0

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

37 199 5
  • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 00:22

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý, bao gồm các nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và tiến hành các cuộc đánh giá hệ thống quản lý, cũng như hướng dẫn về đánh giá năng lực của các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá. Các hoạt động này bao gồm (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá và đoàn đánh giá. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức cần hoạch định và tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài đối với các hệ thống quản lý hoặc để quản lý chương trình đánh giá. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19011:2018 ISO 19011:2018 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ Guidelines for auditing management systems Lời nói đầu TCVN ISO 19011:2018 (ISO 19011:2018) thay cho TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011) TCVN ISO 19011:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 19011:2018 TCVN ISO 19011:2018 Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ công bố Lời giới thiệu Từ phiên thứ hai tiêu chuẩn công bố vào năm 2013, số tiêu chuẩn hệ thống quản lý cơng bố, nhiều tiêu chuẩn số có cấu trúc chung, yêu cầu cốt lõi giống thuật ngữ định nghĩa cốt lõi chung Vì vậy, cần xem xét cách tiếp cận rộng việc đánh giá hệ thống quản lý, đưa hướng dẫn khái quát Kết đánh giá cung cấp đầu vào cho khía cạnh phân tích hoạch định kinh doanh góp phần nhận biết nhu cầu hoạt động cải tiến Một đánh giá thực theo loạt chuẩn mực đánh giá, riêng biệt kết hợp, bao gồm không giới hạn ở: - yêu cầu xác định hay nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý; - sách yêu cầu theo quy định bên quan tâm có liên quan; - yêu cầu luật định chế định; - hay nhiều trình hệ thống quản lý xác định tổ chức bên khác; - (các) kế hoạch hệ thống quản lý liên quan đến việc cung cấp đầu cụ thể hệ thống quản lý (ví dụ kế hoạch chất lượng, kế hoạch dự án) Tiêu chuẩn đưa hướng dẫn cho tất loại hình quy mơ tổ chức đánh giá với phạm vi quy mô khác nhau, bao gồm đánh giá tiến hành đoàn đánh giá lớn, thường tổ chức lớn đánh giá tiến hành chuyên gia đánh giá đơn lẻ, tổ chức lớn hay nhỏ Hướng dẫn cần điều chỉnh thích hợp với phạm vi, mức độ phức tạp quy mơ chương trình đánh giá Tiêu chuẩn tập trung vào đánh giá nội (bên thứ nhất) đánh giá tổ chức tiến hành với nhà cung cấp bên ngồi bên quan tâm bên khác (bên thứ hai) Tiêu chuẩn hữu ích đánh giá bên tiến hành với mục đích khác với mục đích chứng nhận hệ thống quản lý bên thứ ba TCVN ISO/IEC 17021-1 đưa yêu cầu việc đánh giá hệ thống quản lý cho chứng nhận bên thứ ba; tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn bổ sung hữu ích (xem Bảng 1) Bảng - Các loại hình đánh giá khác Đánh giá bên thứ Đánh giá nội Đánh giá bên thứ hai Đánh giá bên thứ ba Đánh giá nhà cung cấp bên ngồi Đánh giá chứng nhận và/hoặc cơng nhận Đánh giá bên quan tâm bên khác Đánh giá theo luật định, chế định tương tự Để đơn giản cho việc đọc hiểu tiêu chuẩn này, từ "hệ thống quản lý" số ưu tiên, người dùng điều chỉnh việc áp dụng hướng dẫn cho trường hợp riêng Điều áp dụng việc sử dụng từ "cá nhân" "các cá nhân", "chuyên gia đánh giá" "các chuyên gia đánh giá" Tiêu chuẩn nhằm áp dụng cho phạm vi rộng người sử dụng tiềm năng, bao gồm chuyên gia đánh giá, tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tổ chức cần thực đánh giá hệ thống quản lý lý hợp đồng pháp lý Tuy nhiên, người sử dụng tiêu chuẩn áp dụng hướng dẫn việc xây dựng yêu cầu liên quan đến đánh giá riêng Hướng dẫn tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích tự cơng bố hữu ích cho tổ chức tham gia vào việc đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận lực cá nhân Hướng dẫn tiêu chuẩn hướng tới linh hoạt Như thể nhiều chỗ khác nội dung, việc sử dụng hướng dẫn khác tùy thuộc vào quy mô mức độ phát triển hệ thống quản lý tổ chức Bản chất phức tạp tổ chức đánh giá, mục tiêu phạm vi đánh giá tiến hành, cần xem xét Tiêu chuẩn chấp nhận cách tiếp cận đánh giá kết hợp hai hay nhiều hệ thống quản lý lĩnh vực khác đánh giá Khi hệ thống tích hợp thành hệ thống quản lý, nguyên tắc trình đánh giá giống đánh giá kết hợp (đôi gọi đánh giá tích hợp) Tiêu chuẩn đưa hướng dẫn việc quản lý chương trình đánh giá, hoạch định tiến hành đánh giá hệ thống quản lý, lực đánh giá lực chuyên gia đánh giá đoàn đánh giá HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ Guidelines for auditing management systems Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn đưa hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, bao gồm nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá tiến hành đánh giá hệ thống quản lý, hướng dẫn đánh giá lực cá nhân tham gia vào trình đánh giá Các hoạt động bao gồm (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá đoàn đánh giá Tiêu chuẩn áp dụng cho tất tổ chức cần hoạch định tiến hành đánh giá nội bên hệ thống quản lý để quản lý chương trình đánh giá Tiêu chuẩn áp dụng cho loại hình đánh giá khác, miễn xem xét đặc biệt đưa lực cụ thể cần thiết Tài liệu viện dẫn Khơng có tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Tiêu chuẩn sử dụng thuật ngữ định nghĩa 3.1 Đánh giá (audit) Q trình có hệ thống, độc lập lập thành văn để thu chứng khách quan (3.8) xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá (3.7) CHÚ THÍCH 1: Đánh giá nội thường gọi đánh giá bên thứ nhất, tổ chức (3.2.1) tự thực thực với danh nghĩa tổ chức CHÚ THÍCH 2: Đánh giá bên bao gồm đánh giá bên thứ hai bên thứ ba Đánh giá bên thứ hai tiến hành bên quan tâm tới tổ chức, khách hàng người khác với danh nghĩa khách hàng Đánh giá bên thứ ba tiến hành tổ chức đánh giá độc lập, tổ chức cấp chứng nhận/đăng ký phù hợp quan quản lý [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.1, sửa đổi - CHÚ THÍCH sửa đổi] 3.2 Đánh giá kết hợp (combined audit) Đánh giá (3.1) thực đồng thời hai hay nhiều hệ thống quản lý (3.18) cho bên đánh giá (3.13) CHÚ THÍCH 1: Khi hai hay nhiều hệ thống quản lý cho lĩnh vực cụ thể tích hợp vào hệ thống quản lý gọi hệ thống quản lý tích hợp (NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.2, sửa đổi] 3.3 Đồng đánh giá (joint audit) Đánh giá (3.1) thực cho bên đánh giá (3.13) hai hay nhiều tổ chức đánh giá [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.3] 3.4 Chương trình đánh giá (audit programme) Các đặt cho tập hợp hay nhiều đánh giá (3.1) hoạch định cho khoảng thời gian cụ thể nhằm mục đích cụ thể [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.4, sửa đổi - cách diễn đạt bổ sung cho định nghĩa] 3.5 Phạm vi đánh giá (audit scope) Mức độ ranh giới đánh giá (3.1) CHÚ THÍCH 1: Phạm vi đánh giá thường bao gồm mô tả địa điểm thực ảo, chức năng, đơn vị thuộc tổ chức, hoạt động trình, khoảng thời gian tiến hành CHÚ THÍCH 2: Địa điểm ảo nơi tổ chức thực công việc cung cấp dịch vụ môi trường trực tuyến cho phép cá nhân địa điểm thực thực thực thi trình [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.5, sửa đổi - CHÚ THÍCH sửa đổi, CHÚ THÍCH bổ sung] 3.6 Kế hoạch đánh giá (audit plan) Sự mô tả hoạt động xếp cho đánh giá (3.1) [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.6] 3.7 Chuẩn mực đánh giá (audit criteria) Tập hợp yêu cầu (3.23) sử dụng làm chuẩn theo so sánh chứng khách quan (3.8) CHÚ THÍCH 1: Khi chuẩn mực đánh giá yêu cầu pháp lý (gồm luật định chế định), từ "tn thủ" "khơng tn thủ" thường sử dụng phát đánh giá (3.10) CHÚ THÍCH 2: u cầu bao gồm sách, thủ tục, hướng dẫn công việc, yêu cầu pháp lý, nghĩa vụ hợp đồng, [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.7, sửa đổi - định nghĩa thay đổi bổ sung thích 2] 3.8 Bằng chứng khách quan (objective evidence) Dữ liệu chứng minh tồn hay thật điều CHÚ THÍCH 1: Bằng chứng khách quan thu thông qua quan sát, đo lường, thử nghiệm cách thức khác CHÚ THÍCH 2: Với mục đích đánh giá (3.1) chứng khách quan thường bao gồm hồ sơ, trình bày kiện thơng tin khác liên quan đến chuẩn mực đánh giá (3.7) kiểm tra xác nhận [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.8.3] 3.9 Bằng chứng đánh giá (audit evidence) Hồ sơ, trình bày kiện thông tin khác liên quan tới chuẩn mực đánh giá (3.7) kiểm tra xác nhận [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.8] 3.10 Phát đánh giá (audit findings) Kết việc xem xét đánh giá chứng đánh giá (3.9) thu thập so với chuẩn mực đánh giá (3.7) CHÚ THÍCH 1: Phát đánh giá phù hợp (3.20) khơng phù hợp (3.21) CHÚ THÍCH 2: Phát đánh giá dẫn đến việc nhận diện rủi ro hội cải tiến ghi nhận việc thực tốt CHÚ THÍCH 3: Khi chuẩn mực đánh giá lựa chọn từ yêu cầu luật định yêu cầu chế định, phát đánh giá gọi tuân thủ không tuân thủ (NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.9, sửa đổi - thích sửa đổi] 3.11 Kết luận đánh giá (audit conclusion) Kết đầu đánh giá (3.1), sau xem xét mục tiêu đánh giá phát đánh giá (3.10) (NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.10) 3.12 Khách hàng đánh giá (audit client) Tổ chức cá nhân yêu cầu đánh giá (3.1) CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp đánh giá nội bộ, khách hàng đánh giá bên đánh giá (3.13) (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá Yêu cầu đánh giá từ bên ngồi từ nguồn quan quản lý, bên ký kết hợp đồng khách hàng tiềm hay khách hàng [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.11, sửa đổi - CHÚ THÍCH bổ sung] 3.13 Bên đánh giá (auditee) Toàn tổ chức phận tổ chức đánh giá [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.12, sửa đổi] 3.14 Đoàn đánh giá (audit team) Một hay nhiều cá nhân tiến hành đánh giá (3.1), với hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật (3.16) cần CHÚ THÍCH 1: Một chun gia đánh giá (3.15) đồn đánh giá (3.14) định làm trưởng đoàn đánh giá CHÚ THÍCH 2: Đồn đánh giá bao gồm chuyên gia đánh giá tập [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.14] 3.15 Chuyên gia đánh giá (auditor) Người tiến hành đánh giá (3.1) (NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.15] 3.16 Chuyên gia kỹ thuật (technical expert) người cung cấp kiến thức hay ý kiến chuyên môn cho đồn đánh giá (3.14) CHÚ THÍCH 1: Kiến thức ý kiến chuyên môn liên quan đến tổ chức, hoạt động, trình, sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực đánh giá ngơn ngữ hay văn hóa CHÚ THÍCH 2: Chuyên gia kỹ thuật cho đoàn đánh giá (3.14) không hành động chuyên gia đánh giá (3.15) [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.16, sửa đổi - CHÚ THÍCH sửa đổi] 3.17 Quan sát viên (observer) Cá nhân tham gia đoàn đánh giá (3.14) không hành động chuyên gia đánh giá (3.15) [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.13.17, sửa đổi] 3.18 Hệ thống quản lý (management system) Tập hợp yếu tố có liên quan tương tác lẫn tổ chức để thiết lập sách, mục tiêu trình (3.24) để đạt mục tiêu CHÚ THÍCH 1: Một hệ thống quản lý giải hay nhiều lĩnh vực, ví dụ quản lý chất lượng, quản lý tài quản lý mơi trường CHÚ THÍCH 2: Các yếu tố hệ thống quản lý thiết lập cấu, vai trị trách nhiệm, việc hoạch định, vận hành, sách, thực hành, quy tắc, niềm tin, mục tiêu tổ chức trình để đạt mục tiêu CHÚ THÍCH 3: Phạm vi hệ thống quản lý bao gồm tồn tổ chức, chức cụ thể nhận biết tổ chức, phận cụ thể nhận biết tổ chức, hay nhiều chức xuyên suốt nhóm tổ chức [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.5.3, sửa đổi - bỏ thích 4) 3.19 Rủi ro (risk) Tác động không chắn CHÚ THÍCH 1: Tác động sai lệch so với dự kiến - tích cực tiêu cực CHÚ THÍCH 2: Sự khơng chắn tình trạng, chí phần, thiếu hụt thơng tin liên quan tới việc hiểu nhận thức kiện, hệ kiện đó, khả xảy CHÚ THÍCH 3: Rủi ro thường đặc trưng dẫn chiếu đến kiện (được định nghĩa 3.5.1.3, TCVN 9788:2013) hệ (được định nghĩa 3.6.1.3, TCVN 9788:2013) tiềm ẩn, kết hợp chúng CHÚ THÍCH 4: Rủi ro thường thể theo cách kết hợp hệ kiện (bao gồm thay đổi hoàn cảnh) khả xảy (được định nghĩa 3.6.1.1, TCVN 9788:2013) kèm theo [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.7.9, sửa đổi - bỏ thích 6] 3.20 Sự phù hợp (conformity) Việc đáp ứng yêu cầu (3.23) [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.6.11, sửa đổi - bỏ thích 1] 3.21 Sự khơng phù hợp (nonconformity) Sự không đáp ứng yêu cầu (3.23) [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.6.9, sửa đổi - bỏ thích 1] 3.22 Năng lực (competence) Khả áp dụng kiến thức kỹ để đạt kết dự kiến [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.10.4, sửa đổi - bỏ thích] 3.23 Yêu cầu (requirement) Nhu cầu mong đợi tuyên bố, ngầm hiểu chung bắt buộc CHÚ THÍCH 1: "Ngầm hiểu chung" nghĩa tổ chức bên quan tâm, nhu cầu mong đợi coi ngầm hiểu mang tính thơng lệ thực hành chung CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu quy định yêu cầu cơng bố, ví dụ thơng tin dạng văn [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.6.4, sửa đổi - bỏ thích 3, 4, 6] 3.24 Q trình (process) Tập hợp hoạt động có liên quan tương tác lẫn nhau, sử dụng đầu vào kết dự kiến [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.4.1, sửa đổi - bỏ thích] 3.25 Kết thực (performance) Kết đo CHÚ THÍCH 1: Kết thực liên quan đến phát định lượng định tính CHÚ THÍCH 2: Kết thực liên quan đến việc quản lý hoạt động, trình (3.24), sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tổ chức [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.7.8, sửa đổi - bỏ thích 3] 3.26 Hiệu lực (effectiveness) Mức độ theo hoạt động hoạch định thực đạt kết hoạch định [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015, 3.7.11, sửa đổi - bỏ thích 1] Nguyên tắc đánh giá Việc đánh giá đặc trưng tin cậy sở số nguyên tắc Những nguyên tắc cần giúp đánh giá trở thành công cụ hiệu lực tin cậy việc hỗ trợ cho sách kiểm sốt lãnh đạo, thơng qua việc cung cấp thơng tin theo tổ chức hành động để cải tiến kết thực Việc tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc tiền đề cho việc đưa kết luận đánh giá thích hợp đầy đủ, cho phép chuyên gia đánh giá làm việc độc lập với mà đạt kết luận tình đánh giá giống Các hướng dẫn nêu điều đến điều dựa bảy nguyên tắc a) Chính trực: tảng chuyên nghiệp Chuyên gia đánh giá (những) người quản lý chương trình đánh giá cần: - thực cơng việc cách có đạo đức, trung thực trách nhiệm; - thực hoạt động đánh giá có lực để thực hiện; - thực công việc cách khách quan, nghĩa trì công bằng, không thiên lệch tất xử lý mình; - nhạy bén với ảnh hưởng tác động tới suy xét thực đánh giá b) Phản ánh công bằng: nghĩa vụ báo cáo trung thực xác Các phát đánh giá, kết luận đánh giá báo cáo đánh giá phản ánh cách trung thực xác hoạt động đánh giá Cần báo cáo trở ngại đáng kể gặp phải trình đánh giá quan điểm khác biệt chưa giải đoàn đánh giá bên đánh giá Việc trao đổi thơng tin cần trung thực, xác, khách quan, kịp thời, rõ ràng đầy đủ c) Thận trọng nghề nghiệp: vận dụng cẩn trọng suy xét đánh giá Chuyên gia đánh giá cần có thận trọng phù hợp với tầm quan trọng nhiệm vụ họ thực hiện, với tin cậy khách hàng đánh giá bên quan tâm khác vào họ Yếu tố quan trọng thực công việc với thận trọng nghề nghiệp khả đưa suy xét hợp lý tình đánh giá d) Bảo mật an ninh thơng tin Chuyên gia đánh giá cần thận trọng việc sử dụng bảo vệ thông tin thu q trình thực nhiệm vụ Khơng nên sử dụng thơng tin đánh giá cách khơng thích hợp lợi ích cá nhân chun gia đánh giá khách hàng đánh giá, hay theo cách làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp bên đánh giá Khái niệm bao gồm việc xử lý thích hợp thơng tin nhạy cảm bí mật e) Độc lập: sở cho tính khách quan đánh giá tính vơ tư kết luận đánh giá Các chuyên gia đánh giá cần độc lập với hoạt động đánh giá thực trường hợp cần hành động khơng thiên vị khơng có xung đột lợi ích Đối với đánh giá nội bộ, chuyên gia đánh giá cần độc lập với hoạt động đánh giá thực Chuyên gia đánh giá cần trì vơ tư suốt trình đánh giá để đảm bảo phát đánh giá vá kết luận đánh giá dựa vào chứng đánh giá Đối với tổ chức nhỏ, chuyên gia đánh giá nội khơng có khả độc lập hồn tồn với hoạt động đánh giá, cần thực nỗ lực để loại bỏ thiên lệch thúc đẩy tính vơ tư f) Tiếp cận dựa chứng: phương pháp hợp lý để đạt kết luận đánh giá tin cậy có khả tái lập q trình đánh giá có hệ thống Bằng chứng đánh giá cần kiểm tra xác nhận Bằng chứng đánh giá thường dựa mẫu thông tin sẵn có, đánh giá tiến hành khoảng thời gian giới hạn với nguồn lực giới hạn Cần vận dụng việc lấy mẫu cách thích hợp điều liên quan chặt chẽ tới tin cậy kết luận đánh giá g) Tiếp cận dựa rủi ro: Một cách tiếp cận đánh giá có xem xét đến rủi ro hội Cách tiếp cận dựa rủi ro cần ảnh hưởng đến việc hoạch định, tiến hành báo cáo đánh giá nhằm đảm bảo đánh giá tập trung vào vấn đề quan trọng khách hàng đánh giá đạt mục tiêu chương trình đánh giá Quản lý chương trình đánh giá 5.1 Khái quát Chương trình đánh giá cần thiết lập để bao gồm đánh giá nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý yêu cầu khác, tiến hành riêng lẻ kết hợp (đánh giá kết hợp) Mức độ chương trình đánh giá cần dựa quy mơ tính chất bên đánh giá, tính chất, chức năng, phức tạp, loại rủi ro hội mức độ phát triển (các) hệ thống quản lý đánh giá Việc vận hành hệ thống quản lý phức tạp hầu hết chức quan trọng thuê quản lý lãnh đạo tổ chức khác Cần đặc biệt ý tới khâu định quan trọng đưa thành phần lãnh đạo cao hệ thống quản lý Trong trường hợp có nhiều vị trí/địa điểm (ví dụ quốc gia khác nhau), chức quan trọng thuê quản lý lãnh đạo tổ chức khác, cần đặc biệt ý tới việc thiết kế, hoạch định xác nhận giá trị sử dụng chương trình đánh giá Trong trường hợp tổ chức nhỏ phức tạp hơn, chương trình đánh giá điều chỉnh cách thích hợp Để hiểu bối cảnh bên đánh giá, chương trình đánh giá cần tính đến yếu tố sau bên đánh giá: - mục tiêu tổ chức; - vấn đề nội bên ngồi có liên quan; - nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan; - yêu cầu bảo mật an ninh thông tin Khi hoạch định chương trình đánh giá nội số trường hợp, chương trình đánh giá nhà cung cấp bên ngồi, xếp để phục vụ cho mục tiêu khác tổ chức (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần đảm bảo trì tính tồn vẹn đánh giá không gây ảnh hưởng mức việc đánh giá Cần đưa thứ tự ưu tiên đánh giá để phân bổ nguồn lực phương pháp cho vấn đề hệ thống quản lý vốn có rủi ro cao mức kết thực thấp Cần phân cơng cá nhân có lực để quản lý chương trình đánh giá Chương trình đánh giá cần bao gồm thơng tin nhận biết nguồn lực để giúp đánh giá tiến hành cách hiệu lực hiệu khuôn khổ thời gian xác định Thông tin cần bao gồm: a) mục tiêu chương trình đánh giá; b) rủi ro hội gắn với chương trình đánh giá (xem 5.3) hành động để giải rủi ro hội; c) phạm vi (mức độ, ranh giới, địa điểm) đánh giá chương trình đánh giá; d) lịch trình (số lượng/thời lượng/tần suất) đánh giá; e) loại hình đánh giá, chẳng hạn nội bên ngoài; f) chuẩn mực đánh giá; g) phương pháp đánh giá sử dụng; h) tiêu chí lựa chọn thành viên đồn đánh giá; i) thơng tin dạng văn có liên quan Một số thơng tin khơng sẵn có hồn thành việc hoạch định đánh giá chi tiết Việc thực chương trình đánh giá cần theo dõi đo lường cách liên tục (xem 5.6) để đảm bảo đạt mục tiêu chương trình Chương trình đánh giá cần xem xét để nhận biết nhu cầu thay đổi hội cải tiến (xem 5.7) Hình minh họa lưu đồ trình để quản lý chương trình đánh giá CHÚ THÍCH 1: Hình minh họa việc áp dụng chu trình hoạch định - Thực hiện- Kiểm tra- Hành động tiêu chuẩn này; CHÚ THÍCH 2: Số điều đề cập đến điều liên quan tiêu chuẩn Hình - Lưu đồ trình quản lý chương trình đánh giá 5.2 Thiết lập mục tiêu chương trình đánh giá Khách hàng đánh giá cần đảm bảo mục tiêu chương trình đánh giá thiết lập để định hướng việc hoạch định tiến hành đánh giá cần đảm bảo chương trình đánh giá triển khai cách hiệu lực Các mục tiêu chương trình đánh giá cần quán với định hướng chiến lược khách hàng hỗ trợ sách mục tiêu hệ thống quản lý Những mục tiêu dựa việc xem xét nội dung sau: a) nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan, nội bên ngoài; b) đặc điểm yêu cầu trình, sản phẩm, dịch vụ dự án thay đổi chúng; c) yêu cầu hệ thống quản lý; d) nhu cầu xem xét đánh giá nhà cung cấp bên ngoài; e) mức độ kết thực bên đánh giá mức độ phát triển (các) hệ thống quản lý thể qua số kết thực có liên quan (ví dụ KPI), việc xảy không phù hợp cố hay khiếu nại bên quan tâm; f) rủi ro hội nhận diện bên đánh giá; g) kết đánh giá trước Ví dụ mục tiêu chương trình đánh giá gồm: - xác định hội cải tiến hệ thống quản lý kết thực hệ thống quản lý; - đánh giá khả bên đánh giá việc xác định bối cảnh mình; - đánh giá khả bên đánh giá việc xác định rủi ro hội nhận biết thực hành động có hiệu lực để giải rủi ro hội đó; - tuân thủ tất yêu cầu có liên quan, ví dụ u cầu luật định chế định, cam kết tuân thủ, yêu cầu việc chứng nhận theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý; - đạt trì tin cậy vào khả nhà cung cấp bên ngồi; - xác định thích hợp, thỏa đáng hiệu lực liên tục hệ thống quản lý bên đánh giá; - đánh giá tính tương thích thống mục tiêu hệ thống quản lý với định hướng chiến lược tổ chức 5.3 Xác định định mức rủi ro hội chương trình đánh giá Có rủi ro hội liên quan đến bối cảnh bên đánh giá gắn với chương trình đánh giá ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu chương trình (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần nhận diện thể cho khách hàng đánh giá rủi ro hội xem xét xây dựng chương trình đánh giá yêu cầu nguồn lực, cho rủi ro hội giải cách thích hợp Có thể có rủi ro gắn với: a) việc hoạch định, ví dụ sai sót việc lập mục tiêu liên quan đến đánh giá, xác định mức độ, số lượng, thời lượng, địa điểm lịch trình đánh giá; b) nguồn lực: ví dụ cho phép khơng đủ thời gian, thiết bị và/hoặc việc đào tạo để xây dựng chương trình đánh giá tiến hành đánh giá; c) lựa chọn đồn đánh giá, ví dụ khơng đủ lực tổng thể để tiến hành đánh giá cách hiệu lực; d) trao đổi thơng tin, ví dụ q trình/kênh trao đổi thơng tin bên ngồi/nội khơng có hiệu lực; e) thực hiện, ví dụ việc điều phối khơng có hiệu lực đánh giá chương trình đánh giá khơng xem xét an ninh bảo mật thông tin; f) kiểm sốt thơng tin dạng văn bản, ví dụ việc xác định khơng có hiệu lực thơng tin dạng văn cần thiết theo yêu cầu chuyên gia đánh giá bên quan tâm có liên quan, không bảo vệ thỏa đáng hồ sơ đánh giá để chứng tỏ tính hiệu lực chương trình đánh giá; g) theo dõi, xem xét cải tiến chương trình đánh giá, ví dụ theo dõi khơng có hiệu lực kết đầu chương trình đánh giá; h) sẵn sàng hợp tác bên đánh giá sẵn có chứng lấy mẫu Cơ hội để cải tiến chương trình đánh giá gồm: - cho phép nhiều đánh giá tiến hành lần tới sở; - giảm thiểu thời gian khoảng cách di chuyển đến địa điểm; - đảm bảo mức lực đoàn đánh giá mức lực cần thiết để đạt mục tiêu đánh giá; - xếp thời gian đánh giá thích hợp với thời gian làm việc nhân bên đánh giá 5.4 Thiết lập chương trình đánh giá 5.4.1 Vai trò trách nhiệm (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần: a) thiết lập mức độ chương trình đánh giá theo mục tiêu liên quan (xem 5.2) ràng buộc biết; b) xác định vấn đề bên nội bộ, rủi ro hội ảnh hưởng đến chương trình đánh giá thực hành động để giải rủi ro hội đó, tích hợp hành động vào tất hoạt động đánh giá có liên quan, thích hợp; c) đảm bảo việc lựa chọn đoàn đánh giá lực tổng thể cho hoạt động đánh giá thông qua phân cơng vai trị, trách nhiệm quyền hạn hỗ trợ vai trị lãnh đạo, thích hợp; d) thiết lập tất trình liên quan bao gồm trình việc: - điều phối lập lịch trình tất đánh giá nằm chương trình đánh giá; - thiết lập mục tiêu đánh giá, phạm vi chuẩn mực đánh giá, xác định phương pháp đánh giá lựa chọn đoàn đánh giá; - xem xét đánh giá chuyên gia đánh giá; - thiết lập q trình trao đổi thơng tin nội bên ngồi, thích hợp; - giải tranh chấp xử lý khiếu nại; - hoạt động sau đánh giá, có; - báo cáo cho khách hàng đánh giá bên quan tâm có liên quan, thích hợp; e) xác định đảm bảo cung cấp tất nguồn lực cần thiết; f) đảm bảo thơng tin dạng văn thích hợp chuẩn bị trì, bao gồm hồ sơ chương trình đánh giá; g) theo dõi, xem xét cải tiến chương trình đánh giá; h) trao đổi thơng tin chương trình đánh giá với khách hàng đánh giá thích hợp, với bên quan tâm có liên quan; (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần yêu cầu phê duyệt chương trình khách hàng đánh giá 5.4.2 Năng lực (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần có lực cần thiết để quản lý chương trình rủi ro, hội kèm theo, vấn đề bên nội cách hiệu lực hiệu quả, bao gồm kiến thức về: a) nguyên tắc (xem điều 4), phương pháp trình đánh giá (xem a.1 a.2); b) tiêu chuẩn hệ thống quản lý, tiêu chuẩn tài liệu hướng dẫn/viện dẫn khác có liên quan; c) thông tin bên đánh giá bối cảnh bên đánh giá (ví dụ vấn đề bên ngồi/nội bộ, bên quan tâm có liên quan, nhu cầu mong đợi họ, hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ trình bên đánh giá); d) yêu cầu luật định chế định hành yêu cầu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bên đánh giá; Khi thích hợp, cần xem xét kiến thức quản lý rủi ro, quản lý dự án q trình, cơng nghệ thơng tin truyền thơng (ICT) (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần tham gia vào hoạt động phát triển thường xun thích hợp để trì lực cần thiết cho việc quản lý chương trình đánh giá 5.4.3 Thiết lập mức độ chương trình đánh giá (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần xác định mức độ chương trình đánh giá Mức độ khác tùy thuộc vào thơng tin liên quan đến bối cảnh (xem 5.3) bên đánh giá cung cấp CHÚ THÍCH: Trong số trường hợp định, tùy vào cấu bên đánh giá hoạt động họ, mà chương trình đánh giá bao gồm đánh giá (ví dụ dự án tổ chức nhỏ) Các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ chương trình đánh giá, gồm: a) mục tiêu, phạm vi thời lượng đánh giá số đánh giá tiến hành, phương pháp báo cáo hoạt động sau đánh giá, có; b) tiêu chuẩn hệ thống quản lý chuẩn mực khác áp dụng; c) số lượng, tầm quan trọng, mức độ phức tạp, tính tương đồng vị trí hoạt động đánh giá; d) yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu lực hệ thống quản lý; không thiết đại diện cách đầy đủ hiệu lực tổng thể trình bên đánh giá; b) phương pháp báo cáo; c) cách thức phát đánh giá cần giải dựa trình thống nhất; d) hệ có khơng giải đầy đủ phát đánh giá; e) trình bày phát kết luận đánh giá theo cách để chúng người lãnh đạo bên đánh giá hiểu chấp nhận f) hoạt động có liên quan sau đánh giá (ví dụ thực xem xét hành động khắc phục, giải khiếu nại đánh giá, trình yêu cầu xem xét lại) Mọi ý kiến trái chiều liên quan đến phát kết luận đánh giá đoàn đánh giá bên đánh giá cần thảo luận giải Nếu khơng giải quyết, cần lưu hồ sơ việc Nếu mục tiêu đánh giá có quy định, trình bày khuyến nghị hội cải tiến, cần nhấn mạnh khuyến nghị khơng mang tính bắt buộc 6.5 Chuẩn bị gửi báo cáo đánh giá 6.5.1 Chuẩn bị báo cáo đánh giá Trưởng đoàn đánh giá cần báo cáo kết luận đánh giá theo chương trình đánh giá Báo cáo đánh giá cần đưa hồ sơ đầy đủ, xác, ngắn gọn rõ ràng đánh giá cần bao gồm viện dẫn đến: a) mục tiêu đánh giá; b) phạm vi đánh giá, cụ thể nhận biết tổ chức (bên đánh giá) chức trình đánh giá; c) nhận biết khách hàng đánh giá; d) nhận biết đoàn đánh giá người tham gia đánh giá bên đánh giá; e) thời gian địa điểm tiến hành hoạt động đánh giá; f) chuẩn mực đánh giá; g) phát đánh giá chứng liên quan; h) kết luận đánh giá; i) tuyên bố mức độ theo chuẩn mực đánh giá đáp ứng; j) ý kiến trái chiều chưa giải đoàn đánh giá bên đánh giá; k) đánh giá chất thực mẫu; có rủi ro chứng đánh giá kiểm tra không mang tính đại diện Khi thích hợp, báo cáo đánh giá nêu viện dẫn đến: - kế hoạch đánh giá bao gồm lịch trình thời gian; - tóm tắt q trình đánh giá, kể trở ngại gặp phải làm giảm độ tin cậy kết luận đánh giá; - xác nhận mục tiêu đánh giá đạt phạm vi đánh giá phù hợp với kế hoạch đánh giá; - khu vực phạm vi đánh giá chưa bao trùm, gồm vấn đề sẵn có chứng, nguồn lực hay bảo mật, lý giải liên quan; - tóm tắt bao gồm kết luận đánh giá phát đánh giá hỗ trợ cho kết luận đó; - thực hành tốt nhận biết; - kế hoạch hành động thống nhất, có; - tuyên bố tính chất bí mật nội dung; - liên quan tới chương trình đánh giá đánh giá 6.5.2 Gửi báo cáo đánh giá Báo cáo đánh giá cần ban hành khoảng thời gian thống Nếu có chậm trễ, cần trao đổi thông tin lý cho bên đánh giá (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá Báo cáo đánh giá cần ghi rõ thời gian, cần xem xét, chấp nhận, thích hợp, theo chương trình đánh giá Báo cáo đánh giá sau cần gửi cho bên quan tâm có liên quan xác định chương trình kế hoạch đánh giá Khi gửi báo cáo đánh giá, cần xem xét biện pháp thích hợp để đảm bảo tính bảo mật 6.6 Hồn thành đánh giá Đánh giá hoàn thành tất hoạt động đánh giá lên kế hoạch thực hiện, theo cách khác trí khách hàng đánh giá (ví dụ có tình bất ngờ ngăn cản đánh giá hoàn thành theo kế hoạch đánh giá) Thông tin dạng văn liên quan đến đánh giá cần lưu giữ hủy bỏ theo thỏa thuận bên tham gia theo chương trình đánh giá yêu cầu áp dụng Trừ luật pháp yêu cầu, đoàn đánh giá (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá khơng tiết lộ thông tin thu trình đánh giá báo cáo đánh giá cho bên khác mà khơng có chấp thuận rõ ràng khách hàng đánh giá thích hợp, chấp thuận bên đánh giá Nếu buộc phải tiết lộ nội dung tài liệu đánh giá, khách hàng đánh giá bên đánh giá cần thơng báo sớm Các học kinh nghiệm rút từ đánh giá giúp nhận diện rủi ro hội cho chương trình đánh giá bên đánh giá 6.7 Tiến hành hoạt động sau đánh giá Tùy thuộc vào mục tiêu đánh giá, kết đánh giá nhu cầu việc khắc phục hành động khắc phục hay hội để cải tiến hành động thường bên đánh giá định thực khoảng thời gian thống Khi thích hợp, bên đánh giá cần trì việc thơng báo tình trạng hành động với (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá và/hoặc đoàn đánh giá Việc hoàn thành hiệu lực hành động cần kiểm tra xác nhận Việc kiểm tra xác nhận phần đánh giá Kết cần báo cáo tới người quản lý chương trình đánh giá khách hàng đánh giá để dùng cho việc xem xét lãnh đạo Năng lực đánh giá lực chuyên gia đánh giá 7.1 Khái quát Sự tin cậy vào trình đánh giá khả đạt mục tiêu đánh giá phụ thuộc vào lực cá nhân tham gia thực đánh giá, bao gồm chuyên gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá Năng lực cần đánh giá thường xuyên thông qua trình xem xét hành vi cá nhân khả áp dụng kiến thức kỹ thu thông qua giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá kinh nghiệm đánh giá Q trình cần tính đến nhu cầu mục tiêu chương trình đánh giá Một số kiến thức kỹ nêu 7.2.3 kiến thức kỹ chung chuyên gia đánh giá lĩnh vực hệ thống quản lý nào; kiến thức kỹ khác cụ thể lĩnh vực hệ thống quản lý riêng biệt không thiết chuyên gia đánh giá đồn đánh giá có lực Tuy nhiên, lực tổng thể đoàn đánh giá cần đủ để đạt mục tiêu đánh giá Việc đánh giá lực chuyên gia đánh giá cần hoạch định, thực lập thành văn để đưa kết khách quan, quán, công tin cậy Quá trình đánh giá lực cần bao gồm bốn bước sau: a) xác định lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu chương trình đánh giá; b) thiết lập chuẩn mực đánh giá; c) lựa chọn phương pháp đánh giá lực thích hợp; d) tiến hành đánh giá lực Kết trình đánh giá cần sở cho việc: - lựa chọn thành viên đoàn đánh giá (như nêu 5.5.4); - xác định nhu cầu nâng cao lực (ví dụ đào tạo bổ sung); - đánh giá kết thực thường xuyên chuyên gia đánh giá Các chuyên gia đánh giá cần phát triển, trì nâng cao lực thơng qua liên tục phát triển chuyên môn nghề nghiệp tham gia thường xuyên đánh giá (xem 7.6) Quá trình đánh giá lực chuyên gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá nêu 7.3, 7.4 7.5 Chuyên gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá cần đánh giá lực dựa theo tiêu chí nêu 7.2.2 7.2.3 như tiêu chí thiết lập 7.1 Năng lực cần thiết (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá nêu 5.4.2 7.2 Xác định lực chuyên gia đánh giá 7.2.1 Khái quát Khi định lực cần thiết cho đánh giá, cần xem xét kiến thức kỹ chuyên gia đánh giá liên quan đến: a) quy mô, chất, mức độ phức tạp, sản phẩm, dịch vụ trình bên đánh giá; b) phương pháp đánh giá; c) lĩnh vực hệ thống quản lý đánh giá; d) mức độ phức tạp trình hệ thống quản lý đánh giá; e) loại hình mức độ rủi ro hội hệ thống quản lý giải quyết; f) mục tiêu mức độ chương trình đánh giá; g) khơng chắn việc đạt mục tiêu đánh giá; h) yêu cầu khác, chẳng hạn yêu cầu khách hàng đánh giá bên quan tâm có liên quan khác, thích hợp Thơng tin cần phù hợp với thông tin nêu 7.2.3 7.2.2 Hành vi cá nhân Chuyên gia đánh giá cần có phẩm chất cần thiết giúp họ hành xử theo nguyên tắc đánh giá nêu điều Chuyên gia đánh giá cần thể hành vi mang tính chuyên nghiệp thực hoạt động đánh giá Các hành vi chuyên nghiệp mong muốn bao gồm: a) đạo đức, tức công bằng, trung thực, thẳng thắn, chân thành kín đáo; b) cởi mở, nghĩa sẵn sàng xem xét ý tưởng quan điểm khác; c) lịch thiệp, nghĩa khéo léo giao thiệp với người; d) có óc quan sát, nghĩa nhận biết nhanh vật hoạt động diễn xung quanh mình; e) nhạy bén, nghĩa nhận biết có khả nắm tình huống; f) linh hoạt, nghĩa sẵn sàng thích nghi với tình khác nhau; g) kiên định, nghĩa bền bỉ, tập trung để đạt mục tiêu; h) đoán, nghĩa đưa kết luận kịp thời dựa lập luận phân tích hợp lý; i) tự lực, nghĩa hành động thực chức cách độc lập phối hợp có hiệu lực với người khác; j) khả hành động quyết, nghĩa hành động cách có trách nhiệm có đạo đức, dù hành động khơng phải ln mang tính phổ biến đơi dẫn đến bất đồng hay đối đầu; k) hướng tới cải tiến, nghĩa sẵn sàng học hỏi từ tình huống; l) nhạy cảm văn hóa, nghĩa quan sát tơn trọng văn hóa bên đánh giá; m) hợp tác, nghĩa tương tác có hiệu với người khác, gồm thành viên đoàn đánh giá nhân bên đánh giá 7.2.3 Kiến thức kỹ 7.2.3.1 Khái quát Các chuyên gia đánh giá cần có: a) kiến thức kỹ cần thiết để đạt kết dự kiến đánh họ kỳ vọng thực hiện; b) lực chung trình độ hiểu biết, kỹ lĩnh vực chuyên ngành cụ thể Trưởng đoàn đánh giá cần có thêm kiến thức kỹ cần thiết để dẫn dắt đoàn đánh giá 7.2.3.2 Kiến thức kỹ chung chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý Chuyên gia đánh giá cần có kiến thức kỹ lĩnh vực nêu a) Các nguyên tắc, trình phương pháp đánh giá: kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá đảm bảo đánh giá thực cách quán có hệ thống Chuyên gia đánh giá cần có khả năng: - hiểu loại rủi ro hội liên quan đến đánh giá nguyên tắc cách tiếp cận dựa rủi ro đánh giá; - hoạch định tổ chức công việc cách hiệu lực; - thực đánh giá khoảng thời gian thống nhất; - ưu tiên trọng vào vấn đề quan trọng; - trao đổi thơng tin có hiệu lực, lời văn (tự thực thông qua việc sử dụng phiên dịch); - thu thập thông tin thông qua vấn, nghe, quan sát xem xét cách hiệu lực thông tin dạng văn bản, kể hồ sơ liệu; - hiểu thích hợp hệ việc sử dụng kỹ thuật lấy mẫu để đánh giá; - hiểu xem xét ý kiến chuyên gia kỹ thuật; - đánh giá trình từ bắt đầu đến kết thúc, bao gồm mối tương quan với q trình chức khác, thích hợp; - kiểm tra xác nhận liên quan tính xác thơng tin thu thập được; - xác nhận đầy đủ thích hợp chứng đánh giá để hỗ trợ phát kết luận đánh giá; - đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tính tin cậy phát kết luận đánh giá; - lập thành văn hoạt động phát đánh giá chuẩn bị báo cáo; - giữ bí mật an ninh thông tin b) Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chuẩn mực khác; kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá hiểu phạm vi đánh giá áp dụng chuẩn mực đánh giá cần bao gồm: - tiêu chuẩn hệ thống quản lý tài liệu quy định tài liệu hướng dẫn/hỗ trợ khác sử dụng để thiết lập chuẩn mực phương pháp đánh giá; - việc áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý bên đánh giá tổ chức khác; - mối quan hệ tương tác trình (các) hệ thống quản lý; - hiểu tầm quan trọng tính ưu tiên tiêu chuẩn hay chuẩn quy chiếu; - áp dụng tiêu chuẩn chuẩn tham chiếu cho tình đánh giá khác c) Tổ chức bối cảnh tổ chức: kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá hiểu cấu, mục đích thực tế quản lý bên đánh giá bao gồm: - nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan ảnh hưởng đến hệ thống quản lý; - loại hình tổ chức, hình thức quản trị, quy mô, cấu, chức mối quan hệ; - khái niệm chung kinh doanh quản lý, trình thuật ngữ liên quan, bao gồm việc hoạch định, lập ngân sách quản lý nhân sự; - khía cạnh văn hóa, xã hội bên đánh giá d) Các yêu cầu luật định chế định hành yêu cầu khác áp dụng: kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá nhận thức làm việc khuôn khổ yêu cầu tổ chức Kiến thức kỹ cụ thể tư pháp hoạt động, trình, sản phẩm dịch vụ bên đánh giá cần bao trùm: - yêu cầu luật định chế định quan quản lý; - thuật ngữ pháp lý bản; - hợp đồng trách nhiệm pháp lý CHÚ THÍCH: Nhận thức yêu cầu luật định chế định không hàm ý chuyên môn pháp lý việc đánh giá hệ thống quản lý không nên coi đánh giá việc tuân thủ yêu cầu luật pháp 7.2.3.3 Năng lực chuyên gia đánh giá lĩnh vực chuyên ngành cụ thể Đồn đánh giá cần có lực tổng thể lĩnh vực chuyên ngành cụ thể thích hợp với việc đánh giá loại hình hệ thống quản lý chuyên ngành cụ thể Năng lực lĩnh vực chuyên ngành cụ thể chuyên gia đánh giá bao gồm: a) yêu cầu nguyên tắc hệ thống quản lý việc áp dụng chúng; b) tảng (các) lĩnh vực (các) chuyên ngành liên quan đến tiêu chuẩn hệ thống quản lý áp dụng bên đánh giá; c) việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật, trình thực hành chuyên ngành lĩnh vực cụ thể giúp đoàn đánh giá đánh giá phù hợp phạm vi đánh giá xác định tạo phát kết luận đánh giá thích hợp; d) nguyên tắc, phương pháp kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành giúp chuyên gia đánh giá xác định định mức rủi ro hội liên quan đến mục tiêu đánh giá 7.2.3.4 Năng lực chung trưởng đoàn đánh giá Để giúp tiến hành có hiệu lực hiệu đánh giá, trưởng đồn đánh giá cần có lực việc: a) lập kế hoạch đánh giá phân công nhiệm vụ đánh giá theo lực cụ thể thành viên đoàn đánh giá; b) thảo luận vấn đề chiến lược với lãnh đạo cao bên đánh giá để xác định liệu họ có xem xét vấn đề đánh giá mức độ rủi ro hội họ hay khơng; c) xây dựng trì mối quan hệ làm việc hợp tác thành viên đồn đánh giá; d) quản lý q trình đánh giá, bao gồm: - sử dụng hiệu nguồn lực q trình đánh giá; - quản lý khơng chắn việc đạt mục tiêu đánh giá; - bảo vệ sức khỏe an toàn cho thành viên đoàn đánh giá trình đánh giá, bao gồm việc đảm bảo chuyên gia đánh giá tuân thủ đặt liên quan sức khỏe, an toàn, an ninh; - định hướng cho thành viên đoàn đánh giá; - đưa định hướng dẫn cho chuyên gia đánh giá tập sự; - ngăn ngừa giải xung đột vấn đề xảy trình đánh giá, kể nội đoàn đánh giá, cần e) đại diện cho đồn đánh giá trao đổi thơng tin với (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá, khách hàng đánh giá bên đánh giá; f) dẫn dắt đoàn đánh giá đạt kết luận đánh giá; g) chuẩn bị hoàn thành báo cáo đánh giá 7.2.3.5 Kiến thức kỹ cho việc đánh giá liên quan đến nhiều lĩnh vực Khi đánh giá hệ thống quản lý liên quan đến nhiều lĩnh vực, thành viên đồn đánh giá cần có hiểu biết tương tác vận động đồng thời hệ thống quản lý khác Trưởng đoàn đánh giá cần hiểu yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý đánh giá ghi nhận hạn chế lực họ lĩnh vực CHÚ THÍCH: Các đánh giá liên quan đến nhiều lĩnh vực thực cách đồng thời thực đánh giá kết hợp đánh giá hệ thống quản lý tích hợp bao trùm nhiều lĩnh vực 7.2.4 Đạt lực chuyên gia đánh giá Năng lực chuyên gia đánh giá đạt thông qua kết hợp yếu tố sau: a) hồn thành chương trình đào tạo kiến thức kỹ chung chuyên gia đánh giá; b) kinh nghiệm vị trí kỹ thuật, quản lý, chun mơn địi hỏi thực hành việc xét đốn, định, giải vấn đề trao đổi thông tin với người quản lý, chuyên gia, đồng nghiệp, khách hàng bên quan tâm có liên quan khác; c) giáo dục/đào tạo kinh nghiệm lĩnh vực chuyên ngành hệ thống quản lý cụ thể góp phần vào phát triển lực tổng thể; d) kinh nghiệm đánh giá thu giám sát chuyên gia đánh giá có lực lĩnh vực; CHÚ THÍCH: Hồn thành khóa đào tạo phụ thuộc vào loại hình khóa học Với khóa học có phần kiểm tra, việc hồn thành có nghĩa vượt qua kiểm tra Đối với khóa học khác, có nghĩa tham gia hồn tất khóa học 7.2.5 Đạt lực trưởng đoàn đánh giá Trưởng đồn đánh giá cần có thêm kinh nghiệm đánh giá để phát triển lực quy định 7.2.3.4 Kinh nghiệm bổ sung cần đạt nhờ làm việc đạo hướng dẫn trưởng đoàn đánh giá khác 7.3 Thiết lập tiêu chí đánh giá lực chuyên gia đánh giá Các tiêu chí cần mang tính định tính (như chứng tỏ hành vi mong muốn, kiến thức kết thực kỹ đào tạo nơi làm việc) định lượng (như số năm kinh nghiệm việc giáo dục, số đánh giá tiến hành, số đào tạo đánh giá) 7.4 Lựa chọn phương pháp thích hợp để đánh giá lực chuyên gia đánh giá Việc đánh giá cần thực cách sử dụng hai nhiều phương pháp nêu bảng Khi sử dụng bảng 2, cần lưu ý điều sau: a) phương pháp nêu đại diện cho phạm vi lựa chọn khơng áp dụng cho trường hợp; b) phương pháp khác nêu có độ tin cậy khác nhau; c) cần sử dụng kết hợp phương pháp để đảm bảo kết thu khách quan, quán, công tin cậy Bảng - Phương pháp đánh giá lực chuyên gia đánh giá Phương pháp đánh giá Mục tiêu Ví dụ Xem xét hồ sơ Kiểm tra xác nhận trình độ chuyên gia đánh giá Phân tích hồ sơ giáo dục, đào tạo, q trình làm việc, khả chun mơn kinh nghiệm đánh giá Thông tin phản hồi Cung cấp thông tin kết thực chuyên gia đánh giá cảm nhận Các khảo sát, phiếu hỏi, tham khảo thông tin cá nhân, giấy xác nhận, khiếu nại, xem xét đánh giá kết thực xem xét đồng đẳng Phỏng vấn Xem xét đánh giá hành vi chuyên nghiệp mong đợi kỹ giao tiếp, kiểm tra xác nhận thông tin kiểm tra kiến thức để có thơng tin bổ sung Phỏng vấn cá nhân Quan sát Xem xét đánh giá hành vi chuyên nghiệp mong đợi khả áp dụng kiến thức kỹ Đóng vai, chứng kiến đánh giá, thực công việc thực tế Kiểm tra Xem xét đánh giá hành vi, kiến thức, kỹ mong đợi việc áp dụng kiến thức, kỹ Kiểm tra nói, viết tâm lý Xem xét sau đánh giá Cung cấp thông tin kết thực chuyên gia đánh giá toàn hoạt động đánh giá, nhận biết điểm mạnh hội cải tiến Xem xét báo cáo đánh giá, vấn trưởng đoàn đánh giá, đồn đánh giá thích hợp, thơng tin phản hồi từ bên đánh giá 7.5 Tiến hành đánh giá lực chuyên gia đánh giá Khi đánh giá thông tin thu thập chuyên gia đánh giá cần so sánh chúng với tiêu chí nêu 7.2.3 Nếu chuyên gia đánh giá đánh giá lực dự kiến tham gia vào chương trình đánh giá khơng đáp ứng tiêu chí này, cần thực đào tạo thêm, bổ sung kinh nghiệm làm việc đánh giá sau cần thực đánh giá lại 7.6 Duy trì nâng cao lực chuyên gia đánh giá Chuyên gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá cần khơng ngừng nâng cao lực Chuyên gia đánh giá cần trì lực đánh giá thơng qua việc tham gia thường xun vào đánh giá hệ thống quản lý thường xun phát triển chun mơn Điều đạt thơng qua hình thức bổ sung kinh nghiệm làm việc, đào tạo, tự nghiên cứu, kèm cặp, tham dự họp, hội thảo hội nghị hoạt động liên quan khác (Các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá cần thiết lập chế thích hợp cho việc đánh giá thường xuyên kết thực chuyên gia đánh giá trưởng đoàn đánh giá Các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục cần tính đến: a) thay đổi nhu cầu cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá; b) phát triển thực hành đánh giá thực tiễn kể việc sử dụng công nghệ; c) tiêu chuẩn liên quan bao gồm tài liệu hướng dẫn/hỗ trợ yêu cầu khác; d) thay đổi ngành lĩnh vực Phụ lục A (tham khảo) Hướng dẫn bổ sung cho chuyên gia đánh giá việc hoạch định tiến hành đánh giá A.1 Áp dụng phương pháp đánh giá Một đánh giá thực cách sử dụng loạt phương pháp đánh giá Diễn giải phương pháp đánh giá thường sử dụng nêu phụ lục Các phương pháp đánh giá lựa chọn cho đánh giá phụ thuộc vào mục tiêu, phạm vi chuẩn mực đánh giá xác định, thời lượng địa điểm Năng lực sẵn có chuyên gia đánh giá không chắn nảy sinh từ việc áp dụng phương pháp đánh giá cần xem xét Việc áp dụng đa dạng kết hợp phương pháp đánh giá khác tối ưu hiệu lực hiệu trình đánh giá kết trình Kết thực đánh giá đòi hỏi tương tác cá nhân hệ thống quản lý đánh giá công nghệ sử dụng để tiến hành đánh giá Bảng A.1 đưa ví dụ phương pháp đánh giá sử dụng, đơn lẻ kết hợp, để đạt mục tiêu đánh giá Nếu đánh giá địi hỏi việc sử dụng đồn đánh giá với nhiều thành viên, phương pháp đánh giá chỗ từ xa sử dụng đồng thời CHÚ THÍCH: Thơng tin bổ sung việc đến thăm địa điểm thực nêu A.15 Bảng A.1 - Phương pháp đánh giá Mức độ tham gia chuyên gia đánh giá bên đánh giá Tương tác người với người Địa điểm chuyên gia đánh giá Tại chỗ Tiến hành vấn Hoàn thành danh mục kiểm tra phiếu hỏi với tham gia bên đánh giá Tiến hành xem xét tài liệu với tham gia bên đánh giá Lấy mẫu Khơng có tương tác người với người Từ xa Thông qua phương tiện truyền thông tương tác: - tiến hành vấn - quan sát công việc thực với hướng dẫn từ xa - hoàn thành danh mục kiểm tra phiếu hỏi - tiến hành xem xét tài liệu với tham gia bên đánh giá Tiến hành xem xét tài liệu (ví dụ hồ sơ, phân tích liệu) Tiến hành xem xét tài liệu (ví dụ hồ sơ, phân tích liệu) Quan sát cơng việc thực Quan sát công việc thực qua phương tiện giám sát, có tính đến u cầu luật định, chế định xã hội Đến thăm sở Hồn thành danh mục kiểm tra Lấy mẫu (ví dụ sản phẩm) Phân tích liệu Hoạt động đánh giá chỗ thực địa điểm bên đánh giá hoạt động đánh giá từ xa thực địa điểm khác với địa điểm bên đánh giá, không phân biệt khoảng cách Các hoạt động đánh giá mang tính tương tác đòi hỏi tương tác nhân bên đánh giá đoàn đánh giá Các hoạt động đánh giá khơng mang tính tương tác khơng đòi hỏi tương tác với cá nhân đại diện cho bên đánh giá đòi hỏi tương tác với thiết bị, phương tiện tài liệu Trách nhiệm áp dụng có hiệu lực phương pháp đánh giá đánh giá cụ thể giai đoạn lập kế hoạch thuộc (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm việc thực hoạt động đánh giá Tính khả thi hoạt động đánh giá từ xa phụ thuộc vào số yếu tố (ví dụ mức độ rủi ro việc đạt mục tiêu đánh giá, mức độ tin cậy chuyên gia đánh giá nhân bên đánh giá yêu cầu luật định) Ở cấp chương trình đánh giá, cần đảm bảo việc áp dụng phương pháp đánh giá từ xa đánh giá chỗ thích hợp cân bằng, để đảm bảo đạt cách thỏa đáng mục tiêu chương trình đánh giá A.2 Cách tiếp cận theo trình đánh giá Việc sử dụng "cách tiếp cận theo trình" yêu cầu tất tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo thị ISO/IEC, phần 1, phụ lục SL Chuyên gia đánh giá cần hiểu việc đánh giá hệ thống quản lý đánh giá trình tổ chức tương tác trình mối liên hệ với nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý Các kết quán dự báo đạt cách hiệu lực hiệu hoạt động hiểu quản lý theo trình có liên quan lẫn vận hành hệ thống gắn kết A.3 Sự suy xét chuyên nghiệp Chuyên gia đánh giá cần vận dụng suy xét chuyên nghiệp trình đánh giá cần tránh việc trọng vào yêu cầu cụ thể điều khoản tiêu chuẩn dẫn đến bỏ qua việc đạt kết đầu dự kiến hệ thống quản lý Một số điều tiêu chuẩn hệ thống quản lý không dễ dàng để đánh giá theo cách so sánh tập hợp chuẩn mực với nội dung quy trình hướng dẫn cơng việc Trong tình này, chun gia đánh giá cần vận dụng suy xét chuyên nghiệp để xác định xem mục đích điều có đáp ứng hay khơng A.4 Các kết thực Chuyên gia đánh giá cần tập trung vào kết dự kiến hệ thống quản lý suốt trình đánh giá Khi trình q trình đạt quan trọng, kết hệ thống quản lý kết thực hệ thống quản lý cần tính đến Việc xem xét mức độ tích hợp hệ thống quản lý khác kết dự kiến chúng quan trọng Việc thiếu trình hệ thống tài liệu quan trọng tổ chức có rủi ro hay tính phức tạp cao lại không quan trọng tổ chức khác A.5 Kiểm tra xác nhận thông tin Ở mức độ thực được, chuyên gia đánh giá cần xem xét liệu thơng tin có cung cấp đủ chứng khách quan để chứng tỏ yêu cầu đáp ứng hay không, chẳng hạn có: a) đầy đủ (tất nội dung mong đợi nêu thông tin dạng văn bản); b) (nội dung phù hợp với nguồn tin cậy khác tiêu chuẩn, quy định); c) quán (từng thông tin dạng văn quán quán với tài liệu liên quan); d) hành (nội dung cập nhật) Cũng cần xem xét, liệu thơng tin kiểm tra xác nhận có cung cấp đủ chứng khách quan để chứng tỏ yêu cầu đáp ứng hay không Khi thông tin cung cấp theo cách nằm ngồi dự kiến (ví dụ cá nhân khác, phương tiện truyền thơng khác), cần đánh giá tính tồn vẹn chứng Cần thận trọng với vấn đề an ninh thông tin theo quy định hành bảo vệ liệu (cụ thể thơng tin nằm ngồi phạm vi đánh giá, nằm hệ thống tài liệu) A.6 Lấy mẫu A.6.1 Khái quát Việc lấy mẫu đánh giá thực không thực tế không hiệu chi phí để kiểm tra tất thơng tin sẵn có q trình đánh giá, ví dụ hồ sơ với số lượng lớn, phân tán mặt địa lý để lý giải cho việc kiểm tra hạng mục tổng thể Việc lấy mẫu đánh giá tổng thể lớn trình lựa chọn 100 % hạng mục tập hợp liệu chung (tổng thể) sẵn có để thu đánh giá chứng đặc tính tổng thể, nhằm hình thành kết luận tổng thể Mục tiêu việc lấy mẫu đánh giá cung cấp thơng tin cho chun gia đánh giá để có tin cậy mục tiêu đánh giá đạt Rủi ro gắn với việc lấy mẫu mẫu khơng đại diện cho tổng thể từ chúng chọn Do đó, kết luận chuyên gia đánh giá sai lệch khác với kết đạt tồn tổng thể kiểm tra Có thể có rủi ro khác tùy thuộc vào biến động tổng thể lấy mẫu phương pháp chọn Lấy mẫu để đánh giá thường gồm bước sau: a) thiết lập mục tiêu lấy mẫu; b) chọn mức độ thành phần tổng thể lấy mẫu; c) chọn phương pháp lấy mẫu; d) xác định cỡ mẫu cần lấy; e) tiến hành hoạt động lấy mẫu; f) tập hợp, đánh giá, báo cáo lập thành văn kết quả; Khi lấy mẫu, cần xem xét chất lượng liệu có, việc lấy mẫu liệu không đầy đủ khơng xác khơng cung cấp kết hữu ích Việc lựa chọn mẫu thích hợp cần dựa phương pháp lấy mẫu loại liệu cần thiết, ví dụ, để suy đốn mẫu hành vi cụ thể để rút suy luận đại diện cho tổng thể Báo cáo mẫu chọn tính đến cỡ mẫu, phương pháp lựa chọn mẫu ước lượng thu dựa dựa mẫu độ tin cậy Các đánh giá sử dụng việc lấy mẫu sở suy đoán (xem A.6.2) lấy mẫu theo nguyên tắc thống kê (xem A.6.3) A.6.2 Lấy mẫu sở suy đoán Việc lấy mẫu sở suy đoán dựa vào lực kinh nghiệm đoàn đánh giá (xem điều 7) Đối với việc lấy mẫu sở suy đốn, xem xét điều sau: a) kinh nghiệm từ đánh giá trước phạm vi đánh giá; b) phức tạp yêu cầu (bao gồm yêu cầu luật định chế định) để đạt mục tiêu đánh giá; c) phức tạp tương tác trình tổ chức yếu tố hệ thống quản lý; d) mức độ thay đổi công nghệ, yếu tố người hệ thống quản lý; e) rủi ro đáng kể hội cải tiến nhận diện trước đó; f) đầu từ việc theo dõi hệ thống quản lý Một hạn chế việc lấy mẫu sở suy đốn khơng có ước lượng thống kê ảnh hưởng không chắn tới phát kết luận đánh giá đạt A.6.3 Lấy mẫu thống kê Khi định sử dụng lấy mẫu thống kê, phương án lấy mẫu cần dựa mục tiêu đánh giá biết đặc tính tổng thể mà từ mẫu lấy Thiết kế lấy mẫu thống kê sử dụng trình chọn mẫu dựa lý thuyết xác suất Lấy mẫu theo nguyên tắc định tính sử dụng với mẫu, kết đầu có hai khả (ví dụ đúng/sai đạt/khơng đạt) Lấy mẫu dựa theo nguyên tắc định lượng (biến định lượng) sử dụng kết đầu mẫu nằm khoảng liên tục Phương án lấy mẫu cần tính đến việc liệu kết đầu kiểm tra dựa theo nguyên tắc định tính hay định lượng Ví dụ đánh giá phù hợp biểu mẫu điền đầy đủ theo yêu cầu xác lập quy trình, sử dụng cách tiếp cận định tính Khi kiểm tra xuất cố an toàn thực phẩm số lần vi phạm an ninh, cách tiếp cận định lượng thích hợp Các yếu tố ảnh hưởng đến phương án lấy mẫu đánh giá là: a) bối cảnh, quy mơ, tính chất mức độ phức tạp tổ chức; b) số chuyên gia đánh giá có lực; c) tần suất đánh giá; d) thời gian đánh giá riêng lẻ; e) mức tin cậy địi hỏi từ bên ngồi; f) xuất kiện khơng mong muốn và/hoặc ngồi dự kiến Khi phương án lấy mẫu thống kê xây dựng, mức rủi ro việc lấy mẫu mà chuyên gia đánh giá sẵn sàng chấp nhận xem xét quan trọng Điều thường đề cập đến độ tin cậy chấp nhận Chẳng hạn, rủi ro việc lấy mẫu % tương ứng với mức tin cậy chấp nhận 95 % Rủi ro việc lấy mẫu % có nghĩa chuyên gia đánh giá sẵn sàng chấp nhận rủi ro số 100 (hoặc số 20) mẫu kiểm tra không phản ánh giá trị thực thấy toàn tổng thể kiểm tra Khi sử dụng lấy mẫu thống kê, chuyên gia đánh giá cần lập thành văn cách thích hợp cơng việc thực Điều cần bao gồm việc mô tả tổng thể dự định lấy mẫu, tiêu chí lấy mẫu sử dụng để đánh giá (ví dụ mẫu chấp nhận gì), thơng số phương pháp thống kê vận dụng, số lượng mẫu đánh giá kết thu A.7 Đánh giá tuân thủ hệ thống quản lý Đoàn đánh giá cần xem xét liệu bên đánh giá có q trình có hiệu lực việc: a) nhận biết yêu cầu luật định chế định yêu cầu khác mà tổ chức cam kết; b) quản lý hoạt động, sản phẩm dịch vụ để đạt tuân thủ yêu cầu này; c) đánh giá tình trạng tn thủ Ngồi hướng dẫn chung nêu tiêu chuẩn Khi đánh giá trình mà bên đánh giá thực để đảm bảo tuân thủ yêu cầu liên quan, đoàn đánh giá cần xem xét liệu bên đánh giá: 1) có q trình có hiệu lực để xác định thay đổi yêu cầu phải tuân thủ có xem xét chúng phần nội dung quản lý thay đổi; 2) có cá nhân có lực để quản lý q trình tn thủ mình; 3) có trì cung cấp thơng tin dạng văn thích hợp tình trạng tuân thủ theo yêu cầu quan quản lý bên quan tâm khác; 4) có đưa yêu cầu tuân thủ vào chương trình đánh giá nội mình; 5) có giải trường hợp không tuân thủ xảy ra; 6) có xem xét kết thực việc tuân thủ xem xét lãnh đạo hay không A.8 Đánh giá bối cảnh Nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý đòi hỏi tổ chức phải xác định bối cảnh, kể nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan vấn đề nội bộ, bên Để thực điều này, tổ chức sử dụng kỹ thuật khác để phân tích hoạch định chiến lược Chuyên gia đánh giá cần xác nhận trình thích hợp xây dựng theo điều sử dụng cách hiệu lực, cho kết tạo có sở đáng tin cậy để xác định phạm vi xây dựng hệ thống quản lý Để thực điều này, chuyên gia đánh giá cần xem xét chứng khách quan liên quan đến: a) (các) trình phương pháp sử dụng; b) thích hợp lực cá nhân đóng góp cho (các) q trình; c) kết (các) trình; d) việc áp dụng kết để xác định phạm vi xây dựng hệ thống quản lý; e) xem xét định kỳ bối cảnh, thích hợp Chuyên gia đánh giá cần có kiến thức chuyên ngành cụ thể có liên quan hiểu cơng cụ quản lý mà tổ chức sử dụng để đưa suy xét tính hiệu lực trình sử dụng để xác định bối cảnh A.9 Đánh giá lãnh đạo cam kết Nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý tăng thêm yêu cầu lãnh đạo cao Những yêu cầu bao gồm việc chứng tỏ cam kết lãnh đạo qua việc chịu trách nhiệm giải trình hiệu lực hệ thống quản lý thực số trách nhiệm Chúng bao gồm nhiệm vụ mà lãnh đạo cao cần tự thực nhiệm vụ khác ủy quyền Chuyên gia đánh giá cần thu chứng khách quan mức độ theo lãnh đạo cao tham gia vào việc định liên quan đến hệ thống quản lý cách họ chứng tỏ cam kết để đảm bảo tính hiệu lực hệ thống Điều đạt cách xem xét kết từ trình liên quan (ví dụ sách, mục tiêu, nguồn lực sẵn có, trao đổi thơng tin từ lãnh đạo cao nhất) cách vấn nhân viên để xác định mức độ tham gia lãnh đạo cao Chuyên gia đánh giá cần vấn lãnh đạo cao để xác nhận họ có đủ hiểu biết vấn đề lĩnh vực cụ thể liên quan đến hệ thống quản lý mình, với bối cảnh tổ chức họ hoạt động, cho họ đảm bảo hệ thống quản lý đạt kết mong muốn Chuyên gia đánh giá không nên tập trung vào lãnh đạo cấp lãnh đạo cao mà cần đánh giá lãnh đạo cam kết cấp quản lý khác, thích hợp A.10 Đánh giá rủi ro hội Việc xác định quản lý rủi ro hội tổ chức đưa vào phần nhiệm vụ giao đánh giá cụ thể Các mục tiêu nhiệm vụ đánh giá là: - mang lại đảm bảo độ tin cậy (các) trình nhận diện rủi ro hội; - mang lại đảm bảo rủi ro hội xác định quản lý cách đắn; - xem xét cách thức tổ chức giải rủi ro hội xác định Đánh giá cách tiếp cận tổ chức việc xác định rủi ro hội không nên thực hoạt động độc lập Nó cần mặc định toàn đánh giá hệ thống quản lý, kể vấn lãnh đạo cao chuyên gia đánh giá cần hành động theo bước sau thu thập chứng khách quan sau: a) đầu vào tổ chức sử dụng để xác định rủi ro hội mình, bao gồm: - phân tích vấn đề bên nội bộ; - định hướng chiến lược tổ chức; - bên quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý lĩnh vực cụ thể tổ chức yêu cầu họ; - nguồn rủi ro tiềm ẩn khía cạnh mơi trường mối nguy an tồn, b) phương pháp theo rủi ro hội định mức, chúng khác ngành lĩnh vực Việc xử lý rủi ro hội tổ chức, kể mức độ rủi ro mà tổ chức muốn chấp nhận cách thức kiểm sốt nó, địi hỏi vận dụng suy xét chuyên nghiệp chuyên gia đánh giá A.11 Vòng đời Một số hệ thống quản lý lĩnh vực cụ thể yêu cầu áp dụng quan điểm vòng đời cho sản phẩm dịch vụ Chuyên gia đánh giá không nên xem yêu cầu chấp nhận cách tiếp cận vòng đời Quan điểm vòng đời địi hỏi việc xem xét kiểm sốt ảnh hưởng tổ chức với giai đoạn vòng đời sản phẩm dịch vụ Các giai đoạn vịng đời bao gồm mua ngun liệu thơ, thiết kế, sản xuất, vận chuyển/cung cấp, sử dụng, xử lý hết tuổi thọ thải bỏ cuối Cách tiếp cận cho phép tổ chức xác định khu vực, xem xét phạm vi hệ thống, tổ chức giảm thiểu tác động mơi trường đồng thời làm gia tăng giá trị cho tổ chức Chuyên gia đánh giá cần vận dụng suy xét chuyên nghiệp để biết tổ chức áp dụng quan điểm vòng đời liên quan đến chiến lược tổ chức và: a) tuổi thọ sản phẩm dịch vụ; b) ảnh hưởng tổ chức đến chuỗi cung ứng; c) độ dài chuỗi cung ứng; d) mức độ phức tạp công nghệ sản phẩm Khi tổ chức kết hợp số hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý để đáp ứng nhu cầu riêng mình, chuyên gia đánh giá cần nhìn nhận thận trọng trùng lặp liên quan đến việc xem xét vịng đời A.12 Đánh giá chuỗi cung ứng Có thể cần đánh giá chuỗi cung ứng theo yêu cầu cụ thể Chương trình đánh giá nhà cung cấp cần xây dựng với chuẩn mực đánh giá áp dụng cho loại hình nhà cung ứng nhà cung cấp bên Phạm vi đánh giá chuỗi cung ứng khác nhau, ví dụ đánh giá hệ thống quản lý đầy đủ, đánh giá trình, đánh giá sản phẩm, đánh giá cấu hình A.13 Chuẩn bị tài liệu làm việc đánh giá Để chuẩn bị tài liệu làm việc đánh giá, đoàn đánh giá cần xem xét câu hỏi cho tài liệu a) Hồ sơ đánh giá tạo sử dụng tài liệu làm việc này? b) Hoạt động đánh giá liên quan đến tài liệu làm việc cụ thể này? c) Ai người sử dụng tài liệu làm việc này? d) Thông tin cần thiết để chuẩn bị tài liệu làm việc này? Đối với đánh giá kết hợp, tài liệu làm việc cần xây dựng để tránh trùng lặp hoạt động đánh giá cách: - phân nhóm yêu cầu tương tự theo chuẩn mực khác nhau; - điều phối nội dung danh mục kiểm tra bảng câu hỏi liên quan Các tài liệu làm việc cho đánh giá cần đủ để giải tất yếu tố hệ thống quản lý thuộc phạm vi đánh giá cung cấp phương tiện truyền thông A.14 Lựa chọn nguồn thông tin Các nguồn thơng tin chọn khác tùy theo phạm vi mức độ phức tạp đánh giá bao gồm thơng tin sau: a) vấn nhân viên cá nhân khác; b) quan sát hoạt động môi trường điều kiện làm việc xung quanh; c) thơng tin dạng văn bản, chẳng hạn sách, mục tiêu, kế hoạch, thủ tục, tiêu chuẩn, hướng dẫn, giấy phép văn cấp phép, quy định kỹ thuật, vẽ, hợp đồng đơn đặt hàng; d) hồ sơ, chẳng hạn hồ sơ kiểm tra, biên họp, báo cáo đánh giá, hồ sơ theo dõi chương trình kết đo lường; e) tóm tắt liệu, phân tích số kết thực hiện; f) thông tin phương án lấy mẫu bên đánh giá quy trình để kiểm sốt q trình lấy mẫu đo lường; g) báo cáo từ nguồn khác, ví dụ phản hồi khách hàng, khảo sát đo lường bên ngồi, thơng tin có liên quan khác từ tổ chức bên việc xếp hạng nhà cung cấp bên ngoài; h) sở liệu trang tin điện tử; i) mô lập mơ hình A.15 Đến thăm sở bên đánh giá Để giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động đánh giá tới trình làm việc bên đánh giá để đảm bảo sức khỏe an toàn cho đoàn đánh giá thời gian đến sở, cần xem xét: a) Việc lập kế hoạch cho việc đến thăm sở: - đảm bảo cho phép tiếp cận khu vực thuộc địa điểm bên đánh giá đến theo phạm vi đánh giá; - cung cấp thông tin đầy đủ cho chuyên gia đánh giá an ninh, sức khỏe (ví dụ kiểm dịch), vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp chuẩn mực văn hóa, thời gian làm việc đến sở, kể yêu cầu khuyến cáo tiêm phịng hay làm sạch, có; - xác nhận với bên đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) bắt buộc có sẵn cho đoàn đánh giá, áp dụng; - xác nhận đặt với bên đánh giá việc sử dụng thiết bị di động máy ảnh bao gồm việc ghi nhận thông tin ảnh chụp vị trí thiết bị, chụp hình tài liệu, video hoạt động vấn, có tính đến vấn đề an ninh bảo mật; - ngoại trừ đánh giá đột xuất, đánh giá đặc biệt, đảm bảo nhân tiếp xúc thông báo mục tiêu phạm vi đánh giá b) Hoạt động đánh giá chỗ: - tránh xáo trộn không cần thiết tới trình vận hành; - đảm bảo đồn đánh giá sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cách thích hợp, (nếu áp dụng); - đảm bảo thủ tục khẩn cấp trao đổi thông tin (ví dụ lối hiểm khẩn cấp, điểm tập trung); - trao đổi thơng tin lịch trình để giảm thiểu gián đoạn; - điều chỉnh quy mơ đồn đánh giá số lượng hướng dẫn viên, quan sát viên cho phù hợp với phạm vi đánh giá, để tránh ảnh hưởng tới trình tác nghiệp nhiều có thể; - khơng chạm thao tác thiết bị nào, trừ cho phép rõ ràng, có lực có giấy phép; - xảy cố làm việc trường, trưởng đoàn đánh giá cần với bên đánh giá xem xét tình hình, cần, với khách hàng đánh giá để đạt thống việc đánh giá có cần tạm dừng, lập lại lịch trình tiếp tục; - lấy tài liệu từ phương tiện nào, cần cho phép trước xem xét vấn đề an ninh bảo mật; - ghi chép, tránh thu thập thông tin cá nhân trừ theo yêu cầu mục tiêu chuẩn mực đánh giá c) Hoạt động đánh giá ảo: - đảm bảo đoàn đánh giá sử dụng giao thức truy cập từ xa thống bao gồm thiết bị, phần mềm cần thiết, ; - chụp ảnh từ hình loại tài liệu nào, đề nghị cho phép trước xem xét vấn đề an ninh, bảo mật tránh việc ghi âm cá nhân mà không cho phép họ; - xảy cố truy cập từ xa, trưởng đoàn đánh giá cần bên đánh giá, cần, với khách hàng đánh giá xem xét tình để đạt thống việc việc đánh giá có có cần tạm dừng, lập lại lịch trình tiếp tục; - sử dụng sơ đồ/giản đồ mặt vị trí đánh giá từ xa để tham khảo; - trì tơn trọng quyền riêng tư thời gian nghỉ đánh giá Cần xem xét việc hủy bỏ thông tin chứng đánh giá, không phân biệt loại phương tiện truyền thơng, sau khơng cịn nhu cầu lưu giữ A.16 Đánh giá hoạt động địa điểm ảo Các đánh giá ảo tiến hành tổ chức thực công việc cung cấp dịch vụ thông qua việc sử dụng môi trường trực tuyến cho phép người vị trí địa lý thực thi trình (ví dụ qua mạng nội cơng ty, "điện tốn đám mây") Việc đánh giá địa điểm ảo đơi gọi đánh giá ảo đánh giá từ xa đề cập đến việc sử dụng công nghệ để thu thập thông tin, vấn bên đánh giá bên, phương pháp "gặp mặt trực tiếp" không yêu cầu Một đánh giá ảo tuân theo trình đánh giá chuẩn nhờ sử dụng công nghệ để kiểm tra xác nhận chứng khách quan Đoàn đánh giá bên đánh giá cần đảm bảo yêu cầu cơng nghệ thích hợp cho đánh giá ảo, yêu cầu bao gồm: - đảm bảo đoàn đánh giá sử dụng giao thức truy cập từ xa thống nhất, kể thiết bị, phần mềm thích hợp, ; - trước đánh giá, tiến hành kiểm tra kỹ thuật để giải vấn đề kỹ thuật; - đảm bảo phương án dự phịng có sẵn trao đổi thơng tin (ví dụ việc truy cập bị gián đoạn, sử dụng công nghệ thay thế), bao gồm dự phòng thêm thời gian đánh giá, cần Năng lực chuyên gia đánh giá cần bao gồm: - kỹ kỹ thuật để sử dụng thiết bị điện tử thích hợp hay cơng nghệ khác đánh giá; - kinh nghiệm việc tổ chức họp ảo để tiến hành đánh giá từ xa Khi tiến hành họp khai mạc việc đánh giá ảo, chuyên gia đánh giá cần xem xét hạng mục sau: - rủi ro gắn với đánh giá ảo từ xa; - việc sử dụng sơ đồ/giản đồ mặt địa điểm từ xa để tham khảo lập đồ thông tin điện tử; - hỗ trợ ngăn chặn tiếng ồn làm cản trở gián đoạn; - đề nghị cho phép trước chụp hình tài liệu loại hồ sơ xem xét vấn đề bảo mật an ninh; - đảm bảo tính bảo mật riêng tư thời gian nghỉ đánh giá, ví dụ tắt micrơ, ngừng ghi hình A.17 Tiến hành vấn Phỏng vấn phương thức quan trọng để thu thập thông tin cần thực theo cách phù hợp với tình cá nhân vấn, dù vấn trực tiếp hay thông qua phương tiện truyền thông khác Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá cần xem xét nội dung sau: a) vấn cần tiến hành với cá nhân thuộc cấp chức thích hợp, thực hoạt động nhiệm vụ thuộc phạm vi đánh giá; b) vấn thường cần thực làm việc có thể, nơi làm việc bình thường cá nhân vấn; c) cần nỗ lực thực để cá nhân vấn có cảm giác thoải mái trước trình vấn; d) cần giải thích lý vấn điều ghi nhận; e) vấn bắt đầu cách đề nghị cá nhân mô tả công việc họ; f) cần lựa chọn thận trọng loại câu hỏi sử dụng (ví dụ câu hỏi mở, câu hỏi đóng, câu hỏi dẫn dắt, câu hỏi mang tính cần thiết, bắt buộc); g) nhận thức việc trao đổi thông tin không trực tiếp thiết lập ảo bị hạn chế, cần tập trung vào loại câu hỏi nhằm tìm kiếm chứng khách quan; h) kết từ vấn cần tổng kết xem xét với người vấn; i) cần cám ơn cá nhân vấn tham gia hợp tác họ A.18 Các phát đánh giá A.18.1 Xác định phát đánh giá Khi xác định phát đánh giá, cần xem xét: a) hành động từ hồ sơ kết luận đánh giá trước đó; b) yêu cầu khách hàng đánh giá; c) tính xác, đầy đủ thích hợp chứng khách quan để hỗ trợ phát đánh giá; d) mức độ theo hoạt động đánh giá theo hoạch định thực kết hoạch định đạt được; e) phát vượt thực tiễn thông thường hội cải tiến; f) cỡ mẫu; g) việc phân loại (nếu có) phát đánh giá A.18.2 Lập hồ sơ phù hợp Đối với hồ sơ phù hợp, điều sau cần xem xét: a) mô tả viện dẫn đến chuẩn mực đánh theo phù hợp; b) chứng đánh giá để hỗ trợ phù hợp tính hiệu lực, có; c) tun bố phù hợp, áp dụng A.18.3 Lập hồ sơ không phù hợp Đối với hồ sơ không phù hợp, cần xem xét a) mô tả viện dẫn đến chuẩn mực đánh giá; b) chứng đánh giá; c) tuyên bố không phù hợp; d) phát đánh giá liên quan, có A.18.4 Xử lý phát liên quan đến nhiều chuẩn mực Trong q trình đánh giá, nhận biết phát đánh giá có liên quan đến nhiều chuẩn mực Khi chuyên gia đánh giá xác định phát đánh giá có liên quan tới chuẩn mực đánh giá kết hợp, cần xem xét tác động có chuẩn mực tương ứng tương tự hệ thống quản lý khác Tùy thuộc vào đặt với khách hàng đánh giá, chuyên gia đánh giá đưa ra: a) phát tách biệt theo chuẩn mực; b) phát đơn lẻ, kết hợp việc viện dẫn đến nhiều chuẩn mực; Tùy thuộc vào đặt với khách hàng đánh giá, chuyên gia đánh giá hướng dẫn bên đánh giá cách phản hồi phát Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN ISO 9000:2015, Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng [2] TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu1 [3] TCVN 9788:2013 (ISO guide 73:2009), Quản lý rủi ro - Từ vựng [4] TCVN ISO/IEC17021 -1, Đánh giá phù hợp - Yêu cầu tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Nguyên tắc đánh giá Quản lý chương trình đánh giá 5.1 Khái quát 5.2 Thiết lập mục tiêu chương trình đánh giá 5.3 Xác định định mức rủi ro hội chương trình đánh giá 5.4 Thiết lập chương trình đánh giá 5.5 Thực chương trình đánh giá 5.6 Theo dõi chương trình đánh giá 5.7 Xem xét cải tiến chương trình đánh giá Tiến hành đánh giá 6.1 Khái quát 6.2 Bắt đầu đánh giá 6.3 Chuẩn bị hoạt động đánh giá 6.4 Tiến hành hoạt động đánh giá 6.5 Chuẩn bị gửi báo cáo đánh giá 6.6 Hoàn thành đánh giá 6.7 Tiến hành hoạt động sau đánh giá Năng lực đánh giá lực chuyên gia đánh giá 7.1 Khái quát 7.2 Xác định lực chuyên gia đánh giá 7.3 Thiết lập tiêu chí đánh giá lực chuyên gia đánh giá 7.4 Lựa chọn phương pháp thích hợp để đánh giá lực chuyên gia đánh giá 7.5 Tiến hành đánh giá lực chuyên gia đánh giá 7.6 Duy trì nâng cao lực chuyên gia đánh giá Phụ lục a (tham khảo) Hướng dẫn bổ sung cho chuyên gia đánh giá việc hoạch định tiến hành đánh giá Thư mục tài liệu tham khảo Xem www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup ... trọng tính ưu tiên tiêu chuẩn hay chuẩn quy chiếu; - áp dụng tiêu chuẩn chuẩn tham chiếu cho tình đánh giá khác c) Tổ chức bối cảnh tổ chức: kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá hiểu... đánh giá chuẩn bị báo cáo; - giữ bí mật an ninh thông tin b) Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chuẩn mực khác; kiến thức kỹ lĩnh vực giúp chuyên gia đánh giá hiểu phạm vi đánh giá áp dụng chuẩn mực... thời gian đánh giá Các chuẩn mực đánh giá sử dụng làm chuẩn theo xác định phù hợp chuẩn mực đánh giá bao gồm nhiều điều sau; sách, q trình, thủ tục hành, tiêu chí kết thực hiện, gồm mục tiêu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018,

Hình ảnh liên quan

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho tất cả các loại hình và quy mô của tổ chức và các cuộc đánh giá với phạm vi và quy mô khác nhau, bao gồm cả các cuộc đánh giá được tiến hành bởi các đoàn  đánh giá lớn, thường của các tổ chức lớn hơn và các cuộc đánh gi - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

i.

êu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho tất cả các loại hình và quy mô của tổ chức và các cuộc đánh giá với phạm vi và quy mô khác nhau, bao gồm cả các cuộc đánh giá được tiến hành bởi các đoàn đánh giá lớn, thường của các tổ chức lớn hơn và các cuộc đánh gi Xem tại trang 1 của tài liệu.
CHÚ THÍCH 1: Hình này minh họa việc áp dụng chu trình hoạch định - Thực hiện- Kiểm tra- Hành động trong tiêu chuẩn này; - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

1.

Hình này minh họa việc áp dụng chu trình hoạch định - Thực hiện- Kiểm tra- Hành động trong tiêu chuẩn này; Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2- Tổng quan về quá trình thu thập và kiểm tra xác nhận thông tin điển hình - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

Hình 2.

Tổng quan về quá trình thu thập và kiểm tra xác nhận thông tin điển hình Xem tại trang 21 của tài liệu.
Việc đánh giá cần được thực hiện bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều phương pháp nêu trong bảng 2 - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

i.

ệc đánh giá cần được thực hiện bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều phương pháp nêu trong bảng 2 Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng A. 1- Phương pháp đánh giá Mức độ tham gia giữa  - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018

ng.

A. 1- Phương pháp đánh giá Mức độ tham gia giữa Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan