0

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

28 65 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:56

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán giúp người học có thể trình bày về hệ thống thông tin kế toán, giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế toán, trình bày những nghề nghiệp liên quan, chuẩn bị môi trường kế toán bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo. Vũ Quốc Thông 12/06/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN GV ThS Vũ Quốc Thơng Dẫn nhập… Nghề kế tốn 1.Bạn tạo sản phẩm gì? 2.Ai sử dụng sản phẩm? 3.Công cụ làm việc? Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Nghề kế tốn Cơng cụ làm việc? Mục tiêu • Trình bày hệ thống thơng tin kế tốn (HTTTKT) • Giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế tốn • Trình bày nghề nghiệp liên quan • Chuẩn bị mơi trƣờng kế tốn bảng tính Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Hệ thống thơng tin kế tốn (HTTTKT) Hệ thống thơng tin kế tốn Một lĩnh vực riêng biệt nhƣng kết hợp… (Poston and Grabski, 2000; Bagranoff et al., 2008, Thông 2015…) Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Hệ thống thơng tin kế tốn Accounting Information System (AIS) + Là hệ thống thông tin; + Các thành phần: ngƣời, thiết bị máy móc… + Hỡ trợ xử lý liệu trở thành thơng tin kế tốn (Romney and Steinbart , 2012; James Hall, 2013…) Hệ thống thông tin kế toán (*) Phần mềm /Phƣơng tiện Phần cứng Dữ liệu (chứng từ…) Thơng tin (báo cáo kế tốn) Con người Tổ chức liệu Thao tác xử lý / thủ tục HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN Vũ Quốc Thông 12/06/2018 HTTTKT tác động CNTT Dẫn nhập … Từ thao tác bằng tay, người kế tốn mong muốn? 10 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 Tính tốn nhanh chóng với những dãy sớ? Được hỗ trợ thao tác định khoản kế toán? Không phải nhập liệu tất cả nghiệp vụ? 11 Các cấp độ ứng dụng CNTT Hệ thống quản lý doanh nghiệp Phần mềm kế tốn Bảng tính Excel (Thơng, 2012) 12 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Hệ thống thông tin từ góc nhìn * ngƣời kế tốn TheIS_Accountant Perspective.pdf 13 Quan điểm …về kế toán máy: + Tăng tốc độ xử lý nghiệp vụ; + Hƣớng trình bày phân tích thơng tin Phần mềm ứng dụng khơng thể thay ngƣời kế toán 14 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Nghề nghiệp liên quan đến HTTTKT 15 Sự phát triển nghề nghiệp… Nhà tƣ vấn H/T Nhà quản trị hệ thống kế toán Nhà thiết kế H/T Ngƣời trình bày thơng tin kế tốn Kiểm tốn viên 16 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Accounting Information System (AIS) Nghề kế tốn với HTTTKT (AIS) • Viết, phát triển AIS • Đánh giá, tƣ vấn AIS • Kiểm tốn AIS • Quản trị, kiểm sốt AIS • Sử dụng chức AIS (www.acs.org.au) 17 Môi trƣờng kế tốn máy Bảng tính + Microsoft Excel + Apache OpenOffice Calc + Kingsoft Spreadsheets Free … 18 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Danh mục tài khoản 19 Nghiệp vụ phát sinh 20 10 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL D/L nghiệp vụ A B C Hàm LEFT Hàm IF D E F G H I Nhật kí chung Năm 2014 STT Loại CT Tháng Ngày CT Số CT Nội dung TK Nợ TK Có Sớ tiền Phiếu thu 01/01/2014 PT001 Rút tiền nhập quỹ 1111 1121 12.000.000 GBN 01/01/2014 GBN001 Phí rút tiền 6427 1121 11.000 [1] =IF(LEFT(SOKTMAY!G5,3)=“111”,SOKTMAY!I5,0) 27 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet SCT, thiết lập công thức cho ô [3], [4] [5] với để truy xuất số nội dung nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 1121 28 14 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet SC, thiết lập công thức cho ô [3], [4] [5] với để truy xuất số nội dung nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 112 29 CÁC HÀM TRONG EXCEL Hàm VLOOKUP Hàm HLOOKUP - Dị tìm dữ liệu Liên kết dữ liệu giữa sổ kế toán Hàm MATCH 30 15 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL Lấy dữ liệu cho ô [1] SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản Tên tài khoản Ngày CT Số CT 1121 [1] TK đối Số tiền nợ Số tiền có ứng Nội dung Số dư đầu kì Lãi thu từ tiền cho GBC vay 01/01/2014 260.763.105 515 - 3.000.000 - 31 CÁC HÀM TRONG EXCEL A B C DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1111 Tiền mặt việt nam N 1112 1113 Ngoại tệ Vàng bạc, Kim khí quý, Đá quý N N Tiền gởi ngân hàng N Tiền gởi ngân hàng Việt Nam N 112 1121 Tên TK BÊN SỐ DƯ N Mã TK 111 Tiền mặt [1] =VLOOKUP(“1121”,DMTK!A3:C219,2,0) 32 16 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet SCT, thiết lập công thức cho ô [A] để tìm tên tài khoản 1121 33 CÁC HÀM TRONG EXCEL Hàm SUM Hàm SUMIF Hàm DSUM - Tính tốn sớ liệu kế tốn tổng hợp Kiểm tra giá trị sớ liệu kế tốn Hàm SUBTOTAL 34 17 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL A B C D E F G H BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 01/01/2014 TK Tên tài khoản Dư nợ 111 Tiền mặt 520.406.313 112 Tiền gởi ngân hàng 260.763.105 31/12/2014 Phát Phát sinh sinh Có Dư có Nợ [1] - Dư có Dư nợ [2] 721.656.767 - 963.144.937 - - Lấy dữ liệu cho ô [1] 35 CÁC HÀM TRONG EXCEL D/L nghiệp vụ A B C D Hàm SUMIF E F G H I Nhật kí chung Năm 2014 STT Loại CT Tháng Ngày CT Số CT Nội dung TK Nợ TK Có Sớ tiền Phiếu thu 01/01/2014 PT001 Rút tiền nhập quỹ 1111 1121 12.000.000 GBN 01/01/2014 GBN001 Phí rút tiền 6427 1121 11.000 [1] =SUMIF(SOKTMAY!G5:G1700,CDPS!A2&“*”, SOKTMAY!I5:I1700) 36 18 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet CDSPS CT, thiết lập công thức cho [1] [2] để tính tổng sớ phát sinh Tài khoản 111 37 CÁC HÀM TRONG EXCEL Hàm SUBTOTAL Tính tổng giá trị danh sách đã lọc A B C D E F G H I Nhật kí chung Năm 2014 [1] Loại Tháng Ngày CT CT Số CT Nội dung TK Nợ TK Có Sớ tiền STT 64 59 Hóa đơn 04/01/2014 Bán bàn họp CN 80x130x300 131 511 55.000.000 65 60 Hóa đơn 04/01/2014 Bán bàn họp ovan 80x130x300 131 511 97.500.000 [1] =SUBTOTAL(9,SOKTMAY!A5:I1700) 38 19 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL Hàm SUBTOTAL Tính giá trị ẩn Hàm AVERAGE() COUNT() COUNTA() MAX() MIN() PRODUCT() STDEV() STDEVP() SUM() 10 VAR() 11 VARP() 39 CÁC HÀM TRONG EXCEL Hàm MAX Trả giá trị lớn Hàm MIN Trả giá trị nhỏ 40 20 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL A B C D E G F H BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 01/01/2014 TK 31/12/2014 Tên tài khoản Phát sinh Nợ Dư nợ Dư có 111 Tiền mặt 520.406.313 - 112 Tiền gởi ngân hàng 260.763.105 - 653.321.160 Phát sinh Có Dư nợ Dư có [1] [2] 452.070.706 25.951.244.011 32.248.862.179 - Tính sớ dư ći kỳ bên Nợ ô [1] 41 CÁC HÀM TRONG EXCEL SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm SDĐK có bên Nợ Có SDCK bên nợ = SDĐK bên nợ + SPS tăng – SPS giảm – SDĐK bên có Tránh trường hợp SDCK âm SDCK bên nợ = MAX(0, SDĐK bên nợ + SPS tăng – SPS giảm – SDĐK bên có) 42 21 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC HÀM TRONG EXCEL A B C D E G F H BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 01/01/2014 TK 31/12/2014 Tên tài khoản Phát sinh Nợ Dư nợ Dư có 111 Tiền mặt 520.406.313 - 112 Tiền gởi ngân hàng 260.763.105 - 653.321.160 Phát sinh Có Dư nợ Dư có [1] [2] 452.070.706 25.951.244.011 32.248.862.179 - [1] = MAX(0, C2 + E2 – F2 – D2) 43 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet CDSPS CT, Anh/chị thiết lập cơng thức cho [3] [4] để tính tổng số dư cuối kỳ Tài khoản 111 44 22 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL • Data Filter • Pivot Table • Paste Special •… 45 CÁC CÔNG CỤ TRONG EXCEL Dựa vào sheet SOKTMAY, Yêu cầu: - Anh/chị xác định tài khoản có phát sinh liên quan đến TK 111 - Tính tổng số tiền phát sinh giữa TK TK 111 46 23 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL Insert/Pivot table 47 CÁC CÔNG CỤ TRONG EXCEL 48 24 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL Bên tay Phải, có Pivot table List, - Row: TK_CO TK_NO -Value: Sum of Số tiền 49 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL Lọc phân tích dữ liệu Kiểm tra tổng phát sinh kỳ …… 53 25 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL Yêu cầu: Copy số dƣ cuối kỳ số TK kế toán bảng cân đối số phát sinh sang sheet khác (Lưu ý: số liệu dạng cơng thức) 54 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL - Dùng để chép nhƣng không cần phải chép tất định dạng liệu ban đầu Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần copy, bấm Copy Bước 2: Bấm chuột phải, chọn Paste special 55 26 Vũ Quốc Thơng 12/06/2018 CÁC CƠNG CỤ TRONG EXCEL 56 SV yêu cầu trang bị USB cá nhân:  Sử dụng  Không nhiễm virus  Dung lượng trống > 500 MB 57 27 Vũ Quốc Thông 12/06/2018 Tóm lại • Trình bày hệ thống thơng tin kế tốn • Giải thích tác động CNTT đến hệ thống kế tốn • Trình bày nghề nghiệp liên quan • Chuẩn bị mơi trƣờng kế tốn bảng tính Bài đọc + Bài tập: - Hồn thành thực hành Ch - Hƣớng dẫn SV tự tìm hiểu HTTTKT (*) Chuẩn bị tập tin tổ chức liệu cho Ch 2: - tập tin “Ch2-6_GiangHT1NH1718_TV.xls” 58 28 ... Năm 2 014 STT Loại CT Tháng Ngày CT Sớ CT Nội dung TK Nợ TK Có Sớ tiền Phiếu thu 01/ 01/ 2 014 PT0 01 Rút tiền nhập quỹ 11 11 112 1 12 .000.000 GBN 01/ 01/ 2 014 GBN0 01 Phí rút tiền 6427 11 21 11. 000 [1] ... nhập quỹ 11 11 112 1 12 .000.000 GBN 01/ 01/ 2 014 GBN0 01 Phí rút tiền 6427 11 21 11. 000 [1] =IF(LEFT(SOKTMAY!G5,3)=? ?11 1”,SOKTMAY!I5,0) 27 CÁC HÀM TRONG EXCEL Cho sheet DMTK SOKTMAY, Yêu cầu: - Tại sheet... 04/ 01/ 2 014 Bán bàn họp CN 80x130x300 13 1 511 55.000.000 65 60 Hóa đơn 04/ 01/ 2 014 Bán bàn họp ovan 80x130x300 13 1 511 97.500.000 [1] =SUBTOTAL(9,SOKTMAY!A5:I1700) 38 19 Vũ Quốc Thông 12 /06/2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018),

Hình ảnh liên quan

• Chuẩn bị môi trƣờng kế toán bảng tính - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

hu.

ẩn bị môi trƣờng kế toán bảng tính Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nghề kế toán - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

gh.

ề kế toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng tính Excel - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bảng t.

ính Excel Xem tại trang 6 của tài liệu.
Accounting Information System (AIS) - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

ccounting.

Information System (AIS) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng tính - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bảng t.

ính Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng tính và kế toán • Các kiểu dữ liệu trong Excel  • Các hàm hỗ trợ xử lý  - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

Bảng t.

ính và kế toán • Các kiểu dữ liệu trong Excel • Các hàm hỗ trợ xử lý Xem tại trang 11 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH Xem tại trang 21 của tài liệu.
AB CD EF GH - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)
AB CD EF GH Xem tại trang 21 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH Xem tại trang 22 của tài liệu.
• Chuẩn bị môi trƣờng kế toán bảng tính - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 1 - Vũ Quốc Thông (2018)

hu.

ẩn bị môi trƣờng kế toán bảng tính Xem tại trang 28 của tài liệu.