Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi

9 6,627 72
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:11

      1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:  !"#$% &'()*+,- ./01+23!.%' 245+'+67!" 289:;$- . <2!=2=>?@)'%)A+B%)A++4(C!D%B#@*E- F& 2 )*25,9:;$GHIJ.8: %+%B#@*!K/!28J- LM N 4 O < N < O )I> P > N !:M Q M O !* N I> P  O !> R %5S%5>:<+*%5236= S07 2. Phát triển vận động: )T&:?'@23>S$*1+4?MG%7%?%.$*)U*E ! /!@@#+2@4!31+>SS :V'23>4?GW%43%7%%XE )T4YZ*7$*0%23[!28@47- ! /!@23>4?G7\I8$*23"%XC+4(+%:]   O  23:X*.X*1+4+%&+-  [+Z% *7+,- + O + P 2)*+^ P %<21+ 2)*+,2Y!1+4 _- @1++,2Y`%a6K%!I>)*+,%I/'%1%Z>%?)0%I/#+ M%I>%'&.b+E- c@I/+\)dX)*+,eIJ%&a6K8E L34S 2:@+1+ a6K)*+,-A6=/!.f@6==' 2< N  236=)* +,- I/9'%g.2@A6=1+ a6K%a>`+,%!M.*7a6K$*6g- fh++ P L+ P + O *i N L+ )TM N 4 O I> N 2+ P  P - L34%H,++ O   ! 4;,?%%* %h1+,4(.J&-.j$%BM;2)?.JM;- )$ Q S2$*1+IJ.8-  O :S.7I/:1++,$*k),.*-  O H 4>%:S.7lI/$&62Y+,@)d)%6m?- CI<!K/!285IJM)*+,25IJC#+- "#$%&'()*+,- I>%<)H2k!n@2)*+,- F& :V'9CA!K/!28)Y  _!1++,iL+.m!X!28IJ.8%IJ[@$4X% I>%#+MHIJ)*+,2IJME- L34?Ck1+IJM2S?Ck1+4?M28@2)*+,<#+.J&%AZ% -  #j)*+,Gj:)+:;%ga6K%a>k>#[E i2T%767)**7 ".%%) .+H#@*7*,%0k:I/j)A+7o%j)A+HE p0++2*@*7%@4@)*1Y- F?3I/2T_!1+ C#+- 2o%B%j%CX6@,2Y@a6K%a>%@2)*+,- 0@k+24S?Ck28@4@%4?7- CHU/N B0 ĐẦU CHỦ ĐỀ * Chuẩn bò của cô ?1SGq+^ P  )aP+:+ Q *I P Gr+ O +:+ Q *s>%) N %M< O %< P 6+*%+ 6+**)$ Q t< Q e)+ N Gu+*-*%q+*+6$-*-2  Q2 O + O + P 2)*+^ P %< P 6 P )*+^ P EiM N < N I P ! N %)4+ O *%)+ N  W<P>)*I P  Q  P + O  !"#$%&#'#&('()#'*#!"!"+(!,) * Chuẩn bò cho trẻ !"##,( -!,!,./&0 1, 2+3,"',4,(+,#, * Phối hợp với phụ huynh 1)++ Q 2 P +^ P %^ P  Q ++^ P E- ,,(5&+!3+!"#( 1&('()#6'7    F@2)*+,GX% %u_+[$H%` 0E-v<+^ P - F<21+@2)*+,- wH<%4%<%6,%k%4@E- L5+\)*+,&IJS%S% &IJ)+%&IJg- q+,.>22T%7!ker#+M.b+5+@ 2)*+,%5:x1++,% Z %'H%IJM%ZUE)T4 6H6_!25,A+.<7o- F@.*7c*qW%' /!ir- )+!=%@5,#@*7o- GIA ĐÌNH M2  ng ngay nha gia3o Viê4t Nam 56#7589 :;:7556#  '89<=: 2> W[+Z+,GC&%Cl%- F+ O :S:@+%YM% %CM%&%)+E L52g..%@4!31+E L5IJ:%CM6ey)kI%/ CM%/- W< P 6 P )*+^ P   p O ^ R ++ P   F+ O *+ N < N + P *I P + P + P + O * i N L+ ?@?A BC@?@?AD@E DFGGH  z6In9:;$G )D2Y !"#$% &' ()*+, -)D2Y23!.%' 245+'+67 !" 289:;$ z7)T. <2!=2=>?@)'% )A+B%)A++4(C!D%B#@*E- z7)T :V'2 )*25,9 :;$GHIJ.8: %+%B#@*!K/!28J - )D2Y5S%5>:< +*%5236=S072 )IJ/!:"g!HIJk!n  i3G cFGww%+{%M{%4=.IJ%43 iWFGW4I> O 6< P +%F P 4* O ++4 FiWGiYk%W< Q 4* O %z6'66$ Q %M N !M P  2< DFGIJ  ,SClG ^ P  Q 2 P + O + P 2)*+^ P  )D2Y5M P  Q ++^ P  ,S2Y+ P   ycywG ,S2 P <+ P I> Q +4$ O  y@!@< N < O < P 6 P )*+^ P   |#$28*@G )TM N 4 O I> N 2+ P  P - L34%H^ P ++ O  DFGKL )G+<@} >Gu$ N 2+ P <%~+ P $%' + P 4+ P FM 2Y< N < O < P 6 P )*+^ P  Wa6+*GL+< O %W#@% 3!2<% WH>%C$)+%:S2Y+ O  + P 2)*+^ P %I N !M Q + P  + P *4I R +'+^ P %< N < O < P 6 P  )*+^ P - DFGMNOBP ciG+,%F<+ O *%W> N + I N !M Q M O '- •zG•M1+4X%> >.j! )@!%•M6)+ N '<- wG|<<%W<<%yS% C$)+2Y+^ P %• O !^ P 4' P  + O ^ P ^ P * N - LG<%2o%BEw@%k+@ 4@)*1Y ycywGF'&M%>2823 ,23\ DFG/Q  7*,G  <+ P *+' N <%L' N #+ P ' N I> P M-  €7G  w@23GF+ O 4+ P %F_*% 2M.J_-  LwGL***%F**%+* N  O . .%L<+ P I> P -  F•LGq* N + O  Q ++%•+M O  TUẦN 1G   R 8S 3 { qiwG89:;<=1;->?1 HOẠT ĐỘNG Thứ 2 01/11/2010 56T  UV 3 <=: Thứ 3 02/11/2010 Ai taW5(V 3 X? Thứ 4 03/11/2010 Cha3:<=:U5  Thứ 5 04/11/2010 89>&> 3 T   Thứ 6 05/11/2010 V 4 <=:Y ĐÓN TRẺ F@2)*+,GX% %u_+[$H%`0E-v<+^ P -F<21+@2 )*+,-wH<%4%<%6,%k%4@E-L5+\)*+,&IJS%S%&IJ )+%&IJg- LM P  Q ++^ P  F@.*7c*qW%' /!ir-)+!=%@5,#@*7o- THỂ DỤC SÁNG ww%+{%M{%4=.IJ%43 HOẠT ĐỘÄNG @ 4  w•w ^ P  Q 2 P + O + P  2)*+^ P 4$ O ;@ABC?1 -D21: W  + 4I> O 6< P  1 iP O + P €uLw• N F iWGsF+ O 4+ P } LwGs+* N  O  .} FGsq* N + O  Q ++‚} ƒ„L L34^ P ++ O  i…Lw†F )G< O )' O  HOẠT ĐỘNG GÓC - E" q+^ P %M O '%> N - - •M6:•M+ P  Q +4$ O %F>< P >.' O !)+ O ! wH3!G1,+!C$)+2P+^ P %• O !^ P $* O ^ O 4' P + O ^ P ^ P * N  L3G<+ O + P 2)*+^ P %' N #+ P ' N I> Q M-w@k+@4@)*1Y GF'&M HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - v+@)++, 4Xu+- - w+ O GF** 1>6*F i$ R !M O )M F>6*   )* P   N  @ .*7 c  *  qW%    '    /!  ir-  )+ !=%@5,# @*7o F>6* Fs• O !^ P $* O  ^ O } F>6* |+* )3 FsM N !M P 2<} F>I N 6* HOẠT ĐỘNG CHIỀU )* P  N 2 P + O  M P  Q ++^ P  WzGsWM P #+ O }   )D    2Y  , ?5+@2 )*+,   LwG L*  * * - >G'+ P 4+ P   I N   + P   4+ P   M N ! *+ O  r*72' LI>  BC@?@?AD@E TU Ầ N II : K  8S 3 Z[\‡G qiwG-CH@I;<JK-9L HOẠT ĐỘNG Thứ 2(08/ 11/2010)   ]:   Thứ 3(09 11/2010) 89^ 4 U= 3 6: 3  Thứ 4(1011/2010) 5  : R 5UV 3 Thứ 5(11/2010)  '&:&_ Thứ 6(1211/2010)  'U9<=: 2> ĐÓN TRẺ W[+Z+,GC&%Cl%-F+ O :S:@+%YM%%CM%&% )+EL52g..%@4!31+EL5IJ:%CM6ey)kI%/CM%/- W< P 6 P )*+^ P  THỂ DỤC SÁNG ww%+{%M{%4=.IJ%43 HOẠT ĐỘÄNG HO4 ycyw ,S< N < O < P  N )*+^ P  >M LMN4 O 2+ P  P  ˆƒw‰Lw < < + P  Q + 4$ O €uLwˆF  z7 @G  sL<   1+<}- LwGsL<IJ} F•LG•+M O  i…Lw†F >s~+ P $} HOẠT ĐỘNG GÓC - E" $%g'%4@V%4@G+ja6K)*+, - •M6:•M+ P  Q +4$ O %F>< P >.' O !)+ O ! wH3!G1,+!C$)++ O < P 6 P )*+^ P %+ O : Q + P :+ O +- L3G<+ O <+ P  Q +4$ O %+ O < P 6 P )*+^ P %+ O  O ++ O 4+ P + O )* Q  P GF'&M HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - TroP N 2 P < N < O < P 6 P )*+^ P G Wz'< O %Wz)* !* P   :+ O %  !* P   Q E- Wa6+*sW #@} F>6*   ^ P    Q  F+ O   :S :@+-L5 2g..%@4 !31+E F>6* FGsyX*I+.+ CT} F>6* |+* )3 F>6*28a >*)J HOẠT ĐỘNG CHIỀU FM < O < N < O < P  6 P )*+^ P  G•j WH>s~+ P $} )* P  N 2 P L5 IJ:%CM 6 F>WF@& Š>%4@)* 1Y FGF+ O ^ P 4 O M O  r*72' LI>  BC@?@?AD@E TU Ầ N III : [    Z   3 @" 4 {G qiwG8‹LwŒ•FwLq†F HOẠT ĐỘNG Thứ 2 15/11/2010 $ O I P + P  Thứ 3 16/11/2010 F<2_ Thứ 4 17/11/2010 &*+B< Thứ 5 18/11/2010 F<@*1+* Thứ 6 19/11/2010 $ O :* Q $4$ O *+ ĐÓN TRẺ T)D2Yfh+1+-F+ O *+ N < N + P *I P + P L+ P q+ O *i N L+ )D2Y,?1+4X 28<@*- L5<21+<@*%,?1+< 28)T THỂ DỤC SÁNG w<g!%+%M%4=%43 HOẠT ĐỘÄNG H†C ‰uwŽ•••‘w’Ž ,2Y  i…Lw†F >GF<2_ ˆƒw‰Lw io*+B< €uLwˆF izGuk+H+Gs F_*} L$@GF<@*$ F•LGqH@* H@; w“ Q z• N F izFGsF P  4* O ++4} FG|'4* O  HOẠT ĐỘNG GÓC - cM2+: F<@*%+, - •M6:•M)IJ* wH3!G-r*@+*g!%!M42Y%X!I>9 L3Gio%CX6@*+B<-|!-w@k+@4@2Y<@* i'HG•$)+2Y<@*-WH>%:S2Y<@* GF'&*+%M? HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI w@GF<2_ FG|@2& F>6* io*+4(!g FG66'6 6T F>6* >su$ N 2+ P <} F>6* W67*#+@2IJ )IJ F>6* |+*< N )I N M N  F>I N 6*2> O + O < P  >*+ P )> P  HOẠT ĐỘNG CHIỀU )D2Y, ?1+4X 28< @* L5<21+ <@*%,?1+ < 28)T> Q + O * O  F>I N 6* WzGsL+< O } FG|2a r*+ N 2' N LI>< O M P   . /!@@#+2@4! 3 1+>SS :V' 23 >4?GW% 43 %7%%XE )T4YZ*7$*0% 23 [!28@47-. <=: Thứ 3 02/11/2010 Ai taW5(V 3 X? Thứ 4 03/ 11/2010 Cha3:<=:U5  Thứ 5 04/11/2010 89>&> 3 T   Thứ 6 05/11/2010 V 4 <=:Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi, Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi, Giao an chu de gia dinh- 3 tuoi