0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

16 26 0
 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:58

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuát dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo. Vũ Quốc Thông 12/06/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn Chương Lập báo cáo tài bảng tính Mục tiêu Giải thích mới quan hệ giữa các báo cáo tài và ng̀n dữ liệu Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Lập bảng cân đối kế tốn Biểu mẫu Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Truy xuất D/L Cơ sở dữ liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Bảng cân đới kế tốn Biểu mẫu Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Mã TSNV Ví dụ BDMTK BCĐKT Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Phân tích Tổng qt BCĐKT BDMTK TK loại 1, TK loại 3, => => Phần TS Phần NV Phân tích Ngoại lệ • TK loại 1, với giá trị âm BDMTK Tài khoản BDMTK Chỉ tiêu BCĐKT TK 1311* Người mua trả tiền trước ngắn hạn (300-310-312) TK 1312* Người mua trả tiền trước dài hạn (300-330-332) TK 138* TK 141* Phải trả ngắn hạn khác (300-310-319) 10 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Phân tích Ngoại lệ • TK loại 3, với giá trị âm BDMTK Tài khoản BDMTK Phân tích Chỉ tiêu BCĐKT TK 3311* Trả trước cho người bán ngắn hạn (100-130-132) TK 3312* Trả trước cho người bán dài hạn (200210-212) TK 333* Thuế khoản phải thu Nhà nước (100-150-153) TK 337* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (100-130-134) TK 338* Phải thu ngắn hạn khác (100-130-136)11 Ngoại lệ • TK 214* TK 229* lên BCĐKT thể hiện giá trị âm 12 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 BDMTK Các cột điều chỉnh 13 • Hướng dẫn 14 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh 15 Biểu mẫu 16 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Truy xuất D/L Cơ sở dữ liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 17 Biểu mẫu SOKTMAY 18 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Ví dụ BC KQHDKD Điều kiện TKGHINO TKGHICO * 511* 19 Công cụ hàm ? Hàm DSUM = DSUM (database, field, criteria) Database: bảng dữ liệu bao gồm cột tiêu đề Field: địa cột cần tính tổng Criteria: điều kiện cần tính tổng 20 10 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 • Hướng dẫn 21 Ví dụ (tt.) BC KQHDKD Điều kiện TKGHINO TKGHICO 511* 521* 22 11 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Công cụ hàm ? Hàm DSUM = DSUM (database, field, criteria) Database: bảng dữ liệu bao gồm cột tiêu đề Field: địa cột cần tính tổng Criteria: điều kiện cần tính tổng 23 • Hướng dẫn (tt.) 24 12 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 25 Biểu mẫu 26 13 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Truy xuất D/L Cơ sở dữ liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 27 Biểu mẫu SOKTMAY 28 14 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 SOKTMAY Lọc theo TK111*, TK112* 29 Ví dụ 30 15 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 • Hướng dẫn 31 Tóm lại Giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài và ng̀n dữ liệu Ứng dụng cơng cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin 32 16 .. .Vũ Quốc Thơng 12/ 06/ 2018 Lập bảng cân đối kế tốn Biểu mẫu Vũ Quốc Thông 12/ 06/ 2018 Truy xuất D/L Cơ sở dữ liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Bảng cân đới kế tốn Biểu mẫu Vũ Quốc Thơng 12/ 06/ 2018... khác (10 0-1 3 0-1 36) 11 Ngoại lệ • TK 214* TK 229* lên BCĐKT thể hiện giá trị âm 12 Vũ Quốc Thông 12/ 06/ 2018 BDMTK Các cột điều chỉnh 13 • Hướng dẫn 14 Vũ Quốc Thông 12/ 06/ 2018 Lập báo cáo kết hoạt... doanh 15 Biểu mẫu 16 Vũ Quốc Thông 12/ 06/ 2018 Truy xuất D/L Cơ sở dữ liệu Sheet BDMTK Sheet SOKTMAY Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 17 Biểu mẫu SOKTMAY 18 Vũ Quốc Thông 12/ 06/ 2018 Ví dụ BC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

Lập bảng cân đối kế toán kế toán - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

p.

bảng cân đối kế toán kế toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
Lập bảng cân đối kế toán kế toán - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

p.

bảng cân đối kế toán kế toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 3 của tài liệu.
Database: bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field:     địa chỉ của cột cần tính tổng - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

atabase.

bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field: địa chỉ của cột cần tính tổng Xem tại trang 10 của tài liệu.
TKGHINO TKGHICO - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)
TKGHINO TKGHICO Xem tại trang 10 của tài liệu.
Database: bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field:     địa chỉ của cột cần tính tổng - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông (2018)

atabase.

bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề Field: địa chỉ của cột cần tính tổng Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan