0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

6 24 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:57

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích các mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu, ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo. Vũ Quốc Thông 12/06/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn Chương Trình bày bảng tổng hợp chi tiết Mục tiêu Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Bảng cân đối số phát sinh • Hướng dẫn Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ (vd THCT 331) • Hướng dẫn Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (vd THCT 152) • Hướng dẫn Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Mở rộng Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản khác • SV tự thực hành 10 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Tóm lại Giải thích mối quan hệ giữa các bảng tổng hợp chi tiết và nguồn dữ liệu Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin 11 .. .Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Bảng cân đối số phát sinh • Hướng dẫn Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Bảng tổng hợp chi tiết công nợ (vd THCT 331) • Hướng dẫn Vũ Quốc Thơng 12/06/2018... tiết hàng tồn kho (vd THCT 152 ) • Hướng dẫn Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Mở rộng Bảng tổng hợp chi tiết các tài khoản khác • SV tự thực hành 10 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Tóm lại Giải... tiết và nguồn dữ liệu Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết tổng hợp chi tiết  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

r.

ình bày các bảng tổng hợp chi tiết tổng hợp chi tiết Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trình bày các bảng tổng hợp chi tiết tổng hợp chi tiết  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 - Vũ Quốc Thông (2018)

r.

ình bày các bảng tổng hợp chi tiết tổng hợp chi tiết Xem tại trang 1 của tài liệu.