0

Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

28 12 0
  • Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:01

Môi trư ng và các nhân t sinh thái... Quan h cùng loài và khác loài.[r] (1)(2)Ch n ph ương án tr l i ả nh t: Câu Ơ nhi m mơi tr ư ng hi n t ệ ng: A Môi trư ng t nhiên b b n, ị ẩ đ ng th i tính ch t v t lí, hố h c, sinh h c c a môi ấ ậ ọ ủ trư ng b thay đ i gây tác h i ạ đ n ế đ i s ng ờ ố c a ng ư i sinh v t khác. B Môi trư ng t nhiên b b n, ị ẩ đ ng th i có nh ng ch t ấ đ c h i cho ng ư i sinh v t khác. C Mơi trư ng t nhiên b nhi m hố ch t đ c h i ho c ch t phóng x ng ư i gây s n xu t ho c chi n tranh. ế D T t c ý ấ ả đ u ề đúng. KI M TRA BÀI CŨ (3)Câu Nguyên nhân ch y u gây ô nhi m môi trủ ế ư ng là: A Do ho t đ ng c a t nhiên nhộ ủ ự ư: núi l a, bão l t, cháy ử r ng ừ B Do m t s sinh v t gây nhộ ố ư loài ti t ch t ế ấ đ c b o v ộ b k thù t n công.ị ẻ C Do ho t đ ng c a ngộ ư i s n xu t sinh ho t.ờ D C A C ả đúng. Câu Th s d ng h p lí tài nguyên thiên nhiên ?ế ử ụ A Là s d ng TNTN ụ đ m b o nhu c u c a xã h i hi n t i nh m ả ệ ạ phát tri n nhanh kinh t ể ế B Là s d ng TNTN ti t ki m h p lí, v a ụ ế ừ đáp ng nhu c u c a ứ XH hi n t i v a trì lâu dài ngu n tài nguyên cho th h ệ ừ ế ệ mai sau. C Là s d ng TNTN có tính toán ụ đ n hi u qu c a l i ích phát ế ả ủ ợ tri n KT cân b ng sinh thái ể D Là hình th c s d ng ti t ki m tài nguyên thiên nhiên ứ ụ ế C (4)CHƯƠNG I: SINH V T VÀ MÔI TRẬ Ư NG.Ờ 1. MÔI TRƯ NG VÀ CÁC NHÂN T SINH THÁIỜ . CH N PHỌ ƯƠNG ÁN TR L I Ả Ờ ĐÚNG NH T:Ấ CÂU MÔI TRƯ NG S NG C A SINH V T LÀ: A T T C NH NG GÌ CĨ TRONG T NHIÊN.Ấ B NƠI SINH V T SINH S NG, G M T T C NH NG KHU Ậ V C BAO QUANH CHÚNG.Ự C NƠI SINH S NG C A SINH V T, BAO G M T T C Ố NH NG GÌ BAO QUANH SINH V T.Ữ D NƠI SINH V T TÌM KI M TH C Ậ Ứ ĂN, G M NH NG KHU Ồ V C MÀ CHÚNG DI CỰ Ư Đ N.Ế BÀI 63 ÔN T P PH N SINH V T VÀ MÔI TRƯ NG. (5)Câu Các lo i môi tr ư ng s ng ph bi n là: ổ ế A Môi trư ng ờ đ t m t ấ ặ đ t.ấ B Môi trư ng nờ ư c.ớ C Môi trư ng sinh v t.ờ ậ D C A, B C.ả Câu 3 Nhân t sinh thái là: A T t c nh ng bao quanh sinh v t.ấ ả ữ ậ B Là nh ng y u t c a môi trữ ế ố ủ ư ng tác ờ đ ng tr c ộ ự ti p ho c gián ti p t i ế ặ ế đ i s ng sinh v t.ờ ố ậ C Là nh ng y u t c a môi trữ ế ố ủ ư ng tác ờ đ ng tr c ộ ự ti p t i ế đ i s ng c a sinh v t.ờ ố ủ ậ D Là nh ng y u t c a mơi trữ ế ố ủ ư ng có quan h ờ ệ m t thi t v i sinh v t.ậ ế ớ ậ D (6)Mơi trư ng Nhân t sinh thái Ví d minh ho Môi trư ng ờ nư cớ Môi trư ng ờ trong đ tấ Môi trư ng ờ trên c nạ Môi trư ng ờ sinh v tậ (7)Môi trư ng Nhân t sinh thái Ví d minh ho Môi trư ng ờ nư cớ - NT vô sinh.- NT h u sinh.ữ - Nhi t - Th c v t, ựệ đ , ánh sáng ậ đ ng v t, VSV ộ Môi trư ng ờ trong đ tấ - NT vô sinh.- NT h u sinh.ữ - Nhi t - Đ ng v t, VSV ộệ đ , ậộ đ m ộ ẩ Môi trư ng ờ trên c nạ - NT vô sinh.- NT h u sinh.ữ - Nhi t - Th c v t, ựệ đ , ánh sáng, ậ đ/v t, ngộ đ m ộ ẩư i ờ Môi trư ng ờ sinh v tậ - NT vô sinh.- NT h u sinh.ữ - Nhi t - Th c v t, ựệ đ , d/dậ đ/v t, ngộ ư ng, ậỡ đ m ộ ẩư i ờ (8)? Th gi i h n sinh thái ?ế ớ ạ A Là gi i h n quy ớ ạ đ nh ph m vi sinh s ng c a sinh v t. B Là gi i h n quy ớ ạ đ nh vùng phân b c a ố ủ sinh v t m t ộ u ki n c th ụ ể C Là gi i h n ch u ớ ạ ị đ ng c a c ơ th sinh v t ậ đ i v i m t nhân t sinh thái nh t ố ớ ấ đ nh. D Là gi i h n ch u ớ ạ ị đ ng c a c ơ th sinh v t ậ đ i v i môi trố ớ ư ng sinh thái nh t ấ đ nh HĐN: Trao đ i nhóm hồn thành B.63.2/SGK. 2 Gi i h n sinh thái. (9)B.63.2 S phân chia nhóm sinh v t d a vào ậ ự gi i h n sinh tháiớ ạ Nhân t sinh thái Nhóm th c v tự ậ Nhóm đ ng v t Áng sáng Nhóm ưa sáng Nhóm ưa bóng Đ ng v t ộ ậ ưa sáng Đ ng v t ộ ậ ưa t iố Nhi t đệ ộ Th c v t bi n ự ế nhi tệ ĐV bi n nhi tế ĐV h ng nhi tằ Đ mộ ẩ Th c v t ự ậ ưa mẩ Th c v t ch u h n ự (10)- Có th cể ăn c vào đ c ặ m hình thái đ phân bi t tác đ ng c a NTST đ i v i ố ớ s thích nghi c a sinh v t NTST ln tác đ ng nh h ư ng đ n ế hình thái c a sinh v t, k t qu ế hình thành đ c ặ m thích nghi sinh v t. - VD: Cây s ng vùng nhi t ệ đ i , có v dày, t ng b n phát tri n, có t ng cutin dày đ h n ch ể ạ ế s thoát h ơi nư c Cây s ng vùng ôn đ i , thân r có l p b n dày, ch i có v y m ng bao b c đ cách nhi t, b o v cây. ? Có th cể ăn c vào đ c ặ m hình thái đ phân bi t ệ đư c tác đ ng c a NTST v i s ớ ự (11)3 nh h ư ng l n gi a sinh v t HĐN: Th o lu n nhóm hồn thành B 63.3/SGK Quan h Cùng loài Khác loài H trỗ ợ Đ i đ chố ị ? Các sinh v t s ng m t môi ậ ố (12)B 63.3 Quan h loài khác loài. Quan h Cùng loài Khác loài H trỗ ợ - Qu n t cá th ầ ụ - Cách li cá th - C ng sinh - H i sinh Đ i đ chố ị - C nh tranh th c ăn, nơi , đ c -con mùa sinh s n. - C nh tranh - Kí sinh - n a kí sinh (13)- QH loài: Các SV lồi h trỗ ợ l n nhau nhóm cá th , có quan h v ệ ề sinh s n đ m b o s t n t i c a loài Khi g p ĐK ả ự ủ b t l i, cá th ấ ợ c nh tranh d n t i ẫ ớ m t s cá th ph i tách kh i nhóm (ộ ố cách li) - QH khác loài: Gi a SV khác loài ch y u ủ ế quan h v ệ ề dinh dư ng nơi , th hi n ể ệ ở các m i quan h : c ng sinh, h i sinh, c nh ệ ộ tranh, kí sinh, n a kí sinh, SV ăn SV khác Tính ch t c a m i quan h ấ ủ h trỗ ợ ho c đ i ố đ ch . (14) CHƯƠNG II: H SINH THÁIỆ 1 CÁC KHÁI NI MỆ : (B.63.4) Khái ni m Đ nh nghĩa Ví dụ Qu n thầ Qu n xãầ H sinh tháiệ Cân b ng ằ sinh h cọ Chu i th c ỗ ăn (15)*Qu n thầ ể: Là t p h p ậ cá th loài, s ng ể trong m t khu v c nh t ộ ấ đ nh, m t th i ị ở ộ ờ m nh t ể đ nh có kh nị ả ăng sinh s n t o thành nh ng th h ả ạ ế ệ m i.ớ * Qu n xã:ầ Là t p h p nhi u qu n th SV thu c ậ lồi khác nhau, s ng m t khơng gian xác ố đ nh chúng có m i quan h m t thi t, g n bó v i ị ệ ậ ế nhau. * H sinh tháiệ : Là m t h th ng hoàn ch nh tộ ệ ố ương đ i n ố ổ đ nh, bao g m qu n xã SV môi trị ư ng s ng ờ c a QX (sinh c nh).ủ * Cân b ng SHằ : Là hi n tệ ng s lợ ố ng cá th c a m i ợ ể ủ QT QX luôn đư c kh ng ch m c ợ ế ứ đ ộ (16)* Chu i th c ỗ ứ ăn: Là dãy nhi u loài SV có quan h ề dinh dư ng v i nhau, m i loài chu i th c ỡ ứ ăn v a ừ là SV tiêu th m t xích ụ ắ đ ng trứ ư c, v a SV b m t ớ ị ắ xích đ ng sau tiêu th ứ - Ví d : Cây c ụ Sâu ăn Chim ăn sâu. Rau xanh Sâu ăn láChim ăn sâu Chu t Th ỏ Đ i bàngạ Vi sinh v t.ậ * Lư i th c ớ ứ ăn: G m nhi u chu i th c ồ ứ ăn có m t ắ xích th c ứ ăn chung. (17) Qu n th - Các đ c tr ưng c a qu n th HĐN: Th o lu n nhóm hồn thành B.63.5/SGKả Các đ c tr ng ư N i dung c ơ b n Ý nghĩa sinh thái T l gi i ỉ ệ ớ tính Thành ph n nhóm tu i M t ậ đ qu n th (18)B 63.5 Các đ c tr ưng c a qu n th Các đ c tr ngư N i dung c b n ơ ả Ý nghĩa sinh thái T l gi i ỉ ệ ớ tính - T l gi a s lỉ ệ ữ ố ng ợ cá th ể đ c/cá th ự - Cho th y ti m nsinh s n c a QT.ả ăng Thành ph n ầ nhóm tu iổ - NT trư c sinh s n.ớ - NT sinh s n.ả - NT sau sinh s n.ả - Cho th y hình nh c a ấ s phát tri n QT ự tương lai. M t ậ đ ộ qu n thầ - S lố ng hay kh i ợ lư ng SV có m t ợ đơn v di n tích hay ị ệ th tích ể - Ch s cân b ng ỉ gi a ti m nữ ăng sinh s n ả c a QT s c ch u ủ (19)3 Qu n th ng ư i ? Qu n th ng ư i khác v i qu n th SV khác nh ng đ c ặ m ? ý nghĩa c a tháp dân s ? - Qu n th ng ư i có nh ng đ c tr ưng v kinh t –ế xã h i như: pháp lu t, hôn nhân, giáo d c, văn hoá mà QT sinh v t khác khơng có. - Tháp dân s th hi n ể ệ đ c tr ưng v dân s c a m i qu c gia, cho th y ấ đư c m c ứ đ tộ ăng trư ng dân s tương lai, t ừ nh (20)? Qu n xã có nh ng đ c ặ m c ơ b n nào ? 4 Qu n xã sinh v t - Các d u hi u đi n hình c a qu n xã. (21)B.63.6 Các d u hi u ệ n hình c a qu n xã. Đ c m Các ch sỉ ố Th hi nể ệ S lố ng ợ các loài trong qu n xãầ - Đ đa ộ d ngạ - M c lư ng loài qu n xã.ợứ đ phong phú v s ộ ề ố - Đ nhi uộ - M t ậ đ cá th c a t ng loài ộ ể ủ ừ trong qu n xã.ầ - Đ ộ thường g pặ - T l % s ỉ ệ ố đ a ị m b t g p ể ắ ặ m t loài t ng s ộ ố đ a ị đi m quan sát.ể Thành ph n loài ầ trong qu n xãầ - Loài u ư thế - Loài đóng vai trị quan tr ng qu n xã.ầ - Loài đ c ặ (22)? Qu n xã qu n th phân bi t v nh ng m i quan h c ệ b n ? - Qu n th : Quan h ệ cùng loài g m quan h ồ h trỗ ợ ho cặ c nh tranhạ v i nhau, có quan h v ớ ệ ề sinh s nả nh m ằ đ m b o s t n t i c a QT.ả ả ự ủ (23) ? TRÌNH BÀY NH NG HO T Ữ Ạ Đ NG TÍCH C C VÀ Ộ TIÊU C C C A CON NGỰ Ư I Ờ Đ I V I MÔI Ố TRƯ NG ?Ờ - HĐ TÍCH C CỰ : B O V , TR NG, C Y, CHẢ ĂM SĨC CÂY TR NG, V T NI, C I T O Ồ Ạ Đ T, LÀM Ấ THU L I Ỷ Ợ - HĐ TIÊU C CỰ : CH T, PHÁ, Ặ Đ T R NG, KHAI Ố THÁC KHOÁNG S N, LÀM Ơ NHI M, SUY THỐI Ả MƠI TRƯ NG Ờ CHƯƠNG III CON NGƯ I, DÂN S VÀ Ờ MÔI TRƯ NG.Ờ (24)2 ô nhi m môi tr ư ng ? Các bi n pháp h n ch ô nhi m môi tr ế ư ng ? A. Tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ụ đ nâng cao hi u bi t ý th c c a m i ng ế ứ ủ ư i v ờ ề phịng ch ng nhi m. B Phân lo i, x lí ch t th i CN ch t th i sinh ho t C i ti n cơng ngh ả ế ệ đ SX gây ô nhi m C Tr ng xanh đ h n ch b i ể ạ ế ụ đi u hồ khí h u S d ng nhi u ngu n n ử ụ ăng lư ng s ch: n ăng lư ng gió, n ăng lư ng m t tr i D T t c bi n pháp trên.ấ ả (25)CHƯƠNG IV: B O V MÔI TRẢ Ư NG.Ờ 1 S d ng h p lí tài nguyên thiên nhiênử ụ . ? Các d ng tài nguyên thiên nhiên ch y u ?ạ ủ ế ? B ng cách ngằ ư i có th s d ng TNTN m t ờ ẻ ụ cách ti t ki m h p lí ?ế 2 B o v ệ đa d ng h sinh thái . ? Vì c n b o v h sinh thái ? ầ ? Bi n pháp b o v trì s ệ ự đa d ng c a ạ HST ? 3 Lu t B o v môi tr ư ng ? Vì c n có Lu t b o v môi trầ ậ ả ư ng ? ờ (26)1 2 3 4 1: Sinh v t s n xu t.ậ ả 2: Sinh v t tiêu th b c (ĐV ụ ậ ăn th c v t). 3: Sinh v t tiêu th b c (ĐV ụ ậ ăn th t). 4: Sinh v t phân gi i (N m, vi khu n, giun đ t ). Bài t p v n d ng Câu 1 Đi n nh ng c m t thích h p vào ô (27)Câu M i qu c gia ch có th phát tri n b n v ng trong u ki n sau đây ? A Môi trư ng s ng thiên nhiên ờ đư c b o v t t.ợ ệ ố B Duy trì đư c cân b ng sinh thái.ợ C Khai thác, s d ng ph c h i h p lí tài nguyên ụ ồ ợ TN. D C A, B C.ả Câu Bi n pháp phát tri n dân s h p lí có hi u qu ố ợ như th ế đ i v i vi c b o v tài nguyên TN ?ố ớ A Tăng ngu n nồ ư c ớ B Tăng di n tích tr ng tr t ệ C Gi m áp l c s d ng tài nguyên TN m c.ả ự ụ D Tăng ngu n tài nguyên khoáng s nồ (28) - HOÀN THÀNH PH N TR L I: CÂU H I ÔN T P Ậ /SGK. - ÔN L I CH ƯƠNG TRÌNH SINH H C L P 6, 7, 8, CHU N B N I Ị Ộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Có th cể ăn c vào cặ đ im hình thái ểđ phân ể - Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

th.

cể ăn c vào cặ đ im hình thái ểđ phân ể Xem tại trang 10 của tài liệu.
ả ưởng nế hình thái ca sin hv t, kt qu ả - Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

ng.

nế hình thái ca sin hv t, kt qu ả Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Cho th y hình nh ca ủ - Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

ho.

th y hình nh ca ủ Xem tại trang 18 của tài liệu.
đ in hình ca q un xã. ầ - Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

in.

hình ca q un xã. ầ Xem tại trang 20 của tài liệu.
B.63.6 Các du hi uấ ệ đ in hình ca q un xã. ầ - Ôn tập phần sinh vật và môi trường | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

63.6.

Các du hi uấ ệ đ in hình ca q un xã. ầ Xem tại trang 21 của tài liệu.