0

Biện pháp quản lý giáo viên trường trung học phổ thông thịnh long tỉnh nam định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

121 26 0
  • Biện pháp quản lý giáo viên trường trung học phổ thông thịnh long   tỉnh nam định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ NGỌC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG - TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐẶNG XUÂN HẢI HÀ NỘI – 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ hướng dẫn thầy giáo, giáo, bạn bè đồng nghiệp, gia đình; với cộng tác lãnh đạo, chuyên viên phòng ban chức Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định, cán chuyên viên phòng ban chức Sở quan tâm động viên, tạo điều kiện cho tác giả trình học tập, nghiên cứu thực Luận văn Luận văn thể kết học tập nghiên cứu tác giả tận tâm giảng dạy, giúp đỡ, động viên thầy, cô giáo Khoa Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến PGS TS Đặng Xuân Hải tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình hồn thành luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn công tác vô phong phú sinh động có nhiều vấn đề cần giải quyết, chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong đóng góp chân thành thầy giáo, cô giáo, cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc để luận văn có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! Nam Định, tháng 12 năm 2010 Tác giả Phạm Thị Ngọc DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hóa HĐH : Hiện đại hóa QLGD : Quản lý giáo dục GD&ĐT : Giáo dục đào tạo THPT, THCS : Trung học phổ thông, Trung học sở TNCSHCM : Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh GV : Giáo viên CNXH : Chủ nghĩa Xã hội ĐH : Đại học CĐ : Cao đẳng TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân BCH : Ban chấp hành MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1.1 Các khái niệm đề tài 1.1.1 Đội ngũ giáo viên 1.1.2 Quản lý, biện pháp quản lý 1.1.3 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.1.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 1.2 Trường THPT với yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học giai đoạn 1.2.1 Trường trung học phổ thông 1.2.2 Đội ngũ giáo viên trung học phổ thông 1.3 Cơ sở lí luận chuẩn hoá tiếp cận chuẩn hoá quản lý đội ngũ giáo viên giai đoạn 1.3.1 Các quan điểm chuẩn chuẩn hoá 1.3.2 Quy định chuẩn giáo viên Bộ 1.3.3.Các lĩnh vực Chuẩn hoá phát triển đội ngũ gắn với tiêu chuẩn ban hành 1.3.4 Về quản lý đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hoá 1.4 Tiểu kết chương 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG SO VỚI YÊU CẦU CHUẨN HOÁ ĐỘI NGŨ CỦA BỘ GD&ĐT 29 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, trị văn hố xã hội, giáo dục huyện Hải Hậu, Thị trấn Thịnh Long 29 2.1.1 Về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Về dân số nguồn nhân lực 30 2.1.3 Về kinh tế - văn hoá xã hội 31 2.1.4 Về giáo dục 31 2.2 Thực trạng trường THPT Thịnh Long đội ngũ giáo viên THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định 34 2.2.1 Thực trạng trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định 34 2.2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THPTThịnh Long, tỉnh Nam Định so với yêu cầu Chuẩn hoá (thông qua điều tra khảo sát) 39 2.2.3 Thực trạng điều kiện Chuẩn hóa giáo viên trường THPT Thịnh Long theo tiêu chuẩn 50 2.2.4 Vấn đề quản lý điều kiện chuẩn hóa giáo viên trường THPT Thịnh Long 55 2.2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT quy định 57 2.3 Tiểu kết chương 61 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC .62 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 62 3.1.1 Dựa tính kế thừa phát triển 62 3.1.2 Bám sát quan điểm chuẩn hoá 62 3.1.3 Dựa tính hiệu 63 3.2 Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Thịnh Long theo chuẩn Bộ GD&ĐT quy định 63 3.2.1 Biện pháp 1: Quán triệt cho đội ngũ giáo viên trường THPT Thịnh Long tiêu chuẩn, tiêu chí Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 66 3.2.2 Biện pháp : Xây dựng kế hoạch thực yêu cầu, tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên theo lộ trình phù hợp với điều kiện, hồn cảnh nhà trường 74 3.2.3 Biện pháp : Tổ chức thực kế hoạch đưa Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào công tác quản lý đội ngũ giáo viên nhà trường 77 3.2.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo việc bồi dưỡng giáo viên trường THPT Thịnh Long gắn với tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học bối cảnh đổi giáo dục phổ thông 79 3.2.5 Biện pháp 5: Tạo môi trường cho giáo viên tự bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 85 3.3 Thăm dò tính khả thi, tính cần thiết biện pháp 90 3.4 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Khuyễn nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết chiến lược phát triển giáo dục coi chìa khố tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách kinh tế nước ta với nước phát triển để thực CNH, HĐH đất nước nâng cao đời sống nhân dân Để phát triển giáo dục vấn đề quan trọng phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD Trong mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2001 – 2010 xác định: phát triển đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, hợp lý cấu chuẩn hoá chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đổi phương pháp dạy học, đổi QLGD tạo sở pháp lý phát huy nội lực để phát triển giáo dục Đề cập đến vấn đề này, Gs Trần Hồng Quân, Nguyên Bộ Trưởng Bộ GD– ĐT khẳng định vai trò có tính chất định đội ngũ giáo viên quy trình giáo dục: “Giáo viên lực lượng chủ chốt ngành giáo dục, giáo viên định chất lượng giáo dục đồng thời định thành bại nghiệp giáo dục đào tạo” Trong năm gần từ đổi mới, đa dạng hoá ngành học, cấp học nghành giáo dục có thành tựu đáng kể đáp ứng nhu cầu Song thực tế đội ngũ giáo viên thiếu, yếu cấu chưa hợp lý Mặt khác điều kiện việc đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin địi hỏi người giáo viên khơng ngừng nâng cao trình độ, khơng ngừng học tập để hồn thành sứ mệnh mà Đảng Nhà Nước giao phó Để quản lý đội ngũ giáo viên đạt hiệu cao, đồng thời giúp giáo viên có để tự đánh giá xếp loại thân xem lĩnh vực mạnh, lĩnh vực yếu, từ tự rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực thân Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học – 2007, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non – 2008 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học – 2009 Trường THPT Thịnh Long tỉnh Nam Định trường thành lập đội ngũ giáo viên 100% giáo viên trẻ, trình độ chuyên môn vững vàng kinh nghiệm chuyên mơn kinh nghiệm cơng tác cịn hạn chế, chất lượng đầu vào học sinh thấp Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Là cán QLGD (hiệu trưởng trường THPT) đào tạo Thạc sỹ chuyên nghành QLGD, chọn đề tài “Biện pháp quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long – tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học” làm đề tài luận văn tốt nghiệp, với mong muốn tìm giải pháp tốt để có đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sớm khẳng định vị nhà trường Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp quản lí giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo tiếp cận Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo viên Trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý đội ngũ giáo viên THPT theo hướng chuẩn hoá 4.2 Đánh giá thực trạng quản lý giáo viên Trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo tiêu chuẩn giáo viên THPT Bộ GD&ĐT ban hành 4.3 Đề xuất biện pháp nhằm quản lý giáo viên Trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất triển khai đồng biện pháp khả thi quản lý giáo viên THPT Trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (như thông tư 30/2009/TT-BGD đào tạo ngày 22/10/2009) Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung khảo sát thực trạng quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định - Đề tài sử dụng số liệu giáo viên trường THPT Thịnh Long từ năm học 2009 – 2010 đến Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu vận dụng chuyên đề QLGD liên quan để xác định sở lí luận đề tài - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Điều tra khảo sát thực tiễn quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định giai đoạn - Nhóm phương pháp dùng thuật tốn, thống kê Phân tích xử lí số liệu tính tốn xác suất thống kê liên quan đến số liệu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận chuẩn hoá Chƣơng 2: Thực trạng quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp Bộ GD&ĐT quy định Chƣơng 3: Biện pháp quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1.1 Các khái niệm đề tài 1.1.1 Đội ngũ giáo viên * Giáo viên: - Theo Luật giáo dục 2005 nhà nước ta, giáo viên nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng, giáo dục … - Nhà giáo phải có tiêu chuẩn: (Luật giáo dục – Điều 70) + Phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt + Đạt trình độ chuẩn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ + Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp + Lý lịch thân rõ ràng - Giáo viên có nhiệm vụ sau: (Luật Giáo dục – Điều 72) + Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục + Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường + Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo tơn trọng nhân cách người học, đối xử công với người học, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học + Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ trị, chun môn, nhiệm vụ đổi phương pháp giáo dục nêu gương tốt cho người học + Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật 1.1.2 Quản lý, biện pháp quản lý 1.1.2.1 Quản lý - Ở Việt Nam, nhà nghiên cứu có định nghĩa khác thuật ngữ quản lý tùy theo cách tiếp cận khác thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất có tương quan thuận với nhau, có nghĩa biện pháp đề xuất cần thiết khả thi Tuy nhiên với đặc điểm trường THPT Thịnh Long trường thành lập 100% giáo viên trẻ, trường lại xây dựng huyện nơng, cịn khó khăn sở vật chất, nhu cầu học tập học sinh phụ huynh chưa cao Cho nên điểm đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi có chênh lệch đáng kể, mức độ cần thiết cao mức độ khả thi Ví dụ: biện pháp mức độ cần thiết xếp thứ – có điểm trung bình là: 3,0 tính khả thi lại xếp thứ – có điểm trung bình 2,65 Còn biện pháp mức độ cần thiết xếp thứ – có điểm trung bình 3,0 tính khả thi xếp thứ – có điểm trung bình 2,7 Nguyên nhân chủ yếu nguồn lực cho việc thực biện pháp trường THPT Thịnh Long cịn khó khăn người (thiếu đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm làm nịng cốt cho tổ nhóm chun mơn) sở vật chất Chưa đáp ứng yêu cầu cho giáo viên thực Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học  Đó vấn đề cấp thiết địi hỏi người cán quản lý phải có kế hoạch sử dụng nguồn lực sẵn có việc huy động nguồn lực khác để đạt mục tiêu nhà trường 3.4 Tiểu kết chƣơng Việc phát triển đội ngũ giáo viên quản lí giáo viên theo hướng chuẩn hố cơng việc nhiều trường phổ thông Để thực chủ trương chuẩn hoá ngành nhà nước người cán quản lí giáo dục nói chung, hiệu trưởng nhà trường nói riêng cần thấu hiểu yêu cầu cụ thể chuẩn hoá đội ngũ giáo viên; quán triệt cho giáo viên quyền quản lí tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến chuẩn hoá nghề nghiệp để họ phấn đấu đạt tiêu chuẩn tiêu chí Các biện pháp mà tác giả đề xuất chương góp phần định hướng cho cơng tác quản lí đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hoá 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Để phát triển giáo dục vấn đề quan trọng phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD Trong mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2001 – 2010 xác định: phát triển đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, hợp lý cấu chuẩn hoá chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đổi phương pháp dạy học, đổi QLGD tạo sở pháp lý phát huy nội lực để phát triển giáo dục Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng việc bảo đảm chất lượng giáo dục: “Giáo viên lực lượng chủ chốt ngành giáo dục, giáo viên định chất lượng giáo dục đồng thời định thành bại nghiệp giáo dục đào tạo” Để quản lý đội ngũ giáo viên đạt hiệu cao, đồng thời giúp giáo viên có để tự đánh giá xếp loại thân xem lĩnh vực mạnh, lĩnh vực yếu, từ tự rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực thân Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học – 2009 Để thực chủ tương chuẩn hoá, đại hoá giáo dục Đảng nhà nước gia đoạn vấn đề triển khai Chuẩn nghề nghiệp giáo viên việc làm cấp thiết Đề tài chọn vấn đề thời để nghiên cứu làm luận văn quản lí giáo dục Qua q trình thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận văn đạt mục đích nghiên cúa giải xong nhiệm vụ nghiên cứu Khuyễn nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ đạo liệt việc thực chuẩn hố giáo dục nói chung chuẩn hố đội ngũ giáo viên nói riêng Quan tâm đến điều kiện, nguồn lực cho hoạt động 96 2.2 Đối với UBND Tỉnh Nam Định Chỉ đạo sở giáo dục đào tạo cụ thể hoá việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên tỉnh theo lộ trình phù hợp với đặc điểm tình hình trường phổ thông tỉnh Đầu tư nguồn lực chế để động viên giáo việc tích cực tham gia chuẩn hoá 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định Tổ chức triển khai liệt cơng tác chuẩn hố giáo viên; đặc biệt giáo viên trẻ cần đặt yêu cầu thời hạn cho họ khẩn trưởng phấn đấu đạt chuẩn thời gian ngắn 2.4 Đối với tổ chức địa bàn huyện Hải Hậu trường phổ thông huyện Cần lưu ý đến đặc điểm đội ngũ giáo viên tỉnh nông khả thu hút giáo viên có lực cơng tác địa phương để bước hoàn thiện đội ngũ theo yêu cầu ngành giáo dục nhà nước 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Các văn quản lí tài liệu chung Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 40 – CT/TƯ ngày 15/06/2004 việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Điều lệ trường THPT, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 2001 – 2002 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng tỉnh Nam Định (2001), Nghị Đảng tỉnh Nam Định lần thứ XII, Nam Định Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 6.Khoa Sư phạm Đh Quốc Gia Hà Nội, Chất lượng giáo dục vấn đề đào tạo giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học (10/2004) Luật giáo dục Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2005 Quyết định ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông Sở GD – ĐT Nam Định Báo cáo tổng kết năm học 10 Sở GD – ĐT Nam Định (2006), Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Nam Định, giai đoạn 2006 – 2010, Nam Định 11 Thông tư 30/2009/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009: Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT * * Các tác giả 12 Đặng Quốc Bảo Quản lý nhà trường Bài giảng lớp cao học khóa Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 12 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những quan điểm giáo dục đại, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ĐH Giáo dục 13 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001), Lý luận đại cương quản lý, Hà Nội 98 14 Nguyễn Đức Chính (2009), Chất lượng quản lý chất lượng giáo dục đào tạo Bài giảng lớp cao học quản lý, Hà Nội 15 Trần Khánh Đức (2004), Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO & TQM, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 16 Nguyễn Minh Đƣờng (1996), Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Hà Nội 17 Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển xã hội – kinh tế, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 18 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Đặng Xuân Hải, Quản lý thay đổi, Bài giảng lớp cao học quản lý khóa 8, Hà Nội 20 Đặng Bá Lãm (6/2005), Báo cáo tổng kết đề tài: Luận khoa học cho giải pháp đổi quản lý nhà nước giáo dục nước ta thập niên đầu kỷ 21 21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tâm lý quản lý, Bài giảng lớp cao học quản lý khóa 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lí nguồn nhân lực giáo dục, Bài giảng cho khóa đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí (2000), Những tư tưởng chủ yếu giáo dục, tài liệu tham khảo 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Đức Chính, Chuẩn chuẩn hóa giáo dục, Những vấn đề lí luận thực tiễn, Tham luận Hội thảo “Chuẩn chuẩn hóa giáo dục”, Những vấn đề lí luận thực tiễn – Hà Nội 27/01/2005 99 PHỤ LỤC Phụ lục SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trƣờng: ………………………………… Năm học: ………………… Họ tên giáo viên: …………………………………………………… Môn học đƣợc phân công giảng dạy: ………………………………… (Các từ viết tắt bảng: TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí) Các tiêu chuẩn tiêu chí * TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ngƣời GV + tc1 Phẩm chất trị + tc2 Đạo đức nghề nghiệp + tc3 Ứng xử với học sinh + tc4 Ứng xử với đồng nghiệp + tc5 Lối sống, tác phong *TC2 Năng lực tìm hiểu đối tƣợng mơi trƣờng giáo dục + tc6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục + tc7 Tìm hiểu mơi trường giáo dục * TC3 Năng lực dạy học + tc8 Xây dựng kế hoạch dạy học + tc9 Bảo đảm kiến thức môn học + tc10 Bảo đảm chương trình mơn học + tc11 Vận dụng phương pháp dạy học + tc12 Sử dụng phương tiện dạy học + tc13 Xây dựng môi trường học tập + tc14 Quản lý hồ sơ dạy học + tc15 Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh * TC4 Năng lực giáo dục + tc16 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc17 Giáo dục qua môn học Điểm đạt 100 + tc18 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc19 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng + tc20 Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục + tc21 Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh * TC5 Năng lực hoạt động trị xã hội + tc22 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng + tc23 Tham gia hoạt động trị, xã hội * TC6 Năng lực phát triển nghề nghiệp + tc24 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện + tc25 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục - Số tiêu chí đạt mức tương ứng - Tổng số điểm mức - Tổng số điểm: - Giáo viên tự xếp loại: ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá) Những điểm mạnh: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… Những điểm yếu: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… Thịnh Long, ngày …… tháng …… năm 2010 (Chữ ký giáo viên) 101 Phụ lục SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Trƣờng: ………………………………… Năm học: ………………… Tổ chuyên môn: ……………………………………………………… Họ tên giáo viên đƣợc đánh giá : ………………………………… Môn học đƣợc phân công giảng dạy: ………………………………… Đánh giá, xếp loại tổ chuyên môn: (Các từ viết tắt bảng: TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí) Các tiêu chuẩn tiêu chí * TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ngƣời GV + tc1 Phẩm chất trị + tc2 Đạo đức nghề nghiệp + tc3 Ứng xử với học sinh + tc4 Ứng xử với đồng nghiệp + tc5 Lối sống, tác phong *TC2 Năng lực tìm hiểu đối tƣợng mơi trƣờng giáo dục + tc6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục + tc7 Tìm hiểu mơi trường giáo dục * TC3 Năng lực dạy học + tc8 Xây dựng kế hoạch dạy học + tc9 Bảo đảm kiến thức môn học + tc10 Bảo đảm chương trình mơn học + tc11 Vận dụng phương pháp dạy học + tc12 Sử dụng phương tiện dạy học + tc13 Xây dựng môi trường học tập + tc14 Quản lý hồ sơ dạy học + tc15 Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh * TC4 Năng lực giáo dục + tc16 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc17 Giáo dục qua môn học + tc18 Giáo dục qua hoạt động giáo dục 102 + tc19 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng + tc20 Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục + tc21 Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh * TC5 Năng lực hoạt động trị xã hội + tc22 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng + tc23 Tham gia hoạt động trị, xã hội * TC6 Năng lực phát triển nghề nghiệp + tc24 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện + tc25 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục - Số tiêu chí đạt mức tương ứng - Tổng số điểm mức - Tổng số điểm: - Xếp loại: Đánh giá chung tổ chuyên môn: a) Những điểm mạnh: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… b) Những điểm yếu: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… Thịnh Long, ngày …… tháng …… năm 2010 Tổ trƣởng chuyên môn (ký ghi họ, tên) 103 Phụ lục SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Trường: STT Thịnh Long, ngày tháng năm 2010 Tổ trƣởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) 104 Phụ lục SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƢỞNG Trường: STT Họ tên giáo viên 105 106 Tổ cộng loại : - Xuất sắc - Khá : - Trung bình - Kém : : : Thịnh Long, ngày tháng năm 2010 Tổ trƣởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) 107 ... 3: Biện pháp quản lý giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG ĐÁP... đề lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Đó vấn đề giáo viên, đội ngũ giáo viên, quản lý Biện pháp quản lý quản lý giáo dục, quản lý nhà trường. .. xuất biện pháp khả thi nhằm quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Thịnh Long đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo viên trường trung học phổ thông thịnh long tỉnh nam định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học ,

Từ khóa liên quan