0

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

61 13 0
  • Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:28

(NB) Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 thông tin đến các bạn về phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư. CHƢƠNG 6: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 6.1 Khái niệm dự án đầu tƣ Trong thực tế loại hình dự án đa dạng, loại hình có đặc điểm u cầu nội dung nghiên cứu khác Trong bải giảng tập trung giới thiêu phương pháp nghiên cứu lập dư án đầu tư phát triển; loai dự án đặc trưng giúp chúng rút điểm chung mặt phương pháp Khi tiến hành công tác nghiên cứu lập dự án loại hình dự án khác, người lập dự án cần phải tìm hiểu khác biệt để thực công việc cách hiệu khoa học 6.1.1 Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tƣ theo dƣ án Đầu tư phát triển (gọi đầu tư) trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng sở vật chất kỹ thuật kinh tế nói chung, địa phương, ngành sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nóí riêng thơng qua hoạt động xây dựng nhà cửa, cấu trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị, tiến hành công tác xây dựng khác thực chi phí phục vụ cho chu kỳ hoạt động sở vật chất kỹ thuật Do đó, kinh tế, hoạt động đầu tư phát triển lĩnh vực hoạt động nhằm tạo trì hoạt động sở vật chất kỹ thuật kinh tế Đối với sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động đầu tư phận hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm sở vật chất mới, trì hoạt động sở vật chất kỹ thuật có, điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp Hoạt động đầu tư phát triển có đặc điểm khác biệt với loại hình đầu tư khác, là: Hoạt động đầu tư phát triển đòi hỏi số vốn lớn nằm khê đọng suốt trình thực đầu tư Hoạt động đầu tư phát triển hoạt động có tính chất lâu dài thể thời gian thực đầu tư (thời gian xây dựng công trình dự án), thời gian cần hoạt động để thu hồi đủ vốn bỏ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường đòi hỏi nhiều năm tháng Do khơng tránh khỏi tác động hai mặt tích cực tiêu cực yếu tố khơng ổn định tự nhiên, kinh tế, trị, xã hội 62 Mọi kết hiệu trình thực đầu tư chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố không ổn định theo thời gian điều kiện địa lý không gian Các thành hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm, có hàng trăm năm, hàng ngàn năm chí tồn vĩnh viễn cơng trình kiến trúc giới điều nói lên giá trị lớn lao thành đầu tư phát triển Ngoài thành hoạt động đầu tư cơng trình xây dựng hoạt động nơi mà tạo dựng nên Do đó, điều kiện địa lý, địa hình có ảnh hưởng lớn khơng đến trình thực đầu tư mà trình vận hành kết đầu tư Để đảm bảo cho công đầu tư tiến hành thuận lợi, đạt mục tiêu mong muốn, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao trước bỏ vốn phải làm tốt công tác chuẩn bị Có nghĩa phải xem xét, tính tốn tồn diện khía cạnh thị trường, kinh tế kỹ thuật tài chính, điều kiện tự nhiên, mơi trường xã hội, pháp lý … có liên quan đến q trình thực đầu tư đến phát huy tác dụng hiệu đạt công đầu tư: phải dự đoán yếu tố bất định (sẽ xảy trình kể từ thực đầu tư kết thức hoạt động dự án) có ảnh hưởng đến thành bại cơng đầu tư Mọi xem xét, tình tốn chuẩn bị thể việc soạn thảo dự án đầu tư (lập dự án đầu tư), có nghĩa đầu tư phải thực theo dự án soạn thảo với chất lượng tốt 6.1.2 Khái niệm yêu cầu dự án đầu tƣ 6.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư tế bào có hoạt động đầu tư Đó tập hợp biện pháp có khoa học sở pháp lý đề xuất mặt kỹ thuật, cơng nghệ, tổ chức sản xuất, tài chính, kinh tế xã hội để làm sở cho việc định bỏ vốn đầu tư với hiệu tài đem lại cho doanh nghiệp hiệu kinh tế-xã hội đem lại cho quốc gia xã hội lớn Theo Ngân hàng giới (WB): “Dự án tổng thể sách, hoạt động chi phí liên quan với hoạch định nhằm đạt mục tiêu thời gian định” 63 Theo quy chế quản lý đầu tư xây dựng, dự án đầu tư tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác định (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp) Dự án đầu tư xem xét từ nhiều góc độ : Về mặt hình thức : dự án đầu tư tập hồ sơ tài liệu trình bày cách chi tiết có hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch nhằm đạt kết thực mục tiêu định tương lai Xét góc độ quản lý : dự án đầu tư công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư lao động, để tạo kết tài chính, kinh tế xã hội thời gian dài Trên góc độ kế hoạch hố : dự án đầu tư cơng cụ thể kế hoạch chi tiết công đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho định đầu tư tài trợ Xét góc độ dự án đầu tư hoạt động kinh tế riêng biệt nhỏ cơng tác kế hoạch hố kinh tế nói chung (một đơn vị sản xuất kinh doanh thời nhiều dự án) Xét mặt nội dung : dự án đầu tư tổng thể hoạt động chi phí cần thiết, bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm thực mục tiêu định tương lai Như vậy, dự án đầu tư bao gồm thành phần : + Mục tiêu dự án: Được thể hai mức, mục tiêu phát triển lợi ích kinh tế xã hội thực dự án đem lại, cịn mục tiêu trước mắt mục đích cụ thể cần đạt việc thực dự án + Các kết quả: Đó kết cụ thể, định lượng, tạo từ hoạt động khác dự án Đây điều kiện cần thiết để thực mục tiêu dự án + Các hoạt động: Là nhiệm vụ hành động thực dự án để tạo kết định Những nhiệm vụ hành động với 64 lịch biểu trách nhiệm cụ thể phận thực tạo thành kế hoạch làm việc dự án + Các nguồn lực: Về vật chất, tài người cần thiết để tiến hành hoạt động dự án Giá trị chi phí nguồn lực vốn đầu tư cần cho dự án + Thời gian: Bất dự án giới hạn khung thời gian định, dự án khả thi vào thời gian khơng khả thi vào thời gian khác 6.1.2.2 Yêu cầu dự án đầu tư Một dự án đầu tư mang tính khả thi đáp ứng u cầu sau : Tính khoa học : để đảm bảo yêu cầu đòi hỏi người xây dựng dự án phải có q trình nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ càng, tính tốn xác nội dung dự án Đặc biết nội dung phức tạp phân tích khía cạnh tài chính, kỹ thuật cần có tư vấn quan chuyên môn dịch vụ đầu tư trình soạn thảo dự án Tính thực tiễn : muốn đảm bảo tính thực tiễn, nội dung dự án phải nghiên cứu xác định sở điều kiện hồn cảnh cụ thể có liên quan trực tiếp gián tiếp tới hoạt động đầu tư Tính pháp lý : dự án cần có sở pháp lý vững chắc, tức dự án phải chứa đựng nội dung phù hợp với sách pháp luật Nhà nước Muốn vậy, người xây dựng dự án phải nghiên cứu kỹ chủ trương, sách Nhà nước văn pháp quy liên quan đến hoạt động đầu tư Tính thống nhất: để đảm bảo tính thống dự án, dự án xây dựng phải tuân thủ quy định chung quan chức hoạt động đầu tư quy định chung mang tính chất quốc tế Có đảm bảo yêu cầu tạo điều kiện cho đối tác nước hiểu định lựa chọn dự án đầu tư, tổ chức tài quốc tế định tài trợ hay cho vay vốn dự án Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp giấy phép hoạt động cho dự án 6.1.3 Công dụng dự án đầu tƣ Đối với Nhà nước định chế tài chính: dự án đầu tư sở để thẩm định định đầu tư, định tài trợ cho dự án 65 Đối với chủ đầu tư: Dự án đầu tư quan trọng để định bỏ vốn đầu tư Dự án đầu tư sở để xin giấy phép đầu tư (hoặc ghi vào kế hoạch đầu tư) cấp giấy phép hoạt động Dự án đầu tư sở để xin phép nhập máy móc thiết bị, gọi vốn góp phát hành cổ phiếu, trái phiếu Dự án đầu tư phương tiện để tìm đối tác ngồi nước liên doanh bỏ vốn đầu tư Dự án đầu tư phương tiện thuyết phục tổ chức tài tiền tệ nước tài trợ cho vay vốn Dự án đầu tư văn kiện để quan quản lý Nhà nước xem xét, phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư va cho hưởng khoản ưu đãi đầu tư Dự án đầu tư quan trọng để xem xét giải mối quan hệ quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia liên doanh, liên doanh Nhà nước Việt Nam Đây sở pháp lý để xét xử có tranh chấp bên tham gia liên doanh Như vậy, dự án đầu tư công cụ thực kế hoạch kinh tế doanh nghiệp, ngành, địa phương nước, nhằm biến kế hoạch thành hành động cụ thể đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho đất nước, lợi ích tài cho nhà đầu tư 6.2 Nội dung phân tích, đánh giá dự án đầu tƣ (dự án khả thi) Quá trình soạn thảo dự án đầu tư trải qua cấp độ nghiên cứu theo hướng ngày chi tiết hơn, chi phí cho việc nghiên cứu tốn hơn, thời gian cần thiết cho việc hoàn thành công việc nghiên cứu dài mức độ xác kết nghiên cứu ngày cao hơn, kết luận rút ngày chuẩn xác khía cạnh dự án Các cấp độ nghiên cứu : Nghiên cứu phát hội đầu tư - Nghiên cứu tiền khả thi - Nghiên cứu khả thi 66 6.2.1 Nghiên cứu hội đầu tƣ Đây giai đoạn hình thành dự án bước nghiên cứu sơ nhằm xác định triển vọng đem lại hiệu phù hợp với thứ tự ưu tiên chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngành chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng, đất nước Cần phân biệt hai cấp độ nghiên cứu hội đầu tư Cơ hội đầu tư chung hội đầu tư cụ thể : Cơ hội đầu tư chung: hội đầu tư xem xét cấp độ ngành, vùng nước Nghiên cứu hội đầu tư chung nhằm phát triển lĩnh vực, phận hoạt động kinh tế xã hội cần đầu tư thời kỳ phát triển kinh tế xã hội ngành, vùng, đất nước loại tài nguyên thiên nhiên đất nước, từ hình thành dự án sơ Các cấp quản lý kinh tế, cấp quyền, tổ chức quốc tế (nếu mời), doanh nghiệp, tầng lớp dân cư có liên quan đến dự án tham gia (ở mức độ khác nhau) vào trình nghiên cứu sàng lọc dự án, chọn số dự án thích hợp với tình hình phát triển khả kinh tế với thứ tự ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng, đất nước chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngành hứa hẹn hiệu kinh tế tài khả quan Cơ hội đầu tư cụ thể: hội đầu tư xem xét cấp độ đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm phát triển khâu, giải pháp kinh tế kỹ thuật hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đơn vị cần đầu tư thời kỳ kế hoạch, để vừa phục vụ cho việc thực chiến lược sản xuất kinh doanh, dịch vụ đơn vị vừa đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh ngành, vùng đất nước * Để phát hội đầu tƣ cần xuất phát từ sau đây: - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng, đất nước, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành, sở Đây định hướng lâu dài cho phát triển - Nhu cầu thị trường nước giới mặt hàng hoạt động dịch vụ cụ thể 67 - Hiện trạng sản xuất cung cấp mặt hàng hoạt động dịch vụ nước giới chỗ trống thời gian tương đối dài, vượt thời gian thu hồi vốn đầu tư - Tiềm sẵn có tài nguyên thiên nhiên, lao động, tài chính, quan hệ quốc tế khai thác để chiếm lĩnh chỗ trống sản xuất tiến hành hoạt động dịch vụ nước giới Những lợi so sánh với thị trường nước so với địa phương, đơn vị khác nước Những kết tài chính, kinh tế xã hội đạt thực đầu tư Mục tiêu việc nghiên cứu hội đầu tư xác định nhanh chóng tốn lại dễ thấy khả đầu tư sở thông tin đưa đủ để làm cho người có khả đầu tư phải cân nhắc, xem xét đến định có triển khai tiếp sang giai đoạn nghiên cứu sau hay không Bản chất việc nghiên cứu hội đầu tư sơ sài Việc xác định đầu vào, đầu hiệu tài chính, kinh tế xã hội hội đầu tư thường dựa vào ước tính tổng hợp, dự án tương tự hoạt động nước nước Việc nghiên cứu phát hội đầu tư cấp độ phải tiến hành thường xuyên để cung cấp dự án sơ cho nghiên cứu tiền khả thi khả thi, từ xác định danh mục dự án đầu tư cần thực thời kỳ kế hoạch Sau nghiên cứu phát đánh giá hội đầu tư, thông tin hội đầu tư hệ thống hóa báo cáo thống kê - kỹ thuật hội đầu tư Kết cấu báo cáo sau : Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hội đầu tư : a/Sự cần thiết mục tiêu đầu tư: Tên dự án Sự cần thiết đầu tư Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư Vị trí ưu tiên hoạt động đầu tư b/ Vốn đầu tư dự tính : Tổng vốn đầu tư : Vốn đầu tư vào tài sản cố định Vốn đầu tư vào tài sản lưu động c/ Các nguồn vốn dự tính : Vốn tự có 68 Vốn vay Vốn khác d/ Ước tính hiệu kinh tế : Các tiêu hiệu tài Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội 6.2.2 Nghiên cứu tiền khả thi Đây bước nghiên cứu hội đầu tư có nhiều triển vọng lựa chọn, có quy mơ đầu tư lớn, phức tạp mặt kỹ thuật, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiều yếu tố bất định tác động Bước nghiên cứu sâu khía cạnh mà xem xét hội đầu tư thấy phân vân chưa chắn, nhằm tiếp tục lựa chọn, sàng lọc hội đầu tư (đã xác định cấp độ ngành, vùng, nước) để khẳng định lại hội đầu tư lựa chọn có đảm bảo tính khả thi hay không Đối với hội đầu tư có quy mơ nhỏ, khơng phức tạp mặt kỹ thuật triển vọng đem lại hiệu rõ ràng bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi Nội dung nghiên cứu tiền khả thi bao gồm vấn đề sau : Các bối cảnh chung kinh tế, xã hội, pháp luật có ảnh hưởng đến dự án Nghiên cứu thị trường sản phẩm dịch vụ có liên quan đến hội đầu tư Nghiên cứu tài dự án Nghiên cứu lợi ích kinh tế - xã hội dự án (Những nội dung xem xét giai đoạn nghiên cứu khả thi sau mức độ sâu hơn, chi tiết hơn) Đặc điểm nghiên cứu vấn đề giai đoạn chưa chi tiết, xem xét trạng thái tĩnh, mức trung bình đầu vào, đầu ra, khía cạnh kỹ thuật, tài kinh tế hội đầu tư tồn q trình thực đầu tư, vận hành kết đầu tư, đó, độ xác chưa cao Sản phẩm cuối nghiên cứu tiền khả thi báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình Nội dung chủ yếu báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình (Theo Quy chế QLDDT&XD, số 16/NĐ-CP ban hành 07-02-2005 ) 6.2.3 Nghiên cứu khả thi Đây bước sàng lọc cuối để lựa chọn dự án tối ưu Ở giai đoạn phải khẳng định hội đầu tư có khả thi hay khơng, có vững chắc, có hiệu 69 hay không Bước nghiên cứu này, nội dung nghiên cứu tương tự giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi khác mức độ chi tiết hơn, xác Mọi khía cạnh nghiên cứu xem xét trạng thái động, tức có tính đến yếu tố bất định xảy theo nội dung nghiên cứu Xem xét tính vững hiệu dự án điều kiện có tác động yếu tố bất định đưa biện pháp tác động đảm bảo cho dự án hiệu Nội dung nghiên cứu giai đoạn khả thi gồm vấn đề sau: - Xem xét khía cạnh kinh tế - xã hội tổng quát có liên quan đến việc phát triển phát huy tác dụng dự án đầu tư - Nghiên cứu vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường sử dụng dịch vụ dự án - Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật dự án - Phân tích khía cạnh tài dự án - Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án Sản phẩm cuối nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nội dung chủ yếu dự án đầu tư xây dựng cơng trình (Theo Quy chế QLDDT&XD, số 16/NĐ-CP ban hành 07-02-2005 ) Các nghiên cứu hỗ trợ: Nội dung nghiên cứu hỗ trợ dự án khác thường khác tuỳ thuộc vào đặc điểm mặt kỹ thuật dự án, nhu cầu thị trường sản phẩm dự án cung cấp, tình hình phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật nước giới Đối với dự án có quy mơ sản xuất lớn, thời hạn thu hồi vốn lâu, sản phẩm so dự án cung cấp phải cạnh tranh thị trường việc nghiên cứu hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm cần thiết để từ khẳng định lại quy mơ dự án thời gian hoạt động dự án tối ưu phải thực biện pháp tiếp thị để tiêu thụ hết sản phẩm dự án có lãi Nghiên cứu thị trường đầu vào nguyên liệu đặc biệt quan trọng dự án phải sử dụng nguyên vật liệu khối lượng lớn mà việc cung cấp có nhiều trở ngại phụ thuộc vào nhập địi hỏi phải có nhiều thời gian (trồng tre, nứa, gỗ để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giấy) bị hạn chế điều kiện tự nhiên (phải có đủ số diện tích đất đai thích hợp cho việc trồng tre, nứa, gỗ thí dụ trên) 70 Nghiên cứu hổ trợ để lựa chọn công nghệ, trang thiết bị tiến hành với dự án đầu tư có chi phí đầu tư cho cơng nghệ thiết bị lớn mà công nghệ trang thiết bị lại có nhiều nguồn cung cấp với giá khác nhau, thông số kỹ thuật (công suất tuổi thọ ), thơng số kinh tế (chi phí sản suất, chất lượng sản phẩm, giá sản phẩm bán được) khác Nghiên cứu quy mơ kinh tế dự án nội dung nghiên cứu hỗ trợ có nghĩa nghiên cứu khía cạnh dư án mặt kinh tế, tài chính, kỹ thuật, từ lựa chọn quy mơ thích hợp đảm bảo cuối đem lại hiệu kinh tề tài cao cho chủ đầu tư cho đất nước Nghiên cứu hỗ trợ vị trí trí thực dự án đặt biệt quan trọng dự án có chi phí vận chuyển đầu vào đầu (kể hao hụt tổn thất trình vận chuyển) lớn Nhiệm vụ nghiên cứu hỗ trợ nhằm xác định vị trí thích hợp mặt địa lý vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoạt động vừa đảm bảo chi phí vận chuyển thấp Các nghiên cứu hỗ trợ tiến hành song song với nghien cứu khả thi,và tiến hành sau nghiên cứu khả thi tuỳ thuộc thời điểm phát khía cạnh cần phải tổ chức sâu Tóm lại, ba giai đoạn nghiên cứu phải tiến hành dự án đầu tư có quy mơ vốn lớn nhằm đảm bảo bước phân tích sâu hơn, đầy đủ chi tiết hơn, phát khắc phục dần sai sót giai đoạn nghiên cứu trước Điều đảm bảo cho kết nghiên cứu khả thi đạt mức độ chíng xát cao Giai đoạn nghiên cứu hội đầu tư nhằm loại bỏ dự án rõ ràng không khả thi mặt dù khơng cần sâu vào chi tiết Tính không khả thi chứng minh số liệu thống kê, tài liệu thông tin kinh tế dễ tìm Điều giúp cho tiết kiệm giờ, chi phí nghiên cứu Việc nghiên cứu tính khả thi nhằm loại bỏ dư án bấp bênh (về thị trường, kỹ thuật) dư án mà kinh phí đầu tư lớn, mức sinh lợi nhỏ không thuộc loại ưu tiên chiến lược kinh tế -xã hội chiến lược phát triển sản suất kinh doanh Nhờ chủ đầu tư loại bỏ dự án để khỏi tốn thời gian phí, tạm xếp dự án lại chờ hội thuận lợi Còn nghiên cứu khả thi xem xét lần cuối nhằm đến kết luận xác đáng vấn đề dự án số liệu tính tốn cẩn thận, chi tiết, đề án kinh tế kỹ thuật, lịch biểu tiến độ thực dự án trước định đầu tư thức 71 8.3.2 Trách nhiệm hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu • Trách nhiệm trình duyệt: Chú đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có thẩm quyền người ủy quyền định đầu tư xem xét, phê duyệt; đồng thời gửi cho quan, tổ chức thẩm định; trường họp trình kế hoạch đấu thầu lên Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư phải gửi cho quản lý ngành để có ý kiến văn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thực trước có định đầu tư, trường hợp xác định chủ đầu tư đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu quan chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt Trường hợp chưa xác định chủ đầu tư đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lèn người đứng đầu đơn vị để xem xét, phê duyệt Người đứng đầu quan chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án định đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu trước phê duyệt Hồ sơ trình duyệt: a) Văn trình duyệt kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung sau đây: – Phẩn công việc thực bao gồm nội dung công việc liên quan tới chuẩn bị dự án, gói thầu thực trước với giá trị tương ứng pháp lý để thực hiện; – Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu quy định Luật Đấu thầu Luật Xây dựng; – Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung công việc giá trị phần công việc tương ứng hình thành gói thầu thực theo hình thức lựa chọn nhà thầu quy định Luật Đấu thầu Luật Xây dựng, kể công việc rà phá bom, mìn, vật nổ, xây dựng khu tái định cư, chuẩn bị mặt xây dựng, bảo hiểm cơng trình, đào tạo; sở việc chia dự án thành gói thầu Đối với gói thầu khơng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, văn trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý áp dụng hình thức lựa chọn khác sở tuân thủ quy định Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật số 38 Đối với gói thầu có giá trị hạn mức định thầu yêu cầu đặc biệt khác áp dụng hình thức định thầu theo quy định Luật số 38 phải bảo đảm 108 việc định thầu hiệu so với đấu thầu rộng rãi cách lượng hóa tính hiệu yếu tố kinh tế – xã hội yếu tố khác – Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có): phải nêu nội dung giá trị phần cơng việc cịn lại dự án Tổng giá trị phần công việc thực hiện, phần công việc khơng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu phần công việc chưa đủ điểu kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có) khơng vượt tổng mức đầu tư dự án Trường hợp cần thiết phải lập kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đê thực trước theo quy định Luật Đấu thầu văn trình duyệt phải bao gồm nội dung quy định khoản b) Tài liệu kèm theo văn trình duyệt Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải gửi kèm theo chụp tài liệu làm cãn lập kế hoạch đấu thầu theo quy định c) Tài liệu kèm theo vãn trình duyệt: Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải gửi kèm theo chụp tài liệu làm lập kế hoạch đấu thầu theo quy định • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Người có thẩm quyền người ủy quyền định đầu tư; người đứng đầu quan chủ đầu tư người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trường hợp gói thấu thực trước có định đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch đấu thầu thời hạn không 10 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo quan, tổ chức thẩm định Việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc trách nhiệm Thủ tướng Chính phủ thực theo Quy chế làm việc Chính phủ c Hổ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu đƣợc lập theo mẫu quy định bao gồm nội dung sau đây: a) Yêu cầu mặt kỹ thuật: Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm yêu cầu kiến thức kinh nghiệm chuyên môn chuyên gia (điều khoản tham chiếu); Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bao gồm yêu cầu phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hố xác định thơng qua đặc tính, thơng số kỹ thuật, tiêu chuẩn cơng nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu môi trường yêu cầu cần thiết khác; 109 Đối với gói thầu xây lắp, bao gồm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, dẫn kỹ thuật yêu cầu cần thiết khác; b) Yêu cầu mặt tài chính, thương mại, bao gồm chi phí để thực gói thầu, giá chào biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức điều kiện toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu điều khoản nêu điểu kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng c) Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm yêu cầu khác d) Mời thầu Việc mời thầu thực theo quy định sau đây: – Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi; – Gửi thư mời thầu đấu thầu hạn chế đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển 8.3.3 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án bên mời thầu tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Phân loại nhu cầu mua sắm dự án Dựa vào đặc điểm nhu cầu mua sắm, dự án có ba loại nhu cầu mua sắm hay ba mảng công việc, mảng cơng việc tư vấn, mảng cơng việc xây lắp mảng cơng việc mua sắm hàng hóa - Bước 2: Phân chia mảng công việc thành gói thầu Mỗi mảng cơng việc gồm nhiều nhu cầu mua sắm Tùy theo đặc điểm cụ thể nhu cầu mua sắm mà bên mời thầu phân chia mảng công việc thành nhiều gói thầu Các gói thầu phân chia theo nguyên tắc hợp lý quy mơ, đảm bảo tính hợp lý kỹ thuật, công nghệ dự án đảm bảo tiến độ thực - Bước 3: Xác định đặc điểm gói thầu Với gói thầu phân chia bước thứ hai, bên mời thầu tiến hành xác định giá trị ước tính, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng áp dụng tiến độ thực 8.4 Trình tự bƣớc thực đấu thầu số gói thầu 8.4.1 Quy trình lựa chọn nhà thầu Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu bên mời thầu tiến hành theo ba bước: chuẩn bị đấu thầu, thực đấu thầu, ký kết thực hợp đồng 110 Luật đấu thầu quy định bước quy trình lựa chọn nhà thầu hình thức lựa chọn nhà thầu sau: Quy trình lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế: a, Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b, Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c, Đánh giá hồ sơ dự thầu thương thảo hợp đồng; d, Trình, thẩm định, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu; e, Hoàn thiện, ký kết hợp đồng Quy trình lựa chọn nhà thầu với định thầu: + Đối với định thầu thông thường: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu  Tổ chức lựa chọn nhà thầu  Đánh giá hồ sơ đề xuất thương thảo đề xuất nhà thầu  Trình, thẩm định, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu  Hoàn thiện, ký hợp đồng + Đối với định thầu theo quy trình rút gọn: Chuẩn bị gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu  Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng  Trình, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu  Ký kết hợp đồng Quy trình lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh: + Theo quy trình thơng thường: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu  Tổ chức lựa chọn nhà thầu  Đánh giá hồ sơ đề xuất thương thảo hợp đồng  Trình, thẩm định, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu  Hoàn thiện, ký kết hợp đồng + Theo quy trình rút gọn: Chuẩn bị gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu  Nhà thầu nộp báo giá  Đánh giá báo giá thương thảo hợp đồng  Trình, phê duyệt công khai kết lựa chọn nhà thầu  Hồn thiện, ký kết hợp đồng 111 Quy trình lựa chọn nhà thầu mua trực tiếp: a, Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b, Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c, Đánh giá hồ sơ đề xuất thương thảo đề xuất nhà thầu; d, Trình, thẩm định, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu; e, Hoàn thiện, ký kết hợp đồng Quy trình lựa chọn nhà thầu tự thực hiện: Chuẩn bị phương án tự thực dự thảo hợp đồng  Hoàn thiện phương án tự thực thương thảo, hoàn thiện hợp đồng  Ký kết hợp đồng Quy trình lựa chọn nhà thầu lựa chọn nhà thầu tƣ vấn cá nhân: Chuẩn bị gửi điều khoản tham chiếu cho nhà thầu tư vấn cá nhân  Nhà thầu tư vấn cá nhân nộp hồ sơ lý lịch khoa học  Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học nhà thầu tư vấn cá nhân  Thương thảo, hồn thiện hợp đồng  Trình, phê duyệt cơng khai kết lựa chọn nhà thầu  Ký kết hợp đồng Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu có tham gia thực cộng đồng: Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng, dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ địa phương để triển khai thực gói thầu  Tổ chức lựa chọn  Phê duyệt công khai kết lựa chọn  Hoàn thiện, ký kết hợp đồng 8.5 Phƣơng pháp đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu 8.5.1.Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu - Đánh giá sơ bộ: Việc đánh giá sơ nhằm loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu - Đánh giá chi tiết: Việc đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu thực theo phương pháp giá đánh giá, gồm hai bước sau:  Bước 1: Đánh giá mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn  Bước 2: Đánh giá mặt tài thương mại - Xếp hạng hồ sơ dự thầu theo giá đánh giá kiến nghị nhà trúng thầu với giá trúng thầu tương ứng 112 8.5.2.Phƣơng pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 8.5.2.1 Phương pháp đánh giá thấp + Phương pháp áp dụng gói thầu đơn giản, quy mơ nhỏ đề xuất kỹ thuật, tài chính, thương mại coi mặt đáp ứng yêu cầu ghi hồ sơ mời thầu + Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm tiêu chí gói thầu + Đối với hồ sơ dự thầu đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá quy định điểm vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng Các nhà thầu xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) Nhà thầu có giá thấp xếp thứ 8.5.2.2 Phương pháp đánh giá +Phương pháp áp dụng gói thầu mà chi phí quy đổi mặt yêu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho vịng đời sử dụng hàng hóa + Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm: tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm trường hợp không áp dụng sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật; tiêu chuẩn giá đánh giá Các yếu tố quy đổi mặt để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng chi phí khác liên quan đến xuất xứ hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng hàng hóa cơng trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín nhà thầu thơng qua tiến độ chất lượng thực hợp đồng tương tự trước yếu tố khác + Đối với hồ sơ dự thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng Nhà thầu có giá đánh giá thấp xếp thứ 8.5.2.3 Phương pháp kết hợp kỹ thuật giá + Phương pháp áp dụng gói thầu cơng nghệ thơng tin, viễn thơng gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khơng áp dụng phương pháp giá thấp phương pháp giá đánh giá + Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp xây dựng 113 sở kết hợp kỹ thuật giá; + Đối với hồ sơ dự thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng Nhà thầu có điểm tổng hợp cao xếp thứ Lưu ý: - Đối với tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm, sử dụng tiêu chí đạt, khơng đạt - Đối với tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm tiêu chí đạt, khơng đạt - Đối với phương pháp kết hợp kỹ thuật giá quy định sử dụng phương pháp chấm điểm - Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu kỹ thuật không thấp 70% tổng số điểm kỹ thuật 8.5.2.4 Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Đối với nhà thầu tư vấn tổ chức áp dụng phương pháp sau: + Phương pháp giá thấp áp dụng gói thầu tư vấn đơn giản Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Đối với hồ sơ dự thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) Nhà thầu có giá thấp xếp thứ nhất; + Phương pháp giá cố định áp dụng gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực gói thầu xác định cụ thể cố định hồ sơ mời thầu Tiêu chuẩn, đánh giá hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Đối với hồ sơ dự thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) khơng vượt chi phí thực gói thầu điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao xếp thứ nhất; + Phương pháp kết hợp kỹ thuật giá: áp dụng gói thầu tư vấn trọng tới chất lượng chi phí thực gói thầu Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp xây dựng sở kết hợp kỹ thuật giá Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải đảm bảo nguyên tắc tỷ trọng điểm 114 kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm giá từ 20% đến 30% tổng số điểm thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm giá 100% Nhà thầu có điểm tổng hợp cao xếp thứ + Phương pháp dựa kỹ thuật áp dụng gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật phải quy định mức yêu cầu tối thiểu không thấp 80% tổng sổ điểm kỹ thuật Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định đạt điểm kỹ thuật cao xếp thứ mời đến mở hồ sơ đề xuất tài làm sở để thương thảo hợp đồng Đối với tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật quy định điểm sử dụng phương pháp chấm điểm Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp 70% tồng số điểm kỹ thuật, trừ trường hợp quy định điểm d, khoản điều 40 Luật đấu thầu 2013 Đối với nhà thầu tư vấn cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt đáp ứng yêu cầu điêu khoản tham chiếu xếp thứ 8.5.2.5 Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh thực theo phương pháp giá thấp quy định khoản Điều 39 Luật đấu thầu 2013 8.5.2.6 Xét duyệt trúng thầu dấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Nhà thầu tư vấn tổ chức xem xét, đề nghị trúng thầu đáp ứng đủ điều kiện sau đây: + Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; + Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; + Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao phương pháp giá cố định phương pháp dựa kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao phương pháp kết hợp kỹ thuật giá; + Có giá đề nghị trúng thầu khơng vượt giá gói thầu phê duyệt Trường hợp dự tốn gói thầu phê duyệt thấp cao giá gói thầu phê duyệt dự tốn thay giá gói thầu để làm sở xét duyệt trúng thầu 115 8.5.3 Lựa chọn nhà thầu Các nhà thầu trúng thầu có đầy đủ điều kiện sau: + Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt đáp ứng yêu cầu điều khoản tham chiếu; + Có giá đề nghị trúng thầu khơng vượt giá gói thầu phê duyệt Trường hợp dự tốn gói thầu phê duyệt thấp cao giá gói thầu phê duyệt dự tốn thay giá gói thầu để làm sở xét duyệt trúng thầu + Đối với nhà thầu không lựa chọn, thông báo kết lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý nhà thầu không trúng thầu Xét duyệt trúng thầu đổi với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp Nhà thầu cung cấp dịch vu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp xem xét, đề nghị trúng thầu đáp ứng đủ điều kiện sau đây: + Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; + Có lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; + Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng u cầu; + Có sai lệch thiếu khơng 10% giá dự thầu; + Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao phương pháp kết hợp kỹ thuật giá; + Có giá đề nghị trúng thầu khơng vượt giá gói thầu phê duyệt Trường hợp dự tốn gói thầu phê duyệt thấp cao giá gói thầu phê duyệt dự tốn thay giá gói thầu để làm sở xét duyệt trúng thầu Đối với nhà thầu không lựa chọn, thông báo kết lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý nhà thầu không trúng thầu 116 CHƢƠNG 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG ĐẦU TƢ 9.1 Bản chất vai trò đầu tƣ quốc tế 9.1.1 Bản chất đầu tƣ quốc tế Bản chất đầu tư quốc tế việc đầu tư nước giàu sang nước nghèo việc nước giàu đầu tư sang (chiếm tỉ trọng lớn, chiếm ¾ vốn đầu tư nước nước này) Mục tiêu đầu tư quốc tế vừa mục tiêu kinh tế vừa mục tiêu trị Các nước chậm phát triển không nhận vốn đầu tư nước phát triển mà đầu tư sang nước khác thiếu vốn cho phát triển kinh tế xã hội nước 9.1.2 Vai trò đầu tƣ quốc tế Đối với nước đầu tư: - Nếu phủ đầu tư thơng qua chương trình viện trợ khơng hồn lại có hồn lại với lãi suất thấp cho nước phát triển mục tiêu chủ yếu trị, gây sức ép buộc nước tiếp nhận đầu tư phải chấp nhận điều kiện có lợi cho nước đầu tư mục đích nhân đạo - Nếu chủ đầu tư sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tư nhân Nhà nước đầu tư sang nước khác trực tiếp tham gia điều hành trình sử dụng thu hồi vốn đầu tư bỏ mục tiêu chủ yếu lợi ích kinh tế, lợi nhuận Thơng qua việc đầu tư nước ngồi để khai thác lợi so sánh nước nhận đầu tư chủ đầu tư trực tiếp sản xuất sản phẩm với giá thành hạ so với sản xuất nước nhờ chủ đầu tư có ưu việc tiêu thụ sản phẩm thị trường giới Nếu sản phẩm nhập trở lại nước chủ đầu tư với giá hạ sản xuất nước giá nhập từ nước khác khả tiêu thụ sản phẩm quốc mạnh Đối với nước nhận đầu tư: - Vốn đầu tư nước ngồi giúp giải tình trạng thiếu thốn vốn cho phát triển kinh tế xã hội tích lũy nội thấp - Được nhận chuyển giao công nghệ - Các hoạt động đầu tư nước phát triển, tính động khả cạnh tranh sản xuất nước ngày tăng cường, tiềm cho phát 117 triển kinh tế xã hội đất nước có điều kiện để khai thác khai thác - Nước chủ nhà lo trả nợ, thông qua hợp tác với chủ đầu tư nước ngồi, nước chủ nhà thâm nhập vào thị trường giới, nơi chủ đầu tư có chỗ đứng Trường hợp sản xuất thay hàng nhập nước nhận đầu tư có hàng hóa cẩn thiết với giá thấp giá nhập từ nước ngồi nhờ tiết kiệm chi phí vận chuyển khai thác lợi lao động, nguồn nguyên liệu nước 9.2 Các hình thức đầu tƣ quốc tế 9.2.1 Các hình thức đầu tƣ Hiện có hình thức đầu tư quốc tế, viện trợ phát triển (ODA), Đầu tư trực tiếp nước (FDI), đầu tư gián tiếp nước ngồi tín dụng thương mại - Viện trợ phát triển thức (ODA) Viện trợ phát triển thức ODA khoản viện trợ khơng hồn lại cho vay với điều kiện ưu đãi (về lãi suất thời gian ân hạn trả nợ) quan thức thuộc nước tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ (NGO) - Đầu tƣ trực tiếp (FDI) Trong hình thức đầu tư trực tiếp, chủ đầu tư nước đầu tư toàn hay phần vốn đầu tư đủ lớn dự án nhằm giành quyền điều hành tham gia điều hành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Do đầu tư vốn sở hữu tư nhân nên họ tự định sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm lỗ lãi Hình thức mang tính khả thi hiệu kinh tế cao, khơng có ràng buộc mặt trị, khơng để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế Chủ đầu tư tham gia điều hành góp nhỏ 100% vốn trực tiếp tham gia điều hành hoạt động góp 100% vốn (công ty 100 % vốn đầu tư nước ngồi) Thơng qua FDI, nước chủ nhà tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý, mục tiêu mà hình thức đầu tư khác khơng giải Về nguồn vốn: vốn pháp định, cịn bao gồm vốn vay q trình triển khai hoạt động, tái đầu tư từ lợi nhuận thu - Đầu tƣ gián tiếp Là hình thức đầu tư vốn quốc tế quan trọng, chủ đầu tư nước ngồi đầu tư hình thức mua cổ phần công ty nước sở (ở mức khống chế 118 định) để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư Đặc điểm loại đầu tư phạm vi đầu tư có giới hạn (Chủ đầu tư định mua cổ phần doanh nghiệp có lãi có triển vọng tương lai Số lượng cổ phần bị khống chế mức độ định để khơng có cổ phần chi phối doanh nghiệp (từ 10 - 25% vốn pháp định.) Đồng thời, chủ đầu tư không tham gia điều hành, nước nhận đầu tư có quyền chủ động hoàn toàn sản xuất kinh doanh Chủ đầu tư thu lợi nhuận qua lãi suất cổ phiếu không cố định phụ thuộc kết kinh doanh Mặc dù đầu tư gián tiếp khơng có hội FDI có hội phân tích rủi ro kinh doanh người mua cổ phiếu - Tín dụng thƣơng mại Là hình thức đầu tư dạng cho vay vốn thu lợi nhuận qua lãi suất tiền vay Hình thức có đặc điểm ngân hàng cung cấp vốn không tham gia vào hoạt động doanh nghiệp trước cho vay phải nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư, có u cầu bảo lãnh chấp khoản vay để giảm rủi ro Chủ đầu tư thu lợi nhuận cố định (lãi suất tiền vay) theo khế ước độc lập với kết kinh doanh nước nhận đầu tư Ngân hàng có quyền sử dụng tài sản chấp yêu cầu quan bảo lãnh toán, bên vay khơng có khả tốn Tuy nhiên, hình thức có độ rủi ro lớn đối tượng vay vốn chủ yếu doanh nghiệp 9.3.2 Các hình thức đầu tƣ quốc tế Việt Nam - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Contractial business co-operation) Là văn ký hai hay nhiều bên (gọi tắt bên hợp tác kinh doanh) để tiến hành nhiều hoạt động nước nhận đầu tư sở quy định trách nhiệm phân chia kết kinh doanh cho bên mà khơng thành lập doanh nghiệp liên doanh pháp nhân Đặc điểm loại hình khơng cho đời công ty hay doanh nghiệp Nội dung phản ánh quyền lợi trách nhiệm bên với nhau, không cần đề cập đến số vốn bên - Doanh nghiệp liên doanh (Joint-Venture Company/Enterprise - JVC) Là doanh nghiệp thành lập bên Việt Nam với nhiều bên nước sở ký kết hợp đồng liên doanh (Joint Venture Contract) tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực kinh tế quốc dân Việt nam Đặc điểm loại hình thành lập doanh nghiệp (pháp nhân mới) hoạt động nguyên tắc độc lập dạng công ty trách nhiệm hữu hạn Phần góp vốn 119 bên phía nước ngồi khơng hạn chế mức tối đa, tối thiểu lớn 30% vốn pháp định Phân chia lợi nhuận, rủi ro JVC theo tỷ lệ góp vốn thuộc vốn pháp định - Doanh nghiệp 100% vốn nƣớc (100% capital foreign enterprise) Là doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân người nước thành lập, tự quản lý hoàn toàn chịu trách nhiệm kết kinh doanh, thành lập dạng công ty trách nhiệm hữu hạn - Hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao (Build-Operate-Transfer) Là hình thức đầu tư thực sở văn chủ đầu tư nước ngồi với quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng cơng trình hạ tầng như: cầu đường, sân bay, bến cảng, nhà máy Đặc điểm loại hình chủ đầu tư xây dựng cơng trình thời gian đủ để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận hợp lý Sau giao tồn cơng trình cho Chính phủ Việt Nam mà không thu khoản tiền - Khu chế xuất (Export Processing Zone) Khu vực ngăn cách nội địa hàng rào tự nhiên hàng rào nhân tạo hoạt động theo quy chế riêng Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu để chế biến hàng hoá xuất Hàng hoá miễn thuế xuất khẩu, ưu đãi khác thuế Khu chế xuất khơng có dân cư sinh sống - Khu công nghiệp tập trung (Central Industrial Zone) Là khu cơng nghiệp Chính phủ định thành lập, có ranh giới, địa lý xác định chuyên sản xuất công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất cơng nghiệp, khơng có dân cư sinh sống Khu tập trung nhà sản xuất trong, nước sản xuất hàng hoá xuất tiêu dùng nội địa Bao gồm khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất 9.3 Chuyển giao công nghệ đầu tƣ 9.3.1 Bản chất, chuyển giao công nghệ - Chuyển giao công nghệ việc công nghệ quốc gia đưa khỏi lãnh thổ quốc gia vận hành quản lý người tổ chức khác trình thực đầu tư - Bản chất chuyển giao cơng nghệ mua bán bí chuyển bí từ doanh nghiệp nước sang doanh nghiệp nước khác Nói cách khác chuyển giao khả sản xuất mặt hàng phần mặt hàng 120 từ chủ sở hữu cơng nghệ sang người muốn có cơng nghệ 9.3.2 Vai trị chuyển giao cơng nghệ - Giảm chênh lệch trình độ cơng nghệ quốc gia - Nhằm rút ngắn trình nghiên cứu việc ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn nước có trình độ cơng nghệ thấp - Giảm mức độ rủi ro nghiên cứu cơng nghệ có điều kiện cần thiết để phát triển lĩnh vực mà quốc gia khơng có điều kiện nghiên cứu - Đáp ứng phát triển kinh tế thị trường nhu cầu sản phẩm người tiêu dùng 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương, Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2012 [2] Đỗ Phú Trần Tình, Giáo trình Lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải, 2011 [3] Nguyễn Hồng Thắng, Nguyễn Thị Huyền, Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực cơng, NXB Thống kê 2014 122 ... lạc v.v -Tên chủ dự án -? ?ịa liên lạc -? ?iện thoại fax 2- Những cứ: Xuất xứ pháp lý Nguồn gốc tài liệu sử dụng Phân tích kết điều tra tự nhiên, tài nguyên kinh t? ?- xã hội Các sách kinh tế xã hội... khả kinh tế với thứ tự ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng, đất nước chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngành hứa hẹn hiệu kinh tế tài khả quan Cơ hội đầu tư cụ thể: hội đầu. .. thuật hội đầu tư : a/Sự cần thiết mục tiêu đầu tư: Tên dự án Sự cần thiết đầu tư Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư Vị trí ưu tiên hoạt động đầu tư b/ Vốn đầu tư dự tính : Tổng vốn đầu tư : Vốn đầu tư vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng,