0

Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

18 20 0
  • Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:46

Tôi đề nghị rằng để tìm hiểu những cách tiếp cận này, người viết đề xuất nghiên cứu cần xem xét ba yếu tố của khung thiết kế: các giả định triết học về điều gì tạo thành các nhận định [r] (1)Chương K Khhuunngg tthhiiếếtt kkếế nngghhiiêênn ccuu Trong hai thập niên vừa qua, cách tiếp cận nghiên cứu nhân rộng đến mức mà nhà nghiên cứu có nhiều chọn lựa Đối với người thiết kế đề xuất hay kế hoạch nghiên cứu, khuyến nghị nên theo khung thiết kế chung để định hướng cho khía cạnh nghiên cứu, từ việc đánh giá quan điểm triết học tổng quát hàm chứa nghiên cứu việc thu thập sở liệu chi tiết thực trình phân tích Việc sử dụng khung thiết kế cịn giúp nhà nghiên cứu đưa vào kế hoạch họ ý tưởng có sơ sở vững ngành cơng nhận độc giả (ví dụ hội đồng khoa), người đọc hỗ trợ đề xuất nghiên cứu Để thiết kế đề xuất nghiên cứu, người ta thường có loại khung thiết kế nào? Cho dù tư liệu nghiên cứu đầy rẫy loại hình thuật ngữ khác nhau, tập trung vào ba loại: tiếp cận định lượng, tiếp cận định tính, tiếp cận theo phương pháp kết hợp (gọi tắt tiếp cận kết hợp) Cách tiếp cận thứ có nhà khoa học xã hội nhân văn từ nhiều năm nay, cách tiếp cận thứ hai lên chủ yếu ba hay bốn thập niên vừa qua, cách tiếp cận cuối mẻ phát triển hình thức nội dung Chương giới thiệu với độc giả ba cách tiếp cận nghiên cứu Tôi đề nghị để tìm hiểu cách tiếp cận này, người viết đề xuất nghiên cứu cần xem xét ba yếu tố khung thiết kế: giả định triết học điều tạo thành nhận định tri thức (knowledge claims); qui trình nghiên cứu chung gọi chiến lược tìm hiểu (strategies of inquiries); qui trình chi tiết để thu thập số liệu, phân tích, viết nghiên cứu, gọi phương pháp (methods) Các cách tiếp cận nghiên cứu định tính, định lượng, kết hợp bố trí yếu tố trong ba yếu tố cách khác nhau, điểm khác biệt vạch thảo luận chương Sau đó, trình bày tình tiêu biểu kết hợp ba yếu tố này, lý khiến ta nên chọn cách tiếp cận so với cách tiếp cận khác thiết kế nghiên cứu Thảo luận chuyên luận triết học chất tri thức, đặt tảng thực hành số ý tưởng triết học hàm chứa nghiên cứu BA YẾU TỐ CỦA VIỆC TÌM HIỂU Trong ấn sách này, sử dụng hai cách tiếp cận - định tính định lượng Tôi mô tả cách tiếp cận theo giả định triết học khác chất thực tại, nhận thức luận, giá trị, thuật hùng biện nghiên cứu, phương pháp luận (Creswell, 1994) Một vài diễn tiến phát triển thập niên vừa qua dẫn đến việc xem xét lại quan điểm  Việc nghiên cứu phương pháp kết hợp đến thời điểm chín muồi Chỉ kể đến hai phương pháp định tính định lượng khơng thơi thiếu số cách tiếp cận sử dụng ngành khoa học xã hội nhân văn  Các giả định triết học khác ngồi giả định trình bày vào năm 1994 (2)Guba, 2000; Tashakkori & Teddlie, 1998) thảo luận rộng rãi Cho dù ý tưởng triết học nhìn chung “ẩn giấu” nghiên cứu (Slife & Williams, 1995), ý tưởng ảnh hưởng đến thông lệ thực hành công việc nghiên cứu cần nhận diện  Cuối cùng, thông lệ thực hành nghiên cứu (như viết đề xuất nghiên cứu) liên quan đến nhiều thứ không giả định triết học Các ý tưởng triết học phải kết hợp với cách tiếp cận nghiên cứu bao quát (các chiến lược) thực qui trình cụ thể (các phương pháp) Như vậy, cần phải có khung thiết kế để kết hợp yếu tố ý tưởng triết học, chiến lược, phương pháp vào ba cách tiếp cận nghiên cứu Ý tưởng Crotty (1998) xây dựng móng cho khung thiết kế Ơng đề xuất thiết kế đề xuất nghiên cứu, ta xem xét bốn vấn đề: 1 Nhận thức luận (hay lý thuyết tri thức bao quanh quan điểm lý thuyết) thấm nhuần nghiên cứu (ví dụ chủ nghĩa khách quan, chủ nghĩa chủ quan)? 2 Quan điểm lý thuyết (hay quan điểm triết học nào) ẩn chứa sau phương pháp luận xem xét (ví dụ chủ nghĩa thực chứng hậu thực chứng, chủ nghĩa diễn giải, lý thuyết phê phán v.v…)? 3 Phương pháp luận (hay chiến lược, kế hoạch hành động kết nối phương pháp với kết quả) chi phối việc chọn lựa sử dụng phương pháp (ví dụ nghiên cứu thí nghiệm, nghiên cứu điều tra khảo sát, dân tộc học v.v…)? 4 Các phương pháp (nghĩa kỹ thuật qui trình nào) mà đề xuất sử dụng (ví dụ sử dụng bảng câu hỏi, vấn, nhóm tập trung v.v…)? Bốn câu hỏi cho thấy mức độ định liên quan lẫn trình thiết kế nghiên cứu Hơn nữa, khía cạnh sở việc chọn lựa cách tiếp cận, bao gồm từ giả định tổng quát dẫn đến dự án định thực tiễn cách thức thu thập phân tích liệu Ghi nhớ ý tưởng này, tơi khái niệm hố mơ hình Crotty để nhắm đến ba câu hỏi trọng tâm việc thiết kế nghiên cứu: 1 Những nhận định tri thức nhà nghiên cứu đưa (bao gồm quan điểm lý thuyết)? 2 Các chiến lược tìm hiểu làm sở cho việc xây dựng qui trình? Các phương pháp thu thập phân tích liệu sử dụng? (3)Hình 1.1 Các nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu thông tin, phương pháp dẫn đến cách tiếp cận trình thiết kế Các yếu tố tìm hiểu Các nhận định tri thức khác Các cách tiếp cận nghiên cứu Các qui trình thiết kế Định tính nghiên cứu Các chiến lược tìm hiểu Định lượng Kết hợp Các câu hỏi Chuyển thành Các lăng kính lý thuyết Được nhà nghiên cứu thực tế Thu thập liệu khái niệm hố Phân tích liệu Chắp bút Các phương pháp Duyệt công nhận Các nhận định tri thức khác Phát biểu nhận định tri thức có nghĩa nhà nghiên cứu bắt đầu dự án giả định định cách thức học hỏi họ học hỏi trình tìm hiểu hay nghiên cứu Những nhận định gọi hệ thuyết (paradigm) (Lincoln && Guba, 2000; Mertens, 1998); giả định triết học, nhận thức luận, thể học (Crotty, 1998); hay phương pháp luận nghiên cứu nhìn nhận rộng rãi (Neuman, 2000) Về mặt triết học, nhà nghiên cứu đưa nhận định tri thức (bản thể học), biết cách (nhận thức luận), giá trị (axiology - giá trị học), làm ta viết tri thức (thuật hùng biện), q trình nghiên cứu tri thức (phương pháp luận) (Creswell, 1994) Chúng ta thảo luận bốn trường phái nhận định tri thức: chủ nghĩa hậu thực chứng (postpositivism), chủ nghĩa kiến tạo (constructivism), quan điểm ủng hộ/tham gia (advocacy/participatory), chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) Các yếu tố quan điểm trình bày bảng 1.1 Trong phần thảo luận tiếp theo, cố gắng lý giải ý tưởng triết học tổng quát quan điểm thực hành Bảng 1.1 Các quan điểm nhận định tri thức khác Chủ nghĩa hậu thực chứng Tất định luận (determinism) Quy giản luận (reductionism) Quan sát đo lường thực nghiệm Xác minh lý thuyết Chủ nghĩa kiến tạo Tìm hiểu Ý nghĩa nhiều người tham gia Xây dựng lịch sử xã hội Tạo lý thuyết Quan điểm ủng hộ/ tham gia Chính trị Hướng tới vấn đề tăng quyền Cộng tác Hướng tới thay đổi Chủ nghĩa thực dụng Các hệ hành động Đặt trọng tâm vào vấn đề Đa nguyên (4)Các nhận định tri thức hậu thực chứng Theo truyền thống, giả định hậu thực chứng chi phối nhận định tri thức Quan điểm gọi “phương pháp khoa học” hay làm nghiên cứu “khoa học” Nó gọi nghiên cứu định lượng, nghiên cứu thực chứng/ hậu thực chứng, khoa học thực nghiệm, chủ nghĩa hậu thực chứng Thuật ngữ cuối cùng, “chủ nghĩa hậu thực chứng”, liên quan đến tư sau thực chứng, thách thức khái niệm truyền thống thật tuyệt đối tri thức (Phillips & Burbules, 2000) công nhận “thực chứng” nhận định tri thức ta nghiên cứu hành vi hành động người Truyền thống hậu thực chứng xuất phát từ tác giả kỷ 19 Comte, Mill, Durkheim, Newton, Locke (Smith, 1983), gần trình bày khúc chiết tác Phillips Burbules (2000) Chủ nghĩa hậu thực chứng phản ánh triết lý tất định (deterministic philosophy), nguyên nhân xác định kết hay ảnh hưởng Như vậy, vấn đề nghiên cứu nhà hậu thực chứng phản ánh nhu cầu xem xét nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả, vấn đề xem xét thực nghiệm Nó có tính chất quy giản (reductionistic) chỗ, dự định thu gọn ý tưởng thành tập hợp ý tưởng nhỏ, riêng biệt, để kiểm nghiệm, biến số tạo nên giả thiết câu hỏi nghiên cứu Những tri thức phát triển thông qua lăng kính hậu thực chứng dựa vào quan sát cẩn thận đo lường thực khách quan tồn giới “ngồi kia” Vì thế, việc triển khai thước đo số cho quan sát nghiên cứu hành vi cá nhân trở nên quan trọng nhà hậu thực chứng Cuối cùng, có qui luật hay lý thuyết chi phối giới, qui luật hay lý thuyết cần kiểm nghiệm hay xác minh sàng lọc cho ta hiểu giới Như vậy, phương pháp khoa học – cách tiếp cận nghiên cứu nhà hậu thực chứng chấp thuận – cá nhân bắt đầu lý thuyết, thu thập số liệu ủng hộ hay bác bỏ lý thuyết, thực việc điều chỉnh cần thiết trước thực kiểm nghiệm bổ sung Khi đọc nghiên cứu Phillips Burbules (2000), người ta hiểu ý nghĩa giả định then chốt quan điểm sau: 1 Tri thức có tính chất đốn (và chống lại tảng) – khơng thể tìm thấy thật tuyệt đối Như vậy, chứng thiết lập nghiên cứu ln ln khơng hồn hảo sai lầm Chính lý mà nhà nghiên cứu không chứng minh giả thuyết đúng, thay vào đó, họ giả thuyết khơng thể bị bác bỏ 2 Nghiên cứu trình đưa nhận định làm mịn thêm hay bỏ bớt số nhận định khác trở nên bảo đảm Ví dụ, hầu hết nghiên cứu định lượng bắt đầu việc kiểm định lý thuyết 3 Số liệu, chứng, cân nhắc lý giúp định hình tri thức Trong thực tiễn, nhà nghiên cứu thu thập thông tin công cụ dựa vào thước đo người tham gia hoàn tất hay theo quan sát nhà nghiên cứu ghi nhận 4 Công việc nghiên cứu tìm cách xây dựng phát biểu đắn phù hợp, phát biểu phục vụ cho việc giải thích tình hình quan tâm hay mô tả mối quan hệ nhân xem xét Trong nghiên cứu định lượng, nhà nghiên cứu đưa mối quan hệ biến đặt mối quan hệ theo câu hỏi hay giả thuyết (5)Các nhận định tri thức xã hội xây dựng Những người khác nhận định tri thức thông qua trình tập hợp giả định khác Chủ nghĩa kiến tạo xã hội (thường kết hợp với chủ nghĩa diễn giải (interpretivism); xem Mertens, 1998) quan điểm Các ý tưởng xuất phát từ Mannheim từ cơng trình nghiên cứu Xây dựng thực tế xã hội (The Social Construction of Reality, 1967) Berger Luckmann Tìm hiểu tự nhiên (Naturalistic Inquiry, 1985) Lincohn Guba Các tác giả gần tóm tắt quan điểm Lincoln Guba (2000) Schwandt (2000), Neuman (2000), Crotty (1998), tác giả khác Các giả định đưa nghiên cứu cho cá nhân tìm hiểu giới nơi họ sống làm việc Họ xây dựng ý nghĩa chủ quan kinh nghiệm – ý nghĩa hướng tới đối tượng hay việc định Các ý nghĩa thay đổi đa dạng, đưa nhà nghiên cứu đến chỗ tìm kiếm phức tạp quan điểm thay thu gọn ý nghĩa thành vài loại hay ý tưởng Khi đó, mục tiêu nghiên cứu dựa cách tối đa vào quan điểm người tham gia tình xem xét Các câu hỏi trở nên mở rộng khái quát để người tham dự xây dựng ý nghĩa tình huống, ý nghĩa thường hun đúc thảo luận hay trao đổi với người khác Câu hỏi mở (open-ended) tốt, nhà nghiên cứu cẩn thận lắng nghe người ta nói hay làm bối cảnh sống họ Thông thường, ý nghĩa chủ quan thương lượng mặt xã hội lịch sử Nói cách khác, ý nghĩa không đơn ăn sâu vào cá nhân mà cịn tạo thành thơng qua tương tác với người khác (vì gọi chủ nghĩa kiến tạo xã hội) thông qua chuẩn mực văn hoá lịch sử hoạt động sống cá nhân Như vậy, nhà nghiên cứu xây dựng thường nhắm đến “các trình” tương tác cá nhân Họ tập trung vào bối cảnh cụ thể nơi người ta sống làm việc nhằm tìm hiểu bối cảnh lịch sử văn hoá người tham dự Các nhà nghiên cứu cơng nhận hồn cảnh riêng họ định hình cách diễn giải họ, họ tự đặt vị trí nghiên cứu để cơng nhận việc diễn giải xuất phát từ kinh nghiệm lịch sử, văn hố cá nhân Khi đó, dự định nhà nghiên cứu diễn giải ý nghĩa mà người khác có giới Thay bắt đầu lý thuyết (như chủ nghĩa thực chứng), người tìm hiểu tạo hay triển khai lý thuyết hay phương thức diễn tiến ý nghĩa Ví dụ, thảo luận chủ nghĩa kiến tạo, Crotty (1998) nêu lên vài giả định: 1 Các ý nghĩa người xây dựng họ tham gia vào giới mà họ lý giải Các nhà nghiên cứu định tính có xu hướng sử dụng câu hỏi mở để người tham dự trình bày quan điểm họ 2 Con người tham gia vào giới diễn giải giới dựa vào quan điểm lịch sử xã hội – sinh giới với ý nghĩa đến với ta thơng qua văn hố Vì thế, nhà nghiên cứu định tính tìm hiểu bối cảnh người tham dự thông qua tham quan bối cảnh đích thân thu thập thơng tin Họ lý giải điều họ tìm thấy, cách lý giải định hình kinh nghiệm tảng riêng nhà nghiên cứu (6)Các nhận định tri thức tinh thần ủng hộ/ tham gia Một nhóm nhà nghiên cứu khác nhận định tri thức thơng qua cách tiếp cận ủng hộ/tham gia Quan điểm phát sinh từ thập niên 80 90 từ cá nhân cảm thấy giả định hậu thực chứng áp đặt lý thuyết qui luật cấu khơng phù hợp với cá nhân nhóm bị gạt bên lề xã hội không giải thoả đáng vấn đề công lý xã hội Theo dịng lịch sử, số tác giả có tinh thần ủng hộ/ tham gia (hay tinh thần giải phóng) dựa vào nghiên cứu Marx, Adorno, Marcuse, Habermas, Freire (Neuman, 2000) Gần hơn, ta đọc cơng trình nghiên cứu Fay (1987), Heron Reason (1997), Kemmis Wilkinson (1998) theo quan điểm Chủ yếu, nhà nghiên cứu cảm thấy chủ nghĩa kiến tạo không đủ xa để kêu gọi chương trình hành động nhằm giúp đỡ người bị gạt bên lề xã hội Các nhà nghiên cứu tin việc tìm hiểu cần phải đan xen với trị chương trình hành động trị Vì thế, việc nghiên cứu nên bao hàm chương trình hành động cải cách để làm thay đổi đời sống người tham gia, thể chế hay tổ chức nơi cá nhân sống hay làm việc, đời sống nhà nghiên cứu Hơn nữa, vấn đề cụ thể cần giải đề cập đến vấn đề xã hội quan trọng thời cuộc, vấn đề tăng quyền, bất bình đẳng, áp bức, thống trị, ức chế, cô lập Các nhà nghiên cứu có tinh thần ủng hộ thường bắt đầu vấn đề làm tiêu điểm nghiên cứu Nghiên cứu giả định nhà nghiên cứu tiến hành tinh thần cộng tác để không làm người tham gia bị gạt bên lề xã hội thêm hệ việc nghiên cứu Theo ý nghĩa này, người tham gia giúp xây dựng câu hỏi, thu thập số liệu, phân tích thơng tin, hay khen thưởng tham gia vào cơng việc nghiên cứu “Tiếng nói” người tham gia trở thành tiếng nói thống kêu gọi cải cách thay đổi Sự ủng hộ hay kêu gọi nhằm mang lại tiếng nói cho người tham gia này, nâng cao ý thức họ, hay đặt chương trình hành động để thay đổi nhằm cải thiện đời sống người tham gia Nằm khuôn khổ nhận định tri thức quan điểm nhóm cá nhân xã hội, người bị gạt bên lề xã hội hay bị tước quyền cơng dân Do đó, quan điểm lý thuyết hồ nhập vào giả định triết học để xây dựng tranh vấn đề xem xét, người nghiên cứu, thay đổi cần thiết Một số quan điểm lý thuyết liệt kê đây:  Quan điểm nam nữ bình quyền trọng đưa tình khó khăn khác của phụ nữ thể chế làm khn khổ cho tình Các chủ đề nghiên cứu bao gồm vấn đề sách liên quan đến thực cơng xã hội phụ nữ bối cảnh cụ thể hay tri thức tình áp phụ nữ (Olesen, 2000)  Các diễn thuyết phân biệt chủng tộc làm phát sinh câu hỏi quan trọng việc kiểm soát kiến tạo tri thức, đặc biệt tri thức người xã hội da màu (Ladson Billings, 2000)  Các quan điểm theo lý thuyết phê phán quan tâm đến việc trao quyền cho người để vượt qua ràng buộc áp đặt cho họ sắc tộc, giai cấp, giới tính (Fay, 1987)  Lý thuyết đồng tính luyến tập trung vào cá nhân tự nhận đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng giới, hay chuyển đổi giới Việc nghiên cứu thể khách quan hơn, quan tâm đến phương tiện tơn giáo trị, truyền đạt tiếng nói kinh nghiệm cá nhân bị đè nén (Gamson, 2000) Tìm hiểu người khuyết tật nhắm đến ý nghĩa việc bao gồm nhà trường bao (7)Đây đề tài nhóm khác việc tóm tắt tơi khái qt hố chưa đầy đủ Thật bổ ích ta xem lại tóm tắt Kemmis Wilkinson (1998) tính dạng nghiên cứu ủng hộ hay tham gia: 1 Hành động tham gia có tính đệ quy (recursive) hay biện chứng (dialectical) tập trung vào việc mang lại thay đổi thực tiễn Như vậy, cuối nghiên cứu ủng hộ/ tham gia, nhà nghiên cứu đưa chương trình hành động để thay đổi 2 Dạng nghiên cứu tập trung vào việc giúp cá nhân giải thoát họ khỏi ràng buộc nhận thấy truyền thơng, ngơn ngữ, qui trình làm việc, mối quan hệ lực bối cảnh giáo dục Các nghiên cứu ủng hộ/ tham gia thường bắt đầu quan điểm quan trọng vấn đề trục trặc xã hội, nhu cầu tăng quyền Dạng nghiên cứu có tính chất giải phóng chỗ giúp tháo gơng cùm cho người thoát khỏi ràng buộc cấu bất công bất hợp lý làm hạn chế tự phát triển tự định Mục đích nghiên cứu ủng hộ/ tham gia tạo thảo luận tranh luận trị để thay đổi xảy 4 Dạng nghiên cứu có tính thực tiễn cộng tác cơng việc nghiên cứu hồn tất “cùng với” người khác “về” người khác hay “đối với” người khác Trên tinh thần này, tác giả có tinh thần ủng hộ/tham gia hợp tác với người tham dự người cộng tác động nghiên cứu họ Các nhận định tri thức thực dụng Một quan điểm khác nhận định tri thức xuất phát từ người theo chủ nghĩa thực dụng Chủ nghĩa thực dụng phát sinh từ nghiên cứu Peirce, James, Mead, Dewey (Cherryholmes, 1992) Các tác giả gần bao gồm Rorty (1990), Murphy (1990), Patton (1990), Cherryholmes (1992) Có nhiều dạng thực dụng Phần lớn, nhận định tri thức phát sinh từ hành động, tình huống, hệ từ điều kiện tiền lệ (như chủ nghĩa hậu thực chứng) Có mối quan tâm ứng dụng, hay có tác dụng, giải pháp vấn đề (Patton, 1990) Vấn đề, phương pháp, quan trọng cả, nhà nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận để tìm hiểu vấn đề (txem Rossman & Wilson, 1985) Như tảng triết học nghiên cứu theo nhiều phương pháp kết hợp, Tashakkori Teddlie (1998) Patton (1990) truyền đạt tầm quan trọng việc tập trung ý vào vấn đề nghiên cứu nghiên cứu khoa học xã hội sau sử dụng cách tiếp cận đa nguyên để suy tri thức vấn đề Theo Cherryholmes (1992), Murphy (1990), lý giải riêng tác giả này, chủ nghĩa thực dụng mang lại tảng cho nhận định tri thức sau đây: 1 Chủ nghĩa thực dụng khơng cam kết gắn bó với hệ thống triết lý thực Điều áp dụng cho việc nghiên cứu phương pháp kết hợp nhà nghiên cứu tự dựa vào giả định định lượng định tính họ tham gia vào việc nghiên cứu 2 Các nhà nghiên cứu tự chọn lựa Họ “tự do” chọn phương pháp, kỹ thuật, qui trình nghiên cứu phù hợp tốt với nhu cầu mục đích họ 3 Những người theo chủ nghĩa thực dụng khơng nhìn nhận giới thể thống tuyệt đối Theo cách thức tương tự, nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp tìm kiếm nhiều cách tiếp cận để thu thập xử lý số liệu thay theo đường lối (ví dụ định lượng hay định tính) (8)5 Các nhà nghiên cứu thực dụng tìm kiếm “vấn đề” “cách thức” nghiên cứu dựa vào hệ dự định vấn đề - họ muốn đến đâu với vấn đề Các nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp cần xây dựng mục đích cho việc “kết hợp” họ, sở lý luận nguyên nhân khiến cần phải kết hợp số liệu định tính định lượng từ đầu 6 Các nhà nghiên cứu thực dụng đồng ý công việc nghiên cứu luôn xảy bối cảnh, xã hội, lịch sử, trị v.v Bằng cách này, nghiên cứu theo phương pháp kết hợp bao hàm bước ngoặt hậu đại, lăng kính lý thuyết có tính phản thân mục tiêu cơng lý trị 7 Các nhà nghiên cứu thực dụng tin ta cần ngưng đặt câu hỏi thực tế qui luật tự nhiên “Họ đơn giản thích thay đổi đối tượng” (Rotty, 1983, trang xiv) Như vậy, nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, chủ nghĩa thực dụng mở cánh cửa cho nhiều phương pháp, quan điểm nhìn giới khác nhau, giả định khác nhau, hình thức thu thập phân tích liệu khác nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Các chiến lược tìm hiểu Nhà nghiên cứu đến việc chọn lựa giả định nhận định tri thức thiết kế nghiên cứu Ngoài ra, hoạt động cấp độ ứng dụng nhiều chiến lược tìm hiểu (hay truyền thống tìm hiểu, Creswell, 1998; hay phương pháp luận, Mertens, 1998) mang lại định hướng cụ thể qui trình thiết kế nghiên cứu Cũng giống nhận định tri thức, chiến lược nhân rộng qua nhiều năm cơng nghệ điện tốn giúp đẩy mạnh việc phân tích số liệu khả phân tích mơ hình phức tạp, cá nhân vạch qui trình để thực nghiên cứu khoa học xã hội Các chiến lược tìm hiểu góp phần vào cách tiếp cận nghiên cứu chung Các chiến lược triển khai khoa học xã hội thảo luận chương 9, 10, 11 sách Thay tìm hiểu tồn hay nhiều chiến lược, chương tập trung vào chiến lược thường sử dụng khoa học xã hội Ở giới thiệu chiến lược thảo luận sau trích dẫn ví dụ nghiên cứu sách Bảng 1.2 trình bày tổng quan chiến lược Bảng 1.2 Các chiến lược tìm hiểu khác Định lượng Định tính Kết hợp Các thiết kế thí nghiệm Các thiết kế phi thí nghiệm điều tra khảo sát Tường thuật Hiện tượng học Dân tộc học Các lý thuyết sở Các nghiên cứu tình Nối tiếp Đồng thời Chuyển hóa Các chiến lược gắn liền với cách tiếp cận định lượng (9)cũng bao gồm mơ hình phương trình cấu trúc chi tiết, bao gồm hướng nhân nhận dạng sức mạnh tập hợp nhiều biến Trong sách này, tập trung vào hai chiến lược tìm hiểu: thí nghiệm điều tra khảo sát  Thí nghiệm (experiments) bao gồm thí nghiệm thật sự, phân chia đối tượng vào các điều kiện xử lý cách ngẫu nhiên, bán thí nghiệm, sử dụng thiết kế phi ngẫu nhiên (Keppel, 1971) Bao hàm bán thí nghiệm thiết kế theo đối tượng  Các điều tra khảo sát (surveys) bao gồm nghiên cứu theo thời gian theo khu vực, sử dụng bảng câu hỏi hay việc vấn cấu trúc để thu thập số liệu, với mục đích khái qt hố từ mẫu dân số (Babie, 1990) Các chiến lược gắn liền với cách tiếp cận định tính Trong nghiên cứu định tính, số lượng loại hình tiếp cận trở nên thể rõ rệt thập niên 1990 Hiện có sách tóm tắt loại khác (như 19 chiến lược Wolcott, 2001 trình bày), qui trình hồn chỉnh cho cách tiếp cận tìm hiểu định lượng Ví dụ, Clandini Connelly (2000) xây dựng tranh “các nhà nghiên cứu tường thuật làm.” Moustakas (1994) thảo luận nguyên lý triết học qui trình phương pháp tượng học, Strauss Corbin (1990, 1998) triển khai qui trình lý thuyết có sở Wolcott (1999) tóm tắt qui trình dân tộc học, Stake (1995) nhận diện qui trình nghiên cứu tình Trong sách này, ví dụ minh hoạ rút từ chiến lược sau đây:  Dân tộc học, nhà nghiên cứu tìm hiểu nhóm văn hố ngun sơ bối cảnh tự nhiên thời gian dài, chủ yếu thông qua thu thập liệu quan sát (Creswell, 1998) Qui trình nghiên cứu có tính linh hoạt thường tiến hoá theo bối cảnh nhằm đáp ứng trước thực tế sống gặp bối cảnh thực địa (LeCompte & Schensul, 1999)  Lý thuyết sở, nhà nghiên cứu cố gắng đến lý thuyết trừu tượng chung của trình, hành động, hay tương tác, đặt sở vững quan điểm người tham gia nghiên cứu Qui trình liên quan đến việc sử dụng nhiều giai đoạn thu thập số liệu, sàng lọc tìm mối quan hệ loại thơng tin (Strauss & Corbin, 1990, 1998) Hai đặc điểm thiết kế liên tục so sánh số liệu loại xuất mẫu lý thuyết nhóm khác nhằm tối đa hố điểm tương đồng dị biệt thông tin  Các nghiên cứu tình nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu xa chương trình, một biến cố, hoạt động, trình, hay hay nhiều cá nhân Các tình giới hạn thời gian hoạt động, nhà nghiên cứu thu thập thông tin chi tiết nhiều qui trình thu thập số liệu khoảng thời gian kéo dài (Stake, 1995)  Nghiên cứu tượng học nhà nghiên cứu nhận diện “bản chất” kinh nghiệm người liên quan đến tượng, theo mô tả người tham gia nghiên cứu Việc tìm hiểu “kinh nghiệm sống” đánh dấu môn tượng học môn triết học phương pháp, qui trình liên quan đến việc nghiên cứu số đối tượng thông qua tham gia lâu dài rộng khắp để triển khai phương thức diễn tiến mối quan hệ ý nghĩa (Moustakas, 1994) Trong trình này, nhà nghiên cứu “gộp” kinh nghiệm riêng họ để tìm hiểu kinh nghiệm người tham gia vào nghiên cứu (Nieswiadomy, 1993)  Nghiên cứu tường thuật hình thức tìm hiểu nhà nghiên cứu tìm hiểu (10)cùng, người tường thuật kết hợp quan điểm từ đời người tham gia với quan điểm từ đời nhà nghiên cứu tường thuật có diễn giải (Clandinin & Connelly, 2000) Các chiến lược gắn liền với cách tiếp cận theo phương pháp kết hợp Ít biết đến so với chiến lược định tính hay định lượng chiến lược liên quan đến việc thu thập phân tích hai dạng liệu nghiên cứu Khái niệm kết hợp phương pháp khác có lẽ bắt nguồn từ năm 1959, Campbell Fiske sử dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu giá trị đặc điểm tâm lý học Họ khuyến khích người khác triển khai “ma trận đa phương pháp” để xem xét nhiều cách tiếp cận nhằm thu thập liệu nghiên cứu Điều thúc người khác kết hợp phương pháp, chẳng cách tiếp cận gắn liền với phương pháp thực địa quan sát vấn (dữ liệu định tính) kết hợp với điều tra khảo sát truyền thống (dữ liệu định lượng) (S D Sieber, 1973) Cơng nhận phương pháp có giới hạn, nhà nghiên cứu cảm thấy thiên lệch cố hữu phương pháp làm trung hồ hay bác bỏ thiên lệch phương pháp khác Các nguồn số liệu tam giác – phương tiện để tìm kiếm hội tụ phương pháp định tính định lượng – đời (Jick, 1979) Từ khái niệm ban đầu tam giác đạc (triangulation), lại có thêm nhiều nguyên nhân khiến người ta kết hợp loại số liệu khác Ví dụ, kết phương pháp giúp triển khai hay thơng tin cho phương pháp khác (Greene, Caracelli, & Graham, 1989) Như chọn lựa, phương pháp đặt vào phương pháp khác nhằm làm sáng tỏ cấp độ khác hay đơn vị phân tích (Tashakkori & Teddlie, 1998) Hay phương pháp phục vụ cho mục đích biến đổi lớn để thay đổi ủng hộ nhóm bị gạt bên lề xã hội, phụ nữ, dân tộc thiểu số, thành viên cộng đồng đồng tính nam hay đồng tính nữ, người khuyết tật, người nghèo (Mertens, 2003) Những lý việc kết hợp phương pháp khiến tác giả khắp giới triển khai qui trình cho chiến lược tìm hiểu sử dụng phương pháp kết hợp đặt vô số thuật ngữ, đa phương pháp, hội tụ, tích hợp, kết hợp (Creswell, 1994) định hình qui trình nghiên cứu (Tashakkori & teddlie, 2003) Một cách cụ thể, ba chiến lược số biến thể phạm vi ba chiến lược minh hoạ sách này:  Các qui trình nối tiếp nhau, nhà nghiên cứu tìm cách giải thích hay mở rộng phát phương pháp phương pháp khác Điều liên quan đến việc bắt đầu phương pháp định tính nhằm mục đích giải thích, phương pháp định lượng với mẫu lớn để nhà nghiên cứu khái qt hố kết cho dân số Như lựa chọn, việc nghiên cứu bắt đầu phương pháp định lượng lý thuyết hay khái niệm kiểm định, phương pháp định tính liên quan đến việc tìm hiểu chi tiết vài tình nghiên cứu hay cá nhân (11) Các qui trình chuyển hóa, nhà nghiên cứu sử dụng lăng kính lý thuyết (xem chương 7) góc nhìn bao qt thiết kế bao gồm số liệu định lượng định tính Lăng kính giúp mang lại khung thiết kế cho chủ đề quan tâm, phương pháp thu thập số liệu, kết hay thay đổi dự đoán từ nghiên cứu Trong phạm vi lăng kính phương pháp thu thập số liệu liên quan đến cách tiếp cận nối tiếp hay đồng thời Các phương pháp nghiên cứu Yếu tố thứ ba cách tiếp cận nghiên cứu phương pháp thu thập phân tích số liệu cụ thể Như thể qua bảng 1.3, thật bổ ích ta xem xét tập hợp đầy đủ khả thu thập số liệu nghiên cứu tổ chức phương pháp theo mức độ chất xác định trước, sử dụng câu hỏi mở hay đóng, trọng tâm phân tích liệu số hay khơng số Các phương pháp triển khai chi tiết từ chương chương 11 phương pháp định tính, định lượng kết hợp Bảng 1.3 Các qui trình định lượng, định tính kết hợp Các phương pháp nghiên cứu định lượng Các phương pháp nghiên cứu định tính Các phương pháp nghiên cứu kết hợp Các câu hỏi dựa vào công cụ xác định trước Dữ liệu kết hoạt động, liệu thái độ, liệu quan sát, liệu tổng điều tra thống kê Phân tích thống kê Các phương pháp Các câu hỏi mở Dữ liệu vấn, liệu quan sát, liệu văn bản, liệu nghe nhìn Phân tích văn hình ảnh Cả hai phương pháp xác định trước Cả câu hỏi có mở đóng Nhiều hình thức thu thập liệu từ khả Phân tích thống kê văn Các nhà nghiên cứu thu thập liệu cơng cụ hay kiểm định (ví dụ bảng câu hỏi thái độ lịng tự trọng) hay thu thập thơng tin cho danh mục hành vi (ví dụ nhà nghiên cứu quan sát người lao động tham gia sử dụng kỹ phức tạp) Ngược lại, việc thu thập số liệu liên quan đến việc tham quan thực địa nghiên cứu quan sát hành vi cá nhân mà khơng có câu hỏi soạn sẵn hay thực việc vấn, qua cá nhân trò chuyện cởi mở chủ đề chung mà không sử dụng câu hỏi cụ thể Việc chọn lựa phương pháp nhà nghiên cứu tuỳ thuộc vào dự định nêu cụ thể loại thông tin thu thập trước nghiên cứu, hay thông tin bộc lộ từ người tham gia vào dự án Đồng thời, loại hình liệu thơng tin số thu thập theo thước đo công cụ thu thập thông tin, hay thông tin lời, ghi nhận báo cáo tiếng nói người tham gia Trong vài hình thức thu thập liệu, số liệu định tính định lượng thu thập Dữ liệu thu thập cơng cụ bổ sung quan sát có kết thúc mở, hay số liệu điều tra tiếp tục vấn giải thích chi tiết BA CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU (12)sự phân biệt bổ ích việc chọn lựa cách tiếp cận cho đề xuất nghiên cứu Bảng bao gồm thông lệ thực hành ba cách tiếp cận nhấn mạnh chương lại sách Các định nghĩa sau giúp làm rõ ba cách tiếp cận:  Tiếp cận định lượng cách tiếp cận nhà nghiên cứu chủ yếu sử dụng nhận định hậu thực chứng để triển khai tri thức (nghĩa tư nguyên nhân kết quả, thu gọn thành biến số cụ thể, giả thiết câu hỏi, sử dụng đại lượng đo lường quan sát, kiểm định lý thuyết), triển khai chiến lược tìm hiểu thực nghiệm điều tra khảo sát, thu thập số liệu công cụ xác định trước để mang lại số liệu thống kê  Như chọn lựa, tiếp cận định tính cách tiếp cận nhà nghiên cứu thường đưa nhận định tri thức chủ yếu dựa vào quan điểm xây dựng (nghĩa ý nghĩa từ kinh nghiệm nhiều cá nhân, ý nghĩa xây dựng mặt xã hội lịch sử, với dự định triển khai lý thuyết hay phương thức diễn tiến) hay quan điểm ủng hộ/ tham gia (nghĩa quan điểm trị, đặt trọng tâm vào vấn đề, tinh thần cộng tác, hay hướng tới thay đổi) hay hai Cách tiếp cận sử dụng chiến lược tìm hiểu tường thuật, tượng học, dân tộc học, nghiên cứu lý thuyết sở, hay nghiên cứu tình Nhà nghiên cứu thu thập thơng tin xuất hiện, có kết thúc mở, với dự định triển khai chủ đề từ số liệu  Cuối cùng, tiếp cận theo phương pháp kết hợp cách tiếp cận nhà nghiên cứu có xu hướng đưa nhận định tri thức dựa vào tảng thực dụng (ví dụ định hướng hệ quả, đặt trọng tâm vào vấn đề, đa nguyên) Cách tiếp cận triển khai chiến lược tìm hiểu liên quan đến việc thu thập số liệu cách tiếp nối hay đồng thời để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu cách tốt Việc thu thập số liệu liên quan đến việc tập hợp thơng tin số (ví dụ dựa vào công cụ thu thập số liệu) thơng tin chữ (ví dụ dựa vào vấn) cho sở liệu sau tiêu biểu cho hai loại thông tin định lượng định tính (13)Bảng 1.4 Các cách tiếp cận định tính, định lượng kết hợp Có xu hướng hay thơng thường Các cách tiếp cận định tính Các cách tiếp cận định lượng Các cách tiếp cận kết hợp Sử dụng giả định triết học Triển khai chiến lược tìm hiểu Các nhận định tri thức theo quan điểm kiến tạo/ ủng hộ/ tham gia Hiện tượng học, lý thuyết sở, dân tộc học, nghiên cứu tình huống, tường thuật Các nhận định tri thức hậu thực chứng Điều tra khảo sát thí nghiệm Các nhận định tri thức thực dụng Tiếp nối, đồng thời, chuyển hóa Triển khai phương pháp Các câu hỏi mở, cách tiếp cận mới xuất hiện, liệu thông tin chữ (khơng phải số) hay hình ảnh Các câu hỏi đóng, cách tiếp cận xác định trước, liệu số Cả câu hỏi mở đóng, cách tiếp cận xuất xác định trước, số liệu phân tích số chữ Sử dụng thông lệ thực hành nghiên cứu này, nhà nghiên cứu Tự định vị Thu thập ý nghĩa người tham gia Tập trung vào khái niệm hay tượng Đưa giá trị cá nhân vào nghiên cứu Nghiên cứu bối cảnh người tham gia Xác nhận tính xác phát Lý giải liệu Xây dựng chương trình hành động để thay đổi hay cải cách Hợp tác với người tham gia Kiểm định hay xác minh lý thuyết hay cách giải thích Xác định biến số nghiên cứu Liên hệ biến số câu hỏi hay giả thiết Sử dụng tiêu chuẩn giá trị độ tin cậy Quan sát đo lường thông tin số Sử dụng cách tiếp cận không thiên lệch Triển khai qui trình thống kê Thu thập liệu định tính lẫn định lượng Triển khai sở lý luận để kết hợp phương pháp Tích hợp số liệu vào giai đoạn tìm hiểu khác Hiển thị tranh qui trình nghiên cứu (14)Hình 1.2 Bốn cách kết hợp nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu phương pháp Cách tiếp cận Các nhận định tri thức Chiến lược tìm hiểu Các phương pháp Định lượng Các giả định hậu thực chứng Thiết kế thực nghiệm Đo lường thái độ, xếp hạng hành vi Định tính Các giả định xây dựng Thiết kế dân tộc học Các quan sát thực địa Định tính Các giả định giải phóng Thiết kế tường thuật Phỏng vấn mở Kết hợp Các giả định thực dụng Thiết kế phương pháp kết hợp Các thước đo có kết thúc đóng, quan sát có kết thúc mở  Tiếp cận định lượng: nhận định tri thức hậu thực chứng, chiến lược tìm hiểu thực nghiệm, thước đo thái độ tiền kiểm (pre-test) hậu kiểm (post-test) Trong tình này, nhà nghiên cứu kiểm định lý thuyết cách nêu cụ thể giả thiết rút gọn thu thập số liệu để xác nhận hay bác bỏ giả thuyết Thiết kế thí nghiệm sử dụng, thái độ đánh giá trước sau xử lý thực nghiệm Số liệu thu thập công cụ thu thập số liệu, giúp đo lường thái độ, thơng tin thu thập phân tích qui trình thống kê kiểm định giả thiết  Tiếp cận định tính: Các nhận định tri thức xây dựng, thiết kế dân tộc học, quan sát hành vi Trong tình này, nhà nghiên cứu tìm cách xây dựng ý nghĩa tượng từ quan điểm người tham gia Điều có nghĩa nhận diện nhóm có văn hố nghiên cứu cách thức nhóm phát triển phương thức hành vi chung theo thời gian (ví dụ dân tộc học) Một yếu tố việc thu thập liệu quan sát hành vi người tham gia thông qua tham gia vào hoạt động họ  Tiếp cận định tính: Các nhận định tri thức tham gia, thiết kế tường thuật, vấn với kết thúc mở Trong nghiên cứu này, nhà nghiên cứu tìm cách xem xét vấn đề liên quan đến áp cá nhân Để nghiên cứu điều này, cách tiếp cận chọn thu thập câu chuyện áp cá nhân sử dụng cách tiếp cận tường thuật Các cá nhân vấn chi tiết để xác định kinh nghiệm cá nhân họ áp  Tiếp cận theo phương pháp kết hợp: Các nhận định tri thức thực dụng, thu thập số liệu định tính định lượng nối tiếp Nhà nghiên cứu thực việc nghiên cứu dựa vào giả định việc thu thập loại liệu khác giúp tìm hiểu vấn đề nghiên cứu cách tốt Nghiên cứu bắt đầu điều tra khảo sát tổng quát nhằm khái quát hoá kết cho dân số, giai đoạn hai, tập trung vào vấn định tính với kết thúc mở nhằm thu thập quan điểm chi tiết từ người tham gia CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ CHỌN MỘT CÁCH TIẾP CẬN (15)đến định này: vấn đề nghiên cứu, kinh nghiệm cá nhân nhà nghiên cứu, độc giả báo cáo nghiên cứu Phù hợp vấn đề cách tiếp cận Một số loại vấn đề nghiên cứu xã hội địi hỏi phải có cách tiếp cận cụ thể Một vấn đề nghiên cứu, thảo luận chương 4, vấn đề hay mối quan ngại cần giải (ví dụ liệu kiểu can thiệp có tác dụng tốt so với kiểu can thiệp hay khơng) Ví dụ, vấn đề nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, sử dụng biện pháp can thiệp, hay tìm hiểu yếu tố dự báo tốt cho kết quả, cách tiếp cận định lượng tốt Đó cách tiếp cận tốt dùng để kiểm định lý thuyết hay giải thích Mặt khác, cần tìm hiểu khái niệm hay tượng gần khơng có nghiên cứu thực khái niệm hay tượng đó, cách tiếp cận định tính phù hợp Nghiên cứu định tính hữu ích giúp giải thích vấn đề nhà nghiên cứu khơng biết biến số quan trọng để xem xét Cách tiếp cận cần thiết chủ đề cịn mẻ, chủ đề chưa giải mẫu định hay nhóm người, hay lý thuyết có khơng áp dụng với mẫu cụ thể hay nhóm cụ thể nghiên cứu (Morse, 1991) Thiết kế theo phương pháp kết hợp giúp ta thu tóm tốt hai cách tiếp cận định tính định lượng Ví dụ, nhà nghiên cứu muốn vừa khái qt hố phát cho dân số, lại vừa xây dựng quan điểm chi tiết ý nghĩa tượng hay khái niệm cá nhân Trong nghiên cứu này, trước tiên nhà nghiên cứu tìm hiểu cách tổng quát để biết biến số nghiên cứu, nghiên cứu biến số với mẫu lớn gồm nhiều cá nhân Như chọn lựa, trước tiên nhà nghiên cứu điều tra số lớn cá nhân, vài người số họ để tìm hiểu ngơn ngữ tiếng nói cụ thể họ đề tài nghiên cứu Trong tình này, ưu điểm việc thu thập số liệu định lượng với kết thúc đóng số liệu định tính với kết thúc mở xem bổ ích để ta am hiểu thấu đáo vấn đề nghiên cứu Các kinh nghiệm cá nhân Trong tổ hợp chọn lựa xuất kinh nghiệm đào tạo cá nhân nhà nghiên cứu Một cá nhân huấn luyện chương trình kỹ thuật, viết khoa học, thống kê thống kê điện tốn, vốn quen thuộc với tạp chí định lượng thư viện, chọn thiết kế định lượng Cách tiếp cận định tính liên quan nhiều đến hình thức viết văn chương hơn, chương trình phân tích văn điện tốn, kinh nghiệm việc thực vấn có kết thúc mở quan sát Nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp cần quen thuộc với nghiên cứu định lượng định tính Họ cần am hiểu sở lý luận để kết hợp hai dạng liệu để họ trình bày rõ ràng đề xuất nghiên cứu Cách tiếp cận theo phương pháp kết hợp đòi hỏi phải am hiểu thiết kế theo phương pháp kết hợp giúp bố trí tổ chức qui trình cho nghiên cứu (16)thúc cá nhân mạnh mẽ để theo đuổi chủ đề ưa thích cá nhân – vấn đề liên hệ đến người bị gạt bên lề xã hội mong muốn tạo xã hội tốt cho họ người Đối với nhà nghiên cứu theo phương pháp kết hợp, dự án thêm thời gian nhu cầu phải thu thập phân tích hai loại số liệu định tính định lượng Cách tiếp cận phù hợp với người ưa thích cấu nghiên cứu định lượng tính linh hoạt việc nghiên cứu định tính Độc giả Cuối cùng, nhà nghiên cứu nhạy cảm trước độc giả, người mà họ báo cáo nghiên cứu họ Các độc giả nhà biên tập tạp chí, độc giả tạp chí, hội đồng tốt nghiệp, người tham dự hội nghị, hay đồng nghiệp ngành Các sinh viên nên xem xét cách tiếp cận thường giáo viên huớng dẫn ủng hộ sử dụng Kinh nghiệm dộc giả cách tiếp cận định tính, định lượng theo phương pháp kết hợp giúp định hình định chọn lựa TÓM TẮT Điều cân nhắc sơ trước thiết kế đề xuất nghiên cứu vạch khung thiết kế nghiên cứu Ba cách tiếp cận nghiên cứu thảo luận chương này: nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính nghiên cứu theo phương pháp kết hợp Khung thiết kế bao gồm giả định triết học nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu, phương pháp nghiên cứu Khi ta kết hợp giả định triết học, chiến lược phương pháp, ta có khung thiết kế khác để thực nghiên cứu Việc chọn lựa cách tiếp cận để sử dụng dựa vào vấn đề nghiên cứu, kinh nghiệm cá nhân, độc giả nghiên cứu Bài tập viết 1 Tìm vấn đề nghiên cứu báo thảo luận xem cách tiếp cận phù hợp để nghiên cứu vấn đề nêu lý 2 Chọn đề tài mà bạn thích nghiên cứu, sử dụng bốn cách kết hợp nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu, phương pháp hình 1.2, thảo luận xem đề tài nghiên cứu sử dụng cách kết hợp 3 Chọn báo nghiên cứu định lượng, định tính hay theo phương pháp kết hợp Tìm “dấu hiệu” cho thấy lý báo theo cách tiếp cận mà cách tiếp cận khác BÀI ĐỌC THÊM Cherryholmes, C H (1992) Notes on pragmatism and scientific realism Educational Researcher, 14, tháng 8-9, 13-17 (17)thuyết thực dụng dẫn dắt hệ dự đoán, miễn cưỡng kể câu chuyện thật, ý tưởng cho có giới bên độc lập với tư Crotty, M (1998), The Foundations of social research: Meaning and perspective in the research process London: Sage Michael Crotty trình bày bố cục bổ ích để liên hệ nhiều vấn đề nhận thức luận với Ơng liên hệ bốn cấu phần q trình nghiên cứu bảng 1, ơng trình bày mẫu đại diện đề tài cấu phần Sau đó, ơng tiếp tục thảo luận chín định hướng lý thuyết khác nghiên cứu xã hội, chủ nghĩa hậu đại, nam nữ bình quyền, tìm hiểu phê phán, chủ nghĩa diễn giải, chủ nghĩa kiến tạo, chủ nghĩa thực chứng Kemmis, S., & Wilkinson, M (1998) Participatory action research and the study of practice Trong tác phẩm B., Atweh, S Kemmis, & P Weeks (hiệu đính), Action research in practice: Parnerships for social justice in education (trang 21-36) New York: Routledge Stephen Kemmis Mervyn Wilkinson trình bày viết tổng quan xuất sắc nghiên cứu tham gia Một cách cụ thể, họ lưu ý sáu tính cách tiếp cận nghiên cứu thảo luận cách thực nghiên cứu hành động cấp độ cá nhân, xã hội hay hai cấp độ Lincoln, Y S & Guba, E G (2000) Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences Trong tác phẩm K K Denzin, Y S Lincoln, & E G Guba (hiệu đính), Handbook of qualitative research (ấn lần 2, trang 163-188) Thousand Oaks, CA: Sage Yvonna Lincoln Egon Guba trình bày niềm tin năm hệ biến thể nghiên cứu khác nghiên cứu khoa học xã hội Họ mở rộng việc phân tích trước ấn bao hàm chủ nghĩa thực chứng, hậu thực chứng, lý thuyết phê phán, chủ nghĩa kiến tạo, hệ biến hoá tham gia Mỗi hệ biến thể trình bày theo thể học (nghĩa chất thực tế), nhận thức luận (nghĩa làm ta biết điều ta biết) phương pháp luận (nghĩa trình nghiên cứu) Hệ biến thể tham gia bổ sung thêm hệ biến thể cho hệ trình bày ấn Sau trình bày ngắn gọn năm cách tiếp cận này, tác giả so sánh chúng theo bảy vấn đề, chất tri thức cách thức tích luỹ tri thức Newman, W L (2000), Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (ấn bản thứ tư) Boston: Allyn Bacon Lawrence Neuman trình bày viết toàn diện phương pháp nghiên cứu phần nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội Đặc biệt bổ ích việc tìm hiểu ý nghĩa phương pháp luận chương 4, tựa đề “Ý nghĩa phương pháp luận”, ơng so sánh ba phương pháp luận – khoa học xã hội thực chứng, khoa học xã hội diễn giải, khoa học xã hội phê phán – theo tám câu hỏi (ví dụ, điều tạo thành cách giải thích hay lý thuyết thực tế khoa học? Bằng chứng hùng hồn hay thông tin thực tế xem nào? Phillips, D C & Burbules, N C (2000) Postpositivism and educaitonal research, Lanham, MD: Rowman & Littlefield (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu, Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1 Các quan điểm nhận định tri thức khác nhau Chủ nghĩa hậu thực chứng  - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Bảng 1.1.

Các quan điểm nhận định tri thức khác nhau Chủ nghĩa hậu thực chứng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1.1 Các nhận định tri thức, các chiến lược tìm hiểu thông tin, và các phương pháp dẫn đến các cách tiếp cận và quá trình thiết kế   - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Hình 1.1.

Các nhận định tri thức, các chiến lược tìm hiểu thông tin, và các phương pháp dẫn đến các cách tiếp cận và quá trình thiết kế Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1.2 Các chiến lược tìm hiểu khác nhau - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Bảng 1.2.

Các chiến lược tìm hiểu khác nhau Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 1.3 Các qui trình định lượng, định tính và kết hợp - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Bảng 1.3.

Các qui trình định lượng, định tính và kết hợp Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 1.4 Các cách tiếp cận định tính, định lượng và kết hợp - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Bảng 1.4.

Các cách tiếp cận định tính, định lượng và kết hợp Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.2 Bốn cách kết hợp của nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu và phương pháp - Bài đọc 8-1. Thiết kế nghiên cứu: Các phương pháp phân tích định tính, định lượng và hỗn hợp - 2nd ed.. Chương 1: Khung thiết kế nghiên cứu

Hình 1.2.

Bốn cách kết hợp của nhận định tri thức, chiến lược tìm hiểu và phương pháp Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan