0

Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

38 298 0
  • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:13

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Khái quát về từ vựng học, Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng, Hệ thống ý nghĩa của từ, Hệ thống từ vựng của ngôn ngữ, Ngữ pháp và ngữ pháp học, Một số khái niệm cơ bản của ngữ pháp học,.. Chương TỪ VỰNG HỌC Khái quát từ vựng học 1.1 Từ vựng gì? Từ đơn vị tương đương (ngữ : tức cụm từ sẵn có) với từ lập thành kho từ vựng ngôn ngữ Các đơn vị tương đương với từ gồm: thành ngữ quán ngữ - Ví dụ thành ngữ: nồi vung ấy, mật chết ruồi, tai bay vạ gió, mẹ trịn vng, tối lửa tắt đèn, nhắm mắt xi tay, cị bay thẳng cánh… - Ví dụ quán ngữ: rõ ràng là, nói tóm lại, chẳng qua là, nghĩ cho cùng… Tuy nhiên, đơn vị từ vựng, từ đơn vị Như vậy, từ vựng tiếng Việt hệ thống từ ngữ cố định Từ đơn vị từ vựng chủ yếu từ vựng Tập hợp đơn vị từ vựng ngôn ngữ từ vựng ngơn ngữ 1.2 Định nghĩa từ vựng học Là chuyên ngành hẹp Ngôn ngữ học nghiên cứu từ vựng ngôn ngữ Từ vựng học lại chia thành Từ vựng học lịch sử Từ vựng học đồng đại, gọi từ vựng học miêu tả Từ vựng học lịch sử Việt ngữ nghiên cứu nguồn gốc biến đổi từ dịng thời gian Từ vựng học miêu tả có nhiệm vụ nghiên cứu từ vựng ngôn ngữ trạng thái, chủ yếu trạng thái đại, tạm thời khơng tính đến biến đổi lịch sử 1.3 Nhiệm vụ từ vựng học - Nghiên cứu cấu tạo từ - Nghiên cứu ý nghĩa từ - Nghiên cứu lớp từ mặt tổ chức cấu tạo ý nghĩa, vai trò chúng ngôn ngữ - Nghiên cứu nguồn gốc từ ( từ nguyên học) 49 - Tập hợp vốn từ để phục vụ cho nhu cầu học tập sử dụng ngôn ngữ (từ điển học) Từ đơn vị từ vựng 2.1 Định nghĩa từ Hiện nay, có 300 định nghĩa từ, khơng có định nghĩa làm cho tất người thỏa mãn phản ánh bao quát chất từ ngôn ngữ Bởi lẽ, cách định hình, chức đặc điểm ý nghĩa từ ngôn ngữ khác khơng giống nhau, chí, ngơn ngữ khơng giống Có từ mang chức định danh, có từ khơng mang chức định danh (các thán từ, trợ từ ); Có từ biểu thị khái niệm, có từ dấu hiệu cảm xúc (thán từ); Có từ liên hệ với vật, tượng thực tế ( thực từ); Có từ biểu thị quan hệ ngơn ngữ mà thơi (các hư từ); Có từ có kết cấu nội (từ ghép); Có từ khơng có kết cấu nội ( từ đơn); Có từ tồn nhiều dạng thức khác (từ ngôn ngữ biến hình), có từ tồn dạng thức ngữ pháp (từ ngôn ngữ không biến hình ) Để có sở nghiên cứu từ, có tính chấp nhận lí giải, ta dựa vào định nghĩa sau: Từ đơn vị nhỏ ngơn ngữ, có tính thống hình thức độc lập ý nghĩa Định nghĩa thể cách nhìn từ với tư cách đơn vị hệ thống từ vựng – ngữ nghĩa, không mâu thuẫn với định nghĩa từ với tư cách đơn vị ngữ pháp Chỉ có điều xuất phát từ góc nhìn khác nhau, từ định nghĩa theo cách khác Định nghĩa từ nói thể hai thuộc tính đơn vị phân biệt với đơn vị bậc nó: tính hồn chỉnh khả tách biệt từ Một mặt tính hồn chỉnh ý nghĩa khả tách biệt từ lời nói, tức khả tách biệt khỏi từ bên cạnh, sở để phân biệt từ 50 phận tạo thành từ ( thành tố từ ghép, thán từ, phụ từ ) phân biệt với tổ hợp vốn từ tạo thành - cụm từ Mặt khác, tính hồn chỉnh tính tách biệt ý nghĩa từ làm sở cho tính hồn chỉnh tính tách biệt hình thức từ Do vậy, định nghĩa xác định từ, người ta phải bổ sung thêm đặc trưng hình thức: đặc trưng ngữ âm (vị trí trọng âm …) đặc trưng ngữ pháp (khả biến đổi hình thái, khả kết hợp ) Những đặc trưng hình thức nêu lại không giống ngôn ngữ khác chí khác nội ngôn ngữ Chẳng hạn, phạm trù từ vựng – ngữ pháp thực từ hư từ hư từ độc lập thực từ mặt ngữ âm mặt ý nghĩa, tiếng Nga thực từ có trọng âm, giới từ đơn tiết khơng có trọng âm Trong tiếng Việt, hư từ không dùng độc lập kèm theo từ thực 2.2 Cấu tạo từ 2.2.1 Hình vị Từ cấu tạo nhờ hình vị Nói cách khác, từ tạo nhờ hình vị kết hợp với theo nguyên tắc định Ví dụ: - Từ tiếng Việt: - nhà, phố, làng, (từ có hình vị); - anh dũng, hy sinh, chiến đấu, đẹp đẽ (từ có hình vị); - hợp tác xã, hợp lý hóa, tăng xuất, hoa hồng trắng (từ có hình vị); - chủ nghĩa nhân đạo, xã hội chủ nghĩa, cách mạng văn hóa (từ có hình vị) - Từ tiếng Anh: Antipoison = anti + poison Vậy, hình vị đơn vị ngơn ngữ nhỏ có nghĩa có giá trị (chức năng) mặt ngữ pháp Quan niệm xuất phát từ truyền thống ngôn ngữ học châu Âu vốn mạnh hình thái học, dựa hàng loạt ngơn ngữ biến hình Chẳng hạn, dạng thức played tiếng Anh người ta thấy play –ed Hình vị thứ gọi tên, 51 khái niệm hành động, cịn hình vị thứ hai biểu thị thời hành động đặt mối quan hệ với từ khác câu mà played xuất 2.2.2 Phân loại hình vị 2.2.2.1 Hình vị tự do: hình vị mà tự xuất với tư cách từ độc lập Ví dụ: house, man, black, sleep, waik… tiếng Anh, nhà, người, đẹp, tốt, đi, làm… tiếng Việt 2.2.2.2 Hình vị hạn chế: hình vị xuất tư kèm, phụ thuộc vào hình vị khác Ví dụ: -ing, -ed, -s, …của tiếng Anh Trong nội hình vị hạn chế chia ra: hình vị biến tố hình vị phát sinh - Hình vị biến tố (biến đổi dạng thức) hình vị làm biến đổi dạng thức từ để biểu thị quan hệ từ với từ khác câu Ví dụ: played, worked, singing…trong tiếng Anh - Hình vị phát sinh hình vị làm biến đổi từ có cho từ Ví dụ: kind – kindness, merry – meryyly, (to) work – worker…của tiếng Anh 2.2.3 Phương thức cấu tạo từ 2.2.3.1 Dùng hình vị tạo thành từ Phương thức thực chất cấp cho hình vị tư cách đầy đủ từ, thế, khơng có khác ta gọi phương thức hóa hình vị Ví dụ: nhà, người, đẹp, ngon, viết, ngủ…của tiếng Việt; in, on,of, with, and… tiếng Anh 2.2.3.2 Tổ hợp hai hay nhiều hình vị để tạo từ a Phương thức phụ gia - Thêm tiền tố vào gốc từ từ có sẵn Ví dụ: Tiền tố anti-, im-, un-… tiếng Anh: foreign – antiforeign, possible – impossible - Thêm hậu tố: Ví dụ: -er, -ness, -less, -li, -ity… tiếng Anh: player, kindness, homeless… 52 - Thêm trung tố: Ví dụ: -n tiếng Khmer : kout (thắt, buộc) – khnout (cái nút); trung tố -el, em tiếng Indonesia : gembung (căng, phồng lên) – gelembung (mụn nước, bóng bóng)… b Phương thức ghép yếu tố (hình vị) gốc từ Phương thức gọi phương thức hợp thành Ví dụ: homeland, newspaper, inkpot…trong tiếng anh; đường sắt, cá vàng, sân bay… tiếng Việt c Phương thức láy Thực chất phương thức lặp lại toàn phần từ, hình vị ban đầu số lần theo quy tắc cho phép từ Ví dụ: - co ro, lung túng, giỏi giang, vành vạnh… tiếng Việt; - thmây thây, thlay thla, srâu sro… tiếng Khme 2.3 Từ tố - biến thể từ Từ, với tư cách đơn vị ngơn ngữ có sẵn, đơn vị trừu tượng Nó khái quát hóa biểu (dạng) thực tế cách dùng từ hồn cảnh định Những biểu (dạng) cụ thể từ gọi biến thể - từ tố Người ta phân biệt kiểu biến thể sau đây: 2.3.1 Biến thể hình thái học Là hình thái ngữ pháp khác từ hay gọi từ hình Tiếng Pháp Tiếng Anh “ăn” “Trẻ con” (je) mange boy (số ít) (Tu) manges boys ( số nhiều) (il) mange boy’s (sở hữu cách, số ít) (nous) mangeons boys’ (sở hữu cách, số nhiều) 53 2.3.2 Biến thể ngữ âm-hình thái học Là biến dạng từ mặt ngữ âm cấu tạo từ khơng phải hình thái ngữ pháp Ý nghĩa từ vựng không thay đổi Tiếng Việt Tiếng Nga Trăng - giăng (con cáo) Trời – chời – giời (không) Nhịp – dịp (đồng) Xe lửa – xe hỏa * Nhờ có giăng tơi đõ tốn xu dầu * Giăng liềm vàng đống Giăng toả mộng xuống trần gian Giăng tuôn suối mát để hồn khát khao ngụp lặn … 2.3.3 Biến từ vựng – ngữ nghĩa Là thực hóa khác từ thực tế Một từ có nhiều ý nghĩa khác Mỗi lần sử dụng, ý nghĩa thực hóa Chẳng hạn, từ “chết” tiếng Việt có ý nghĩa khác trường hợp sử dụng như: - Bà chết từ tháng trước - Làm chết dân - Xe chết máy - Ơ tơ chết đường - Xi măng chết … Hệ thống ý nghĩa từ 3.1 Nghĩa từ Như trình bày phần “định nghĩa từ”, tức đối tượng phức tạp nên nghĩa từ tượng khơng đơn giản Đã có nhiều quan niệm khác nghĩa từ như: nghĩa từ vật, nghĩa từ khái niệm, nghĩa từ hình ảnh, âm thanh… Nhưng tất khơng nhận thấy tính chất phức tạp nghĩa từ 54 Quả thực, từ có quan hệ đa dạng với tượng khác tạo thành yếu tố liên quan Nói đến từ, thơng thường người ta xác định có ba yếu tố liên quan: từ ngữ âm, ý niệm đối tượng Ba yếu tố nằm mối liên hệ tạo thành ba đỉnh tam giác - ta gọi tam giác nghĩa Từ ngữ âm Ví dụ [Cây] Gọi tên Đối tượng Phản ánh Ý niệm Phản ánh Quan hệ từ ngữ âm với đối tượng ( gọi sở chỉ) quan hệ gọi tên, quan hệ từ ngữ âm ý niệm (còn gọi sở biểu) quan hệ biểu hiện, quan hệ đối tượng (cái sở biểu) ý niệm ( sở chỉ) quan hệ hệ phản ánh Cái sở gồm đối tượng ngồi ngơn ngữ đối tượng ngơn ngữ Đối tượng ngồi ngơn ngữ bao gồm vật, tượng, thuộc tính, hành động tính chất đối tượng Đối tượng ngơn ngữ bao gồm đơn vị như: từ, cụm từ, âm vị, âm tiết quan hệ biểu thị liên từ, giới từ, đại từ Cái sở biểu phản ánh đối tượng nhận thức người Các yếu tố mối quan hệ yếu tố từ tạo thành thành tố nghĩa sau: 3.1.1 Nghĩa sở Là quan hệ từ ngữ âm với sở (đối tượng ) Cái sở mà từ biểu thị khơng vật, mà cịn q trình, tính chất tượng thực tế 3.1.2 Nghĩa sở biểu Là quan hệ từ ngữ âm với sở biểu (ý niệm) Cái sở biểu sở từ có quan hệ chặt chẽ với Mỗi sở biểu ứng với nhiều sở khác nhau, có quan hệ với lớp hạng đối tượng thực tế 55 Ngược lại, sở thuộc sở biểu khác nhau, vì, vật, tuỳ theo đặc trưng mình, tham gia vào số lớp hạng khác nhau, đan chéo lẫn 3.1.3 Nghĩa sở dụng Là quan hệ từ với người sử dụng (người nói, người nghe ) sử dụng từ, họ bộc lộ thái độ, cảm xúc với từ ngữ qua đến sở sở biểu từ ngữ 3.1.4 Nghĩa kết cấu Là quan hệ từ với từ khác hệ thống Chính mối quan hệ từ hệ thống tác động qua lại tạo nên giá trị riêng biệt cho từ Quan hệ từ với từ khác thể hai trục: trục lựa chọn ( trục liên tưởng) trục ngữ đoạn ( trục kết hợp) Quan hệ từ trục lựa chọn gọi nghĩa khu biệt hay giá trị Quan hệ từ với từ khác trục kết hợp gọi nghĩa cú pháp hay ngữ trị Nghĩa cú pháp từ khả kết hợp từ vựng khả kết hợp cú pháp từ 3.2 Sự biến đổi ý nghĩa từ 3.2.1 Mở rộng ý nghĩa Là trình phát triển từ riêng đến chung, từ cụ thể đến trừu tượng, nghĩa sở khơng thay đổi Chẳng hạn, từ " đẹp" tiếng Việt ban đầu dùng đánh giá mặt hình thức, mở rộng phạm vi tinh thần, tình cảm, quan hệ: đẹp lòng, đẹp nết, đẹp lời 3.2.2 Thu hẹp ý nghĩa Là trình phát triển nghĩa từ chung đến riêng, từ trừu tượng đến cụ thể Chẳng hạn, tiếng Việt, "nước " từ chất lỏng nói chung, chất lỏng uống cuối hợp chất hydrô ôxy Các tượng mở rộng nghĩa thu hẹp nghĩa có xảy từ Chẳng hạn, từ " mùi" tiếng Viết có mở rộng ý nghĩa để biểu thị cảm giác nói chung " mùi chua, mùi đời, mùi mẫn , thu hẹp nghĩa từ mùi hôi cụ thể “Miếng thịt có mùi rồi” 56 3.2.3 Chuyển nghĩa Là trình chuyển đổi tên gọi từ vật tượng sang vật tượng dựa mối quan hệ tương đồng tương cận hai vật tượng Chuyển nghĩa thực thao tác ẩn dụ hoán dụ 3.2.3.1 Ẩn dụ: chuyển đổi tên gọi dựa vào giống (quan hệ tương đồng) vật, tượng Chẳng hạn, tiếng Việt mũi người, vật chuyển thành mũi thuyền, mũi kim …, nắm tay chuyển thành nắm tình hình, nắm ngoại ngữ Cơ sở để chuyển nghĩa ẩn dụ giống màu sắc, chức năng, thuộc tính cụ thể hai vật, tượng 3.2.3.2 Hoán dụ: chuyển đổi tên gọi dựa sở mối quan hệ logic (quan hệ tương cận) vật tượng Chẳng hạn, tiếng Việt bát chuyển sang bát cơm, chai thủy tinh chuyển thành chai rượu… Cơ sở để chuyển nghĩa hoán dụ mối quan hệ logic vật, tượng như: quan hệ phận toàn thể, quan hệ không gian địa điểm người sống đó: quan hệ địa điểm nơi sản xuất sản phẩm sản xuất đó… 3.3 Nghĩa vị nghĩa tố 3.3.1 Nghĩa vị Là nghĩa khác từ hay nói cách khác, ý nghĩa từ gọi nghĩa vị.Từ đơn nghĩa có nghĩa vị, từ đa nghĩa có nhiều nghĩa vị Chẳng hạn, từ “ăn” tiếng Việt có nghĩa vị như: - Cho thức ăn vào miệng nhai nuốt: ăn cơm, ăn thịt… - Tiêu tốn nguyên liệu: xe ăn xăng, tàu ăn than… - Hài hòa, hòa hợp: ăn ảnh … - Lấn chiếm: cỏ ăn lan… 3.3.2 Nghĩa tố Là nét nghĩa nhỏ phân tích từ nghĩa vị Nghĩa tố phận nhỏ thông báo đơn vị ngôn ngữ Nghĩa đơn vị 57 ngôn ngữ chứa đựng vài nghĩa tố Chẳng hạn, nghĩa tố từ cha, me, vợ, chồng tiếng Việt Cha : đàn ơng - có - quan hệ với Mẹ - đàn bà - có - quan hệ với Vợ - phụ nữ - kết hôn - quan hệ với chồng Chồng - đàn ông - kết hôn - quan hệ với vợ 3.4 Kết cấu nghĩa từ 3.4.1 Từ đa nghĩa Là từ có nhiều nghĩa vị khác Nói cách khác, từ đa nghĩa từ có hình thức ngữ âm biểu nhiều ý nghĩa khác có liên quan với Chẳng hạn, từ đầu tiếng Việt: Phần thể người hay phần trước động vật Trí tuệ, ý chí: đầu óc, đầu não, cứng đầu Vị trí hết : đầu van, đầu súng Vị trí trước hết: đầu tàu … Trong nghĩa từ đa nghĩa, có nghĩa bản, nghĩa khác nghĩa phát sinh Các nghĩa phái sinh liên hệ trực tiếp gián tiếp với nghĩa làm thành hệ thống gọi hệ thống kết cấu ngữ nghĩa từ Kết cấu ngữ nghĩa từ ngôn ngữ khác không giống Cùng từ, ngôn ngữ có nhiều nghĩa vị ngơn ngữ khác lại nét nghĩa Mặt khác, kết cấu nghĩa từ khơng phải bất biến mà biến đổi, phát triển thông qua qui luật mở rộng, thu hẹp chuyển nghĩa Trong nghĩa từ nhiều nghĩa dựa vào tính chất mối quan hệ nghĩa, người ta chia làm kiểu nghĩa như: nghĩa trực tiếp nghĩa gián tiếp ( mũi bò – mũi tàu), nghĩa thông thường nghĩa thuật ngữ (nước: chất lỏng có ích cho sống nước: hợp chất ơxy hydrơ), nghĩa đen nghĩa bóng (ánh sáng: nguồn sáng phát từ vật thể cho ta thấy xung quanh ánh sáng: đời sống văn minh, thoát khỏi cảnh tối tăm, lạc hậu ), nghĩa nghĩa phụ, nghĩa gốc nghĩa phát sinh 58 2.3.2.3 Phạm trù cách: thể thống ý nghĩa ngữ pháp cách (chủ cách, sinh cách, đối cách, sở hữu cách…) dạng biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Cách phạm trù ngữ pháp danh từ, thể phụ tố phụ tố kết hợp với phương tiện ngữ pháp khác hư từ, trật tự từ, trọng âm… Chẳng hạn, “cách” thể phụ tố “-a, - , -e” từ tiếng Nga: (cách 1, cách 2, cách 3) “Cách” thể phụ tố kết hợp với hư từ trọng âm Danh từ tiếng Việt, tiếng Hán… khơng có phạm trụ cách 2.3.2.4 Phạm trù ngôi: thể thống ý nghĩa ngữ pháp (ngôi thứ nhât, thứ hai, thứ ba) dạng thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Ngôi phạm trù ngữ pháp, động từ, biểu thị vai giao tiếp chủ thể hành động Trong ngơn ngữ có phạm trù tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, động từ thể phụ tố, trợ động từ kết hợp hai Tiếng Anh thể bắng trợ động từ: I shall speak ( tơi nói) You will speak (anh nói) He will speak (anh nói) Thể kết hợp phụ tố trợ động từ tiếng Pháp J’ai parlé (tơi nói) Tu as parlé (anh nói) Il a parlé (anh nói) Động từ tiếng Việt khơng có phạm trù ngồi dù biểu thị hành đọng vai giao tiếp nào, chúng giữ nguyên hình thức ngữ âm 2.3.2.5 Phạm trù thời: thể thống dạng ý nghĩa ngữ pháp thời (quá khứ, tương lai) dạng thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Thời phạm trù ngữ pháp động từ biểu thị quan hệ hành động với thịi điểm phát ngơn Các ý nghĩa ngữ pháp phận phạm trù thời thường có ba loại: - Thời khứ: biểu thị hành động diễn trước thời điểm phát ngôn Chẳng hạn, (tôi đọc sách này), 72 - Thời tại: biểu thị hành động diễn thời điểm phát ngôn ( đọc sách này) - Thời tương lai: biểu thị hành động diễn sau thời điểm phát ngôn ( đọc sách này) Có ngơn ngữ cịn phân biệt thời cách chi tiết phân biệt khứ xa khứ gần, tương lại gần tương lai xa Tiếng Việt có hư từ diễn đạt ý nghĩa thời gian, khơng có dạng thức động từ diến đạt ý nghĩa phạm trù thời - (từng, vừa, mới, dang, sẽ, sắp) họp Có dùng hư từ biểu thị ý nghĩa thời gian Chẳng hạn, - Anh đọc ? (thời tại) - Hôm qua, gặp cậu (thời khứ) - Cuối tháng này, Nga (thời tương lai) 2.3.2.6 Phạm trù dạng: thể thống ý nghĩa ngữ pháp dạng (ý nghĩa chủ động, ý nghĩa bị động) dang thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Trong ngơn ngữ có phạm trù dạng, chủ yếu có hai ý nghĩa phận: - Dạng chủ động dạng thức động từ biểu thị hành động mà động từ diễn tả vật nêu chủ ngữ thực hướng vào vật nêu bổ ngữ Chẳng hạn, dạng chủ động động từ tiếng Pháp: Le loup mange l’agneau (sói ăn thịt cừu non) - Đạng bị động dạng thức động từ biểu thị hành động hướng vào đối tượng vật nêu chủ ngữ, chủ thể hành động đối tượng nêu bổ ngữ Chẳng hạn, dạng bị động động từ tiếng Pháp: L’agneau ét mange par le loup (cừu non bị sói ăn thịt) Trong tiếng Việt, để diễn đạt ý nghĩa bị động, người ta sử dụng yếu tố ( hư tù) bị vào trước động từ 2.4 Phạm trù từ vựng – ngữ pháp 2.4.1 Khái niệm phạm trù từ vựng – ngữ pháp Phạm trù từ vựng - ngữ pháp tập hợp từ xác định dựa vào sở ý nghĩa khái quát đặc điểm hoạt động ngữ pháp chúng 73 - Về ý nghĩa khái quát từ, biết, tập hợp từ có ý nghĩa “sự vật” ý nghĩa “hành động”, ý nghĩa “tính chất”, ý nghĩa “số lượng”… Dựa vào người ta phân chia, trước hết, thành hai mảng lớn: thực từ hư từ Trong thực tế, người ta lại chia nhỏ thành danh từ, động từ, tính từ… Trong hư từ, người ta lại chia nhỏ thành liên từ, trợ từ, giới từ … Trong từ loại lại tiếp tục chia nhỏ thành nhóm vào ý nghĩa ngữ pháp (ý nghĩa khái quát) - Về đặc điểm hoạt động ngữ pháp từ, chia làm hai nhóm: - Nhóm đặc điểm hình thái Đặc điểm dựa vào cấu tạo khả biến đổi dạng thức từ Chẳng hạn, danh từ, động từ tiếng Nga kết thúc phụ tố khác biến đổi khác nhau: danh từ biến đổi theo giống, số, cách; động từ biến đổi theo ngôi, thời, thức, dạng… Đặc điểm quan trọng để phân loại từ ngơn ngữ biến tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức,… - Nhóm đặc điểm cú pháp học Đặc điểm dựa vào khả từ tham gia xây dựng kết cấu cú pháp Đây đặc điểm quan trọng để xác định phạm trù từ vựng- ngữ pháp ngôn ngữ khống biến tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Thái… Nếu ngơn ngữ biến hình (kiểu tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp), thực từ có khả biến hình, hư từ khơng thể ngơn ngữ khơng biến hình (kiểu tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Thái); thực từ từ có khả làm trung tâm, hư từ khơng có khả Như vậy, sở để thống tất dạng khác từ thành từ giống dạng thức ý nghĩa từ vựng Chẳng hạn tiếng Nga có dạng thức từ tất có ý nghĩa từ vựng chung “sách” Sự phân loại từ thành phạm trù thực từ, hư từ, danh từ, động từ … phân loại nửa từ vựng, nửa ngữ pháp, tạo thành phạm trù từ vựng, ngữ pháp 2.4.2 Một số phạm trù từ vựng ngữ pháp phổ biến 2.4.2.1 Thực từ a Danh từ: từ biểu thị vật (người, vật, vật liệu, phương tiện, tượng, khái niệm) Ví dụ: học sinh, gà, xuân, săc, cây, mây … tiếng Việt 74 Trong ngôn ngữ biến hình, nhận biết danh từ nhờ vào hình thức từ (phụ tố) khả biến dạng theo giống, số, cách … Trong ngôn ngữ không biến tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Khmer… nhận biết danh từ nhờ vào khả làm trung tâm cấu trúc - phụ khả kết hợp yếu tố xung quanh Chẳng hạn cụm danh từ tiếng Việt: Phần đầu Phần trung tâm Phần cuối -4 -3 -2 -1 Tất Cái Gà Mái đen mua hơm qua Danh từ cịn phân chia hai tiểu loại danh từ danh từ riêng Chức vụ cú pháp chủ yếu danh từ làm chủ ngữ câu b Động từ: từ biểu thị hành động, trạng thái vật Chẳng hạn, chạy, đi, gánh, đẩy… Tiếng Việt Trong ngơn ngữ biến hình, động từ nhận biết nhờ vào dạng thức từ (phụ tố đặc trưng) khả biến dạng theo ngôi, thời, thể… Trong ngơn ngữ khơng biến hình, động từ nhận biết nhờ vào khả làm trung tâm loại cấu trúc phụ khả kết hợp với từ xung quannh Chẳng hạn, cấu trúc cụm động từ tiếng Việt: Phần đầu cũng, vẫn, đều, cứ… từng, đã, vừa, … Phần trung tâm Phần cuối - Các bổ ngữ, thực từ - Các trạng ngữ thực từ không, chẳng, chưa… hay, năng, thường đọc - xong, rồi, đã… hãy, đừng, chớ… Chức vụ cú pháp chủ yếu động từ vị ngữ câu c Tính từ: từ biểu thị, tính chất, đặc điểm vật tốt, xấu, lớn, bé, xa, gần, thiếu, đủ… Trong ngôn ngữ biến hình (tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp…), tính từ có nhiều đặc điểm giống với danh từ phân biệt rõ với động từ Chúng không biến 75 đổi theo dạng thức động từ (ngôi, thời, thể…) mà biến đổi theo dạng thức ngữ pháp danh từ (giống, số, cách….) Trong ngôn ngữ không biến hình (tiếng Việt, Thái, Hán…), tính từ lại có nhiều nét gần gũi với động từ đối lập với danh từ Chúng làm vị ngữ động từ làm trung tâm cấu trúc - phụ mà yếu tố phụ phần lớn giống với cấu trúc có động từ trung tâm d Số từ: từ biểu thị số lượng thứ tự vật Trong ngôn ngữ biến hình, số từ số lượng có cấu tạo khác với số từ thứ tự Chẳng hạn, (ba) (thứ ba) (tám) thứ tám tiếng Ngal trois (ba) troisieme (thứ ba), quatre (bốn) quatrieme (thứ tư) tiếng Pháp… Trong ngôn ngữ khơng biến tiếng Việt, tiếng Hán…, để biểu thị ý nghĩa thứ tự, người ta thêm vào trước số từ số lượng hư từ Chẳng hạn, tam (ba) đệ tam (thứ ba), tứ (bốn) đệ tứ (thứ tư) tiếng Hán… Số từ có chức chuyên làm định ngữ cho danh từ e Đại từ: từ thay thực từ để trỏ vật, tượng, hành động, tính chất (nhỏ, này, ấy, đó, thế, vậy, tôi, ta, mày … tiếng Việt) Trong tiếng Việt, đại từ bao gồm nhiều tiểu loại: - Đại từ thay cho danh từ (còn gọi đại danh từ) như: tơi, ta, mày, ai, gì, tất cả, thất thảy… - Đại từ thay cho động từ tính từ như: , vậy, nào, sao, - Đại từ thay cho số từ như: nhiêu, bao nhiêu… - Đại từ thay cho nhiều từ loại câu như: đây, đấy, đó, ấy,… 2.4.2.2 Hư từ Hư từ từ không biểu đạt ý nghĩa ngữ pháp, khơng làm thành phần cụm từ khơng có khả làm thành phát ngơn (trong ngơn ngữ biến hình, hư từ khơng có cấu tạo cấu tố phụ tố khơng có khả biến đổi hình thái) Mỗi ngơn ngữ có hệ thống hư từ riêng Tiếng Việt có loại hư từ như: phó từ (những, …; con, cái, chiếc; …; hãy, đừng; chớ; rất, hơi, 76 lắm…), phó từ số (độ, chừng, khoảng…), kết từ (và, với, …; của, bằng, về, do) trợ từ (ngay, cả, chính…, à, ừ, … ) 2.4.2.3 Thán từ: từ biểu thị cảm xúc, quan hệ ngữ pháp với thành tố xung quanh, có khả độc lập tạo thành phát ngơn Trong ngơn ngữ biến hình, thán từ khơng có cấu tạo cấu tố phụ tố, khơng có khả biến đổi hình thái .Tiếng Việt có thán từ như: ô, eo, ơi, ái, …, trời ơi, cho ôi, mẹ ơi… 2.5 Quan hệ ngữ pháp 2.5.1 Khái niệm quan hệ ngữ pháp Như biết, đơn vị hệ thống cấu trúc ngôn ngữ không tồn đơn lẻ, rời rạc mà nằm mối quan hệ liên hệ ngang dọc, ràng buộc lẫn Trong mối quan hệ theo trục hình tuyến (trục ngang), đơn vị có quan hệ với đơn vị khác loại chuỗi lời nói Chẳng hạn, quan hệ từ câu tiếng Việt “Những bàn ghế đẹp” Do từ nằm mối quan hệ định nên giá trị (chức năng) chúng câu xác định, Từ “bàn ghế” có quan hệ với từ “những, bộ, này” tạo thành tổ hợp “những bàn ghế này” theo tính chất “bàn ghế” trung tâm, yếu tố tổ hợp Từ “đẹp” quan hệ với từ “rất” tạo thành tổ hợp “rất đẹp” theo tính chất từ “đẹp” trung tâm Hai yếu tố “bàn” “ghế” quan hệ với tạo thành tổ hợp “bàn ghế” theo tính chất hai có vai trị giữ chức vụ cú pháp câu Đến lượt hai từ “bàn ghế” đẹp quan hệ với theo tính chất khác tạo thành tổ hợp “bàn ghế đẹp” Ở tổ hợp này, hai thành tố phụ thuộc lẫn nhau, thành tố giữ chức vụ cú pháp câu (nói cách khác, tổ hợp nòng cốt câu) Tất mối quan hệ từ câu nêu gọi quan hệ ngữ pháp Như vậy, quan hệ ngữ pháp quan hệ tuyến từ câu 2.5.2 Các kiểu quan hệ ngữ pháp 2.5.2.1 Quan hệ đẳng lập: quan hệ thành tố có tính chất độc lập, khơng phụ thuộc vào nhau, thành tố có chức vụ cú pháp kết cấu lớn 77 Chẳng hạn, “anh em thông minh chăm chỉ” Trong kết cấu “anh” “em” có quan hệ đẳng lập, giữ chức vụ chủ ngữ câu Quan hệ đẳng lập tách thành kiểu nhỏ như: - Quan hệ liên hợp, có liên từ và, cùng, với … anh em - Quan hệ lựa chọn, có liên từ hay, hoặc… anh em - Quan hệ giải thích, có hệ từ không Bạn Hương, lớn trưởng, lớp tơi… 2.5.2.2 Quan hệ phụ: quan hệ thành tố tổ hợp, phụ thuộc chiều thành tố thành tố phụ, chức vụ cú pháp tổ hợp chức vụ cú pháp thành tố quy định Chẳng hạn, đọc sách, đọc thành tố sách thành tố phụ 2.5.2.3 Quan hệ chủ - vị: quan hệ hai thành tố phụ thuộc vào nhau, hai giữ chức vụ cú pháp câu: chủ ngữ vị ngữ Chẳng hạn, rơi, sinh viên,… 2.5.2.4 Miêu tả quan hệ ngữ pháp sơ đồ Để miêu tả quan hệ ngữ pháp câu người ta sử dụng móc vng sau: A B A B Móc vng khơng có mũi tên biểu thị quan hệ đẳng lập Móc vng có mũi tên đầu biểu thị quan hệ phụ, mũi tên hướng thành tố Móc vng có mũi tên hai đầu biểu thị quan hệ chủ vị Chẳng hạn câu tiếng việt tất sinh viên khoa Ngữ Văn khoa Lịch Sử để ngồi năm dãy ghế đầu Bước 1: Tất sinh viên khoa Ngữ Văn khoa Lịch Sử/đều ngồi năm dãy ghế ghế đầu 78 Bước 2: Tất sinh viên/ khoa Ngữ Văn khoa Lịch Sử - ngồi / năm dãy ghế đầu Cứ ta tách dần bước cuối (đến từ) Ta dùng kí hiệu móc vng nối phận chia lại với theo nguyên tắc: nối phận nhỏ với trước, nối phận lớn sau: Tất sinh viên khoa Văn khoa Sử ngồi năm dãy ghế đầu Bước Bước Bước Bước Bước Mỗi câu chứa nhiều từ nhiều mối quan hệ ngữ pháp 2.6 Đơn vị ngữ pháp 2.6.1 Khái niệm đơn vị ngữ pháp Như phân tích mục 2.5 (quan hệ ngữ pháp), chuỗi lời nói, yếu tố luôn nằm mối quan hệ qua lại lẫn - quan hệ ngữ pháp Các yếu tố dù lớn hay nhỏ có ý nghĩa (ý nghĩa từ vựng ý nghĩa ngữ pháp) Các đơn vị: câu, cụm từ, từ, hình vị, gọi đơn vị ngữ pháp Trong cấu tiếng Anh nêu (e) s có âm đơn vị ngữ pháp, hình vị biểu thị nghĩa số Trong âm tiết ma, ga, ta, zin… không phả đơn vị ngữa pháp chúng chẳng biểu thị ý nghĩa (kể ý nghĩa từ vựng lẫn ý nghĩa ngữ pháp) Do đó, đơn vị ngữ pháp hiểu yếu tố ngôn ngữ biểu thị ý nghĩa định nằm loại quan hệ ngữ pháp định, bao gồm hình vị, từ, cụm từ, câu 2.6.2 Các loại đơn vị ngữ pháp 2.6.2.1 Hình vị : Xem chương 2.6.2.2 Từ: Xem chương 2.6.2.3 Cụm từ 79 Cụm từ đơn vị ngữ pháp gồm hai thực từ trở lên có quan hệ ngữ pháp với làm thành thành tố cú pháp Ví dụ: tơi đọc tiểu thuyết, thơ trữ tình, thơng minh,… Dựa vào mức độ cố định cụm từ, người ta chia hai loại: cụm từ cố định cụm từ tự Ví dụ: - Cụm từ cố định: mặt trái xoan, đẹp tiên, nói tóm lại… - Cụm từ tự do: đọc tiểu thuyết, thơ trữ tình, thơng minh chăm chỉ,… Dựa vào đặc điểm cấu tạo, người ta chia thành cụm từ đơn cụm từ phức Ví dụ: - Cụm từ đơn: thơ trữ tình, truyện thần thoại,… - Cụm từ phức: đọc thơ trữ tình, đọc truyện thần thoại,… Dựa vào kiểu quan hệ ngữ pháp, người ta chia thành cụm từ đẳng lập, cụm từ phụ, cụm từ chủ vị Ví dụ: Câu tiếng Việt: Cuốn sách nằm bàn đẹp hay - Cụm từ đẳng lập: đẹp hay; - Cụm từ phụ: nằm bàn; - Cụm từ chủ vị: sách nằm bàn 2.6.2.4 Câu Câu đơn vị ngữ pháp nhỏ có khả thơng báo việc, ý kiến hay tình cảm, cảm xúc định Câu đơn vị bậc ngôn ngữ, tức đơn vị trừu tượng, nhận thức thơng qua biến thể - phát ngôn Cái mà lĩnh hội trực tiếp giác quan (nghe – nhìn) phát ngơn, cịn mà ta nhận thức câu Dựa vào cấu trúc ngữ pháp, người ta chia loại câu: Câu đặc biệt, câu đơn, câu phức, câu ghép Dựa vào mục đích giao tiếp, người ta chia loại câu: Câu tường thuật, câu nghi vấn, cảm thán, câu mệnh lệnh Dựa vào quan hệ nội dung với thực, ta phân loại chúng thành câu khẳng định câu phủ định Kết hợp với phân loại theo mục đích giao tiếp, 80 ta có kiểu câu: nghi vấn khẳng định, nghi vấn phủ định, mệnh lệnh khẳng định, mệnh lệnh phu định, cảm thán khẳng định, cảm thán phủ định, tường thuật khẳng định, tường thuật phủ định Câu hỏi hướng dẫn ôn tập chương Ý nghĩa ngữ pháp khác ý nghĩa từ vựng nào? Tại tiếng Việt ngôn ngữ phân tích tính? Sự khác phạm trù ngữ pháp ý nghĩa ngữ pháp gì? Nêu quan hệ phạm trù ngữ pháp phạm trù từ vựng ngữ pháp Thế quan hệ ngữ pháp? Miêu tả quan hệ ngữ pháp câu sau: “Chân núi vây quanh cánh đồng Điện Biên chìm mây mù đỉnh núi xanh thẵm màu” Thế đơn vị ngữ pháp? Sự khác đơn vị ngữ pháp: hình vị, từ, cụm từ câu? Hãy xác định đơn vị ngữ pháp có chuỗi lời nói sau: Bao rau diếp làm đình Gỗ lim làm ghém lấy ta Bao chạch đẻ đa Sáo đẻ nước ta lấy 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán (2001), Đại cương ngôn ngữ học, Tập 1, Tập 2, Nxb GD [2] Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiêu, Hoàng Trọng Phiến (2000), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, NxbGD, H [3] Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết (2002), Dẫn luận ngôn ngữ học, NxbGD, H [4] Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt - Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, Nxb GD, Tp Hồ Chí Minh [5] Lyons J (1996), Nhập mơn ngơn ngữ học lí thuyết , Nxb GD [6] Saussure F.de (2005), Giáo trình ngơn ngữ học đại cương (Cao Xn Hạo dịch), Nxb KHXH, H [7] Nguyễn Kim Thản (1984), Lược sử ngôn ngữ học, NxbĐHKHXH&NV, H [8] Xtepanov.Ju.X (1984), Những sở ngôn ngữ học đại cương, Nxb ĐH&THCN, H 82 MỤC LỤC Chương NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC 1 Tổng quan ngôn ngữ 1.1 Khái niệm ngôn ngữ .1 1.2 Mối quan hệ ngơn ngữ lời nói 1.3 Bản chất ngôn ngữ 1.3.1 Bản chất xã hội ngôn ngữ 1.3.2 Bản chất tín hiệu ngôn ngữ .12 1.4 Chức ngôn ngữ 16 1.4.1 Chức giao tiếp ngôn ngữ 16 1.4.2 Chức tư ngôn ngữ .17 1.4.3 Mối quan hệ ngôn ngữ tư 18 1.5 Tính hệ thống ngơn ngữ .19 1.5.1 Định nghĩa hệ thống hệ thống ngôn ngữ 19 5.2 Các loại đơn vị chủ yếu hệ thống kết cấu ngôn ngữ .20 Quan hệ hệ thống ngôn ngữ .20 1.6.1 Quan hệ liên tưởng 20 1.6.2 Quan hệ ngữ đoạn (quan hệ tuyến tính) 21 1.6.3 Quan hệ tôn ti 22 1.7 Nguồn gốc phát triển ngôn ngữ 22 1.7.1 Nhận xét chung .22 1.7.2 Những giả thuyết ngụồn gốc ngôn ngữ .23 1.7.3 Sự phát triển ngôn ngữ .25 1.8 Phân loại ngôn ngữ 30 1.8.1 Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc 30 1.8.2 Phân loại ngôn ngữ theo loại hình 33 Ngôn ngữ học 35 2.1 Ngơn ngữ học gì? 35 2.2 Nhiệm vụ ngôn ngữ học 35 83 2.3 Các môn ngôn ngữ học 36 Chương NGỮ ÂM HỌC 38 Ngữ âm học 38 Cơ sở ngữ âm 38 2.1 Cơ sở tự nhiên 38 2.1.1 Cơ sở vật lý (âm học) 38 2.2.2 Cơ sở sinh lý 38 2.2 Cơ sở xã hội ngữ âm 38 2.3 Các đơn vị âm – đơn vị ngữ âm đoạn tính 39 2.3.1 Âm tố .39 2.3.2 Âm vị .41 2.3.3 Âm tiết .42 2.4 Các đơn vị âm – đơn vị siêu đoạn tính .44 2.4.1 Thanh điệu .44 2.4.2 Trọng âm 45 2.4.3 Ngữ điệu 46 Chương TỪ VỰNG HỌC 48 Khái quát từ vựng học 48 1.1 Từ vựng gì? 48 1.2 Định nghĩa từ vựng học 48 1.3 Nhiệm vụ từ vựng học 48 Từ đơn vị từ vựng 49 2.1 Định nghĩa từ 49 2.2 Cấu tạo từ 50 2.2.1 Hình vị .50 2.2.2 Phân loại hình vị 51 2.2.3 Phương thức cấu tạo từ 51 2.3 Từ tố - biến thể từ 52 2.3.1 Biến thể hình thái học .52 2.3.2 Biến thể ngữ âm-hình thái học 53 84 2.3.3 Biến từ vựng – ngữ nghĩa 53 Hệ thống ý nghĩa từ 53 3.1 Nghĩa từ .53 3.1.1 Nghĩa sở 54 3.1.2 Nghĩa sở biểu 54 3.1.3 Nghĩa sở dụng 55 3.1.4 Nghĩa kết cấu 55 3.2 Sự biến đổi ý nghĩa từ 55 3.2.1 Mở rộng ý nghĩa 55 3.2.2 Thu hẹp ý nghĩa .55 3.2.3 Chuyển nghĩa 56 3.3 Nghĩa vị nghĩa tố 56 3.3.1 Nghĩa vị: 56 3.3.2 Nghĩa tố: 56 3.4 Kết cấu nghĩa từ 57 3.4.1 Từ đa nghĩa: 57 3.4.2 Từ đồng âm: 58 3.4.3 Từ đồng nghĩa: 58 3.4.4 Từ trái nghĩa: 60 Hệ thống từ vựng ngôn ngữ 60 4.1 Các lớp từ phạm vi sử dụng 60 4.1.1 Từ toàn dân: 60 4.1.2 Từ địa phương: 61 4.1.3 Từ lóng: 61 4.1.4 Từ nghề nghiệp: 62 4.1.5 Thuật ngữ khoa học: 62 4.2 Các lớp từ nguồn gốc 63 4.2.1 Từ ngữ: .63 4.2.2 Từ ngoại lai: 63 Chương NGỮ PHÁP HỌC 65 85 Ngữ pháp ngữ pháp học 65 1.1 Ngữ pháp 65 1.2 Ngữ pháp học .65 Một số khái niệm ngữ pháp học 65 2.1 Ý nghĩa ngữ pháp .65 2.1.1 Khái niệm ý nghĩa ngữ pháp 65 2.1.2 Phân loại ý nghĩa ngữ pháp .66 2.2 Phương thức ngữ pháp .66 2.2.1 Khái niệm phương thức ngữ pháp 66 2.2.2 Một số phương thức ngữ pháp phổ biến 67 2.3 Phạm trù ngữ pháp .69 2.3.1 Khái niệm phạm trù ngữ pháp 69 2.3.2 Một số phạm trù ngữ pháp phổ biến .70 2.4 Phạm trù từ vựng – ngữ pháp .72 2.4.1 Khái niệm phạm trù từ vựng – ngữ pháp 72 2.4.2 Một số phạm trù từ vựng ngữ pháp phổ biến 73 2.5 Quan hệ ngữ pháp 76 2.5.1 Khái niệm quan hệ ngữ pháp 76 2.5.2 Các kiểu quan hệ ngữ pháp .76 2.6 Đơn vị ngữ pháp 78 2.6.1 Khái niệm đơn vị ngữ pháp .78 2.6.2 Các loại đơn vị ngữ pháp 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 86 ... ngữ âm, từ vựng – ngữ nghĩa đơn vị ngôn ngữ 1 .2 Ngữ pháp học Bộ môn khoa học ngôn ngữ chuyên nghiên cứu ngữ pháp ngôn ngữ gọi ngữ pháp học Một số khái niệm ngữ pháp học 2. 1 Ý nghĩa ngữ pháp 2. 1.1... gốc phát triển ngôn ngữ 22 1.7.1 Nhận xét chung .22 1.7 .2 Những giả thuyết ngụồn gốc ngôn ngữ .23 1.7.3 Sự phát triển ngôn ngữ .25 1.8 Phân loại ngôn ngữ ... cách (-e, -y, -a, –auu) Cũng cần lưu ý rằng, dang thức diễu đạt ý nghĩa ngữ pháp đối lập phạm trù ngữ pháp 70 2. 3 .2 Một số phạm trù ngữ pháp phổ biến 2. 3 .2. 1 Phạm trù số: thể thống ý nghĩa ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng,

Hình ảnh liên quan

Trong các ngôn ngữ biến hình, sự nhận biết danh từ nhờ vào hình thức từ (phụ tố) và khả năng biến dạng theo giống, số, cách … - Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

rong.

các ngôn ngữ biến hình, sự nhận biết danh từ nhờ vào hình thức từ (phụ tố) và khả năng biến dạng theo giống, số, cách … Xem tại trang 27 của tài liệu.
Các đơn vị: câu, cụm từ, từ, hình vị, được gọi là các đơn vị ngữ pháp. - Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

c.

đơn vị: câu, cụm từ, từ, hình vị, được gọi là các đơn vị ngữ pháp Xem tại trang 31 của tài liệu.