0

Bài đọc 21-2. Tự đánh thuế chính mình - 4th ed.. Chương 6: Các yếu tố của cải cách cơ bản

30 6 0
  • Bài đọc 21-2. Tự đánh thuế chính mình - 4th ed.. Chương 6: Các yếu tố của cải cách cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:48

Quả thật, một bài báo trong tạp chí Fortune dự đoán rằng ‘Nếu Washington không cho phép khấu trừ khấu hao đối với tài sản hiện thời, mọi chiếc máy bay công ty chất đầy các giám đốc điề[r] (1)Chương C Cáácc yyếếuu tt ccaa ccii ccáácchh ccơơ bbnn Trong chương này, ta tìm hiểu yếu tố chung nhiều đề xuất cải cách thuế Ta bắt đầu công việc thông qua xem xét đề xuất gọi thuế đồng (flat taxes) Có nhiều đề xuất cải cách vơ khác biệt so với dự luật khác hình thức đề xuất cải cách thuế đồng Kể ngạc nhiên thấy tính đồng khen ngợi cấu thuế, bối cảnh khác, ‘đồng đều’ khơng phải điều tốt đẹp Chỉ cần nghĩ tới bia, nốt nhạc, hay săm lốp xe chẳng hạn Từ điển Webster’s Unabridged Dictionary liệt kê 16 định nghĩa ‘flat’ tính từ, bao gồm từ tính từ đáng khen ‘level’ (ngang bằng, phẳng), ‘exact’ (chính xác) tính từ hấp dẫn ‘shallow’ (nơng, cạn), ‘dull and stupid’ (chậm hiểu, ngốc nghếch), ‘commercially inactive’ (không hoạt động mặt thương mại) chí ‘having no money’ (khơng có tiền) Trong bối cảnh thuế khố, từ ‘flat’ gợi lên định nghĩa từ điển Webster ‘not varying’ (không thay đổi’) Nhưng định nghĩa mở nhiều cách lý giải; hầu hết không muốn loại thuế nghĩa vụ nộp thuế khơng thay đổi theo hồn cảnh thu nhập hay cải chẳng hạn Có ba bình diện khác tính đồng loại thuế - thuế suất nhất, sở thuế tiêu dùng, sở thuế Thuế suất điều mà hầu hết người nắm bắt nhanh, hai bình diện lại tiêu biểu cho thay đổi cách đánh thuế Một vài đề xuất tìm cách triển khai tính đồng ba bình diện; kế hoạch khác tập trung vào hay hai khía cạnh tính đồng Chương tìm hiểu khía cạnh tính đồng Một thuế suất Đặc điểm dễ gây ý thuế đồng thuế suất đồng So với hệ thống thuế nhiều bậc thuế suất tăng dần thu nhập cao hơn, hệ thống thuế đồng đều, tất hay hầu hết người nộp thuế chịu thuế suất Cho dù thuế suất thật áp dụng cho toàn sở thuế, từ đồng tiền đồng tiền cuối cùng, hầu hết đề xuất thuế đồng đều, thuế suất áp dụng sở thu nhập cao mức miễn trừ định Vì lý đó, đề xuất thật hình thức thuế tăng dần, bao gồm bậc áp dụng thuế suất khơng bậc cịn lại để ngỏ chịu thuế suất Trong hệ thống vậy, tỷ số nghĩa vụ thuế sở thuế (nghĩa thuế suất bình qn) khơng đạt mức miễn trừ sau tăng dần theo sở thuế thuế suất bình quân gần thuế suất ứng với mức thu nhập cao Hơn nữa, độ luỹ tiến thay đổi cách điều chỉnh mức thu nhập miễn trừ thuế suất Một loại thuế đồng miễn trừ toàn thu nhập 100.000 USD đánh thuế 50 phần trăm thu nhập 100.000 USD có tính luỹ tiến nhiều nhiều so với loại thuế đồng có mức thu nhập miễn trừ 10.000 USD đánh thuế 20 phần trăm thu nhập cao mức (2)dần thuế suất thực độc lập với toàn thay đổi khác sở thuế thường kèm với thuế đồng đều, thảo luận Thuế suất áp dụng cho sở thuế hạn hẹp nhiều ưu đãi, mà áp dụng cho sở thuế rộng, sạch; áp dụng cho tồn thu nhập hay áp dụng cho phần thu nhập tiêu dùng mà thơi Tương tự, chắn ta làm sở thuế đồng thời trì thuế suất tăng dần thực thuế tiêu dùng theo cách thức cho bảo toàn thuế suất tăng dần Nếu khơng có khác thay đổi, thay cấu thuế suất tăng dần thuế suất làm cho việc đóng góp nghĩa vụ thuế trở nên giảm mạnh tính luỹ tiến Hình 6.1 minh họa luận điểm Đường màu đen đậm biểu thị thuế suất thuế thu nhập bình quân thay đổi theo tổng thu nhập điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) vào năm 2005 cặp vợ chồng tiêu biểu có hai con, có mức khấu trừ bình quân thu nhập họ Một điểm lưu ý luật là, thuế suất thuế thu nhập có giá trị âm gia đình thu nhập thấp, chủ yếu giá trị giảm trừ vào tiền thuế phải nộp (earned income tax credits, gọi tắt EITC) Điểm lưu ý thứ hai ngưỡng miễn thuế lớn: năm 2005, cặp vợ chồng có hai con, chừng thu nhập họ đạt 41.000 USD nghĩa vụ nộp thuế họ có giá trị dương Thứ ba, ngưỡng miễn thuế đó, gánh nặng thuế thu nhập được phân phối luỹ tiến, thuế suất biên năm 2005 tăng dần từ 10 phần trăm mức thu nhập chịu thuế thấp lên đến 35 phần trăm cho mức thu nhập 326.450 USD Như hệ quả, thuế suất bình quân tiếp tục tăng nhánh cao phân phối thu nhập Hình 6.1 Ảnh hưởng việc bãi bỏ (trung tính mặt thu ngân sách) mức thuế suất tăng dần, khoản giảm trừ vào tiền thuế phải nộp, thuế tối thiểu (AMT) thuế suất thu nhập cá nhân bình quân cho cặp vợ chồng tiêu biểu có hai vào năm 2005 Nguồn: Tính toán tác giả dựa vào số liệu từ nghiên cứu Balkovic (2007) IRS, Individual Income Tax (3)Đường màu nhạt hình 6.1 biểu thị ảnh hưởng việc chuyển sang hệ thống thuế suất với ngưỡng miễn thuế lớn, theo tinh thần đề xuất thuế đồng lên năm gần Để cô lập ảnh hưởng việc chuyển sang thuế suất với ảnh hưởng cấu phần khác cải cách thuế, bỏ đặc điểm (ngồi giảm trừ thân khấu trừ tiêu chuẩn) góp phần vào tính luỹ tiến hệ thống giữ sở thuế cũ Như vậy, cấu thuế suất tăng dần, giá trị giảm trừ vào tiền thuế phải nộp (EITC), thuế tối thiểu (AMT) bãi bỏ, toàn khấu trừ, miễn trừ giảm trừ giữ lại.1 Chúng ta tính rằng, để huy động nguồn thu giống thuế thu nhập hành năm 2005, hệ thống thuế đề xuất phải có thuế suất 18,2 phần trăm Các khoản khấu trừ tiêu chuẩn giảm trừ thân tiếp tục mang lại ngưỡng miễn thuế lớn (22.800 USD) cho hộ gia đình Như người đề xuất thuế đồng nhấn mạnh, miễn có nguỡng thu nhập miễn thuế lớn, thuế suất đồng thật có tính luỹ tiến: thuế suất bình quân tăng lên theo thu nhập Tuy nhiên, thuế lũy tiến nhiều so với hệ thống hành Việc bãi bỏ EITC làm tăng đáng kể thuế suất bình quân hộ thu nhập thấp nhất, đồng thời việc tăng thuế suất 10 15 phần trăm (trong hệ thống nay) lên 18,2 phần trăm bãi bỏ giảm trừ chu cấp làm tăng gánh nặng thuế phần lớn tầng lớp trung lưu Ở mức thu nhập cao, thuế suất bình quân bắt đầu trở nên đồng sớm ổn định mức thấp so với hệ thống hành Những gia đình có tổng thu nhập điều chỉnh (AGI, adjusted gross income) thấp 144.000 USD đối mặt với tăng thuế, gia đình có AGI cao mức hưởng cắt giảm thuế Một gia đình có AGI 350.000 USD nhận mức cắt giảm thuế 25.484 USD, hay khoảng 7,3 phần trăm AGI Trái lại, gia đình có AGI 75.000 USD đứng trước mức tăng thuế 4.268 USD hay 5,7 phần trăm AGI Bài tập cho ta thấy đề xuất thuế hồn tồn phụ thuộc vào việc xác mức thuế suất ban hành phụ thuộc vào thay đổi thuế suất kèm với biện pháp mở rộng sở thuế Trên thực tế, hầu hết người đề xuất thuế đồng đề xuất thuế suất đồng thấp, thường mức cao hàng chục, hay mức thấp hàng hai chục Như ta thấy đây, việc chuyển sang thuế suất tự làm dịch chuyển triệt để gánh nặng thuế rời xa gia đình thu nhập cao hướng tới gia đình thu nhập trung bình thấp Do đó, việc cắt giảm khoản mục miễn giảm khấu trừ tự khai mà làm lợi cách không cân xứng cho hộ thu nhập cao tuyệt đối cần thiết ta muốn huy động mức thu ngân sách hệ thống thuế hành thuế suất thấp nhất, đồng thời muốn xoa dịu tác động tiêu cực hộ thu nhập trung bình thấp Tuy nhiên, mở rộng đáng kể sở thuế, việc thiết kế hệ thống thuế với thuế suất thấp đáng kể so với thuế suất cao 35 phần trăm, cho giúp tái tạo nghĩa vụ thuế hành người có thu nhập cao, việc bất khả thi thực tế Như hệ quả, khác phải đóng thuế nhiều Như ta lưu ý chương 3, chứng khảo sát cho thấy thuế suất đồng xem thu hút số người họ tưởng hệ thống làm cho người giàu phải nộp thuế nhiều Điều gần chắn không Việc từ bỏ thuế suất tăng dần để chuyển sang thuế suất làm giảm gánh nặng thuế người có thu 1 Lưu ý phân biệt khấu trừ vào thu nhập chịu thuế (tax deductions) giảm trừ vào tiền thuế phải nộp (tax (4)nhập cao, ta xoá bỏ khe hở luật thuế trường hợp trốn thuế Vậy ta lại chuyển sang thuế suất nhất? Có lẽ lý thường viện dẫn để cải thiện động khuyến khích kinh tế Muốn huy động mức thu ngân sách cấu thuế suất tăng dần, bình quân dân chúng phải đứng trước thuế suất biên cao hơn, mà thảo luận chương 4, làm nản lịng lao động tiết kiệm, nguyên nhân gây nhiều biến dạng kinh tế phi hiệu khác Vì thế, thiết kế sách thuế phải đứng trước đánh đổi tính luỹ tiến thịnh vượng kinh tế Trên nguyên tắc, tăng trưởng kinh tế cải thiện cuối đền bù phần người đầu phải đứng trước thuế suất cao hệ việc chuyển sang thuế suất Tuy nhiên, trình bày chương 4, chi phí kinh tế tính lũy tiến khơng chắn, gần chắn không cao thường trình bày người đề xướng thuế đồng mặt trị Nếu yếu tố khác không đổi, thuế suất biên thấp tốt cho kinh tế, kinh tế học không cho thấy điều mầu nhiệm thuế suất Ví dụ, chi phí kinh tế việc có hai mức thuế suất biên thấp – chẳng hạn 15 phần trăm 25 phần trăm – xem không cao nhiều so với chi phí việc có thuế suất 20 phần trăm Một số ý kiến cho cấu thuế suất có tính chất ‘trung tính’ vấn đề phân phối thu nhập tránh ‘phúc lợi giai cấp.’ Thông qua cổ suý cho thuế suất nhất, họ cho vấn đề vượt ngồi tranh luận tính công thúc đẩy hệ thống giúp tối đa hố kết kinh tế Khơng lập luận lập luận Thuế suất thấp tạo phân phối gánh nặng thuế luỹ tiến so với cấu thuế tăng dần tại, chắn ảnh hưởng đến phân phối thu nhập không trung tính theo ý nghĩa hợp lý Hệ thống thuế có thể thật loại trừ tất chi phí kinh tế thuế khoá hệ thống thuế gộp (lum-sump tax) hay thuế thân (poll tax), nghĩa vụ thuế, thuế suất, người, giàu nghèo Ví dụ, hệ thống thuế thu nhập nay, ta có mức thu hàng năm cố định 5.600 USD người trưởng thành, người trưởng thành Bill Gates, kẻ vơ gia cư, hay bạn Hệ thống làm triệt tiêu trừng phạt thuế việc làm, tiết kiệm, hay đầu tư Có thể cho rằng, lý khiến người ủng hộ thuế suất thích loại thuế so với thuế gộp vì, họ nhận thấy thuế gộp khơng cơng cách khốn khổ (hoặc họ nhút nhát không dám thú nhận điều ngược lại) Như vậy, cấu thuế suất phản ánh cách cân đối tính cơng hiệu Cơ cấu hai thuế suất hay nhiều thuế suất phản ánh cách cân đối khác, thuế gộp Ta lập luận cách tốt để thực cân đối này, không hệ thống thuế tránh đánh đổi này, không hệ thống thuế trung tính mặt phân phối Tuy nhiên, nói tới tính đơn giản tính thực thi, thật có điều đặc biệt thuế suất nhất, cho dù khơng phải điều người nghĩ Thuế suất khơng thực giúp đơn giản hố tờ khai thuế bạn; thật ra, việc áp dụng biểu thuế suất cho thu nhập chịu thuế bạn để tính xem bạn nợ thuế phần đỡ phức tạp tồn q trình khai nộp thuế Hầu hết người tra bảng, việc có thuế suất hay hai hay hai mươi mức thuế suất khác xem chẳng có vấn đề Đối với người sử dụng phần mềm (các cá nhân hay chuyên gia thuế), số lượng mức thuế suất khác chắn chẳng gây khó khăn khác biệt việc khai nộp thuế (5)trong khơng có cá nhân cần lập tờ khai thuế hay nộp tiền thuế cho cục thuế Ngay hệ thống thuế thu nhập với việc kê khai cá nhân, thuế suất giúp ta dễ dàng dựa vào đơn vị tuyển dụng để khấu lưu nộp thuế đại diện cho người lao động, ngân hàng khấu lưu nộp thuế đại diện cho người hưởng lãi v.v…, ưu điểm lớn tính đơn giản thực thi Giảm chênh lệch thuế suất giúp giảm động khuyến khích cá nhân dịch chuyển thu nhập chịu thuế từ đối tượng chịu thuế suất cao sang đối tượng chịu thuế suất thấp, hay từ thời đoạn thuế suất cao sang thời đoạn thuế suất thấp Hơn nữa, thuế suất giúp hạn chế đến mức tối thiểu đối xử không công hàng ngang phù hợp với người có thu nhập biến động Trong hệ thống thuế thu nhập tăng dần, so sánh hai gia đình có thu nhập trọn đời nhau, gia đình có thu nhập biến động đóng tổng số thuế nhiều so với gia đình có dịng thu nhập ổn định hơn; hệ thống thuế đồng giúp xố bỏ bất bình đẳng Cho dù ưu điểm quan trọng, người ta tranh cãi liệu ưu điểm có đủ bù đắp cho hệ phân phối thuế suất đồng thấp hay không Hơn nữa, việc bổ sung thêm thuế suất khác vào thuế suất đồng khơng hồn tồn làm ưu điểm tính đơn giản Nước Anh đơn giản hoá đáng kể hệ thống thuế thu nhập cách chuyển sang thuế suất cho hầu hết người cải thiện hệ thống khấu lưu giữ lại thuế suất biên cao cho tỷ lệ nhỏ cá nhân thu nhập cao Và việc áp dụng thuế suất tối đa cho cá nhân, doanh nghiệp loại thu nhập khác giúp xoá bỏ nhiều hội âm mưu trốn thuế dịch chuyển thu nhập, có thuế suất tăng dần bên mức tối đa Một sở tiêu dùng Yếu tố thứ hai nhiều kế hoạch cải cách thuế thay đổi hệ thống cho nghĩa vụ thuế bắt đầu việc tiêu dùng thu nhập Thú thật là, người nhà kinh tế học khơng gắn liền khía cạnh hệ thống thuế với tính đồng Nhưng nhà kinh tế học, thuế tiêu dùng áp đặt khoản thuế đồng (có thể gọi đồng bạn thích) việc tiêu dùng tương lai, theo ý nghĩa khơng làm thay đổi ban thưởng cho việc trì hỗn tiêu dùng (nghĩa tiết kiệm) Trái lại, thuế thu nhập, đánh thuế sinh lợi tiết kiệm, nên làm cho việc tiêu dùng tương lai trở nên đắt đỏ so với tiêu dùng Chúng ta giải thích thêm Thuế tiêu dùng gì? (6)sản lượng trừ đầu tư Lưu ý thuật ngữ đầu tư đây, nói chung kinh tế học, liên quan đến việc doanh nghiệp mua hàng hóa vốn nhà xưởng máy móc thiết bị khơng phải nói đến việc cá nhân mua cổ phiếu công ty General Electric chẳng hạn Các loại thuế tiêu dùng Để thảo luận cụ thể hơn, ta xem vài ví dụ thuế tiêu dùng Thuế doanh thu bán lẻ có lẽ loại thuế quen thuộc người Mỹ, gần tiểu bang có loại thuế Theo phương pháp này, nghĩa vụ nộp thuế bắt đầu việc bán hàng hóa dịch vụ sau cấp bán lẻ, thuế thu hoàn toàn từ người bán lẻ (nghĩa doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng) Một loại thuế tiêu dùng khác, sử dụng phổ biến khắp giới, phần dễ quản lý dễ thực thi hơn, thuế giá trị gia tăng (VAT) Thay thu thuế từ người bán lẻ, hệ thống VAT, doanh nghiệp cơng đoạn q trình sản xuất phân phối phải nộp thuế Mỗi doanh nghiệp đóng thuế dựa ‘giá trị gia tăng’ họ, đơn giản tổng doanh số trừ chi phí yếu tố đầu vào mà doanh nghiệp mua từ doanh nghiệp khác Ví dụ, cơng ty sản xuất đồ gỗ nội thất nộp thuế thuế suất VAT nhân cho doanh số đồ gỗ sản xuất trừ chi phí mua gỗ, keo dán, bàn bào gỗ, điện yếu tố đầu vào khác mua để sản xuất kinh doanh Nhà bán lẻ đồ gỗ nộp thuế dựa doanh số bán cho người tiêu dùng khấu trừ giá mua từ nhà sản xuất đồ gỗ v.v… suốt chuỗi sản xuất phân phối, cho toàn việc mua hàng doanh nghiệp với cuối khấu trừ lẫn nhau, doanh số sau người tiêu dùng sở thuế cuối Liên quan mật thiết với thuế giá trị gia tăng mà nhà kinh tế học gọi thuế đồng đều Các doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế dựa vào doanh số trừ đầu vào mua, giống như hệ thống VAT, họ trừ giá trị tiền lương toán cho người lao động Điểm quan trọng là, người lao động phát sinh thuế dựa thu nhập lao động họ với thuế suất doanh nghiệp Như vậy, phương pháp thứ ba để đánh thuế tiêu dùng thực chất tương đương với thuế VAT – điểm khác biệt tiền lương lao động khấu trừ vào sở thuế doanh nghiệp đánh thuế riêng với thuế suất cấp độ cá nhân Phương pháp giúp ta dễ dàng xây dựng tính lũy tiến thơng qua đưa vào mức miễn thuế lớn thuế cá nhân dựa tiền lương lao động Đề xuất thuế đồng Hall-Rabushka gần vào năm 1996 năm 2000 ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng hoà Steve Forbes nguyên lãnh đạo phe đa số Hạ viện Dick Armey, ví dụ tiếng loại thuế (7)Các phương pháp thực thuế tiêu dùng khác cách thức mà dường phương pháp chia sẻ gánh nặng thuế người tiêu dùng, người lao động doanh nghiệp, nghĩa vụ nộp thuế thức khác người viết séc nộp thuế cho cục thuế khác Tuy nhiên, giải thích chương 3, ngoại trừ vấn đề thực hiện, điểm khác biệt không phù hợp để xem xét người chịu gánh nặng thuế sau ảnh hưởng kinh tế thuế Vì thế, phương pháp khác có nhiều điểm chung so với bề Trong chương kế, ta xem xét chi tiết cách thức vận hành phương pháp, tìm hiểu điểm khác biệt đánh giá phương pháp Trong phần này, ta tập trung vào nhiều điểm chung tất loại thuế tiêu dùng Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập, động khuyến khích tiết kiệm đầu tư Điểm phân biệt then chốt thuế thu nhập thuế tiêu dùng là: thuế thu nhập làm giảm động khuyến khích tiết kiệm đầu tư, thuế tiêu dùng khơng gây điều Cách dễ để hiểu điều xem xét ví dụ Giả sử bạn nhận 100 USD tiền thưởng nơi làm việc cân nhắc định xem nên tiêu dùng số tiền ngày hơm cất vào ngân hàng tiết kiệm đến năm sau với lãi suất 10 phần trăm Nếu khơng có thuế, bạn lựa chọn việc tiêu dùng 100 USD ngày tiết kiệm để sang năm có 110 USD, bạn ban thưởng 10 phần trăm từ tiền tiết kiệm Bây ta xem việc thay đổi ta có thuế suất thu nhập 20 phần trăm Nếu bạn định chi tiêu số tiền thưởng lập tức, bạn tiêu dùng 80 USD – số tiền bạn mang sau nộp thuế thu nhập Nếu thay thế, bạn định tiết kiệm số tiền thưởng, bạn nhận thêm USD tiền lãi Tuy nhiên, thuế thu nhập qui định tiền lãi tiết kiệm phải chịu thuế Sau thuế, bạn nhận 6,40 USD tiền lãi – thế, việc chọn lựa bạn tiêu dùng 80 USD ngày hay 86,4 USD sang năm Thuế thu nhập không làm giảm số tiền mang bạn mà làm giảm tiền thưởng việc tiết kiệm từ 10 phần trăm phần trăm Bây ta xem thử điều xảy thay cho thuế thu nhập, ta có thuế hàng hóa bán lẻ với thuế suất 20 phần trăm giá trị mua hàng (không kể thuế) Nếu bạn chi tiêu 100 USD tiền thưởng hôm nay, bạn chịu thuế 20 phần trăm lập tức, bạn tiêu dùng 80 USD sau thuế, hệt hệ thống thuế thu nhập Thế bạn thích để dành tiền thưởng để sang năm mua nhiều hàng hóa dịch vụ sao? Khi đó, bạn gửi 100 USD tiền thưởng vào ngân hàng, lãi suất 10 phần trăm, sang năm bạn có 110 USD tài khoản; lưu ý rằng, không hệ thống thuế thu nhập, thuế không phát sinh tiền lãi hưởng Khi bạn rút tiền chi tiêu, bạn nộp thuế mua hàng 20 phần trăm, bạn lại 80 phần trăm 110 USD, hay mức tiêu dùng sau thuế 88 USD Trong hệ thống thuế tiêu dùng, chọn lựa bạn việc tiêu dùng 80 USD ngày tiêu dùng 88 USD sau năm Mức thưởng cho việc tiết kiệm bạn 10 phần trăm, giống trường hợp khơng có thuế (8)dụng cho hình thức thuế tiêu dùng nào, bao gồm thuế mua hàng mà thuế giá trị gia tăng, thuế đồng đều, thuế tiêu dùng cá nhân Một vài hệ thống thuế địi hỏi doanh nghiệp phải nộp tiền thuế, để thấy rằng hệ thống thuế tiêu dùng, sinh lợi từ tiết kiệm hay đầu tư không bị giảm, ta cần tìm hiểu sâu xa Hố ra, có điểm khác biệt then chốt cách xử lý đầu tư kinh doanh hai hệ thống Thuế thu nhập cho phép khấu trừ thuế hàng hóa vốn hàng hóa được khấu hao (nghĩa giá trị hao mòn hay kỹ thuật lỗi thời), thuế tiêu dùng cho phép chi phí hàng hóa vốn khấu trừ toàn từ sở thuế lập tức, gọi hạch tốn chi phí (expensing) Điều chỉnh ví dụ đơi chút giúp ta hiểu lý khiến việc hạch tốn chi phí làm xố bỏ tác động hệ thống thuế động đầu tư doanh nghiệp theo cách thức hệt việc thuế tiêu dùng khơng có tác động đến sinh lợi từ tiết kiệm Giả sử bạn chủ doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận 100 USD Bạn lấy phần lợi nhuận cịn lại sau thuế từ hoạt động kinh doanh ngày để mua đầu máy DVD Như lựa chọn, bạn tái đầu tư lợi nhuận vào việc kinh doanh thông qua mua phận thiết bị giúp sang năm doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trị giá cao 10 phần trăm so với chi phí đầu tư Bạn biết sau sản xuất hàng hóa, thiết bị hư hỏng khơng cịn sản xuất Trong hai hệ thống thuế tiêu dùng thuế thu nhập, bạn chia lợi nhuận cho bạn ngày hơm tiêu dùng hết lợi nhuận đó, lợi nhuận phải chịu thuế Nếu thuế suất 20 phần trăm, bạn có quyền tiêu dùng 80 USD sau thuế ngày hôm Điểm khác biệt xảy bạn đầu tư vào thiết bị Trong hệ thống thuế thu nhập, bạn phải nộp 20 phần trăm thuế lợi nhuận 100 USD ngày hôm nay, bạn muốn đầu tư số tiền vào thiết bị; khơng có khấu trừ thuế cho chi phí thiết bị chưa bị hao mịn Vì thế, bạn lại 80 USD để đầu tư, tạo 88 USD hàng hóa năm sau Sang năm, bạn có USD thu nhập chịu thuế - doanh số 88 USD trừ khấu hao 80 USD Bạn nộp thuế 20 phần trăm thu nhập chịu thuế, nghĩa 1,6 USD năm sau, bạn cịn 86,40 USD để tiêu dùng Như vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp cho phép bạn chọn lựa việc tiêu dùng 80 USD ngày 86,40 USD sang năm bạn tái đầu tư lợi nhuận – làm giảm mức ban thưởng cho việc đầu tư từ 10 phần trăm xuống phần trăm, hệt ví dụ tiết kiệm cá nhân (9)Những điểm tương đồng khác biệt thuế tiêu dùng thuế lương Một cách khác để loại bỏ ảnh hưởng thuế động khuyến khích tiết kiệm đầu tư xây dựng nghĩa vụ nộp thuế dựa vào lương thưởng lao động, đồng thời miễn thuế toàn thu nhập lãi sinh lợi khác từ tiết kiệm đầu tư Phương pháp nói chung gọi thuế lương (wage tax), cho dù học giả thuế gọi thuế miễn lợi tức (yield-exempt tax), vì lợi tức (nghĩa sinh lợi) từ tiết kiệm đầu tư không khơi mào cho nghĩa vụ nộp thuế Việc mở rộng ví dụ cho trường hợp thật đơn giản Trong hệ thống thuế lương 20 phần trăm, bạn hưởng lương 100 USD, bạn nhận 80 USD sau thuế Tiết kiệm số tiền với lãi suất 10 phần trăm mang lại cho bạn 88 USD năm tới, tiền lãi không bị đánh thuế Vì thế, giống thuế tiêu dùng, thuế lương cho phép bạn chọn tiêu dùng 80 USD ngày hôm 88 USD sang năm Chẳng khơng tác động đến động khuyến khích tiết kiệm - suất sinh lợi từ tiết kiệm 10 phần trăm – mà số tiền bạn tiêu dùng hai thời đoạn xác hai hệ thống thuế lương thuế doanh thu bán lẻ Hai phương pháp khác để miễn thuế cho sinh lợi từ tiết kiệm – thuế tiêu dùng hay thuế lương – phản ánh hai loại tài khoản hưu trí cá nhân (individual retirement account, IRA) khác hệ thống hành Tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống (IRA truyền thống) cho phép khấu trừ thuế khoản đóng góp vào tài khoản, miễn thuế thu nhập vốn tài khoản thu nhập phát sinh, đánh thuế khoản rút (có thể được cho để tài trợ tiêu dùng) Mặt khác, tài khoản hưu trí cá nhân Roth (IRA Roth) khơng cho phép khấu trừ ban đầu, miễn thuế thu nhập vốn từ tài sản tài khoản, không áp thuế khoản rút Như vậy, IRA truyền thống hoạt động loại thuế tiêu dùng để xoá bỏ trừng phạt thuế sinh lợi tiết kiệm, IRA Roth có tác dụng loại thuế lương Ngoại trừ vài yếu tố kỹ thuật (như thuế suất biên khác vào thời điểm đóng góp thời điểm rút ra), hai cách tiếp cận IRA tương tự theo cách thức thuế tiêu dùng thuế lương Tuy nhiên, điểm phân biệt then chốt thuế lương thuế tiêu dùng phát sinh ta xem xét việc chuyển đổi từ thuế thu nhập sang thuế lương hay thuế tiêu dùng Nếu ta chuyển đổi hoàn toàn sang thuế tiêu dùng, cải có từ trước mà chi tiêu dùng sau chuyển đổi bị đánh thuế tiêu dùng Tuy nhiên, ta bãi bỏ thuế thu nhập thay thuế lương, toàn cải có từ trước chi tiêu dùng miễn thuế mãi Đây thật điểm khác biệt to lớn, cải tích luỹ Hoa Kỳ vào khoảng 55,6 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2006 Khơng phải tồn ‘thu nhập vốn’ tiêu biểu cho sinh lợi từ tiết kiệm Cho đến giờ, ta thấy điểm đặc trưng thuế tiêu dùng thuế lương hai hệ thống miễn thuế sinh lợi từ tiết kiệm Sinh lợi tiết kiệm xem ban thuởng cho việc trì hỗn tiêu dùng Chắc chắn phần mà ta gọi cách lỏng lẻo ‘thu nhập vốn’ (tiền lãi, cổ tức, lợi tức vốn, thu nhập doanh nghiệp nhỏ v.v…) tiêu biểu cho sinh lợi từ việc trì hỗn tiêu dùng Nhưng phần thu nhập vốn tiêu biểu cho điều hồn tồn khác Trong phần sau đây, ta xem thử cấu phần khác thu nhập vốn tiêu biểu cho xử lý hệ thống thuế khác Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập lạm phát (10)miễn thuế cho việc đền bù lạm phát Ví dụ, nửa lãi suất 10 phần trăm ví dụ phản ánh lạm phát, thuế lương thuế tiêu dùng không đánh thuế phần hai hệ thống thuế miễn thuế hồn tồn cho lãi suất 10 phần trăm Trái lại, hệ thống thuế thu nhập hành, chừng mực mà thu nhập vốn bị đánh thuế, cấu phần lạm phát bị đánh thuế Như ta thảo luận chương 4, lạm phát cao vài phần trăm năm, điều làm tăng đáng kể thuế suất hiệu dụng sinh lợi tiết kiệm Đúng hệ thống thuế thu nhập không đánh thuế phần đền bù lạm phát Nhưng việc thiết kế thuế thu nhập cho có đặc điểm thật khó khăn, điều tự động xảy hệ thống thuế tiêu dùng hay thuế lương Điểm khác biệt then chốt thuế thu nhập phải phân biệt phần thu nhập vốn đền bù lạm phát phần đền bù lạm phát, khơng phải miễn thuế tồn Muốn phân biệt xác hai cấu phần này, phải có số đo giá trị thu nhập vốn, ta quan sát thấy biểu mẫu thuế, mà cịn phải có số đo giá trị tài sản tạo sinh lợi, mà ta khó thu mặt hành chính, tỷ lệ lạm phát kỳ nắm giữ tài sản vốn Ví dụ, giả sử nhận thu nhập lãi 10 USD tỷ lệ lạm phát phần trăm Nếu tiền lãi hưởng tài sản trị giá 100 USD, ta miễn thuế cho phần trăm 100 USD, nghĩa USD Nhưng tiền lãi phát sinh từ tài sản trị giá 125 USD, ta phải miễn thuế phần trăm 125 USD, hay 6,25 USD Nếu ta liệu tài sản 100 USD hay 125 USD, ta khơng biết xác số 10 USD nên miễn thuế để bù đắp cho kiện là, việc tạo 10 USD thu nhập lãi, giá trị thực đầu tư bị xói mịn lạm phát Ta đến phép tính gần đại khái - ví dụ dựa vào lãi suất bình quân kinh tế vào năm cụ thể - gần Muốn đạt số đo đắn thu nhập vốn cá nhân thực điều chỉnh lạm phát đòi hỏi phải điều chỉnh cổ tức lợi tức vốn (nghĩa gia tăng giá trị tài sản nắm giữ danh mục đầu tư) theo lạm phát Ở cấp độ doanh nghiệp, giá trị khoản giảm trừ khấu hao, khấu trừ lãi vay, giảm trừ hàng tồn kho đòi hỏi phải điều chỉnh theo lạm phát Vì lý tương tự trên, điều thật khó khăn hệ thống thuế thu nhập không cần thiết hệ thống thuế tiêu dùng hay thuế lương Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập rủi ro Một cấu phần quan trọng khác thu nhập vốn phần đền bù cho việc chấp nhận rủi ro Bình quân, hội tiết kiệm đầu tư rủi ro mang lại sinh lợi cao dân chúng khơng thích rủi ro cần đền bù để sẵn lịng chấp nhận rủi ro Ví dụ, cổ phiếu cơng ty xét bình qn thường có sinh lợi cao so với trái phiếu công ty, phần sinh lợi cổ phiếu biến động nhiều Do đó, có đánh đổi rủi ro sinh lợi bình quân kỳ vọng, chọn lựa danh mục đầu tư, người tiết kiệm cần chọn cân tối ưu rủi ro sinh lợi Một số người lập luận rằng, lịch sử, phần thu nhập vốn tiêu biểu cho đền bù rủi ro cao so với phần thu nhập vốn tiêu biểu cho đền bù trì hỗn tiêu dùng Nhưng chứng cho thấy sinh lợi việc trì hỗn tiêu dùng tăng lên theo thời gian phí đền bù cho việc chấp nhận rủi ro giảm xuống (11)thuế tiêu dùng, bạn tiêu dùng 112 USD 72 USD So với 80 USD mà bạn tiêu dùng ngày hơm nay, việc tiết kiệm mang lại cho bạn suất sinh lợi 40 phần trăm bạn may mắn, làm bạn thua lỗ 10 phần trăm bạn xui xẻo, suất sinh lợi bình quân 15 phần trăm Trong hệ thống thuế lương, bạn tiết kiệm, bạn nộp thuế tại, lại 80 USD để dành Sang năm, bạn tiêu dùng 112 USD (=1.4 x 80 USD) bạn may mắn có 72 USD bạn gặp vận rủi, giống hệt kết hệ thống thuế tiêu dùng Vì thế, hệ thống thuế lương hay thuế tiêu dùng, suất sinh lợi bình quân từ việc đầu tư vào tài sản rủi ro 15 phần trăm, hệt thuế, khơng làm biến dạng định bạn việc chấp nhận rủi ro So sánh thuế tiêu dùng với thuế lương, người may mắn sau việc xảy nộp thuế nhiều hơn, người xui rủi nộp thuế Nhưng điểm khác biệt thật ý nghĩa Giá trị mà người ta thật tiêu dùng ngày hôm hay tương lai, người ta may mắn hay xui xẻo, hai hệ thống thuế Một nguyên tắc đáng ngạc nhiên là: hệ thống thuế thu nhập theo tỷ lệ, vốn cho phép khấu trừ thuế tồn thua lỗ, giá trị đền bù rủi ro thực chất miễn thuế Lập luận nguyên nhân, trình bày báo nhà kinh tế học Evsey Domar Richard Musgrave vào đầu thập niên 40, dựa vào nhận thức chủ yếu thuế thu nhập hấp thu phần rủi ro từ danh mục đầu tư bạn Nếu việc đầu tư hố có kết tốt, thuế thu nhập lấy phần thu nhập vốn đạt được, việc đầu tư hố có kết kém, hệ thống thuế đền bù cho bạn phần thông qua cho phép bạn khấu trừ thua lỗ, qua làm giảm nghĩa vụ nộp thuế bạn Như vậy, thuế thu nhập làm giảm sinh lợi kỳ vọng sau thuế phương sai sinh lợi sau thuế Domar Musgrave chứng minh việc giảm sinh lợi kỳ vọng sau thuế giá thị trường công cho việc giảm rủi ro, cho nên, phủ thu ngân sách từ việc áp thuế thu nhập phần sinh lợi tiêu biểu cho việc chấp nhận rủi ro, phần thuế khơng áp đặt gánh nặng cho người nộp thuế Thật ra, thông qua tăng tỷ trọng đầu tư vào tài sản rủi ro danh mục, nhà đầu tư tái tạo cách xác khả rủi ro-sinh lợi mà lẽ có sẵn có phần sinh lợi phi rủi ro bị đánh thuế mà Vì thuế thu nhập phần sinh lợi rủi ro làm cho bạn có hội hệt bạn có khơng có thuế phần sinh lợi đó, theo ý nghĩa định, điều tương đương với việc khơng đánh thuế phần sinh lợi Ví dụ dựa vào giả định thuế thu nhập xử lý lợi nhuận thua lỗ cách đối xứng với nhau, thực tế Các thuế suất luỹ tiến giới hạn khả khấu trừ thuế thua lỗ có nghĩa phủ lấy tỷ trọng thu nhập vốn lớn bạn may mắn với danh mục đầu tư minh Tuy nhiên, thuộc tính cố hữu hay đặc thù thuế thu nhập Lý thuộc tính (mong muốn công dọc hậu suy nhu cầu hạn chế âm mưu trốn thuế) áp dụng cho thuế tiêu dùng Thuế tiêu dùng với thuộc tính đánh thuế phần giá trị đền bù cho việc chấp nhận rủi ro ‘Siêu’ lợi nhuận đền bù sức lao động bị gọi sai tên (12)đạt từ việc đầu tư biên, mà phải cạnh tranh hướng tới mức tương đối thấp Hoá ra, siêu lợi nhuận thực chất bị đánh thuế hệ thống thuế thu nhập thuế tiêu dùng Mặt khác, thuế lương không đánh thuế siêu lợi nhuận Ví dụ dễ thấy siêu lợi nhuận thu nhập Bill Gates, chủ yếu xuất phát từ tỷ trọng lợi nhuận ông Microsoft Chỉ phần nhỏ thu nhập tiêu biểu cho ban thưởng cho việc trì hỗn tiêu dùng hay chấp nhận rủi ro Phần lớn thu nhập tiêu biểu cho kết hợp sinh lợi từ sức lao động Bill Gates (bao gồm nỗ lực phát minh đổi tinh thần nghiệp chủ) sinh lợi từ việc nơi vào lúc đạt dẫn đầu sớm mà hoá thị trường lợi nhuận béo bở tự nhiên có xu hướng độc quyền (vì phần mềm máy tính có xu hướng có giá trị người sử dụng hầu hết người khác sử dụng phần mềm đó) Trong hệ thống thuế thu nhập tại, sinh lợi thật bị đánh thuế, chủ yếu thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua thuế thu nhập cá nhân Gates thực hoá lợi tức vốn cách bán cổ phần hay nhận cổ tức từ Microsoft Mặt khác, hệ thống thuế lương không đánh thuế sinh lợi chừng mà Microsoft trả cho Gates mức lương danh nghĩa Trong hệ thống thuế lương, việc gọi tên đền bù lao động thu nhập vốn cách dễ dàng để tránh thuế hồn tồn Nỗi khó khăn việc phân biệt thu nhập lao động thu nhập vốn lý quan trọng khiến cho hệ thống thuế lương tuý đến chỗ không công tốn để thực thi Trái lại, hệ thống thuế tiêu dùng thật đánh thuế siêu lợi nhuận sinh lợi lao động bị gọi sai tên (như sinh lợi lao động Bill Gates) theo cách thức hệt hệ thống thuế thu nhập Một cách để xem xét vấn đề sinh lợi gọi tên khơi mào cho nghĩa vụ nộp thuế người nhận, hay người thừa kế họ, cuối tiêu dùng nhiều nhờ vào sinh lợi Đối với hệ thống thuế tiêu dùng thuế đồng mà có cấu phần thuế doanh nghiệp, lợi nhuận thông thường từ tiết kiệm đầu tư miễn thuế, đầu tư vào vốn vật chất (như nhà xưởng máy móc sản xuất) hạch tốn chi phí (được khấu trừ thuế lập tức) Những yếu tố tạo siêu lợi nhuận cho người Bill Gates dẫn đến tăng mạnh doanh thu chịu thuế công ty ơng khơng liên quan đến gia tăng qui mơ khấu trừ chi phí mà cơng ty có từ đầu: siêu lợi nhuận khơng phát sinh từ việc đầu tư nhiều vào vốn vật chất Tương tự, hệ thống thuế đồng Hall-Rabushka, công ty gọi sai đền bù sức lao động chủ sở hữu ‘cổ tức’ hay ‘lợi tức vốn’, thu nhập khơng bị đánh thuế cấp độ cá nhân, phải nộp thuế cấp độ doanh nghiệp, việc gọi sai tên không dẫn đến việc khấu trừ chi phí đầu tư vốn để bù lại Như vậy, miễn thuế suất sở cá nhân doanh nghiệp hệ thống thuế đồng thuế suất, việc gọi sai thu nhập lao động thành thu nhập vốn ngược lại không dẫn đến khác biệt tổng nghĩa vụ nộp thuế Thuế thu nhập hành khác biệt so với thuế tiêu dùng? (13)gì nhìn chung xem thu nhập vốn xử lý tương tự hai hệ thống thuế thu nhập thuế tiêu dùng Hoàn toàn ngược lại, thuế lương miễn thuế hồn tồn cho tồn hình thức thu nhập vốn Sự khác biệt thuế tiêu dùng hệ thống mà ta có cịn giảm nhẹ thơng qua kiện là, ta xem xét chi tiết chương 2, hệ thống thuế hành theo nhiều cách lai tạp thuế thu nhập thuế tiêu dùng Ví dụ, cho dù thu ngân sách thu cách đánh thuế thu nhập lãi danh nghĩa (chứ thu nhập lãi thực điều chỉnh lạm phát), nguồn thu chí cịn bị thất thu nhiều khấu trừ thuế chi phí lãi danh nghĩa, người khấu trừ chi phí lãi có xu hướng thuộc nấc thuế cao so với người nhận thu nhập lãi, có nhiều thu nhập lãi che chắn khơng bị nộp thuế (có thể thu nhập lãi hưởng tài khoản hưu trí miễn thuế hay IRA) Phần lớn cổ tức lợi tức vốn miễn thuế thu nhập cá nhân, việc khấu trừ khấu hao lớn làm giảm mức thuế hiệu dụng thu nhập vốn Một đại lượng đo lường đại khái khác thuế thu nhập thuế tiêu dùng số thu ngân sách sở thuế chuyển đổi từ thuế thu nhập sang thuế tiêu dùng, đặc điểm khác hệ thống giữ nguyên Để hiểu điều này, ta giả sử thuế thu nhập chuyển đổi gần hoàn toàn sang loại thuế tiêu dùng qua ba bước: (1) miễn thuế toàn thu nhập lãi, cổ tức, lợi tức vốn; (2) thay giảm trừ khấu hao việc hạch toán chi phí tồn đầu tư mới, đồng thời bãi bỏ giảm trừ khấu hao cho đầu tư khứ; (3) bãi bỏ toàn việc khấu trừ thuế chi phí lãi vay Một nghiên cứu gần tính rằng, thực ba bước năm 2004, đồng thời giữ nguyên phần lại luật thuế (bao gồm cấu thuế suất), làm giảm số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tổng cộng 64 tỷ USD năm đó, hay xấp xỉ phần trăm số thu thuế thu nhập Như vậy, năm 2004, hợp lại, yếu tố hệ thống thuế làm cho trở nên lai tạp thuế thu nhập thuế tiêu dùng, không tuý thuế tiêu dùng, giúp huy động giá trị thu ngân sách rịng khiêm tốn Theo ý nghĩa đó, ta không khác xa với hệ thống thuế tiêu dùng, cho dù hệ thống đầy rẫy yếu tố làm biến dạng động khuyến khích tránh khỏi hệ thống thuế tiêu dùng tuý Dù vậy, điều khơng có nghĩa việc chuyển đổi hệ thống thuế thu nhập sang thuế tiêu dùng dễ dàng Việc tính tốn chủ yếu dựa vào bước đầy thử thách trị bãi bỏ khấu trừ thuế khấu hao (hoặc) lãi vay Bỏ qua hay hai bước làm cho việc chuyển đổi sang thuế tiêu dùng trở nên tốn ngân sách Vì ta xem xét thuế thu nhập thuế tiêu dùng khác cách xử lý thu nhập vốn, ta xem xét cách thức xử lý nguồn thu nhập khác – thu nhập lao động – hai loại thuế Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập động khuyến khích lao động (14)Đơi người ta lập luận thuế tiêu dùng làm giảm động khuyến khích lao động nhiều so với thuế thu nhập Lập luận sau Tổng tiêu dùng nhỏ so với tổng giá trị thu nhập Do đó, hệ thống thuế tiêu dùng, thuế suất cần thiết để huy động mức thu ngân sách cho trước phải cao so với hệ thống thuế thu nhập với sở thuế nhau; thuế suất cao có nghĩa làm nản lịng lao động Trục trặc lập luận chỗ bỏ qua kiện là, thuế tiêu dùng cho phép bạn hưởng sinh lợi sau thuế cao từ phần thu nhập lao động mà bạn tiết kiệm, làm việc trở nên hấp dẫn mặt tài Điều giúp bù trừ cho thuế suất cao (ứng với sở thuế nhỏ hơn) địi hỏi phải có hệ thống thuế tiêu dùng Thuế tiêu dùng công hay công so với thuế thu nhập? Trên sở năm một, thuế tiêu dùng xem luỹ thối so với thuế thu nhập có cấu thuế suất Điều người có thu nhập thấp năm cho trước bình quân chi tiêu tỷ trọng lớn thu nhập họ - chí nhiều thu nhập – người có thu nhập cao năm cho trước tiết kiệm tỷ phần lớn thu nhập họ Người ta dễ có xu hướng kết luận việc chuyển đổi từ thuế thu nhập sang thuế tiêu dùng với cấu thuế làm tăng đáng kể gánh nặng thuế người thu nhập thấp so với người thu nhập cao Dù vậy, lập luận phần lạc lối, việc xem xét diễn biến thu nhập-tiết kiệm qua số liệu năm riêng biệt phóng đại đáng kể tính luỹ thoái thuế tiêu dùng so với thuế thu nhập Trước hết, năm cho trước, số người có thu nhập thấp tạm thời tiếp tục chi tiêu theo tỷ lệ tương ứng với thu nhập thông thường họ Trái lại, số người có năm thu nhập cao bất thường xem không kỳ vọng vận may họ tiếp tục họ trì chi tiêu mức thấp thu nhập, để dành cho năm tương đối gặp vận rủi Trong hai trường hợp, thu nhập năm số đo tốt cho phúc lợi dân chúng, kiện tỷ số tiêu dùng-thu nhập biến thiên mạnh cá nhân, cao người có thu nhập thấp tạm thời, thấp người có thu nhập cao tạm thời, phóng đại tính luỹ thối thuế tiêu dùng so với thuế thu nhập (15)đạt độ luỹ tiến thuế thu nhập tăng dần: khơng có thuế luỹ tiến thuế Đúng hơn, độ luỹ tiến phụ thuộc vào loại thuế suất, mà nguyên tắc vấn đề riêng biệt so với sở thuế Các nhà kinh tế lập luận rằng, giả sử khơng tính đến tài sản thừa kế gia tài, thuế tiêu dùng công hàng ngang so với thuế thu nhập Điều so sánh gia đình có thu nhập trọn đời nhau, thuế tiêu dùng thu mức giá thuế bất chấp xu hướng tiết kiệm gia đình Trái lại, hệ thống thuế thu nhập, người tiết kiệm nộp nhiều thuế so với người khơng tiết kiệm sinh lợi tiết kiệm khơi mào thêm nghĩa vụ nộp thuế, vốn không phát sinh hệ thống thuế tiêu dùng Điềm báo trước cho lập luận là, hệ thống thuế tiêu dùng mà không bao gồm di sản thừa kế hay gia tài sở thuế làm giảm thuế suất bình quân trọn đời gia đình để lại di sản cho người thừa kế Bằng chứng cho thấy người có thu nhập trọn đời cao để lại tỷ trọng di sản thừa kế nhiều nguồn lực trọn đời so với người khác Điều làm cho thuế tiêu dùng đồng trở thành loại thuế luỹ thoái thu nhập trọn đời Vì lý này, số nhà kinh tế thiên thuế tiêu dùng ủng hộ thuế di sản thừa kế xử lý (nghĩa đánh thuế) thể hành động tiêu dùng người để lại di sản Tuy nhiên, thuế thu di sản thừa kế xem đánh thuế hai lần việc trì hỗn tiêu dùng, thuế thu việc để lại di sản thực lại thu lần người thừa kế tiêu dùng tài sản Nếu dân chúng để lại di sản họ đánh giá cao việc tiêu dùng di sản người thừa kế họ, điều làm giảm động khuyến khích tiết kiệm cho di sản thừa kế theo cách thức giống thuế thu nhập Ta xem xét vấn đề chi tiết ta thảo luận thuế di sản chương Tính cơng việc chuyển đổi sang thuế tiêu dùng Bất kỳ hệ thống thuế thay đổi, số người định thiệt thịi q trình chuyển đổi, người khác định lợi Sự thay đổi lớn, qui mơ lợi ích thua thiệt bất ngờ lớn Việc thay hệ thống thuế hành loại thuế tiêu dùng chắn thay đổi lớn, lợi ích thua thiệt lớn bất ngờ xảy trình chuyển đổi Vấn đề lớn việc chuyển đổi sang thuế tiêu dùng việc xử lý cải có từ trước Việc chuyển đổi sang hệ thống thuế có nghĩa lợi lộc bất ngờ hay thiệt thòi đáng kể người sở hữu cải, tuỳ thuộc vào thay đổi thực cải nắm giữ hình thức Để hiểu điều này, ta nhớ lại thuế lương hay thuế tiêu dùng xoá bỏ tác động thuế động tiết kiệm Nếu ta muốn thay thuế thu nhập thuế lương, người sở hữu cải hưởng lãi, cổ tức, lợi tức vốn miễn thuế, mà cải họ (như hệ thống thuế thu nhập) chi tiêu miễn thuế Sự thay đổi rõ ràng mang lại lợi ích to lớn cho người nắm giữ cải thời, mà không họ phải nộp thuế sinh lợi từ cải Đây lợi lộc bất ngờ người lợi tài từ luật thuế mới, họ khơng có thêm chút tiền tiết kiệm (16)lao động giảm 20 phần trăm so với tình khơng có thuế, giống hệ thống thuế lương với thuế suất Điểm khác biệt chỗ, áp dụng thuế tiêu dùng, sức mua thu nhập lao động – mà sức mua toàn cải thời – giảm 20 phần trăm Ví dụ, giả sử bạn vừa tích luỹ tài khoản tiết kiệm lớn trước ban hành thuế tiêu dùng Khi bạn rút tiền từ tài khoản chi tiêu, việc chi tiêu bị đánh thuế 20 phần trăm thuế tiêu dùng không bị đánh thuế thuế lương Tạm thời ta gác lại tính khơng linh hoạt ngắn hạn hợp đồng lương chẳng hạn (ta thảo luận vấn đề sau), liệu mức giá chung có thay đổi hay khơng khơng ảnh hưởng đáng kể đến câu chuyện Thậm chí giá không tăng chút nào, việc chuyển sang thuế tiêu dùng làm cho sức mua tiền lương của cải thời giảm sút bình qn 20 phần trăm so với tình khơng có thuế Tiền lương danh nghĩa chịu sức ép giảm xuống doanh nghiệp có thu nhập sau thuế 20 phần trăm từ mức sản lượng người lao động sản xuất Giá trị danh nghĩa tài sản vốn thời – chẳng hạn hình thức giá cổ phần – mà tạo nên phần lớn cải trước đây, giảm sản lượng họ sản xuất mang lại doanh thu sau thuế 20 phần trăm Ảnh hưởng việc bãi bỏ thuế thu nhập hành cần xem xét Đối với tiền lương, bù trừ gần đổi một: việc bãi bỏ thuế thu nhập tiền lương bù trừ cho gánh nặng thuế tiêu dùng người hưởng lương Những người hưởng lương khác lợi hay thiệt thịi tuỳ theo tính luỹ tiến gánh nặng thuế tiền lương thay đổi nào, vấn đề khác Tuy nhiên, lợi ích tương lai từ việc bãi bỏ thuế thu nhập vốn không bù trừ khoản thuế lần cải thời ban hành thuế tiêu dùng Việc xoá bỏ đánh thuế hai lần toàn lợi tức vốn cổ tức tương lai mang lại lợi ích đối ứng cho cổ phần cơng ty, xố thuế cho tồn lợi tức vốn luỹ kế trước Nhưng việc bãi bỏ thuế thu nhập gây thiệt thòi cho người sở hữu tài sản đầu tư doanh nghiệp khơng cịn giảm trừ khấu hao cho tài sản đầu tư mua từ trước để bù đắp cho thuế sản lượng họ sản xuất Trái lại, toàn hàng hóa đầu tư mua miễn thuế hay khấu trừ từ sở thuế kinh doanh tức thời, bù trừ cho thuế nợ sinh lợi tương lai tài sản Như hệ quả, cầu tài sản thời giảm mạnh so với cầu tài sản mới, làm giảm giá trị của cải thời Tác động ròng giá trị cải thời chuyển sang thuế tiêu dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố thật khó dự đoán Tuy nhiên, cân nhắc tất điều, tình là, chủ tài sản thời chịu tác động xấu lần chuyển từ thuế thu nhập sang thuế tiêu dùng (17)cho người nắm giữ cải thời hay khơng cịn tuỳ thuộc vào điều khoản chuyển tiếp ban hành Đặc điểm người sở hữu tài sản chịu tác động nhiều lợi ích hay thiệt thịi chuyển đổi gì? Xét bình quân, họ người giàu; ví dụ, phần trăm dân số giàu sở hữu khoảng phần cải tư nhân đất nước Họ người tương đối già; năm 2004, người độ tuổi 55 chiếm khoảng 31 phần trăm dân số trưởng thành, hộ gia đình có chủ hộ tuổi 55 sở hữu 57 phần trăm cải quốc gia Nếu phúc lợi An sinh xã hội điều chỉnh theo số giá để đền bù cho thay đổi có lẽ thực hiện, tác động tập trung vào người già giả Liệu có ‘cơng bằng’ hay khơng tác động đến người sở hữu tài sản giàu có, già hay trẻ, gánh nặng bất ngờ vậy? Đây vấn đề công mà phân tích kinh tế khơng thể đưa kết luận dứt khoát Việc chuyển sang hệ thống thuế tiêu dùng khơng có điều khoản xoa dịu tác động chuyển đổi dẫn đến gánh nặng người giàu có lẽ vấn đề thu hút nhiều người Nhưng kinh nghiệm cho thấy người sở hữu tài sản đại diện họ - công ty – chắn gây sức ép để đạt điều khoản xoa dịu tác động chuyển đổi, hệ thống trị dàn xếp điều Quả thật, báo trong tạp chí Fortune dự đốn ‘Nếu Washington không cho phép khấu trừ khấu hao tài sản thời, máy bay công ty chất đầy giám đốc điều hành Mỹ bắt đầu bắn phá Đồi Capital ngay.’ Một nhóm khác chịu tác động đặc biệt mạnh gánh nặng chuyển đổi – người hưu với tài sản đáng kể bên hệ thống An sinh xã hội – muốn bảo vệ quyền lợi việc vận động hành lang mạnh mẽ, khối cử tri vững chắc, đồng cảm chung cơng chúng, người ta kỳ vọng loại điều khoản xoa dịu tác động chuyển đổi từ nguồn Vì ngắn hạn, nhiều loại giá quan trọng khơng có tính linh hoạt, nên việc chuyển sang thuế tiêu dùng dẫn đến ảnh hưởng tái phân phối khác, thường thất thường Tuỳ thuộc vào việc Cục Dự trữ liên bang có cho phép mức giá thay đổi hay không, tất loại tái phân phối diễn xung quanh hợp đồng soạn thảo theo giá trị danh nghĩa cố định, trái phiếu, hợp đồng vay chấp bất động sản, hợp đồng lương dài hạn Ví dụ, việc chuyển sang thuế tiêu dùng kèm với gia tăng giá tiêu dùng, trái chủ gánh chịu thua lỗ lần giống cổ đơng giá trị thực trái phiếu giảm Mặt khác, giá không tăng, việc chuyển sang thuế tiêu dùng khơng gây thiệt hại cho trái chủ cơng ty có nghĩa vụ pháp lý trả cho họ toàn giá trị danh nghĩa trái phiếu Trong trường hợp này, chủ sở hữu doanh nghiệp vay mượn từ trái chủ bị tác động mạnh họ khơng thể chuyển tổn thất bãi bỏ khấu trừ khấu hao sang trái chủ Một số doanh nghiệp buộc phải phá sản hay sa thải người lao động, dẫn đến tổn thất cho người lao động Một vấn đề đáng kể khác công chuyển đổi liên quan đến khoản toán chuyển giao phủ mà khơng tự động điều chỉnh theo thay đổi giá, tem phiếu thực phẩm phúc lợi Nếu thuế tiêu dùng kèm với tăng giá, giá trị khoản toán chuyển giao khơng tăng lên để trì phúc lợi thực khơng đổi, thay đổi thuế gây gánh nặng tăng thêm người nghèo Các lý kinh tế việc chuyển sang thuế tiêu dùng (18)khác nói tới có lẽ quan trọng là: thuế tiêu dùng giúp ta tạo ‘sân chơi bình đẳng’ dễ dàng cho loại đầu tư khác Cuối cùng, bất ngờ gánh nặng thuế phát sinh từ trình chuyển đổi sang hệ thống có ảnh hưởng kinh tế quan trọng, ngồi việc có cơng hay không Chuyển sang thuế tiêu dùng xoá bỏ tác động tiêu cực hệ thống thuế động khuyến khích tiết kiệm đầu tư Vì thế, thuế tiêu dùng đỡ làm biến dạng định so với thuế thu nhập Điều tự bước hướng tới hệ thống thuế hiệu chọn lựa cá nhân tiêu dùng tương lai phản ánh sít sinh lợi tiết kiệm xã hội ảnh hưởng hệ thống thuế Tuy nhiên, không thiết điều làm cho thuế tiêu dùng hiệu mặt kinh tế so với thuế thu nhập; loại thuế mà làm thay đổi mức giá tương đối không thiết loại thuế hiệu Trên lý thuyết, cải cách giúp xoá bỏ biến dạng thuế định tiết kiệm đồng thời huy động số thu ngân sách làm tăng tiết kiệm tích luỹ vốn, mà nhiều nhà kinh tế cho có lợi Thông qua mang lại cho người lao động cỗ máy công cụ tốt để làm việc, tích luỹ vốn cải thiện suất mức sống dài hạn Tuy nhiên, trình bày chương 4, độ lớn gia tăng tiết kiệm phát sinh từ việc cải thiện động khuyến khích khơng chắn Đây vấn đề vô quan trọng mà chứng có khơng tốt Trong lịch sử gần đây, thời kỳ có động khuyến khích tiết kiệm cao trùng hợp cách nghịch lý với tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất Điều xảy nhiều ngun khác nhau, nguyên có ý nghĩa chính sách khác nhau, thật khó phân biệt thực nghiệm nguyên Tuy nhiên, dự đoán tốt hầu hết nhà kinh tế tiết kiệm tư nhân có lẽ khơng đáp ứng nhanh nhạy trước suất sinh lợi sau thuế, chuyển sang thuế tiêu dùng không làm tăng lượng tiết kiệm Vì ta tìm phương thức trực tiếp để tăng tiết kiệm quốc gia (ví dụ thơng qua giảm thâm hụt ngân sách), triển vọng không bảo đảm tiết kiệm cao xem lý để thực việc chuyển đổi tổng thể hệ thống thuế Lợi ích thứ hai thuế tiêu dùng là, người ta dễ dàng đạt ‘tính trung tính’ hay ‘tính đồng đều’ cách xử lý thuế loại đầu tư khác Trong hệ thống thuế thu nhập hành, loại đầu tư khác thực chất đánh thuế theo thuế suất khác Ví dụ, đầu tư kinh doanh doanh nghiệp bị đánh thuế nặng so với đầu tư kinh doanh doanh nghiệp, loại đầu tư kinh doanh doanh nghiệp tiếp đến lại bị đánh thuế nặng so với đầu tư nhà chủ sở hữu Đầu tư vào loại thiết bị vốn hay ngành hàng kinh doanh định thiên vị cách thất thường so với loại thiết bị hay ngành hàng khác thông qua niên hạn khấu hao nhanh so với khấu hao kinh tế thực tế Những nỗ lực kinh doanh gắn liền với tài sản lên giá hấp dẫn nỗ lực kinh doanh mang lại sinh lợi hình thức cổ tức hay tiền lãi đối xử ưu đãi thuế lợi tức vốn Lạm phát dẫn đến biến thiên tuỳ ý thuế suất Tất trường hợp xa rời ‘tính trung tính’ có hại mặt kinh tế chúng thu hút đầu tư vào hoạt động ưu đãi thuế cho dù sinh lợi xã hội không cao sinh lợi xã hội hoạt động đầu tư không ưu đãi thuế (19)là vấn đề riêng biệt so với chọn lựa thuế thu nhập thuế tiêu dùng: vấn đề sở thuế ‘sạch’ hay đồng Nhưng khía cạnh cụ thể tính đồng dễ dàng đạt hệ thống thuế tiêu dùng so với hệ thống thuế thu nhập Một số biến dạng thật khó tránh hệ thống thuế thu nhập thu nhập đầu tư khó mà đo lường cách xác Ví dụ, việc đo lường khấu hao kinh tế đắn cách xác bất khả thi, số biến dạng thiết xảy thiên vị đầu tư vào tài sản có khấu hao mục đích thuế cao khấu hao thực tế Tương tự, việc bao gồm toàn lợi tức vốn vào thu nhập chịu thuế phát sinh có lẽ bất khả thi, tài sản lên giá thiên vị Trên lý thuyết người ta điều chỉnh số đo thu nhập vốn theo lạm phát, thực tế, công việc thật phức tạp chắn khơng hồn hảo Vì thuế tiêu dùng giúp loại bỏ nhu cầu giải vấn đề này, đạt khía cạnh tính đồng cách đơn giản Việc chuyển sang thuế tiêu dùng có hệ đáng kể tính hiệu Ví dụ, nhìn từ góc độ hiệu quả, chuyển sang thuế tiêu dùng, việc đặt loại thuế lần, bất ngờ người nắm giữ tài sản hữu không hấp dẫn Huy động nguồn thu ngân sách từ sinh lợi đầu tư q khứ khơng ảnh hưởng đến động khuyến khích đầu tư, làm việc, hay hành động khác Việc dời gánh nặng thuế sang người già – người mà định làm việc tiết kiệm họ gần hoàn thành – giúp tránh gây nản lòng tốn Hơn nữa, người già có xu hướng tiết kiệm tương đối thấp, nên việc chuyển giao phần gánh nặng thuế sang họ xa rời người khác giúp thúc đẩy tiết kiệm quốc gia Ảnh hưởng sau bị bù trừ kiện người giàu xét tổng thể có xu hướng tiết kiệm cao so với người khác, đặt gánh nặng thuế lên họ thông qua thuế tiêu dùng làm giảm đóng góp họ cho tiết kiệm quốc gia Như ta thấy chương tiếp theo, mơ hình sức tìm hiểu tác động kinh tế việc chuyển sang thuế tiêu dùng cho thấy rằng, xem xét hết lẽ, tỷ trọng lớn lợi ích kinh tế từ việc chuyển đổi xuất phát từ việc thay loại thuế gây biến dạng khác loại thuế thu lần cải tích luỹ Bất kỳ lợi ích tiềm ẩn từ thuế chuyển đổi cải có từ trước gắn liền với việc chuyển sang thuế tiêu dùng phụ thuộc vào việc liệu dân chúng có thật tin chiến lược ‘chỉ lần nhất’ hay không Nếu loại thuế lần bất ngờ thu cải có hiệu kinh tế đến ta thực ‘chỉ lần thơi’, khách dễ bị cám dỗ thử lại lần tương lai Nếu việc áp dụng thuế lần làm tăng ước lượng dân chúng xác suất điều lại xảy lần nữa, thuế ‘bất ngờ’ cải làm cho dân chúng nản lịng khơng muốn tích luỹ cải Như ta nhấn mạnh, ta có lai tạp lộn xộn thuế thu nhập thuế tiêu dùng Điều vừa may vừa không may lập luận ủng hộ chuyển đổi hoàn toàn sang thuế tiêu dùng Trong chừng mực mà tiết kiệm xử lý thuế giống thuế tiêu dùng tài khoản lương hưu, IRA v.v…, tiềm gia tăng tiết kiệm lợi ích kinh tế tương ứng phát sinh từ việc chuyển hoàn toàn sang thuế tiêu dùng rõ ràng giảm xuống Tuy nhiên, ta khơng nên phóng đại điều Cho dù tỷ trọng lớn thu nhập vốn che chắn không phải chịu thuế thu nhập, tỷ trọng lớn thu nhập vốn, phát sinh từ tiết kiệm bổ sung, có ý nghĩa quan trọng định việc tiết kiệm bao nhiêu, bị đánh thuế (20)sự thất thu ngân sách so với ta hệ thống thuế thu nhập tuý Nhưng điều có nghĩa là, phần thu nhập vốn chưa che chắn thuế thu nhập hành thuộc người có thu nhập cao, ảnh hưởng mạnh đến tác động phân phối việc cải cách thuế Các khía cạnh đơn giản hố thực thi thuế tiêu dùng Ngay với tồn thoả hiệp mà ta có hệ thống thuế hành, việc tính tốn báo cáo thu nhập vốn trình phức tạp phiền phức Tiếp đến, thoả hiệp lại tạo hội để đạt tiết kiệm thuế theo nhiều phương thức phức tạp khơng có lợi cho xã hội, mưu đồ bố trí giao dịch tài kinh doanh Trên nguyên tắc, việc đo lường mức tiêu dùng xác dễ dàng so với đo lường thu nhập theo phiên thoả hiệp, chủ yếu người ta hồn tồn tránh khỏi nhu cầu đo lường thu nhập vốn Nhưng thực tế, thuế tiêu dùng đến chỗ khó thực tn thủ chẳng kém, chí cịn khó hơn, so với thuế thu nhập Tính đơn giản khả thực thi việc chuyển sang thuế tiêu dùng phụ thuộc quan trọng vào phương pháp chọn cách thức vận hành Các vấn đề tìm hiểu đầy đủ chương Ở vậy, vấn đề chuyển đổi vô quan trọng Việc quay ngoắt sang loại thuế tiêu dùng VAT hay thuế đồng làm cho q trình nộp thuế trở nên đơn giản Nhưng thật khó làm ngơ trước lời van nài người gánh chịu thiệt thịi bất ngờ, việc chuyển sang thuế tiêu dùng bao gồm hình thức giảm nhẹ tác động chuyển đổi Các điều khoản giảm nhẹ tác động chuyển đổi đặc biệt phức tạp chúng địi hỏi hoạt động đồng thời hệ thống thuế song song, chí khoảng thời gian Ví dụ, lãi vay chấp bất động sản nhận từ trước chuyển đổi khấu trừ thuế, lãi vay hợp đồng chấp khơng khấu trừ Chọn lựa thực tế khơng cịn hệ thống hành hệ thống thuế tiêu dùng sạch, mà hệ thống hành loại thuế bị đè nặng qui tắc không cụ thể cách thức từ đến đó, mà điều kiện tốt thẩm mỹ tình tệ phức tạp đầy kẽ hở Một vấn đề chuyển đổi khác có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá hệ thống Tuỳ vào cách thức thực nào, việc chuyển sang thuế tiêu dùng dẫn đến động to lớn khuyến khích trì hoãn hay đẩy nhanh giao dịch xung quanh ngày chuyển đổi Các cơng ty trì hỗn đầu tư có qui tắc hạch tốn chi phí, kế hoạch định, cá nhân lao vào tiêu dùng nhiều tốt trước ngày thực luật thuế Điều gây thất thu ngân sách làm phát sinh vấn đề tế nhị việc hạn chế đến mức tối thiểu tổn thất ngắn hạn vào thời điểm chuyển đổi Một sở thuế Yếu tố thứ ba đề xuất cải cách thuế xố bỏ nhiều hay tồn đặc điểm mang lại đối xử đặc biệt loại tiêu dùng hay đầu tư định Mục đích thường mơ tả cách khác ‘dàn đều’ hay ‘mở rộng’ sở thuế, ‘làm bình đẳng sân chơi’, hay xây dựng hệ thống thuế ‘trung tính’ Chúng ta gọi khía cạnh tính đồng một sở thuế (Ít hàm ý từ đỡ mơ hồ so với từ đồng đều.) (21)khác thường nguồn gốc quan trọng dẫn đến phi hiệu quả, không công bằng, phức tạp Như thảo luận đây, thuế tiêu dùng giúp quét nhiều vấn đề trục trặc Nguồn gốc thứ hai gây hỗn độn sở thuế liên quan đến ưu đãi loại chi tiêu cụ thể hay hoạt động cụ thể cho đáng đối xử đặc biệt Các ví dụ quan trọng nhà ở, y tế, từ thiện, thuế khoá vay mượn quyền tiểu bang địa phương, giáo dục Cho dù tập trung vào vài ví dụ quan trọng, thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân cịn có nhiều đặc điểm khác xa với hệ thống thuế có sở thuế sạch, từ động khuyến khích đầu tư vào nhà cho người có thu nhập thấp ưu đãi thuế cho việc sản xuất ethanol Mỗi đặc điểm cần đánh giá dựa lợi ích riêng Một vài đề xuất đầy hoài bão để cải tổ hệ thống thuế, thuế đồng Hall Rabushka, bãi bỏ tất ưu đãi thuế kiểu Những đề xuất khác bãi bỏ phần toàn đặc điểm Trái lại, thay đổi sách gần Hoa Kỳ đưa hệ thống thuế tiến gần đến sở thuế tiêu dùng thuế suất đồng hơn, lúc đó, thay đổi làm gia tăng mức độ hào phóng khoản mục khấu trừ vào thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm trừ vào tiền thuế phải nộp Bất kỳ nỗ lực nhằm bãi bỏ đặc điểm cực đoan mặt trị ấp ủ nhiều đặc điểm rõ ràng gây chiến tranh trị khốc liệt, thể qua phản ứng tiêu cực Hội đồng Tư vấn cải cách thuế tổng thống vào năm 2005 Nếu ta chuyển sang hệ thống thuế tiêu dùng có kê khai thuế cá nhân, thuế đồng chẳng hạn, hệ thống cuối giữ lại nhiều ưu đãi thuế hay chí cịn bổ sung thêm trường hợp ưu đãi Và cho dù loại thuế tiêu dùng khơng có tờ khai thuế cá nhân, thuế mua hàng hay VAT, người ta giữ lại trường hợp ưu đãi hình thức nữa, hình thức ưu đãi tương tự du nhập lại thơng qua miễn thuế mua hàng hóa ưu đãi Xuyên suốt sách này, ta thảo luận nhiều lý khiến trường hợp ưu đãi đặc biệt sở thuế vấn đề trục trặc Mỗi trường hợp ưu đãi trừng phạt người khác địi hỏi thuế suất phải cao (để thu mức thu ngân sách) Nói cụ thể ra, việc khấu trừ thuế phương thức luỹ thoái để trợ cấp cho hoạt động: người có thu nhập nhiều nhận trợ cấp nhiều từ khoản khấu trừ thuế xét bình quân, họ tham gia nhiều vào hoạt động khấu trừ thuế họ có thuế suất biên cao Những người khơng chọn phương thức tự khai khấu trừ không hưởng lợi từ việc khấu trừ thuế (Khi tham gia hoạt động khấu trừ thuế người nộp thuế kê khai khoản mục khấu trừ thuế tự khai (itemized deductions) thay cho khoản mục khấu trừ tiêu chuẩn (standard deductions) - ND) Miễn thuế trường hợp đặc biệt ưu đãi thuế phi hiệu điều tạo động khuyến khích người ta tham gia ‘quá nhiều’ vào hoạt động đánh thuế nhẹ vào hoạt động khác so với mức lẽ xảy thị trường tự Và cuối cùng, lý quan trọng khiến luật thuế phức tạp đến (22)trọng người khác mà không phản ánh động khuyến khích cá nhân thực hành động Ngay ta xác định thất bại thị trường quan trọng, việc ưu đãi thuế phải phương án tốt để xử lý thất bại thị trường Khi ta xem xét trường hợp ngoại lệ cụ thể sở thuế sạch, trường hợp phải xem xét ánh sáng tiêu chí Ngay vài trường hợp ưu đãi thuế đáp ứng tiêu chí này, lập luận thuyết phục để trì sở thuế là, hệ thống trị khơng có khả phân biệt lập luận đáng với lập luận khơng đáng thường chịu thua trước ảnh hưởng trị người biện hộ đầy lực Một trường hợp ưu đãi phép, bắt đầu trượt dài theo sườn dốc trơn tuột để tiến tới nhiều ưu đãi Nhà khấu trừ thuế cho lãi vay chấp bất động sản Nhà chủ sở hữu ưu đãi hệ thống thuế hành theo nhiều cách Cho đến giờ, khấu trừ thuế lãi vay mua nhà khía cạnh dễ thấy bất khả xâm phạm mặt trị truyền thống trường hợp khấu trừ thuế Đặc biệt, tính chất ‘bất khả xâm phạm’ bị thử thách bị qt vài đề xuất cải cách thuế đầy hoài bão Hội đồng tư vấn thuế tổng thống năm 2005 kiến nghị vài sửa đổi Khấu trừ lãi vay mua nhà khoản mục khấu trừ tốn kém, lên đến 80 tỷ USD ngân sách năm tài khố 2007 Nó địi hỏi thuế suất cá nhân phải cao khoảng 6,8 phần trăm (không phải 6,8 điểm phần trăm) so với khơng có khấu trừ Vì thế, có nhiều vấn đề liên quan tranh luận Vấn đề gì? Trước tiên, ta xem thử liệu có lý kinh tế thoả đáng thiên vị nhà so với loại tiêu dùng hay đầu tư khác hay khơng Để trả lời ‘có’ cho câu hỏi này, ta phải chứng minh nhà chủ sở hữu mang lại lợi ích quan trọng cho người khác họ ra; thân họ ưa thích sở hữu nhà khơng thơi lập luận thoả đáng Cho dù rõ ràng người láng giềng thích nhìn ngắm qua cửa sổ nhà chăm chút kỹ lưỡng so với nhà đổ nát, cho người cư ngụ chủ sở hữu bảo trì ngơi nhà tốt so với kết hợp người thuê người cho thuê, lợi ích chắn có tính cục tương đối nhỏ Đơi người ta đưa lý lẽ mơ hồ vai trị sở hữu nhà việc trì dân chủ vững mạnh, lập luận không thuyết phục Nên nhớ rằng, chừng mực mà hệ thống thuế thu hút đầu tư vào nhà ở, làm dịch chuyển nguồn vốn từ hoạt động đầu tư kinh doanh khác, điều làm giảm suất lao động tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động mà có lợi nhuận Tại sở hữu nhiều cổ phiếu khơng phải khía cạnh lành mạnh dân chủ? Việc đối xử ưu đãi nhà nói chung thật khó mà biện hộ sở kinh tế (23)Trong trường hợp cụ thể khấu trừ lãi vay mua nhà, có sở lý luận thứ hai: điều cần thiết để xác định đắn sở thuế hệ thống thuế thu nhập toàn diện Suy cho cùng, để đạt số đo tồn diện thu nhập, chi phí lãi vay phải khấu trừ, giống thu nhập lãi phải chịu thuế Mẹo lập luận chỗ, hệ thống thuế thu nhập toàn diện, giá trị cho thuê nhà chủ sở hữu, trừ khấu hao chi phí bảo trì, nên chịu thuế Chắc chắn, hầu hết chủ sở hữu nhà không suy nghĩ giá trị cho thuê nhà họ thể thu nhập theo cách họ nghĩ tiền lương chẳng hạn Nhưng việc không bao gồm dịch vụ mang lại từ nhà sở thuế, với việc khấu trừ thuế lãi vay mua nhà, tạo thành ưu đãi lớn cho nhà Ta xem trường hợp gia đình cố gắng định xem nên mua nhà trị giá 300.000 USD mua nhà khiêm tốn trị giá 200.000 USD đầu tư số tiền 100.000 USD lại vào thị trường cổ phiếu Giả sử thêm giá thuê hàng năm nhà 10 phần trăm giá trị nhà cổ phiếu có sinh lợi trước thuế hàng năm 10 phần trăm, hai phương án đầu tư hấp dẫn ngang khơng có thuế Sống nhà đắt tiền chắn làm cho gia đình cảm thấy khấm hơn; họ có khơng gian sống lịch hơn, nhiều phòng ốc hơn, cảnh quan đẹp v.v… Mức độ khấm năm xấp xỉ giá trị cho thuê mức chênh lệch nhà hai phương án, hay 10.000 USD năm Mặt khác, đầu tư 100.000 USD vào cổ phiếu mang lại 10.000 USD năm thuế phát sinh sinh lợi đầu tư Việc xử lý thuế ưu đãi làm cán cân thiên phía đầu tư vào nhà đắt tiền Như hệ quả, số trường hợp, việc đầu tư lĩnh vực phi nhà bị từ bỏ để thiên nhà đắt tiền cho dù khơng tính đến thuế, sinh lợi từ hoạt động đầu tư hay cao giá trị dịch vụ nhà ở; nhìn từ góc độ xã hội, điều lãng phí Cho phép khấu trừ lãi vay mua nhà làm vấn đề thêm trầm trọng giúp chủ sở hữu nhà sử dụng nợ khấu trừ thuế để tài trợ vào việc đầu tư có sinh lợi khơng bị đánh thuế (sinh lợi đầu tư giá trị cho thuê nhà) Bên cạnh đó, gia đình hay cá nhân mà lý đó, thích nhà thuê hơn, suy cho phải chịu thiệt Vì thu nhập cho thuê người cho thuê nhà bị đánh thuế, nên nhà cho thuê không ưu đãi thuế nhà chủ sở hữu Điều tạo nguồn phi hiệu khác Chẳng lượng nhà bị dư thừa, mà số hộ khuyến khích sở hữu nhà, khơng tính đến thuế, họ thấy việc thuê nhà hấp dẫn Thậm chí ta muốn, khơng có phương thức dễ dàng để đưa nhà chủ sở hữu vào sân chơi bình đẳng với hoạt động đầu tư khác việc đánh thuế giá trị cho thuê ròng nhà phức tạp khơng xác Hơn nữa, rõ ràng điều bị công chúng kịch liệt phản đối, có lẽ khơng phải phương án thực tế Tuy nhiên, điều khơng thể tiếp nhận, vài quốc gia châu Âu cố gắng làm điều này, cho dù cách nhọc nhằn (24)được khấu trừ lãi vay mua nhà, người vay chấp tốn lãi suất trước thuế để sở hữu nhà (vì vãi vay khơng khấu trừ thuế), người giàu không cần vay mượn, chi phí lãi suất sau thuế thấp Tình tiến thối lưỡng nan không phát sinh hệ thống thuế tiêu dùng Cho dù vài biến thể thuế đồng Hall Robushka đề xuất Quốc hội, việc khấu trừ lãi vay chấp bất động sản giữ lại, hồn tồn khơng phù hợp hệ thống thuế tiêu dùng chi phí lãi khác khơng khấu trừ thuế hình thức thu nhập vốn khơng bị đánh thuế Một hệ thống thuế tiêu dùng xử lý việc mua nhà hệt việc mua sắm khác không cho phép khấu trừ lãi vay phương thức đơn giản để xoá bỏ thiên vị nhà Ưu đãi thuế nhà chủ sở hữu thường biện hộ sở cho việc bãi bỏ ưu đãi dẫn đến tác động chuyển đổi khơng cơng Nói cụ thể ra, ta hiểu chủ sở hữu nhà lo ngại việc bãi bỏ khấu trừ lãi vay mua nhà ảnh hưởng đến giá nhà Việc bãi bỏ khấu trừ lãi vay mua nhà làm cho việc mua nhà trở nên đắt đỏ người dựa vào tiền vay chấp để mua nhà kỳ vọng tự kê khai khoản mục khấu trừ phát sinh (thay cho khoản khấu trừ tiêu chuẩn áp dụng người nộp thuế khơng tham gia vào hoạt động khấu trừ thuế) Điều có xu hướng làm giảm cầu nhà ở, tiếp đến làm giảm giá nhà Mức giảm cầu lớn nhà giá cao mà người tự kê khai khấu trừ thuộc nấc thuế thu nhập cao thường mong muốn, việc bãi bỏ ưu đãi thuế nhà dịch chuyển cầu từ nhà đắt đỏ sang nhà đỡ đắt Kinh nghiệm lịch sử Hoa Kỳ nước khác khiến ta nghi ngờ dự đoán tác động lớn giá nhà hay mức độ sở hữu nhà Suy cho cùng, người ta đưa dự đoán đáng sợ thị trường nhà Luật Cải cách thuế năm 1986 – luật làm cho việc khấu trừ lãi vay chấp bất động sản trở nên giá trị thông qua hạ thấp thuế suất biên, thật khó mà tách biệt ảnh hưởng tiêu cực giá nhà từ luật cải cách Canada hồn tồn khơng khấu trừ thuế lãi vay chấp bất động sản có tỷ lệ sở hữu nhà gần giống Hoa Kỳ William Gale Viện Brookings nhận thấy trợ cấp lãi vay chấp bất động sản giảm mạnh Anh từ thập niên 70, tỷ lệ sở hữu nhà, nợ vay chấp bất động sản, nhà tính theo tỷ trọng trữ lượng vốn thật tăng nhanh Hoa Kỳ Gale lập luận rằng, dù vậy, cải cách qua xố bỏ tồn ưu đãi thuế nhà hướng tới hệ thống thuế tiêu dùng có tác động lớn, với giá nhà thực giảm khoảng đến 10 phần trăm ngắn hạn từ đến phần trăm dài hạn Y tế bảo hiểm y tế (25)Liệu y tế có đáng đối xử đặc biệt? Chắc chắn, lĩnh vực bảo hiểm y tế đầy rẫy thất bại thị trường nghiêm trọng phát sinh từ tình trạng thơng tin khơng hồn hảo Thứ nhất, vấn đề chọn lựa bất lợi phát sinh cá nhân nhận thức rủi ro tình trạng sức khỏe họ rõ so với công ty bảo hiểm Các cơng ty bảo hiểm tính phí bảo hiểm dựa mức rủi ro bình quân cho dân số cụ thể số trường hợp dựa vào việc khám sức khỏe qua loa Những người khoẻ mạnh, có rủi ro thấp, thấy mức phí bảo hiểm không hấp dẫn không mua bảo hiểm, làm tăng mức rủi ro bình quân người lại tập hợp người mua bảo hiểm Điều tiếp đến đẩy mức phí bảo hiểm lên cao, lại đẩy người có rủi ro thấp khỏi thị trường, vòng lẩn quẩn tiếp tục Như hệ quả, nhiều người cuối khơng có bảo hiểm, cho dù việc bảo hiểm có giá trị người mua có lời cho cơng ty bảo hiểm khơng có vấn đề chọn lựa bất lợi Hệ thống bảo hiểm đơn vị tuyển dụng chi trả giúp giảm nhẹ vấn đề chọn lựa bất lợi, người lao động làm việc cho cơng ty lý nói chung khơng liên quan đến rủi ro y tế, công ty bảo hiểm có lý để kỳ vọng người lao động công ty tổ hợp người rủi ro cao người rủi ro thấp Tuy nhiên, chọn lựa bất lợi vấn đề nghiêm trọng người khơng có bảo hiểm đơn vị tuyển dụng chi trả bị tính phí bảo hiểm cao Người ta cho nguyên nhân dẫn đến tình trạng gần hồn tồn thiếu vắng thị trường hợp đồng bảo hiểm y tế dài hạn mang theo luân chuyển việc làm không tăng vọt giá bảo hiểm bạn phát sinh bệnh mãn tính đó sau mua bảo hiểm Nói chung, ưu đãi thuế bảo hiểm y tế đơn vị tuyển dụng chi trả đóng vai trị bù trừ cho vấn đề chọn lựa bất lợi mà không tràn lan thị trường Thất bại thị trường thứ hai gắn liền với bảo hiểm y tế tâm lý ỷ lại Điều có nghĩa là, bảo hiểm y tế làm thay đổi động khuyến khích người bảo hiểm, nên họ thay đổi hành vi theo chiều hướng làm tăng chi phí y tế Lấy ví dụ, hầu hết người có bảo hiểm đứng trước mức giá phải trả tiền túi thấp không dịch vụ y tế tăng thêm, họ tiêu thụ thêm dịch vụ y tế với chi phí xã hội thực tế (cao chi phí tiền túi họ) lớn lợi ích xã hội (26)Cho dù ta tìm thấy sở lý luận vững cho hình thức can thiệp phủ vào thị trường y tế, cách xử lý thuế bảo hiểm y tế thiết kế cách yếu để giải vấn đề chí cịn làm cho phần vấn đề trở nên tồi tệ Nếu mục tiêu giúp đỡ người thu nhập thấp chi trả cho bảo hiểm y tế, cách thức ta lo liệu để đạt mục tiêu hồn tồn sai lầm Việc miễn thuế cho bảo hiểm y tế đơn vị tuyển dụng chi trả khơng giúp ích chút cho người có thu nhập q thấp nên khơng phải chịu thuế thu nhập, mà điều mang lại giúp đỡ to lớn dành cho người thu nhập cao có thuế suất biên cao Việc miễn thuế cho bảo hiểm y tế đơn vị tuyển dụng chi trả phi hiệu điều mang lại động khiến người ta mua bảo hiểm từ đầu (vốn điều đáng mong đợi) mà cịn mua bảo hiểm y tế đắt đỏ (vốn khơng phải điều đáng mong đợi) Ta xem người lao động có thuế suất biên 20 phần trăm Nếu đơn vị tuyển dụng muốn ban thưởng thêm cho người lao động 80 USD khơng tính thuế, cơng ty 80 USD để ban thưởng hình thức hợp đồng bảo hiểm y tế tốt hơn, 100 USD để ban thưởng hình thức tiền lương cao Điều tạo động mạnh mẽ khuyến khích đơn vị tuyển dụng cung cấp cho người lao động phúc lợi y tế hào phóng nhiều so với lẽ thường, người lao động ưa thích hơn; điều làm trầm trọng vấn đề tâm lý ỷ lại, dẫn đến chi tiêu lãng phí cho chăm sóc y tế Vì lý này, việc bãi bỏ hay khống chế giá trị miễn thuế tối đa bảo hiểm y tế đơn vị tuyển dụng chi trả thường đặc điểm đề xuất cải cách y tế cải cách thuế Nhiều nhà kinh tế tin ta muốn giúp dân chúng mua bảo hiểm y tế, việc cấp tem phiếu hay giảm trừ giá trị cố định vào tiền thuế phải nộp có ý nghĩa nhiều so với miễn thuế Điều trao cho người giá trị trợ cấp tiền y hệt xoá bỏ động khiến người ta mua hợp đồng bảo hiểm đắt đỏ Năm 2007, quyền Bush đề xuất kế hoạch thay việc miễn thuế bảo hiểm y tế cho đơn vị tuyển dụng chi trả, khấu trừ bảo hiểm y tế lao động tự làm chủ, khấu trừ chi phí y tế tiền riêng Thay vào đó, người nộp thuế có hợp đồng bảo hiểm y tế thoả yêu cầu định miễn thuế thu nhập thuế bảng lương giá trị xác 7.500 USD (nếu độc thân) hay 15.000 USD (nếu có gia đình) Miễn người nộp thuế chí có bảo hiểm y tế đạt yêu cầu định, họ miễn toàn giá trị Giá trị miễn thuế không thay đổi chi phí thực tế phí bảo hiểm Ngoài việc miễn thuế giá trị cố định, hình thức ban thưởng cho người lao động hình thức chi trả bảo hiểm y tế phải chịu hai loại thuế Vì định mua bảo hiểm đạt yêu cầu định làm giảm tiền thuế phải nộp bạn vài nghìn la, chi tiêu số tiền tăng thêm cho bảo hiểm không làm giảm tiền thuế bạn Điều xố bỏ động phi hiệu thơi thúc người ta mua bảo hiểm đắt đỏ Không luật hành, phúc lợi thuế sử dụng người có bảo hiểm khơng hạn chế phạm vi người có bảo hiểm đơn vị tuyển dụng chi trả bảo hiểm người tự làm chủ Chí điều mang lại giúp ích định cho nhiều người không bảo hiểm Thực chất kế hoạch giống chương trình tem phiếu, ngoại trừ việc có giá trị người thuộc nấc thuế cao (27)khơng vấn đề cịn trở nên tệ hại Nhưng chương trình theo kiểu tem phiếu bảo hiểm y tế thiết kế cẩn thận có nhiều ưu điểm so với việc miễn thuế hành Đóng góp từ thiện Trong luật thuế hành, đóng góp cho tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn khấu trừ thuế thu nhập người nộp thuế tự kê khai khấu trừ Ta thực phép kiểm nghiệm hai bậc cho qui định này, vốn thực chất trừng phạt người xu hướng làm từ thiện Thứ nhất, đóng góp từ thiện có phải biểu cho thấy gia đình đóng góp bớt giả so với thể qua thu nhập họ? Một số người trả lời ‘có’ – người đóng góp từ thiện hy sinh phần phúc lợi riêng họ mục đích đạo lý Tuy nhiên, đóng góp tự nguyện Những người đóng góp phải có hài lịng từ hành động ban tặng, khơng họ khơng làm Có thể họ thúc ‘niềm hạnh phúc ấm áp’ họ cảm nhận giúp đỡ người khác Vì thế, mức phúc lợi họ thật khơng khác so với phúc lợi người có thu nhập mà không trao tặng quà từ thiện Nếu thế, ta viện dẫn lập luận biện hộ khả chi trả Kiểm nghiệm thứ hai liệu có đặc điểm cố hữu từ thiện giúp biện minh cho trợ cấp để khuyến khích hành động từ thiện hay khơng Trong trường hợp này, câu trả lời rõ ràng ‘có’, đóng góp từ thiện liên quan đến yếu tố ngoại tác tích cực Vì lẽ, người nhận từ thiện khấm Vì lẽ thứ hai, đóng góp từ thiện mang lại lợi ích cho người mà thân họ khơng đóng góp từ thiện Ví dụ, nhiều người khơng đóng góp từ thiện cảm thấy tốt biết người vô gia cư cung cấp thực phẩm nơi trú ngụ tổ chức cứu tế Nhưng trường hợp này, người ta có động thơi thúc họ ‘ăn theo’ sự đóng góp người khác; nhà kinh tế học gọi tình vấn đề hàng hóa cơng Hoạt động từ thiện diễn số người thơi thúc hài lịng họ có họ trao tặng, tượng ăn theo, hoạt động trao tặng từ thiện diễn mức độ thấp cách phi hiệu Trong chừng mực mà điều xảy ra, khuyến khích từ luật thuế dẫn đến mức độ hoạt động từ thiện cao giúp người khấm Lẽ dĩ nhiên, cách tiếp cận khác phủ trực tiếp cung ứng hàng hóa cơng, thay dựa vào đóng góp tư nhân Tuy nhiên, số thứ xem hàng hóa cơng có xu hướng cung ứng q thơng qua kết hợp phủ hoạt động từ thiện khơng trợ cấp Ví dụ, phủ Hoa Kỳ khơng thể đóng góp trực tiếp cho tổ chức tơn giáo tách biệt theo luật định nhà thờ nhà nước, số hàng hóa công đánh giá cao thiểu số dân chúng khơng thể cung ứng nhà nước theo qui tắc đa số Ngoài ra, số ý kiến lập luận rằng, đóng góp từ thiện tư nhân phương thức tài trợ hàng hóa công hiệu đỡ xâm phạm so với can thiệp phủ, chẳng hạn việc cứu tế người nghèo (28)Cân đối lại, ta biện hộ cho hình thức khuyến khích hoạt động từ thiện Thậm chí thế, khó mà giải thích lý tỷ suất trợ cấp lại gắn liền với thuế suất người tài trợ từ thiện lại người nộp thuế không áp dụng khấu trừ tự khai hay người có thu nhập ngưỡng kê khai – diễn biến trợ cấp mà việc khấu trừ thuế đóng góp từ thiện gây Phù hợp mức giảm trừ cố định tiền thuế phải nộp đô la từ thiện thay cho khấu trừ vào thu nhập chịu thuế nay, để ta trợ cấp cho tồn đóng góp từ thiện với tỷ lệ không trợ cấp nhiều cho việc đóng góp người nộp thuế giàu có Thuế trái phiếu quyền tiểu bang địa phương Hai trường hợp ưu đãi quan trọng luật thuế liên quan đến quyền tiểu bang địa phương Khấu trừ tự khai tiền thuế nộp cho quyền tiểu bang địa phương làm cho quyền liên bang thất thu khoảng 49 tỷ USD Miễn thuế thu nhập liên bang trái phiếu quyền tiểu bang địa phương làm liên bang thất thu khoảng 37 tỷ USD Ta biện hộ cho đặc điểm không? Một sở lý luận tiềm tàng cho việc khấu trừ thuế tiểu bang địa phương là, gia đình có thu nhập sống tiểu bang đô thị thuế cao có khả chi trả nên đóng thuế liên bang so với gia đình sống vùng có thuế thấp Khiếm khuyết lập luận chỗ, ta cho rằng, nhiều người sống tiểu bang thuế cao người hưởng lợi từ mức chi tiêu công cao Tại người chọn sinh sống tiểu bang thuế thấp cố gắng xoay xở với dịch vụ phủ thấp lại bị trừng phạt lựa chọn đó? Lẽ dĩ nhiên, mối quan hệ thuế tiểu bang địa phương với phúc lợi từ dịch vụ công chắn mối quan hệ một-một Vì lập luận khả chi trả chống lại việc khấu trừ thuế có nhiều cơng trạng, cho dù hạn chế Một trục trặc khác với việc khấu trừ thuế mang lại trợ cấp phi hiệu cho chi tiêu tiểu bang địa phương Chi phí la chi tiêu người nộp thuế tự khai khấu trừ thấp la phần chi phí dịch chuyển sang tiểu bang khác Ở mức độ biên, điều khuyến khích quyền tiểu bang địa phương đảm nhận dự án khơng thoả tiêu chí chấp thuận người nộp thuế khơng có khuyến khích thuế sử dụng nguồn lực mà lẽ sử dụng hiệu vào mục đích khác Hơn nữa, gắn liền với khoản mục khấu trừ tự khai, trợ cấp lớn địa phương có dân cư thu nhập cao (và có khoản mục khấu trừ tự khai thuế suất cao) (29)Cân đối lại, cải cách thuế dẫn đến bãi bỏ khấu trừ thuế tiểu bang địa phương, điều thiệt hại lớn Cho dù việc khấu trừ có chút cơng lao, chẳng hạn điều chỉnh theo khả chi trả khuyến khích việc chi tiêu cơng xứng đáng, liên quan đến tình trạng phi hiệu đáng kể, khơng cơng bằng, phức tạp Qui định thuế tối thiểu (AMT) không thừa nhận khấu trừ thuế tiểu bang địa phương, trừ AMT cải cách, số người hưởng lợi từ khấu trừ giảm dần theo thời gian Phần lập luận áp dụng cho qui định khác thuế thu nhập liên quan đến quyền tiểu bang địa phương – lãi trái phiếu quyền tiểu bang địa phương không bị đưa vào thu nhập chịu thuế Trong trường hợp này, khơng có lập luận dựa vào khả chi trả định mua trái phiếu quyền thị phát hành hồn tồn tự nguyện Ảnh hưởng việc miễn thuế thu nhập lãi trái phiếu đô thị trợ cấp cho việc chi tiêu tài trợ nợ tiểu bang thị, cho phép quyền vay tiền với lãi suất thấp Những nhà đầu tư có thuế suất thu nhập cao sẵn lòng chấp nhận lãi suất thấp họ khơng bị đánh thuế thu nhập lãi Cầu nhà đầu tư tăng lên gây sức ép lên giá trái phiếu – hay nói cách khác, đẩy lợi suất từ trái phiếu giảm xuống hướng tới lãi suất sau thuế trái phiếu tương tự phải chịu thuế Tuy nhiên, khơng phải tồn lợi ích việc miễn thuế lãi trái phiếu thuộc quyền tiểu bang địa phương Nếu tất người dự định mua trái phiếu có thuế suất – chẳng hạn 20 phần trăm – lợi suất trái phiếu cuối thấp khoảng 20 phần trăm so với trái phiếu khác, việc mua trái phiếu gần khơng có lợi Thuế ngầm ẩn (do chúng có lãi suất thấp hơn) cân với thuế công khai phương án đầu tư khác Nhưng hệ thống thuế suất tăng dần có người mua phải chịu thuế khơng phải chịu thuế, để bán hết tồn trái phiếu mà quyền tiểu bang hay địa phương muốn phát hành, lãi suất phải đủ cao để thu hút khơng người nộp thuế có thuế suất cao mà nhiều nhà đầu tư có thuế suất thấp Điều có nghĩa người nộp thuế nấc thuế suất cao hưởng lợi họ đầu tư với suất sinh lợi sau thuế cao so với người khác Biết lập luận trợ cấp cho chi tiêu tiểu bang địa phương thật chông chênh, việc miễn thuế lãi trái phiếu họ thật khó mà biện hộ Vì phần đáng kể trợ cấp tiêu biểu cho lợi nhuận bất ngờ người có thu nhập cao, trường hợp chí cịn khó biện hộ Phương án khác thay cho việc miễn thuế lãi trái phiếu khấu trừ thuế tiểu bang địa phương giúp tránh vấn đề là, phủ liên bang trợ cấp trực tiếp cho quyền loại chi tiêu dự trù Ý tưởng luôn bị tiểu bang địa phương phản bác, chủ yếu họ lo sợ ưu đãi thuế trở thành việc phân bổ ngân sách đơn giản, dễ dàng bị đưa lên thớt cắt giảm Đây làm ví dụ điển hình cách thức hệ thống thuế trì trợ cấp ngầm ẩn mà có lẽ khơng thể đứng vững chương trình độc lập tương đương Khấu trừ tiêu chuẩn công lý khắt khe (30)Khấu trừ tiêu chuẩn hợp lý cục thuế phải giám sát phải kiểm toán khoản khấu trừ tự khai 87 triệu người kê khai thuế mà khơng tự khai khấu trừ, thật phi hiệu mặt chi phí, cịn chưa nói đến thời gian phải chi phí người nộp thuế phải theo dõi chi phí họ Tuy nhiên, thông qua áp dụng khấu trừ tiêu chuẩn, hệ thống thuế khả đối xử khác người nộp thuế có khả chi trả khác Trong hệ thống hành, hai gia đình tương tự nhau, có mức thu nhập 30.000 USD áp dụng khấu trừ tiêu chuẩn, có nghĩa vụ nộp thuế cho dù gia đình phát sinh chi phí y tế 5000 USD gia đình khơng bị phát sinh Cho dù nguyên tắc, hệ thống thuế cho phép giảm thu nhập chịu thuế chi phí y tế bất thường phát sinh, thực tế, ta trì ‘cơng lý khắt khe’ cách thay đổi nghĩa vụ thuế liên quan đến số tiền tương đối lớn Nếu phần hay toàn khoản mục khấu trừ tự khai cuối trì, mức khấu trừ tiêu chuẩn lớn giúp đơn giản hố việc nộp thuế nhiều người thơng qua làm giảm số người tự khai khấu trừ Điều giúp tiết kiệm đáng kể chi phí hành tn thủ Nó có nghĩa trì cơng lý chí cịn khắt khe hơn, đáng để đánh đổi Có cách thay đổi đơn giản mà khơng làm thất thu ngân sách là: kết hợp giảm hay bãi bỏ giảm trừ thân cho người trưởng thành gia đình với gia tăng tương ứng khấu trừ tiêu chuẩn Tương tự, vài khoản mục khấu trừ tự khai trì hệ thống thuế đồng đều, giảm trừ gia cảnh xử lý mục khấu trừ tiêu chuẩn lớn Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 21-2. Tự đánh thuế chính mình - 4th ed.. Chương 6: Các yếu tố của cải cách cơ bản, Bài đọc 21-2. Tự đánh thuế chính mình - 4th ed.. Chương 6: Các yếu tố của cải cách cơ bản

Hình ảnh liên quan

Hình 6.1 Ảnh hưởng của việc bãi bỏ (trung tính về mặt thu ngân sách) các mức thuế suất tăng dần, các khoản giảm trừ vào tiền thuế phải nộp, và thuế tối thiểu (AMT) đối với thuế  suất thu nhập cá nhân bình quân cho một cặp vợ chồng tiêu biểu có hai con vào - Bài đọc 21-2. Tự đánh thuế chính mình - 4th ed.. Chương 6: Các yếu tố của cải cách cơ bản

Hình 6.1.

Ảnh hưởng của việc bãi bỏ (trung tính về mặt thu ngân sách) các mức thuế suất tăng dần, các khoản giảm trừ vào tiền thuế phải nộp, và thuế tối thiểu (AMT) đối với thuế suất thu nhập cá nhân bình quân cho một cặp vợ chồng tiêu biểu có hai con vào Xem tại trang 2 của tài liệu.