0

Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

22 15 0
  • Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:57

Nhớ lại rằng hình 1.1 đã tóm tắt các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty: xác lập mục tiêu và chiến lược, huy động vốn, đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hình 1.2 tóm tắt [r] (1)Chương G GIIIITTHHIIUU CCHHUUNNGG VV CCÁÁCC HHOOTTĐĐNNGG KKIINNHH D DOOAANNHH VVÀÀ CCÁÁCC BBÁÁOOCCÁÁOO TTÀÀIICCHHÍÍNNHH Stickney & Weil, Kế tốn Tài chính: Giới thiệu khái niệm, phương pháp công dụng, Nhà xuất Dryden, năm 1997 Bản dịch tiếng Việt Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn thực hiện Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright chịu trách nhiệm tính xác việc dịch thuật Trong trường hợp có khác biệt tài liệu nguyên gốc được sử dụng làm Mục đích mơn học: 1 Cung cấp kiến thức tổng quát bốn hoạt động chủ yếu doanh nghiệp: (a) xác định mục tiêu chiến lược thực hiện, (b) huy động vốn, (c) đầu tư, (d) tổ chức thực 2 Cung cấp kiến thức tổng quát mục đích nội dung ba loại báo cáo tài chủ yếu mà doanh nghiệp cần thực để đo lường báo cáo kết hoạt động: (a) bảng cân đối kế toán, (b) báo cáo thu nhập, (c) báo cáo ngân lưu 3 Phát triển tính nhạy bén vấn đề tài chính, bao gồm: (a) sử dụng báo cáo kế toán tài vào mục đích khác nhau, (b) phương pháp tiếp cận khác để xây dựng tiêu chuẩn báo cáo tài chính, (c) vai trị việc kiểm toán độc lập báo cáo tài doanh nghiệp, (d) vai trị báo cáo tài thị trường vốn Chúng ta bắt đầu Bạn có mong muốn bắt đầu tìm hiểu kế tốn tài với khố học không? Nhiều sinh viên đến với môn học nghĩ kế tốn mơn học nhàm chán với chi tiết tỉ mỉ khơng mang tính sáng tạo Những hình ảnh kế tốn viên cơng việc họ mà bạn xem phim ảnh, ti vi khẳng định thêm ý nghĩ Chúng tơi cho kế tốn làm bạn ngạc nhiên Kế tốn ngơn ngữ hoạt động sản xuất kinh doanh Các hoạt động kinh doanh có tốc độ thay đổi nhanh ln phải đối phó với thử thách thú vị suốt thập niên vừa qua Ví dụ xét đến tiến công nghệ thông tin, việc mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu đến quốc gia trước việc lại cịn hạn chế, suy thối kinh tế, việc phá sản thường xuyên, việc quan tâm nhiều đến môi trường Tốc độ thay đổi tương lai dường chẳng giảm đi, hướng thay đổi chưa chắn Ngành kế toán cố góp phần giải mã phức hợp cách đo lường kết hoạt động kinh doanh tổng hợp kết đo hình thức bảng báo cáo tài mà người sử dụng đọc hiểu ý nghĩa (2)thức hiệu để thực mục đích Câu hỏi thường thấy là: Sinh viên phải học kế tốn đến mức để phân tích diễn dịch báo cáo tài cách hiệu Những khố học tài kế tốn khác đặt trọng tâm khác ba phần mơn học: khái niệm, phương pháp, cách sử dụng Chúng ta biết sinh viên trở thành người sử dụng thông minh thông tin kế tốn tài nhờ nắm khái niệm làm tảng cho báo cáo tài Việc hiểu biết khái niệm kế tốn khơng cho phép diễn dịch báo cáo tài sẵn có mà cịn cho phép suy luận phương pháp kế toán dạng báo cáo được sử dụng nước khác Các phương pháp kế toán nối kết khái niệm kế toán với bảng báo cáo tài Kế tốn viên sử dụng phương pháp để tích lũy liệu thu từ giao dịch kinh doanh tổng hợp/ tóm tắt liệu vào báo cáo tài Như vậy, hiểu phương pháp giúp cho việc hiểu khái niệm kế toán, đổi lại, khái niệm kế toán giúp diễn dịch thơng tin tài Tầm quan trọng tương đối mà áp đặt cho khái niệm, phương pháp việc sử dụng kế tốn hình thành từ kinh nghiệm chúng tơi giảng dạy khố tài kế tốn nhập mơn Chúng tơi hy vọng tất điều giúp bạn hứng thú việc học mơn kế tốn tài để hiểu rõ báo cáo tài Chương xem phần giới thiệu chung cho sách Chúng ta bắt đầu với việc tìm hiểu xem cơng ty điển hình thực hoạt động kinh doanh Kế đến xem xét công ty đo lường kết hoạt động kinh doanh báo cáo bảng báo cáo tài Tiếp đến nêu lên vấn đề phương pháp báo cáo tài Chương giới thiệu qua vấn đề đề cập sâu chương tiếp sau Mục đích chương, nêu tựa đề, phác họa tranh lớn khái niệm, phương pháp, cách thức sử dụng thảo luận sau GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Các công ty chuẩn bị báo cáo tài cho người sử dụng bên khác nhau: chủ nhân, người cho vay, công nhân viên… Các báo cáo nhằm trình bày thơng tin hoạt động kinh doanh công ty Để thông hiểu báo cáo tài địi hỏi thơng hiểu hoạt động kinh doanh mà cố gắng minh hoạ Ví dụ 1: Joe Soft Jane Ware, học để lấy tin học, sáng tạo phần mềm theo dõi hoạt động động xe Họ đăng ký quyền sáng chế muốn thành lập công ty riêng để sản xuất bán phần mềm Họ định đặt tên công ty Công ty SoftWare Phần miêu tả vài hoạt động kinh doanh quan trọng mà nhà quản lý Công ty SoftWare phải hiểu THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC Mục đích cơng ty đích hay kết cuối mà cơng ty hướng lượng mình tới Chiến lược cơng ty trình bày phương tiện để đạt mục đích này.Các cơng ty xác định mục tiêu chiến lược có xét đến mơi trường kinh tế, xã hội văn hố dự kiến cơng ty hoạt động Ví dụ, cơng ty xác định mục tiêu để: tối đa hoá lợi nhuận cho chủ cơng ty; (3)đóng góp hịa hợp với mục tiêu sách chung nước Các nhà quản trị xây dựng chiến lược cho công ty tổng thể Ví dụ, cơng ty lựa chọn hoạt động hay nhiều ngành cơng nghiệp Nó mở rộng phía sản xuất ngun liệu thơ (backward integrate) phía phân phối sản phẩm đến khách hàng Nó hoạt động nước hoạt động nước Các nhà quản trị xác định chiến lược cho loại hình hoạt động sản phẩm Chẳng hạn như, cơng ty nỗ lực tìm thị trường độc đáo cho sản phẩm Chiến lược cho phép cơng ty bán giá cao so với nhà cạnh tranh, thu tiền từ khách hàng để bù lại cho chi phí tăng thêm (Thuật ngữ kinh doanh gọi "chiến lược sản phẩm khác biệt") Một số cơng ty nhấn mạnh vào kiểm soát giá thành cố gắng trở thành người có giá thành thấp Chiến lược cho phép công ty giảm giá bán mạnh mẽ để bán số nhiều (Thuật ngữ kinh doanh gọi “chiến lược đầu giảm giá thành”) Một vài sản phẩm thích hợp với chiến lược hay chiến lược khác, công ty theo đuổi hai chiến lược cho sản phẩm khác họ Công ty phần mềm thiết lập mục tiêu phát triển chuỗi liên tục phần mềm có chất lượng tốt, để sản xuất bán thu lợi nhuận, từ tăng giá trị cơng ty tài sản chủ công ty Các chiến lược để đạt mục tiêu bao gồm: 1 Công ty tự sản xuất tất sản phẩm nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm 2 Các nhân viên bán hàng kiêm thêm dịch vụ cho thiết bị để tạo mối quan hệ làm việc thân thiết với khách hàng 3 Công ty đầu tư cho nghiên cứu phát triển nhằm thúc đẩy việc sáng tạo sản phẩm HUY ĐỘNG VỐN Trước Công ty SoftWare bắt tay vào hoạt động kinh doanh, cần phải có nguồn vốn cần thiết Có thể huy động vốn từ hai nguồn chủ yếu: chủ sở hữu người cho vay Chủ sở hữu: Chủ sở hữu cấp vốn cho công ty, để đổi lại họ nhận chứng quyền sở hữu họ Khi công ty công ty cổ phần, cổ phiếu thường chứng xác nhận quyền sở hữu họ, họ gọi cổ đông Công ty hoàn lại vốn cho chủ sở hữu vào thời điểm xác định trước Thay vào đó, chủ sở hữu nhận từ công ty lãi cổ phần, thường gọi cổ tức Chủ sở hữu làm chủ phần giá trị gia tăng mà cơng ty có nhờ hoạt động có lãi tương lai Người cho vay: Khác với chủ sở hữu, người cho vay cấp vốn yêu cầu công ty trả lại, thường với tiền lãi, vào ngày xác định Thời hạn trả nợ dài ngắn khác Người cho vay dài hạn cấp vốn khơng u cầu trả vịng 20 năm Trái phiếu thường chứng cho khoản vay Thỏa thuận trái phiếu thường công ty vay hứa toán tiền lãi vào ngày định tương lai, khoản nợ gốc trả hết thời hạn qui định trước Ngân hàng cho vay thời gian vài tháng vài năm Bằng chứng vay phiếu nợ (note), cơng ty cam kết trả số tiền vay với tiền lãi vào ngày xác định (4)Tuy nhiên, họ bán nguyên liệu thô mà không đòi hỏi phải trả tiền vòng 30 ngày, họ cấp vốn cho cơng ty - cơng ty có ngun liệu mà khơng cần phải trả tiền Tương tự, người lao động nhận lương hàng tuần hay hàng tháng Nhà nước qui định công ty trả thuế hàng tháng hay hàng quý cấp vốn cho công ty không buộc công ty phải trả hàng hay hàng ngày Tất công ty cần phải cân nhắc tỷ lệ vốn huy động từ chủ sở hữu, từ nợ ngắn hạn dài hạn Các môn học tài dạy định Nhiều cơng ty thất bại khơng xếp nguồn vốn để đạt thời hạn đủ dài QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Một có lượng vốn cần thiết, công ty thường đầu tư vốn vào khoản khác để thực hoạt động kinh doanh Việc đầu tư thường liên quan đến mua: 1 Đất đai, nhà xưởng thiết bị Những đầu tư tạo cho công ty khả sản xuất bán sản phẩm Công ty thường phải nhiều năm để khai thác hết tiềm mà họ kỳ vọng vào tài sản 2 Bằng sáng chế, giấy phép, loại quyền theo hợp đồng khác Các đầu tư loại giúp cơng ty có quyền hợp pháp việc sử dụng số tài sản thực cơng việc hoạt động kinh doanh 3 Cổ phiếu thường trái phiếu công ty khác Một cơng ty mua cổ phiếu hay trái phiếu công ty khác (để trở thành chủ sở hữu trái chủ công ty khác) Một cơng ty mua cổ phiếu giữ vài tháng tạm thời dư tiền mặt, đầu tư với mục đích dài hạn, chẳng hạn để bảo đảm nguồn nguyên liệu thiết yếu để tiếp cận công nghệ 4 Hàng kho Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng, cơng ty phải có lượng hàng kho Các công ty thường không lưu kho dài hạn mặt hàng cụ thể mà thường nhanh chóng bán cho khách hàng Tuy nhiên, cần thiết phải có lượng nhỏ hàng dự trữ sẵn, họ dành khoản tiền đầu tư cho hàng kho 5 Các khoản thu từ khách hàng Khi công ty bán sản phẩm mà không địi hỏi khách hàng phải trả tiền ngay, cơng ty trợ vốn cho khách hàng Duy trì lượng định khoản thu có ích, việc trì giúp cơng ty tăng doanh số lợi nhuận Khi cho khách hàng nợ, công ty không thu tiền mặt lập tức, khơng làm vậy, không bán hàng Khi không thu từ khách hàng lượng tiền cần thiết, cơng ty phải có tiền từ nguồn khác Do công ty cần phải đầu tư tiền để trì khoản thu 6 Tiền mặt Phần lớn công ty giữ phần vốn dạng tiền mặt hay tài khoản séc để tốn hóa đơn hàng ngày Các kỹ thuật để công ty định đầu tư giới thiệu mơn học kế tốn quản lý TIẾN HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH Một công ty huy động vốn đầu tư vốn vào nguồn khác để tạo lợi nhuận Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bao gồm : (5)phẩm cần thiết cho cửa hàng Bộ phận mua hàng công ty sản xuất mua số lượng chủng loại nguyên liệu thô cần cho sản xuất 2 Sản xuất Bộ phận sản xuất công ty sản xuất sử dụng nguyên liệu thô, lao động, yếu tố đầu vào khác để sản xuất sản phẩm, cịn gọi đầu ra, cơng ty 3 Tiếp thị Bộ phận tiếp thị theo dõi việc bán phân phối sản phẩm đến khách hàng 4 Hành chánh Các hoạt động hành chánh công ty nhằm hỗ trợ phận mua hàng, sản xuất, tiếp thị phận khác Các hoạt động hành chánh bao gồm xử lý liệu, dịch vụ pháp lý, nghiên cứu phát triển, dịch vụ hỗ trợ khác Các mơn kế tốn quản trị, tiếp thị, sản xuất tảng cho định sản xuất kinh doanh Hình 1.1 : Tóm tắt hoạt động kinh doanh TĨM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Hình 1.1 tóm tắt hoạt động kinh doanh thảo luận phần này, có phân biệt ngắn hạn dài hạn Mặc dù khái niệm ngắn hạn dài hạn có phần thay đổi tùy cơng ty, phần lớn kế tốn viên dùng thời gian năm làm giới hạn phân biệt CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN Các báo cáo tài mà người ngồi công ty thường sử dụng thấy báo cáo hàng năm công ty gửi cổ đông Bộ báo cáo hàng năm tiêu biểu bao gồm thư Mục tiêu chiến lược Đầu tư Huy động vốn Ngắn hạn  Ngân hàng  Nhà cung cấp  Cơng nhân  Chính phủ Dài hạn  Trái chủ dài hạn  Chủ sở hữu Dài hạn  Đất, nhà xưởng, thiết bị  Các chủ quyền  Cổ phiếu, trái phiếu Ngắn hạn  Tiền mặt  Khoản phải thu  Hàng kho  Cổ phiếu, trái phiếu Kinh doanh  Mua sắm  Sản xuất  Tiếp thị (6)của ban quản trị cơng ty tóm tắt hoạt động năm nêu phương hướng năm kế tiếp; công ty gọi phần phân tích thảo luận ban quản trị Bản báo cáo kèm theo quảng cáo, ví dụ hình ảnh sản phẩm người lao động cơng ty Phần báo cáo tài bao gồm: 1 Bảng cân đối kế toán 2 Bảng báo cáo thu nhập (báo cáo lợi tức) 3 Bảng báo cáo ngân lưu (báo cáo lưu chuyển tiền tệ) 4 Phần thích cho báo cáo tài chính, gồm số bảng biểu hỗ trợ, 5 Ý kiến đơn vị kiểm toán độc lập Phần sau chương thảo luận tóm tắt phần số báo cáo vừa kể BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Bảng cân đối kế tốn (cịn gọi tổng kết tài sản) trình bày kết đầu tư huy động vốn công ty thời điểm Bảng 1.1 trình bày tổng kết tài sản công ty SoftWare ngày 31 tháng 12 năm ngày 31 tháng 12 năm thứ Chủ sở hữu thành lập Công ty SoftWare vào ngày 31 tháng 12 năm Bảng tảng kết tài sản vào ngày 31 tháng 12 năm thể Cơng ty SoftWare vào ngày Chủ sở hữu góp số vốn số tiền 500.000 USD, trái chủ dài hạn góp vốn 400.000 USD nhà cung cấp hàng hố góp vốn 100.000 USD Công ty đầu tư số vốn vào hàng kho, đất đai, nhà xưởng, thiết bị sáng chế; 70.000 USD giữ tài khoản tiền gửi Bảng tổng kết tài sản vào ngày 31/12 năm thứ trình bày tình hình tài cơng ty SoftWare vào ngày cuối năm thứ Phần lớn khoản mục bảng tổng kết tài sản đầu cuối năm thay đổi Cần lưu ý nhiều khía cạnh bảng tổng kết tài sản (7)Bảng 1.1 CÔNG TY SOFTWARE Bảng tổng kết tài sản đối chiếu Ngày 31 tháng 12 Ngày 31 tháng 12 TÀI SẢN CÓ năm năm Tài sản lưu động Tiền mặt 70.000 200.000 Khoản thu từ khách hàng - 180.000 Tồn kho (tính theo giá thành) 100.000 270.000 Tổng tài sản lưu động 170.000 650.000 Tài sản cố định (tính theo giá mua) Đất đai 30.000 30.000 Nhà xưởng (đã trừ khấu hao tích tụ) 400.000 380.000 Thiết bị (đã trừ khấu hao tích tụ) 250.000 230.000 Bằng sáng chế (đã trừ khấu hao tích tụ) 150.000 120.000 Tổng tài sản cố định 830.000 760.000 Tổng tài sản có 1.000.000 1.410.000 CÁC KHOẢN NỢ VÀ VỐN CỔ PHẦN Nợ ngắn hạn Khoản phải trả cho người bán hàng 100.000 130.000 Lương phải trả - 30.000 Thuế thu nhập phải trả cho Nhà nước - 40.000 Tổng nợ ngắn hạn 100.000 200.000 Nợ dài hạn Tiền trái phiếu phải trả cho người cho vay 400.000 450.000 Tổng nợ 500.000 650.000 Vốn cổ phần Cổ phiếu thường 500.000 600.000 Lợi nhuận giữ lại - 160.000 Tổng vốn cổ phần 500.000 760.000 Tổng nợ vốn cổ phần 1.000.000 1.410.000 Tài sản có nguồn có giá trị kinh tế Tài sản có khả tiềm mang lại lợi ích cho cơng ty tương lai Ví dụ, cơng ty sử dụng tiền mặt để mua hàng hóa hay thiết bị Cơng ty bán lại số hàng hố cho người tiêu dùng với hy vọng thu lợi nhuận Cơng ty sử dụng thiết bị để chuyên chở hàng hoá cho khách hàng (8)Vốn cổ phần thể quyền chủ sở hữu tài sản công ty Khác với chủ nợ, chủ sở hữu có quyền phần tài sản cịn lại sau tốn xong cho chủ nợ Vốn cổ phần thường bao gồm phần: vốn góp lợi nhuận giữ lại Vốn góp, phản ánh số tiền đầu tư cổ đông nhằm thu lợi nhuận từ quyền chủ sở hữu Đầu tiên, chủ sở hữu góp 500.000 USD để mua cổ phiếu thường công ty SoftWare Họ đầu tư thêm 100.000 USD năm để tăng thêm cổ phiếu Lợi nhuận giữ lại , phản ánh phần lợi nhuận mà cơng ty cịn lại sau trừ cổ tức (lãi cổ phần) cổ đơng Nói cách khác, lợi nhuận giữ lại phản ánh phần tài sản có dành cho tái đầu tư lợi ích cổ đơng Các nhà quản trị nỗ lực sử dụng tài sản có cơng ty để đạt nhiều phần bỏ hoạt động sản xuất kinh doanh Phần tài sản tăng thêm này, sau trả nợ cho chủ nợ, thuộc chủ sở hữu công ty Nhiều công ty tái đầu tư phần lớn tài sản sinh từ lợi nhuận vào thay tài sản tăng trưởng dành để trả cổ tức Tài sản có khoản nợ cộng với vốn cổ phần: Như bảng tổng kết tài sản cơng ty SoftWare, tài sản có khoản nợ cộng với vốn cổ phần Tài sản có hỗn hợp (là phần tài sản khoản thu, hàng tồn kho, thiết bị) phản ánh định đầu tư công ty, phần khoản nợ cộng với vốn cổ phần phản ánh định huy động vốn công ty Một công ty phải đầu tư vào nơi tất số tiền có Bảng tổng kết tài sản cho thấy nguồn lực từ hai góc độ khác nhau: bảng liệt kê tài sản có cơng ty bảng liệt kê người cấp vốn (chủ nợ chủ sở hữu), có quyền tài sản có cơng ty Như vậy, Tài sản có = Các khoản nợ + vốn cổ phần hoặc Đầu tư = Huy động vốn Chi tiết tổng kết tài sản: Bản tổng kết tài sản phân tài sản có thành tài sản lưu động tài sản cố định, khoản nợ thành ngắn hạn dài hạn Tài sản lưu động, bao gồm tiền mặt tài sản mà công ty dự kiến chuyển đổi thành tiền mặt, bán, tiêu thụ thời hạn năm từ ngày lập tổng kết tài sản Tiền mặt, khoản đầu tư tạm thời chứng khoán, khoản phải thu từ khách hàng hàng kho những tài sản lưu động thông thường Nợ ngắn hạn, trình bày nghĩa vụ mà cơng ty phải trả vịng năm Ví dụ, khoản nợ phải trả cho ngân hàng, khoản phải trả cho người cung cấp, lương phải trả cho người lao động, thuế phải trả cho Nhà nước Tài sản cố định, thường giữ sử dụng nhiều năm, bao gồm đất đai, nhà xưởng, thiết bị, sáng chế, đầu tư dài hạn cho chứng khoán Nợ dài hạn vốn cổ phần nguồn vốn dài hạn Công ty (9)Bản tổng kết tài sản báo cáo tiền mặt lượng tiền mặt có tay ngân hàng (theo giá trị tại) Các khoản phải thu xuất với giá trị lượng tiền mặt mà công ty mong muốn thu từ khách hàng (thường giá trị gần đúng) Các khoản nợ thường xuất với giá trị lượng tiền mặt cần phải có để trả nợ (giá trị tại; theo chương 10, kế toán viên sử dụng giá trị gốc để báo cáo vài khoản nợ dài hạn) Phần tài sản lại xuất với giá trị mua với giá trị trừ khấu hao lũy kế (giá trị gốc) Ví dụ, hàng tồn kho đất đai thường xuất dạng tiền mặt nguồn tài nguyên khác mà công ty bán để mua tài sản Nhà xưởng, thiết bị sáng chế xuất với giá trị mua, điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cổ phiếu thường xuất với lượng đầu tư chủ sở hữu lần công ty phát hành cổ phiếu thường (giá trị gốc) Lợi nhuận giữ lại cho thấy tổng số lợi nhuận năm trước lại sau trả cổ tức (kết hợp giá trị gốc giá trị tại) Chương chương 12 thảo luận nhiều việc đánh giá đo lường lợi nhuận giữ lại BÁO CÁO THU NHẬP Bản báo cáo tài chủ yếu thứ nhì báo cáo thu nhập Bảng 1.2 trình bày báo cáo thu nhập công ty SoftWare năm thứ Báo cáo trình bày kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khoảng thời gian đặc biệt, theo bảng 1.2 năm, thu nhập rịng thu nhập cho khoảng thời gian Thu nhập ròng khác biệt doanh thu chi phí Các khái niệm thu nhập rịng, doanh thu, chi phí Các thuật ngữ thu nhập ròng, thu nhập lợi nhuận từ đồng nghĩa sử dụng thay cho báo cáo năm học Việc tạo lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh mục đích chủ yếu đa số công ty kinh doanh Các báo cáo tài tường trình hoạt động cơng ty thời gian định Các báo cáo tài tường trình nguồn doanh thu cơng ty chất chi phí công ty Phần chênh lệch doanh thu chi phí thu nhập kỳ Doanh thu cho thấy dòng tài sản vào (hoặc giảm khoản nợ) từ việc bán hàng hoá cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trong suốt năm thứ công ty SoftWare bán phần mềm cung cấp dịch vụ cố vấn tài Cơng ty SoftWare nhận từ khách hàng tiền mặt lời hứa trả tiền mặt tương lai, gọi khoản phải thu từ khách hàng Cả hai tài sản có Như cơng ty tạo doanh thu làm tăng tài sản có (10)Bảng 1.2 CƠNG TY SOFTWARE Bảng báo cáo thu nhập năm thứ Doanh thu Bán phần mềm 2.250.000 Dịch vụ tư vấn 140.000 Lãi từ khoản phải thu 10.000 Tổng thu nhập 2.400.000 Chi phí Giá vốn hàng bán (COGS) 1.465.000 Chi phí bán 400.000 Chi phí hành chánh 200.000 Chi phí lãi 50.000 Chi phí thuế thu nhập 85.000 Tổng chi phí 2.200.000 Thu nhập rịng 200.000 Một cơng ty nỗ lực để có phần vượt trội luồng tài sản vào từ doanh thu so với phần tài sản từ chi phí cần thiết để tạo doanh thu Thu nhập ròng cho thấy doanh thu cơng ty so với chi phí phải bỏ để theo đuổi hoạt động kinh doanh Khi chi phí vượt q doanh thu, cơng ty bị lỗ Phân loại doanh thu chi phí: Báo cáo tài cơng ty SoftWare phân loại doanh thu theo chất hàng hoá dịch vụ bán (phần mềm dịch vụ tư vấn, dịch vụ trợ vốn) phân loại chi phí theo phòng ban thực hoạt động sản xuất kinh doanh (phòng sản xuất, phòng tiếp thị, phòng hành chánh) Chi phí lãi từ trái phiếu dài hạn chi phí thuế thu nhập xuất phân biệt Cơng ty phân loại chi phí theo chất chi phí (Ví dụ, tiền lương, khấu hao, điện nước) Các cơng ty phân loại doanh thu chi phí bảng báo cáo tài họ nhiều cách khác Mối liên hệ với bảng tổng kết tài sản Bảng báo cáo tài liên kết bảng tổng kết tài sản vào đầu chu kỳ với bảng tổng kết tài sản cuối chu kỳ Nhớ bảng tổng kết tài sản, thu nhập giữ lại cho thấy phần vượt trội thu nhập so với cổ tức Lượng thu nhập rịng giúp giải thích thay đổi thu nhập giữ lại đầu cuối chu kỳ Trong suốt năm thứ nhất, cơng ty SoftWare có thu nhập rịng 200.000 USD Nó cơng bố trả cổ tức hết 40.000 USD Do đó, thu nhập giữ lại năm thứ thay đổi sau : Lợi nhuận giữ lại, ngày 31 tháng 12 năm Cộng thu nhập ròng năm thứ 200.000 Trừ cổ tức công bố trả năm thứ 40.000 (11)TÓM TẮT VỀ BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN VÀ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP Nhớ lại hình 1.1 tóm tắt hoạt động kinh doanh chủ yếu Công ty: xác lập mục tiêu chiến lược, huy động vốn, đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hình 1.2 tóm tắt mối liên hệ hoạt động kinh doanh bảng tổng kết tài sản với bảng báo cáo thu nhập Hình 1.2: Mối liên hệ hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập Kinh doanh Mục tiêu chiến lược Đầu tư Huy động vốn Ngắn hạn  Phiếu nợ  Khoản phải trả  Lương phải trả  Thuế phải trả Dài hạn  Nợ (trái phiếu)  Cổ phiế u  Lợ i nhuậ n giữ lạ i Ngắn hạn  Tiền mặt  Khoản phải thu  Hàng kho  Chứng khoán ngắn hạn Dài hạn  Đất, nhà xưởng, thiết bị  Bằng sáng chế  Đầu tư chứng khoán  Doanh số bán hàng  Giá vốn hàng bán  Chi phí bán hàng  Chi phí hành  Chi lãi vay  Chi thuế thu nhậ p Tài sản (Bảng cân đối) Nợ & vốn chủ sở hữu (Bảng cân đối) (12)BÁO CÁO NGÂN LƯU Bảng báo cáo tài chủ yếu thứ ba báo cáo ngân lưu bảng 1.3 công ty SoftWare cuối năm thứ Báo cáo tường trình dịng ngân lưu ròng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, hoạt động cấp vốn chu kỳ Hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến việc tăng lượng tiền mặt 50.000 USD (Nhớ tất doanh thu đưa đến việc tăng lượng tiền mặt cách tức khơng phí đưa đến giảm lượng tiền mặt tức thì) Việc mua tài sản cố định sử dụng hết lượng tiền mặt 30.000 USD Các hoạt động huy động vốn dẫn đến việc tăng lên lượng tiền mặt 110.000 USD Như điểm bật báo cáo giải thích phân tích thay đổi tiền mặt suốt chu ký ? Ví dụ sau minh họa ích lợi BẢNG 1.3 Công ty SOFTWARE Bảng báo cáo ngân lưu năm thứ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Thu tiền mặt 2.220.000.USD a Chi tiền mặt (2.170.000 USD )a Ngân lưu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 50.000 USD HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Bán tài sản