0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

20 35 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:57

Mục tiêu của bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 3: Lập các sổ nhật ký là giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung, lập các sổ nhật ký chuyên dùng, lập sổ nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo. Vũ Quốc Thông 12/06/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Toán Chương Lập các sổ nhật ký Mục tiêu Giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung Lập sổ nhật ký chuyên dùng Lập sổ nhật ký chung Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Hình thức kế toán Nhật ký chung Sơ đồ CHỨNG TỪ GỐC NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu NHẬT KÝ CHUNG SỔ THẺ, KẾ TOÁN CHI TIẾT SỔ CÁI BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Sổ Nhật ký NHẬT KÝ THU TIỀN SỔ NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT NHẬT KÝ CHI TIỀN NHẬT KÝ MUA HÀNG NHẬT KÝ BÁN HÀNG SỔ NHẬT KÝ CHUNG Nhật ký thu tiền Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Nhật ký thu tiền Tiền mặt Hình thức thu tiền Tiền gửi ngân hàng Theo dõi tình hình thu tiền kì Mục đích Mẫu sổ NHẬT KÝ THU TIỀN MẶT SỐ HIỆU CHỨNG TỪ NGÀY GHI SỔ DIỄN GIẢI SỐ 111 GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN SAU GHI NỢ TK NGÀY 112 131 411 511 3331 Tổng cộng [1]? TÀI KHOẢN KHÁC SỐ TIỀN 111 [2]? [3]? [4]? [5]? [6]? SỐ HIỆU [7]? 10 11 12 [8]? [9]? [10]? [11}? [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? [18]? [19}? Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Phân tích Nhận biết nghiệp vụ NHẬT KÝ THU TIỀN MẶT SỐ HIỆU 111 NGÀY GHI NGÀY SỔ GHI SỔ CHỨNGTỪ TỪ CHỨNG SỐ SỐ Cột [8]: Ngày ghi sổ DIỄN GIẢI DIỄN GIẢI Cột [9]: Số chứng từ NGÀY NGÀY 11 22 33 Tổng cộng: [8]? [8]? [9]? [9]? [10]? [10]? [11]? Cột [10]: Ngày chứng từ Cột [11]: Diễn giải Phân tích Số tiền nghiệp vụ phát sinh NHẬT KÝ THU TIỀN MẶT SỐ HIỆU 111 GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN GHI NỢ TÀI KHOẢN 112 111 131 411 511 3331 [1]? [2]? [3]? [4]? [5]? [6]? 11 [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? TÀI KHOẢN KHÁC SỐ SỐ TIỀN HIỆU [7]? 12 13 [18]? [19]? 10 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Truy xuất D/L Cơ sở liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Nhật ký thu tiền 11 Ứng dụng hàm Nghiệp vụ thu tiền mặt Ghi nhận HÀM IF() Sổ Nhật ký thu tiền Điều kiện ô TKGN “111” =IF(ô TKGN= “111”, lấy nghiệp =vụ, không lấy nghiệp vụ) 12 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 • Hướng dẫn 13 Nhật ký chi tiền 14 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nhật ký chi tiền Tiền mặt Hình thức chi tiền Tiền gửi ngân hàng Theo dõi tình hình chi tiền kì Mục đích 15 Mẩu sổ NHẬT KÝ CHI TIỀN MẶT SỐ HIỆU 111 GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN SAU CHỨNG TỪ NGÀY GHI SỔ GHI CÓ TK DIỄN GIẢI 112 133 141 152 642 TÀI KHOẢN KHÁC SỐ NGÀY SỐ TIỀN SỐ HIỆU Tổng cộng [1]? [2]? [3]? [4]? [5]? [6]? 10 11 12 [8]? [9]? [10]? [11}? [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? [18]? [19}? 111 [7]? 16 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Ứng dụng hàm Nghiệp vụ chi tiền mặt Ghi nhận HÀM IF() Sổ Nhật ký chi tiền Điều kiện ô TKGC = “111” =IF(ô TKGC= “111”, lấy nghiệp vụ, khơng lấy nghiệp vụ) 17 • SV tự thực hành 18 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nhật ký mua hàng 19 Nhật ký mua hàng Hình thức mua hàng Mua hàng trả tiền Mua hàng chưa trả tiền Theo dõi tình hình mua hàng kì Mục đích Theo dõi tình hình cơng nợ 20 10 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Mẫu nhật ký NHẬT KÝ MUA HÀNG CHỊU SỐ HIỆU 331 GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN NGÀY GHI SỔ CHỨNG TỪ SỐ DIỄN GIẢI GHI CÓ TÀI KHOẢN 331 133 1521 1522 1523 1524 Tổng cộng: [1]? [2]? [3]? [4]? [5]? [6]? TÀI KHOẢN KHÁC SỐ TIỀN SỐ HIỆU NGÀY [7]? 11 12 13 [8]? [9]? [10]? [11]? [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? [18]? [19]? 21 Phân tích Nhận biết nghiệp vụ NHẬT KÝ MUA HÀNG CHỊU SỐ HIỆU 331 NGÀY NGÀY GHI GHI SỔ SỔ Cột [8]: Ngày ghi sổ CHỨNGTỪ TỪ CHỨNG DIỄN GIẢI GIẢI DIỄN SỐ SỐ NGÀY NGÀY 11 22 33 Tổng Tổng cộng: cộng: 44 [8]? [8]? [9]? [9]? [10]? [10]? [11]? [11]? Cột [9]: Số chứng từ Cột [10]: Ngày chứng từ Cột [11]: Diễn giải 22 11 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Phân tích Số tiền phát sinh các nghiệp vụ NHẬT KÝ MUA HÀNG CHỊU SỐ HIỆU 331 GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN GHI CÓ TÀI KHOẢN 133 331 1521 1522 1523 1524 [1]? [2]? [3]? [4]? [5]? [6]? 11 [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? TÀI KHOẢN KHÁC SỐ SỐ TIỀN HIỆU [7]? 12 13 [18]? [19]? 23 Truy xuất D/L Cơ sở liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Nhật ký mua hàng 24 12 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Ứng dụng hàm Nợ TK 3312.001 Có TK 3311.001 NV mua hàng chưa trả tiền NV chuyển nợ phải trả dài hạn Ghi nhận sang ngắn hạn Không HÀM IF() Ghi nhận Sổ Nhật ký mua hàng Nhật ký Nhật ký chung Điều kiện mua hàng Ghi nhận ô TKGC = “331” Điều kiện =IF(AND(ô TKGN “331”,ô TKGC= “331”), lấy nghiệp vụ, không lấy nghiệp vụ) TKGN “331” 25 • Hướng dẫn 26 13 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nhật ký bán hàng 27 Nhật ký bán hàng Hình thức bán hàng Bán hàng thu tiền Bán hàng chưa thu tiền Theo dõi tình hình bán hàng kì Mục đích Theo dõi tình hình cơng nợ 28 14 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Mẫu nhật ký NHẬT KÝ BÁN HÀNG CHỊU SỐ HIỆU 131 GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN SAU NGÀY GHI SỔ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK DIỄN GIẢI SỐ NGÀY 3331 5111 5112 SỐ TIỀN 131 Tổng cộng: [1]? TÀI KHOẢN KHÁC 5113 [2]? [3]? [4]? [5]? SỐ HIỆU [6]? 11 12 [7]? [8]? [9]? [10]? [11]? [12]? [13]? [14]? [15]? [16]? [17]? 29 Ứng dụng hàm Nợ TK 1311.001 Có TK 1312.001 NV bán hàng chưa thu tiền NV chuyển nợ phải thu dài hạn Ghi nhận sang ngắn hạn HÀM IF() Không Ghi nhận Sổ Nhật ký bán hàng Nhật ký Nhật ký chung bán hàng Điều kiện Ghi nhận ô TKGN = “131” Điều kiện =IF(AND(ô TKGN= “131”,ô TKGC “131”), lấy nghiệp vụ, không lấy nghiệp vụ) ô TKGC “131” 30 15 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 • SV tự thực hành 31 Nhật ký chung 32 16 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nhật ký thu tiền NV thu, chi tiền Nhật ký chi tiền NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT NV mua, bán chịu Nhật ký mua hàng Nhật ký bán hàng NV khác NHẬT KÝ CHUNG 33 Mẫu nhật ký NHẬT KÝ CHUNG TÀI KHOẢN NGÀY GHI SỐ SỐ CT GỐC NGÀY CT GỐC DIỄN GIẢI SỐ TIỀN PHÁT SINH NỢ CÓ Tổng cộng: [1] [2]? [3}? [4]? [5]? [6]? [7]? [8?] 34 17 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Phân tích Nhận biết nghiệp vụ NHẬT KÝ CHUNG NGÀY NGÀY GHI GHISỐ SỐ SỐCT CT SỐ GỐC GỐC Cột [2]: Ngày ghi sổ NGÀYCT CT NGÀY DIỄN GIẢI GỐC GỐC Cột [3]: Số chứng từ gốc 11 22 33 44 [2]? [2]? [3}? [3}? [4]? [4]? [5]? Cột [4]: Ngày chứng từ gốc Cột [5]: Diễn giải 35 Phân tích NHẬT KÝ CHUNG TÀI KHOẢN KHOẢN TÀI Số tiền phát sinh các nghiệp vụ SỐ TIỀN PHÁT SINH Cột [6]: Tài khoản Nợ Tổng cộng: cộng: [1] [1] Cột [7]: Tài khoản Có 66 77 [6]? [7]? [7]? [8?] NỢ CÓ CÓ Cột [8]: Số tiền phát sinh 36 18 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Truy xuất D/L Cơ sở liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Nhật ký Chung 37 Ứng dụng hàm Nghiệp vụ thu tiền ô TKGN=“111” ô TKGN=“112” Nghiệp vụ Nghiệp vụ mua hàng chi tiền Không ghi nhận ô TKGC=“111” Sổ ô TKGC= “331” ô TKGC=“112”Nhậtô ký chung TKGN“331” Nghiệp vụ bán hàng ô TKGN=“131” ô TKGC“131” =IF(OR(ô TKGN= “111”, ô TKGN=“112”, ô TKGC= “111”, ô TKGC= “112”, AND(ô TKGN= “131”,ô TKGC “131”), AND(ô TKGC= “331”,ô TKGN “331”)), không lấy nghiệp vụ, lấy nghiệp vụ) 38 19 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 • Hướng dẫn 39 Tóm lại Giới thiệu việc trình bày thông tin theo hình thức nhật ký chung Lập sổ nhật ký chuyên dùng Lập sổ nhật ký chung 40 20 ... mua hàng Ghi nhận ô TKGC = ? ?33 1” Điều kiện =IF(AND(ô TKGN ? ?33 1”,ô TKGC= ? ?33 1”), lấy nghiệp vụ, không lấy nghiệp vụ) TKGN ? ?33 1” 25 • Hướng dẫn 26 13 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nhật ký bán... “ 131 ” Điều kiện =IF(AND(ô TKGN= “ 131 ”,ô TKGC “ 131 ”), lấy nghiệp vụ, không lấy nghiệp vụ) ô TKGC “ 131 ” 30 15 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 • SV tự thực hành 31 Nhật ký chung 32 16 Vũ Quốc Thông. .. 22 11 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Phân tích Số tiền phát sinh các nghiệp vụ NHẬT KÝ MUA HÀNG CHỊU SỐ HIỆU 33 1 GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN GHI CÓ TÀI KHOẢN 133 33 1 1521 1522 15 23 1524 [1]? [2]? [3] ? [4]?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NHẬT KÝ  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NHẬT KÝ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Theo dõi tình hình thu tiền trong kì thu tiền trong kì  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

heo.

dõi tình hình thu tiền trong kì thu tiền trong kì Xem tại trang 4 của tài liệu.
Mục đích Hình thức  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

c.

đích Hình thức Xem tại trang 4 của tài liệu.
Theo dõi tình hình chi tiền trong kì chi tiền trong kì  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

heo.

dõi tình hình chi tiền trong kì chi tiền trong kì Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mục đích Hình thức  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

c.

đích Hình thức Xem tại trang 8 của tài liệu.
Nhật ký mua hàng - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ật ký mua hàng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Theo dõi tình hình mua hàng trong kì mua hàng trong kì  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

heo.

dõi tình hình mua hàng trong kì mua hàng trong kì Xem tại trang 10 của tài liệu.
Nhật ký bán hàng - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

h.

ật ký bán hàng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Theo dõi tình hình bán hàng trong kì bán hàng trong kì  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 3 - Vũ Quốc Thông (2018)

heo.

dõi tình hình bán hàng trong kì bán hàng trong kì Xem tại trang 14 của tài liệu.