0

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

10 49 0
  • Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:35

Bài viết nhằm mục tiêu đánh giá những thành công và bất cập của PFES tại huyện Đà Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2017, diện tích rừng được bảo vệ bằng tiền DVMTR đạt 90,35% diện tích rừng của toàn huyện, tăng thu nhập cho 5.883 hộ gia đình (HGĐ), ý thức bảo vệ rừng (BVR) của người dân và cộng đồng được cải thiện rõ rệt. Vietnam J Agri Sci 2019, Vol 17, No 12: 1023-1032 Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 2019, 17(12): 1023-1032 www.vnua.edu.vn ĐÁNH GIÁ KẾT QU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TR DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HỊA BÌNH Mai Qun1, Nguyễn Phượng Lê2* Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: nguyenphuongle@vnua.edu.vn Ngày chấp nhận đăng: 18.02.2020 Ngày nhận bài: 09.11.2019 TÓM TẮT Huyện Đà Bắc tỉnh Hịa Bình bắt đầu thực sách (CS) chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) từ năm 2013 PFES chương trình chi trả ủy thác từ người sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đến người cung cấp dịch vụ mà không sử dụng ngân sách nhà nước Dựa thông tin thứ cấp sơ cấp thu thập từ đối tượng khác có liên quan đến PFES, viết nhằm mục tiêu đánh giá thành công bất cập PFES huyện Đà Bắc Kết nghiên cứu cho thấy, năm 2017, diện tích rừng bảo vệ tiền DVMTR đạt 90,35% diện tích rừng tồn huyện, tăng thu nhập cho 5.883 hộ gia đình (HGĐ), ý thức bảo vệ rừng (BVR) người dân cộng đồng cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, trình thực sách cịn số khó khăn: số tiền DVMTR nhận chủ rừng cịn thấp, cơng tác tun truyền cịn nhiều hạn chế; Cơng tác kiểm tra, giám sát số lượng, chất lượng rừng sau chi trả chưa đầy đủ Vì vậy, cần có hỗ trợ để nâng cao thu nhập cho hộ từ rừng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sách; xây dựng chế kiểm tra, giám sát diện tích chất lượng rừng sau chi trả Từ khóa: Chính sách, thực hiện, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kết Evaluating Policy Implementation Result of Payment for Forest Environmental Services In Da Bac District of Hoa Binh Province ABSTRACT Da Bac district, Hoa Binh province has started implementing the PFES policy since 2013 PFES is a mandated payment program from users of forest environmental services (FES) to service providers without using the state budget Based on secondary and primary information gathered from various stakeholders related to PFES, this paper aims to assess the success and shortcomings of PFES in Da Bac district The results show that in 2017, the area of forest protected by using PFES money has reached 90,35% of district's forest area; Income of 5.883 households has been increased; People's awareness of forest protection has been improved However, there are still some difficulties in process of implementing policy, such as low PFES money received by the forest owners; limited propaganda activities; insufficient activities of checking and monitoring quantity and quality of forests after payment Therefore, the paper suggests that it is essential to support households to increase their income from forests; propaganda activities on the policy should be consecutively encouraged, and a mechanism to check and monitor forest areas and forest quality should be developed Keywords: Policies, implementation, payments for forest environmental services, results ĐẶT VẤN ĐỀ Chi trâ cho dðch vý h sinh thỏi (PES) ó ni lờn nhỵ mt công cý phổ biến cho việc bâo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đò cò tài nguyên rÿng í tỵng c bõn v PES l tọo li ích cho cá nhân cộng đồng để bâo vệ cỏc dch vý mụi trỵng bỡng cỏch bi hon cho họ khôn chi phí phát sinh tÿ việc qn lý v cung cỗp nhng dch vý ny (Phọm Thu Thỷy & cs., 2013) Cho n chỵa cú mt nh nghùa chớnh thc cho PES nhỵng nh nghùa ỵc trớch dén nhiều hĄn câ đðnh nghïa kinh điển cûa Wunder (2005) v n nởm 2015 ó ỵc sa lọi, đðnh 1023 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình nghïa sāa đổi cûa Wunder ỵa tiờu xỏc nh PES: (1) giao dch t nguyn (2) gia ngỵi s dýng dch vý (3) v nh cung cỗp dch vý (4) cũ iu kin, cỏc quy tớc ỵc thng nhỗt v quõn lý tài nguyên thiên nhiên (5) để täo dðch vý bên (Wunder, 2015) Toàn SĄn, Hiền Lỵng v Tồn Minh; ũ l nhng xó cú din tớch ỵc nhờn tin PFES ln nhỗt v cũ ổy đû chû rÿng HGĐ, Ủy ban nhân dân (UBND) xã tổ chĀc PES áp dýng vào Việt Nam cý thể chi trâ cho dðch vý môi trỵng h sinh thỏi rng tọo hay cũn gọi PFES PFES trình giao dðch tă nguyn ỵc thc hin bi ớt nhỗt mt ngỵi mua v mt ngỵi bỏn DVMTR, v chợ ngỵi bỏn õm bõo cung cỗp DVMTR ũ mt cỏch hp lý (Wunder, 2005) Vit Nam ó ỵa PFES tr thnh mt chỵng trỡnh quc gia bỡng vic thc hin Ngh đðnh số 99/2010/NĐ-CP sách chi trâ dðch vý mụi trỵng rng bớt ổu cú hiu lc t ngy 1/1/2011 ồy l bỵc tin mi, th hin s thay i cú tớnh chin lỵc khụng chợ tỵ duy, nhên thĀc mà cịn câ hành động q trình thiết kế, xây dăng, ban hành thăc CS BVR Vit Nam theo hỵng huy ng cỏc ngun kinh phớ ngoi ngõn sỏch nh nỵc v ngun chi trõ cỷa tỵ nhồn Thụng tin th cỗp ỵc thu thêp tÿ Niên giám thống kê cûa tỵnh Hịa Bình, tÿ báo cáo cûa huyện Đà Bíc tÿ Quỹ Bâo vệ Phát triển rÿng (BV&PTR) tỵnh Hịa Bỡnh Thụng tin s cỗp ỵc thu thờp bỡng phỵng phỏp iu tra v phúng vỗn sõu vi i tỵng khác (150 HGĐ, 25 đäi diện cộng đồng, đäi diện UBND xã, tổ chĀc quân lý rÿng, Nh mỏy thỷy in Hủa Bỡnh, nh mỏy nỵc sọch v 10 cỏn b a phỵng) Phỵng phỏp chn méu ngéu nhiên phân tæng đối vĆi HGĐ ngéu nhiờn i tỵng cũn lọi Huyn Bớc cú din tớch ỗt t nhiờn ln nhỗt tợnh, ũ ỗt rÿng chiếm 79,35% (Cýc Thống kê tỵnh Hịa Bình, 2018) Nëm 2013, huyện Đà Bíc bít đỉu thăc CS v t ũ n ó ọt ỵc nhng kt quõ nhỗt nh nhỵ: din tớch rng ỵc nhờn tin DVMTR tëng lên, chû rÿng có thêm thu nhêp câi thiện sống, ý thĀc BVR cûa hộ dồn ó ỵc cõi thin Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thc hin CS ó bc l nhiu bỗt cờp nhỵ s tin chi trõ cũn thỗp, din tớch rng cỷa cỏc hộ nhó phân tán, cơng tác tun truyền CS n cỏc i tỵng họn ch 3.1 Tng quan thc trạng thực sách Đà Bắc Vì vêy, việc đánh giá kết quâ thăc PFES täi huyện Đà Bíc, chỵ nhĂng ngun nhân gây cân trć quỏ trỡnh thc hin v xuỗt giõi phỏp thỳc ốy vic thc hin CS tọi a phỵng l cæn thiết PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Chọn điểm nghiên cứu Huyện Đà Bíc có 17 xã thăc chi trõ DVMTR, xó ỵc la chn nghiờn cĀu điểm 1024 2.2 Thu thập thông tin Thông tin sau thu thờp ỵc x lý bỡng phổn mm SPSS v phõn tớch bỡng phỵng phỏp thng kờ mụ tõ v phỵng phỏp so sỏnh KT QU V THẢO LUẬN 3.1.1 Các văn bân cụ thể hóa sách PFES Đà Bắc Để thăc CS đða bàn tỵnh Hịa Bình nói chung huyện Đà Bíc nói riêng, UBND tỵnh cý thể hóa bìng vën bân (Bâng 2) Đánh giá việc triển khai sách, đa số cán thăc thi cho rìng vën bân CS có tính kðp thąi tính đồng ć mĀc trung bình tốt, 20% số ý kiến đánh giá ć mĀc yếu 3.1.2 Xây dựng máy tổ chức thực Để thăc CS, ngày 31 tháng 12 nëm 2011, Quỹ BV&PTR tợnh Hủa Bỡnh ỵc thnh lờp theo Quyt nh số 2642/QĐ-UBND kiện toàn läi theo Quyết đðnh số 1561/QĐUBND ngày 23/8/2017 cûa Chû tðch Ủy ban nhân dân tợnh Qu BV&PTR l t chc ti chớnh nh nỵc, trăc thuộc UBND tỵnh Hịa Bình, hột động theo cĄ chế tă chû cûa đĄn vð să nghiệp công lêp t õm bõo chi thỵng xuyờn Mai Quyờn, Nguyn Phng Lờ C cỗu t chc cỷa Qu BV&PTR ỵc th ć hình 01 gồm có: Hội đồng qn lý Quỹ gồm thành viên, đò Chû tðch Hội đồng qn lý quỹ phó chû tðch UBND tỵnh phý trách nông, lâm nghiệp đäi diện sć, ngành có liên quan; Ban Kiểm sốt Quỹ gồm thành viên hoät động theo chế độ kiêm nhiệm Hội đồng quân lý Quỹ đðnh; Ban điều hành Quỹ hoät động theo chế độ chuyên trách gồm Giám đốc Quỹ nhân viên chia làm tổ chun mơn (Tổ kế hộch, Tổ thu - chi DVMTR v T tng hp) Vi c cỗu t chc nhỵ trờn, Qu BV&PTR ỵc lónh ọo Tợnh v cỏc thành viên cûa Quỹ đánh giá cò máy t chc gn nh, ỵc thnh lờp ỳng quy nh, thăc có hiệu quâ cao nhiệm vý ûy thác chi trâ tiền DVMTR, mít xích quan trọng thiếu chi trâ tÿ bên sā dýng đến bên cung Āng DVMTR 3.1.3 Tuyên truyền sách Thụng tin v CS PFES ỵc tuyờn truyn n ngỵi dõn qua i phỏt a phỵng thụng qua cỏn b kim lồm a bn, trỵng thụn v cỏc lp tờp huỗn Bõng Cỏc bõn ca tợnh Hịa Bình để cụ thể hóa sách PFES Tên văn Nội dung Thời gian thực thi Hiệu lực Quyết định số 2234/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực CS PFES 16/11/2011 Còn hiệu lực Quyết định số 2642/QĐ-UBND Thành lập Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình 31/12/2011 Cịn hiệu lực Quyết định số 44/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình 10/1/2012 Cịn hiệu lực Quyết định số 50/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động Ban đạo thực CS PFES xây dựng Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình 10/1/2012 Cịn hiệu lực Quyết định Số 43/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch hoạt động triển khai thực CS PFES tỉnh Hịa Bình 10/1/2012 Còn hiệu lực Quyết định số 47/QĐ-UBND Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình 10/1/2012 Cịn hiệu lực Quyết định số 90/QĐ-UBND Thành lập Ban điều hành Quỹ BV&PTR tỉnh Hòa Bình 9/2/2012 Cịn hiệu lực Quyết định số 191/QĐ-UBND Thành lập Ban Kiểm sốt Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình 9/2/2012 Còn hiệu lực Quyết định số 1904/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số chi trả DVMTR (hệ số K) áp dụng để triển khai CS PFES địa bàn tỉnh Hịa Bình năm 2012 12/2/2012 Còn hiệu lực Quyết định số 1023/UBND- NNTN Thực CS PFES lưu vực nhà máy thủy điện Hịa Bình 17/9/2013 Cịn hiệu lực Cơng văn 111/SNN-LN Hướng dẫn biểu mẫu nghiệm thu dự án thực CS PFES tỉnh Hịa Bình 6/11/2013 Hết hiệu lực Quyết định số 1023/QĐ-UBND Cử đơn vị Ban quản lý rừng phịng hộ sơng Đà chi trả tiền DVMTR 16/11/2013 Hết hiệu lực Công văn số 560/HD-SNN Thực lập hệ thống biểu mẫu trình tự thủ tục bước nghiệm thu toán tiền chi trả DVMTR 7/5/2016 Cịn hiệu lực Cơng văn số 1703/UBND-NTN Triển khai thực Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 Chính phủ 21/12/2016 Hết hiệu lực Nguồn: Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình, 2018 Bâng Nguồn thông tin CS chi trâ DVMTR (ĐVT: %) Kênh thông tin Từ cán kiểm lâm địa bàn Cộng đồng Hộ gia đình Tổ chức UBND xã 100 49,33 100 Đài phát địa phương Từ lớp tập huấn 52 14,67 20 Từ trưởng thôn 34 1025 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình Hội đồng quản lý quỹ Ban kiểm sốt quỹ Tổ kế hoạch kỹ thuật Ủy ban nhân dân tỉnh Ban điều hành quỹ Tổ thu - chi trả DVMTR toán trực tiếp (2011-2017) Chủ rừng Tổ hành kế tốn tốn trực tiếp tốn chuyển khoản (từ 2018) Hộ, cộng đồng, UBND xã Tổ chức Hình Sơ đồ máy tổ chức Quỹ BV & PTR Hịa Bình Thơng tin ć bâng cho thỗy cỏn b kim lõm a bn ũng vai trủ quan trng nhỗt vic tuyờn truyn CS PFES n cỏc i tỵng hỵng li Cỏc i tỵng l chû rÿng khác cüng tiếp cên thông tin qua kênh khác Trong HGĐ tiếp cên chû yu qua cỏn b kim lồm a bn v trỵng thơn chû rÿng cộng đồng UBND xã tiếp cên thông tin qua cán kiểm låm đða bàn v cỏc lp tờp huỗn Nhờn thc cỷa i tỵng hỵng li cỹng ỵc xem nhỵ tiờu o lỵng hiệu quâ cûa công tác tuyên truyền Các chû rÿng ỵc phúng vỗn cú hiu bit khỏc v PFES i vi h, cú 18,04% ngỵi ỵc húi cho rỡng PFES chợ l mt chỵng trỡnh BVR Chớnh phỷ chi trâ Tuy nhiên, 37,7% ý kiến đò cò cỏc cỏn b cỗp xó v thụn bõn cú th giõi thớch khỏ rừ PFES l nhng ngỵi s dýng dðch vý chi trâ Cị đến 44,26% khơng biết PFES Chỵ có 27,87% ý kiến cho biết PFES ỵc thc hin t nởm 2011, cũn lọi b nhỉm thąi điểm nëm 2013, Hịa Bình bít đỉu chi trâ DVMTR thąi gian bít đỉu cûa cỏc chỵng trỡnh trỵc ũ V iu kin ỵc hỵng tin PFES, chợ cú 24,59% s ngỵi ỵc húi cho rỡng rng ó khộp tỏn mi ỵc chi trõ, 26,22% khơng đề cêp đến u cỉu để cú th nhờn ỵc PFES Ngoi cỏc h cho rỡng din tớch rng ỵc 1026 cỗp giỗy chng nhờn quyn s dýng ỗt hoc rng ỵc bõo v l ỷ iu kin nhờn ỵc tin PFES Chỷ rng đäi diện cho cộng đồng, tổ chĀc UBND có să hiểu biết nhên thĀc đæy đû PFES (tỗt cõ cỏc ý kin cỷa chỷ rng cho rỡng PFES l ngỵi s dýng dch vý trõ trâ ląi xác thąi điểm bít đỉu triển khai CS, hai số vĆi chû rÿng đäi diện cộng đồng 60% 68%) Chû rÿng cng ng, t chc v UBND l nhng ngỵi cỏn b thụn, UBND v t chc h thỵng l nhng i tỵng cỷa cỏc lp tờp huỗn v CS v ỵc tip cờn vi cỏc phỵng tin thụng tin ọi chúng dễ dàng hĄn, vêy să hiểu biết CS đæy đû hĄn Đối vĆi bên sā dýng dðch vý (cỏc nh mỏy thỷy in v nh mỏy nỵc) ngồi việc ký hợp đồng PFES vĆi Quỹ BV&PTR tỵnh thăc theo điều khoân hợp đồng thỡ cỏc n v ny chỵa ỵc mi tham gia tờp huỗn hay tuyờn truyn v CS 3.2 Kt quõ thực sách PFES huyện Đà Bắc 3.2.1 Xác định chế chi trâ Trong loäi DVMTR ỵc quy nh tọi iu 61 cỷa Luờt Lõm nghip 2017, có lội thăc Mai Qun, Nguyễn Phượng Lờ hin chi trõ, gm: dch vý bõo v ỗt, hän chế xói mịn bồi líng lịng hồ, lịng sụng, lũng sui; iu tit v trỡ ngun nỵc cho sõn xuỗt v i sng xó hi v bõo vệ trì vẻ đẹp cânh quan tă nhiên, bâo tồn đa däng sinh học hệ sinh thái rÿng cho kinh doanh dðch vý du lðch Hệ số K cĄ sć xác đðnh mĀc tiền PFES vĆi điều kiện rÿng khác Ttrong thăc tế,việc xác đðnh hệ s K gp rỗt nhiu khũ khởn v thiu kinh phớ nờn thc hin ỵc n giõn hoỏ bỡng việc áp dýng chỵ hệ số K3 theo nguồn gốc hình thành rÿng, K = vĆi rÿng tă nhiờn v K = 0,8 vi rng trng i tỵng np tin DVMTR: Dch vý bõo v ỗt, họn ch xói mịn bồi líng lịng hồ, lịng sơng, lịng sui i vi sõn xuỗt thỷy in gm nh mỏy; Duy trỡ ngun nỵc cho sõn xuỗt v i sng i vi sõn xuỗt nỵc sọch gm n vð bâo vệ trì vẻ đẹp cânh quan tă nhiên, bâo tồn đa däng sinh học hệ sinh thái rÿng cho kinh doanh dðch vý du lðch gồm cụng ty kinh doanh du lch Cỏc i tỵng nộp tiền DVMTR nêu hoàn toàn phù hợp vĆi quy đðnh täi điều 63 cûa Luêt Lâm nghiệp 2017 Tính đến hết nëm 2018, Quỹ BV&PTR tỵnh ký ỵc 12 hp ng ỷy thỏc, ũ cũ 10 hợp đồng vĆi nhà máy thûy điện hợp ng vi nh mỏy nỵc sọch i tỵng ỵc hỵng tiền DVMTR: Theo quy đðnh täi điều 63 cûa luêt Lõm nghip 2017, i tỵng ỵc chi trõ tin DVMTR tợnh Hũa Bỡnh cỹng nhỵ huyn Bớc bao gồm: chû rÿng BQL rÿng phòng hộ, rÿng c dýng, vỵn quc gia, cụng ty lõm nghip, HG, cỏ nhõn, cng ng dồn cỵ v UBND xó ỵc giao trách nhiệm quân lý rÿng Hình thĀc chi trâ tiền DVMTR: Hịa Bình thăc câ hình thĀc chi trâ + Chi trâ gián tiếp: Quỹ tỵnh nhên ỷy thỏc t Qu trung ỵng i vi cỏc lỵu vc liờn tợnh (04 c s sõn xuỗt thỷy in, 01 c s sõn xuỗt nỵc sọch); thu ni tợnh i vi cỏc lỵu vc phọm vi tợnh (09 c s sõn xuỗt thỷy in, 02 c s sõn xuỗt nỵc sọch) + Chi trõ trc tip: Hin cò 02 cĄ sć kinh doanh dðch vý du lðch sinh thái có diện tích rÿng cung Āng dðch vý thuộc quyền quân lý sā dýng cûa doanh nghiệp thăc lêp đề án chi trâ trăc tiếp (tự chi tr) trỡnh cỗp cú thốm quyn phờ duyt lm c s t chc thc hin Khi ỵc húi v cĄ chế chi trâ, 100% cán thăc CS, bờn cung cỗp dch vý v bờn s dýng dch vý cho rìng cách xác đðnh lội rÿng hình thĀc chi trâ phù hợp Đối vĆi việc xác đðnh hệ số K đa số chû rÿng, đặc biệt HGĐ cho rìng nên áp dýng hệ số K = 1, theo họ dù rÿng tă nhiên hay rÿng trồng cơng sĀc để bõo v l nhỵ iu ny l hon ton hp lý nu da trờn cụng sc ổu tỵ BVR, vĆi hệ số K = 1, số tiền PFES m h nhờn ỵc s cao hn hin tọi v động lăc khích lệ hộ tốt hĄn công tác BVR Theo lý thuyết PES, rÿng tă nhiên vĆi hệ sinh thái đa däng hĄn, cú giỏ tr dch vý mụi trỵng cao hn rng trồng, vêy hệ số K cûa rÿng tă nhiên ỵc tớnh hn cao Cỏc chỷ rng l HG khõo sát cò 94,67% đồng bào dân tộc Dao, Ty, Mỵng, h chỵa hiu rừ s khỏc v giỏ tr dch vý mụi trỵng cỷa rng t nhiờn v rng trng Qua ồy ta thỗy cụng tỏc tuyờn truyn cỏc i tỵng hiu ỳng v CS ọt hiu quõ chỵa cao Nhỡn chung, t thc hin PFES hình thành cĄ chế chi trâ ûy thỏc t ngỵi s dýng DVMTR n ngỵi cung cỗp dch vý m khụng s dýng ngõn sỏch nh nỵc, đåy thành công cûa việc thăc CS 3.2.2 Kết quâ kinh tế PFES Nguồn tài để thăc PFES ć tỵnh Hịa Bình bao gồm: ngun t Qu trung ỵng ỷy thỏc, tin thu t cỏc nh mỏy thỷy in v nh mỏy nỵc trờn đða bàn tỵnh Hàng q, Quỹ BV&PTR tỵnh nhên tiền DVMTR t Qu trung ỵng v cỏc n v s dýng dch vý, s tin ny s ỵc gi ngõn hàng, cuối nëm cën cĀ diện tích rÿng cung Āng DVMTR ó ỵc nghim thu v s tin thu ỵc nëm cộng vĆi số tiền lãi gāi ngån hàng để tính số tiền DVMTR hecta rÿng Bâng thể kết quâ thăc thu tiền DVMTR cûa tỵnh Hịa Bình tÿ đĄn vð sā dýng dðch vý, chỵa cũ s liu v tin lói gi ngõn hng khụng tip cờn ỵc vi ngun thụng tin này, đề cêp tĆi ć nghiên cĀu Tớnh n nởm 2017, s tin DVMTR thu ỵc tọi Hũa Bỡnh gỗp 1,46 lổn so vi nởm 2011-2012 tổng số 1027 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng huyn Bc - tnh Hũa Bỡnh tin thu ỵc qua nëm 82.870,18 triệu đồng, đò số tin Qu trung ỵng ỷy thỏc chim 92,19%, thu nội tỵnh chỵ chiếm 7,81% Tính đến hết nëm 2017, diện tích cung Āng DVMTR cûa huyện Đà Bíc 44.272,96 trć thành huyện có diện tích lĆn nhỗt huyn cú din tớch cung ng DVMTR cûa tỵnh Hđa Bình Trong đị, phỉn lĆn diện tích rÿng tă nhiên, chiếm 78,28% ĐĄn giá chi trâ DVMTR cho hecta rÿng không đổi nên số tiền thu tÿ PFES tỷ lệ thuên vĆi diện tích m cỏc chỷ rng ỵc giao quõn lý v bõo v S tin DVMTR cỏc HG nhờn ỵc nhú nhỗt chû rÿng (0,65 triệu đồng/nëm), nguyên nhân chỷ rng l HG cỷa huyn cú s lỵng ln, din tớch rng m mt h ỵc giao quõn lý, bâo vệ nhó dén tĆi số tiền DVMTR cỷa h cũn mc thỗp S liu bõng cho thỗy thu nhờp t rng cỷa h thỗp, chû yếu tÿ thu hộch mëng chặt tỵa cåy bỵng, lung a s cỏc h ồy chỵa coi nghề rÿng nghề chính, thành viên gia đình làm thêm nơng nghiệp, đánh bít cá, làm th, bn bán nhó, làm cơng nhån… VĆi đĄn giá chi trâ nëm 2017 237.123,42 đồng/ha có din tớch rng bỡnh quõn/h ln nhỗt nờn Tõn Minh l xó nhờn ỵc s tin DVMTR bỡnh quõn/h cao nhỗt v thỗp nhỗt l cỏc h Ton Sn Tỷ lệ đòng gòp cûa tiền PFES thu nhêp tÿ rÿng tổng thu nhêp cûa hộ thỗp S liu iu tra cho thỗy 59,02% s h ỵc húi cú cõu trõ li s tin ny l ớt v 29,51% cõu trõ li l quỏ ớt, chỵa tỵng xng vi cụng sc m h bú BVR Tiền PFES cûa chû rÿng sā dýng vào nhĂng mýc đích khác (Bâng 7) Bâng Nhận thức chủ rừng PFES (ĐVT: %) Hộ gia đình Cộng đồng Tổ chức UBND xã - Một chương trình BVR người sử dụng DVMTR chi trả cho chủ rừng 37,7 60 100 - Một chương trình bảo vệ rừng hàng năm Nhà nước chi trả 18,04 16 - Không biết 44,26 24 - Năm 2011 27,87 68 100 - Ý kiến khác 72,13 32 - Rừng trồng kép tán 24,59 32 80 - Diện tích rừng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 18,03 16 20 - Khác 40,98 52 - Khơng có 26,22 0 Câu hỏi Chi trả DVMTR gì? Thời gian bắt đầu thực CS? Điều kiện để hưởng tiền DVMTR gì? Bâng Kết quâ thu tiền DVMTR tỵnh Hịa Bình qua năm (ĐVT: triệu đồng) Quỹ thu 2011- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Quỹ trung ương thu 11.000 12.600 11.900 14.000 13.100 13.800 76.400 11.000 12.600 11.726,39 13.748,41 12.867,24 13.517,71 75.459,76 0 173,61 251,59 232,76 282,29 940,24 - Từ thủy điện - Từ nước Quỹ tỉnh thu 178,85 721,63 2.161,58 1.156,97 2.251,15 6.470,18 - Từ thủy điện 0 479,73 1895,29 849,08 1847,93 5.072,03 - Từ nước 178,85 241,90 266,28 307,89 403,22 1.398,15 11.000 12.778,85 12.621,63 16.161,58 14.256,97 16.051,15 82.870,18 Tổng Nguồn: Quỹ BV&PTR tỉnh Hịa Bình, 2018 1028 Mai Qun, Nguyễn Phượng Lê Bâng Số lượng chủ rừng, diện tích rừng số tiền PFES chi trâ năm 2017 Chủ rừng Tổ chức Cộng đồng Diện tích rừng (ha) Rừng tự nhiên Rừng trồng Tổng diện tích Tổng số tiền DVMTR chủ rừng (triệu đồng) Số tiền thu từ DVMTR/chủ rừng (triệu đồng) 6.268,5 225,8 6.494,30 1.529,24 509,74 ĐVT Số lượng tổ chức cộng đồng 124 1.8131 1.786 19.917 4.638,08 37,40 UBND xã xã 312,66 312,66 74,14 14,83 Hộ gia đình hộ 5883 9.943 7.606 17.549 3.800,57 0,65 34.655,16 9.617,8 44.272,96 10.042,03 Tổng Nguồn: Quỹ BV & PTR tỉnh Hịa Bình & tính tốn tác giả Bâng Mức đóng góp tiền DVMTR tổng thu nhập chủ rừng hộ gia đình Chỉ tiêu ĐVT Tân Minh Toàn Sơn Hiền Lương Số tiền DVMTR mà hộ nhận được/năm đồng 1.158.925 544.442 678.974 Thu nhập trung bình từ rừng hộ/năm triệu đồng 8,48 9,92 5,07 Tổng thu nhập trung bình hộ/năm triệu đồng 46,30 55,87 61,56 Tỷ lệ đóng góp tiền PFES tổng thu nhập từ rừng hộ % 13,67 5,49 13,39 Tỷ lệ đóng góp tiền PFES tổng thu nhập hộ % 2,50 0,97 1,10 Bâng Mục đích sử dụng tiền DVMTR chủ rừng Chủ rừng Tổ chức Số tiền (nghìn đồng) Cơ cấu (%) 509,74 100 Quỹ chung đơn vị 55,2 10,83 Mua trang thiết bị phục vụ QL&BVR 98,54 19,33 356 69,84 14,83 100 Quỹ chung đơn vị 5,33 35,94 Chi cho đội BVR 9,5 64,06 37,4 100 Làm quỹ chung thôn 6,26 16,74 Mua trang thiết bị chung thôn 3,5 9,36 Chi cho đội BVR UBND xã Cộng đồng dân cư Chi cho bảo vệ rừng 12 32,09 15,64 41,82 0,65 100 Chi tiêu hàng ngày 0,4 61,54 Mua đồ dùng gia đình 0,15 23,08 Đầu tư vào sản xuất 0,1 15,38 Chia cho hộ thơn Hộ gia đình Đối vĆi chû rÿng tổ chĀc, UBND xã cộng đồng dồn cỵ phổn ln dnh chi cho i BVR Ngoi ra, cỏc cng ng dồn cỵ s dýng 41,82% s tin PFES nhờn ỵc chia u cho cỏc HG thơn vào dðp địn Tết ngun đán, theo cỏc chỷ rng, tỗt cõ ngỵi dõn thụn 1029 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình 3.3.3 Kết q mơi trường PFES Bờn cọnh nhng ũng gũp v kinh t, chỵng trình PFES cị nhĂng địng gịp đáng kể mơi trỵng th hin qua din tớch rng ỵc chi trõ DVMTR, số vý vi phäm luêt nhên thĀc cûa chû rÿng đối vĆi hoät động khai thác rÿng 35.589,15 35.570,69 36.000 Thơng tin tÿ Quỹ BV&PTR tỵnh Hịa Bỡnh cho thỗy tọi huyn Bớc, s vý vi phọm luờt bõo v rng cũ xu hỵng giõm khu vc rng ỵc chi trõ DVMTR theo thi gian thăc PFES (tÿ vý nëm 2011 xuống vý nëm 2017) 35.589,15 36.500 Hoät động lâm nghiệp cûa hộ tham gia PFES có nhĂng thay đổi theo hỵng tớch cc, cý th cỏc hoọt ng nhỵ chuyn i ỗt rng trỏi phộp, khai thỏc g v lỵm cỷi trỏi phộp ó giõm ỏng k Ngoi ra, ý thc BVR thụng qua vic ngởn chn ngỵi khỏc khai thác, đốt rÿng tuæn tra - chëm sòc cûa chû rÿng cüng tëng lên đáng kể 35.589,15 35.589,15 Din tớch rng ỵc bõo v bỡng tin DVMTR cûa huyện Đà Bíc khơng biến động nhiều qua nëm Nëm 2013, diện tích giâm 2.000 có să điều chỵnh kết q nghiệm thu thăc tế cûa Quỹ BV& PTR tỵnh sau chi trâ cho nëm 2011 2012 so vĆi kết quâ cỷa n v thuờ r soỏt din tớch rng ỵc nhên tiền PFES 2014 2015 2016 2017 36.167,36 cò nghïa vý, trách nhiệm bâo vệ có vý việc đối vĆi rÿng cûa cộng đồng Các chû rÿng HG nhờn ỵc s tin PFES cú giỏ tr nhú nên hæu hết hộ dùng cho chi tiêu hàng ngày mua đồ dùng gia đình 35.500 33.589,14 35.000 34.500 34.000 33.500 33.000 32.500 32.000 2011 2012 2013 2018 Hình Diện tích rừng nhận tiền PFES huyện Đà Bắc qua năm (ĐVT: ha) Bâng Những thay đổi hoạt động lâm nghiệp hộ sau nhận tiền PFES Hoạt động lâm nghiệp 1030 Ý kiến Cơ cấu (%) Chấm dứt chuyển đổi đất 79 52,66 Không khai thác gỗ trái phép 76 50,67 Không thu lượm củi 72 48,00 Ngăn chặn người khác sử dụng rừng trái phép 69 46,00 Ngăn chặn người đốt rừng 69 46,00 Đi tuần tra - chăm sóc rừng nhiều 65 43,33 Mai Quyên, Nguyễn Phượng Lê Bâng Ý kiến đánh giá bên cung ứng bên sử dụng DVMTR mức độ quan trọng bâo vệ rừng Chủ rừng Mức độ đánh giá (%) Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Chủ rừng tổ chức & UBND xã 100 0 Chủ rừng cộng đồng 16 84 36 64 100 0 Bên cung ứng DVMTR Chủ rừng hộ gia đình Bên sử dụng DVMTR Có ti 34,42% s h ỵc húi cho rỡng ý thc bõo v rng tt hn, cỏc h nhờn thỗy cú trách nhiệm hĄn việc bâo vệ rÿng ỵc nhờn tin chi trõ, cho dự vộn cũn nhiu h khụng bit ngun gc cỷa s tin mỡnh ỵc nhờn t ồu Cỏc i tỵng khỏc cỹng cũ ỏnh giỏ tỵng t (Bõng 9) Hn na, s bin i cỷa thi tit v khan him ngun nỵc, cỏc h ó nhờn thc ỵc nhng li ớch rng mang lọi, cú rng, khụng khớ s mỏt hn, ngun nỵc nhiu hn, chng ỵc lỹ lýt, c bit giõm xúi mũn t ũ ngỵi dõn cng ng t tuyờn truyn cho khụng ỵc cht phỏ rng, t rng lm nỵng rộy, vỡ th cụng tỏc BVR tr nờn tốt hĄn 3.3 Những bất cập khuyến nghị thực sách PFES Đà Bắc Thăc t cho thỗy vic thc hin chớnh sỏch PFES huyn cũn bc l nhng bỗt cờp nhỵ: - Cụng tỏc tuyờn truyn cỏc i tỵng tham gia hiu đû sách cịn hän chế (chỵ có 24,67% chû rÿng HGĐ biết xác số tin DVMTR nhờn ỵc hng nởm l ngỵi dựng in v dựng nỵc chi trõ; 28% ỵc tham gia cỏc lp tờp huỗn v CS) - i vi chỷ rng l HG s tin nhờn ỵc l thỗp (dỵi triu ng/nởm) vỡ th chỵa khớch l h BVR cỹng nhỵ sng bỡng ngh rng - Cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt s lỵng, chỗt lỵng rng sau thăc PFES công tác BVR cûa chû rng trờn din tớch ỵc chi trõ chỵa ỵc ổy ỷ S lỵng v chỗt lỵng rng din bin th nào, hoät động BVR cûa chû rÿng thăc sao, tiêu chí chỵ tiêu để giám sỏt v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh rng l nhng vỗn đề cịn thiếu vën bân quy đðnh Cơng tác kiểm tra, đánh giá mĆi dÿng läi ć việc nghiệm thu phê duyệt thû týc chi trâ DVMTR n cỏc chỷ rng theo quy nh tọi Thụng tỵ s 20/2012/TT-BTNPTNT ban hnh ngy 7/5/2012 v hỵng dộn trỡnh tă thû týc nghiệm thu toán tiền PFES Tuy nhiên, cơng việc chû yếu mang tính thû týc chĀ khơng phâi hột động giám sát q trỡnh PFES khớc phýc nhng bỗt cờp nờu trờn, số giâi pháp cæn phâi thăc giai đoän là: - Đèy mänh tuyên truyền, ph bin CS: Cổn s dýng cỏc phỵng tin phỏt thanh, truyền hình, báo, bân tin, đặc biệt huy động lc lỵng kim lõm trờn a bn tuyờn truyn CS làm cho công dån, cĄ quan, đĄn vð, doanh nghiệp biết hiểu rõ CS, tă giác thăc nghïa vý chi trâ DVMTR BV&PTR Huyện cỉn cån đối bố trí ngân sách hỗ trợ cho hột động tun truyền CS - Quỹ BV&PTR tỵnh tham mỵu cho UBND tợnh Hũa Bỡnh quyt nh ỏp dýng hệ số K = đối vĆi rÿng tă nhiên K = 0,9 đối vĆi rÿng trồng, bći thăc tế giá trð hệ sinh thái rÿng tă nhiên hin khụng củn cao nhỵ trỵc ồy b ngỵi tn phỏ - Qu BV&PTR tợnh cổn xõy dng quy ch kim tra t xuỗt, ngộu nhiờn, ỵa méu báo cáo hàng q diện tích, tình hình rÿng, số lỉn tn tra bâo vệ cûa chỷ rng nhỡm tởng cỵng cụng tỏc kim tra, giám sát vĆi diện tích rÿng sau nhên tiền DVMTR Công khai số 1031 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình liệu BVR, s tin, din tớch, s chỷ rng ỵc chi trâ, tiến độ chi trâ cho công ty thûy in, nỵc sọch, v ngỵi dõn Cụng khai s liu kết quâ BVR giúp chû rÿng cộng ng giỏm sỏt ỵc hoọt ng BVR cỷa cỏc chỷ rng a phỵng giỳp cho chi trõ DVMTR tr nờn cơng bìng minh bäch, tëng ý thĀc BVR cûa chû rÿng cộng đồng - Thăc PFES kết hp vi cỏc chỵng trỡnh, d ỏn nhỡm nõng cao thu nhêp cho chû rÿng HGĐ diện tích rng m h ỵc giao bỡng cỏch: h tr cõy giống, kỹ thuêt để trồng rÿng, trồng lâm sân ngoi g hoc cõy dỵc liu dỵi tỏn rng KẾT LUẬN Huyện Đà Bíc có tiềm nëng lĆn để cung Āng DVMTR Sau nëm thăc sách đða bàn huyện tính đến hết nëm 2017, diện tớch rng ỵc bõo v bỡng tin DVMTR l 44272,96 ha, täo thêm việc làm thu nhêp cho chỷ rng í thc BVR cỷa ngỵi dõn v cng ng ỵc nõng lờn, cú s thay i tớch cc hoät động lâm nghiệp cûa hộ Tuy nhiên, q trình thăc CS cịn số khó khën nhỵ: s tin DVMTR nhờn ỵc cỷa cỏc chỷ rng cũn thỗp, cụng tỏc tuyờn truyn CS cũn nhiu họn ch; cụng tỏc kim tra giỏm sỏt 1032 CS chỵa ỵc thc hin ổy ỷ Vỡ vờy, thi gian tĆi, cỉn thăc số giâi pháp nhìm đèy mänh công tác tuyên truyền CS; nâng cao thu nhêp cho chû rÿng HGĐ; xåy dăng cĄ chế kim tra, giỏm sỏt din tớch v chỗt lỵng rng sau chi trâ TÀI LIỆU THAM KHẢO Niên giám thống kê tỉnh Hịa Bình (2017) Nhà xuất Thống kê Phạm Thu Thủy, Karen Bennett, Vũ Tấn Phương, Jake Brunner, Lê Ngọc Dũng & Nguyễn Đình Tiến (2013) Chi trả dịch vụ mơi trường rừng Việt Nam: Từ sách đến thực tiễn Báo cáo chuyên đề 98 Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế Sven Wunder (2015) Revisiting the concept of payments for environmental services Ecological Economics 117: 234-243 Sven Wunder (2005) Payments for environmental services: some nuts and bolts CIFOR Occasional Paper 42: 24 UBND tỉnh Hịa Bình (2018) Báo cáo Kết cơng tác Quỹ Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 20112017 kế hoạch cơng tác năm 2018 UBND tỉnh Hịa Bình (2018) Báo cáo số liệu thực sách chi trả DVMTR giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 Số: 108 /QBVPTR- KHKT UBND tỉnh Hịa Bình (2019), Báo cáo Sơ kết thực sách chi trả DVMTR tháng đầu năm 2019 ... tiền DVMTR Cơng khai số 1031 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình liệu BVR, số tin, din tớch, s chỷ rng ỵc chi trõ, tin chi trõ cho cỏc cụng ty thỷy... 100 49,33 100 Đài phát địa phương Từ lớp tập huấn 52 14,67 20 Từ trưởng thôn 34 1025 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng huyện Đà Bắc - tỉnh Hịa Bình Hội đồng quản lý quỹ Ban... nởm 201 1-2 012 v tng số 1027 Đánh giá kết thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Đà Bc - tnh Hũa Bỡnh tin thu ỵc qua nëm 82.870,18 triệu đồng, đò số tiền Qu trung ỵng ỷy thỏc chim 92,19%,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Quỹ BV & PTR Hịa Bình - Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Hình 1..

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Quỹ BV & PTR Hịa Bình Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Diện tích rừng được nhận tiền PFES tại huyện Đà Bắc qua các năm (ĐVT: ha) - Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Hình 2..

Diện tích rừng được nhận tiền PFES tại huyện Đà Bắc qua các năm (ĐVT: ha) Xem tại trang 8 của tài liệu.
3.3.3. Kết quâ về mơi trường của PFES - Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

3.3.3..

Kết quâ về mơi trường của PFES Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan