0

Quản lý chất lượng giáo dục mầm non tại trường mẫu giáo việt triều hữu nghị thành phố hà nội

123 34 0
  • Quản lý chất lượng giáo dục mầm non tại trường mẫu giáo việt   triều hữu nghị thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ QUỲNH ANH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG MẪU GIÁO VIỆT - TRIỀU HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ QUỲNH ANH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG MẪU GIÁO VIỆT – TRIỀU HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê Hà Nội - 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện đề tài luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn giúp đỡ nhiệt tình Ban giám hiệu, giáo viên nhân viên công tác trường Mẫu giáo ViệtTriều Hữu nghị thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình khảo sát khảo nghiệm để thực luận văn Với lịng biết ơn sâu sắc tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Thầy giáo hướng dẫn PSG.TS Nguyễn Vă Lê tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị cho kiến thức quý giá năm học thạc sĩ Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy cô Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ dành thời gian đọc góp ý cho luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến tất bạn bè đồng nghiệp người thân động viên, giúp đỡ tơi có luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả Đỗ Quỳnh Anh i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo CL Chất lượng CLGD Chất lượng giáo dục CSGD Chăm sóc giáo dục CSVC Cơ sở vật chất CBGVNV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CBQL Cán quản lý GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non MN Mầm non QL Quản lý QLCLGD Quản lý chất lượng giáo dục QLGD Quản lý giáo dục UBND Ủy ban nhân dân XHH Xã hội hóa ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ………………………………………………………………………i Danh mục chữ viết tắt …………………………………………… ii Mục lục .……………………………………………………………………… iii Danh mục bảng ……………………………………………………… vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý chất lượng giáo dục mầm non 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.2 Chất lượng, chất lượng giáo dục sở giáo dục 13 1.2.3 Quản lý chất lượng giáo dục 14 1.3 Trường mầm non hệ thống giáo dục quốc dân 15 1.3.1 Vị trí, nhiệm vụ quyền hạn trường mầm non 15 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ hiệu trưởng trường mầm non 16 1.4 Quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non 18 1.4.1 Hiệu trưởng trường mầm non vấn đề quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non 18 1.4.2 Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD mầm non 19 1.4.3 Các nội dung quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non 21 1.4.4 Những đặc thù riêng quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non 23 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non 24 Kết luận Chương 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG MẪU GIÁO VIỆT-TRIỀU HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 28 2.1 Khái quát trường mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị 28 2.2 Khái quát trình khảo sát 29 2.2.1 Mục đích khảo sát 29 iii 2.2.3 Phương pháp khảo sát 29 2.3 Thực trạng chất lượng giáo dục trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị thành phố Hà Nội từ 2009 đến 30 2.3.1 Chất lượng đội ngũ cán giáo viên nhân viên 30 2.3.2 Kết chăm sóc, giáo dục trẻ 40 2.3.3 Chất lượng sở vật chất trang thiết bị 37 44 2.3.4 Quan hệ nhà trường với gia đình xã hội 48 2.3.5 Đánh giá chung 51 2.4 Thực trạng quản lý trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội 50 2.4.1 Công tác kế hoạch 50 2.4.2 Công tác tổ chức 51 2.4.3 Công tác đạo 52 2.4.4 Công tác kiểm tra, đánh giá 53 2.4.5 Đánh giá chung 53 Kết luận Chương 55 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TRƢỜNG MẪU GIÁO VIỆT-TRIỀU HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56 3.1 Đính hướng nguyên tắc xây dựng biện pháp 56 3.1.1 Định hướng xây dựng biện pháp 56 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 57 3.2 Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục trường Mẫu giáo ViệtTriều hữu nghị Hà Nội 59 3.2.1 Biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ CBGVNV 59 3.2.2 Biện pháp đổi quản lý thực chương trình giáo dục trẻ .65 3.2.3 Biện pháp đầu tư, quản lý sở vật chất 69 3.2.4 Biện pháp ứng dụng thông tin vấn đề quản lý 72 3.3 Mối quan hệ biện pháp 75 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 76 3.4.1 Kết thăm dị ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp 76 Kết luận Chương 79 iv KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Biến động số lượng CBGVNV 30 Bảng 2.2 Tính định mức số trẻ /01 giáo viên 30 Bảng 2.3 Biến động trình độ đội ngũ CBGV 34 Bảng 2.4: Năng lực chuyên môn giáo viên mầm non 35 Bảng 2.5: Nguyên nhân khó khăn GVMN thường gặp 36 Bảng 2.6: Tuổi đời đội ngũ giáo viên mầm non 37 Bảng 2.7 Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ 41 Bảng 2.8 Thực trạng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 41 Bảng 2.9 Nguyên nhân thực trạng chăm sóc, giáo dục trẻ 41 Bảng 2.10 Qui mô lớp học 45 Bảng 2.11 Thực trạng Cơ sở vật chất nhà trường 45 Bảng 2.12 Nguyên nhân thực trạng Cơ sở vật chất nhà trường 46 Bảng 2.13 Thực trạng quan hệ nhà trường với gia đình xã hội 48 Bảng 2.14 Nguyên nhân thực trạng quan hệ nhà trường với GĐ - XH 48 Bảng 3.1 Kết thăm dị tính cần thiết biện pháp 77 Bảng 3.2 Kết thăm dị tính khả thi biện pháp 78 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài GDMN cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ trẻ em Trẻ tiếp cận với GDMN sớm, thúc đẩy trình học tập phát triển giai đoạn Chính kỹ mà trẻ tiếp thu qua Chương trình GDMN tảng vững cho việc học tập sau Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006-2015 nêu rõ: Nhà nước có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho GDMN; hỗ trợ CSVC, đào tạo đội ngũ nhà giáo; đồng thời đẩy mạnh XHH, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để tổ chức, cá nhân toàn XH tham gia phát triển GDMN Nhà nước ưu tiên đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế XH khó khăn; bước thực đổi nội dung, phương pháp GDMN, gắn với đổi giáo dục phổ thông chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục [10] Chiến lược Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2001-2010 rõ: Quản lí giáo dục khâu đột phá giải pháp lớn Quản lí giáo dục đào tạo phải có cách tiếp cận mới: cách tiếp cận đa dạng hóa kết hợp với phân hóa đơi với tiếp cận hệ thống cơng nghệ hóa q trình quản lí giáo dục, đa dạng hóa thống đại hóa Trong giai đoạn phát triển đất nước, giáo dục đào tạo có sứ mạng, nhiệm vụ phù hợp với đặc trưng giai đoạn đó, người cán quản lí thiết phải người đơn vị tin cậy quý trọng để tạo sức mạnh việc quản lí; tính hiệu việc thực nhiệm vụ; khơng khí đồng thuận tập thể; khả thích ứng nhạy bén đơn vị mơi trường xung quanh Để thực mục tiêu cần điều kiện, yếu tố như: xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp biện pháp giáo dục phù hợp cần có phương tiện trang thiết bị phục vụ trình chăm sóc- ni dạy trẻ…Một điều kiện tiên giúp giáo dục mầm non phát triển khâu quản lí Chất lượng quản lí trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực mục tiêu giáo dục nhà trường Trường mẫu giáo Việt Triều thành lập ngày tháng năm 1978 Theo định số 987/VX UBND TP Hà Nội trường thực hành sư phạm Trường Trung cấp sư phạm NT - MG Hà Nội Sở giáo dục đào tạo Hà Nội trực tiếp quản lý Trường giao nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cháu từ đến tuổi Từ 18/08/2008 đến trường có định thức chuyển trường mẫu giáo bán công Việt Triều hữu nghị thành trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị Trong nhiều năm liên tục trường công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc thành phố Hà Nội, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thành phố Hà Nội; Được Chính phủ tặng khen, Cờ thi đua, Bộ tặng cờ thi đua, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng - hạng nhì - hạng ba tặng thưởng nhiều cờ, khen, giấy khen Cấp ngành Trong giai đoạn nay, tr-êng träng ®iĨm chÊt l-ợng cao Thành phố Hà Nội, thực đề án tự đảm bảo tài chính, đồng thời năm học cuối đợc ngân sách TP hỗ trợ phần l-ơng cho CB,GV,NV (Theo định số 307/QĐUBND), nhà tr-ờng đ-ợc Sở GD triển khai dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhà trờng từ tháng 6/2011 nên nhà trường gặp nhiều khó khăn quản lý tài Năm học 2013 – 2014 với mong nuốn phát huy thành tích đạt được, ban giám hiệu tập thể nhà trường đặt tâm phấn đấu để đạt trường chuẩn quốc gia theo định số 36/2008/QĐ- BGDĐT Bộ trưởng giáo dục đào tạo ngày 16/7/2008 việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục, nhằm đạt mục tiêu đề ra, việc đề xuất đồng biện pháp khả thi nâng cao chất lượng giáo dục trường Việt – Triều Hữu Nghị đòi hỏi cấp thiết CBQL nhà trường Xuất phát từ lý chọn đề tài: “Quản lý chất lượng giáo dục mầm non trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội” góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ MN nói riêng nghiệp giáo dục tồn ngành nói chung thành phố Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV mầm non) Để giúp chúng tơi có đầy đủ sở, thực nghiên cứu quản lý chất lượng giáo dục mầm non cán quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nhà trường, xin Anh(Chị) cho biết ý kiến đánh giá số nội dung sau Hy vọng rằng, trả lời nhiệt tình, đầy đủ, xác Anh(Chị) giúp cho việc nghiên cứu có kết tốt A Sơ lược thân - Họ tên: - Năm sinh: - Nơi công tác nay: - Nhiệm vụ chức vụ đảm nhận nay: - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: B Anh(Chị) cho ý kiến nhận xét nội dung ghi bảng việc đánh dấu (x) vào ô cột mà đồng chí cho phù hợp Theo Anh(chị), lực chuyên môn GV mầm non trường Mẫu giáo Việt- Triều hữu nghị thành phố Hà Nội có mặt mạnh, mặt yếu gì, nguyên nhân ? 1.1 Thực trạng TT Năng lực chuyên môn Kỹ xây dựng kế hoạch chăm sóc GD Khả tổ chức hoạt động CSGD trẻ đạt Khả tạo môi trường cho trẻ đạt hiệu q Khả làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạ 88 Kỹ phối hợp nhịp nhàng chín Khả CSGD giúp trẻ phát triển cá Khả đối xử công trẻ Khả tạo mơi trường an tồn tâm lý Năng lực giao tiếp với phụ huynh Năng lực đánh giá trẻ, xác định kết GD 10 11 1.2 Các mặt khác: Nguyên nhân TT Các nguyên nhân Không đủ kiến thức chuyên môn Đã qua đào tạo SPMN chắp vá, thiếu hệ thống Thời gian, cường độ lao động căng thẳng Số trẻ mầm non /lớp đông so với quy định Diện tích lớp khơng đủ so với quy định Thiếu nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động Thiếu đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị Thiếu sách tham khảo Thiếu giám sát, kiểm tra ban giám hiệu 10 Ban giám hiệu chưa động viên kịp thời 11 Cơ chế sách chưa thoả đáng 12 Các nguyên nhân khác: Theo Anh(chị), CSVC thiết bị trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội có mặt mạnh, mặt yếu ? 89 2.1 Thực trạng TT Các biểu Quy mô trường lớp phù hợp với nhu cầu huy động trẻ Có đủ diện tích đất sử dụng theo quy đinh, cơng trình nhà trường xây dựng kiên cố hay bán kiên cố Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ hiên chơi cho trẻ đảm bảo yêu cầu Diện tích sân chơi quy hoạch thiết kế phù hợp Có phịng hoạt động chức cho trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non Có bếp ăn xây dựng theo quy trình vận hành chiều, đồ dùng nhà bếp đầy đủ, đảm bảo vệ sinh Có nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho CBGVNV đảm bảo yêu cầu thuận tiện cho sử dụng Có khối phịng hành quản trị đảm bảo yêu cầu Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN Bộ GDDT ban hành theo quy định sử dụng hiệu CSGD trẻ 10 Các mặt khác: 2.2 Nguyên nhân TT Các nguyên nhân Nhu cầu gửi học trường mầm non 90 tăng nhanh Nguồn tài đầu tư cho GDMN cịn hạn hẹp chưa có chế thỏa đáng Điều kiện kinh tế xã hội địa phương khó khăn Công tác XHH giáo dục chưa hiệu Năng lực tham mưu, tổ chức CBQL yếu Kiến thức sử dụng bảo quản trang thiết bị yếu Tinh thần bảo vệ trách nhiệm giữ gìn sở vật chất nhà trường Các nguyên nhân khác: Theo Anh(chị), việc thiết lập mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội có mặt mạnh, mặt yếu gì, nguyên nhân ? 3.1 Thực trạng TT Các biểu Có ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, nhà trường hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ GD-ĐT ban hành Có biện pháp hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, GD trẻ nhà Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo gia đình thường xuyên tra đổi thơng tin tình hình ăn, ngủ hoạt động khác củ trẻ Chủ động tham mưu với cấp đảng ủy, quyền thành phố để có sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 91 Phối hợp có hiệu với tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương huy động nguồn lực để xây dựng CSVC cho nhà trường Các mặt khác: 3.2 Nguy TT GV khơng có thời gian Năng lực tư vấn CBGV yếu Nhận thức quan tâm phụ huynh chưa cao Chưa có biện pháp phối hợp có hiệu với tổ chức, đồn thể, cá nhân địa phương huy động nguồn lực để xây dựng CSVC cho nhà trường Các nguyên nhân khác: Theo Anh(chị), kết CSGD trẻ trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội có mặt mạnh, mặt yếu gì, ngun nhân ? 4.1 Thực trạng TT Các biểu Trẻ có phát triển thể chất th tiêu Chương trình GDMN Trẻ có phát triển nhận thức tiêu Chương trình giáo dục m Trẻ có phát triển ngơn ngữ t tiêu Chương trình giáo dục m Trẻ chủ động, tích cực tham gia v hoạt động văn nghệ, có số kỹ có khả cảm nhận, thự cảm xúc âm nhạc tạo hình Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc nhân, đoàn kết với bạn bè, mạnh d giao tiếp, lễ phép với người lớn Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi giữ gìn vệ sinh cá nhân; quan tâm sóc, bảo vệ xanh, vật ni; có chấp hành quy định anh tồn g Các mặt khác: 4.2 Nguyên nhân TT Các nguyên nhân Công tác quản lý chuyên môn Năng lực tay nghề GV Sức ép tải trường mầm non Phương tiện điều kiện tổ chức hoạt động CSGD trẻ Các nguyên nhân khác: Xin chân thành cảm ơn ! 93 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho CBQL, GV mầm non phụ huynh) Nhằm nâng cao chất lượng GD trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị thành phố Hà Nội, đề xuất biện pháp với nội dung cụ thể Xin Anh(chị) cho biết ý kiến mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp việc đánh dấu (x) vào ô cột mà đồng chị cho phù hợp Sơ lược thân - Họ tên: - Năm sinh: - Nơi công tác nay: - Nhiệm vụ chức vụ đảm nhận nay: - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Mức độ cần thiết biện pháp Các biện pháp Biện pháp dựng phát triển đội CBGVNV Biện pháp quản 94 lý thực chương giáo dục trẻ Biện pháp tư, quản lý sở vật chất Biện pháp ứng dụng thông tin vấn quản lý Các biện pháp Biện pháp dựng phát Mức độ khả thi biện pháp đội CBGVNV Biện pháp quản lý thực chương giáo dục trẻ Biện pháp đầu tư, quản lý sở vật chất Biện pháp ứng dụng thông vấn quản lý 96 ... 1: Cơ sở lý luận quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non Chương 2: Thực trạng chất lượng giáo dục quản lý chất lượng giáo dục mầm non trường Mẫu giáo Việt- Triều hữu nghị thành phố Hà Nội Chương... tiến hành nghiên cứu ? ?Quản lý chất lượng giáo dục mầm non trường Mẫu giáo Việt- Triều hữu nghị thành phố Hà Nội? ?? đề tài đưa thực trạng QLCLGD trường Mẫu giáo Việt- Triều hữu nghị thành phố Hà Nội. .. nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non - Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu áp dụng quản lý chất lượng giáo dục mầm non trường Mẫu giáo Việt- Triều hữu nghị thành phố Hà Nội trường mầm non khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng giáo dục mầm non tại trường mẫu giáo việt triều hữu nghị thành phố hà nội ,

Từ khóa liên quan