0

NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

110 35 0
  • NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH  SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÒ QUỐC ANH NGHI£N CøU HìNH ảNH SOI BUồNG Tử CUNG NHữNG BệNH NHÂN VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG LUN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LỊ QUỐC ANH NGHI£N CøU H×NH ảNH SOI BUồNG Tử CUNG NHữNG BệNH NHÂN VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Sản Phụ khoa Mã số: 60720131 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: Ts: Nguyễn Quảng Bắc HÀ NỘI - 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Buồng tử cung CTC : Cổ tử cung TC : Tử cung VS : Vôsinh VSI : Vơ sinh ngunphát VSII : Vơ sinh thứphát VTC :Vịi tử cung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Vôsinh 1.1.1 Đạicương 1.1.2 Điều kiện cần phải có để thụthai .3 1.1.3 Nguyên nhân vôsinh 1.1.4 Các thăm dị cặp vợ chồng vơsinh 1.1.5 Điều trị cho cặp vợ chồng vôsinh 1.2 Giải phẫu Buồng tử cung…………………………………………6 1.3 Thay đổi niêm mạc tử cung………………………………………8 1.4 Các phương pháp thăm dò bệnh lý Buồng tử cung………………9 1.4.1 Chụp tử cung vịi tử cung có bơm thuốc cản quang……………9 1.4.2 Siêu âm……………………………………………………… 11 1.4.3 Soi Buồng tử cung…………………………………………….12 1.5 Bệnh lý Buồng tử cung phương pháp chẩn đoán…………….17 1.5.1 U xơ tử cung………………………………………………… 17 1.5.2 Polype niêm mạc tử cung……………………………………18 1.5.3 Quá sản niêm mạc tử cung……………………………………20 1.5.4 Ung thư niêm mạc tử cung……………………………………21 1.5.5 Viêm niêm mạc tử cung………………………………………22 1.5.6 Teo niêm mạc tử cung………………………………………22 1.5.7 Dính Buồng tử cung………………………………………….23 1.5.8 Vách ngăn tử cung…………………………………………….25 1.6 Một số nghiên cứu soi buồng tửcung 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đốitượngnghiêncứu .29 2.1.1 Tiêu chuẩn lựachọn 29 2.1.2 Tiêu chuẩn loạitrừ 29 2.2 Phươngphápnghiêncứu 29 2.2.1 Thiết kế nghiêncứu 29 2.2.2 Cỡ mẫu nghiêncứu 30 2.3 Tiêu chuẩn chẩnđoán 30 2.3.1 Tiêu chuẩn chẩn đốn mơ bệnh học 30 2.3.2 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh BTC X quang 30 2.3.3 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh BTC Siêu âm 31 2.3.4 Tiêu chuẩn chẩn đốn hình ảnh BTC Soi Buồng tử cung…………………………………………… ……………33 2.4 Kỹ thuật ápdụng .35 2.5 Các biến số .37 2.6 Xử lý sốliệu 41 2.7 Đạo đức nghiêncứu 42 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân phẫu thuật soi buồng tử cung vơsinh dính BTC 43 3.2 Nhận xét hình ảnh Soi Buồng tử cung .55 3.2.1 Đối chiếu hình ảnh X quang so với soi Buồng tử cung 55 3.2.2 Đối chiếu Kết siêu âm so với soi Buồng tử cung .60 3.2.3 Đối chiếu kết siêu âm so với kết mô bệnh học 64 3.2.4 Đối chiếu kết soi buồng tử cung so với mô bệnh học 66 Chương4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 67 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tuổi tình trạng vơ sinh .43 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo địa dư .44 Bảng 3.3 Triệu chứng lâm sàng 47 Bảng 3.4 Kết chụp X quang 48 Bảng3.5 Kết siêu âm tử cung 49 Bảng 3.6 Kết soi buồng tử cung 50 Bảng 3.7 Kết mô bệnh học .51 Bảng3.8 Dùng kháng sinh .53 Bảng3.9 Đối chiếu kết chụp X quang bờ không 55 với soi buồng tử cung 55 Bảng 3.10 Đối chiếu kết chụp X quang hình khuyết với soi buồng tử cung 56 Bảng 3.11 Đối chiếu kết chụp X quang biến dạng tử cung với soi buồng tử cung 57 Bảng 3.12 Đối chiếu kết chụp X quang dính buồng tử cungvới soi buồng tử cung 58 Bảng 3.12 Đối chiếu kết chụp X quang bình thườngvới soi buồng tử cung 59 Bảng 3.13 Đối chiếu kết siêu âm polype NMTC với soi buồng tử cung 60 Bảng 3.14 Đối chiếu kết siêu âm niêm mạc tử cung dày với soi buồng tử cung 61 Bảng 3.15 Đối chiếu kết siêu âm u xơ tử cung với soi buồng tử cung 62 Bảng 3.16 Đối chiếu kết siêu âm bình thường với soi Buồng tử cung 63 Bảng 3.17 Kết chẩn đoán sản NM TC qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh học 64 Bảng 3.18 Kết chẩn đoán sản niêm mạc TC qua soi buồng TC đối chiếu với mô bệnh học 64 Bảng 3.19 Kết chẩn đoán polype buồng TC qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh học 65 Bảng 3.20 Kết chẩn đoán polype buồng TC qua soi buồng TC đối chiếu với mô bệnh học 65 Bảng 3.21 Kết chẩn đoán u xơ tử cung qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh học .66 Bảng 3.22 Kết chẩn đoán u xơ TC qua soi buồng tử cung đối chiếu với mô bệnh học 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tình trạng vơ sinh đối tượng nghiên cứu 43 Biểu đồ 3.2 Tiền sử sản khoa đối tượng nghiên cứu .45 Biểu đồ 3.3 Tiền sử phụ khoa 46 Biều đồ 3.4 Tình trạng kinh nguyệt .46 Biểu đồ 3.5 Các thủ thuật can thiệp qua soi BTC 52 Biểu đồ 3.6 Tai biến soi buồng tử cung 53 Biểu đồ 3.7 Thời gian nằm viện .54 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Ống kính soi 35 Hình 2.2 Nguồn sáng: ánh sáng lạnh xenon 300w .35 Hình 2.3 Các dụng cụ dùng điện cực để cắt cầm máu 36 Hình 2.4 Giàn máy soi BTC hãng Karl - Storz 37 96 polype buồng tử cung soi buồng tử cung khơng thấy hình ảnh polype nội mạc tử cung n tâm với chẩn đốn khơng có polype nội mạc tử cung.Soi buồng tử cung có độ nhạy giá trị chẩn đốn âm tính cao siêu âm Tuy nhiên, siêu âm có giá trị cao chẩn đoán trường hợp polype buồng tử cung lâm sàng 75 Giá trị chẩn đốn dương tính soi buồng tử cung chẩn đoán polype buồng tử cung không cao Điều trường hợp dương tính sai chúng tơi chủ yếu có kết mơ bệnh học bình thường q sản Kết luận Một số đặc điểm đối tượng nghiên cứu VSII soi BTC chiếm 51,1%, VSI soi BTC chiếm 48,9% Kích thước TC: bình thường chiếm tỷ lệ 100%, Mật độ TC: bình thường chiếm99,6%, Di động TC: bình thường chiếm 100%% Chụp X quang BTC - VTC: 13,7% dính BTC; 4,2% hình khuyết BTC; 0,4% tử cung hai sừng ; 0,4% không đánh giá BTC Soi BTC: 48,3% dính BTC; 9,2% polype BTC; 6,5% sản NMTC ; 1,1% vách ngăn BTC, 0,4 % u xơ niêm mạc Đối chiếu hình ảnh Xquang, siêu âm với soi BTC Chụp X quang có kết dương tính âm tính sai cao so với kết soi buồng TC.Tuy nhiên, chụp X quang có giá trị gợi ý hình ảnh bệnh lý, từ đó, qua soi buồng tử cung giúp chẩn đốn bệnh Chụp X quang có hình ảnh bờ khơng hình khuyết biến dạng TC gợi ý bệnh lý sản NMTC dính buồng TC Siêu âm không phát nhiều trường hợp bệnh lý buồng tử cung mà có soi buồng tử cung phát Trong chẩn đoán polype BTC, soi BTC có độ nhạy (100%) cao siêu âm (18,7%) Kiến nghị Mở rộng ph−ơng pháp soi buồng tử cung để chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung Bệnh viện Sản phụ khoa để chẩn đốn sớm, xác giúp điều trị kịp thời bệnh lý buồng tử cung Mở rộng ph−ơng pháp siêu âm bơm n−ớc buồng tử cung để chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung TÀI LIỆU THAM KHẢO sản phụ khoa tập vô sinh Nhà xuất TP Hồ Chí Minh2000 102740 p Nguyễn khắc liêu Vơ sinh: Chẩn đoán điều trị Nhà xuất y học2002 Dương Thị Cương Chẩn đốn điều trị vơ sinh Nhà xuất y học2003 Dương Thị Cương.Nguyễn Đức Hinh Vô sinh, Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành Nhà xuất y học1999 263-73 p Govan A.D.T DC, Callander R., Vô sinh, Phụ khoa hình minh họa Nhà xuất y học1993 369-90 p Bộ môn Giải phẫu học Hệ sinh dục nữ,Giải phẫu học tập Nhà xuất y học2006 Hartwig WC Fundamental anatomy: Lippincott Williams & Wilkins; 2008 Bộ môn Mô - phôi trường Đại học Y Hà Nội Hệ sinh dục nữ.Mô học Nhà xuất y học2007 400-41 p Phan Trường Duyệt “Siêu âm chẩn đốn thay đổi tử cung, nơi mạc tử cung”, Kỹ thuật siêu âm ứng dụng sản phụ khoa Nhà xuất y học2005 372-92 p 10 Liêu NK "Sử dụng hormon phụ khoa", Bài giảng Phụ khoa sau đại học Đại học Y Hà Nôi1979 218-33 p 11 MIMS Việt Nam - Cẩm nang sử dụng thuốc số Međimeia Asia2002 20-1 p 12 Barbot J Parent B Hystéroscopie, EMC Gynécologies 72 A10 1984:116 13 Wamsteker K, Emanuel MH, de KRUIF JH Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension Obstetrics & Gynecology 1993;82(5):736-40 14 Bruhat MA "Hystéroscopie opératoire", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris 1996:49-63 15 Baroux S "Hiérarchie des explorations paracliniques de la cavité utérine", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris 1996:7-13 16 Alex Ferenczy A and al "Detecting and diagnosing endometrial carcinoma and its precursors", Gyn and Obs Lippincott - Raven, Vol 4, Chap 1996:16 17 Hulka J, Peterson H, Phillips J, Surrey M Operative hysteroscopy American Association of Gynecologic Laparoscopists 1991 membership survey The Journal of reproductive medicine 1993;38(8):572-3 18 Viện Bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh Nôi soi phụ khoa, (Tài liêu lưu hành nôi bô) 1996 19 Donnez J and Nisolle M "Instrumentation for hysteroscopy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy 2003:391 - 20 Lamorte A DCAH "History of operative hysteroscopy", Endometrial ablation Churchill, Livingstone London 1993:1-5 21 Gimpelson RJ Office hysteroscopy Clinical obstetrics and gynecology 1992;35(2):270-81 22 Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y - Dược Thành phố Hổ Chí Minh “U xơ tử cung”, Bài giảng Sản phụ khoa Nhà xuất Y học1996 27-34 p 23 Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y Hà Nội “U xơ tử cung”, Bài giảng Sản phụ khoa Nhà xuất Y học2006 150-5 p 24 Phan Trường Duyệt Kỹ thuật đại ứng dụng thăm dò sản phụ khoa Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nôi2006 25 Fulsher RW "Hysteroscopic myomectomy", Atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy 2003:483-93 26 Anastasiadis P.G KNG, Skaphida P.G., Galazios G.C., Tsikouras P.N., Liberis V.A, “Endometrial polyps: prevalence, detection, and malignant potential in women with abnormal uterine bleeding”, Eur J Gynecol Oncol, 21 2000:13 27 Eun Ju Lee JHH, and Hee Sug Ryu “Polypoid Adenomyomas Sonohysterographic and Color Doppler Findings with Histopathologic Correlation”, J Ultrasound Med, 23: 2004:1421- 28 Nadubidri V.G AE “Uterine polyps, fibromyoma and sarcoma”, Prep Manual for Undergraduates Gynaecology, Elsevier a division of reed Elsevier India Pvt Ltd., 324 2005:235 - 29 Dương Thị Cương "Thời kỳ tắt dục phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh sau mãn kinh", Chuyên đề mãn kinh, Viện bảo vệ Bà mẹ Trẻ sơ sinh, tập I 1- 43 p 30 Downing B Complications of operative hysteroscopy", Gynecological Endoscopy, (1) 1992:185-9 31 Vũ Nhật Thăng "Chẩn đoán tế bào học cổ tử cung - âm đạo phụ nữ huyết thời kỳ mãn kinh sau mãn kinh", Nghiên cứu khoa học điều trị, Viên Bảo vê Bà mẹ Trẻ sơ sinh 1979:60-1 32 Barbot J "Atrophie de l'endomètre", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris 1996:163-5 33 Dương Thị Cương Nguyễn Đức Hinh “U xơ tử cung”, Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành Nhà xuất Y học1999 20-8 p 34 Larry et al "Update on endometrial cancer", Clin Obs and Gyn, Vol 39, No 1991:627 - 35 Hilary O D and al "Menorrhagia: clinical investigation", Clin Disor.of the endom.and menst.cycle 1998:136-45 36 Bộ môn Chẩn đốn hình ảnh trường Đại học Y Hà Nội Chẩn đốn Xquang hình ảnh y học Nhà xuất y học2001 37 Bộ môn Phụ Sản trường Đại học Y Hà Nội “U xơ tử cung”, Bài giảng Sản phụ khoa Nhà xuất Y học1999 25-9 p 38 Bensimhon E Hystéroscopie et Microhystéroscopie, Thèse pour le doctorat en Médecine, Faculté de médecine Cochin- Port Royal 1980 39 Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Đức Vy "Các phương pháp thăm dị chẩn đốn q sản nơi mạc tử cung", Tạp chí Y học thực hành2005 17-8 p 40 Mark B J A and Magos Adam L "Trans - cervical resection of the endometrium", Endoscopic surgery for Gynaecologist 1996:294 - 306 41 M B "Les synéchies utérines", Endoscopie Utérine, Edition Pradel Paris, 1996:169-88 42 Madelénat P et al "Synéchies utérines", Problèmes mécaniques de l'appareil génital 1996:362-78 43 Fedorkow D, Pattinson H, Taylor P Is diagnostic hysteroscopy adhesiogenic? International journal of fertility 1991;36(1):21-2 44 Cisse C.T "Place de l'hystéroscopie dans le diagnostic et le traitement des synéchies utérines A propos de quinze observations", Revue Franỗaise de Gyn et d'Obst, 1995:17 - 21 45 Darnaud T et al "Etiologies et bilan biologique", Les troubles hémorragiques fonctionnels, Diffusion Vigot-Paris 2004:37-61 46 Rochet Y VS "Les malformations utérines", EMC Gynécologies 123 A10, 1986:1- 16 47 Đặng Thị Hồng Thiện Tình hình soi BTC bệnh nhân vô sinh bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2008 [ Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II]2009 48 Đặng Thị Minh Nguyệt Soi BTC để chẩn đoán bất thường buồng BTC [ Luận án tiến sỹ y học]: Trường Đại học Y Hà Nội; 2006 49 Wamsteker Kees, Emnuel Mart H "Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding", Ob & Gyn, Part 1, p 736 - 740 1993 50 Anastasiadis P.G, Koutlaki N.G, Skaphida P.G, Galazios G.C, Tsikouras P.N, Liberis V.A “Endometrial polyps: prevalence, detection, and malignant potential in women with abnormal uterine bleeding”, Eur J Gynecol Oncol, 21, p 180 - 2000 51 Valle Rafael "Diagnostic hysteroscopy", Sciarra Revised Edition, Vol 1, Chapter 25 1995 52 Wamsteker Kees, Emnuel, Mart H "Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding", Ob & Gyn, Part 1, p 736 - 740 1993 53 Surrey.Mark W, Aronberg, Sandra "Hysteroscopy in the management of abnormal uterine bleeding", Hysteroscopy principles and practice, JB Lippcotte, Philadelphia, p 119 - 140 1992 54 Fedor Kow D "Is diagnostic hysteroscopy adhesiogenic?", BA - 41 Inter J Fertil, (36), 1, p 21 - 22 1991 55 Christian Deutschmann and al "Hysteroscopic findings in postmenopausal bleeding", Hysteroscopy principles and practice , JB Lippincotte, Philadelphia p 132-134 1992 56 Bensimhon E Hystéroscopie et Microhystéroscopie, Thèse pour le doctorat en Médecine, Faculté de médecine Cochin- Port Royal 1980 57 Brooks, Philip G "Complication of operative hysteroscopy How safe is it ?", Clinical Obs & Gyn, (35), 2, p 256 – 261 1992 58 Vilos GA, Edris F, Abu-Rafea B, Hollett-Caines J, Ettler HC, AlMubarak A “Miscellaneous uterine malignant neoplasms detected during hysteroscopic surgery”, J Minim Invasive Gynecol 2009 May-Jun;16(3): 318-25 2009 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU SOI BUỒNG TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN VƠ SINH DO DÍNH TẠI KHOA U CẦU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG 1, Số thứ tự:……………………………… 2, Ngày vào viện:………………………… 3, Số bệnh án:……………………………… 4, Họ tên bệnh nhân:……………………………… 5, Số điện thoại: 6, Địa liên hệ: 1= Hà nội 2= Khác 7, Tuổi: 1=< 20 tuổi 2= 20 – 24 tuổi 3= 25 – 29 tuổi 4= 30- 34 tuổi 5=> 35 tuổi 8, Lý vào viện: Para: 1= Tổng số đẻ( đủ non tháng) 2= Tổng số sảy, nạo, hút 3= Tổng số thai lưu 10 TSSK: ( Số lần ) Đẻ thường Mổ đẻ Sảy thai Nạo hút thai Thai lưu 11 TSPK: ( Có, khơng ) Viêm nhiễm Đặt dụng cụ tử cung 3,Dùng thuốc tránh thai 4, Nạo buồng tử cung 5, Phẫu thuật buồng tử cung 6, Phẫu thuật tử cung 12 Kinh nguyệt: 1, Bình thường 2, Thống kinh 3, Vô kinh 4, Rong kinh 13 Tư tử cung: ( Khám , SA) 1, Ngả trước 2, Trung gian 3, Ngả sau 14 Kích thước TC: 1, Bình thường 2, To bình thường 3, Nhỏ bình thường 15 Mật độ TC: 1, Bình thường 2, Khơng bình thường 16 Di động tử cung: Bình thường 2, Khơng bình thường 17 NMTC : 1=< mm 2= 4- mm 3=> 8mm 18 Hình ảnh BTC soi BTC: 1= Bình thường 2= U xơ niêm mạc 3= Polype niêm mạc TC 4= Dị dạng 5= Dính BTC 19 Hình ảnh buồng CTC soi BTC: 1= Bình thường 2= Bất thường 3= Khác 20 Hình ảnh NM TC soi BTC: 1= Bình thườn 2= Mỏng 3= Quá sản 4= Khác ( cụ thể ) 21 Hình ảnh BTC soi BTC 1= Bình thường 2= Dính 3= Polype 4= U xơ niêm mạc 5= Dị dạng 22 Hình ảnh VTC soi BTC : 1= Nhìn rõ lỗ vịi 2= Nhìn rõ lỗ vịi 3= Khơng nhìn rõ ( lý ) 4= Khác ( Cụ thể ) 23 Xử trí Soi buồng tử cung chẩn đốn Gỡ dính nong BTC gỡ dính dụng cụ nội soi Khơng xử trí 24 Tai biến : 1= Thủng TC 2= Chảy máu 3= Nhiễm khuẩn 4= Không tai biến 25 sủ dụng kháng sinh: 26 Thời gian nằm viện Có Khơng =< Ngày 4- ngày > ngày 27 Hình ảnh XQ BTC chụp lại sau tháng nội soi BTC 1= Bình thường 2= Có hình khuyết ( vị trí ) 28 Tình trạng bệnh nhân có thai sau nội soi BTC: 1.Có Khơng Ngày …… tháng ……… năm…… Người thu thập ... ảnh soi buồng tử cung bệnh nhân v? ?sinh Bệnh viện Phụ 12 sản Trung ương năm 2016 - 2017” Với mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng vàcận lâm sàng bệnh nhân có định soi buồng tử cung điều... quang buồng tử cung - 26 vòi tử cung chủ yếu dùng bênh nhân vô sinh để phát hiên bênh lý buồng tử cung vòi tử cung Soi buồng tử cung kết âm tính sai dương tính sai chụp X quang buồng tử cung Bơm... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÒ QUC ANH NGHIÊN CứU HìNH ảNH SOI BUồNG Tử CUNG NHữNG BệNH NHÂN VÔ SINH TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Sn Ph khoa Mó s: 60720131 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH SOI BUỒNG tử CUNG ở NHỮNG BỆNH NHÂN vô SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm