đường dọc sông, đất hộ quay mặt phía đường sơng d, Bố trí khu trồng xanh: - Cây xanh điểm dân cư có vai trị quan trọng: Đường Đường Đường Sông (86)+ Là lọc khơng khí tự nhiên + Điều tiết tiểu khí hậu + Tạo cảnh quan đẹp + Ngồi cịn nguồn cung cấp loại sản phẩm: hoa quả, củi… Vì xanh phận thiếu khu dân cư - Cây xanh điểm dân cư chia thành loại sau: + Cây xanh khu nhà gồm ăn quả, lấy gỗ củi (và cảnh) + Cây xanh khu quảng trường ven đường tạo cảnh quan, bóng mát + Cây xanh trồng ven bờ sơng suối, hồ ao, kênh mương với mục đích bảo vệ + Cây xanh vườn hoa, công viên lớn + Cây xanh vườn hoa nhỏ khu trường học, nhà trẻ, quan + Hành lang xanh ngăn cách khu với khu sản xuất - Mỗi loại có vai trị chức năng, ý nghĩa riêng, bao gồm loài khác Khi bố trí xanh khu dân cư tuỳ theo loại mà lựa chọn giống trồng phương thức bố trí phù hợp với vai trò chức chúng Cần ý khâu chăm sóc bảo vệ xanh khu dân cư e, Bố trí hệ thống điện cấp thoát nước: * Hệ thống điện: - Hệ thống điện phục vụ sản xuất sinh hoạt điểm dân cư nông thôn bao gồm: đường dây cao (35kv, 10kv kv), trạm biến đường dây hạ - Đường dây cao cần bố trí tới điểm dân cư điểm bố trí trạm biến có công suất đủ đáp ứng nhu cầu khả phát triển năm tới - Khi bố trí đường dây cao trạm biến cần đáp ứng yêu cầu sau đây: + Trạm biến phải có vị trí hợp lý đảm bảo đường dây cao ngắn dễ phân phối tới điểm tiêu thụ điện + Đảm bảo khoảng cách an toàn cho nhân dân, bố trí trạm biến xa tụ điểm đơng người phải có thiết bị bảo vệ, bảo hiểm, chống sét đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (87)- Hệ thống đường dây hạ (220v) phải bố trí tới hộ gia đình với khoảng cách ngắn nhất, an toàn thuận tiện cho quản lý sử dụng điện chi phí XDCB thấp * Hệ thống cấp nước: Tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên khả kinh tế, chọn số giải pháp cấp nước sau đây: - Đào giếng khơi: Đây phương án thuận tiện, rẻ tiền, dễ thực Trong điều kiện đồng trung du, nơi xa nguồn nước mặt nên sử dụng phương pháp Tuy nhiên mật độ dân tập trung cao, công trình vệ sinh, chăn ni khơng đảm bảo u cầu kỹ thuật nguồn nước dễ bị nhiễm (có thể nhà giếng - nhà dùng chung giếng) - Khoan giếng để lấy nước ngầm nhờ loại bơm tay bơm điện (kiểu giếng UNICEF), hộ giếng chí tới - hộ giếng tuỳ điều kiện cụ thể Cần chọn vị trí thích hợp để khoan giếng (địa hình cao, khơng ứ đọng nước, thuận tiện cho người lại) - Xây dựng hệ thống nước máy gồm giếng khoan, tháp áp lực hệ thống điều tiết, giàn bể xả, lọc nước, đường ống phân phối nước Phương án có ưu điểm nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, thuận tiện cho người sử dụng song phương án tốn Trong phương án cần chọn vị trí khoan giếng xây tháp áp lực hợp lý đảm bảo chi phí xây dựng lắp đặt hệ thống đường ống phân phối nước thấp Tháp áp lực phải có độ cao lớn độ cao điểm tiêu thụ nước cao tối thiểu 6m - Sử dụng nguồn nước bề mặt tự nhiên: Nếu vùng có nguồn nước mặt tự nhiên có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh (như sơng, suối, hồ lớn) sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt Trường hợp cần thiết xây dựng cơng trình lọc nước, xử lý nước, khử trùng để dùng cho sinh hoạt nhân dân Đây phương án dễ thực hiện, đầu tư XDCB thấp, song cần ý đến vấn đề vệ sinh * Hệ thống thoát nước: - Hệ thống thoát nước điểm dân cư bao gồm: Thoát nước mưa bề mặt, thoát nước ngầm, xử lý nước thải xí nghiệp cơng nghiệp, trại chăn ni, nước thải sinh hoạt: + Để tiêu nước bề mặt bố trí hệ thống mương rãnh nước hở kiểu cống, rãnh, ngầm + Để hạ thấp mực nước ngầm xây dựng hệ thống ống ngầm tiêu nước, khoan giếng tiêu nước (88)- Việc bố trí mặt điểm dân cư phải trình bày dạng đồ án thiết kế quy hoạch mặt chi tiết với tỉ lệ thích hợp (1/500, 1/1000 1/2000) thể nội dung thiết kế quy hoạch khu xây dựng, mạng lưới đường, cơng trình xây dựng kiến trúc, xanh hệ thống điện, cấp thoát nước 5.3 Quy hoạch đất chuyên dùng 5.3.1 Đặc điểm nguyên tắc phân bổ đất chuyên dùng 5.3.1.1 Đặc điểm phân bổ đất chuyên dùng - Sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đất nước vùng lãnh thổ đòi hỏi phải xây dựng cơng trình cơng nghiệp, giao thơng vận tải, hệ thống thuỷ lợi, cơng trình phi nơng nghiệp, cơng trình phục vụ quốc phịng an ninh, cơng trình bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… Quy hoạch sử dụng đất có nhiệm vụ phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu đất cho mục đích - Về thực chất, việc thu hồi, trưng dụng mảnh đất, khu vực có vị trí phân bố, hình dạng, diện tích, thành phần đất đai ranh giới phù hợp để giao cho chủ sử dụng đất sử dụng vào mục đích Như việc giao đất thu hồi đất vấn đề pháp lý chứa đựng nội dung kinh tế - kỹ thuật văn hoá, xã hội - Các cơng trình phi nơng nghiệp đa dạng, nên loại đất cần thiết để giao sử dụng vào mục đích khác nhau, có ảnh hưởng khơng giống đến việc tổ chức lãnh thổ tác động đến mơi trường xung quanh Có thể phân chia trường hợp phân bổ đất chuyên dùng sau: + Giao đất để xây dựng cơng trình có diện tích khơng lớn, việc trưng dụng đất không ảnh hưởng đáng kể tới việc sử dụng đất tổ chức sản xuất hình thành (như: cấp đất xây dựng cơng trình riêng lẻ giáo dục, y tế, dịch vụ, văn hoá phúc lợi…) + Giao đất để xây dựng cơng trình tuyến (như đường sắt, đường ô tô, kênh mương lớn, ống dẫn dầu khí đốt, đường điện cao thế…) Diện tích đất giao khơng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng đất chia cắt đất đai, ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn lãnh thổ, ngồi cịn gây nhiễm cho sản phẩm nông nghiệp hậu khác (89)+ Giao đất cho nhu cầu khai thác khống sản: Ngồi việc ảnh hưởng đến đơn vị sử dụng đất tồn tại, cịn làm tổn hại đến tầng đất mặt, đất ngầm, ảnh hưởng đến hệ thống thuỷ văn hậu khác + Giao đất để xây dựng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn Hoạt động dễ gây ngập úng diện tích lớn, phải di chuyển vùng dân cư, làm thay đổi chế độ nước ngầm đất chế độ thuỷ văn, ảnh hưởng tới khí hậu thời tiết vùng gây hậu nghiêm trọng khác + Giao đất cho mục đích bảo tồn, bảo tàng, an ninh quốc phịng: thường chiếm diện tích lớn, gây ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ vùng 5.4.1.2 Nguyên tắc phân bổ đất chuyên dùng Khi phân bổ đất chuyên dùng phải tuân theo nguyên tắc ưu tiên cho nông nghiệp, thể quy định sau: - Tất diện tích đất sử dụng làm nơng nghiệp trước hết phải giành cho nông nghiệp Đối với mục đích phi nơng nghiệp, giao diện tích khơng sử dụng vào nông nghiệp sử dụng nơng nghiệp có hiệu thấp - Việc lấy đất nông nghiệp, đất canh tác vào mục đích phi nơng nghiệp giải trường hợp đặc biệt phải phép quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật (đồng thời phải có chấp thuận chủ sử dụng đất) - Người chủ cấp đất phải đền bù thiệt hại thực tế bồi hoàn giá trị sử dụng đất theo quy định pháp luật cho chủ sử dụng đất có diện tích đất bị trưng dụng - Chủ cấp đất phải có biện pháp bảo vệ lớp đất màu diện tích giao - Những diện tích đất giao để sử dụng tạm thời, sau hết thời hạn sử dụng phải cải tạo để đưa trạng thái ban đầu cho chủ sử dụng đất cũ 5.3.2 Nội dung quy hoạch đất chuyên dùng Việc quy hoạch phân bổ đất chuyên dùng (giao đất cho mục đích sử dụng phi nơng nghiệp) giải theo nội dung sau: - Xác định diện tích đất chuyên dùng cần cấp - Phân bổ đất chuyên dùng - Xác định hậu liên quan đến việc trưng dụng đất biện pháp khắc phục (90)- Xác định điều kiện sử dụng đất chuyên dùng 5.3.2.1 Xác định nhu cầu diện tích đất chuyên dùng - Để cấp đất chuyên dùng, quan có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phi nơng nghiệp cần lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, có vẽ thiết kế mặt bố trí nhà cửa cơng trình để trình lên quan có thẩm quyền phê chuẩn - Cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định nhu cầu diện tích cho mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp vào quy mô nhiệm vụ cơng trình định mức sử dụng đất theo tiêu chuẩn hành với loại cơng trình, xác định theo công thức: (%) Px 100 Pt Mxx (17) Trong đó: Mx(%): Mật độ xây dựng (%) Px: Diện tích xây dựng (m2) Pt: Tổng diện tích mặt (m2) Đại lượng Mx lớn chứng tỏ việc sử dụng đất tiết kiệm Trong công nghiệp, Mx giao động từ 17 - 74%, tuỳ theo ngành sản xuất cụ thể Từ định mức Mx(%) quy định, diện tích xây dựng Px tính tổng diện tích mặt cần cấp Pt - Đối với cơng trình đường dài (đường sắt, đường ô tô, đường ống dẫn dầu, đường điện cao thế…) diện tích xác định tuỳ theo vị trí phân bố tuyến Căn vào phương án thiết kế quy mơ cơng trình duyệt để xác định diện tích cần thiết phải cấp - Với cơng trình khai thác khống sản, thuỷ lợi, thuỷ điện, bảo tồn an ninh quốc phịng vào quy hoạch quy mơ nhiệm vụ cơng trình phê duyệt cấp có thẩm quyền để xem xét cấp đất trường hợp cụ thể 5.3.2.2 Phân bổ đất chuyên dùng a, Các yêu cầu cần đảm bảo phân bổ đất chuyên dùng - Vị trí, hình dạng điều kiện tự nhiên khu đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đáp ứng u cầu hoạt động bình thường cơng trình - Sử dụng hợp lý, tiết kiệm bảo vệ đất, có biện pháp xử lý triệt để chất thải, không gây ô nhiễm môi trường - Không gây thiệt hại cho việc sử dụng đất, cho đời sống hoạt động chủ đất láng giềng nhân dân vùng (91)đất cho chúng khác Có thể phân chia chúng thành hai nhóm theo đặc điểm phân bổ đất sau: * Nhóm thứ nhất: Gồm cơng trình có vị trí khơng thể thay đổi Nhóm gồm loại cơng trình: - Đất xây dựng cơng trình tuyến (đường sắt, đường tơ, đường điện cao thế…): cơng trình mang ý nghĩa quốc gia khu vực, phục vụ lợi ích cho vùng lãnh thổ rộng lớn Tồn tuyến cơng trình hệ thống thống nhất, tách rời Do đất cho mục đích phải cấp đủ tuyến theo vẽ thiết kế quy hoạch mặt cấp có thẩm quyền phê duyệt Vị trí diện tích chiếm đất khơng thể thay đổi - Đất cho khai thác khoáng sản: Trường hợp vị trí diện tích cấp đất thay đổi Song đất chuyên dùng sử dụng có thời hạn, cần xác định rõ thời hạn bàn giao lại cho chủ đất yêu cầu cải tạo phục hoá đất trở lại trạng thái ban đầu để sử dụng vào mục đích nơng nghiệp mục đích khác - Đất cho cơng trình an ninh quốc phịng: Đất cần cho nhu cầu xây dựng cơng trình như: Các hệ thống phịng thủ chiến lược, quân sự, sân bay, trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, kho tàng… Đây loại cơng trình có nhu cầu đặc biệt cần phải ưu tiên cấp đất theo nhu cầu vị trí, diện tích theo định cấp có thẩm quyền - Đất xây dựng khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu du lịch, văn hoá lịch sử…Đất cho nhu cầu cấp theo luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch ngành hữu quan cấp có thẩm quyền phê chuẩn * Nhóm thứ hai: Các cơng trình có vị trí thay đổi Nhóm gồm loại đất sau: - Đất xây dựng khu công nghiệp: nhu cầu xây dựng khu công nghiệp xác định quy hoạch phát triển kinh tế quốc dân kế hoạch phát triển ngành, xác định quy mô phát triển khu vực bố trí, cịn địa điểm cụ thể, bãi xây dựng cụ thể phải dựa vào đồ án quy hoạch xây dựng cơng trình cơng nghiệp Trong đồ án quy hoạch người ta giải vấn đề: + Thoả thuận địa điểm cơng trình + Chọn khu vực bố trí ranh giới, diện tích bãi xây dựng +Thực thủ tục thu hồi đất giao đất (92)Quy mơ diện tích vị trí cấp đất cụ thể thống lập đồ án quy hoạch xây dựng công trình cơng nghiệp cấp có thẩm quyền phê duyệt - Đất cho cơng trình cơng cộng xã: diện tích đất cần cấp để xây dựng trụ sở UBND xã, Ban quản lý HTX, cơng trình phục vụ sản xuất, văn hố, phúc lợi… vào nhu cầu phân bố hợp lý với diện tích cần thiết địa bàn, việc giải đồ án quy hoạch mặt khu dân cư xã 5.3.2.3 Xác định hậu việc trưng dụng đất biện pháp khắc phục Việc trưng dụng đất cho nhu cầu phi nơng nghiệp gây hậu sau: - Thiệt hại sản xuất nông nghiệp - Thiệt hại cho chủ bị trưng dụng đất - ảnh hưởng xấu cơng trình khu vực vùng lãnh thổ lân cận a, Thiệt hại sản xuất nông nghiệp: thiệt hại phần diện tích đất nơng nghiệp bị Khoản thiệt hại đền bù theo hai cách sau đây: - Đền bù theo giá trị đất nông nghiệp bị trưng dụng, xác định theo kết đánh giá kinh tế đất - Đền bù chi phí khai hoang đất mới, bao gồm: + Chi phí khai hoang + Chi phí cải tạo, hố nâng cao độ màu mỡ đất b, Thiệt hại chủ sử dụng đất bị trưng dụng đất - Khoản thiệt hại bao gồm: + Nhà cửa, cơng trình đất bị thu hồi + Nhà cửa, cơng trình nằm ngồi khu đất bị thu hồi không tiếp tục sử dụng ảnh hưởng cơng trình + Giá trị hoa lợi diện tích bị thu hồi + Chi phí đầu tư chưa sử dụng hết (cày bừa, phân bón…) + Thất thu sản phẩm nông nghiệp - Giá trị thiệt hại xác định dựa vào giá trị tốn có tính phần khấu hao tổng chi phí sản xuất thực tế bỏ Ngồi cần tính chi phí tháo dỡ, di chuyển xây dựng lại nhà cửa, cơng trình địa điểm (93)+ ảnh hưởng đến sản xuất đời sống nhân dân vùng + ảnh hưởng đến việc sử dụng đất hoạt động vùng lân cận + Gây khó khăn giao thơng vùng + Làm giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm môi trường khu vực vùng lân cận - Cần áp dụng biện pháp ngăn ngừa, hạn chế xử lý ảnh hưởng xấu có liên quan kể 5.3.2.4 Biện pháp bảo vệ, sử dụng lớp đất màu phục hoá đất bị phá huỷ sau sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp Theo quy định chung pháp luật nhà nước: - Người giao đất để sử dụng vào mục đích chun dùng phải có biện pháp bảo vệ sử dụng lớp đất màu diện tích đất giao (san ủi lớp đất mặt 10 - 15 cm dự kiến hướng sử dụng lớp đất để cải tạo khu vực khác để đền bù vào diện tích đất mất) - Đối với khu vực đất giao để sử dụng tạm thời (khai khoáng, bãi xây dựng…) tuỳ theo mức độ bị phá hoại sau sử dụng cần có biện pháp phục hồi thích hợp (cải tạo mặt bằng, phục hồi nâng cao độ mầu mỡ) để sử dụng vào mục đích nơng nghiệp 5.3.2.5 Xác định điều kiện sử dụng đất chuyên dùng Đối với diện tích đất giao để sử dụng vào mục đích chuyên dùng, giao đất cần đặt điều kiện định - Phải áp dụng biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mơi trường - Bảo vệ di tích lịch sử văn hoá - Phục hồi xây dựng lại cơng trình (cầu cống, đường đi, đê, đập…) nhằm tạo điều kiện sử dụng hợp lý đất đai điều kiện sản xuất vùng lân cận - Những hạn chế khác quyền hạn người giao đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng 5.4 Quy hoạch đất nông - lâm nghiệp 5.4.1 ý nghĩa nội dung quy hoạch đất nông lâm nghiệp 5.4.1.1 ý nghĩa (94)- Trên vùng lãnh thổ nói chung, địa bàn xã nói riêng, việc bố trí sử dụng đất nông lâm nghiệp kết hợp với loại đất khu dân cư, đất chuyên dùng tạo nên thể thống yếu tố định đến hiệu sử dụng đất, sản xuất kinh doanh sở, góp phần quan trọng vào hiệu khai thác sử dụng quản lý đất - Giữa đất nông lâm nghiệp đất khu dân cư, đất chuyên dùng khu vực có mối liên hệ hữu với nhau: + Đất nông lâm nghiệp nơi người sử dụng lao động công cụ, vật tư khác để tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp + Đất khu dân cư nơi người sinh sống, ăn ở, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi phục hồi sức lao động + Đất chuyên dùng sử dụng để phục vụ sản xuất đời sống, quốc phịng, an ninh… đất giao thơng thủy lợi đóng vai trị quan trọng khai thác đất nông lâm nghiệp Khi quy hoạch phân bổ đất đai cần nhận thức rõ mối quan hệ loại đất này, vận dụng cụ thể địa bàn đối tượng quy hoạch - Muốn quy hoạch sử dụng hợp lý đất nông lâm nghiệp trước hết cần dựa vào kết đánh giá tiềm đất đai xã khả áp dụng biện pháp khai hoang cải tạo, phục hoá bảo vệ đất, chống lại q trình xói mịn, nhiễm - Bằng biện pháp cải tạo thích hợp giải vấn đề sau: + Làm thay đổi số tính chất đất (thành phần giới, chế độ nước, địa hình…) theo hướng có lợi cho sản xuất (tăng vụ, thâm canh) + Có thể thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất cụ thể (chu chuyển từ loại hình sử dụng đất sang loại hình sử dụng đất khác) + Có thể khai hoang mở rộng diện tích sản xuất nơng lâm nghiệp tuỳ theo nhu cầu sử dụng đất - Như thông qua biện pháp cải tạo chuyển loại đất đai, ta giải đồng thời hai nhiệm vụ: + Tạo cấu đất theo nhu cầu sử dụng kỳ quy hoạch + Xác định vị trí phân bổ loại đất địa bàn xã 5.4.1.2 Nội dung quy hoạch đất nông lâm nghiệp - Quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp việc giải đồng thời vấn đề sau: (95)+ Xác định vị trí phân bổ loại đất nơng lâm nghiệp lãnh thổ - Ba nội dung tạo thành chỉnh thể thống thể qua sơ đồ sau: - Nói cách khác phân bổ đất nơng lâm nghiệp việc dự báo nhu cầu sử dụng xác định vị trí chúng lãnh thổ nhằm mục đích: + Tăng diện tích tăng hiệu sử dụng đất, thu tối đa sản phẩm diện tích đất sử dụng + Duy trì, nâng cao độ màu mỡ khả sinh lợi đất + Cải tạo tốt điều kiện môi trường - Với nội dung trên, việc phân bổ đất nông lâm nghiệp khâu xác định tiềm đất nông lâm nghiệp kết thúc việc lập kế hoạch sử dụng cụ thể chúng 5.4.2 Đánh giá tiềm đất nông lâm nghiệp Đánh giá tiềm đất nông lâm nghiệp thực chất xác định mức độ thích hợp, phù hợp trạng sử dụng đất biểu thị phù hợp thuộc tính tự nhiên đất đai; khả chuyển đổi cấu sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp xác định chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương Đất đai có nhiều cơng dụng khác nhau, sử dụng đất cần vào tính chất đất để lựa chọn sử dụng vào mục đích tốt hiệu 5.4.2.1 Đánh giá tiềm theo khả mở rộng diện tích thâm canh tăng vụ thơng qua biện pháp chuyển loại, cải tạo bảo vệ đất - Khả mở rộng diện tích đất nơng lâm nghiệp phụ thuộc vào diện tích đất chưa sử dụng loại đất phi nông nghiệp, có khả áp dụng biện pháp cải tạo, chuyển loại hố thích hợp để đưa vào sử dụng mục đích nơng lâm nghiệp - Để xác định khả mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp, ta cần đánh giá loại đất theo yếu tố, tiêu sau: + Đặc tính tự nhiên đất (loại tính chất đất, địa hình, độ dày tầng đất, độ dày tâng canh tác, độ cao, độ dốc, loại độc tố đất…) Cơ cấu vị trí phân bố trạng đất nông lâm nghiệp Biện pháp chuyển loại, cải tạo bảo vệ đất (96)+ Đặc điểm khí hậu, thủy văn, chế độ nước, mối quan hệ sinh thái đất môi trường khác + Hiệu đầu tư vào diện tích đất mở rộng cho mục đích nơng lâm nghiệp biện pháp áp dụng - Tuỳ điều kiện cụ thể vùng (đồng bằng, trung du, miền núi, ven biển…) để có diện tích đất mở rộng cho mục đích nơng lâm nghiệp sử dụng nguồn đất sau: + Những diện tích đất từ trước đến chưa sử dụng (do số nguyên nhân đất rộng chưa có nhu cầu sử dụng, khả hạn chế vốn, lao động, vật tư….) + Đất nông nghiệp cũ bị bỏ hoang thiếu thừa nước, đất bị ô nhiễm chưa xử lý + Đất nông nghiệp xấu, sản xuất không ổn định khơng có hiệu (do ảnh hưởng điều kiện tự nhiên) + Đất rừng thưa, bụi, lầy thụt, bãi bồi, thùng vũng… sau sử dụng vào mục đích chuyên dùng + Đất khu dân cư, giao thông, xây dựng nghĩa sử dụng - Dựa vào tài liệu sinh thái kết khảo sát thổ nhưỡng, phân hạng đánh giá chất lượng đất, dựa vào mức độ phức tạp biện pháp cần áp dụng, nhu cầu vốn đầu tư, ta phân loại diện tích đất theo khả sử dụng vào mục đích nơng nghiệp hay lâm nghiệp theo mức độ thích hợp: + Đất thích hợp cho nơng nghiệp: Trồng hàng năm, lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản + Đất thích hợp cho lâm nghiệp: Trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Hướng lựa chọn sử dụng khu vực xác định dựa vào kết hợp yếu tố: tự nhiên - sinh thái kinh tế - xã hội Xác định khả thâm canh, tăng vụ đất nông nghiệp: - Xác định khả thâm canh tăng vụ thường áp dụng đất nông nghiệp coi hướng quan trọng để tăng diện tích gieo trồng, tăng sức sản xuất đất, tăng khối lượng sản phẩm Nó có ý nghĩa vùng đất chật, người đơng, khơng cịn khả mở rộng diện tích - Khả thâm canh tăng vụ xác định dựa vào yếu tố: + Đặc tính tự nhiên sinh thái đất nơng nghiệp: Mơi trường sinh thái, địa hình, chế độ nước, tính chất hố lý đất… (97)+ Khả thích nghi trồng theo thời vụ, áp dụng chế độ luân canh hợp lý để đem lại hiệu qủa cao 5.4.2.2 Đánh giá tiềm đất theo phương pháp đánh giá thích nghi đất đai - Thích nghi đất mức độ thích nghi loại hình sử dụng đất Kết đánh giá sở khoa học cho việc bố trí sử dụng mảnh đất hợp lý đem lại hiệu cao kinh tế - xã hội - môi trường - Đánh giá thích nghi đất nhằm trả lời vấn đề: + Mảnh đất sử dụng vào mục đích cho hiệu tổng hợp cao nhất? + Đối với mục đích lựa chọn mức độ thích nghi hiệu nào? + Có tiêu, yếu tố hạn chế mục đích sử dụng lựa chọn? - Khi đánh giá thích nghi đất tiến hành theo trình tự nội dung sau: + Xây dựng tài liệu đồ đơn tính: đặc điểm tính chất loại đất (thổ nhưỡng), điều kiện khí hậu, thủy văn, địa hình, loại hình sử dụng đất (kiểu dạng) áp dụng tương lai + Phân cấp hệ thống đánh giá: loại thích nghi, cấp thích nghi, yếu tố hạn chế… + Xác định đơn vị đất đai: mảnh đất đơn vị đất có hướng sử dụng biện pháp cải tạo giống trồng loại cho suất sản lượng tương đối Muốn xác định đơn vị đất đai trước hết phải xây dựng tiêu yếu tố đơn vị đất Ví dụ: loại đất, độ phì, địa hình, chế độ nước, thành phần giới, độ dày tầng đất… + Xác định yêu cầu sử dụng đất: Những yêu cầu đất, sinh thái loại hình sử dụng đất đưa vào đánh giá + So sánh yêu cầu đặc tính đơn vị đất để tìm mức độ thích nghi yếu tố hạn chế cần thay đổi mảnh đất loại hình sử dụng đất lựa chọn 5.4.2.3 Các biện pháp chuyển loại, cải tạo bảo vệ đất a, Biện pháp chuyển loại đất: - Đây biện pháp chuyển đất từ loại sử dụng sang loại sử dụng khác với mục đích tạo cấu sử dụng đất mới, hợp lý để nâng cao hiệu sử dụng đất đai - Các hướng chuyển loại đất là: (98)+ Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp có giá trị kinh tế cao (đặc biệt đất canh tác) + Cải tạo hình thể vị trí phân bổ đất đai (do yếu tố địa hình, thuỷ văn, vị trí điểm dân cư gây nên, giải tượng đất nằm phân tán, xen kẽ) b, Biện pháp cải tạo đất - Để sử dụng đất theo mục đích chuyển loại cần thực biện pháp thủy nông, cải tạo, khai hoang, hố đất (cải tạo tính chất lý hố tính, tính chất khơng gian đất) - Các biện pháp cải tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chuyển đất chưa sử dụng vào đất nông nghiệp, đất canh tác Cải tạo đất biện pháp nhằm thâm canh, tăng vụ, tăng suất trồng - Phân loại biện pháp cải tạo sau: + Biện pháp hoá đất: Đây biện pháp ban đầu để đưa đất chưa sử dụng vào đất sản xuất nông lâm nghiệp, bao gồm công việc: chặt cây, dọn gốc, dọn đá, dọn vệ sinh bề mặt, san ủi gò đống, lấp ao hồ thùng vũng, phay đất, phá bờ ruộng, đường đi, kênh mương không cần thiết… + Biện pháp thuỷ nông cải tạo: biện pháp thực nhằm nâng cao rõ rệt hiệu sử dụng đất thông qua việc cải tạo chế độ nước đất (tưới, tiêu nước) + Biện pháp kỹ thuật canh tác: cải tạo tính chất lý hố đất như: Quy trình làm đất, bón phân hữu cơ, vơ cơ, vôi, thạch cao, luân canh trồng, trồng phân xanh cải tạo đất… + Biện pháp cải tạo bề mặt: biện pháp cải tạo để nâng cao sản lượng đồng cỏ tự nhiên mà không phá bỏ thảm cỏ có thơng qua việc cải tạo chế độ nước, khơng khí, dinh dưỡng đất, như: tiêu nước bề mặt, tưới, san lấp hố, đào rãnh, chặt cây, bón phân, gieo trồng bổ sung hỗn hợp cỏ + Biện pháp cải tạo đất triệt để: cày phá toàn thảm cỏ tại, gieo cỏ giống có suất cao làm thức ăn gia súc, kết hợp với biện pháp tưới tiêu bón phân c, Biện pháp bảo vệ đất môi trường (99)- nước ta, với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa điều kiện địa hình đồi núi chủ yếu (đồi núi chiếm tới 75% diện tích lãnh thổ), xói mịn đất tượng gây hậu nghiêm trọng cho việc quản lý sử dụng đất, cần có biện pháp khắc phục Trong hai ngun nhân gây xói mịn đất gió nước gây nên nước ta, xói mịn nước chủ yếu Với điều kiện mưa lớn tập trung, địa hình có độ dốc lớn, đất có kết cấu khơng chặt, dễ bị rửa trôi, đặc biệt ý thức sử dụng đất người đơi cịn thiếu cân nhắc, sử dụng bừa bãi làm tăng thêm q trình xói mịn Do đó, chống xói mịn, bảo vệ đất u cầu cấp thiết không mà tương lai - Căn vào điều kiện cụ thể mức độ xói mịn đất áp dụng biện pháp sau: + Biện pháp tổ chức quản lý: Thực chất biện pháp đề chế độ, quy định cụ thể khai hoang bố trí sử dụng đất như: Khơng cày vỡ phá lớp thực bì tự nhiên vùng đất có độ dốc cao Đề chế độ đặc biệt cho loại đất bị xói mòn + Biện pháp kỹ thuật canh tác: Biện pháp làm tăng suất trồng lên 30 - 40% thông qua tác động sau: Thực quy trình kỹ thuật canh tác đặc biệt: làm đất theo hướng vng góc với hướng sườn dốc, làm thời điểm, bố trí có chiều dài song song với đường đồng mức Điều chỉnh dòng chảy sườn dốc đường phân thuỷ Tăng tỷ lệ trồng có khả giữ đất cấu diện tích gieo trồng, trồng xen canh gối vụ, trồng theo băng vng góc với hướng dòng chảy, trồng phân xanh, trồng cỏ lâu năm đất bị xói mịn mạnh áp dụng chế độ bón phân hợp lý (bón theo hốc), tăng lượng phân bón, bón vơi… + Biện pháp trồng rừng cải tạo: Trồng đai rừng phòng hộ đồng ruộng, đai rừng ngăn nước, giữ nước Trồng rừng đỉnh đồi cao, đường phân thuỷ, đai rừng theo đường đồng mức đất dốc, trồng phân tán Trồng rừng đất cát, đất khơng có khả sản xuất nông nghiệp Trồng hai bên đường, mương, quanh ao hồ lớn, điểm dân cư, cơng trình xây dựng (100)Làm ruộng bậc thang Xây dựng đê kè ngăn phát sinh xói lở Xây dựng thác nước chuyển cấp đá, bê tơng, tạo mương dẫn nước tránh xói lở thành khe sâu Xây dựng cơng trình gia cố đáy ta luy khe xói Đắp đập chắn nước đào hào ngăn nước bề mặt sườn dốc + Biện pháp hoá học: Sử dụng chất hoá học làm tăng liên kết đất: thạch cao, sợi thuỷ tinh (tạo thành mạng lưới mặt đất) Dùng loại giấy đặc biệt phủ lên mặt đất cho phép ánh sáng khơng khí qua (các biện pháp hố học áp dụng tốn kém) + Biện pháp sinh học: Các biện pháp chăm sóc tự nhiên bồi dưỡng đất, tăng cường hoạt động sinh vật, vi sinh vật đất làm tăng độ phì, biến đổi lý hố tính, tăng mức kết dính… tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt, vừa trực tiếp vừa gián tiếp làm giảm xói mịn đất 5.4.3 Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông - lâm nghiệp 5.4.3.1 Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp - Hiện nay, đất nơng nghiệp ln có xu hướng giảm nhiều nguyên nhân khác (chuyển sang làm đất ở, đất chuyên dùng, đất bị thoái hoá…) dân số ngày tăng, tiềm đất đai khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp hạn chế Việc dự báo nhu cầu đất nông nghiệp cần thiết quan trọng làm sở cho QHSDĐ tương lai - Để dự báo nhu cầu đất nông nghiệp phải dựa sở dự báo dân số, lao động nông nghiệp suất lao động, nhu cầu đất nông nghiệp tương lai, dựa vào kết đánh giá tiềm đất, diện tích đất nơng nghiệp bị chuyển đổi cho mục đích khác nhu cầu xã hội - Diện tích đất nơng nghiệp kỳ quy hoạch tính theo công thức: PQH = PHT - PTD + PKH (18) Trong đó: PQH: Diện tích đất nơng nghiệp theo kỳ quy hoạch PHT: Diện tích đất nơng nghiệp trạng PTD: Diện tích đất nơng nghiệp bị chuyển đổi cho mục đích khác nhu cầu xã hội (101)- Việc khai hoang đất để đưa vào sản xuất nông nghiệp phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất định yếu tố sau: Diện tích đất khai hoang, nhu cầu mở rộng đền bù diện tích đất, khả thực tế người sử dụng đất vốn lao động, hiệu kinh tế việc khai hoang diện tích a, Dự báo nhu cầu sử dụng diện tích đất trồng hàng năm - Khi dự báo diện tích đất trồng hàng năm dựa vào sau: + Hiện trạng loại trồng hàng năm (cây lương thực, thực phẩm, rau, công nghiệp ngắn ngày), diện tích, suất, sản lượng đạt từ - năm gần + Khối lượng loại nông sản (lương thực, thực phẩm) cần đạt theo mục tiêu quy hoạch đề Công thức dự báo: PHN = PHi (19) PHi = Ni Wi (20) Trong đó: PHN: Diện tích hàng năm theo kỳ kế hoạch PHi Diện tích trồng hàng năm i theo kỳ quy hoạch Wi: Khối lượng sản phẩm hàng năm i theo kỳ quy hoạch Ni: Năng suất trồng hàng năm i dự báo theo quy hoạch - Để dự báo diện tích trồng hàng năm cần phải xác định nhu cầu số lượng loại nông sản chủ yếu (bao gồm tiêu dùng nội bộ, nghĩa vụ nhà nước, để giống, sản phẩm hàng hoá…) dự báo suất loại trồng sở suất lịch sử, khả giống, mức tăng trưởng bình quân, khả đầu tư khoa học kỹ thuật… b, Dự báo nhu cầu sử dụng diện tích lâu năm ăn quả: - Cây lâu năm ăn có yêu cầu đất điều kiện sinh thái khác Khi dự báo nhu cầu diện tích loại cần vào: + Kết đánh giá thích nghi đất lâu năm ăn + Xác định nhu cầu số lượng loại sản phẩm lâu năm ăn (tiêu dùng nội bộ, nghĩa vụ với nhà nước sản phẩm hàng hoá) + Năng suất loại dự báo sở giống cây, độ tuổi trình độ quản lý sản xuất kinh doanh… (102)PLJ = Wj Nj (21) PLN = PLj (22) Trong đó: PLN: Tổng diện tích đất lâu năm (và ăn quả) theo quy hoạch PLj : Diện tích đất lâu năm (hoặc ăn )j theo quy hoạch Wj: Khối lượng sản phẩm lâu năm (hoặc ăn quả) j theo kế hoạch Nj : Năng suất lâu năm (hoặc ăn quả) J theo quy hoạch c, Dự báo nhu cầu diện tích đồng cỏ chăn thả áp dụng vùng phát triển chăn nuôi đại gia súc, vùng đất rộng: Khi dự báo vào: + Kết đánh giá thích nghi khu đất thích hợp cho làm đồng cỏ + Diện tích chưa sử dụng làm đồng cỏ + Nhu cầu sản phẩm cỏ cho tiêu dùng nội cho bên Nhu cầu phụ thuộc mức độ tiêu dùng thông tin từ thị trường tiêu thụ… + Xác định số đầu gia súc đơn vị diện tích (ha) đồng cỏ - Diện tích đồng cỏ dự báo tính theo cơng thức: PĐC = S G P ĐC = G x D (23) Trong đó: PĐC : Diện tích đồng cỏ dự báo theo quy hoạch G: Tổng số đầu gia súc nuôi theo quy hoạch S: Số đầu gia súc đơn vị diện tích (ha) đồng cỏ D: Số đơn vị diện tích đồng cỏ (ha) đầu gia súc d, Dự báo nhu cầu diện tích ni trồng thủy sản: - Dựa vào đặc điểm tài nguyên đất bị ngập nước, vào kết đánh giá thích nghi đất cho ni trồng thuỷ sản, nhu cầu thị trường, suất loại thủy sản… để xác định diện tích ni trồng thuỷ sản (103)- Diện tích đất lâm nghiệp dự báo dựa vào sau: + Kết đánh giá tiềm đất đai khả người đầu tư trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi rừng + Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng, nguyên liệu cho chế biến công nghiệp hàng tiêu dùng, lâm sản hàng hoá nước xuất + Yêu cầu phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên (bảo vệ đất, giữ nước, phịng hộ cho nơng nghiệp, phịng hộ đầu nguồn, chống cát bay, bảo vệ bờ biển, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu văn hoá lịch sử cảnh quan giành cho đất chuyên dùng, rừng đặc dụng) - Diện tích đất lâm nghiệp dự báo cho quy hoạch phải tính tốn cho điều kiện cụ thể địa phương, cho loại rừng: rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng Diện tích loại đất lâm nghiệp dự báo theo cơng thức: PRQH = PRht + PRm - PRtd (24) Trong đó: RQH: diện tích đất lâm nghiệp dự báo theo kỳ quy hoạch PRht : diện tích đất lâm nghiệp trạng PRm :diện tích đất lâm nghiệp trồng khoanh nuôi tái sinh theo quy hoạch Rtd: diện tích đất lâm nghiệp chuyển mục đích sử dụng theo kỳ quy hoạch - Diện tích đất lâm nghiệp có rừng đặc dụng phụ thuộc vào đặc điểm khu vực Rừng đặc dụng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hố, danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ mơi trường, bao gồm: + Các vườn quốc gia + Khu bảo tồn thiên nhiên gồm: khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh + Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hố, danh lam thắng cảnh + Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học (104)+ Rừng phòng hộ đầu nguồn + Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay + Rừng phịng hộ chắn sóng, lấn biển + Rừng phịng hộ bảo vệ mơi trường - Diện tích đất rừng sản xuất: sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngồi gỗ kết hợp phịng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm: + Rừng sản xuất rừng tự nhiên + Rừng sản xuất rừng trồng + Rừng giống gồm rừng trồng rừng tự nhiên qua bình tuyển, cơng nhận - Diện tích đất lâm nghiệp dự báo theo kỳ quy hoạch tổng diện tích rừng sản xuất, rừng phịng hộ rừng đặc dụng địa bàn Tuỳ theo điều kiện cụ thể: + Đối với xã đồng bằng, phát triển rừng chủ yếu mục đích mơi trường, lợi ích xã hội, đáp ứng u cầu gỗ gia dụng, củi góp phần phịng hộ cho nông nghiệp, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân địa phương + Với xã vùng đồi núi, phát triển lâm nghiệp góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời vấn đề quan trọng phát huy vai trò phịng hộ đầu nguồn, bảo vệ mơi trường sinh thái + Với xã ven biển, vùng ngập nước, vai trị chắn sóng, chống cát bay, gió bão cần thiết 5.4.4 Phương pháp phân bổ đất nông - lâm nghiệp 5.4.4.1 Căn bố trí đất nơng lâm nghiệp: Do điều kiện đất đai khơng đồng nhất, lồi trồng nơng lâm nghiệp lại có địi hỏi khác về tính chất đất, điều kiện sinh thái Vì bố trí sử dụng đất nơng lâm nghiệp cần dựa sau đây: - Căn vào đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ (tính chất lý hố tính, địa hình, chế độ nước, yếu tố sinh thái…) - Khả thay đổi, cải tạo yếu tố áp dụng biện pháp cải tạo, chuyển loại, bảo vệ đất - Căn vào nhu cầu loại đất, nhu cầu khả thích ứng trồng Từ phân bổ sử dụng đất với diện tích, vị trí phân bố phù hợp với tính chất tự nhiên khả đầu tư địa phương (105)+ Phân bổ hợp lý, tập trung ngành sản xuất xã nhằm thực có hiệu định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cụ thể tiêu kế hoạch nông, lâm nghiệp + Sử dụng hợp lý có hiệu cao tồn diện tích đất phù hợp với tính chất tự nhiên chúng + Cho phép tổ chức, sử dụng lao động hợp lý, thuận tiện vào trình sản xuất + Giảm chi phí đầu tư cho khai hoang, xây dựng cơng trình )giao thơng, thủy lợi, đai rừng…), hồn vốn nhanh + Giảm chi phí sản xuất hàng năm tránh thất thu sản phẩm - Từ đó, đất nông lâm nghiệp phân bổ theo yêu cầu với nguyên tắc là: + Sử dụng đất mục đích, phù hợp với đặc điểm loại đất + Bố trí hướng sử dụng loài trồng phù hợp với đặc điểm loại đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất + Sử dụng tiết kiệm đất + Các vùng đất hoang có khả nơng lâm nghiệp trước hết ưu tiên cho nông nghiệp Sau xác định quy mơ diện tích, địa điểm phân bố hướng sử dụng cụ thể loại đất nông lâm nghiệp tiến hành hoạch định ranh giới, đồng thời giải tồn ranh giới sử dụng đất trước 5.4.4 ước tính nhu cầu vốn đầu tư đánh giá hiệu phương án 5.4.4.1 ước tính vốn đầu tư - Vốn đầu tư ước tính sở để đánh giá tính khả thi phương án so sánh với khả huy động vốn (của chủ sử dụng đất định xin đất nhà nước đầu tư xây dựng cơng trình nhà nước quản lý…) Ngoài vốn đầu tư đánh giá sơ hiệu biện pháp - Để tính vốn đầu tư cần dựa vào định mức tính tốn quy chuẩn, đơn giá hành khối lượng công việc cần thực 5.4.4.2 Đánh giá hiệu phương án Khi đánh giá hiệu phương án cần đánh giá hiệu tổng hợp dựa hiệu kinh tế, xã hội môi trường a, Hiệu kinh tế QHSDĐ: Có thể đánh giá dựa vào tiêu sau: - Độ tăng sản phẩm xã hội thực nội dung biện pháp (106)- Mức tăng độ màu mỡ đất khả bảo vệ đất - Thời hạn hoàn vốn đầu tư, xác định theo công thức: (25) Trong đó: T: thời hạn hồn vốn (năm) K : tổng chi phí đầu tư dài hạn (triệu đồng) d2: thu nhập sau quy hoạch (triệu đồng) d1 : thu nhập trước quy hoạch (triệu đồng) - Cũng tính hiệu kinh tế mơ hình, loại hình sử dụng đất theo phương pháp tính với số tiêu khác sau: + Tổng lợi nhuận P: P = Tn - Cp (26) + Tỷ suất lợi nhuận chi phí Pcp: Pcp = x100 Cp P (27) + Hiệu vốn đầu tư PHQ: PHQ = x100 Vdt P (28) Trong đó: P: Tổng lợi nhuận năm Tn: Tổng thu nhập năm Cp: tổng chi phí sản xuất năm Vdt: Vốn đầu tư năm + Doanh thu đơn vị diện tích (S) Tổng doanh thu - thuế S = (29) Diện tích dùng vào sản xuất kinh doanh + Doanh thu đồng vốn (D) Tổng doanh thu - thuế D = (30) Tổng số vốn sản xuất kinh doanh - Hoặc tính tiêu kinh tế theo phương pháp động 1 2 d (107)    n t t r Ct Bt NPV 1(1 ) (31) Trong đó: Bt: giá trị thu nhập năm t (đồng) Ct: Giá trị chi phí năm t (đồng) r: tỷ lệ lãi suất/năm (%) t: thời gian thực hoạt động sản xuất (năm) Nếu NPV = hồ vốn, NPV< lỗ vốn, NPV > sản xuất có lãi NPV lớn hiệu kinh tế cao + Tỷ lệ thu hồi nội IRR: khả thu hồi vốn đầu tư có kể đến yếu tố thời gian thơng qua tính chiết khấu IRR chiết khấu tỷ lệ làm cho NPV = Tức     n t t r Ct Bt NPV 1(1 ) = r = IRR (32) Nếu IRR lớn hiệu kinh tế cao + Tỷ lệ thu nhập so với chi phí BCR      t t r Ct r Bt BCR ) ( ) ( = CPV BPV (33) Trong đó: BCR: tỉ suất thu nhập chi phí (đồng/đồng) BPV: giá trị thu nhập (đồng) CPV: giá trị chi phí (đồng) Nếu mơ hình phương thức canh tác có BCR >1 coi có lãi BCR lớn hiệu kinh tế cao b, Hiệu xã hội: đánh giá theo tiêu như: phát triển dân số, giải việc làm, phát triển đời sống văn hoá tinh thần, giáo dục, y tế, mức độ đầu tư, khả ứng dụng, mức độ rủi ro… c, Hiệu môi trường: đánh giá thơng qua hoạt động bảo vệ yếu tố môi trường thiên nhiên như: bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chống xói mịn, bảo vệ rừng phát triển rừng, hạn chế yếu tố gây ô nhiễm môi trường, tổ chức sử dụng đất theo quan điểm sinh thái bền vững d, Hiệu tổng hợp: Một phương án, loại hình sử dụng đất hay (108)1 1 min min ( ) ( ) max max n n f f f fn Ect hoac hoac x f f f fn n         (34) Trong đó: - ECT: tiêu hiệu tổng hợp - f1, fn: đại lượng, tiêu tham gia vào tính tốn - fmax: giá trị cực đại đại lượng tham gia tính tốn, thường tiêu kinh tế (NPV, BCR, IRR) tiêu xã hội (như giá trị đầu tư công lao động, giá trị sản phẩm) tiêu môi trường (khả giữ nước rừng, tính đa dạng sinh học cao nhất…) Nói chung tiêu mà giá trị đạt lớn tốt lấy fmax làm tiêu chuẩn so sánh - fmin: giá trị cực tiểu đại lượng tham gia tính tốn, thường tiêu như: giá trị đầu tư thấp nhất, giá thành sản phẩm… Nói chung tiêu mà giá trị thấp tốt lấy giá trị cực tiểu (fmin) làm tiêu chuẩn so sánh - n: số đại lượng tham gia vào tính tốn (109)Chương 6: quy hoạch sử dụng đất cấp vi mô theo phương pháp đánh giá nông thơn có tham gia người dân 6.1 Phương pháp đánh giá nơng thơn có tham gia người dân (PRA) QHSDĐ lập kế hoạch sử dụng đất vi mô 6.1.1 Khái niệm PRA 6 1.1.1 Khái niệm - PRA chữ viết tắt ba từ tiếng Anh: Participatory Rural Appraisal, nghĩa phương pháp đánh giá nơng thơn có tham gia người dân PRA bao gồm loạt cách tiếp cận phương pháp khuyến khích, lơi người dân nông thôn tham gia chia sẻ, thảo luận phân tích kiến thức họ đời sống điều kiện nơng thơn để họ chủ động tự đề giải pháp, lập kế hoạch thực giải pháp nhằm giải vấn đề họ liên quan đến họ - Với khái niệm trên, PRA áp dụng cho tất lĩnh vực liên quan đến phát triển nông thôn như: phát triển kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp, y tế giáo dục văn hoá xã hội (vấn đề giới, tín dụng, kế hoạch hố gia đình…) 61.1.2 Sự hình thành phát triển PRA - Trên giới: + Vào thập kỷ 80 kỷ XX, phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn (RRA) cịn gọi phương pháp chuyên gia sử dụng rộng rãi vào chương trình phát triển nơng thơn Nhưng phương pháp bộc lộ số hạn chế là: cán phát triển nông thôn (các chuyên gia thuộc ngành) thu thập thông tin từ người dân họ tự xử lý, lưu giữ không chia xẻ với người dân, dùng kết RRA cho mục đích lập kế hoạch phát triển thôn theo kiểu can thiệp từ bên ngồi, kết thực hạn chế người dân gần bị xem trình lập kế hoạch phát triển, họ thờ với công việc thực kế hoạch Do người ta nhận thấy cần thay đổi thái độ cách ứng xử, cách tiếp cận hướng tới người dân RRA sang trình học hỏi từ người dân để thu thập thơng tin người dân phân tích, lập kế hoạch (110)+ Sau vào đầu năm 90 kỷ XX bùng nổ sử dụng PRA ấn Độ nước Châu á, Châu Phi vào dự án phát triển nơng thơn Tiếp theo tiếp nhận PRA tổ chức quốc tế tổ chức phi phủ chương trình, dự án nước phát triển Đã có nhiều hội thảo quốc tế PRA PRA tiếp tục phát triển sử dụng rộng rãi - Việt Nam: + PRA coi công cụ lập kế hoạch phát triển có tham gia người dân áp dụng chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Thuỷ Điển SIDA tài trợ vào cuối năm 1991 Đây chương trình sử dụng PRA cách có hệ thống địa bàn rộng thời gian dài Từ năm 1991 - 1994 sử dụng PRA lập kế hoạch phát triển cho 70 thơn thuộc tỉnh vùng núi phía Bắc Cho đến áp dụng cho gần 200 cộng đồng thơn bản, phương pháp PRA ngày hồn thiện để phù hợp với điều kiện nông thôn miền núi Việt Nam + Những năm gần đây, chương trình SIDA tài trợ, chương trình phủ, tổ chức phi phủ, tổ chức quốc tế áp dụng PRA chương trình dự án liên quan đến phát triển nông thôn Việt Nam mang lại thành công định việc khai thác phát huy nguồn lực cuả cộng đồng vào phát triển kinh tế, văn hố xã hội nơng thơn miền núi, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên… 6.1.1.3 Những đặc điểm ưu điểm chủ yếu PRA a, Những đặc điểm chủ yếu PRA: - Phương pháp luận PRA xây dựng dựa kiến thức lực vốn có nơng dân xác định vấn đề, định, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện… để phát triển cộng đồng - PRA sử dụng kỹ thuật thu hút tham gia người dân kỹ thúc đẩy tạo điều kiện cán - PRA tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia tự nguyện, sáng tạo vào trình xác định vấn đề, xác định mục tiêu, định, thực hiện, giám sát đánh giá - Các hoạt động PRA chủ yếu tập trung vào phát triển cộng đồng cách bền vững thông qua nỗ lực cộng đồng - PRA đề cao thái độ học hỏi, chia sẻ, trao đổi thúc đẩy cán b, Những ưu điểm PRA (111)- PRA tạo trình học hỏi hai phía cán trường người dân - PRA cho phép nhóm người sống làng tự đề giải pháp phù hợp với họ để thực đạt mục đích - Thơng qua PRA, thành viên làng nhận thấy tiếng nói lắng nghe ghi nhận để thúc đẩy đóng góp chung - Thơng qua PRA người dân cán thử thách để phát triển thôn - Mọi người thôn thu hút tham gia vào lập kế hoạch, thực hiện, giám sát đánh giá, tạo công dân chủ việc tham gia phát triển nơng thơn Tuy nhiên, PRA có số khó khăn q trình thực như: Thời gian thực tương đối dài, thực thơn địi hỏi nhiều người tham gia ảnh hưởng đến sản xuất, vào lúc mùa vụ Tổ cán PRA gồm nhiều người điều kiện thời tiết, mùa vụ, phong tục tập quán thôn trở ngại khó khăn thực PRA 6.1.1.4 Một số kỹ thuật công cụ PRA a,Bộ công cụ PRA: - Công cụ PRA cách làm hay kỹ thuật sử dụng phương pháp khác nhằm thu hút người dân tham gia vào trình đánh giá, phân tích lập kế hoạch phát triển cộng đồng Có nhiều cơng cụ PRA khác sử dụng tuỳ theo lĩnh vực nội dung công việc gọi công cụ PRA Mỗi công cụ PRA thường bao gồm hay nhiều phương pháp khác Ví dụ cơng cụ điều tra tuyến (hay lát cắt) kết hợp nhiều phương pháp thời gian địa điểm như: khảo sát trường, vấn, thảo luận nhóm Đây đặc điểm cơng cụ PRA địi hỏi người sử dụng phải có kỹ kinh nghiệm sử dụng cơng cụ PRA - Có thể phân chia công cụ PRA thành loại sau: + Các cơng cụ phân tích khơng gian: Xây dựng sa bàn, vẽ sơ đồ thôn bản, điều tra theo tuyến xây dựng lát cắt thôn bản… + Các cơng cụ phân tích thời gian: Lập biểu đồ hướng thời gian (biểu đồ dạng cột, dạng trịn, dạng đồ thị…), lập lược sử thơn bản… + Các cơng cụ phân tích cấu: Lập bảng biểu, biểu đồ cấu… + Các công cụ phân tích ảnh hưởng quan hệ: lập biểu đồ hình cây, biểu đồ quan hệ, xây dựng lịch mùa vụ, sơ đồ VENN, sơ đồ hội… (112)Tuỳ theo nội dung công việc lĩnh vực, mục đích hoạt động mà lựa chọn cơng cụ PRA thích hợp b, Một số kỹ thuật sử dụng công cụ PRA: - Thu thập tài liệu có sẵn: + Tài liệu có sẵn bao gồm hệ thống thơng tin, liệu địa phương, kết nghiên cứu, hoạt động dự án địa phương… + Các nguồn cung cấp tài liệu gồm: quan quyền, quan chun mơn, tổ chức dự án, chương trình hoạt động địa phương tài liệu xuất có liên quan + Phương pháp thu thập: liệt kê tài liệu thông tin cần thu thập, liên hệ với quan cung cấp, tiến hành thu thập, chụp kiểm tra thông tin quan sát trực tiếp kiểm tra chéo - Tạo lập mối quan hệ: Các hoạt động PRA thơng qua q trình giao tiếp, việc tạo lập mối quan hệ với người dân cần thiết xem trao đổi tương quan bình đẳng cán trường với người dân địa phương, tạo tin tưởng, liên kết hoà hợp để nâng cao chất lượng hiệu công việc Để tạo lập mối quan hệ cần có kỹ giao tiếp như: Sự ý quan sát, lắng nghe, phản ánh, trao đổi…Một số kỹ tạo lập quan hệ thực PRA như: + Gặp gỡ lãnh đạo thôn nhà chức trách địa phương + Bắt đầu công việc với người dân tiếp cận nhanh mặc cảm + Giải thích thật rõ lý đồn PRA đến làm việc cơng việc làm + Thể chân thành với người dân + Lựa chọn thời gian địa điểm mà người dân làm việc thuận lợi - Làm việc với nhóm sở thích: Nhóm sở thích bao gồm số nơng dân có nguyện vọng hoạt động hay lĩnh vực Mục đích làm việc với nhóm sở thích để thu thập thơng tin có thấu hiểu cần thiết nhu cầu họ Khi làm việc với nhóm sở thích cần chuẩn bị danh sách nhóm sở thích dự kiến thành lập, ghi rõ tên nhóm sở thích, cá nhân tham gia địa liên hệ, tập trung tạo lập mối quan hệ với nhóm sở thích, đặt thành viên nhóm vào việc thực công cụ PRA thu hút họ tham gia kiểm tra tính thực tiễn thơng tin thu thập (113)vấn, lựa chọn người cung cấp thông tin, lựa chọn thời gian địa điểm, hỏi câu thích hợp, sử dụng câu hỏi mở, ghi chép chi tiết điều chỉnh câu hỏi làm lên vấn đề chính, kiểm tra tính thực tiễn thông tin cung cấp - Họp dân: Họp dân thể tham gia đóng góp đầy đủ người dân PRA Trong PRA tổ chức nhiều họp dân nhằm: Kiểm tra bổ sung thông tin, bổ sung thống giải pháp, thống chương trình hành động cam kết thực Để tổ chức họp dân thành công cần thực bước sau: + Chuẩn bị: Xác định mục tiêu, chuẩn bị nội dung họp, chuẩn bị địa điểm, ánh sáng… thông báo thời gian, thành phần mời họp + Tiến hành họp: Giới thiệu thành phần, nêu rõ mục đích, nội dung họp, trình bày vấn đề cần thảo luận, tạo điều kiện cho người phát biểu, tổng hợp ý kiến, kết luận kết thúc họp 6.1.2 Sự tham gia người dân lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ 6.1.2.1 Sự cần thiết phải có tham gia, quan niệm tham gia hình thức tham gia người dân lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ a, Sự cần thiết phải có tham gia quan niệm tham gia người dân công tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô: - Mục đích QHSDĐ lập kế hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu bền vững tài nguyên đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường, phục vụ nhu cầu ngày tăng đời sống người - Với đối tượng quy hoạch tầm vi mô, quy hoạch sử dụng đất thực chất việc bố trí lại việc sử dụng đất đai cho hợp lý hiệu hơn, hoạch định hoàn thiện ranh giới đất đai theo mục đích sử dụng giao cho chủ sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sử dụng đất quản lý sử dụng có hiệu đất đai giao theo quy hoạch kế hoạch Trên địa bàn xã nông thôn miền núi, chủ sử dụng đất hộ gia đình người dân sống địa bàn thôn (114)chủ động thực hiện, tính khả thi phương án QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất cao - Sự tham gia khơng có nghĩa người dân tham gia trực tiếp vào tất hoạt động trình quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất, mà có nghĩa cá nhân, nam giới nữ giới, không phân biệt thành phần dân tộc vị trí xã hội cộng đồng cần phải có hội để tham gia vào công tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ, họ muốn họ có điều kiện tham gia - Vì nhiều lý văn hố, xã hội kinh tế khác tất người phải tham gia với mức độ theo cách Vấn đề phải đảm bảo phận dân cư xã thơn phải đóng góp tham gia vào công tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất địa phương cần ý tới người mà thông thường không mời tham gia vào trình định cộng đồng, người mà nghe tiếng nói họ Vì vậy, với việc tranh thủ phát huy tham gia cán thôn người dân có điều kiện, có kinh nghệm cần phải xác định hoạt động cụ thể để đảm bảo dân tộc thiểu số, phụ nữ người dân nghèo, khó khăn trình bày nhu cầu nguyện vọng họ, đóng góp ý kiến tham gia vào qúa trình quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất, kể hưởng lợi từ kết qủa cơng tác b, Các hình thức tham gia - Từ nhận thức cần thiết nêu trên, có nhiều hình thức tham gia khác nhau, chia làm hai hình thức sau: + Sự tham gia trực tiếp người dân: Khi cá nhân người dân trực tiếp trình bày quan điểm mình, với tư cách cá nhân tham gia thảo luận, bỏ phiếu định hoạt động + Tham gia gián tiếp: người dân thơng qua người đại diện mình, phận dân cư tham gia vào hoạt động trình quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất - Như vậy, để đạt hiệu mục đích u cầu đặt ra, cơng tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất bao gồm tham gia gián tiếp tham gia trực tiếp người dân Cụ thể đòi hỏi tham gia tích cực đối tượng: + Các cán chủ chốt địa phương có liên quan đến quản lý sử dụng đất (chủ tịch UBND xã, lãnh đạo ban ngành, trưởng thôn bản) đại diện cho quyền, cho tổ chức địa phương (115)Tuỳ theo đối tượng mà mức độ tham gia trực tiếp, gián tiếp khác Với cấp xã, tham gia gián tiếp chiếm ưu hơn, thôn hộ gia đình tham gia trực tiếp chiếm vị trí đạo - Sự tham gia người dân phải đảm bảo tự nguyện dân chủ suốt trình thực hiện: tham dự họp, cung cấp thông tin, phản ánh nhu cầu nguyện vọng tham gia xác định trạng, thảo luận trao đổi, phân tích định… 6.1.2.2 Các hoạt động biện pháp tăng cường tham gia quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất vi mô a, Các hoạt động tham gia quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất vi mô - Sự tham gia vào việc tổ chức thực việc quản lý trình quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất: + Khi thành lập ban đạo, tổ công tác cần ý thành phần tham gia (kể từ cấp huyện đặc biệt Ban đạo xã, tổ công tác thôn bản) Phải đảm bảo Ban đạo tổ cơng tác có đầy đủ thành phần có liên quan tham gia tuỳ theo đối tượng cụ thể, ý lựa chọn người dân hiểu biết đại diện cho phận dân cư: dân tộc, lứa tuổi, nam nữ, … tham gia + Tham gia việc lập kế hoạch làm việc chi tiết, giám sát đánh giá: có thành phần ban đạo, người dân có điều kiện tham gia việc lập kế hoạch làm việc tổ chức đạo thực kế hoạch Trong đề cập đến khía cạnh, hoạt động cụ thể, hình thức tham gia người tham gia thực kế hoạch… đồng thời giám sát đánh giá kết hoạt động mức độ tham gia - Sự tham gia vào thu thập thông tin: tham gia vào cung cấp, thu thập thơng tin có, đánh giá chất lượng khả sử dụng thông tin, tham gia vào việc thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất địa bàn - Sự tham gia vào QHSDĐ lập kế hoạch sử dụng đất: tham gia hoạt động phân tích thơng tin, xác định mục tiêu phát triển, tham gia thảo luận đưa phương án QHSDĐ thảo luận lựa chọn, đề xuất phương án lựa chọn, lập kế hoạch sử dụng đất định kỳ sửa, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Ngồi người dân có điều kiện khả tham gia vấn đề giao đất với hoạt động cụ thể công việc giao b, Các biện pháp tăng cường tham gia (116)- Tổ chức hoạt động cụ thể sinh động: xác định rõ thành phần tham gia từ đầu, làm rõ lợi ích dân địa phương, bổn phận trách nhiệm người tham gia, tận dụng khả sử dụng ngôn ngữ địa phương, lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ địa phương, đưa câu hỏi… - Các công cụ PRA cần sử dụng thành thạo trình quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất c, Các công cụ PRA sử dụng quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô - Như biết PRA áp dụng tất lĩnh vực có liên quan đến phát triển nông thôn với nhiều loại công cụ khác Trong quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất thường áp dụng công cụ sau đây: + Thu thập phân tích tài liệu sẵn có + Xây dựng sa bàn thôn + Vẽ sơ đồ thôn - sơ đồ trạng, sơ đồ QHSDĐ thôn + Đi lát cắt, điều tra theo tuyến vẽ sơ đồ mặt cắt sử dụng đất thơn + Phân tích lịch sử thơn + Xây dựng biểu đồ hướng thời gian phân tích biến động + Phân tích lịch mùa vụ + Phân tích tổ chức, xây dựng biểu đồ VENN + Nghiên cứu trường hay nghiên cứu điểm + Làm việc nhóm nơng dân - nhóm sở thích + Trình bày phân tích, sơ đồ SWOT, phân tích Why + Phân tích kinh tế hộ gia đình + Phân loại, xếp hạng, cho điểm (phân loại trồng vật nuôi) + Phiếu thăm dị + Thảo luận nhóm, động não, họp dân + Lập kế hoạch, dự toán, thực giám sát có tham gia người dân - Khi sử dụng công cụ PRA cần ý ngun tắc sau đây: + Ln có thái độ tích cực học hỏi người dân kiến thức kinh nghiệm, điều kiện sống sản xuất họ sử dụng mềm dẻo phương pháp, tạo hội, tạo quan hệ kiểm tra chéo thông tin (117)+ Sử dụng tối ưu phương pháp công cụ, tức phải cân nhắc số lượng, hợp lý, xác thời gian áp dụng phương pháp công cụ + Ln tìm kiếm mặt từ phía người dân (học hỏi từ điểm hợp lý không hợp lý, từ người ủng hộ không ủng hộ…) Hãy dân tự làm, tạo điều kiện cho họ tự điều tra, phân tích, trình bày, tự định vấn đề họ + Cán trường tự phê bình, tự kiểm tra thái độ phong cách ứng xử làm việc với người dân chịu trách nhiệm cá nhân cơng việc đảm nhiệm + Cùng chia sẻ, tạo hội làm việc, sống, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, tâm tư người dân với với cán trường + Sử dụng công cụ PRA mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, khơng máy móc phương pháp cơng cụ PRA khơng phải công thức cứng nhắc, bất di bất dịch Chính cán trường (cán đánh giá nông thôn) phải học hỏi đúc kết kinh nghiệm để sử dụng công cụ PRA vào cơng việc cách có hiệu 6.1.2.3 Các nguyên tắc đạo quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất có người dân tham gia Quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cho đối tượng tầm vi mơ (xã, thơn hộ gia đình) nói chung phải đảm bảo nguyên tắc yêu cầu chung công tác quy hoạch kế hoạch song đối tượng tầm vi mơ có liên quan trực tiếp tới đời sống quyền lợi người dân có đặc điểm khác với đối tượng tầm vĩ mơ có tham gia trực tiếp người dân công tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất Vì để công tác đáp ứng yêu cầu phát huy hiệu quả, tiến hành công tác QHSDĐ lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ có người dân tham gia cần tuân thủ số nguyên tăc đạo sau đây: a, Quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ có người dân tham gia phải phù hợp với luật pháp chế độ sách nhà nước có liên quan lĩnh vực quản lý sử dụng đất, phù hợp với phương hướng quy hoạch phát triển chung khu vực Cụ thể là: - Phù hợp với hiến pháp, với pháp luật: luật đất đai, luật bảo vệ phát triển rừng, luật bảo vệ môi trường luật văn luật có liên quan (các nghị định phủ, thơng tư hướng dẫn ngành có liên quan quy định địa phương lĩnh vực quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất) (118)của đơn vị hành cấp trực tiếp (cấp huyện, cấp xã) đơn vị có liên quan địa bàn b, Kết hợp hài hoà ưu tiên cho nhu cầu nhiệm vụ chung nhà nước nhu cầu, nguyện vọng quyền lợi người dân Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vi mô phải tuân thủ, phục tùng thực phương hướng phát triển chung tầm vĩ mô, phải tập trung ưu tiên cho mục tiêu phát triển lợi ích chung khu vực, nhà nước, song đồng thời phải quan tâm thoả đáng tới lợi ích, nhu câù nguyện vọng người dân địa phương, người trực tiếp tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổ chức thực phương án quy hoạch, kế hoạch địa bàn quản lý họ Nếu khơng quan tâm thoả đáng tới lợi ích nhu cầu nguyện vọng họ mà quan tâm tới ưu tiên nhà nước chắn tính khả thi phương án quy hoạch kế hoạch khơng cao khơng muốn nói bị phá vỡ c, Đảm bảo kết hợp hài hoà cân đối phương pháp tiếp cận từ trên xuống với tiếp cận từ lên, không thay phương pháp tiếp cận từ xuống tiếp cận từ lên cách cực đoan mà phải phối hợp cách hợp lý đảm bảo quan tâm hỗ trợ có hiệu từ xuống tạo điều kiện cho tham gia tích cực người dân d, Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, ổn định nơng thơn có sự tham gia triệt để người dân, người dân có quyền tham gia trong trình định, ý kiến tơn trọng, bình đẳng nam nữ, dân tộc, phận dân cư…Đảm bảo người có hội điều kiện tham gia phát huy hết khả tinh thần tự nguyện, khơng áp đặt, ép buộc, định phải công khai quan tâm hợp lý, hài hoà thoả đáng tới lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, phận dân cư hộ, cá nhân cộng đồng e, Quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất cho đối tượng được tiến hành đối tượng giao đất gắn với việc hoạch định, hoàn thiện ranh giới đất đai Đây nguyên tắc chung tiến hành quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất cho đối tượng nào, kể tầm vĩ mô vi mô Đối với xã, ranh giới đất đai xác định rõ thực thị 364/CT ngày 6/11/1991 chủ tịch HĐBT (nay phủ) Khi QHSDĐ cấp xã cần làm rõ hồn thiện ranh giới hành xã, ranh giới đất đai cộng đồng thôn tổ chức, đơn vị có địa bàn xã Trên sở QHSDĐ thơn hồn thiện việc hoạch định ranh giới giao đất cho tổ chức, đơn vị, hộ gia đình thơn đó, làm sở lập kế hoạch sử dụng đất đơn vị hộ gia đình thơn (119)f, Trong tổ chức thực hiện: Xã đơn vị tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất, hoàn thiện việc hoạch định ranh giới đất đai lập kế hoạch sử dụng đất cho xã đơn vị, đối tượng địa bàn đạo Ban đạo huyện, trực tiếp UBND huyện với phối hợp đạo chặt chẽ ngành có liên quan: kinh tế kế hoạch, địa chính, nơng nghiệp phát triển nông thôn, kiểm lâm, giao thông, thủy lợi, xây dựng… Để tổ chức thực có hiệu quả, phải đảm bảo: - Trong trình thực hiện, cần nỗ lực phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác người dân địa phương với cán bộ, kỹ thuật viên cấp ngành xuống xã, thôn làm việc Cán cần giúp người dân hiểu sách chế độ có liên quan, hỗ trợ hướng dẫn họ hoàn thành nội dung cơng việc, thủ tục hành trình quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất đặc biệt hoạch định ranh giới đất đai giao đất Làm cho người dân thấy việc làm họ, làm lợi ích họ, từ họ thấy trách nhiệm tự giác, chủ động, nhiệt tình tham gia với ý thức tinh thần trách nhiệm cao - Phải đảm bảo thoả mãn yêu cầu phổ cập, đào tạo hỗ trợ mặt kỹ thuật, đồng thời mặt tài cho tham gia người dân Mở lớp đào tạo, tập huấn tạo điều kiện cho người dân tiếp thu kiến thức kỹ thuật nắm chế độ sách có liên quan, đồng thời có đầu tư mặt tài mức độ định đảm bảo nhu cầu phổ cập tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tham gia (vì thường dân nghèo, họ khơng có điều kiện thời gian công sức để giành cho công việc khơng có hỗ trợ định mặt kinh phí mức độ tối thiểu) g, Quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất hoạch định ranh giới đất đai phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với môi trường chung cộng đồng hướng tới phát triển bền vững, tức phải đảm bảo: - Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa phương trình độ phát triển cộng đồng - Phù hợp với phương hướng, trình độ phát triển chung khu vực, tôn trọng kinh nghiệm phong tục tập quán tốt địa phương - Phù hợp với quỹ đất nhân lực địa bàn - Ranh giới đất đai đơn vị, mục đích sử dụng phải rõ ràng, dễ nhận biết bền vững, thống đồ thực địa, thống đơn vị, cá nhân có liên quan, hồn thành thủ tục pháp lý cần thiết theo luật định - Đảm bảo sử dụng hợp lý, có hiệu tài nguyên đất đai thời gian trước mắt phát triển bền vững lâu dài tương lai (120)6.2.1 Đặc điểm, tính chất quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô 6.2.1.1 Đặc điểm Quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ có người dân tham gia thực cho đối tượng xã, thơn hộ gia đình với đặc điểm chủ yếu có liên quan tới cơng tác quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất sau: - Đây địa bàn nông thôn mà phần lớn nông thôn miền núi với sản xuất nơng lâm nghiệp chính, kinh tế xã hội cịn phát triển, quy mơ sản xuất nhỏ lạc hậu, tính chất tự cung tự cấp cịn lớn, tác động kinh tế nhà nước cịn không đồng - Cơ cấu xã hội địa bàn chủ yếu nông dân (tập thể cá thể) nhiều dân tộc khác nhau, có truyền thống lao động cần cù, có nhiều phong tục tốt đẹp song cịn số dân tộc có tập quán lạc hậu - Cơ sở hạ tầng nơng thơn cịn nghèo nàn, giao thơng nhìn chung phát triển, đời sống vật chất tinh thần nói chung cịn nhiều khó khăn - Trình độ dân trí nói chung thấp, thơng tin cịn nghèo nàn, hiểu biết người dân văn hoá, xã hội chủ trương sách Đảng nhà nước cịn nhiều hạn chế 6.2.1.2 Tính chất Từ đặc điểm đây, để quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ đảm bảo tính khả thi cao phát huy tác dụng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa bàn, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ phải đảm bảo tính chất sau đây: - Tính trị: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vi mô phải dựa chủ trương đường lối, chế độ sách Đảng nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương sở chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quốc gia quy hoạch tổng thể vùng, tỉnh, huyện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hố, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn - Tính khoa học: Nghĩa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo cân đối nhu cầu sử dụng đất khả quỹ đất đai, đảm bảo phù hợp trồng vật nuôi với điều kiện sinh thái môi trường, phát huy hiệu cao trước mắt bền vững lâu dài quản lý sử dụng đất (121)hướng quy hoạch phát triển chung địa phương, vừa phải xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng người dân, quan tâm thoả đáng đến lợi ích đáng trước mắt lâu dài người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc người người nghèo Đồng thời phải phù hợp với điều kiện trình độ người dân, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương khả đầu tư hỗ trợ nhà nước, đảm bảo tính khả thi cao Để đảm bảo tính chất nêu trên, mặt phương pháp quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ địi hỏi phải có tham gia trực tiếp người dân với hỗ trợ, hướng dẫn cán kỹ thuật, chuyên gia cấp ngành có liên quan, phải vận dụng cách tổng hợp phương pháp công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, tuân thủ theo nguyên tắc đạo quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp vi mơ có người dân tham gia, đặc biệt giải tốt mối quan hệ phương pháp tiếp cận từ xuống với tiếp cận từ lên cách hài hoà, cân đối, đồng thời phương pháp phải đơn giản, tốn kém, dễ thực hiện, đảm bảo tính thực tiễn tính khoa học q trình thực 6.2.2 Tăng cường tham gia người dân quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã Nội dung, phương pháp trình tự thực quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã nghiên cứu kỹ chương V chương VI đề cập tới vấn đề cần ý để đảm bảo tham gia có hiệu người dân trình thực cơng tác này: - Trong cơng tác chuẩn bị: + Khi thành lập ban đạo đặc biệt tổ công tác cần ý thành phần tham gia, cán chủ chốt ban ngành xã, trưởng thôn bản, cần có tham gia người dân đại diện cho phận dân cư địa bàn (dân tộc, nam nữ, lứa tuổi, ngành nghề…) ý lựa chọn người hiểu biết, có kinh nghiệm… để tham gia có hiệu + Khi xây dựng đề cương, kế hoạch công tác cần ý phương pháp thực nội dung công việc đảm bảo phát huy tranh thủ tối đa tham gia người dân trình thực - Trong điều tra điều kiện bản: Cùng với phát huy vai trò người dân tham gia vào ban đạo tổ công tác, cần tăng cường tiếp cận thu thập thông tin từ người dân khác sống địa bàn Sử dụng có hiệu cơng cụ PRA thu thập phân tích thơng tin - Trong phân tích tổng hợp số liệu, xây dựng phương án QHSDĐ kế hoạch sử dụng đất: (122)và lựa chọn phương án QHSDĐ Đặc biệt tăng cường tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia xây dựng phương án + Trình HĐND xã thơng qua trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 6.2.3 Quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp thơn có người dân tham gia 6.2.3.1 Đặc điểm nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thôn - Thôn đơn vị địa lý nhân văn, khơng phải đơn vị hành chính, đơn vị quản lý nhà nước đất đai Thôn thường hình thành từ lâu đời lịch sử để lại (cũng có thơn thành lập thời gian gần đây) - Trên diện tích đất đai tự nhiên thơn hoạch định quy hoạch sử dụng đất cấp xã, tiến hành quy hoạch sử dụng tối ưu đất đai đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp xã, cụ thể hoá nội dung quy hoạch cấp xã địa bàn thôn bản, đồng thời phát huy lợi địa bàn, phục vụ trực tiếp cho việc phát triển lợi ích cộng đồng, đáp ứng cao nhu cầu nguyện vọng người dân cộng đồng thôn - Quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất thơn người dân thực với hỗ trợ cán chuyên môn, gắn với việc hồn thiện cơng tác giao đất giao rừng, hoàn thiện ranh giới đất đai hộ gia đình chủ sử dụng đất địa bàn, làm sở cho việc lập kế hoạch sử dụng đất cho hộ gia đình địa bàn thôn - Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thôn bản: + Bằng công cụ phương pháp PRA tiến hành điều tra thu thập thông tin, tài liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thôn bản, đánh giá trạng sử dụng đất tiềm đất đai, kết hợp phương hướng phát triển (trong quy hoạch cấp xã) nhu cầu nguyện vọng người dân để xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất cho thôn + Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thôn việc cụ thể hố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã kết hợp với việc thoả mãn nhu cầu phát triển nguyện vọng người dân địa phương Trên địa bàn thôn bản, đất đai hoạch định theo chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất biện pháp kinh doanh cụ thể, sở để đề xuất giải pháp thực kế hoạch thực 6.2.3.2 Tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoach sử dụng đất thôn (123)- Căn kế hoạch đạo xã, thành lập tổ công tác quy hoạch sử dụng đất thôn trưởng thôn làm tổ trưởng, thành viên bao gồm cán địa xã cán xã có liên quan, cán kỹ thuật chuyên môn từ cấp xuống hỗ trợ đặc biệt thành viên người dân thôn Chú ý lựa chọn người có hiểu biết kinh nghiệm sản xuất, đại diện theo lứa tuổi, thành phần dân tộc, nam nữ - Xây dựng đề cương kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết với nội dung, trình tự phương pháp thực hiện, có phân cơng trách nhiệm cụ thể tới phận cá nhân, có kế hoạch thời gian thực yêu cầu chất lượng nhiệm vụ tới công việc - Tổ chức họp dân tồn thơn thống mục đích yêu cầu kế hoạch hành động, tập hợp thu thập thông tin ban đầu b, Sử dụng công cụ phương pháp PRA để tiến hành điều tra thu thập thông tin lập phương án quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cho thôn - Điều tra điều kiện bản: + Thu thập thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thôn + Xây dựng lược sử phát triển thôn bản, phân tích q trình sử dụng đất qua thời kỳ + Xây dựng sơ đồ trạng thôn, lập sa bàn trạng thôn + Đi lát cắt, xây dựng sơ đồ lát cắt thôn + Phân tích lựa chọn trồng, vật ni + Điều tra kinh tế hộ, phân loại hộ, phân tích kinh tế hộ + Phân tích lịch mùa vụ xây dựng lịch mùa vụ… - Quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất thôn bản: + Phân tích vấn đề, xác định khó khăn thuận lợi, tồn công tác quản lý sử dụng đất, đánh giá tiềm đất đai… + Xác định phương hướng nhiệm vụ sử dụng đất sở định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa bàn + Hoạch định hoàn thiện ranh giới đất đai chủ sử dụng đất địa bàn + Quy hoạch đất đai theo mục đích sử dụng nội dung nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Quy hoạch đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng… đề xuất giải pháp thực + Xây dựng sơ đồ quy hoạch sử dụng đất thôn (124)trong cụ thể kế hoạch thực đến năm Nội dung phương pháp tiến hành phân kỳ kế hoạch lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu năm cuối tương tự cấp xã + Viết báo cáo thuyết minh - Tổ chức họp dân lấy ý kiến, hồn thiện, thơng qua họp dân tồn thơn, trình hội đồng nhân dân UBND xã thơng qua trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chú ý: Trong qúa trình thực nội dung phải triệt để sử dụng công cụ phương pháp PRA, tạo điều kiện cho người dân thơn có điều kiện tham gia tối đa có hiệu cao q trình quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất 6.2.4 Lập kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình - Kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình phận quy hoạch sử dụng đất thơn bản, chi tiết hoá, cụ thể hoá nội dung quản lý sử dụng đất địa bàn thôn đến hộ gia đình sở để tổng hợp nội dung sản xuất nhu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thôn - Kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình xây dựng sở quỹ đất giao vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thôn bản, chủ hộ chịu trách nhiệm có tư vấn cán kỹ thuật Nó phải xuất phát từ hồn cảnh điều kiện nhu cầu cụ thể hộ gia đình, hộ gia đình phải nhận thức vấn đề, tự giác chủ động xây dựng kế hoạch thực kế hoạch sử dụng đất xây dựng lên - Nội dung kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình bao gồm: + Những thơng tin hộ: Nhân khẩu, nhân lực, diện tích loại đất đai quản lý sử dụng, hoạt động sản xuất nơng lâm ngư nghiệp (diện tích, suất, sản lượng), ngành nghề khác, thu nhập `hàng năm từ nguồn, mức sống nhu cầu, trình độ dân trí, kinh nghiệm sản xuất, tài sản khả đầu tư, sơ đồ trạng sử dụng đất hộ gia đình + Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình: Căn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thôn bản, vào điều kiện cụ thể hộ gia đình, xác định phương hướng mục tiêu sử dụng đất hộ gia đình hoạt động sản xuất, ngành nghề, tiến hành phân bổ sử dụng đất cho mục đích sử dụng, xác định nhu cầu biện pháp để thực kế hoạch (về lao động, vốn, kỹ thuật) Xây dựng sơ đồ kế hoạch sử dụng đất hộ gia đình (125)Tài liệu tham khảo 1 M.A Ghendelman Thiết kế quy hoạch đất - NXB Bông lúa - Moskva - 1986 (bản tiếng Nga) 2 Hiram D Dias B W.E Wickramayake - Quy hoạch phát triển nông thôn AII Bangkok - 1983 (Bản tiếng Anh) 3 Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất FAO 1992 4 Đồn Cơng Quỳ - Nguyễn Quang Học Giáo trình quy hoạch sử dụng đất Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội - 1999 5 Lê Sỹ Việt - Trần Hữu Viên - Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp- Trường Đại học Lâm nghiệp - NXB Nông nghiệp - Hà Nội - 1999 Hà Quang Khải - Trần Thanh Bình - Trần Hữu Viên- Quản lý sử dụng đất - Bài giảng - Trường Đại học Lâm nghiệp - 2000 7 Nguyễn Nhật Tân - Nguyễn Thị Vòng: Quy hoạch vùng lãnh thổ Bài giảng - Trường Đại học Nông nghiệp I - HN 8 Nguyễn Bá Ngãi PRA cho nghiên cứu phát triển - Tài liệu giảng dạy 2003 Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà - Chương trình hợp tác kỹ thuật CHXHCN Việt Nam - CHLB Đức: Bộ tài liệu đào tạo lâm nghiệp cộng đồng - NXB Nông nghiệp - 2004 10 Cục Kiểm lâm: Giao đất lâm nghiệp - NXB Nông nghiệp Hà Nội - 1995 11 Luật Đất đai - Năm 2003 12 Luật Bảo vệ phát triển rừng - Năm 2004 13 Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 phủ thi hành luật Đất đai 14 Thông tư số 30/2004/TT - BTNMT ngày 1/11/2004 Bộ Tài nguyên môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (126) n o t V P N N         
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giảng, Bai giảng

Hình ảnh liên quan

+ Khu vực có địa hình cao, thoát nước tốt, nền đất đáp ứng yêu cầu xây dựng và kiến trúc - Bai giảng

hu.

vực có địa hình cao, thoát nước tốt, nền đất đáp ứng yêu cầu xây dựng và kiến trúc Xem tại trang 85 của tài liệu.