0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

6 65 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:58

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng, năng suất và các nhân tố quyết định năng suất, tăng trưởng kinh tế và chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 29/08/2018 Những nội dung Chương 3: SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG Môn học: Kinh tế Vĩ mô 1 Giới thiệu chung sản xuất tăng trưởng Năng suất nhân tố định suất Tăng trưởng kinh tế sách cơng Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Mục tiêu chương • Giới thiệu chung sản xuất tăng trưởng • Nghiên cứu suất nhân tố định suất • Xem xét vai trị sách cơng tăng trưởng Sản xuất tăng trưởng Sản xuất tăng trưởng • Mức sống quốc gia phụ thuộc vào khả sản xuất hàng hoá dịch vụ họ • Mức sống quốc gia thay đổi mạnh theo thời gian • Ở Việt Nam khoảng 20 năm qua, thu nhập trung bình tính theo GDP thực bình quân đầu người tăng khoảng 5–6% năm Bảng 1: Tăng trưởng số nước • Năng suất phản ánh lượng hàng hoá dịch vụ sản xuất lao động • Mức sống quốc gia xác định suất người lao động Copyright©2004 South-Western 29/08/2018 Tăng trưởng kinh tế giới • Mức sống, tính theo GDP thực tế bình qn đầu người, khác nhiều quốc gia • Những nước nghèo có mức thu nhập trung bình khác xa so với nước Mỹ nhiều thập kỷ • Tốc độ tăng trưởng hàng năm nhỏ lớn tính gộp nhiều năm • Việc tính gộp phản ánh tốc độ tăng trưởng tích lũy thời kỳ Tại suất lại quan trọng • Để hiểu có khác biệt lớn mức sống quốc gia, phải tập trung xem xét trình sản xuất hàng hố dịch vụ • Các đầu vào sử dụng để sản xuất hàng hoá dịch vụ gọi nhân tố sản xuất • Các nhân tố sản xuất trực tiếp định suất Năng suất định • Vốn vật chất (physical capital) ▪ nhân tố sản xuất sản xuất • đầu vào trình sản xuất đầu trình sản xuất khác khứ ▪ lượng máy móc thiết bị nhà xưởng sử dụng để sản xuất hàng hố dịch vụ Năng suất: Vai trị nhân tố định • Năng suất đóng vai trị then chốt việc định mức sống quốc gia giới • Năng suất phản ánh lượng hàng hoá dịch vụ mà lao động sản xuất làm việc Năng suất định • Các nhân tố sản xuất ▪ ▪ ▪ ▪ Vốn vật chất Vốn người Tài nguyên thiên nhiên Kiến thức công nghệ Năng suất định • Vốn người (human capital) ▪ thuật ngữ nhà kinh tế phản ánh kiến thức kỹ mà người lao động có thơng qua giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm • Giống vốn vật chất, vốn người làm tăng khả sản xuất hàng hoá dịch vụ quốc gia • Các cơng cụ sử dụng để lắp ráp sửa chữa máy móc • Các cộng cụ sử dụng để đóng đồ nội thất • Các tồ nhà văn phịng, trường học,… 29/08/2018 Năng suất định • Tài nguyên thiên nhiên (natural resources) ▪ yếu tố đầu vào sử dụng sản xuất cung cấp tự nhiên, ví dụ đất đai, sơng ngịi, khống sản • Các tài ngun tái sinh bao gồm xanh rừng • Các tài ngun khơng thể tái sinh bao gồm dầu mỏ than đá Năng suất định • Kiến thức công nghệ (technology) ▪ hiểu biết xã hội cách thức tốt sản xuất hàng hoá dịch vụ ▪ Vốn người phản ánh nguồn lực chi tiêu để truyền tải hiểu biết tới lực lượng lao động ▪ quan trọng thiết yếu để kinh tế đạt suất cao việc sản xuất hàng hoá dịch vụ Thơng tin thêm: Hàm sản xuất • Các nhà kinh tế thường sử dụng hàm sản xuất để mô tả mối quan hệ lượng đầu vào sử dụng sản xuất sản lượng đầu q trình sản xuất Thơng tin thêm: Hàm sản xuất • Hàm sản xuất có hiệu suất khơng đổi theo quy mô nếu, với số dương x, xY = A F(xL, xK, xH, xN) • Tức tăng x lần yếu tố đầu vào sản lượng tăng x lần Thông tin thêm: Hàm sản xuất • Y = A F(L, K, H, N) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Y = sản lượng đầu A = công nghệ sản xuất sẵn có L = lượng lao động K = lượng vốn vật chất H = lượng vốn người N = lượng tài nguyên thiên nhiên F( ) hàm sản xuất cho biết yếu tố đầu vào kết hợp Thông tin thêm: Hàm sản xuất • Các hàm sản xuất với hiệu suất khơng đổi theo quy mơ có hàm ý hữu ích ▪ Đặt x = 1/L, ▪ Y/ L = A F(1, K/ L, H/ L, N/ L) Trong đó: Y/L = sản lượng bình quân lao động K/L = vốn vật chất bình quân lao động H/L = vốn người bình quân lao động N/L = tài nguyên thiên nhiên bình quân lao động 29/08/2018 Thơng tin thêm: Hàm sản xuất • Phương trình cho thấy suất (Y/L) phụ thuộc vào vốn vật chất bình quân lao động (K/L), vốn người bình quân lao động (H/L), tài nguyên thiên nhiên bình quân lao động (N/L), trình độ cơng nghệ, (A) Tầm quan trọng tiết kiệm đầu tư • Một cách làm tăng suất tương lai đầu tư nhiều nguồn lực vào sản xuất vốn (tư bản) Lợi suất giảm dần Hiệu ứng bắt kịp • Khi lượng vốn tăng, sản lượng tăng thêm sử dụng thêm đơn vị vốn giảm; đặc tính gọi lợi suất biên giảm dần vốn • Do lợi suất giảm dần, gia tăng tỷ lệ tiết kiệm (đầu tư) tạm thời làm tăng tăng trưởng • Trong dài hạn, tỷ lệ tiết kiệm cao dẫn đến mức suất thu nhập cao hơn, không làm tăng tốc độ tăng trưởng chúng Tăng trưởng kinh tế sách cơng • Chính phủ làm nhiều cách để tăng suất mức sống, bao gồm: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Khuyến khích tiết kiệm đầu tư Khuyến khích đầu tư từ nước ngồi Khuyến khích giáo dục đào tạo Đảm bảo quyền sở hữu trì ổn định trị Thúc đẩy tự thương mại Thúc đẩy nghiên cứu phát triển Hình 1: Tăng trưởng đầu tư (b) Đầu tư 1960-1991 (a) Tốc độ tăng trưởng 1960-1991 South Korea Singapore Japan Israel Canada Brazil West Germany Mexico United Kingdom Nigeria United States India Bangladesh Chile Rwanda South Korea Singapore Japan Israel Canada Brazil West Germany Mexico United Kingdom Nigeria United States India Bangladesh Chile Rwanda Tốc độ tăng trưởng (%) 10 20 30 40 Đầu tư (% GDP) Lợi suất giảm dần hiệu ứng bắt kịp • Hiệu ứng bắt kịp phản ánh đặc tính nước nghèo có xu hướng tăng trưởng nhanh nước giàu • Trong điều kiện yếu tố khác nhau, nước nghèo có lượng vốn thấp hơn, suất biên vốn cao (Y/K), đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nước giàu 29/08/2018 Đầu tư từ nước ngồi • Chính phủ nước tăng tích luỹ vốn tăng trưởng kinh tế dài hạn cách khuyến khích nguồn đầu tư nước ngồi • Đầu tư từ nước ngồi có nhiều dạng: ▪ Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) • Đầu tư sở hữu điều hành tổ chức nước ▪ Đầu tư gián tiếp nước ngồi Giáo dục • Đối với tăng trưởng dài hạn nước, giáo dục có tầm quan trọng đầu tư vốn vật chất ▪ Ở Mỹ năm đến trường trung bình làm tăng tiền lương cá nhân khoảng 10% ▪ Do vậy, phủ có cách làm tăng mức sống xây dựng trường học khuyến khích người sử dụng chúng • Đầu tư tài trợ tiền nước điều hành doanh nghiệp nước Giáo dục • Một người đào tạo đưa ý tưởng cách thức tốt sản xuất hàng hố dịch vụ, nhờ làm tăng lượng kiến thức xã hội tạo lợi ích ngoại sinh người khác • Một vấn đề nước nghèo chảy máu chất xám - di cư lao động đào tạo cao tới nước giàu Tự thương mại • Thương mại, số khía cạnh, loại cơng nghệ • Một nước dỡ bỏ rào cản thương mại có tăng trưởng kinh tế giống có tiến cơng nghệ • Một số nước thực Quyền sở hữu ổn định trị • Quyền sở hữu phản ánh quyền người nguồn lực mà họ sở hữu ▪ Sự tôn trọng quyền sở hữu tiền đề quan trọng cho hệ thống giá vận hành ▪ Các nhà đầu tư cần có cảm giác an tồn khoản đầu tư họ Nghiên cứu phát triển • Tiến cơng nghệ dẫn đến mức sống cao ▪ Hầu hết tiến công nghệ có từ nghiên cứu doanh nghiệp tư nhân nhà phát minh ▪ Chính phủ khuyến khích phát triển cơng nghệ thông qua tài trợ nghiên cứu, giảm thuế, hệ thống phát minh sáng chế ▪ sách thương mại hướng nội, tránh giao lưu với nước khác ▪ sách thương mại hướng ngoại, khuyến khích giao lưu với nước khác 29/08/2018 Tăng trưởng dân số • Các nhà kinh tế nhà khoa học xã hội khác từ lâu có tranh luận việc tăng trưởng dân số ảnh hưởng đến xã hội • Tăng trưởng dân số có tương tác qua lại với nhân tố sản xuất khác: ▪ Dàn mỏng tài nguyên thiên nhiên ▪ Làm lỗng lượng vốn ▪ Thúc đẩy tiến cơng nghệ Tóm tắt chương • Năng suất phụ thuộc vào lượng vốn vật chất, vốn người, tài nguyên thiên nhiên, kiến thức công nghệ người lao động • Các sách phủ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế theo nhiều cách khác Tóm tắt chương • Sự thịnh vượng kinh tế, tính theo GDP thực tế bình quân đầu người, có khác nhiều quốc gia giới • Thu nhập trung bình nước giàu cao gấp 10 lần thu nhập trung bình nước nghèo giới • Mức sống kinh tế phụ thuộc vào khả sản xuất hàng hoá dịch vụ Tóm tắt chương • Sự tích luỹ vốn phụ thuộc vào lợi suất giảm dần • Do lợi suất giảm dần, tiết kiệm cao dẫn đến tăng trưởng cao thời gian định, tăng trưởng cuối chậm lại • Cũng lợi suất giảm dần, lợi suất vốn đặc biệt cao nước nghèo ... động ▪ quan trọng thiết yếu để kinh tế đạt suất cao việc sản xuất hàng hoá dịch vụ Thơng tin thêm: Hàm sản xuất • Các nhà kinh tế thường sử dụng hàm sản xuất để mô tả mối quan hệ lượng đầu vào... ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế theo nhiều cách khác Tóm tắt chương • Sự thịnh vượng kinh tế, tính theo GDP thực tế bình qn đầu người, có khác nhiều quốc gia giới • Thu nhập trung bình...29/08/2018 Tăng trưởng kinh tế giới • Mức sống, tính theo GDP thực tế bình qn đầu người, khác nhiều quốc gia • Những nước nghèo có mức thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Tăng trưởng ở một số nước - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bảng 1.

Tăng trưởng ở một số nước Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 1: Tăng trưởng và đầu tư - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 1.

Tăng trưởng và đầu tư Xem tại trang 4 của tài liệu.