0

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổingày

142 15 0
  • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổingày

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ KIM VÂN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2013 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ KIM VÂN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Bá Lãm HÀ NỘI – 2013 ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, đội ngũ cán quản lý giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội hết lòng giảng dạy, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đặng Bá Lãm, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn; giáo sư, tiến sỹ đóng góp ý kiến, phản biện giúp luận văn hồn chỉnh Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện/TP, cán quản lý giáo viên trường tiểu học tỉnh, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện, động viên, khích lệ, cung cấp tư liệu, đóng góp ý kiến cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng, nỗ lực q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn, song luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả Đặng Thị Kim Vân iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Từ viết tắt CBQL Cán quản lý CB,GV,NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CĐSP Cao đẳng sư phạm CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục Mầm non GDTH Giáo dục tiểu học GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVTH Giáo viên tiểu học HS Học sinh HSG Học sinh giỏi KT-XH Kinh tế - xã hội TTSP Tập thể sư phạm TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .i Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục sơ đồ .ix Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ xii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý nhà trường .10 1.2.4 Đội ngũ giáo viên 11 1.2.5 Khái niệm phát triển 13 1.2.6 Phát triển người 14 1.3 Vị trí vai trị giáo viên tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 14 1.3.1 Một số đặc điểm trường tiểu học 14 1.3.2 Vị trí, vai trị nhiệm vụ giáo viên tiểu học .16 1.4 Tổ chức dạy học buổi/ngày yêu cầu giáo viên 17 1.4.1 Sự cần thiết việc tổ chức dạy học buổi/ngày .17 1.4.2 Những yêu cầu giáo viên tiểu học dạy buổi/ ngày .18 1.5 Phát triển đội ngũ giáo viên 19 1.5.1 Phát triển nguồn nhân lực 19 1.5.2 Quan niệm phát triển đội ngũ giáo viên 22 v 1.5.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên 23 1.5.4 Các thành tố phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 25 1.6 Những yếu tố tác động đến việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tổ chức dạy học buổi/ngày 31 1.6.1 Chủ trương đổi chương trình sau năm 2015 31 1.6.2 Sự thay đổi dân số .33 1.6.3.Điều kiện sở vật chất .33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN 35 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội phát triển giáo dục tỉnh Hưng Yên .36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .36 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 37 2.1.3 Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục 38 2.2 Khái quát trình hình thành phát triển trường tiểu học tỉnh Hưng Yên 41 2.2.1 Mạng lưới trường tiểu học 41 2.2.2 Chất lượng giáo dục tiểu học 42 2.2.3 Về đội ngũ giáo viên tiểu học .45 2.2.4 Về sở vật chất 46 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường tiểu học tỉnh Hưng Yên 49 2.3.1 Về số lượng 49 2.3.2 Về cấu đội ngũ giáo viên 52 2.3.3 Về chất lượng đội ngũ giáo viên 56 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên 59 2.4.1 Về xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên .60 2.4.2 Về tuyển chọn giáo viên 61 2.4.3 Về sử dụng giáo viên 62 2.4.4 Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 63 vi 2.4.5 Về đánh giá giáo viên 64 2.4.6 Về sách giáo viên 64 2.4.7 Về điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển đội ngũ giáo viên 67 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu dạy học buổi/ngày 68 2.5.1 Những điểm mạnh, nguyên nhân 68 2.5.2 Những điểm yếu, nguyên nhân 69 2.5.3 Thời 70 2.5.4 Thách thức 70 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY 72 3.1 Các nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống 72 3.1.2 Đảm bảo tính tồn diện .72 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển .72 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 73 3.1.5 Đảm bảo tính đồng 73 3.1.6 Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương 74 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày .75 3.2.1 Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng hàng đầu đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng giáo dục 75 3.2.2 Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên 77 3.2.3 Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ 81 3.2.4 Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH đáp ứng với yêu cầu dạy học buổi/ngày .83 vii 3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực, đạo đức cho đội ngũ 85 3.2.6 Xây dựng hồn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 87 3.2.7 Xây dựng mơi trường văn hóa, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường 90 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 94 3.4 Thăm dị tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp đề xuất 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC………………………………………………………………….106 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Mơ hình quản lý Sơ đồ 1.2 Các yếu tố quản lý nhà trường 11 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp 944 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng số 2.1 Mạng lưới trường TH Hưng Yên, năm học 2012-2013 Bảng số 2.2 Thống kê số trường, lớp, học sinh năm học Bảng số 2.3 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh tiểu học Hưng Yên năm học Bảng số 2.4 Kết xếp loại học lực học sinh tiểu học Hưng Yên năm học qua môn Tiếng Việt Bảng số 2.5 Kết xếp loại học lực học sinh tiểu học Hưng n năm học qua mơn Tốn Bảng số 2.6 Đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên Biểu đồ 2.1 Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học 2012-2013 Bảng số 2.7a Thống kê sở vật chất ( số phòng học) Bảng số 2.7b Thống kê sở vật chất ( số phòng chức năng) Bảng số 2.8 Số lượng giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học 2010-2011 49 Bảng số 2.9 Số lượng giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học 2011-2012 50 Bảng số 2.10 Số lượng giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học 2012-2013 50 Biểu đồ 2.2 Số lượng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm gần Bảng số 2.11 Số lượng tỷ lệ theo độ tuổi Bảng số 2.12 Số lượng tỷ lệ theo thâm niên giảng dạy Bảng số 2.13 Trình độ đào tạo giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học 2010-2011 56 x 103 13 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 14 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 15 Trần Khánh Đức Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 16 Nguyễn Minh Đƣờng Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX07-14, 1996 17 Đặng Xuân Hải Quản lý hệ thống GDQD, Trường ĐHGD, Hà Nội năm 2009 18 Dƣơng Thị Minh Hiền Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học TP Nam Định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục( 2010) 19 Lê Thị Hiền Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục( 2010) 20 Trần Kiểm Quản lý giáo dục quản lý trường học Viện KHGD, Hà Nội 1997 21 Nguyễn Kỳ – Bùi Trọng Tuân Một số vấn đề lý luận quản lý giáo dục.Trường Cán quản lý Giáo dục Hà Nội, 1984 22 Harlđ- Koontz Những vấn đề cốt yếu quản lý, nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 1992 23 M.I Kônđacốp Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý giáo dục Viện Khoa học giáo dục, 1984 24 Đặng Bá Lãm (chủ biên) Quản lý Nhà nước giáo dục, lý luận thực tiễn Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, 2005 25 Đặng Bá Lãm- Trần Khánh Đức Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên nước ta thời kỳ CNH- HĐH Nhà xuất Giáo dục Hà Nội, 2002 104 26 Luật Giáo dục quy định Giáo dục đào tạo Nhà xuất Lao động, năm 2010 27 Nguyễn Ngọc Quang Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục Hà Nội, 1989 28 Hà Nhật Thăng, Nguyễn Hữu Hoan Xu phát triển Giáo dục Nhà xuất ĐHSP, 2013 29 Thủ tƣớng phủ Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 20112020 30 Tỉnh ủy Hƣng Yên Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ 31 Tỉnh ủy Hƣng Yên Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVII, 32 Tỉnh ủy Hƣng Yên Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Hưng Yên 2011 33 Nguyễn Văn Tuấn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 34 Lê Xuân Vịnh Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục( 2010) 105 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng nhà trường ) Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở liệu tham khảo nhằm phân tích thực trạng công tác phát triển ĐNGV tiểu học tỉnh Hưng Yên năm học qua ( Từ năm học 20102011 đến hết năm học 2012-2013) Xin đồng chí vui lịng cho biết thơng tin sau: Họ tên: …………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………… …………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung mức độ cơng tác phát triển Đội ngũ giáo viên TH tỉnh Hưng Yên (Đồng chí đánh dấu X vào mà đồng chí cho hợp lý) TT Nội dung Xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên Tuyển chọn giáo viên Sử dụng giáo viên Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Đánh giáo giáo viên Chính sách giáo viên Các điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển giáo viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! 106 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; CBQL nhà trường ) VỀ MỨC ĐỘ CẤP THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học tỉnh Hưng n Xin đồng chí vui lịng cho biết thông tin sau: Họ tên: …………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………… …………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin ơng (bà) vui lịng cho biết ý kiến mức độ cấp thiết biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày đề xuất cách đánh dấu (x) vào thích hợp Ngồi giải pháp nêu bảng, xin đ/c bổ sung giải pháp khác mà đ/c cho quan trọng TT Tên biện pháp Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng hàng đầu đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng giáo dục Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên TH đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH đáp ứng với yêu cầu dạy học buổi/ngày Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực, đạo đức cho đội ngũ Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 107 Xây dựng mơi trường văn hóa, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường Các giải pháp khác (theo đồng chí cần bổ sung) … Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! 108 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; CBQL nhà trường ) VỀ MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC BUỔI/NGÀY Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hồn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học tỉnh Hưng Yên Xin đồng chí vui lịng cho biết thơng tin sau: Họ tên: …………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………… …………………… Đơn vị cơng tác: …………………………………………………… Xin ơng (bà) vui lịng cho biết ý kiến mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày đề xuất cách đánh dấu (x) vào thích hợp TT Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng hàng đầu đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng giáo dục Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên TH đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH đáp ứng với yêu cầu dạy học buổi/ngày Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực, đạo đức cho đội ngũ Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Xây dựng thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường 109 Các giải pháp khác (theo đồng chí cần bổ sung) … Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! 110 ... việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Hưng Yên Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ. .. có tính khả thi để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày Giả thuyết khoa học Việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày nhằm... giáo viên tiểu học vừa phát triển tập thể giáo viên vừa phát triển phẩm chất lực cá nhân để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học 1.5.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên Việc phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổingày ,

Từ khóa liên quan