0

ĐÁNH GIÁ sự TUÂN THỦ các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về bảo vệ môi TRƯỜNG tại CÔNG TY TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM, KCN THĂNG LONG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ hà nội

92 219 7
  • ĐÁNH GIÁ sự TUÂN THỦ các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về bảo vệ môi TRƯỜNG tại CÔNG TY TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM, KCN THĂNG LONG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MƠI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ KHÁNH LY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM, KCN THĂNG LONG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hà Nội - Năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MƠI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ KHÁNH LY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM, KCN THĂNG LONG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành : Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã ngành : 785 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN HÀ LINH Hà Nội - Năm 2020 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, lời xin chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo môn Khoa Môi trường trang bị cho hành trang kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa luận Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Hà Linh – Giảng viên Khoa Môi trường – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn đến chị Cao Thị Thương Trưởng phận an tồn mơi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thu thập tài liệu liên quan tới việc thực đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, hạn chế mặt thời gian trình độ chun mơn thân nên báo cáo khóa luận tốt nghiệp tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến, bổ sung bảo quý thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Ly i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực tế cá nhân tơi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tế hướng dẫn ThS Nguyễn Hà Linh – Giảng viên Khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Các số liệu sử dụng khóa luận tốt nghiệp trung thực, phía Cơng ty TNHH Panasonic System Network Việt Nam cung cấp Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Ly ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH .vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn lựa đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Tổng quan công cụ pháp lý bảo vệ môi trường 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến công cụ pháp lý 1.1.2 Vai trị cơng cụ pháp lý bảo vệ môi trường 1.2 Tổng quan chung Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam 1.2.1 Thông tin chung 1.2.2 Vị trí địa lý 1.2.4 Công nghệ sản xuất .7 1.2.5 Danh mục máy móc, thiết bị nguyên nhiên liệu sản xuất 10 1.3 Tóm lược sở pháp lý liên quan đến thủ tục bảo vệ môi trường 12 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Quy trình thực đồ án 15 2.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 17 2.2.3 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 17 2.2.4 Phương pháp điều tra xã hội học .18 2.2.5 Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu 19 2.2.6 Phương pháp so sánh, đánh giá 20 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Thực trạng tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp 21 iii 3.2 Đánh giá mức độ tuân thủ thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường .22 3.2.1 Cơ sở pháp lý 22 3.2.2 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 24 3.2.3 Đánh giá việc thực nội dung bảo vệ môi trường Báo cáo ĐTM phê duyệt 25 3.3 Đánh giá mức độ tuân thủ thủ tục Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại .51 3.3.1 Cơ sở pháp lý 51 3.3.2 Đánh giá việc tuân thủ thủ tục Sổ đăng ký nguồn thải CTNH 52 3.4 Đánh giá giá mức độ tuân thủ thủ tục Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 60 3.4.1 Cơ sở pháp lý 60 3.4.2 Đánh giá việc tuân thủ thủ tục Báo cáo giám sát môi trường định kỳ .61 3.5 Đề xuất giải pháp phù hợp để trì hồn thiện việc tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường .68 3.5.1 Giải pháp trì hoàn thiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động mơi trường .68 3.5.2 Biện pháp trì hoàn thiện thủ tục Sổ chủ nguồn thải CTNH 70 3.5.3 Đánh giá giải pháp trì, hồn thiện thủ tục Báo cáo giám sát mơi trường định kỳ 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 KẾT LUẬN 72 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Các hạng mục cơng trình công ty .6 Bảng Danh mục loại máy móc, thiết bị 10 Bảng Danh mục loại nguyên, phụ liệu, hóa chất cho trình sản xuất 11 Bảng Cách thức thực phương pháp điều tra xã hội học………….………….18 Bảng Thực trạng tuân thủ thủ tục hành liên quan đến bảo vệ mơi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam………………………… 21 Bảng Nguồn gây bụi khí thải trình hoạt động Cơng ty 26 Bảng 3 Việc thực tưới ẩm hệ thống đường giao thông Công ty 27 Bảng Thống kê chất thải rắn sản xuất phát sinh năm 2019 39 Bảng Độ ồn phát sinh từ máy móc thiết bị hoạt động 42 Bảng Thiết bị, phương tiện phịng ngừa cố hóa chất kho hóa chất 48 Bảng Đánh giá chung tuân thủ thủ tục Báo đánh giá tác động môi trường 49 Bảng Danh sách CTNH đăng ký (phát sinh thường xuyên đột xuất) 53 Bảng Thống kê lượng chất thải nguy hại năm 2019 54 Bảng 10 Đánh giá mức độ tuân thủ thủ tục Sổ đăng ký nguồn thải CTNH 59 Bảng 11 Các điểm lấy mẫu quan trắc môi trường không khí 62 Bảng 12 Kết quan trắc mơi trường khơng khí cơng ty .63 Bảng 13 Đánh giá tuân thủ việc quan trắc chất lượng môi trường không khí 64 Bảng 14 Đánh giá chung việc tuân thủ thủ tục Báo cáo giám sát .67 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ vị trí Cơng ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Hình Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất chung cho sản phẩm .8 Hình 2.1 Sơ đồ trình thực khóa luận tốt nghiệp 16 Hình 2 Bảng tổng hợp phiếu điều tra đối tượng Excel 20 Hình Sơ đồ nguồn phát sinh bụi, khí thải cơng ty 25 Hình Thực tế việc thực dắt xe vào công ty công nhân .27 Hình 3 Việc thực che đậy bạt cho phương tiện vận chuyển 28 Hình Tỷ lệ cơng nhân nhận định hoạt đơng hệ thống thơng gió 29 Hình Hệ thống khí thải mái xưởng cơng ty 30 Hình Việc trang bị thiết bị an toàn lao động cho người lao động 31 Hình Vị trí đặt bể tự hoại ngầm cơng ty 33 Hình Hợp đồng thỏa thuận đấu nối thoát nước thải Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 34 Hình Cống nước mưa cơng ty 35 Hình 10 Khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt cơng ty .36 Hình 11 Các thùng rác khu vực nhà ăn công ty 37 Hình 12 Tỷ lệ tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt 38 Hình 13 Sơ đồ quy trình thu gom rác 38 Hình 14 Kho chứa chất thải rắn sản xuất công ty 40 Hình 15 Tỷ lệ hướng dẫn phân loại loại chất thải cho công nhân viên 41 Hình 16 Mức độ phát sinh tiếng ồn, độ rung 43 Hình 17 Tần suất bảo dưỡng máy móc cơng ty 43 Hình 18 Khn viên xanh quanh Cơng ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam 44 Hình 19 Hộp cứu hỏa bình chữa cháy bố trí cơng ty 45 Hình 20 Biên nghiệm thu hệ thống phịng cháy chữa cháy 46 Hình 21 Hướng dẫn sử dụng an tồn hóa chất cơng ty 47 Hình 22 Kho lưu giữ hóa chất cơng ty .48 Hình 23 Tỷ lệ đối tượng khảo sát nhận biết loại CTNH 56 Hình 24 Tỷ lệ đối tượng khảo sát thực phân loại CTNH .56 Hình 25 Thùng kho lưu giữ chất thải nguy hại công ty 57 Hình 26 Thùng dán mã CTNH .58 Hình 27 Thùng dán sai mã CTNH 58 Hình 28 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 66 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CTNH Chất thải nguy hại CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt CTRSX Chất thải rắn sản xuất ĐTM Đánh giá tác động môi trường HTXL Hệ thống xử lý IPA Isopropyl Alcohol NĐ-CP Nghị định Chính phủ KCN Khu công nghiệp QH Quốc hội QTMT Quan trắc môi trường TLIP Thăng Long Industrial Park TNHH Trách nhiệm hữu hạn VBHN Văn hợp vii 3.5 Đề xuất giải pháp phù hợp để trì hoàn thiện việc tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ mơi trường Qua q trình điều tra, khảo sát trường qua vấn nhận thấy Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam quan tâm đến việc thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định chưa thực cách đầy đủ Từ trình vấn trực tiếp cán mơi trường nhận thấy số khó khăn mà công ty gặp phải tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường sau: - Ý thức bảo vệ môi trường công nhân cịn hạn chế: cơng nhân tun truyền, tập huấn bảo vệ môi trường việc thực quy định công nhân chưa đầy đủ Đặc biệt việc phân loại CTRSH khu vưc nhà ăn, việc vứt rác thải nơi quy định chưa thực đúng, - Thiếu nguồn nhân lực làm việc phận môi trường: Hiện nay, cơng ty có cán phụ trách mơi trường nên chưa thể kiểm sốt chặt chẽ vấn đề liên quan đến bụi, khí thải; nước thải, chất thải rắn CTNH - Chưa cập nhật kịp quy định bảo vệ môi trường: Cán môi trường công ty chưa cập nhật hiểu rõ quy định bảo vệ môi trường liên quan đến doanh nghiệp Nghị định 40/2019/NĐ-CP Thông tư 25/2019/TTBTNMT Việc thay đổi số nghị định, thông tư nguyên nhân dẫn đến việc chưa tuân thủ thủ tục cơng ty - Thiếu kinh phí cho việc thực biện pháp bảo vệ môi trường thực tưới ẩm thưởng xuyên hơn, đầu tư loại máy móc giảm thiểu khí thải tiếng ồn, mở rộng kho lưu giữ chất thải nguy hại, Với khó khăn gặp phải trình tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam cần tiếp tục trì biện pháp thực tốt bổ sung, hoàn thiện biện pháp thiếu chưa triệt để Một số biện pháp đề xuất cho công ty thực thủ tục báo cáo ĐTM, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại báo cáo giám sát môi trường định kỳ sau: 3.5.1 Giải pháp trì hồn thiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường a Các giải pháp cần trì - Thường xuyên tưới ẩm hệ thống đường giao thông nội công ty để hạn chế lượng bụi phát sinh khuếch tán vào khơng khí - Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa che phủ bạt cho phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm vào công ty theo quy định Đăng kiểm Việt Nam 68 - Tiếp tục vận hành thường xun hệ thống thơng gió, hệ thống chụp hút thiếc hàn, dung môi công đoạn hàn linh kiện vào mạch để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân - Định kỳ thuê đơn vị có chức lập Báo cáo quan trắc môi trường lao động Báo cáo giám sát môi trường định kỳ để quan trắc chất lượng thông số mơi trường khơng khí mơi trường làm việc - Vận hành liên tục hệ thống bể tự hoại ngăn để xử lý nước sinh hoạt trước đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Panasonic Việt Nam - Thực thu gom, phân loại, lưu giữ thuê đơn vị có chức để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất chất thải nguy hại theo quy định Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2015 quy định quản lý chất thải phế liệu - Tiếp tục trì hoạt động nộp Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ Báo cáo quản lý CTNH lên Sở Tài nguyên Môi trường - Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc để hạn chế tiếng ồn, độ rung tác động đến sức khỏe công nhân - Tiếp tục thực đầy đủ quy định phòng ngừa, ứng phó cố cháy nổ cố hóa chất b Các giải pháp cần bổ sung, hoàn thiện - Thực việc dắt xe vào công nhân viên: Dắt xe từ cổng vào khu vực gửi xe thực tốc độ theo quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Do việc tưới ẩm hệ thống đường giao thông nội Công ty TNHH Panasonic Việt Nam thực nên Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam cần đề kiến nghị, đề nghị Công ty TNHH Panasonic Việt Nam thực tần suất tưới ẩm đường giao thông nội lần/ngày theo quy định báo cáo ĐTM phê duyệt - Công ty cần thỏa thuận với đơn vị thu gom CTRSH, CTRSX CTNH Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành việc thực che phủ bạt vận chuyển rác thải vào công ty để hạn chế việc phát sinh bụi - Một số công nhân số phận thiếu dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động Mặc dù mức độ tiếng ồn công ty nằm ngưỡng cho phép để đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc thời gian dài, công ty cần thường xuyên kiểm soát cung cấp đầy đủ thiết bị an toàn bảo hộ lao nút tai, găng tay, dép cách điện, trang, găng tay, kính mắt 69 - Cần lắp đặt song chắn rác cho số cống thoát nước mưa để hạn chế rác gây việc tắc cống thoát nước mưa - Tiến hành thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt tần suất ngày/lần theo định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Thường xuyên vệ sinh khử mùi khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt để hạn chế mùi hôi gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh - Công ty cần tiến hành dán lại tên mã CTNH theo quy định Cụ thể dán lại mã thùng lưu giữ thiết bị linh kiện điện tử 190206 Tiến hành dán biển báo CTNH lên số thùng chứa thiếu - Thường xuyên huấn huyện, tập huấn, tuyên truyền việc bảo vệ môi trường việc thực quy định liên quan đến bụi, khí thải; nước thải; chất thải rắn, CTNH; cố cháy nổ cố hóa chất đến tất cơng nhân viên làm việc công ty 3.5.2 Biện pháp trì hồn thiện thủ tục Sổ chủ nguồn thải CTNH a Các giải pháp cần trì - Thuê đơn vị có chức để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định Thông tư 36/2015/TT- BTNMT quản lý CTNH Đảm bảo tần suất thu gom CTNH tuần/lần - Định kỳ nộp báo cáo quản lý CTNH lên Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 01 hàng năm - Tiếp tục thực phân loại, dán nhãn lưu giữ riêng biệt loại CTNH theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP Thông tư 36/2015/TT-BTNMT b Các giải pháp cần bổ sung, hoàn thiện - Thực việc dán nhãn mã CTNH đầy đủ theo phụ lục Thông tư 36/2015/TT-BTNMT - Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn nội dung việc nhận biết, phân loại CTNH đến tất công nhân vị trí cơng việc cơng ty để đảm bảo 100% công nhân thực quy định - Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh kho chứa CTNH Đảm bảo hệ thống thơng gió kho chứa CTNH hoạt động để hạn chế việc xảy cố CTNH - Cán môi trường công ty cần tiến hành dán lại tên mã CTNH theo quy định phụ lục I Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Cụ thể dán lại mã thùng lưu giữ thiết bị linh kiện điện tử 190206 - Ngoài việc lưu giữ chứng từ chất thải nguy hại, công ty cần bổ sung thêm sổ theo dõi thành phần, số lượng, khối lượng phương thức lưu giữ CTNH - Thường xuyên kiểm tra việc phân loại CTNH công nhân để đảm bảo chất thải nguy hại thu gom không bị lẫn với loại chất thải khác 3.5.3 Đánh giá giải pháp trì, hồn thiện thủ tục Báo cáo giám sát môi trường định kỳ a Các giải pháp trì 70 - Tiếp tục kết hợp với đơn vị có đầy đủ chức tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng thành phần chất lượng môi trường để lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Đảm bảo thực vị trí quan trắc tần suất quan trắc tháng/lần theo quy định Chương Chương trình giám sát môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Định kỳ gửi Báo cáo giám sát môi trường lên Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ban quản lý KCN Thăng Long thời gian quy định b Các giải pháp bổ sung, hồn thiện - Thực quan trắc thơng số mơi trường khơng khí quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cụ thể cần bổ sung quan trắc thông số Isopropyl Alcohol (IPA) tiến hành quan trắc môi trường định kỳ - Công ty cần thực đầy đủ quy định việc giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại: Cần có sổ theo dõi ghi chép lại đầy đủ thành phần, số lượng, khối lượng phương pháp lưu giữ CTR CTNH phát sinh ngày 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đánh giá tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, khóa luận đạt kết sau: Đánh giá tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam: - Đối với thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Công ty tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiến hành nâng công suất sản xuất Công ty có biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải; nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; biện pháp giảm thiểu cố cố cháy nổ, cố hóa chất Phần lớn công ty thực quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường số quy định chưa thực đầy đủ theo quy định Vì vậy, Cơng ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Đối với thủ tục Sổ chủ nguồn thải CTNH: Công ty tuân thủ việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH, lập báo cáo quản lý CTNH việc lưu giữ chứng từ chất thải nguy hại Công ty tiến hành phân loại, dán nhãn lưu giữ riêng biệt loại CTNH Tuy nhiên, mã CTNH dán thùng đựng CTNH chưa với quy định Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, số thùng chứa chưa có biển báo CTNH Vì vậy, việc tn thủ quy định pháp luật Sổ chủ nguồn thải CTNH Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ - Đối với thủ tục Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ: Công ty lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng/lần gửi lên quan có thẩm quyền Tuy nhiên, thơng số giám sát mơi trường khơng khí chưa với quy định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty chưa có sổ theo dõi chất thải rắn sản xuất CTNH Vì vậy, Cơng ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật việc thực quan trắc môi trường Đề xuất số giải pháp nhằm trì hồn thiện việc tn thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam 72 KIẾN NGHỊ Đối với cán môi trường công ty Cán môi trường công ty cần cập nhật văn pháp luật bảo vệ môi trường Thực đầy đủ quy định, nghĩa vụ quy định giấy phép môi trường Thường xuyên thực đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán công nhân viên công ty Kiến nghị đề tài Do thời gian kiến thức cịn hạn chế nên khóa luận chưa đánh giá hết thủ tục môi trường mà công ty cần thực Hiện nay, khóa luận đánh giá thủ tục hành bảo vệ mơi trường, có nhiều thời gian tác giả đánh giá thêm thủ tục Xác nhận hoàn thành cơng trình bảo vệ mơi trường cơng ty Từ đưa giải pháp phù hợp cho Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015 [2] Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư 43/2015/TT-BTNMT báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường, ban hành ngày 29 tháng 09 năm 2015, Hà Nội [3] Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), Thông tư 31/2016/TT-BTNMT bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2016, Hà Nội [4] Bộ Tài nguyên Môi trường (2019), Văn hợp 11/VBHN-BTNMT quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường, ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2019 [5] Bộ Tài nguyên môi trường (2019), Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 [6] Chính phủ (2015), Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường, ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 [7] Chính phủ (2015), Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải phế liệu, ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015 [8] Chính phủ (2019), Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, ban hành ngày 13 tháng năm 2019 [9] Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (2019), Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Điều chỉnh nâng công suất Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam từ 6.061.000 sản phẩm/năm lên 9.276.500 sản phẩm/năm”, Hà Nội [10] Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (2020), Báo cáo giám sát môi trường định kỳ quý I năm 2020, Hà Nội [11] Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (2020), Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, ngày 16 tháng 01 năm 2020, Hà Nội 74 [12] Quốc Hội (2014), Luật bảo vệ môi trường số 55/QH13, ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014 [13] Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội (2014), Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số quản lý chất thải nguy hại 01.000027.T, cấp ngày 24 tháng 09 năm 2014, Hà Nội [14] Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2019), Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Điều chỉnh nâng công suất Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam từ 6.061.000 sản phẩm/năm lên 9.276.500 sản phẩm/năm”, ngày 13 tháng 12 năm 2019, Hà Nội [15] Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch: http://hpa.hanoi.gov.vn/dau-tu/co-hoi-dau-tu/dau-tu-thu-cap-tai-cac-khu-cn-vacum-cn/khu-cong-nghiep-thang-long-a1932 [16] Tạp chí Môi trường: http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=C %C3%B4ng-c%E1%BB%A5-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-m%C3%B4i-tr %C6%B0%E1%BB%9Dng-41142 [17] Thế giới luật: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Vai-tro-cua-phap-luat-trong-viec-bao-vemoi-truong-o-nuoc-ta-hien-nay-9450/ 75 PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh q trình thực khóa luận Hình Phỏng vấn bảo vệ Hình Phỏng vấn nhân viên vệ sinh Hình Phỏng vấn cơng nhân Hình Phỏng vấn cơng nhân Hình Phỏng vấn cán mơi trường Hình Khảo sát thực tế cơng ty Hình Khảo sát thực tế cơng ty Hình Cơng nhân làm việc Phụ lục Hình ảnh thủ tục bảo vệ môi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Hình Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cơng ty Hình 10 Biên phịng cháy chữa cháy Hình 11 Biện pháp ứng phó cố hóa chất Hình 12 Báo cáo kết quan trắc mơi trường lao động năm 2018 Hình 13 Báo cáo kết quan trắc môi trường lao động năm 2019 Hình 14 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Hình 15 Báo cáo quản lý CTNH Hình 16 Báo cáo quản lý CTNH năm 2017 năm 2018 Hình 17 Báo cáo quản lý CTNH năm 2019 Hình 18 Chứng từ chất thải nguy hại Hình 19 Hợp đồng thu gom, vận chuyển CTR công nghiệp CTNH Hình 20 Báo cáo kết quan trắc mơi trường quý I năm 2019 Hình 21 Báo cáo kết quan trắc mơi trường q II năm 2019 Hình 22 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ quý I năm 2020 Hình 23 Phiếu quan trắc mơi trường khơng khí quý I năm 2020 ... tài: ? ?Đánh giá tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức... thực khóa luận đề tài: ? ?Đánh giá tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội? ?? bao gồm 04 bước:... cần tuân thủ - Đánh giá trạng công tác bảo vệ môi trường công ty - Đánh giá tuân thủ thủ tục hành bảo vệ mơi trường Cơng ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam thủ tục sau:  Báo cáo đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ sự TUÂN THỦ các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về bảo vệ môi TRƯỜNG tại CÔNG TY TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS VIỆT NAM, KCN THĂNG LONG, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ hà nội ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm