0

Bài giảng Sức bền vật liệu 1: Chương 0 - PGS. TS. Trần Minh Tú

81 60 0
  • Bài giảng Sức bền vật liệu 1: Chương 0 - PGS. TS. Trần Minh Tú

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 12:47

Chương đầu của bài giảng Sức bền vật liệu cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học, phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng, ngoại lực - Phản lực và liên kết, khái niệm về chuyển vị và biến dạng, nội lực - phương pháp mặt cắt - ứng suất, các giả thiết của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết. SỨC BỀN VẬT LIỆU Trần Minh Tú Đại học Xây dựng 1/11/2013 National University of Civil – HaEngineering noi Tran Minh Tu -Engineering University of Civil January 2012 1(85) SỨC BỀN VẬT LIỆU • • • • Giảng viên: PGS TS TRẦN MINH TÚ Email: tpnt2002@yahoo.com Cell phone: 0912101173 Tài liệu học tập – Sức bền Vật liệu PGs Lê Ngọc Hồng – Bài tập Sức bền Vật liệu – www.tranminhtu.com 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 2(85) Sức bền Vật liệu - 2012 • Số tín chỉ: • Số tiết lý thuyết tập: 52 • Số tiết thí nghiệm: ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN • Chuyên cần: 10% • Bài tập lớn: 10% • Bài kiểm tra kỳ: 10% (Cuối chương 5) • Thí nghiệm: 10% • Bài thi kết thúc học phần: 60% HỌC TẬP NGHIÊM TÚC – CHÌA KHĨA THÀNH CƠNG 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 3(85) QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN • Điểm đánh giá học phần gồm: điểm trình (ĐQT) điểm thi kết thúc học phần (ĐKT) • Điểm q trình học tập tính theo thang điểm 10 (làm trịn đến 0,1) • Điểm thi kết thúc học phần (ĐKT) tính theo thang điểm 10 (làm trịn đến 0,5) • Qui định Phịng Đào tạo: ĐHP = 0,4.ĐQT + 0,6.ĐKT 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 4(85) QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN • Điểm q trình học tập (ĐQT) mơn Sức bền Vật liệu qui định: điểm trình gồm mô đun, mô đun đánh giá theo thang điểm 10 – Điểm chuyên cần (ĐCC) – Điểm tập lớn (ĐBTL) – Điểm Thí nghiệm (ĐTN) – Điểm kiểm tra kỳ (ĐGK) ĐQT = (ĐCC + ĐBTL + ĐTN + ĐGK)/4 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 5(85) Thời khóa biểu lịch tiếp sinh viên Lịch tiếp sinh viên: - Thứ 3: 9h00 – 11.30 - Thứ 4: 15h00 – 17h30 Địa điểm: Văn phịng Bộ mơn Sức bền Vật liệu – Tầng - Nhà Thí nghiệm tầng  Mọi thắc mắc liên hệ qua email: tpnt2002@yahoo.com 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 6(85) Chương trình mơn hc Sc bn Vt liu Ch-ơng 1: Nhng khái niệm chung 1.1 Nhiệm vụ đối t-ợng nghiên cứu cđa m«n häc 1.2 Néi lùc – øng st Biến dạng Chuyển vị 1.3 Các giả thiết môn học SBVL - Nguyên lý độc lập tác dụng Ch-ơng 2: ứng lực toán 2.1 Khái niệm ứng lực 2.2 Cách xác định ứng lực toán phẳng - Ph-ơng pháp mặt cắt 2.3 BiĨu ®å øng lùc 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 7(85) Chương trình mơn học Sức bn Vt liu Ch-ơng 3: Thanh chịu kéo (nén) tâm 3.1 Khái niệm 3.2 ứng suất, biến dạng chuyển vị chịu kéo (nén) tâm 3.3 Thế nng biến dạng đàn hồi 3.4 Các đặc tr-ng c¬ häc cđa vËt liƯu 3.5 Điều kiƯn bỊn, điều kiện cứng, ba toán 3.6 Bài toán siêu tĩnh 3.7 *Một số t-ợng phát sinh vật liệu chịu lực Ch-ơng 4: Trạng thái ứng suất thuyết bền 4.1 Khái niệm trạng thái ứng suất điểm, 4.2 Trạng thái ứng suất phẳng (Giải tích đồ thị) 4.3 Quan hệ øng suÊt - biÕn d¹ng (Định luËt Hooke) 4.4 Thế nng biến dạng đàn hồi 4.5 Các thuyết bền 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 8(85) Chương trình mơn học Sức bền Vật liệu Ch-¬ng 5: c tr-ng hỡnh học mặt cắt ngang 5.1 Khái niệm chung 5.2 Mômen quán tính chuyển trục song song 5.3 Mômen quán tính xoay trục 5.4 Cách xác định hệ trục mômen quán tính trung tâm Ch-ơng 6: Thanh chịu xoắn túy 6.1 Khái niệm - Cách xác định mômen xoắn 6.2 ứng suất, biến dạng chuyển vị tròn chịu xoắn 6.3 iu kiện bền điều kiện cứng tròn chịu xoắn 6.4 Bài toán siêu tĩnh 6.5* Xoắn có mặt cắt ngang hỡnh ch nht 6.6* Thế nng biến dạng đàn hồi chịu xoắn 6.7* Lò xo hỡnh trụ b-ớc ngắn 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 9(85) Chương trình mơn học Sức bền Vật liệu Ch-¬ng 7: Thanh thẳng chịu uốn phẳng 7.1 Khái niệm chung 7.2 Thanh thẳng chịu uốn túy 7.3 Thanh thẳng chịu uốn ngang phẳng 7.4 Chuyển vị dầm chịu uốn: võng, góc xoay 7.5 Ph-ơng pháp tích phân không định hạn 7.6 Ph-ơng pháp thông số ban đầu 7.7 Bài toán siêu tĩnh 7.8* ảnh h-ởng lực cắt tới độ võng dầm chịu uốn * Phần học sinh tự đọc thêm d-ới h-ớng dẫn giảng viên 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 10(85) Nội lực PP mặt cắt Ứng suất (9) 5.4 Ứng lực – Các ứng lực mcn • Ứng lực R: Hợp lực nội lực mặt cắt ngang • R: phương, chiều, điểm đặt => dời trọng tâm O dọc  Qx, Qy - lực cắt  Mx, My – mô men uốn  Mz –mô men xoắn x O y  Nz – lực ứng lực 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering z K Mz Mx R x Qx NZ My z Qy y 67(85) Nội lực PP mặt cắt Ứng suất (11) 5.5 Quan hệ ứng suất thành phần ứng lực mặt cắt ngang N z   s z dA M x   ys z dA Qx   zx dA M y   xs z dA A A Qy   zy dA A x A M z    x zy  y zx  dA zx x A y dA y zy sz z A Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 68(85) Các dạng chịu lực Kéo (Nén) 1/11/2013 Uốn Xoắn Tran Minh Tu - University of Civil Engineering Cắt 69(85) Các giả thiết mơn học • Giả thiết 1: Vật liệu có cấu tạo vật chất liên tục, đồng đẳng hướng Thép(0.2C%) Thép Vi mô: không liên tục Vĩ mô: liên tục 1/11/2013 Vi mô: không đồng Vĩ mô: đồng Vi mô: dị hướng Vĩ mô: đẳng hướng Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 70(85) Các giả thiết môn học • Giả thiết 2: Ứng xử học vật liệu tuân theo định luật Hooke (quan hệ nội lực – biến dạng bậc nhất) • Giả thiết 3: Tính đàn hồi vật liệu đàn hồi tuyệt đối Biến dạng vật thể xem bé 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 71(85) Các giả thiết môn học (2) • Định luật Hooke – Độ giãn dài lò xo tỉ lệ thuận với lực tác dụng – Lò xo quay vị trí cũ loại bỏ lực tác dụng vượt qua giới hạn đàn hồi 1/11/2013 ROBERT HOOKE (1635-1703 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 72(85) Định luật Hooke F=kx Độ cứng lò xo [N/m] 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 73(85) Định luật Hooke Trong giới hạn đàn hồi, quan hệ ứng suất pháp - biến dạng dài tỉ đối bậc s=Ee E – mô đun đàn hồi kéo (nén) vật liệu 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 74(85) Định luật Hooke với ứng suất tiếp Trong giới hạn đàn hồi, quan hệ ứng suất tiếp - biến dạng góc bậc =Gg E – mơ đun đàn hồi trượt vật liệu 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 75(85) Định luật Hooke =Gg s=Ee Mô đun đàn hồi kéo (nén) 1/11/2013 Biến dạng dài tỉ đối Mô đun đàn hồi trượt Tran Minh Tu - University of Civil Engineering Biến dạng góc 76(85) Nguyên lý độc lập tác dụng • Nguyên lý: Ứng suất, biến dạng hay chuyển vị hệ ngoại lực gây tổng đại lượng thành phần ngoại lực gây riêng rẽ • Điều kiện áp dụng – Vật liệu làm việc giai đoạn đàn hồi – Biến dạng bé 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 77(85) Nguyên lý độc lập tác dụng + 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 78(85) 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 79(85) • Xin chân thành cám ơn nhà khoa học, đồng nghiệp ngồi nước tư liệu, hình ảnh mà tác giả sử dụng xây dựng giảng • Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo đồng nghiệp Bộ môn SBVL giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến q trình hồn thành tập giảng 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 80(85) Thank you for attention Trần Minh Tú – University of Civil Engineering E-mail: tpnt2002@yahoo.com 1/11/2013 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 81(85) ...SỨC BỀN VẬT LIỆU • • • • Giảng viên: PGS TS TRẦN MINH TÚ Email: tpnt 200 2@yahoo.com Cell phone: 09 12 101 173 Tài liệu học tập – Sức bền Vật liệu PGs Lê Ngọc Hồng – Bài tập Sức bền Vật liệu. .. Chuyên cần: 10% • Bài tập lớn: 10% • Bài kiểm tra kỳ: 10% (Cuối chương 5) • Thí nghiệm: 10% • Bài thi kết thúc học phần: 60% HỌC TẬP NGHIÊM TÚC – CHÌA KHĨA THÀNH CƠNG 1/11/ 201 3 Tran Minh Tu - University... 1/11/ 201 3 Tran Minh Tu - University of Civil Engineering 5(85) Thời khóa biểu lịch tiếp sinh viên Lịch tiếp sinh viên: - Thứ 3: 9h 00 – 11. 30 - Thứ 4: 15h 00 – 17h 30 Địa điểm: Văn phịng Bộ mơn Sức bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sức bền vật liệu 1: Chương 0 - PGS. TS. Trần Minh Tú,

Từ khóa liên quan