0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

47 20 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:04

Mục tiêu của bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 3: Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản bao gồm: Kế toán mua hàng, kế toán kho, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Vũ Quốc Thông 10/09/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn CHƢƠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TỐN THƢƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG GV ThS Vũ Quốc Thông Nộp danh sách nhóm (!) Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mục tiêu Ứng dụng phần mềm kế toán để thực quy trình kế tốn bản: • Kế tốn mua hàng • Kế tốn kho, TSCĐ • Kế tốn bán hàng • Kế tốn vốn tiền Hệ thống thơng tin kế tốn (*) Phần mềm /Phƣơng tiện Phần cứng Dữ liệu (chứng từ…) Thông tin (báo cáo kế toán) Con người Tổ chức liệu Thao tác xử lý / thủ tục HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Hoạt động thương mại Hàng hóa Mua hàng Bán hàng Phải thu khách hàng Phải trả ngƣời bán Thanh toán Thu tiền Tiền Kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Quy trình Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Các chức thuộc về: - Nhập liệu đầu vào (Input) - Xử lý (Process) - Kết xuất báo cáo đầu (Output) ? ? ? Thực hành phần mềm 10 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Chọn thời gian làm việc – kì kế tốn! Giả sử cơng ty TNHH TM ABC Ngày bắt đầu: 01/01/20XX Kì kế tốn: Q Ngày hạch tốn (nên đặt): 31/03/20XX 11 Quy trình mua hàng  Đơn mua hàng – Mua hàng kèm HĐ dựa theo đơn mua hàng  Mua hàng kèm HĐ – trả lại hàng mua nhập kho 12 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Tình * 1a Ngày 09/01/20XX, Cty ABC đặt hàng NB010 theo đơn mua hàng số DMH00001 (VAT 10%): SL ĐG (VNĐ/KG) HH04 4.000 10.000 HH05 3.000 12.000 1b Ngày 11/02/20XX: số hàng mua theo đơn đặt hàng DMH00001 ngày 09/01/20XX đƣợc chuyển nhập kho Hàng hóa (chƣa tốn cho NB010): SL ĐG (VNĐ/KG) HH04 4.000 10.000 HH05 3.000 12.000 VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0011234 số Seri AT/10, ngày 11/02/20XX, hạn tốn 12/04/20XX 13 Tình 2a Ngày 12/01/20XX: mua hàng nhập kho Hàng hóa, từ NB004; HĐ GTGT 0044321 số Seri AT/10 – thuế VAT: 10%, ngày 12/01/20XX (chƣa toán cho NB004): SL ĐG (VNĐ/KG) HH04 2.000 10.000 2b Ngày 14/01/20XX, trả lại ½ số hàng cho ngƣời bán – HĐ trả hàng Seri AB/11T, số 0000001 số hàng mua ngày 12/01/20XX HĐ GTGT 0044321 - NB004 Yêu cầu: Ghi nhận HĐ tiến hành trả lại ½ số hàng 14 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Bài tập quy trình mua hàng  Mua hàng không qua kho  Theo dõi công nợ phải trả - toán tiền hàng cho ngƣời bán  Hàng trƣớc, HĐ sau 15 Tình Mua hàng không qua kho? Ngày 15/03/20XX mua 2.000 Kg hàng hóa HH06 từ NB009 sử dụng trực tiếp cho phận bán hàng Đơn giá chƣa thuế: 5.000 VNĐ, thuế VAT 10% theo hóa đơn GTGT số 0011745, ký hiệu AP/11N Chƣa toán cho ngƣời bán Yêu cầu thao tác nghiệp vụ kế toán phần mềm 16 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Tình 4a Ngày 22/03/20XX: Thanh toán hết tiền hàng cho HĐ GTGT 0044321 - NB004, tình trả hàng ngày 14/01/20XX Phƣơng thức toán: Tiền gửi ngân hàng – Chuyển khoản qua TK ngân hàng Đông Á 4b Nếu ghi nhận toán cho NB010 từ phân hệ Quỹ (hay phân hệ Tiền gửi ngân hàng) vào ngày 29/03/20XX Giải thích ý nghĩa? Yêu cầu: - Sử dụng báo cáo công nợ phải trả - Ghi nhận tốn cho người bán 17 Tình 5 Hàng trước, hóa đơn sau - Đơn mua hàng - 20/01/20XX đặt mua mặt hàng HH06 (SL=100; ĐG=10.000) từ NB009 - Nhận đủ hàng nhập kho – 10/02/20XX (khơng kèm hóa đơn) - Nhận đƣợc hóa đơn vào 20/02/20XX, kế toán ghi vào H/T Chi tiết HĐ bao gồm thuế GTGT: 10%; mẫu số HĐ: 01GTKT3/001; ký hiệu HĐ AP/11T; số HĐ 0000200, ngày HĐ: 12/02/20XX – hạn toán 28/02/20XX - Trả tiền cho NB009 HĐ mua hàng tiền mặt vào ngày 28/02/20XX 18 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Bài tập thực hành In xuất Excel báo cáo: - Tổng hợp công nợ phải trả - Sổ chi tiết mua hàng - Chi tiết công nợ phải trả theo HĐ Sao lưu sở liệu ABC, đặt tên: THUCHANH_CTYABC_Mhang.mbz 19 Tự đánh giá Quy trình mua hàng bao gồm bƣớc ? Phân loại chức phân hệ mua hàng theo mơ hình I-P-O ? Những “AI” tham gia quy trình mua hàng công nợ phải trả ? 20 10 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Tình 5a Ngày 01/03/20XX: KH002 toán hết cho HĐ GTGT 0000003 – ngày 27/02/20XX, tình trả hàng ngày 28/02/20XX Phƣơng thức toán: Tiền mặt Do toán sớm, nên KH002 đƣợc hƣởng chiết khấu toán 2% 5b Ghi nhận thu tiền khách hàng KH001 vào ngày 30/03/20XX – HĐ GTGT 0000004 ngày 10/03/20XX; từ phân hệ Quỹ (hay phân hệ Ngân hàng) Giải thích ý nghĩa? Yêu cầu: - Sử dụng báo cáo công nợ phải trả - Ghi nhận toán cho người bán 65 Chức đối chiếu nghiệp vụ Đối chiếu: - Bán hàng – hóa đơn - Bán hàng – xuất kho - Hàng bán bị trả lại – nhập kho 66 33 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Bài tập thực hành Xem, in báo cáo xuất Excel báo cáo: - Tổng hợp công nợ phải thu - Sổ chi tiết bán hàng Sao lưu sở liệu ABC, đặt tên: THUCHANH_CTYABC_Bhang.mbz 67 Bài tập thực hành tổng hợp BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP 04 – Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH TM XYZ Phân tích nghiệp vụ hướng quy trình - AI ? - Chứng từ ? định khoản ? 68 34 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Tự đánh giá Quy trình bán hàng bao gồm bƣớc ? Phân loại chức phân hệ bán hàng theo mô hình I-P-O ? Những “AI” tham gia quy trình bán hàng công nợ phải thu ? 69 Kế tốn vốn tiền 70 35 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mơ hình hoạt động 71 Mơ hình ……………… 72 36 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mơ hình ……………… 73 74 37 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt: Phiếu thu Phiếu chi Bảng kiểm kê quỹ Giấy đề nghị toán tiền tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng … 75 Mơ hình ……………… 76 38 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mơ hình ……………… 77 78 39 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền gửi: Giấy báo Có Giấy báo Nợ Bản kê ngân hàng (Sổ phụ) Ủy nhiệm thu Ủy nhiệm chi Séc chuyển khoản … 79 Thực hành phần mềm 80 40 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Tạo tài khoản ngân hàng (nhắc lại) Danh mục / Ngân hàng / Tài khoản ngân hàng a Số tài khoản ngân hàng Á Châu ACB: 1216971511 Diễn giải: TK ngân hàng Á Châu (TK Tiền VNĐ) b Số tài khoản ngân hàng Á Châu ACB: 1216971522 Diễn giải: TK ngân hàng Đông Á (TK Tiền USD) Mở tại: Hội sở – ngân hàng TMCP Á Châu Địa chỉ: 456 Lê Lợi, Quận 1, TP HCM 81 Phiếu thu Ngày 16/03/20XX: nhân viên Nguyễn Thị Hằng rút 40.000.000 từ tài khoản VNĐ, ngân hàng Đông Á nhập quỹ tiền mặt (Loại đối tượng – Nhân viên) Lưu ý thu nợ nhiều khách hàng tiền mặt Ai? Chứng từ liên quan? 82 41 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Thủ quỹ thu / chi tiền TH: thu tiền mặt… TH: chi tiền mặt… 83 Phiếu chi 2a Ngày 28/03/20XX: nhân viên Nguyễn Thị Hằng xuất quỹ toán tiền cho ngƣời bán NB009 5.000.000 – cho HĐ 0011745 2b Ngày 30/03/20XX: nhân viên Lê Văn Hùng xuất quỹ tiền mặt 20.000.000 gửi vào tài khoản VNĐ Công ty ngân hàng thƣơng mại Á Châu ACB (Loại đối tượng – Nhân viên) Ai? Chứng từ liên quan? 84 42 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Thu tiền gửi 3a Ngày 31/01/20XX: KH001 công ty Trƣờng Sơn chuyển vào tài khoản VND Công ty ngân hàng thƣơng mại Á Châu ACB để tốn thêm phần số nợ đầu kì với số tiền 25.000.000 Công ty nhận đƣợc giấy báo có từ ngân hàng Á Châu ACB 3b Theo hợp đồng bán hàng ký kết với khách hàng KH002: - Ngày 15/04/20XX, công ty ABC giao hàng cho KH002 KH002 phải trả trƣớc 30% tiền hàng, 70% lại đƣợc toán sau nhận đƣợc hàng (giá trị hợp đồng 100.000.000đ) - Ngày 27/03/20XX, KH002 chuyển khoản trả trƣớc phần tiền hàng cho công ty ABC qua TK ngân hàng ACB 85 Chi tiền gửi Ngày 31/01/20XX cơng ty tốn tiền nƣớc (NB099) tháng 01/20XX cho P Kinh doanh Ủy nhiệm chi từ tài khoản VNĐ ngân hàng thƣơng mại Á Châu ACB với số tiền chƣa thuế 5.000.000, VAT 10% theo hóa đơn GTGT số 1234567, ngày HĐ 25/01/20XX Gợi ý: - Ghi nhận hóa đơn dịch vụ + Tạo: NCC NB099 / Cty cấp nƣớc Phú Hòa Tân 123 Cách Mạng Tháng Tám Q Tân Bình TP HCM MST: 0313289816 + Tạo: DV_NUOC (tính chất - dịch vụ) - Thanh toán qua ngân hàng (TK ngân hàng ACB Cty) 86 43 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Bài tập thực hành tổng hợp BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP 05 – Kế toán vốn tiền (TM TGNH) Cơng ty TNHH TM XYZ Phân tích nghiệp vụ hướng quy trình - AI ? - Chứng từ ? định khoản ? 87 Bài tập thực hành Xem, in báo cáo xuất Excel báo cáo: - PH Quỹ / Sổ quỹ - PH Ngân hàng / Sổ tiền gửi Sao lưu sở liệu ABC, đặt tên: THUCHANH_CTYABC_VBTien.mbz 88 44 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Chứng từ với phát sinh trùng hạch toán 89 Vấn đề chứng từ trùng Trong nhiều nghiệp vụ kế tốn, có hai chứng từ với sơ đồ hạch tốn Nợ/Có trùng  Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đồng thời tới tiền mặt tiền gửi ngân hàng VD: nộp tiền mặt vào ngân hàng, rút tiền gửi ngân hàng quỹ tiền mặt, chuyển tiền ngân hàng… 90 45 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Vấn đề chứng từ trùng Xử lý nhập liệu phần mềm kế toán … Chuyển tiền từ ngân hàng A sang ngân hàng B Hỏi: chứng từ đƣợc lựa chọn để cập nhật? Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Hỏi: chứng từ đƣợc lựa chọn để cập nhật? 91 Tự đánh giá Phân loại chức phân hệ Quỹ phân hệ Ngân hàng theo mơ hình I-P-O ? Trong trƣờng hợp có phát sinh chứng từ trùng hạch toán liên quan đến tiền mặt tiền gửi ngân hàng Trình bày phương án để khử chứng từ trùng ? 92 46 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Tóm lại Ứng dụng phần mềm kế toán để thực quy trình kế tốn bản: • Kế tốn mua hàng • Kế tốn kho, TSCĐ • Kế tốn bán hàng • Kế tốn vốn tiền Bài đọc: - Thông tư 103/2005/BTC 93 47 ... 46 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Tóm lại Ứng dụng phần mềm kế tốn để thực quy trình kế tốn bản: • Kế toán mua hàng • Kế toán kho, TSCĐ • Kế toán bán hàng • Kế toán vốn tiền Bài đọc: - Thông tư 1 03/ 2005/BTC... cơng nợ phải thu ? 69 Kế toán vốn tiền 70 35 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mơ hình hoạt động 71 Mơ hình ……………… 72 36 Vũ Quốc Thơng 10/09/2018 Mơ hình ……………… 73 74 37 Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Chứng.. .Vũ Quốc Thông 10/09/2018 Mục tiêu Ứng dụng phần mềm kế tốn để thực quy trình kế tốn bản: • Kế tốn mua hàng • Kế tốn kho, TSCĐ • Kế tốn bán hàng • Kế tốn vốn tiền Hệ thống thơng tin kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

Mô hình ………………. - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ình ……………… Xem tại trang 36 của tài liệu.
Mô hình hoạt động - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ình hoạt động Xem tại trang 36 của tài liệu.
Mô hình ………………. - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ình ……………… Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng kiểm kê quỹ - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bảng ki.

ểm kê quỹ Xem tại trang 38 của tài liệu.