0

Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

15 103 2
 • Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:45

Tương tự như ví dụ 11.1, không có một lăng kính lý thuyết để hướng dẫn nghiên cứu, cho dù bài báo bắt đầu bằng tư liệu về các nghiên cứu kinh tế lượng và các nghiên cứu về việc chọn [r] (1)Chương 11 C Cáácc qquuyy ttrrììnnhh tthheeoo pphhưươơnngg pphháápp kkếếtt hhpp Với phát triển tính đáng nhận thấy hai loại nghiên cứu định tính định lượng khoa học xã hội nhân văn, việc nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, triển khai thu thập liệu gắn liền với hai dạng liệu mở rộng Quyển sách Sổ tay các phương pháp kết hợp khoa học hành vi xã hội (Handbook of Mixed Methods in the Social and Behavior Sciences) (Tashakkori Teddlie, 2003) tạp chí tường thuật đẩy mạnh nghiên cứu theo phương pháp kết hợp (như Các phương pháp thực địa) xuất diễn đàn thảo luận nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Với tần suất ngày tăng, báo đăng tải tạp chí khoa học xã hội nhân văn lĩnh vực đa dạng liệu pháp lao động (Lysach Krefting, 1994), giao tiếp cá nhân (Boneva, Kraut Frohlich, 2001), phòng chống AIDS (Janz người khác, 1996), chăm sóc bệnh tâm thần (Weltzman Levkoff, 2000), khoa học trung học sở (Houtz, 1995) Hiện có sách qui trình thực nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, mà thập niên trước vốn khơng có tương tự (Greene Caracelli, 1997; Newman Benz, 1998; Reichardt Rallis, 1994; Tashakkori Teddlie, 1998) Các qui trình phát triển nhằm đáp ứng trước nhu cầu làm sáng tỏ dự định kết hợp liệu định tính định lượng nghiên cứu (hay chương trình nghiên cứu) Với bao gồm nhiều phương pháp liệu nhiều hình thức phân tích, tính phức tạp thiết kế địi hỏi phải có qui trình thức Các qui trình phát triển phần để đáp ứng nhu cầu giúp nhà nghiên cứu tạo thiết kế hiểu từ liệu phép phân tích phức tạp Chương mở rộng phần thảo luận trước nhận định tri thức thực dụng, chiến lược tìm hiểu, sử dụng nhiều phương pháp trình bày chương Chương mở rộng thảo luận vấn đề nghiên cứu bao gồm nhu cầu khám phá giải thích (chương 4) Nó việc phát biểu mục đích câu hỏi nghiên cứu nhằm tập trung vào việc tìm hiểu vấn đề phương pháp định tính định lượng sở lý luận để sử dụng nhiều hình thức thu thập phân tích liệu (chương 6) THÀNH PHẦN CỦA CÁC QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP (2)Bảng 11.1 Danh sách câu hỏi cần kiểm tra để thiết kế qui trình theo phương pháp kết hợp Có trình bày định nghĩa nghiên cứu theo phương pháp kết hợp hay không? Độc giả có cảm nhận tiềm sử dụng chiến lược theo phương pháp kết hợp hay không? Có nêu lên tiêu chí để chọn chiến lược theo phương pháp kết hợp hay khơng? Có vạch chiến lược, có trình bày tiêu chí chọn lựa hay khơng? Có trình bày mơ hình khả kiến minh hoạ chiến lược nghiên cứu hay không? Có sử dụng ký hiệu phù hợp để trình bày mơ hình khả kiến hay khơng? Có trình bày qui trình thu thập phân tích liệu liên quan đến mơ hình hay khơng? Có đề cập đến chiến lược lấy mẫu để thu thập liệu định tính định lượng hay khơng? Việc lấy mẫu có liên quan đến chiến lược hay khơng? Có nêu qui trình phân tích liệu cụ thể hay khơng? Các qui trình có liên quan đến chiến lược hay khơng? Có thảo luận qui trình xác nhận giá trị cho liệu nghiên cứu định tính định lượng hay khơng? Có đề cập đến cấu tường thuật hay khơng, cấu tường thuật có liên quan đến loại chiến lược theo phương pháp kết hợp sử dụng hay không? BẢN CHẤT CỦA NGHIÊN CỨU THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP Vì nghiên cứu theo phương pháp kết hợp cách tiếp cận nghiên cứu riêng biệt, tương đối mẻ khoa học xã hội nhân văn, nên ta cần truyền đạt định nghĩa mô tả cách tiếp cận đề án nghiên cứu Điều bao gồm điểm sau đây:  Theo dõi lịch sử tiến hoá vắn tắt nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Một số nguồn nêu lên tiến hoá tâm lý học ma trận đa đặc tính-đa phương pháp Campbell Fiske (1959) quan tâm đến hội tụ hay “tam giác đạc” nguồn liệu định tính định lượng khác (Jick, 1979) lý mở rộng qui trình để kết hợp phương pháp (tìm đọc nghiên cứu Creswell, 2002; Tashakkori Teddlie, 1998) (3) Thảo luận ngắn gọn quan tâm ngày tăng vào nghiên cứu theo phương pháp kết hợp thể sách vở, báo, ngành học đa dạng, dự án tài trợ  Lưu ý đến thách thức mà hình thức nghiên cứu đặt cho nhà nghiên cứu Điều bao gồm nhu cầu thu thập liệu rộng lớn, chất thời gian việc phân tích liệu số chữ, yêu cầu nhà nghiên cứu phải quen thuộc với hai hình thức nghiên cứu định tính định lượng CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP Các tiêu chí để chọn chiến lược Những người xây dựng đề án cần truyền đạt chiến lược cụ thể để thu thập liệu mà họ định sử dụng Họ cần nêu lên tiêu chí triển khai để chọn chiến lược Các tác giả gần giải thích tiêu chí chọn lựa cách tiếp cận theo phương pháp kết hợp nhiều cách tiếp cận sẵn có Morgan (1998) đưa số tiêu chí người khác bổ sung tiêu chuẩn quan trọng cần xem xét (Greene Caracelli, 1997; Tashakkori Teddlie, 1998) Ma trận trình bày qua hình 11.1 cho thấy người ta phải đưa định chọn chiến lược tìm hiểu theo phương pháp kết hợp (xem nghiên cứu Creswell người khác, 2003): 1 Trình tự thực thu thập liệu định tính định lượng dự án nghiên cứu gì? Mức độ ưu tiên dành cho việc thu thập phân tích liệu định tính định lượng nào? 3 Vào giai đoạn dự án nghiên cứu liệu định tính định lượng phát tích hợp vào với nhau? 4 Có sử dụng quan điểm lý thuyết chung (ví dụ giới tính, sắc tộc/ chủng tộc, phong cách sống, giai cấp) nghiên cứu hay khơng? Hình 11.1 Các chọn lựa định để xác định chiến lược tìm hiểu theo phương pháp kết hợp Thực Ưu tiên Tích hợp Quan điểm lý thuyết Không nối tiếp Đồng thời Bằng Ở giai đoạn thu thập dữ liệu Ở giai đoạn phân tích Cơng khai Nối tiếp – Định tính liệu Định tính trước Ở giai đoạn lý giải dữ liệu Nối tiếp – Định lượng Với kết hợp Ngầm ẩn Định lượng trước định Nguồn: Creswell người khác (2003) In lại với cho phép từ nhà xuất Sage Thực (4)đó, giai đoạn tiếp theo, nhà nghiên cứu mở rộng tìm hiểu qua liệu thu thập từ số lượng người đơng đảo (thường có tính đại diện) Khi liệu thu thập đồng thời, liệu định tính định lượng tập hợp lúc dự án việc thực đồng thời Ưu tiên Yếu tố thứ hai việc chọn lựa chiến lược mức độ ưu tiên dành cho cách tiếp cận định tính hay định lượng, đặc biệt việc sử dụng phân tích liệu định lượng Mức độ ưu tiên nhau, hay thiên định lượng hơn, hay thiên định tính Mức độ ưu tiên dành cho loại liệu phụ thuộc vào quan tâm nhà nghiên cứu, khán giả nghiên cứu (ví dụ hội đồng khoa, hội đồn chun môn), điều mà nhà nghiên cứu muốn nhấn mạnh nghiên cứu Trên phương diện thực tiễn, ưu tiên nghiên cứu theo phương pháp kết hợp thông qua chiến lược phụ thuộc vào việc liệu thơng tin định tính hay định lượng nhấn mạnh trước tiên nghiên cứu, mức độ xử lý loại liệu so với loại kia, việc sử dụng lý thuyết làm khung qui nạp hay diễn dịch cho nghiên cứu Trong ấn sách này, thuật ngữ “chiếm ưu thế” “ít ưu hơn” sử dụng để nói đến mức độ ưu tiên Việc có hình thức thu thập phân tích liệu ưu tiên so với hình thức thường phù hợp với nghiên cứu sinh viên sau đại học Tích hợp Việc tích hợp hai loại liệu xảy vào vài giai đoạn trình nghiên cứu: thu thập liệu, phân tích liệu, lý giải, hay kết hợp giai đoạn Tích hợp có nghĩa nhà nghiên cứu “kết hợp” liệu Ví dụ, thu thập liệu, việc “kết hợp” liên quan đến kết hợp câu hỏi có kết thúc mở điều tra khảo sát với câu hỏi có kết thúc đóng Việc kết hợp giai đoạn phân tích liệu diễn giải liên quan đến việc chuyển chủ đề hay mã hiệu định tính thành số định lượng so sánh thơng tin với kết định lượng phần “tích hợp” nghiên cứu Vị trí tích hợp liệu nghiên cứu xem có liên quan đến kiện là: liệu việc thu thập liệu nghiên cứu diễn giai đoạn (nối tiếp nhau) hay giai đoạn (đồng thời) Một quan điểm lý thuyết Yếu tố xem xét cuối liệu có quan điểm lý thuyết bao quát hướng dẫn tồn thiết kế hay khơng Quan điểm quan điểm khoa học xã hội hay từ lăng kính ủng hộ/ tham gia (ví dụ, giới tính, chủng tộc, giai cấp) Cho dù tất thiết kế có lý thuyết ngầm ẩn (xem chương 7), nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp trình bày lý thuyết công khai khung lý thuyết hướng dẫn cho nghiên cứu Khung lý thuyết vận hành đặc điểm thực hiện, mức độ ưu tiên, tích hợp chiến lược tìm hiểu CÁC CHIẾN LƯỢC KHÁC NHAU VÀ CÁC MƠ HÌNH KHẢ KIẾN (5)lược mô tả ngắn gọn minh hoạ hình 11.2 11.3 (xem nghiên cứu Creswell người khác, 2003) Hình 11.2 Các chiến lược nối tiếp Thiết kế giải thích nối tiếp (11.2a) ĐỊNH LƯỢNG  Định tính Thu thập liệu ĐỊNH LUỢNG  Phân tích liệu ĐỊNH LƯỢNG  liệu định tính Thu thập  liệu định tính Phân tích  phân tích Lý giải tồn Thiết kế khám phá nối tiếp (11.2b) ĐỊNH TÍNH  Định lượng Thu thập liệu ĐỊNH TÍNH  Phân tích liệu ĐỊNH TÍNH  Thu thập liệu định lượng  liệu định lượng Phân tích  phân tích Lý giải tồn Thiết kế biến đổi nối tiếp (11.2c) ĐỊNH TÍNH  Định lượng Tầm nhìn, ủng hộ, hệ tư tưởng, khung lý thuyết ĐỊNH LƯỢNG  Định tính Tầm nhìn, ủng hộ, hệ tư tưởng, khung lý thuyết Các ký hiệu hai hình theo nghiên cứu Morse (1991) Tashakkori Teddlie (1998), tác giả đề xuất rằng:  Ký hiệu “+” có nghĩa hình thức thu thập liệu đồng thời  Ký hiệu “” có nghĩa hình thức thu thập liệu nối tiếp  Viết chữ in hoa có nghĩa nhấn mạnh hay ưu tiên cho việc phân tích liệu định tính hay định lượng nghiên cứu  “Quan” “Qual” (trong tiếng Anh) chữ viết tắt định lượng (quantitative) định tính (qualitative) chúng sử dụng số mẫu tự để thể hai hình thức liệu  Dưới hình qui trình thu thập, phân tích lý giải liệu để giúp độc giả hiểu qui trình sử dụng cụ thể (6)Hình 11.3 Các chiến lược đồng thời Chiến lược tam giác đồng thời (11.3a) ĐỊNH LƯỢNG + ĐỊNH TÍNH Thu thập liệu ĐỊNH LƯỢNG Thu thập liệu ĐỊNH TÍNH   Phân tích liệu định lượng So sánh kết liệu Phân tích liệu định tính Chiến lược lồng ghép đồng thời (11.3b) Định tính Định lượng ĐỊNH LƯỢNG ĐỊNH TÍNH   Phân tích phát Phân tích phát Chiến lược biến đổi đồng thời (11.3c) Định lượng ĐỊNH LƯỢNG + ĐỊNH TÍNH Tầm nhìn, ủng hộ, hệ tư tưởng, khung lý thuyết ĐỊNH TÍNH Tầm nhìn, ủng hộ, hệ tư tưởng, khung lý thuyết Chiến lược giải thích nối tiếp Chiến lược giải thích nối tiếp chiến lược đơn giản sáu cách tiếp cận theo phương pháp kết hợp Đặc điểm chiến lược là: việc thu thập phân tích liệu định lượng nối tiếp thu thập phân tích liệu định tính Ưu tiên thường dành cho liệu định lượng, hai phương pháp tích hợp giai đoạn lý giải nghiên cứu Các bước chiến lược trình bày hình 11.2a Chiến lược có mà khơng có quan điểm lý thuyết cụ thể Mục đích thiết kế giải thích nối tiếp thường sử dụng kết định tính để hỗ trợ giải thích diễn giải phát nghiên cứu định lượng Thiết kế đặc biệt bổ ích kết bất ngờ phát sinh từ nghiên cứu định lượng (Morse, 1991) Trong trường hợp này, việc thu thập liệu định tính sử dụng để xem xét kết bất ngờ cách chi tiết Bản chất đơn giản thiết kế ưu điểm Thật dễ dàng thực bước thực có giai đoạn tách biệt, rõ ràng Ngồi ra, tính thiết kế làm cho dễ dàng mơ tả báo cáo Nhược điểm thiết kế thời gian kéo dài việc thu thập liệu, với hai giai đoạn tách biệt Điều đặc biệt trở ngại hai giai đoạn ưu tiên Chiến lược khám phá nối tiếp (7)có mà khơng thực quan điểm lý thuyết nêu trước (xem hình 11.2b) Ngược lại với chiến lược giải thích nối tiếp, đặc điểm mơ hình giai đoạn thu thập phân tích liệu định tính trước, giai đoạn thu thập phân tích liệu định lượng Do đó, ưu tiên dành cho khía cạnh định tính nghiên cứu Sau đó, phát hai giai đoạn tích hợp trình diễn giải Ở mức độ nhất, mục đích chiến lược sử dụng liệu kết định lượng để hỗ trợ diễn giải phát định tính Khơng cách tiếp cận giải thích nối tiếp, vốn phù hợp để giải thích diễn giải mối quan hệ, tiêu điểm mơ hình khám phá tượng Morgan (1998) đề xuất thiết kế phù hợp để sử dụng kiểm định yếu tố lý thuyết lên từ giai đoạn định tính sử dụng để khái qt hố phát định tính cho mẫu khác Tương tự, Morse (1991) trích dẫn mục đích chọn cách tiếp cận này: để xác định phân phối tượng dân số chọn Cuối cùng, chiến lược khám phá nối tiếp thường thảo luận mơ hình sử dụng nhà nghiên cứu triển khai kiểm định công cụ (ví dụ, xem nghiên cứu Creswell, 1999) Chiến lược khám phá nối tiếp có phần lớn ưu điểm mơ hình giải thích nối tiếp Cách tiếp cận hai giai đoạn làm cho dễ dàng thực đơn giản để mô tả báo cáo Nó hữu ích nhà nghiên cứu muốn khám phá tượng đồng thời muốn mở rộng phát định tính Mơ hình đặc biệt thuận lợi nhà nghiên cứu xây dựng cơng cụ Ngồi ra, mơ hình làm cho nghiên cứu định tính trở nên dễ chịu người hướng dẫn, hay hội đồng, hay cộng đồng nghiên cứu định lượng mà khơng quen thuộc với truyền thống tự nhiên học Như với cách tiếp cận giải thích nối tiếp, mơ hình khám phá nối tiếp địi hỏi thời gian kéo dài để hoàn tất hai giai đoạn thu thập hai loại liệu, mà trở ngại vài tình nghiên cứu Ngồi ra, nhà nghiên cứu thấy khó xây dựng từ phân tích định tính trở thành thu thập liệu định lượng Chiến lược biến đổi nối tiếp Như mơ hình nối tiếp vừa mô tả đây, chiến lược nối tiếp biến đổi có hai giai đoạn thu thập liệu phân biệt, giai đoạn nối tiếp giai đoạn (xem hình 11.2c) Tuy nhiên, thiết kế này, phương pháp sử dụng trước, ưu tiên dành cho giai đoạn định lượng hay định tính, chí dành cho hai có đủ nguồn lực Ngồi ra, kết hai giai đoạn tích hợp khâu lý giải Khơng cách tiếp cận giải thích nối tiếp hay khám phá nối tiếp, mơ hình biến đổi nối tiếp có quan điểm lý thuyết để dẫn dắt nghiên cứu Mục đích quan điểm lý thuyết này, khung khái niệm, ý thực hệ cụ thể, hay tinh thần ủng hộ, quan trọng việc hướng dẫn nghiên cứu so với việc sử dụng phương pháp Mục đích chiến lược biến đổi nối tiếp triển khai phương pháp phục vụ tốt cho quan điểm lý thuyết nhà nghiên cứu Thông qua sử dụng hai giai đoạn, nhà nghiên cứu biến đổi nối tiếp mang lại tiếng nói cho quan điểm đa dạng, ủng hộ tốt cho người tham gia, hay am hiểu tường tận tượng hay trình thay đổi kết nghiên cứu (8)cứu theo phương pháp kết hợp vào cấu biến đổi Do đó, chiến lược hấp dẫn dễ chấp nhận với nhà nghiên cứu sử dụng cấu biến đổi phương pháp luận riêng biệt, ví dụ nghiên cứu định tính Đáng tiếc thay, khơng có nhiều tư liệu trình bày cách tiếp cận này, nên có nhược điểm gần khơng có hướng dẫn cách thức sử dụng tầm nhìn biến đổi để hướng dẫn phương pháp Tương tự, cách thức di chuyển từ phân tích liệu giai đoạn đến thu thập liệu giai đoạn thứ hai không rõ ràng Chiến lược tam giác đạc đồng thời Cách tiếp cận tam giác đạc đồng thời có lẽ quen thuộc sáu mơ hình theo phương pháp kết hợp (xem hình 11.3a) Nó chọn làm mơ hình nhà nghiên cứu sử dụng hai phương pháp khác với nỗ lực xác nhận, kiểm tra chéo giá trị, hay củng cố phát nghiên cứu (Greene người khác, 1989; Morgan, 1998; Steckler, McLeroy, Goodman, Bird, McCormick, 1992) Mơ hình nói chung sử dụng phương pháp định tính định lượng tách rời phương tiện để bù trừ nhược điểm cố hữu phương pháp ưu điểm phương pháp Trong trường hợp này, việc thu thập liệu định tính định lượng xảy đồng thời giai đoạn nghiên cứu Một cách lý tưởng, ưu tiên hai phương pháp, ứng dụng thực tế, ưu tiên dành cho cách tiếp cận định tính định lượng Chiến lược thường tích hợp kết hai phương pháp giai đoạn diễn giải Việc diễn giải lưu ý hội tụ phát cách thức để củng cố nhận định tri thức nghiên cứu hay giải thích tình trạng thiếu hội tụ xảy Mơ hình theo phương pháp kết hợp truyền thống thuận lợi quen thuộc với hầu hết nhà nghiên cứu dẫn đến phát chứng minh xác nhận giá trị rõ ràng Ngoài ra, việc thu thập liệu đồng thời dẫn đến thời gian thu thập liệu ngắn so với phương pháp nối tiếp Mơ hình có số hạn chế Nó địi hỏi nỗ lực to lớn tài chuyên môn để nghiên cứu đầy đủ tượng hai phương pháp riêng biệt Việc so sánh kết hai phân tích sử dụng hình thức liệu khác khó khăn Ngồi ra, nhà nghiên cứu không rõ làm giải điểm không quán phát sinh kết Chiến lược lồng ghép đồng thời Cũng cách tiếp cận tam giác đồng thời, mô hình lồng ghép đồng thời nhận diện thông qua việc sử dụng giai đoạn thu thập liệu, hai loại liệu định tính định lượng thu thập đồng thời (xem hình 11.3b) Khơng mơ hình tam giác truyền thống, cách tiếp cận lồng ghép có phương pháp chiếm ưu hơn, đóng vai trị hướng dẫn dự án Phương pháp ưu (định lượng hay định tính) đặt bên trong, hay lồng ghép bên phương pháp ưu (định tính hay định lượng) Việc lồng ghép có nghĩa phương pháp ưu đề cập đến câu hỏi khác so với phương pháp ưu thế, hay tìm kiếm thông tin cấp độ khác (sự tương tự với phân tích thứ bậc nghiên cứu định lượng bổ ích việc khái niệm hố cấp độ – xem nghiên cứu Tashakkori Teddlie, 1998) Dữ liệu thu thập từ hai phương pháp kết hợp giai đoạn phân tích dự án Chiến lược có mà khơng có quan điểm lý thuyết hướng dẫn (9)dụng phương pháp khác so với sử dụng phương pháp ưu mà thơi Ví dụ, Morse (1991) nhận xét thiết kế định tính bao trùm (lồng ghép) nhiều liệu định lượng để làm phong phú việc mô tả người tham gia mẫu Tương tự, bà mô tả cách thức liệu định tính sử dụng để mơ tả khía cạnh nghiên cứu định lượng mà khơng để định lượng Ngồi ra, mơ hình lồng ghép đồng thời triển khai nhà nghiên cứu định sử dụng phương pháp khác để nghiên cứu nhóm hay cấp độ khác Ví dụ, nghiên cứu tổ chức, thỉ người lao động nghiên cứu cách định lượng, giám đốc vấn cách định tính, tồn phịng ban phân tích liệu định lượng, v.v… Tashakkori Teddlie (1998) mô tả cách tiếp cận thiết kế đa cấp Cuối cùng, phương pháp sử dụng khn khổ phương pháp khác, nhà nghiên cứu thiết kế thực thực nghiệm sử dụng phương pháp nghiên cứu tình để nghiên cứu điều kiện xử lý Mơ hình theo phương pháp kết hợp có nhiều ưu điểm Nhà nghiên cứu thu thập hai loại liệu cách đồng thời, giai đoạn thu thập liệu Nó mang lại cho nghiên cứu ưu điểm hai loại liệu định tính định lượng Ngồi ra, thơng qua sử dụng hai phương pháp mơ hình này, nhà nghiên cứu đạt góc nhìn từ loại liệu khác hay từ cấp độ khác nghiên cứu Cũng có hạn chế phải xem xét chọn cách tiếp cận Dữ liệu cần biến đổi cách để tích hợp với giai đoạn phân tích Cho tới bây giờ, khơng có nhiều tài liệu hướng dẫn nhà nghiên cứu q trình Ngồi ra, gần khơng có hướng dẫn cách thức nhà nghiên cứu giải tình trạng khơng quán xảy hai loại liệu Vì hai phương pháp không ưu tiên nhau, cách tiếp cận dẫn đến chứng không đồng nghiên cứu; điều nhược điểm lý giải kết sau Chiến lược biến đổi đồng thời Cũng với mơ hình biến đổi nối tiếp, cách tiếp cận biến đổi đồng thời dẫn dắt việc sử dụng quan điểm lý thuyết cụ thể nhà nghiên cứu (xem hình 11.3c) Quan điểm dựa vào hệ tư tưởng nghiên cứu lý thuyết phê phán, ủng hộ, tham gia, hay khung lý thuyết hay khái niệm Quan điểm phản ánh mục đích nghiên cứu hay câu hỏi nghiên cứu Nó động lực ẩn chứa sau tất chọn lựa phương pháp luận, xác định vấn đề, tìm thiết kế nguồn liệu, phân tích, lý giải, báo cáo kết xuyên suốt trình nghiên cứu Việc chọn lựa mơ hình đồng thời (bất kể thiết kế tam giác hay lồng ghép) thực để tạo điều kiện thuận lợi cho quan điểm Ví dụ, thiết kế lồng ghép cho người tham gia đa dạng có tiếng nói trình thay đổi tổ chức nghiên cứu cách định lượng Nó liên quan đến việc lập tam giác liệu định tính định lượng để hội tụ tốt thông tin nhằm mang lại chứng tình trạng bất công chủ trương tổ chức (10)pháp kết hợp khuôn khổ biến đổi, làm cho đặc biệt hấp dẫn với nhà nghiên cứu định tính hay định lượng sử dụng khung khổ biến đổi để dẫn dắt việc tìm tịi họ CÁC QUI TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU Cho dù mơ hình khả kiến thảo luận chiến lược cụ thể mang lại tranh qui trình, đề án cần thảo luận loại liệu cụ thể thu thập Việc nêu chiến lược lấy mẫu cách tiếp cận sử dụng để xác nhận giá trị liệu quan trọng  Nêu cụ thể loại liệu – định tính định lượng – thu thập đề án nghiên cứu Liên hệ bảng 1.3 trình bày liệu định tính định lượng Hai loại liệu khác phúc đáp có kết thúc mở kết thúc đóng Một số hình thức liệu, vấn quan sát, định tính định lượng Cho dù việc rút gọn thông tin thành số cách tiếp cận sử dụng nghiên cứu định lượng, cách tiếp cận sử dụng nghiên cứu định tính  Thừa nhận liệu định lượng thường liên quan đến việc lấy mẫu ngẫu nhiên, để cá nhân có xác suất chọn mẫu khái qt hố cho dân số đơng Trong thu thập liệu định tính, việc chọn mẫu theo chủ định sử dụng cho cá nhân chọn họ trải qua tượng trọng tâm  Liên hệ qui trình cách cụ thể với mơ hình khả kiến Ví dụ, thể hình 11.2a, mơ hình giải thích nối tiếp, qui trình tổng quát bên hình mơ tả chí chi tiết Ví dụ, phần thảo luận cách tiếp cận bao gồm mơ tả việc thu thập liệu điều tra khảo sát, phân tích liệu mơ tả suy luận giai đoạn đầu Sau đó, đề cập đến quan sát định tính, mã hố phân tích chủ đề thiết kế dân tộc học giai đoạn thứ hai CÁC QUI TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ Việc phân tích liệu nghiên cứu theo phương pháp kết hợp liên quan đến loại chiến lược nghiên cứu chọn cho qui trình Vì vậy, đề án, qui trình cần nêu lên phạm vi thiết kế Tuy nhiên, việc phân tích xảy phạm vi hai cách tiếp cận định lượng (phân tích số mơ tả suy luận) định tính (mơ tả phân tích chữ hay hình ảnh theo chủ đề), hai cách tiếp cận Ví dụ, có số cách tiếp cận phổ biến sau (xem nghiên cứu Caracelli Greene, 1993; Tashakkori Teddlie, 1998):  Biến đổi liệu: Trong chiến lược đồng thời, nhà nghiên cứu định lượng liệu định tính Điều liên quan đến việc tạo mã hiệu chủ đề cách định tính, đếm số thời gian chúng xuất liệu lời (hay mức độ nói đến mã hiệu hay chủ đề thơng qua đếm số dịng hay số câu) Sau đó, việc định lượng hố liệu định tính giúp nhà nghiên cứu so sánh kết định lượng với liệu định tính Như lựa chọn, nhà nghiên cứu định tính hố liệu định lượng Ví dụ, phân tích yếu tố liệu từ thước đo công cụ, nhà nghiên cứu tạo yếu tố hay chủ đề so sánh chúng với chủ đề từ sở liệu định tính  Tìm hiểu điểm nằm ngồi xu hướng chung: Trong mơ hình nối tiếp, phân (11) Xây dựng công cụ: Trong cách tiếp cận nối tiếp, thu thập chủ đề phát biểu cụ thể từ người tham gia giai đoạn thu thập liệu định tính ban đầu Trong giai đoạn tiếp theo, sử dụng phát biểu khoản mục chủ đề cụ thể làm thước đo nhằm tạo công cụ điều tra khảo sát dựa vào quan điểm người tham gia Giai đoạn thứ ba sau xác nhận giá trị công cụ với mẫu lớn đại diện cho dân số  Xem xét đa cấp: Trong mơ hình lồng ghép đồng thời, thực điều tra khảo sát cấp độ (ví dụ với hộ gia đình) để thu thập kết định lượng mẫu Đồng thời, thực vấn định tính (ví dụ với cá nhân) để khám phá tượng với cá nhân cụ thể hộ gia đình Một khía cạnh khác phân tích liệu nghiên cứu theo phương pháp kết hợp để mô tả đề án bước kiểm tra giá trị liệu định lượng tính xác phát định tính Các tác giả viết phương pháp kết hợp kêu gọi sử dụng qui trình xác nhận giá trị cho hai giai đoạn định tính định lượng nghiên cứu (Tashakkori Teddlie, 1998) Người viết đề án thảo luận giá trị độ tin cậy số đo từ việc sử dụng khứ công cụ triển khai nghiên cứu Ngoài ra, mối đe doạ tiềm ẩn giá trị bên (xem chương 9) thực nghiệm điều tra khảo sát lưu ý Đối với nghiên cứu định tính, cần đề cập đến chiến lược sử dụng để kiểm tra tính xác phát Điều bao gồm kiểm tra tam giác nguồn liệu, kiểm tra với người tham gia, mô tả chi tiết, cách tiếp cận khác thảo luận chương 10 CƠ CẤU TRÌNH BÀY BÁO CÁO Cũng giống phân tích liệu, cấu báo cáo phù hợp với loại chiến lược chọn cho đề án nghiên cứu Vì nghiên cứu theo phương pháp kết hợp không quen thuộc với khán giả, nên nhà nghiên cứu cần trình bày đơi chút hướng dẫn cấu báo cáo sau  Đối với nghiên cứu nối tiếp, nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp thường xếp báo cáo qui trình thu thập phân tích liệu định lượng đến thu thập phân tích liệu định tính Sau đó, giai đoạn kết luận hay diễn giải nghiên cứu, nhà nghiên cứu nhận xét việc phát định tính giúp giải thích hay mở rộng kết định lượng Như lựa chọn, việc thu thập phân tích liệu định tính báo cáo trước đến việc thu thập phân tích liệu định lượng Trong cấu nào, người viết thường trình bày dự án hai giai đoạn riêng biệt, với tiêu đề riêng cho giai đoạn  Trong nghiên cứu đồng thời, việc thu thập liệu định lượng định tính trình bày phần tách riêng, việc phân tích lý giải kết hợp hai dạng liệu để tìm hội tụ kết Cơ cấu loại nghiên cứu theo phương pháp kết hợp không phân biệt rõ ràng hai giai đoạn định lượng định tính (12)VÍ DỤ VỀ CÁC QUI TRÌNH THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP Sau ví dụ minh hoạ nghiên cứu theo phương pháp kết hợp sử dụng chiến lược qui trình nối tiếp đồng thời Ví dụ 11.1 Một chiến lược tìm hiểu nối tiếp Kushman (1992) nghiên cứu hai loại cam kết nơi làm việc giáo viên – cam kết mặt tổ chức cam kết việc học tập học sinh – 63 trường tiểu học trung học sở thị Ơng đưa nghiên cứu theo phương pháp kết hợp gồm giai đoạn, trình bày phát biểu mục đích: Tiền đề trọng tâm nghiên cứu cam kết mặt tổ chức cam kết việc học tập học sinh giải thích cho thái độ khác quan trọng giáo viên trường học hữu hiệu mặt tổ chức, ý tưởng hỗ trợ tư liệu nghiên cứu đòi hỏi phải xác nhận giá trị thêm thực tiễn… Giai đoạn nghiên cứu định lượng xem xét mối quan hệ thống kê cam kết giáo viên tiền lệ mặt tổ chức nhà trường kết trường tiểu học trung học sở Tiếp theo phân tích cấp độ vĩ mơ này, giai đoạn xem xét trường học cụ thể, sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống/ định tính để am hiểu khía cạnh động học cam kết giáo viên (Kushman, 1992, trang 13) Phát biểu mục đích minh hoạ cho kết hợp mục đích với sở lý luận việc sử dụng kết hợp hai phương pháp (“để am hiểu hơn”) loại liệu thu thập nghiên cứu Phần giới thiệu tập trung vào nhu cầu xem xét cam kết tổ chức cam kết việc học tập của học sinh dẫn đến ưu tiên cho cách tiếp cận định lượng Ưu tiên minh hoạ thêm phần định nghĩa cam kết mặt tổ chức cam kết việc học tập học sinh sử dụng tư liệu để chứng minh hai khái niệm Một khung khái niệm (hoàn tất mơ hình khả kiến) câu hỏi nghiên cứu nêu lên để khám phá mối quan hệ Điều mang lại hướng dẫn lý thuyết cho giai đoạn định lượng nghiên cứu (Morse, 1991) Việc thực ĐỊNH LƯỢNG  định tính nghiên cứu hai giai đoạn Tác giả trình bày kết hai giai đoạn: giai đoạn thứ – kết định lượng – trình bày thảo luận mối tương quan, phép hồi qui phân tích phương sai đơn biến (ANOVA) hai chiều Sau đó, kết nghiên cứu tình trình bày theo chủ đề chủ đề phụ hỗ trợ trích dẫn Sự tích hợp kết định lượng phát định tính thực phần thảo luận sau cùng, nhà nghiên cứu làm sáng tỏ kết định lượng điểm phức tạp lên từ kết định tính Ngồi ra, tác giả không sử dụng quan điểm lý thuyết lăng kính nghiên cứu Ví dụ 11.2 Một chiến lược tìm hiểu đồng thời (13)Trong nỗ lực tìm hiểu việc tiết kiệm phụ huynh, báo xem xét hành vi tiết kiệm phụ huynh học sinh Sử dụng liệu học sinh phụ huynh từ nghiên cứu theo thời gian, triển khai điều tra khảo sát khoảng thời gian năm, phép hồi qui logic sử dụng để nhận diện yếu tố có quan hệ nhiều với việc tiết kiệm phụ huynh dành cho giáo dục đại học em Ngoài ra, hiểu biết đạt từ vấn mẫu nhỏ học sinh phụ huynh, người vấn năm lần thời gian năm, sử dụng để xem xét sâu xa việc tiết kiệm phụ huynh (trang 141) Dữ liệu thực tế thu thập từ việc điều tra khảo sát 182 người tham gia phụ huynh học sinh thời gian năm, đồng thời vấn 56 học sinh phụ huynh em Từ phát biểu mục đích, ta thấy tác giả thu thập liệu cách đồng thời chiến lược thực Hơn nữa, họ thảo luận sâu rộng phân tích định lượng liệu điều tra, bao gồm thảo luận việc đo lường biến số chi tiết phân tích liệu hồi qui logic Họ đề cập đến hạn chế phân tích định lượng kết hồi qui kiểm định trị thống kê t cụ thể Ngược lại, họ dành trang cho phân tích liệu định tính lưu ý ngắn gọn chủ đề xuất thảo luận Ưu tiên nghiên cứu theo phương pháp kết hợp dành cho thu thập phân tích liệu định lượng, ký hiệu nghiên cứu là: ĐỊNH LƯỢNG + định tính Việc tích hợp hai nguồn liệu thực phần có tiêu đề: “Thảo luận kết điều tra khảo sát vấn” (trang 155), giai đoạn lý giải trình nghiên cứu Trong phần này, họ so sánh bên tầm quan trọng yếu tố giải thích tiết kiệm phụ huynh kết định lượng bên phát từ liệu vấn Tương tự ví dụ 11.1, khơng có lăng kính lý thuyết để hướng dẫn nghiên cứu, cho dù báo bắt đầu tư liệu nghiên cứu kinh tế lượng nghiên cứu việc chọn lựa trường đại học kết thúc phần “Mô hình gia cố tiết kiệm phụ huynh.” Như vậy, ta mơ tả việc sử dụng lý thuyết nghiên cứu theo phương pháp kết hợp qui nạp (như nghiên cứu định tính), rút từ tư liệu (như nghiên cứu định lượng) cuối tạo trình nghiên cứu TĨM TẮT Khi thiết kế qui trình cho nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, bắt đầu việc truyền đạt chất nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Điều bao gồm việc mô tả lịch sử, định nghĩa, đề cập đến ứng dụng loại nghiên cứu nhiều lĩnh vực nghiên cứu Sau đó, phát biểu triển khai bốn tiêu chí để chọn chiến lược theo phương pháp kết hợp phù hợp Nêu lên chiến lược thực để thực liệu (đồng thời hay nối tiếp) Đồng thời nêu lên mức độ ưu tiên dành cho cách tiếp cận định tính hay định lượng nghiên cứu, ưu tiên nhau, hay ưu tiên cho liệu định lượng hay định tính Đề cập đến giai đoạn nghiên cứu (ví dụ, thu thập, phân tích, lý giải liệu) mà ta thực việc tích hợp cách tiếp cận Cuối cùng, trình bày xem ta có sử dụng lăng kính hay khung lý thuyết để hướng dẫn nghiên cứu hay không, chẳng hạn lý thuyết từ khoa học xã hội hay lăng kính từ quan điểm ủng hộ (ví dụ, quan điểm nam nữ bình quyền, quan điểm chủng tộc) Bốn yếu tố giúp chọn lựa chiến lược sử dụng (14)quan đến biến đổi liệu, khám phá trường hợp cực đoan hay không nằm xu hướng chung, xem xét nhiều cấp độ Các qui trình xác nhận giá trị cần mơ tả cơng khai Việc viết báo cáo sau cùng, khơng quen thuộc với khán giả, nên mô tả đề án Mỗi loại ba loại chiến lược – nối tiếp, đồng thời, hay biến đổi – có cách tiếp cận cấu khác để viết nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Bài tập viết 1 Thiết kế nghiên cứu định tính định lượng kết hợp, triển khai hai giai đoạn nối tiếp Thảo luận trình bày sở lý luận lý bạn xếp trình tự hai giai đoạn đề án 2 Thiết kế nghiên cứu định tính định lượng kết hợp, với ưu tiên dành cho thu thập liệu định tính ưu tiên dành cho thu thập liệu định lượng Thảo luận cách tiếp cận chọn viết phần giới thiệu, phát biểu mục đích, câu hỏi nghiên cứu, hình thức thu thập liệu cụ thể 3 Xây dựng hình vẽ khả kiến qui trình cụ thể giúp minh hoạ việc sử dụng lăng kính lý thuyết quan điểm nam nữ bình quyền nghiên cứu Sử dụng qui trình mơ hình nối tiếp mơ hình đồng thời để thực nghiên cứu Sử dụng ký hiệu thích hợp hình vẽ BÀI ĐỌC THÊM Creswell, J W (1999) Mixed method research: Introduction and application Trong tác phẩm G J Cizek (chủ biên), Handbook of educational policy (trang 455-472) San Diego: Academic Press Trong chương này, tơi trình bày tổng quan thảo luận nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Phần tổng quan bao gồm việc xem xét thuật ngữ cho loại nghiên cứu này, có lịch sử vắn tắt nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, nêu lên chín bước thiết kế nghiên cứu Để giúp thiết kế đề án theo phương pháp kết hợp, tơi trình bày dạng bố cục thiết kế giới thiệu chương sách Tôi bao hàm ví dụ nghiên cứu theo phương pháp kết hợp minh hoạ cách thức tác giả tham gia vào bước nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Greene, J C., Caracelli, V J., Graham, W F (1993) Toward a conceptual framework for mixed method evaluation designs Educational Evalustion and Policy Analysis, 11(3), 255-274 (15)Morse, J M (1991) Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation Nursing Research, 40 (I), 120-123 Janice Morse đề xuất sử dụng phương pháp định tính định lượng để giải vấn đề dẫn đến vấn đề ưu tiên phương pháp nối tiếp phương pháp nghiên cứu Dựa vào ý tưởng này, bà đưa hai dạng tam giác phương pháp luận: đồng thời, sử dụng hai phương pháp lúc; nối tiếp, sử dụng kết phương pháp để giải thích cho phương pháp Hơn nữa, hai dạng mô tả hệ thống ký hiệu chữ in hoa chữ thường để thể mức độ ưu tiên tương đối dành cho phương pháp nối tiếp Sau đó, cách tiếp cận tam giác khác thảo luận ánh sáng mục đích, hạn chế, cách tiếp cận Tashakkori, A., Teddlie, C (chủ biên) (2003) Handbook of mixed methods in the social and behavioral science Thousand Oaks, CA: Sage
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp, Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

Hình ảnh liên quan

 Lưu ý đến những thách thức mà hình thức nghiên cứu này đặt ra cho nhà nghiên cứu. Điều này bao gồm nhu cầu thu thập dữ liệu rộng lớn, bản chất mất thời gian của việc phân tích cả dữ liệu bằng số và bằng chữ, và yêu cầu nhà nghiên cứu - Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

u.

ý đến những thách thức mà hình thức nghiên cứu này đặt ra cho nhà nghiên cứu. Điều này bao gồm nhu cầu thu thập dữ liệu rộng lớn, bản chất mất thời gian của việc phân tích cả dữ liệu bằng số và bằng chữ, và yêu cầu nhà nghiên cứu Xem tại trang 3 của tài liệu.
lược sẽ được mô tả ngắn gọn và được minh hoạ trong hình 11.2 và 11.3 (xem nghiên cứu của Creswell và những người khác, 2003) - Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

l.

ược sẽ được mô tả ngắn gọn và được minh hoạ trong hình 11.2 và 11.3 (xem nghiên cứu của Creswell và những người khác, 2003) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 11.3 Các chiến lược đồng thời - Bài đọc 8-4. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 11: Các quy trình theo phương pháp kết hợp

Hình 11.3.

Các chiến lược đồng thời Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan