0

Quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ cao đẳng nghề tại trường đại học công nghiệp hà nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

151 31 0
  • Quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ cao đẳng nghề tại trường đại học công nghiệp hà nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƯƠNG VĂN LƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƯƠNG VĂN LƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Đức HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, lịng biết ơn sâu sắc, cho phép tác giả gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu tồn thể cán viên chức, phịng ban chức trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thầy Cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Khánh Đức trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả định hướng xây dựng nội dung luận văn suốt trình nghiên cứu Tác giả chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, phòng, khoa, trung tâm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tạo điều kiện, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến Đồng thời xin cảm ơn động viên, giúp đỡ người thân gia đình để tác giả hồn thành khóa học luận văn Trong trình thực đề tài, tác giả có nhiều cố gắng, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cịn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến chân thành Quý Thầy Cô bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Trương Văn Lương i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBGD Cán giảng dạy CBGV Cán giảng viên CBQL Cán quản lý CĐN Cao đẳng nghề CNH - HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSVC Cơ sở vật chất CTĐT Chương trình đào tạo ĐHCNHN Đại học Cơng nghiệp Hà Nội ĐT Đào tạo GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giảng viên HĐDH Hoạt động dạy học HĐHT Hoạt động học tập HĐGD Hoạt động giảng dạy HS–SV Học sinh - Sinh viên KT- XH Kinh tế - xã hội PĐT Phòng đào tạo QLGD Quản lý giáo dục QTDH Quá trình dạy học ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ………………………………………………………viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU…………………………………………………ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 1.1.Vai trò dạy học quản lý dạy học đào tạo nghề 1.2 Thực trạng hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1.3 Tình hình nghiên cứu hoạt động dạy thực hành trường Cao đẳng, Đại học 2 Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Nghề đào tạo nghề 1.2.2 Quản lý đào tạo nghề 11 iii 1.2.3 Dạy học thực hành quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 16 1.3 Các yếu tố hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 18 1.3.1 Mục tiêu dạy học thực hành 19 1.3.2 Nội dung, chương trình dạy học thực hành 19 1.3.3 Phương pháp dạy học thực hành 21 1.3.4 Phương tiện dạy học thực hành 22 1.3.5 Hình thức tổ chức hoạt động dạy học hoạt động học tập thực hành 22 1.3.6 Thiết lập mối quan hệ hợp tác nhà trường doanh nghiệp 23 1.3.7 Kiểm tra đánh giá kết học tập 24 1.4 Quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 25 1.4 Quản lý mục tiêu dạy học thực hành 25 1.4.2 Quản lý nội dung, chương trình dạy học thực hành 25 1.4.3 Quản lý phương pháp dạy học thực hành 25 1.4.4 Quản lý hoạt động dạy học thực hành giảng viên 26 1.4.5 Quản lý hoạt động học tập thực hành sinh viên trường doanh nghiệp 27 1.4.6 Quản lý sở vật chất 28 1.4.7 Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 28 1.5.1 Yếu tố chế, sách nhà nước 28 1.5.2.Yếu tố môi trường 29 1.5.3 Yếu tố thuộc nhà trường 29 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP 32 2.1 Vài nét trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 32 2.1.1 Những thành tựu đạt 33 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mạng nhà trường 33 iv 2.1.3 Số liệu tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề từ năm 2011- 2014 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2.2.1 Cách thức khảo sát thực trạng 2.2.2 Thực trạng thực hoạt động dạy học thực hành cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 3.1 Quản lý việc thực mục tiêu dạy học thực hành 2.3.2 Quản lý việc thực nội dung, chương trình phương pháp dạy học thực hành 2.3.3 Quản lý phân công giảng dạy giảng viên 3.4 Quản lý hoạt động giảng dạy lớp giảng viên 2.3.5 Quản lý việc thực quy định hồ sơ giảng dạy giảng viên 2.3.6 Quản lý hoạt động thực tập sinh viên trường doanh nghiệp 3.7 Quản lý thực kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 2.3.8 Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên ngành cho giảng viên 2.4 Đáng giá chung 2.4.1 Điểm mạnh 2.4.2 Điểm hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân tồn Kết luận chương CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU DOANH NGHIỆP 3.1 Định hướng nguyên tắc đề xuất 3.1.1 Định hướng phát triển trường Đại học Công nghiệp giai đoạn 2015 đến 2020 70 v 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý nội dung hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 70 3.1.3 Tăng cường đổi lĩnh vực quản lý nội dung dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 72 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 72 3.2.1 Biện pháp 1: Phát triển điều chỉnh mục tiêu, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề 72 3.2.2 Biện pháp 2: Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề 73 3.2.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động người học 75 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trình dạy học 78 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi công tác quản lý hoạt động thực tập sinh viên trường doanh nghiệp 80 3.2.6 Biện pháp 6: Xây dựng môi trường văn hóa tổ chức mối liên kết với doanh nghiệp ( Thực 5S nơi làm việc) 83 3.3 Mối quan hệ biện pháp 86 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý trình dạy học thực hành 87 3.4.1 Đối tượng khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 87 3.4.2 Phương pháp khảo sát 87 3.4.3 Kết đánh giá CBQL, giảng viên,sinh viên Trường ĐHCN Hà Nội cựu sinh viên trường công tác doanh nghiệp 88 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 1.1.Về lý luận 92 1.2 Về thực trạng 92 1.3 Đề xuất biện pháp 93 vi Khuyến nghị 93 2.1 Đối với Bộ Công thương, Tổng cục dạy nghề 93 2.2 Đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC………………………………………………………………………….97 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống quản lý………………………………………………14 Sơ đồ 1.2 Các chức quản lý………………………………………………….15 viii 102 hành hoạt động dạy theo chương đảm bảo nội dung…) Xây dựng hồn thiện mơi trường giáo mạnh, thống II Quản lý thực kế hoạch nội dung, chươ trình, phương pháp dạy học thực hành Nội dung, chương trình dạy học thực hàn Quản lý nội dung, chương trình đào tạo củ mơn học, phương pháp đặc trưng dùng giảng dạy mơn học mà giảng Phối hợp quản lý với tổ môn phác thả hoạch dạy học chuyên ngành, kế hoạ học Theo dõi nắm bắt thực chương tr Chỉ đạo, theo dõi việc xây dựng, sử dụng biểu, hồ sơ giáo viên, sử dụng thời gian bi tiết tiến độ thực chương trình dạy học Phương pháp dạy học thực hành Quản lý theo dõi việc rèn luyện lực với trang bị kiến thức chuyên môn SV Chỉ đạo công việc đổi phương pháp d khoa, trung tâm Chỉ đạo việc áp dụng phương pháp dạy họ quy trình cơng nghệ, thao tác mẫu hành nghề Chỉ đạo hướng dẫn phương pháp tự kiể tự học, tự rèn luyện SV III Quản thực phân công giảng dạy G Quản lý nhân phân công GV ch ngành đào tạo Theo dõi phân công giảng dạy theo số Phân công giảng dạy theo lực sở trườ GV 103 IV Quản lý hoạt động giảng dạy lớp Theo dõi việc xây dựng kế hoạch, thực hi hoạch chương trình giảng dạy theo đún dung, chương trình Kiểm tra kế hoạch soạn (lập lịch giảng cương, soạn giảng lên lớp) Theo dõi việc lập kế hoạch chuẩn bị t thí nghiệm (nếu có) giảng, giáo trì tài liệu phục vụ cho môn học, giảng Quản lý, theo dõi lên lớp hàng ngày c Theo dõi việc thực bước lên lớp, pháp giảng dạy nội dung kiến thức giả phù hợp đại Theo dõi công việc chuẩn bị sở vật chấ thiết bị, quy trình cơng nghệ cho tậ đun thực hành Quản lý, theo dõi chế độ kiểm tra cho điể đánh giá kết học tập SV Kiểm tra việc tự học, rèn luyện SV V Quản lý thực quy định hồ sơ giảng giảng viên Kiểm tra, theo dõi công tác chuẩn bị hồ sơ môn Theo dõi, kiểm tra nội dung thực cá lên lớp Kiểm tra, theo dõi công việc ghi chép hồ mẫu Hướng dẫn quy định việc kiểm giá kết học tập rèn luyện SV VI Hoạt động thực tập sinh viên trư doanh nghiệp Chấp hành nội qui ,qui định 104 Xây dựng mục tiêu, nội dung,chương trình đ phù hợp Chuẩn bị sở vật chất, trang thiết bị, quy t nghệ cho tập mô dun thực hành VII Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết qu tập sinh viên - Chỉ đạo việc thực quy chế thi, kiểm tra, xé xét tốt nghiệp - Chỉ đạo, tổ chức giám sát thi, kiểm tra, chấ - Theo dõi, kiểm tra sổ tay giáo viên, sổ lên chấm giáo viên - Kiểm tra việc phân loại sinh viên theo học học, khoá học - Theo dõi việc đánh giá chất lượng lớp giáo viên VIII Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên ngành giảng viên Khảo sát đánh giá đội ngũ GV khoa, tru - Lập quy trình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lại cho GV - Đưa hình thức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề, hội thảo - Thực công tác bồi dưỡng thường xuy chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề - Chỉ đạo việc lập kế hoạch cho GV học n trình độ theo chuẩn Ngoài thực trạng nội dung quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề khoa, trung tâm ghi phiếu theo đồng chí cần thêm nội dung khác có tính đặc thù mang tính khả thi khoa, trung tâm? ……………………………………………………………………………… Xin cám ơn đồng chí 105 Mẫu PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, giảng viên, sinh viên trường cựu sinh viên trường công tác doanh nghiệp) -o0o Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động dạy học thực hành trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, qua thực tế kinh nghiệm xin đồng chí cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi “Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”, cách đánh (x) vào lựa chọn mà đồng chí cho phù hợp Xin chân thành cám ơn Đ/c Họ tên:…………………………………………………… Giới tính Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nghề nghiệp: Giảng viên Sinh viên Thâm niên: Công tác:………(số năm) Quản lý:………(số năm) Biện pháp quản lý hoạt động dạy học dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp TT Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ CĐN trường ĐHCNHN I Biện triển 106 chương trình ĐT trình độ CĐN Mục tiêu Xây dựng mục tiêu sát yêu cầu nội dung, chương trình, sát với sản xuất thực tiễn, ngành nghề Nội dung - Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, ý thức kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, sức khỏe, lực tìm việc làm tiếp tục học lên -Nêu rõ yêu cầu đầu vào, thời gian ĐT Xác định trình độ đầu - Sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu nghề Cách thức tiến hành -Phân tích hướng phát triển CTĐT nghề vận dụng phù hợp - Khoa, trung tâm xây dựng mục tiêu cần tìm hiểu, bám sát thị trường - Xây dựng mục tiêu sát 107 với doanh nghiệp Điều kiện thực -Phải thành lập ban đạo xây dựng điều chỉnh -Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho phịng, khoa, trung tâm - Xây dựng tính tự giác nhận thức đổi nội dung, CTĐT nhiệm vụ cán GV -Đảm bảo có đủ tài liệu tham khảo, nguồn nhân lực kinh phí phục vụ cơng tác đổi nội dung, CTĐT AI Biện pháp 2: Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch dạy học thực hành hệ cao dẳng nghề Mục tiêu -Tạo nề nếp thực kế hoạch, chương trình dạy học, phù hợp lý thuyết thực hành Nội dung -Lập kế hoạch cho khóa học, năm 108 học - Xây dựng nội dung chương trình vừa phải, phối hợp lý luận thực tiễn, thực tập với kết hợp sản xuất -Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kế hoạch, nội dung giảng dạy Cách thức tiến hành - Lập kế hoạch - QLCT dạy nghề - Quản lý nội dung dạy học Điều kiện thực - Phải có quan tâm đạo sát lãnh đạo nhà trường - Đầu năm học, lãnh đạo khoa, trung tâm vào kế hoạch nhà trường phải chủ động đạo trưởng môn, GV lập kế hoạch dạy học thực hành cụ thể cơng việc làm BI Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy 109 tính tích cực chủ động người học Mục tiêu - Khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện, chủ động tự giác học tập - Giúp đỡ GV nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề Nội dung - Quán triệt quan điểm, thái độ tầm quan trọng đổi phương pháp giảng dạy - Đổi phương pháp dạy học đặc biệt dạy thực hành nghề Cách thức tiến hành - Hàng năm khoa, trung tâm tổ chức hội thảo đổi phương pháp giảng dạy - Khi giảng dạy GV phải kết hợp tốt phương pháp, quan tâm bồi dưỡng SV yếu SV tiếp thu nhanh - Hướng dẫn kiểm tra tự học, tự rèn luyện - Sử dụng phương 110 tiện đại Điều kiện thực - Sự quan tâm đạo sát Ban lãnh đạo nhà trường công tác bồi dưỡng nội dung cần thiết cho GV - Ý thức tự giác CBGV - Cần có nguồn tài sở vật chất phục vụ công tác đổi đạt hiệu IV Biện pháp 4: Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trình dạy học thực hành Mục tiêu Giúp nhà trường, khoa, trung tâm có điều kiện tốt, thuận lợi giảng dạy học tập, nâng cao chất lượng đào tạo Nội dung - Sử dụng hợp lý tài liệu, CSVC - Tăng cường huy động nguồn lực, kinh phí 111 đầu tư nhà trường, doanh nghiệp, nguồn hỗ trợ từ nước - Tăng cường đầu tư theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa trang thiết bị, phịng thí nghiệm, xưởng thực hành… - Bồi dưỡng GV nâng cao khả thực hành, sử dụng thiết bị - Sử dụng hợp lý nguồn kinh phí Cách thức tiến hành - Tăng cường nội lực, làm tốt cơng tác xã hội hóa, bước xây dựng CSVC theo hướng đại hóa - Xây dựng quy định quản lý CSVC, cấp phát vật tư… V Biện pháp 5: Đổi công tác quản lý hoạt động thực tập sinh viên trường doanh nghiệp Mục tiêu - Làm cho sinh viên hăng hái tích cực lao 112 động học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, có nề nếp, kỷ cương học tập Nội dung - Xây dựng động cơ, thái độ học tập đắn cho sinh viên - Theo dõi tình hình học tập chuyên cần sinh viên - Chỉ đạo theo dõi phương pháp kết học tập rèn luyện sinh viên Cách thức tiến hành - Ban hành phổ biến văn liên quan đến người học - Trong thực hành nghề cần ý giúp đỡ, phát bồi dưỡng sinh viên - Phối hợp thường xuyên nhà trường, gia đình xã hội 113 Điều kiện thực - Cần phải có đạo tâm Lãnh đạo nhà trường doanh nghiệp - Xây dựng chế thoả đáng tạo động lực cho đơi bên hợp tác có lợi - Tạo mơi trường tốt để SV phát huy tính tích cực sáng tạo học tập VI Biện pháp 6: Xây dựng mơi trường văn hóa tổ chức mối liên kết với doanh nghiệp (Thực 5S nơi làm việc) Mục tiêu - Giáo dục SV cách sống khỏe mạnh, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh xưởng, trường - Hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nội dung - Tuyên truyền, giáo dục cho CBGV, HS-SV 114 việc tạo cảnh quan mơi trường an tồn - Tiếp tục củng cố sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, sạch, lành mạnh - Thực nếp sống văn minh Cách thức tiến hành - Quán triệt mục đích, ý nghĩa trường học "Xanh – Sạch – Đẹp” - Tiếp tục triển khai thực nâng cao hiệu trường “Xanh - đẹp” - Xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ CBGV HS-SV - Thường xuyên thực 5S trình làm việc Điều kiện thực - Sự tâm kiên trì máy lãnh đạo - Sự đồng lịng tập thể CBGV, cơng nhân viên HS-SV - Xây dựng chế, sách đánh giá việc 115 thực - Đảm bảo tài để thực cơng tác khen thưởng, trì phát triển việc hình thành văn hố chất lượng nhà trường Ngoài biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề khoa, trung tâm ghi phiếu, theo đồng chí cần thêm nội dung khác có tính đặc thù mang tính khả thi khoa, trung tâm? ……………………………………………………………………………… Xin cám ơn đồng chí 116 ... quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI... luận quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. .. pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ cao đẳng nghề tại trường đại học công nghiệp hà nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ,

Từ khóa liên quan