0

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

67 9,319 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:08

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - 1 - MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾTHƯƠNG HIỆU 1 1.1. Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế 1 1.1.1. Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 1 1.1.2. Những hàng rào thương mại áp dụng trong hội nhập 2 1.1.3. Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam 3 1.2. Lý thuyết về Lợi thế cạnh tranh quốc gia của MICHAEL PORTER 7 1.2.1. Mô hình “kim cương” 7 1.2.2. Cải thiện môi trường doanh nghiệp 10 1.2.3. Các giai đoạn tham gia cạnh tranh 11 1.2.4. Đánh giá về mô hình “kim cương” của Porter 12 1.3. Thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu 13 1.3.1. Khái niệm 13 1.3.2. Vai trò thương hiệu và giá trị tài sản thương hiệu 13 1.3.3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18 CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH DOANH MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ 19 2.1. Hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam 19 2.1.1. Thị trường máy tính Việt Nam 19 2.1.2. Hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam 24 2.2. Những ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam 27 2.2.1. Thuế nhập khẩu và VAT 27 2.2.2. Sở hữu trí tuệ 28 - 2 - 2.2.3. Sự quyết tâm và gia nhập mới của các máy tính thương hiệu nước ngoài 30 2.3. Phân tích SWOT kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam 31 2.3.1. Những cơ hội 31 2.3.2. Những nguy cơ 33 2.3.3. Những điểm mạnh 34 2.3.4. Những điểm yếu 36 2.4. Kinh nghiệm phát triển của máy tính DELL 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 39 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH DOANH MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 40 3.1. Xu hướng và dự báo thị trường máy tính Việt Nam 40 3.2. Định hướng phát triển ngành máy tính thương hiệu Việt Nam 41 3.2.1. Định hướng sản xuất - lắp ráp của ngành 41 3.2.2. Định hướng về các phần mềm kèm theo máy 43 3.2.3. Định hướng phát triển thương hiệu 44 3.3. Một số giải pháp phát triển ngành máy tính thương hiệu Việt Nam 45 3.3.1. Xác định thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược hợp lý 45 3.3.2. Hình thành những liên doanh trong ngành 47 3.3.3. Các giải pháp về phát triển thương hiệu 48 3.4. Các kiến nghị đối với Nhà nước 52 3.4.1. Xác định cơ quan có thẩm quyền chứng nhận máy tính thương hiệu Việt Nam với những tiêu chí cụ thể, minh bạch 52 3.4.2. Xây dựng lộ trình cho việc thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ 53 3.4.3. Một số kiến nghị khác 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 55 PHẦN KẾT LUẬN 56 Tài liệu tham khảo Phụ lục - 3 - PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Máy tínhmột thành phần cơ bản thuộc cơ sở hạ tầng của ngành công nghệ thông tin (CNTT), có vai trò quan trọng trong việc ứng dụng CNTT vào đời sống kinh tế - xã hội và mang lại những hiệu quả có ý nghĩa to lớn. Thị trường máy tính Việt Nam đang rất sôi động với hàng trăm nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Ngoài máy tính thương hiệu nước ngoài đã xây dựng được một sự nhận biết khá rộng rãi, người tiêu dùng rất bối rối trước quá nhiều lựa chọn của những máy tính lắp ráp trong nước được cho là ngang bằng nhau, họ chưa nhận biết được sản phẩm với thương hiệu nào sẽ mang lại chất lượng ổn định, dịch vụ chu đáo. Máy tính thương hiệu Việt Nam với sự cam kết về chất lượng, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đã hình thành từ cuối những năm 1990, qua quá trình phát triển đã đạt được một thị phần khá khiêm tốn, ước chừng 15-20% thị trường máy tính Việt Nam. Với mong muốn máy tính thương hiệu Việt do những doanh nghiệp Việt Nam có tâm huyết xây dựng sẽ phát triển vững chắc hơn, người tiêu dùng sẽ dễ dàng ra quyết định trong việc mua sắm hơn với những máy tính Việt Namthương hiệu nổi trội, tôi thực hiện đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” cho Luận văn cao học của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : - Mục đích nghiên cứu: Đề tài đặt ra mục đích là xác định hướng phát triển, một số giải pháp để phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt trong điều kiện ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế. - 4 - - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là nêu lên những cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thị trường máy tính Việt Nam, hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt, những tác động của hội nhập, làm cơ sở cho việc định hướng, đề ra những giải pháp. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn nghiên cứu tình hình cung - cầu máy tínhViệt Nam trong những năm gần đây. - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào các doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt, người tiêu dùng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài, các phương pháp được áp dụng gồm: - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin: tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu từ các nguồn khác nhau như báo chí, thông tin trên mạng, các số liệu của doanh nghiệp, các báo báo của các tổ chức chuyên ngành (IDG, Hội tin học thành phố Hố Chí Minh,…), từ đó có sự phân tích, đánh giá tổng hợp. - Phương pháp điều tra, thống kê: tiến hành điều tra ý kiến người tiêu dùng về mặt hàng máy tính, đối tượng điều tra là những người đã đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có thời gian tiếp xúc, sử dụng với máy tính; tiến hành thống kê và xử lý số liệu. - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với một số chuyên gia trong ngành máy tính; với những cán bộ nhân viên phụ trách trực tiếp việc kinh doanh, bảo hành, lắp ráp của một doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt; với người sử dụng máy tính thông thường,… - Các phương pháp khác: như phương pháp tổng hợp, phân tích, suy diễn, logic, … - 5 - 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: - Tổng quát, đánh giá được tình hình cung - cầu của thị trường máy tính Việt Nam, tình hình kinh doanh máy tính thương hiệu Việt, …. - Phân tích những ảnh hưởng của hội nhập, phân tích SWOT của kinh doanh máy tính thương hiệu Việt. - Đề xuất được các định hướng và giải pháp cụ thể để phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt. 6. Hạn chế của đề tài: Luận văn chưa tiến hành điều tra được nhiều các doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt để hiểu được những khó khăn, thuận lợi cụ thể của họ trong quá trình kinh doanh; chưa điều tra đầy đủ các nhóm khách hàng là các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ,… để có đánh giá tốt hơn về yêu cầu của người sử dụng đối với mặt hàng máy tính, để có cơ sở làm cho đề tài hoàn thiện hơn. 7. Kết cấu nội dung: Nội dung luận văn gồm có 3 phần chính với kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, hội nhập quốc tếthương hiệu Chương 2. Đánh giá hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam và ảnh hưởng của hội nhập quốc tế Chương 3. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam ***** - 6 - CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾTHƯƠNG HIỆU 1.1. Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế: 1.1.1. Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế là việc tham gia vào hệ thống thgương mại quốc tế, thiết lập những luật lệ và nguyên tắc vượt phạm vi một quốc gia để cải thiện thương mại kinh tế và sự hợp tác giữa các quốc gia. Có năm mức độ hội nhập: - Khu vực mậu dịch tự do: là một thỏa hiệp hội nhập kinh tế trong đó những rào chắn về thương mại giữa các nước thành viên được tháo dỡ. Mỗi thành viên tham gia sẽ kiếm lợi trong việc chuyên về sản xuất những hàng hóa và dịch vụ mà họ có những thuận lợi tương đối và nhập những hàng hóa và dịch vụ mà họ không có những ưu điểm. - Liên minh thuế quan: là một hình thức hội nhập kinh tếtrong đó tất cả những thuế quan giữa những nước thành viên đều được bỏ đi, chính sách thương mại chung đối với những nước không thành viên được thực hiện. Các nước bên ngoài liên minh sẽ phải đương đầu với hàng rào thuế quan giống nhau đối với việc xuất khẩu cho bất cứ thành viên nào trong nhóm. - Thị trường chung: là một hình thức hội nhập mang các đặc tính: • Không có hàng rào thương mại giữa các thành viên • Một chính sách thương mại chung đối với những nước bên ngoài • Tính chuyển động của những yếu tố sản xuất giữa các nước thành viên Một thị trường chung cho phép xác định thực những tiềm lực của sản xuất như vốn, lao động, kỹ thuật dựa trên cơ sở lý thuyết của những lợi thế tương đối. - Liên minh kinh tế: là một hình thức sâu hơn của hội nhập kinh tế có đặc tính là việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ và những yếu tố sản xuất giữa các nước thành viên và một sự hội nhập đầy đủ về chính sách kinh tế. - Liên minh chính trị: thường có từ những sự hội nhập kinh tế đầy đủ, trong đó tất cả các chính sách kinh tế đều giống hệt nhau và có một chính phủ đơn nhất. - 7 - Điều này cho phép một sự hội nhập toàn diện, xảy ra khi các nước thành viên từ bỏ những quyền lực quốc gia thông qua việc lãnh đạo của một chính quyền duy nhất. Một điển hình thành công là nước Mỹ, họ đã liên kết các bang độc lập thành một liên hiệp chính trị. Một số vấn đề cần được xem xét khi hội nhập: Thứ nhất, một quốc gia sẽ chọn mức độ hội nhập kinh tế thích ứng trên cơ sở những nhu cầu về kinh tế và chính trị, chứ không cần thiết phải trải quaWSQW tuần tự các hình thức từ việc tham gia một khu vực thương mại tự do, đến liên minh thuế quan, tiến dần lên thị trường chung hay một liên minh kinh tế. Thứ hai, sự hội nhập kinh tế trong hình thức thương mại tự do đưa đến kết quả đặc trưng là việc thành công cho tất cả các thành viên trong khối, khi mà mỗi thành viên có thể chuyên môn hóa về những hàng hóa và dịch vụ mà họ làm ra hiệu quả nhất và trông cậy vào các thành viên khác trong khối để cung cấp các hàng hóa còn lại. Sự cạnh tranh gia tăng giữa các nước thành viên trong khối sẽ mang đến kết quả sản xuất hiệu quả, giá cả thấp hơn và xuất khẩu qua các nước không thành viên sẽ tăng lên. Ba là, việc kinh doanh của những nước thành viên có thể đạt được những thuận lợi về kinh tế nội bộ và những thuận lợi về kinh tế ở ngoài nước do có thể tiếp cận với những nguồn tài nguyên trong các nước thành viên để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Thứ tư, về ngắn hạn, vài nước trong khối sẽ chịu tổn thất vì những nước thành viên khác có khả năng đạt được hiệu quả cao hơn và sẽ thống trị nhiều ngành công nghiệp và thị trường nào đó. Điều này dẫn đến một giai đoạn hiệu chỉnh khi mà các nước nghèo trong khối tiến đến cải thiện kỹ thuật của họ, huấn luyện nguồn lao động của họ, và định hướng lại nền kinh tế của họ hướng đến những thị trường nơi mà họ có thể giành được và duy trì những ưu điểm của họ đối với các nước thành viên trong khối. 1.1.2. Những hàng rào thương mại áp dụng trong hội nhập: Hội nhập kinh tế quốc tếmột xu thế tất yếu nhưng không vì thế mà các quốc gia mở cửa hoàn toàn nền kinh tế của mình để đón nhận hàng hóa và dịch vụ - 8 - từ các quốc gia khác xâm nhập vào. Trong quá trình hội nhập, tùy vào đặc điểm của từng nền kinh tế mà các nước áp dụng một số hàng rào thương mại để bảo vệ nền kinh tế trong nước, khuyến khích sản xuất trong nước. - Thuế: Những hàng hóa nhập khẩu sẽ bị đánh thuế nhập khẩu, thường dựa trên giá trị hàng hóa. Thuế làm tăng nguồn thu cho chính phủ, hạn chế nhập khẩu và làm hàng hóa trong nước hấp dẫn hơn. - Giới hạn số lượng: Giới hạn số lượng hay còn gọi là hạn ngạch, để hạn chế số lượng có thể nhập khẩu hay thị phần được cho phép. Nếu hạn ngạch bằng không gọi là cấm vận. - Cố định giá quốc tế: Trong một số trường hợp nhiều công ty quốc tế sẽ cố định giá hoặc số lượng bán bằng nỗ lực kiểm soát giá, cho phép các nhà cạnh tranh liên hiệp lại với mục đích thích ứng với sự cạnh tranh quốc tế. - Những hàng rào phi thuế quan: Là những quy định, luật lệ, sự quan liêu làm chậm trễ hoặc cản trở việc mua bán hàng hóa nước ngoài. Một số hình thức cụ thể như tiến trình chậm chạp của việc cho phép nhập khẩu, xây dựng những tiêu chuẩn chất lượng nhằm loại trừ nhà sản xuất nước ngoài, chính sách mua trong nước,…. Những hàng rào này giới hạn nhập khẩu và bảo vệ hoạt động bán hàng nội địa. - Giới hạn tài chính: Một số cách phổ biến nhất là những kiểm soát ngoại tệ, hạn chế sự dịch chuyển tiền tệ, sử dụng tỷ giá hối đoái theo cách có lợi cho quốc gia,… - Kiểm soát đầu tư nước ngoài: Là những giới hạn về đầu tư trực tiếp của nước ngoài, sự chuyển đổi hoặc chuyển tiền, bao gồm các hình thức: quy định một số ngành chỉ cho phép đầu tư trong nước, quy định những nhà đầu tư nước ngoài chỉ được giữ một tỷ lệ nhất định trong vốn sở hữu, giới hạn sự chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, cấm trả tiền bản quyền cho công ty mẹ nhằm ngăn chặn sự kiệt quệ về vốn sau này. Những hàng rào này có thể giới hạn nhiều hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế và chúng được áp dụng ngày càng tinh vi. 1.1.3. Cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam: - 9 - Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, từng bước ký kết các hiệp định thương mại song phương, khu vực và đa phương. Đến nay, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và của Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), đã ký hiệp định song phương với Mỹ, chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. Các quan hệ thương mại với Nhật Bản, EU, Nga, Trung Quốc,… tiếp tục được mở rộng. Là một nước đang phát triển tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển, cụ thể là: - Tạo khả năng mở rộng thị trường ra nước ngoài trên cơ sở các hiệp định thương mại đã ký kết với các nước, trong khu vực và toàn cầu. Khi gia nhập WTO, nước ta sẽ được hưởng những ưu đãi dành cho nước đang phát triển theo qui chế tối huệ quốc trong quan hệ với tất cả các nước thành viên của tổ chức này, nhờ thế hàng hóa của ta sẽ xuất khẩu vào các nước này sẽ dễ dàng hơn. - Có cơ hội mở rộng thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài. Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để thị trường nước ta được mở rộng, kéo theo cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước huy động và sử dụng vốn có hiệu quả hơn. - Tranh thủ được kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước đi trước để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật cho công cuộc xây dựng đất nước. Thông qua thị trường trong nước được mở rộng, các kỹ thuật, công nghệ mới có điều kiện du nhập vào, tạo cơ hội để chúng ta lựa chọn kỹ thuật – công nghệ phù hợp nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, công nghệ quốc gia. Trong cạnh tranh quốc tế, công nghệ này có thể là cũ đối với các nước phát triển nhưng lại là mới và hiệu quả đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. - Tạo cơ hội mở rộng giao lưu các nguồn lực của nước ta với các nước. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội để nguồn nhân lực nước ta khai thông với các nước. Chúng ta có thể xuất khẩu lao động, đồng thời nhập khẩu lao động kỹ thuật cao, các công nghệ mới, các phát minh sáng chế mà ta chưa có. Bên cạnh những cơ hội trên, hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt nước ta trước những khó khăn và thách thức nhất định. - 10 - - Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng nước ngoài. Hội nhập kinh tế quốc tế cho phép mở rộng thị trường nhưng khả năng mở rộng thị trường hàng hóa của nước ta ra khu vực và thế giới còn hạn chế và phải đối đầu, cạnh tranh gay gắt với các nước có trình độ phát triển cao hơn, đặc biệt là các nước ASEAN và Trung Quốc. Những sản phẩm hàng hóa của ta phần lớn đồng dạng với các quốc gia này. Phải thừa nhận rằng, trong hội nhập hàng hóa của Việt Nam rất khó mở rộng chiếm lĩnh được thị trường mà ngược lại chúng ta trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước. Tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, chúng ta chấp nhận tư cách thành viên cạnh tranh ngang bằng với các nước khác trong khi khả năng cạnh tranh của nước ta còn hạn chế. Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã tụt xuống 17 hạng: từ vị trí 60/102 năm 2003 tụt xuống hàng 77/104 năm 2004. Sự tụt hàng này diễn ra trong cả ba lĩnh vực chính dùng làm tiêu chí xếp hạng là chất lượng môi trường kinh tế vĩ mô, tình trạng của các định chế quốc gia và sự sẵn sàng tiếp cận công nghệ cao. - Thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng giảm. Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài đang diễn ra quyết liệt giữa các nước trong khu vực và thế giới. Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam không cao và xu hướng giảm vì các nước trong khu vực Đông Nam Á có một số mặt lợi thế hơn ta. Khi hàng rào thuế quan của các nước ASEAN bị bãi bỏ, các công ty đa quốc gia sẽ tập trung sản xuất tại những nước có phí tổn thấp trong khu vực AFTA. Thách thức của Việt Nam là làm sao giữ được các cơ sở hiện có của các công ty đa quốc gia và tạo cơ hội để các công ty đa quốc gia đầu tư vào nước ta. - Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ. Thực tiễn trong khu vực thu hút đầu tư FDI của nhiều nước trên thế giới cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chuyển sang các nước nhận đầu tư các máy móc thiết bị và công nghệ thứ hai và thứ ba. Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển, đang lo ngại bị biến thành bãi thải công nghệ cho các nước phát triển, đặc biệt là những thiết bị đã qua sử dụng. [...]... doanh máy tính thương hiệu Việt Nam: 2.1.1 Thị trường máy tính Việt Nam: Thị trường máy tính bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy chủ Mức độ tăng trưởng hàng năm của thị trường máy tính Việt Nam vào khoảng 15 - 20% Hiện nay ước chừng Việt Nam có 2 triệu máy tính Cùng với những ứng dụng của công nghệ thông tin, máy tính ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. .. quốc tế, về cạnh tranh quốc tế và về thương hiệu, làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam cũng như việc đưa ra những giải pháp phát triển cho ngành Những nội dung chính mà chương 1 đã trình bày: - Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế: khái niệm và các hình thức hội nhập, những hàng rào thương mại trong hội nhập, những cơ hội và thách thức trong. .. trong hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam - Lý thuyết về cạnh tranh quốc tế: tập trung vào lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter - Lý thuyết về thương hiệu: khái niệm, vai trò và giá trị tài sản của thương hiệu, hoạt động đăng ký bảo hộ thương hiệu - 25 - CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH DOANH MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Hiện trạng kinh. .. của hội nhập quốc tế đến kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam: 2.2.1 Thuế nhập khẩu và VAT: Ngành máy tính Việt Nam chỉ là lắp ráp những linh kiện ngoại nhập nên thuế nhập khẩu chiếm một tỷ lệ đáng kể đến giá thành sản phẩm Thuế suất thuế nhập khẩu và VAT đối với mặt hàng máy tính và linh kiện áp dụng ở Việt Nam hiện nay khá cao so với các nước trong khu vực, là lý do để một số doanh nghiệp nhập. .. phủ 2.2.3 Sự quyết tâm và gia nhập mới của các máy tính thương hiệu nước ngoài: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, Việt Nam đã mở rộng đón nhận những máy tính thương hiệu nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực máy tính như HP-Compaq, IBM, Acer, Dell, Toshiba, Fujitsu, … Các thương hiệu này đã giúp Việt Nam tiếp cận với công nghệ thông tin trong giai đoạn cuối những năm 1980 Việt Nam đã xác định ngành công nghệ... thương hiệu nước ngoài và máy tính lắp ráp no-name trong nước, máy tính thương hiệu Việt Nam với chất lượng đảm bảo, giá cả vừa phải đã ra đời và dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường Một khía cạnh không kém phần quan trọng của máy tính Việt Nam là uy tín của thương hiệu đối với người sử dụng thông qua chương trình hậu mãi tốt, tận tình 2.1.2.3 Hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam: ... trường quốc tế, những cơ hội và cả những nguy cơ mà hội nhập có thể sẽ mang lại để có lộ trình hội nhập phù hợp, cũng như có những chính sách điều chỉnh, phát triển quốc gia hợp lý Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tác động đến tổng thể của một quốc gia, mà đến từng ngành, từng doanh nghiệp của quốc gia đó Với ý nghĩa trên, chương 1 của Luận văn tập trung trình bày những lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc. .. chừng thị phần của máy tính thương hiệu Việt Nam chiếm gần 15% - 20% thị trường máy tính cả nước năm 2004 so với khoảng 10% năm 2003 Các nhà sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam cạnh tranh mạnh mẽ bằng việc lắp ráp và cung cấp máy tính giá rẻ cho người tiêu dùng, máy tính Thánh Gióng chủ yếu dành cho thanh niên Sự cạnh tranh này không chỉ giúp các nhà sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam mở rộng thị... số liệu IDG 2004) - 30 - 2.1.2 Hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam: 2.1.2.1 Khái niệm: Thế nào là máy tính thương hiệu Việt Nam, trong khi hầu như toàn bộ linh kiện, cụm linh kiện đều được sản xuất từ nước ngoài là một vần đề đã và đang được tranh cãi Các doanh nghiệp sản xuất - lắp ráp máy tính đều có chung quan điểm rằng, thương hiệu là sự cam kết lâu dài về chất lượng sản phẩm, trong. .. như độ ổn định, tính tin cậy và dịch vụ hậu mãi 2.1.2.2 Sự ra đời của máy tính thương hiệu Việt Nam: Thị trường máy tính Việt Nam phát triển qua 03 giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: sự thống trị của máy tính thương hiệu nước ngoài từ đầu những năm 1990 trở về trước - Giai đoạn 2: sự xuất hiện các cửa hàng lắp ráp, kinh doanh máy tính nhỏ lẻ vào đầu những năm 1990 Các cửa hàng chủ yếu là kinh doanh thuần túy . có thương hiệu nổi trội, tôi thực hiện đề tài Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc. Kinh nghiệm phát triển của máy tính DELL 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 39 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH DOANH MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, , Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế 1 Lý thuyết về Lợi thế cạnh tranh quốc gia của MICHAEL PORTER 7 Thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu 13 Hiện trạng kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam 19 Phân tích SWOT kinh doanh máy tính thương hiệu Việt , Lý do chọn đề tài: Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu : Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:, Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: Hạn chế của đề tài: Kết cấu nội dung:, Lý thuyết về Lợi thế cạnh tranh quốc gia của MICHAEL PORTER:, Thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu: 1. Khái niệm:, Phân tích SWOT kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam: 1. Những cơ hội:, Xu hướng và dự báo thị trường máy tính Việt Nam: 25.50 18.50 43.80 Tổng cộng 100.00, Định hướng phát triển ngành máy tính thương hiệu Việt Nam:, Một số giải pháp phát triển ngành máy tính thương hiệu Việt Nam:, Các kiến nghị đối với Nhà nước:

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Cơ cấu ngành qua các năm (1990 – 2004) - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 1..

Cơ cấu ngành qua các năm (1990 – 2004) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2. Số lượng và giá trị các loại máy tính tiêu thụ năm 2004 - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 2..

Số lượng và giá trị các loại máy tính tiêu thụ năm 2004 Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 4. Thị trường máy tính Việt Nam 2004 - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 4..

Thị trường máy tính Việt Nam 2004 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 5. Top 5 Máy tính thương hiệu Việt Nam - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 5..

Top 5 Máy tính thương hiệu Việt Nam Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 6. Thuế suất thuế nhập khẩu và VAT đối mới mặt hàng máy tính và linh kiện (Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính)   Thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này của hấu hết các nướ c trong khu  vực là 0%, chỉ tồn tại thuế VAT - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 6..

Thuế suất thuế nhập khẩu và VAT đối mới mặt hàng máy tính và linh kiện (Nguồn: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính) Thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này của hấu hết các nướ c trong khu vực là 0%, chỉ tồn tại thuế VAT Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 7. Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm 2004 - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 7..

Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm 2004 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 8. Ý kiến của người sử dụng về chi phí mua sắm máy tính - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 8..

Ý kiến của người sử dụng về chi phí mua sắm máy tính Xem tại trang 38 của tài liệu.
C ấu hình - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

u.

hình Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 11. Số thương hiệu máy tính trong nước/ ngồi nước được nhớ đến. - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 11..

Số thương hiệu máy tính trong nước/ ngồi nước được nhớ đến Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 13. Dự báo giá trị thị trường máy tính giai đoạn 2005-2008 - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 13..

Dự báo giá trị thị trường máy tính giai đoạn 2005-2008 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 12. Dự báo số lượng thị trường máy tính giai đoạn 2005-2008 - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 12..

Dự báo số lượng thị trường máy tính giai đoạn 2005-2008 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 14. Dự báo tỷ trọng tiêu dùng máy tính theo đối tượng khách hàng - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 14..

Dự báo tỷ trọng tiêu dùng máy tính theo đối tượng khách hàng Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 15. Đánh giác ủa người tiêu dùng về các loại dịch vụ liên quan máy tính (Nguồn: Kết quả kh ả o sát)  Nắm bắt được mong muốn của khách hàng, các doanh nghiệp cĩ thể xem xét  việc đa dạng hơn các dịch vụ cộng thêm - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 15..

Đánh giác ủa người tiêu dùng về các loại dịch vụ liên quan máy tính (Nguồn: Kết quả kh ả o sát) Nắm bắt được mong muốn của khách hàng, các doanh nghiệp cĩ thể xem xét việc đa dạng hơn các dịch vụ cộng thêm Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 16. Các kênh thơng tin mà người dùng tìm hiểu về máy tính - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bảng 16..

Các kênh thơng tin mà người dùng tìm hiểu về máy tính Xem tại trang 57 của tài liệu.
9 Các hình thức khuyến mãi 10 Thương hiệu của sản phẩ m  - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

9.

Các hình thức khuyến mãi 10 Thương hiệu của sản phẩ m Xem tại trang 65 của tài liệu.
2 Cấu hình - Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2.

Cấu hình Xem tại trang 66 của tài liệu.