cố định - Mua tài sản cố định (30.000 USD) Ngân lưu từ hoạt động đầu tư (30.000 USD) HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Phát hành trái phiếu 50.000 USD Phát hành cổ phiếu thường 100.000 USD Cổ tức (40.000 USD) Giảm nợ cổ phiếu thường - Ngân lưu từ huy động vốn 110.000 USD Thay đổi ròng tiền mặt năm thứ 130.000 USD (a) Chương thảo luận cách tính tốn tiền mặt phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh và mối liên hệ với thu nhập rịng Ví dụ 2: Cơng ty Diversified Technologies bắt đầu hoạt động kinh doanh cách năm Trong năm thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 100.000 USD, 300.000 USD, 800.000 USD 1.500.000 USD Cơng ty giữ lại tồn thu nhập cho phát triển (phản ánh bảng tổng kết tài sản phần tăng thêm thu nhập giữ lại) Vào đầu năm thứ năm Công ty phát khơng có đủ tiền mặt cho dù khơng chi trả cổ tức Việc xem xét lại tình hình cho thấy Cơng ty có q nhiều khoản phải thu, hàng tồn kho, nhà xưởng thiết bị Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh việc huy động vốn từ bên ngồi khơng đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển (13)khoản nợ Phân loại khoản mục bảng báo cáo ngân lưu: Bảng 1.3 phân loại dòng ngân lưu vào có hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu mơ tả chương Hình 1.3 cho thấy nguồn tiền mặt việc sử dụng tiền mặt khác 1 Hoạt động sản xuất kinh doanh: Phần lớn công ty muốn nguồn tiền mặt chủ yếu họ phần vượt trội lượng tiền mặt mà họ nhận từ khách hàng so với lượng tiền mặt họ phải trả cho người cung cấp, người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh khác 2 Hoạt động đầu tư: Các cơng ty, muốn trì quy mô sản xuất kinh doanh phát triển thêm, phải liên tục mua nhà xưởng, thiết bị tài sản cố định khác Nếu để trì lực sản xuất cần thiết, phải bổ sung lượng tài sản tiêu hao Để phát triển, rõ ràng phải cần nhiều Cơng ty thu lượng tiền mặt cần thiết cách bán tài sản hữu đất đai, nhà xưởng thiết bị Tuy nhiên lượng tiền mặt cần thiết thường vượt lượng tiền mặt thu từ việc bán tài sản 3 Hoạt động huy động vốn: Các cơng ty tìm kiếm nguồn vốn bổ sung để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu tư cách phát hành trái phiếu cổ phiếu thường Công ty sử dụng tiền mặt để trả cổ tức để toán khoản huy động vốn đến hạn phải trả, chẳng hạn khoản nợ dài hạn Mối quan hệ với bảng tổng kết tài sản báo cáo thu nhập: Báo cáo ngân lưu giải thích thay đổi tiền mặt đầu kỳ cuối kỳ Bảng báo cáo phân biệt hoạt động đầu tư huy động vốn chủ yếu kỳ Như vậy, báo cáo ngân lưu giúp giải thích thay đổi khoản mục khác bảng tổng kết tài sản đối chiếu Báo cáo ngân lưu song song với báo cáo thu nhập, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tác động đến lượng tiền mặt, báo cáo thu nhập cho thấy tác động q trình lên doanh thu chi phí Hình 1.3 Luồng vào luồng tiền mặt Luồng vào Luồng Hoạt động SXKD Hoạt động đầu tư Hoạt động huy động vốn Bán hàng dịch vụ cho khách hàng Mua hàng hoá dịch vụ cho hoạt động SXKD Bán tài sản cố định Tiền mặt Mua tài sản cố định Trả cổ tức, trả nợ giảm vốn cổ phần Vay nợ phát (14)BÀI TỰ LUYỆN 1.1 Lập bảng tổng kết tài sản báo cáo thu nhập cho công ty Oracle Systems, công ty phát triển phần mềm với số liệu sau : Ngày 31 tháng Năm thứ Năm thứ Chi tiết bảng tổng kết tài sản Khoản phải trả 72.863 95.799 Khoản phải thu 484.532 610.854 Nhà xưởng (trừ khấu hao tích cụ) 41.835 86.492 Tiền mặt 284.560 404.810 Cổ phiếu thường 202.913 202.913 Khoản bồi thường phải trả 103.099 136.488 Chi phí phát triển phần mềm vi tính (trừ khấu hao tích tụ) 121.199 140.889 Thiết bị 107.736 198.234 Đất đai 39.667 93.757 Đầu tư tiền mặt dài hạn 31.276 - Nợ dài hạn 86.380 82.845 Nợ phải trả 10.684 6.898 Nợ ngắn hạn khác 283.776 335.544 Nợ dài hạn khác 18.258 18.279 Thu nhập giữ lại 325.126 608.846 Đầu tư tiền mặt ngắn hạn 73.215 59.948 (15)Chi tiết báo cáo thu nhập Chi phí hành chánh 142.661 Giá vốn hàng bán (trị giá hàng bán) 499.213 Chi phí thuế thu nhập 139.743 Chi phí lãi 6.871 Thu lãi cho vay 17.943 Chi phí tiếp thị 749.796 Chi phí nghiên cứu phát triển 197.086 Bán hàng 2.001.147 a Hãy lập bảng tổng kết tài sản đối chiếu cho công ty Oracle Syrtems vào ngày 31 tháng năm thứ năm thứ 4, phân loại chi tiết bảng tổng kết tài sản loại sau đây: Tài sản lưu động, tài sản cố định, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn vốn cổ phần b Lập bảng báo cáo thu nhập cho công ty Oracle Systems cho ngày 31/5 năm cuối cùng, năm thứ Phân loại chi tiết báo cáo thu nhập thành doanh thu chi phí c Tính tốn lượng cổ tức cơng bố trả cho cổ đông cổ phiếu thường vào ngày 31/5 năm cuối cùng, năm thứ d Lượng tiền mặt tăng lên ngày 31/5 năm thứ ngày 31/5 năm thứ chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, hay hoạt động huy động vốn? CÁC KHOẢN MỤC KHÁC TRONG BÁO CÁO HÀNG NĂM Các Phụ lục bảng Chú thích kèm: Bảng tổng kết tài sản, báo cáo thu nhập báo cáo ngân lưu trình bày thơng tin thật súc tích giúp cho người đọc dễ hiểu Một vài độc giả mong muốn có chi tiết khơng đề cập đến từ báo cáo ngắn gọn Do công ty thường kèm theo bảng phụ lục cung cấp thêm thông tin cho vài khoản mục tường trình báo cáo chủ yếu Ví dụ: hầu hết cơng ty có phụ lục riêng để giải thích thay đổi vốn góp thu nhập giữ lại Mỗi báo cáo tài cơng bố chứa đựng phần thích phần hợp báo cáo Như chương sau giải thích, làm báo cáo công ty phải chọn phương pháp kế toán số phương pháp chấp thuận Bảng thích phương pháp kế tốn thực mà cơng ty sử dụng đồng thời tiết lộ thông tin thêm để giải thích chi tiết khoản mục trình bày báo cáo chủ yếu Để hiểu rõ ràng bảng tổng kết tài sản công ty, báo cáo thu nhập, báo cáo ngân lưu đòi hỏi phải hiểu rõ bảng thích Ở khơng thấy bảng thích kèm với bảng báo cáo tài cơng ty SoftWare chưa cần thiết chương Tuy vậy, đừng việc bỏ sót khiến bạn nghỉ bảng thích khơng quan trọng Ý kiến người kiểm toán Báo cáo năm cho cổ đơng cịn bao gồm ý kiến người kiểm tốn độc lập, kế tốn viên cơng cộng, bảng báo cáo tài chính, bảng phụ lục bảng thích (16)Chúng tơi kiểm tốn bảng tổng kết tài sản vào ngày 31 tháng 12 năm năm thứ của công ty SoftWare, báo cáo có liên quan thu nhập, lợi nhuận giữ lại ngân lưu cho năm cuối Các bảng báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Quản trị công ty Trách nhiệm chúng tơi trình bày ý kiến bảng báo cáo tài sở kiểm tốn Chúng tơi thực kiểm tốn phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tốn thơng thường được thừa nhận Các tiêu chuẩn địi hỏi chúng tơi phải thực việc kiểm tốn để đạt sự bảo đảm tương đối bảng báo cáo tài có sai sót hay khơng Kiểm toán bao gồm việc kiểm tra chọn mẫu chứng từ số liệu trình bày báo cáo tài Kiểm tốn bao gồm việc đánh giá nguyên tắc kế tốn áp dụng ước tính quan trọng Ban Quản trị, đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin cơng tác kiểm tốn cung cấp sở hợp lý cho ý kiến chúng Theo ý kiến chúng tơi báo cáo tài trình bày trung thực, khía cạnh, tình hình tài cơng ty SoftWare vào ngày 31 tháng 12 năm năm 1, kết kinh doanh ngân lưu năm cuối tương thích với ngun tắc kế tốn chấp nhận phổ biến Ý kiến thể đoạn: Đoạn việc trình bày tài trách nhiệm bảng báo cáo tài Ban Quản trị Đoạn khẳng định kiểm toán viên thực theo tiêu chuẩn kiểm toán thừa nhận kiểm toán chuyên nghiệp Ngoại trừ ý kiến cho kiểm toán viên thực việc kiểm tra “phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán chung thừa nhận" xuất Câu đơi hàm ý kiểm toán viên bảng báo cáo tài thực kiểm toán viên khác, đặc biệt công ty liệu từ thời gian trước Đoạn thứ ba phần quan trọng ý kiến kiểm tốn viên Nó cho bảng báo cáo đạt hay không đạt Đa số trường hợp đạt; nghĩa kiểm toán viên cho báo cáo "khá trung thực tình hình tài kết hoạt động dịng ngân lưu tương thích với ngun tắc kiểm tốn chung thừa nhận" Việc khơng đạt hầu hết nghi ngờ định giá tài sản, vụ kiện tụng thuế tồn đọng, tính khơng qn giai đoạn thay đổi việc áp dụng nguyên tắc kế toán CÁC VẤN ĐỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phần giới thiệu chung hoạt động sản xuất kinh doanh bảng báo cáo tài chủ yếu đặt câu hỏi bề báo cáo tài sau: 1 Ai độc giả bảng báo cáo tài cơng ty (Ví dụ, chủ sở hữu, người cho vay, nhà nước, đối thủ cạnh tranh)? Các công ty nên giả định mức độ hiểu biết kế toán độc lập báo cáo kế tốn tài chính? (Ví dụ, trình độ hiểu biết nhà đầu tư nhỏ từ Peoria nhà phân tích kinh tế Wall Street nào?) (17)hay cho phép công ty chọn phương pháp kế toán cho phép? Trên sở nào, phương pháp tiếp cận nào, quan định chuẩn thiết lập phương pháp báo cáo chấp thuận? 3 Một kiểm toán viên báo cáo tài đóng vai trị nào? Ai người chọn kiểm tốn viên, cơng ty nên thay đổi kiểm toán viên thời hạn ? 4 Thị trường vốn phản ứng lại thơng tin báo cáo tài ? Có phải người tham gia thị trường chấp nhận thơng tin trình bày báo cáo tài chính, họ điều chỉnh thông tin báo cáo để loại trừ khoản mục bất thường lọc điểm khác biệt phương pháp kế tốn cơng ty ? Phần miêu tả ngắn gọn vài vấn đề báo cáo tài quan trọng gây nên thắc mắc Để trả lời câu hỏi này, chương sau phát triển cách đầy đủ cung cấp điều kiện quen thuộc bên mà bảng báo cáo tài hoạt động Người sử dụng việc sử dụng bảng báo cáo kế tốn tài Hãy xem xét danh sách người sử dụng việc sử dụng tiềm báo cáo tài 1 Một người đầu tư vào cổ phiếu thường công ty 2 Một ngân hàng cho công ty vay, ngắn hạn dài hạn 3 Một khách hàng mà công ty cung cấp nguyên liệu thô thiết yếu 4 Một tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động thương lượng quyền lợi 5 Một quan chống độc quyền nhà nước quan tâm đến thị phần lợi nhuận công ty so với đối thủ cạnh tranh 6 Một đối thủ cạnh tranh quan tâm đến thị phần lợi nhuận từ sản phẩm cơng ty 7 Một tồ án tính phần lợi nhuận mà cơng ty bị tác động xấu từ công ty khác 8 Một quan thuế thu nhập đánh giá thuế thu nhập công ty Các công ty có nên lập bảng báo cáo kế tốn tài đáp ứng nhu cầu đặc biệt loại người sử dụng này, họ nên lập báo cáo tài có mục đích chung? Các báo cáo mục tiêu có lẽ đáp ứng nhu cầu độc giả đặc biệt đầy đủ, có lẽ việc làm dẫn đến giá phải trả cao cho công ty làm báo cáo cho người có nhu cầu khác… Việc kết hợp thơng tin cần thiết người sử dụng khác vào bảng báo cáo tài có mục đích chung có lẽ làm tăng độ dài báo cáo tăng tính phức tạp nó, làm cho người đọc khó hiểu (18)lúc bảng báo cáo tài súc tích chi tiết cho phép người sử dụng lựa chọn bảng báo cáo mà họ thích ? QUYỀN THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHUẨN KẾ TỐN ĐƯỢC THỪA NHẬN Các cơng ty sử dụng phương pháp tiêu chuẩn kế tốn khác để lập báo cáo tài Một quan nhà nước đặt tiêu chuẩn kế toán sử dụng quyền lập pháp phủ để củng cố Với cách định chuẩn này, người ta e ngại nhân viên nhà nước trình bày viễn cảnh người lập báo cáo mà người sử dụng tiêu chuẩn kế tốn không thực tế không liên quan đến nhu cầu người sử dụng Người ta lo ngại quan nhà nước phải chạm trán với áp lực trị việc thiết lập tiêu chuẩn kế toán vừa đáp ứng nhu cầu thông tin người sử dụng bảng báo cáo tài đồng thời cho phép phủ thu lượng thuế doanh thu cần thiết Một đơn vị tư nhân không bị sức ép phải tn theo tiêu chuẩn kế tốn có tập hợp quan điểm khác nhóm người lập sử dụng báo cáo Tiến trình định chuẩn khu vực tư nhân khơng loại trừ áp lực trị Các cơng ty báo cáo thường thích sử dụng thơng tin kế tốn phải tốn để có thơng tin phải cung cấp cho đối thủ cạnh tranh thông tin mà lẽ phải giữ bí mật Những người sử dụng mong muốn có nhiều thơng tin kế tốn họ khơng phải trả giá cho việc tìm kiếm thơng tin họ bỏ qua thông tin không quan trọng Các quan định chuẩn phải đối phó với quan điểm trái ngược trước đạt ý kiến trí cho đề nghị họ Vấn đề thứ hai liên quan đến mức độ mong muốn việc chọn phương pháp kế toán cơng ty Các quan định chuẩn có nên u cầu tất công ty áp dụng phương pháp kế toán cho giao dịch tương tự? Cách làm làm rối trí người sử dụng bảng báo cáo tài quan định chuẩn cho phép công ty có chọn lựa phương pháp khác Việc yêu cầu tính làm giảm tính linh động cơng ty báo cáo lợi tức phải chọn phương pháp kế toán Một ý kiến trái ngược cho đặc thù kinh tế công ty khác nhau, Ban Quản trị cần tự do, vòng giới hạn qui định để chọn phương pháp kế tốn thể tốt tình hình cơng ty Quan điểm cho phép linh động nhiều việc chọn phương pháp kế toán Vấn đề thứ ba liên quan đến phương pháp tiếp cận mà quan định chuẩn cần phải áp dụng việc thiết lập phương pháp kế tốn chấp nhận Một cách tiếp cận địi hỏi tính tương thích báo cáo tài với báo cáo thuế thu nhập, quan thu thuế thiết lập phương pháp kế tốn chấp nhận Cách tiếp cận khiến cho cơng ty sử dụng nhóm phương pháp kế tốn để tính tốn thu nhập ròng thu nhập phải chịu thuế Dù nũa, báo cáo tài giúp cho Nhà nước thu thuế khác với báo cáo tài mà người sử dụng dùng để đánh giá tình hình tài tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Các báo cáo tài chuẩn bị cho mục đích khơng cần thiết phải cung cấp thơng tin hữu ích cho mục đích khác Phương pháp tiếp cận nêu lên quan tâm việc sử dụng tổ chức Nhà nước để thiết lập tiêu chuẩn kế toán (19)quan niệm nguyên tắc tổng quát từ mục tiêu Các quan định chuẩn xác định phương pháp kế toán phù hợp với kết cấu lý thuyết Ích lợi phương pháp diễn dịch dựa lý thuyết để thiết lập phương pháp kế tốn chấp nhận cho cốt lõi lý thuyết hướng dẫn tiến trình định chuẩn, đưa đến tiêu chuẩn phù hợp qua thời kỳ xuyên suốt khoản mục báo cáo tài Dù việc định chuẩn có lẽ vấp phải hai trở ngại Việc đạt tính đồng thuận khó khăn Khơng giống khoa học tự nhiên, lý thuyết kế tốn khơng tồn giới vật chất để chờ đợi người khám phá Hơn nhóm người thành lập sử dụng khác phải đạt trí phương pháp báo cáo cách tính tốn cung cấp nhiều thơng tin hữu ích Việc đạt tính trí phần kết tiến trình trị bên vận động cho vị trí Phương pháp vận động trị để định chuẩn đưa đến kết cấu lý thuyết chung chung q rộng lớn, khơng thể giúp người định chuẩn có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi cụ thể đó, kết qủa họ phải cho phép nhiều phương pháp kế toán khác với giao dịch Phương pháp tiếp cận thứ ba nhận chất trị tiến trình định chuẩn Cơ quan định chuẩn chọn phương pháp kế toán người thành lập, người sử dụng người có liên quan đến báo cáo tài khác ưa thích Cách tiếp cận theo đuổi nguyên tắc dân chủ với quan định chuẩn đóng vai trị loại “tịa án kế tốn” để phân xử tình mâu thuẩn Cách tiếp cận có khuyết điểm Các quan định chuẩn phải trả giá cho tình mâu thuẩn nào? Những tình cơng ty kinh doanh người sử dụng báo cáo tài xem quan trọng nhất? Khi người tham gia khác tiến trình định chuẩn đạt quyền lợi trị, tiêu chuẩn phản ánh mối quan tâm người thành lập vào thời điểm người sử dụng thời điểm khác Làm để đối phó với tính khơng thống tiêu chuẩn kế toán qua thời kỳ? VAI TRỊ CỦA KIỂM TỐN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY Kiểm tốn báo cáo tài cơng ty liên quan đến (1) việc đánh giá khả hệ thống kế tốn cơng ty việc tích luỹ, tính toán tổng hợp liệu cách phù hợp (2) việc đánh giá tính hiệu hệ thống kế tốn Kiểm tốn viên đánh giá việc thứ cách nghiên cứu thủ tục việc kiểm tra nội thiết lập hệ thống kế tốn Kiểm tốn viên đánh giá việc thứ hai cách quan sát giao dịch thực tế Người công ty thực kiểm tốn (gọi kiểm toán nội bộ) Các kiến thức việc hiểu rõ hoạt động cơng ty nâng cao chất lượng cơng việc kiểm tốn làm tăng khả việc kiểm toán giúp có đề nghị để cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Dù nữa, người kiểm tốn viên nội làm việc cho cơng ty,việc kiểm tốn họ khơng giúp cho bảng báo cáo tài tin cậy thực từ kiểm tốn viên bên ngồi Những người quản lý cơng ty thường có khuynh hướng báo cáo điều thuận lợi cho họ báo cáo tài Bảng kiểm tốn bên ngồi cung cấp kiểm tốn viên độc lập hạn chế khuynh hướng lạc quan nhà quản trị (20)hoá chất lượng kiểm toán tùy theo yêu cầu Cho phép công ty tự chọn lựa người kiểm tốn bên ngồi đưa đến việc công ty chọn lựa kiểm toán viên đáp ứng mong mõi họ Việc định kiểm toán loại trừ khuynh hướng liên kết tiêu cực lại làm giảm lợi ích thị trường kiểm tốn cạnh tranh Một vài nhà quan sát cho Nhà nước nên u cầu cơng ty thay đổi kiểm tốn viên sau thời gian, ví dụ năm lần TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN Việc nghiên cứu suốt hai thập niên vùa qua ủng hộ quan điểm thị trường vốn có hiệu Trong thị trường vốn hiệu quả, giá phản ứng nhanh chóng cơng thơng tin Cuộc nghiên cứu cho thấy giá thị trường gắn bó chặt chẽ với thơng tin tung vào thị trường vòng hai ngày - nhanh Một thị trường vốn hiệu hàm ý người sử dụng báo cáo tài khơng thể dùng bảng báo cáo tài vài tuần vài tháng sau để đánh giá chứng khoán Giá thị trường phản ứng nhanh chóng thơng tin bảng báo cáo tài Việc nghiên cứu cho thấy người tham gia thị trường khơng diễn dịch bảng báo cáo tài cách ngây thơ Hơn nữa, họ điều chỉnh khoản mục bất thường khác biệt phương pháp kế tốn cơng ty Thị trường vốn hiệu cho việc tăng thêm phương pháp kế tốn cung cấp nhiều thơng tin giúp cho nhà đầu tư nhiều áp dụng phương pháp kế toán cho tất công ty Để minh chứng quan điểm cho giá thị trường không luôn phản ánh giá trị kinh tế, nhà phê bình tính hiệu qủa thị trường vốn dựa vào sụt giá nhanh chóng thị trường chứng khoán năm 1987 vào tăng giá nhanh chóng chứng khốn số cơng ty mục tiêu vào cuối năm 1980 Họ cho biết nghiên cưú thị trường hiệu quan sát với số lớn mẫu công ty đánh giá phản ứng thị trường thơng tin Mặc dù thị trường vốn hiệu quả, nhà phê bình việc việc phân tích diễn dịch báo cáo tài có vai trị định Giả dụ, nhà phân tích chứng khốn phải phân tích báo cáo tài vừa ban hành và, cách đưa ý kiến khuyên nên mua nên bán, thêm thắt thơng tin vào giá chứng khốn Các nhà phê bình rằng, báo cáo tài đáp ứng nhu cầu thơng tin cần thiết cho đối tượng bên thị trường vốn chẳng hạn phân tích tín dụng người cho vay, tổ chức kiểm tra chống độc quyền, nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh TỪ GÓC ĐỘ QUỐC TẾ Ở vài nước, quy tắc đo lường phải tuân thủ chuẩn bị báo cáo tài tương ứng với quy tắc phải tn thủ tính tốn thu nhập chịu thuế Do đó, ban lập pháp phủ phải đưa nguyên tắc kế toán chấp thuận Ở nước khác, quan phủ đưa quy tắc kế toán, phép đo lường khác với dùng tính thu nhập chịu thuế Ở nước khác nữa, nghề kế tốn, nhiều ban hội đồng thơng qua, đóng vai trò quan trọng việc đề nguyên tắc kế toán (21)thẩm quyền pháp lý, khuyến khích thành viên có ảnh hưởng đến q trình đưa tiêu chuẩn nội nước để giảm thiểu tính đa dạng Phần lớn cơng ty giới trình bày bảng tổng kết tài sản báo cáo thu nhập báo cáo tài Ngày có nhiều cơng ty, quy định nước, yêu cầu báo cáo ngân lưu Ở số nước phát triển, người ta dùng báo cáo nguồn vốn sử dụng vốn thay cho báo cáo ngân lưu Báo cáo nguồn vốn sử dụng vốn giống báo cáo ngân lưu khác điểm quan trọng: (1) vốn khơng tiền mặt (ví dụ, bao gồm tiền mặt, chứng khoán khoản thu); (2) báo cáo dòng vốn theo nguồn sử dụng vốn thay theo nhóm sản xuất kinh doanh, đầu tư huy động vốn Chương thảo luận khác biệt cách đầy đủ TỔNG KẾT Chương cung cấp phần giới thiệu chung hoạt động kinh doanh gắn với bảng báo cáo tài báo cáo hàng năm cho cổ đông Đây chương đặt nhiều câu hỏi câu trả lời Nó cung cấp cho bạn tổng quan loại báo cáo tài trước bạn xem xét khái niệm thủ tục áp dụng loại báo cáo (22)Hình 1.4: Tóm tắt tiến trình báo cáo báo cáo tài Bả ng tổ ng kế t tài sả n hoặ c tình trạ ng tài Mục tiêu 1: Báo cáo tài cần cung cấp thơng tin hữu ích cho định đầu tư cho vay Mục tiêu 2: Thông tin cần thiết cho nhà đầu tư , người cho vay đánh giá số lượng, thời gian mức độ chắn dòng ngân lưu nhận Triển vọng dịng ngân lưu tùy thuộc khả công ty việc tạo tiền mặt cho nhu cầu để trả cổ tức Mục tiêu 6: Cung cấp thông tin đánh giá chất lượng quản lý Mục tiêu 7: Cung cấp thơng tin để giải thích diễn dịch Thay đổi tiền mặt = Ngân lưu ròng từ hoạt động SXKD, đầu tư huy động vốn Mục tiêu 3: Thông tin nguồn lực kinh tế quyền nguồn Lợi nhuận rịng = Doanh thu - Chi phí Mục tiêu 4: Cung cấp thông tin kết sử dụng vốn Mục tiêu 5: Cung cấp thông tin nguồn việc sử dụng tiền mặt Bảng báo cáo thu nhập Các bảng phụ lục chú thích Tất bảng báo cáo tài chủ yếu Báo cáo ngân lưu Bảng cân đối kế toán Các nguyên tắc kế tốn thừa nhận đạo việc tính tốn trình bày báo cáo thích, phụ lục kèm theo Tài sản =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính, Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Hình ảnh liên quan

Hình 1. 1: Tóm tắt hoạt động kinh doanh - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Hình 1..

1: Tóm tắt hoạt động kinh doanh Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 1.1 CÔNG TY SOFTWARE  Bảng tổng kết tài sản đối chiếu - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Bảng 1.1.

CÔNG TY SOFTWARE Bảng tổng kết tài sản đối chiếu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 1.2 - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Bảng 1.2.

Xem tại trang 10 của tài liệu.
TÓM TẮT VỀ BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN VÀ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính
TÓM TẮT VỀ BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN VÀ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng báo cáo tài chính chủ yếu thứ ba là báo cáo ngân lưu như bảng 1.3 về công ty SoftWare cuối năm thứ nhất - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Bảng b.

áo cáo tài chính chủ yếu thứ ba là báo cáo ngân lưu như bảng 1.3 về công ty SoftWare cuối năm thứ nhất Xem tại trang 12 của tài liệu.
Phân loại các khoản mục trong bảng báo cáo ngân lưu: Bảng 1.3 phân loại dòng ngân lưu đi vào và đi ra khi có 3 hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu đã mô tả trong chương này - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

h.

ân loại các khoản mục trong bảng báo cáo ngân lưu: Bảng 1.3 phân loại dòng ngân lưu đi vào và đi ra khi có 3 hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu đã mô tả trong chương này Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.4: Tóm tắt tiến trình báo cáo và các báo cáo tài chính cơ bản - Bài đọc 13-1. Kế toán tài chính – 1st ed.. Chương 1: Giới thiệu chung về các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính

Hình 1.4.

Tóm tắt tiến trình báo cáo và các báo cáo tài chính cơ bản Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan