0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

27 57 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:05

Mục tiêu của bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 5: Tổ chức dữ liệu kế toán giúp người học có thể: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL. Mời các bạn cùng tham khảo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TỐN Chương Hệ thống thơng tin kế toán (*) Phần mềm /Phương tiện Phần cứng Dữ liệu (chứng từ…) Thơng tin (báo cáo kế tốn) Con người Tổ chức liệu Thao tác xử lý / thủ tục HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN Mục tiêu  Trình bày khái niệm sở liệu (CSDL) kế tốn  Giải thích sở liệu liên kết (Relational Database)  Thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL Các khái niệm Các khái niệm * - CSDL (Database) – tập hợp tệp/tập tin - Mỗi tệp/tập tin (File / Table) – tập hợp ghi - Mỗi ghi (Record) – tập hợp trường liệu - Mỗi trường liệu (Field) – tập hợp Bytes - Mỗi Byte – mô tả bits (0, 1) Một Byte = Bits  Field (column)  Attributes about an entity  Record (row)  Related group of fields  File (table)  Related group of records  Database  Related group of files Row (Record) A sample of file (table) Each row contains multiple attributes describing an instance of the entity In this case, inventory Column (Field) Tóm lại ? ? ? Vì khơng lưu trữ D/L tập tin riêng lẻ ? Những thuận lợi hệ CSDL  Dữ liệu tập trung  Dữ liệu tập hợp tiếp cận nhiều ứng dụng / phân hệ  Dữ liệu chia sẻ  Với liệu tập trung, nhiều người sử dụng ủy quyền tiếp cận chung nguồn liệu  Hạn chế nhập liệu lưu trữ trùng lắp, không đồng định dạng liệu  Giảm thiểu việc nhập liệu lưu trữ trùng lắp (nhóm D/L danh mục) nâng cao tính đồng liệu hệ thống  Phân tích đa chiều  Khai thác phân tích liệu theo nhu cầu đơn vị (phòng ban) 10 Cơ sở liệu liên kết 13 Mơ hình liên kết thực thể (REA) Nguồn lực (R) Sự kiện (E) Đối tượng tham gia (A) Người bán Hàng tồn kho Bán hàng Khách hàng Tiền Thu tiền Thủ quỹ Mô hình bao gồm 02 nội dung: Thực thể (tập thực thể) CSDL Mối quan hệ thực thể (tập thực thể) CSDL mặt logic 14 Cơ sở liệu (CSDL) liên kết     Thực thể đối tượng,  Các thc tính thực thể kiện cụ thể cần ghi  Thuộc tính nhận biết nhận D/L hệ thống  Mỗi thực thể phải Có thể có 03 loại:  Cịn gọi khóa Nguồn lực (Resources) Là tài sản có giá trị kinh tế với  Thuộc tính liên kết DN, thuộc sở hữu DN  Thể mối liên kết DN sử dụng thực thể Sự kiện (Events) Là  Cịn gọi khóa liên kết (khóa ngoại) hoạt động mà DN muốn thu thập thông tin cho việc lập kế hoạch kiểm soát Đối tượng tham gia vào kiện (Agents) 15 Cơ sở liệu (CSDL) liên kết 16 Cơ sở liệu (CSDL) liên kết 17 Bài tập thảo luận Bạn giao nhiệm vụ thiết kế phân hệ mua hàng cho doanh nghiệp bán lẻ Hãy nhận biết bảng liệu (tables) mà bạn nghĩ cần thiết sở liệu quan hệ để chứa liệu cho phân hệ mua hàng Nhận dạng trường (fields) quan trọng bảng liệu Xác định khóa (primary keys) để nhận biết khóa ngoại (foreign keys) để tạo liên kết bảng liệu 18 Truy vấn thông tin với ngôn ngữ SQL Đề bài: Debai_AcctSalesRDB_TV1.0.pdf Thực hành với: Chap04_AcctSalesRDB.accdb 19 Các loại ngôn ngữ CSDL  Data Definition Language (DDL)  Builds the data dictionary  Creates the database  Describes the subschema  Specifies record or field security constraints  Data Manipulation Language (DML)  Changes the content in the database  Updates, insertions, and deletions  Structure (Data) Query Language (SQL)  Enables the retrieval, sorting, and display of data from the database 20 Microsoft Access Query #1 21 Microsoft Access Query #2 22 Microsoft Access Query #3 23 Microsoft Access Query #4 20 Microsoft Access Query #5 25 26 Tóm lại  Trình bày khái niệm sở liệu (CSDL) kế tốn  Giải thích sở liệu liên kết (Relational Database)  Thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL Thực hành: File Microsoft Access Chap05_AcctSalesRDB.accdb 27 .. .Hệ thống thơng tin kế tốn (*) Phần mềm /Phương tiện Phần cứng Dữ liệu (chứng từ…) Thông tin (báo cáo kế toán) Con người Tổ chức liệu Thao tác xử lý / thủ tục HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN... (CSDL) kế toán  Giải thích sở liệu liên kết (Relational Database)  Thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL Các khái niệm Các khái niệm * - CSDL (Database) – tập hợp tệp/tập tin - Mỗi... liệu hệ thống  Phân tích đa chiều  Khai thác phân tích liệu theo nhu cầu đơn vị (phòng ban) 10 Tổ chức D/L theo hệ sở liệu Cơ sở liệu (Data base) Hệ quản trị CSDL (DBMS) Chương trình ứng dụng Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

Mô hình bao gồm 02 nội dung: - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ình bao gồm 02 nội dung: Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan