0

Thảo luận những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường

12 92 0
  • Thảo luận những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2020, 23:01

Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường Thảo luận Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN: TOÁN ĐẠI CƯƠNG Đề tài: “Những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường” Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhóm : 09 Mã lớp học phần : 20115AMAT1011 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ Đỗ Đại Qn (nhóm trưởng) Nghĩ tốn Phạm Thị Quỳnh (thư kí) Nghĩ tốn Phạm Thu Quỳnh Soạn word Nguyễn Đào Diễm Quỳnh Làm powerpoint Đỗ Minh Qn Nghĩ tốn Hồng Thị Quỳnh Nghĩ toán Bùi Ngọc Tân Google form + Thuyết trình Nguyễn Văn Sang Nghĩ tốn Trần Thị Thanh Tâm Nghĩ toán + thuyết trình CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề rác thải nhựa vấn đề nhức nhối toàn cầu Yêu cầu cấp bách đặt phải tìm ngun liệu tái sinh, tái sử dụng Theo trang báo Alphat Holding, Việt Nam đứng thứ số nước giới có lượng rác thải nhựa đổ biển với 0,28 -> 0,73 triệu năm Theo Tài nguyên Mơi trường, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trung bình hộ gia đình sử dụng đến 1kg túi nilon/tháng => Số lượng rác thải nhựa đến 80 tấn/ngày Còn theo thống kê Hiệp hội nhựa Việt Nam năm 1990 đến năm 2015, số lượng tiêu thụ nhựa tăng lên cách chóng mặt Trung bình người sử dụng từ 3,8kg ->41kg nhựa/năm Chính việc sử dụng sản phẩm xanh, thân thiện vô cần thiết Và theo đề tài trên, nhóm chúng em tiến hành điều tra thông số việc sử dụng , sản xuất sản phẩm xanh CHƯƠNG 2: BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHOA TC-NH VỚI SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Nhận xét: Qua biểu đồ khảo sát ta thấy số lượng túi dùng nhiều ngày túi (48%), khơng có số lượng túi (0%) Số lượng túi 4&5 (4% & 6%) Nhận xét: Sản phẩm xanh người sử dụng nhiều xà phòng tự nhiên (39%) Ít giỏ tre (5%) Như ta thấy giỏ tre chưa người quan tâm nhiều đến Nhận xét: Rau organic người quan tâm sử dung đời sống nhiều (34%) Phân bón hữu sử dụng tương đối nhiều (31%) Và cá (16%) Nhận xét: Trên thang điểm đánh giá sản phẩm xanh, số chọn nhiều (25%) (12%) Qua thấy người chưa hiểu rõ thực trạng ngày tác dụng đem lại sản phẩm xanh Nhận xét: Lí nhiều khiến người dùng ngập ngừng trước việc sử dụng sản phẩm xanh thiết kế chưa theo ý (41%) đa phần làm từ nguyên liệu tái chế khiến người dùng lo lắng chất lượng sản phẩm (24%) Nhận xét: Số tiền người chi nhiều cho sản phẩm xanh / tháng 50k-100k (41%) 200k (25%) Nhận xét: Mọi người cho mức tiền xử phạt nhiều doanh nghiệp xả rác thải nhựa , độc hại môi trường 100-200M (34%) (8%) mức tiền cho việc xử phạt 500M-1B Khơng có người chọn mức tiền phạt >1B Nhận xét: Còn cá nhân, chế tài xử phạt cho việc xả rác thải khu vực cấm nhiều 100k-1M (39%), xấp xỉ với mức 2M-5M (38%) >7M (4%) Nhận xét: Giá nguyên liệu đầu vào không rẻ nguyên nhân chính, rào cản việc sử dụng sản phẩm xanh bao gồm thực phẩm tiêu dùng (38%) Rào cản sau cơng nghệ, kĩ thuât chưa đủ tiên tiến để sản xuất (37%) Ít nhà nước chưa thực trọng đến ngành sản xuất (5%) Nhận xét: 20% lựa chọn nhiều người cho nhà nước nên hỗ trợ tài doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh cách giảm thuế sản xuất (56%) Dưới 7% lựa chọn cho việc (5%) CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG BẰNG KHOẢNG TIN CẬY I Ước lượng kì vọng kì vọng tốn Bài tốn: Khảo sát 100 người số lượng túi nilon sử dụng ngày: Số túi nilon Số người sử dụng 42 48 4 Giải Giá trị trung bình mẫu: = =1.84 Phương sai mẫu điều chỉnh: ==1.1 Bài toán: Để xác định số túi nilon trung bình mà sinh viên khoa TC-NH sư dụng ngày, người ta hỏi ngẫu nhiên 100 người thấy số túi trung bình 1.84 phương sai mẫu điều chỉnh 1.1, với độ tin cậy 0.95, ước lượng số túi trung bình mà người sử dụng toàn khoa sử dụng? Giải Gọi X số túi nilon sử dụng ngày số túi trung bình sử dụng ngày mẫu số túi trung bình sử dụng đám đơng Vì n=100 > 30 nên có phân phối xấp xỉ chuẩn N Vì U= Ta tìm cho P) =1Thay biểu thức U vào công thức biến đổi ta có: P( =1P=1Trong Vì chưa biết kích thước mẫu lớn nên ta lấy Với độ tin cậy 0.95, suy Từ ta có =0.21 =1.05 1.63 < Vậy số túi bóng trung bình mà sinh viên khoa TC-NH sử dụng ngày X (1.63; 2.05) với độ tin cậy 0.95 II Bài toán ước lượng tỉ lệ Bài toán: Trong việc điều tra số túi mà sinh viên Tài – Ngân hàng sử dụng ngày Trong 100 người, có 42 người chọn túi Với độ tin cậy 0,95, ước lượng tỉ lệ người dùng túi/ngày khoa Tài – Ngân hàng? Giải Gọi f tỉ lệ người dùng túi mẫu P tỉ lệ người dùng túi đám đơng Vì n=100 => f N (p; ) => U=N(0;1) Ta tìm cho: P( p=0,42 q Độ tin cậy 0,95 => =1,96 => 0,42-0,097 < p < 0,2+0,097 0,323 < p < 0,517 Kết luận: Với độ tin cậy 0,95 ta có tỉ lệ người dùng túi (0,323; 0,517) CHƯƠNG 4: BÀI TỐN KIỂM ĐỊNH I Bài tốn kiểm định giả thuyết kỳ vọng toán Bài toán: Điều tra số túi trung bình mà sinh viên trường ĐH Thương Mại khoa TC-NH sử dụng ngày 1.84 túi độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh 1.05 túi Với mức ý nghĩa 0.05 nói số túi trung bình mà sinh viên sử dụng lớn 1.8 hay không? Giải Gọi X số túi trung bình sử dụng số túi trung bình đám đơng số túi trung bình sử dụng đám đơng Vì n>30 => Với mức ý nghĩa cần kiểm định: XDTCKD U= Nếu U có phân phối xấp xỉ N(0;1) Ta tìm cho P (U > ) = 0,05 Vì bé nên theo ngun lí xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ: = ==2,57 = == 0.38 Vậy ta chưa có sở bác bỏ H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa =0,05 ta nói số túi trung bình sử dụng ngày lớn 1.8 II.Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ đám đơng Bài tốn: Tỉ lệ sinh viên trường ĐH Thương Mại khoa TC-NH sử dụng túi nilon ngày 0.4 Người ta nghi ngờ tỉ lệ phải cao tiến hành điều tra Với 100 người tham gia điều tra có 42 người chọn túi Với mức ý nghĩa 5%, kết luận cho nghi ngờ trên? Giải Gọi f tỉ lệ người chọn túi mẫu p tỉ lệ người chọn túi đám đơng Vì n=100 > 30 nên có phân phối xấp xỉ chuẩn N ( Với mức ý nghĩa 5% cần kiểm định: XDTCKĐ: U = Nếu Ho U N(0,1) Ta tìm phân vị chuẩn cho P = Vì bé, theo ngun lí xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ W0 = , utn = Ta có Theo đầu ta có f = 42/100 = 0.42 utn = = 0.408, suy utn chưa có sơ bác bỏ H0 KẾT THÚC ... hành điều tra thông số việc sử dụng , sản xuất sản phẩm xanh CHƯƠNG 2: BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHOA TC-NH VỚI SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Nhận xét: Qua... giá sản phẩm xanh, số chọn nhiều (25%) (12%) Qua thấy người chưa hiểu rõ thực trạng ngày tác dụng đem lại sản phẩm xanh Nhận xét: Lí nhiều khiến người dùng ngập ngừng trước việc sử dụng sản phẩm. .. dụng sản phẩm xanh thiết kế chưa theo ý (41%) đa phần làm từ nguyên liệu tái chế khiến người dùng lo lắng chất lượng sản phẩm (24%) Nhận xét: Số tiền người chi nhiều cho sản phẩm xanh / tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận những sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường,

Từ khóa liên quan