0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 41 đến 50_Phương

27 142 5
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 41 đến 50_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:21

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 41 ĐẾN 50_(PHƯƠNG) TIẾT 41 BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ phạm vi để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); 10 que tính; bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; 10 que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS nêu tình ghi lại phép tính trừ - HS tham gia nêu tính VD: HS 1: Lan gấp thuyền, Lan cho em thuyền Lan lại thuyền Tiếp đến HS 2, HS nêu tình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Xây dựng bảng trừ phạm vi - Gọi HS nêu phép tính dạng “7 trừ - Lần lượt HS nêu phép tính số” (chưa nêu kết quả) 7–1= 7-2= 7-3= 7- 4= 7-5= 7–6= 7–7= - Gợi ý HS tìm kết bảng trừ - HS dùng que tính để xây dựng bảng cách dùng que tính để thực trừ phép trừ - Lấy que tính giơ lên trước lớp - Từng HS lấy que tính - Giơ que tính nói: + Ta có que tính? +Có que tính + Bớt que tính, cịn lại que + Bớt que tính, cịn lại sáu que tính? tính - Thực hành bớt que tính - Hướng dẫn HS trả lời đầy đủ: “Bảy - HS trả lời: “Bảy que tính, bớt que tính, bớt que tính cịn sáu que tính cịn sáu que tính” que tính” - Thực hành lại, vừa giơ que tính trước lớp vừa nói: “Bảy que tính, bớt - HS lớp đồng “Bảy trừ que tính cịn sáu que tính” Vậy “Bảy sáu” trừ sáu” - Viết - = Tương tự hướng dẫn HS lập với 7–1=6 7–2=5 7–3=4 phép tính cìn lại bảng trừ 7–4=3 7- = 7–6=1 7–7=0 b Hướng dẫn HS học thuộc bảng trừ - Gọi HS đọc lại bảng trừ theo thứ tự - HS đọc (CN, ĐT) - Xóa vài chữ số cột - HS nêu theo yêu cầu GV bảng trừ, yêu cầu HS nêu bổ sung - Cho HS nêu kết phép tính - HS trả lời ngẫu nhiên VD: “7 trừ mấy?” “7 trừ 4?” - Đưa lên bảng toàn bảng trừ - HS thi đố học thuộc bảng cộng phạm vi 10 phạm vi 10 Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS chơi “Đố bạn” cặp - Từng cặp bạn, bạn nêu phép đơi tính, bạn nêu kết ngược lại - Cho HS ghi kết vào Vở tập - HS ghi kết vào Vở tập Toán Toán Đáp án: – = – = – = - Nhận xét, tổng kết 7–4=3 7–2=5 7–0=7 Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính điền số vào dấu? - Hướng dẫn HS, cách “ướm thử” - HS làm vào Vở tập Tốn, đổi ta lấy “7 trừ kết kiểm tra chéo số cần điền” - Chia sẻ kết trước lớp: 7–2=5 7–5=2 7–3=4 - Nhận xét làm HS Bài Số? - Yêu cầu HS vận dụng bảng trừ để - HS làm vào Vở tập Toán làm - Chữa bài: – = 7–0=7 - HS đối chiếu kết quả, sửa câu làm 7–3=4 7–4=3 sai Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi nhóm đơi + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ vườn ươm? + Có tất cây? + Có tất cây? + Bạn nhỏ mang trồng? + Bạn nhỏ mang trồng? - Nêu đề toán theo tranh vẽ viết phép - Các nhóm thảo luận nêu tốn tính tương ứng phép tính tương ứng: “Trong vườn ươm có cây, mang trồng Hỏi vườn lại cây?” Có phép tính: – = - Nhận xét, chữa bài, chấp nhận cho HS nêu phép trừ – = Củng cố (2 phút) - Nêu lại phép trừ bảng trừ - HS nhìn bảng, nêu phép trừ - Về học thuộc bảng trừ - Lắng nghe, thực - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 42 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng bảng trừ phạm vi để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “truyền - HS tham gia chơi bóng” để ơn lại bảng trừ - Cách chơi: GV cầm bóng, nêu phép tính - HS nhận bóng nêu kết – sau truyền bóng cho HS phép tính nêu phép tính khác sau lại truyền bóng cho bạn khác, đến hết bảng trừ - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính nhẩm: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” để hoàn thành BT - Cách chơi: GV nêu phép tính – 1, gọi - HS nêu kết – = 8, sau HS nêu kết nêu phép tính tiếp gọi HS trả lời, tiếp tục đến hết BT - Nhận xét, tổng kết trò chơi, cho HS ghi - HS ghi kết vào Vở tập Toán https://www.thuvientailieu.edu.vn/ kết vào Vở tập Toán Bài , =? - Cho HS xác định yêu cầu - Tính điền dấu vào chỗ? - Hướng dẫn HS phân tích cách làm: - Lắng nghe trước hết tính kết phép tính, sau so sánh hai kết điền dấu - Yêu cầu HS làm Vở tập Toán - HS làm Vở tập Toán, chữa bài: 7–37–5 5+2=7–0 - Gọi HS nêu cách làm phép tính + HS 1: lấy trừ 4, bé nên chọn dấu < + HS 2: lấy trừ 2, lớn 2, nên chọn dấu > + HS 3: lấy cộng 7, lấy trừ 7, nên chọn dấu = Bài Tính: - Quan sát, nêu yêu cầu tốn - Tính - Chia lớp làm nhóm, nhóm làm - HS nhận yêu cầu câu - Gọi HS đại diện nhóm lên làm vào - HS lên bảng làm, lớp làm vào Vở bảng phụ tập Toán - HS nhận xét bạn bảng phụ, thống đáp án: - Nhận xét, chữa + – 0= 3+4-3=4 7 - Phỏng vấn HS cách làm + – = VD: Phép tính thứ em làm nào? Tại phép tính cuối có kết 2? Bài Số? - YCHS thảo luận nhóm đơi tìm quy - Thảo luận làm luật tự tính tím số thích hợp thay cho dấu? - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm báo cáo kết quả: giải thích cách làm 4+3 7–2 - Lưu ý: Tính kết phép tính bên phải, lấy kết phép tính bên trái trừ Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Quan sát tranh, thảo luận nhóm - Quan sát tranh, thảo luận, trả lời: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ hai đĩa cam + Có cam vàng? + Có cam vàng? + Có cam xanh? + Có cam xanh? - Hãy viết phép tính tương ứng - Các nhóm thảo luận đưa tình phép tính - Nhận xét, chữa “Có cam vàng xanh, lấy cam vàng cịn lại cam xanh”, có phép tính – = “Có cam vàng xanh, lấy cam xanh cịn lại cam vàng” có phép tính – = 4 Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “rung - HS tham gia chơi chuông vàng” - GV nêu câu hỏi: – = ? - Sau câu hỏi, HS giơ tay nhanh 6–3+0=? trả lời, trả lời sai quyền trả lời + … - giành cho bạn khác - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 43 BẢNG CỘNG 6, 7, 8, TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép cộng với , 7, 8, phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng với , 7, 8, để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp - HS tham gia chơi sức” - Cách chơi: Hai đội, đội HS Đội - Mỗi đội cử HS lên chơi theo yêu điền kết bảng cộng Đội điền cầu kết bảng cộng thêm phép tính + - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Bảng cộng 6, 7, 8, phạm vi 10 (15 phút) - Gọi HS đọc nói tiếp phép tính - Đọc: + = 7, + = 8, + = 9, bảng cộng 6, 7, + = 10 + = 8, + = 9, + = 10 + = 10 - Các em cịn thấy bảng cộng chưa có - Bảng cộng - Nêu bảng cộng - + = 9, + = 10 - Nhắc lại bảng cộng 6, 7, 8, phạm - HS nhắc lại (CN), HS bảng vi 10 cộng Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Số? - Tổ chức hình thức trị chơi “Ném bóng”: - GV cầm bóng, nêu phép tính thứ - HS nhận bóng, nêu kết nêu sau ném bóng cho HS phép tính thứ hai sau ném bóng cho HS trả lời, tiếp tục hết BT - Yêu cầu HS ghi kết vào Vở tập - HS ghi kết vào Vở tập Tốn Tốn Bài Tính: - Cho HS nêu u cầu - Tính - Chia lớp làm hai nhóm, nhóm làm - Đại diện nhóm lên làm bảng phụ cột – + = 10 + + = 10 - Chữa 4–4+6=6 – + = 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Các HS khác vấn bạn VD: Phép tính thứ bạn làm kết 10? Bạn làm với phép tính cuối cùng? - Yêu cầu lớp ghi vào Vở tập Toán - Làm Vở tập Toán + Để làm dạng toán ta cần lưu ý điều + Cần ý làm theo thứ tự từ trái gì? sang phải Bài Số? - Yêu cầu HS đọc đề để hiểu yêu cầu - Tìm hiểu yêu cầu - Đưa nội dung bài, hỏi: + Mấy cộng 8? + cộng + Em tính 7? + Dựa vào bảng cộng - Yêu cầu thảo luận nhóm làm - Đại diện nhóm báo cáo kết quả: bảng phụ + = + = 10 9+1=3+7 - Nhận xét nhóm, cho HS ghi - HS ghi kết vào Vở tập Toán kết vào Vở tập Toán Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép cộng thích hợp: - Quan sát tranh, thảo luận nhóm theo - Quan sát tranh, thảo luận, trả lời: gợi ý GV: + Trong rổ có quả? + Trong rổ có quả? + Trên tay có quả? + Trên tay có quả? - Gọi đại diện nhóm nêu tình - Đại diện nhóm chia sẻ kết quả: phép tính “Trong rổ có bưởi, tay cầm nữa, tất có bưởi”, có phép tính + = “Trên tay cầm bưởi, rổ có bưởi nữa, tất có bưởi”, có phép tính + = - Cho HS ghi phép tính vào Vở tập - HS ghi phép tính vào Vở tập Tốn Tốn Củng cố (2 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” để củng cố bảng cộng 6, 7, 8, - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe, thực cực học tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 44 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng 6, 7, 8, phạm vi 10 Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng 6, 7, 8, để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 2, - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS tham gia trò chơi - HS tham gia chơi: “Truyền điện” để giải BT - GV nêu phép tính + 1, gọi HS trả lời HS nêu kết + = 8, sau nêu phép tính thứ hai, định bạn trả lời tiếp tục hết BT - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài , =? - Đưa nội dung bài, yêu cầu HS nêu - Tính điền dấu thích hợp tốn - u cầu HS làm vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán kiểm tra lẫn kiểm tra chéo - Theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn - Cả lớp thống kết quả: + > 8, = + 7, – < + https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Lưu ý: Trước so sánh, ta cần tính - Lắng nghe, ghi nhớ kết phép tính so sánh Bài Số? - Tính điền số vào ? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, thống cách làm + Ta lấy cộng 7, ghi vào ô + Nêu cách tìm số dấu ? thứ nhất? thứ - HS làm vào Vở tập Toán, đổi - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán kiểm tra chéo +3 +2 +1 10 - Chữa Bài Tính: - Nêu cầu HS + Với toán này, làm cần ý điều gì? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - Gọi HS lên làm bảng lớp - Chốt đáp án - Có thể cho HS ghi kết phép tính Vận dụng (9 phút) Bài Số? - Quan sát hình, trả lời câu hỏi: + Có hình tam giác? + Có tam giác có số? Mấy tam giác chưa có số? + Em có nhận xét số biết? - Yêu cầu thảo luận nhóm đơi để tìm hai số cịn lại + Chú ý tính từ trái sang phải - HS làm vào Vở tập Toán - HS làm, HS làm cột tính - Cả lớp nhận xét kết bạn: + + = 10, + – = 3, + – =4 - Quan sát hình trả lời: + Có hình tam giác + Có tam giác có số? Là số 1, 3, + Số đứng trước cộng với số đứng sau - Thảo luận, tìm hai số cịn lại - Một số HS chia sẻ kết quả: Hai số 7, - Ghi nhớ - Nhận xét, giới thiệu cho HS 1, 3, 5, 7, dãy số Củng cố (3 phút) - Trị chơi “Rung chng vàng” - HS tham gia chơi, HS suy nghĩ nêu GV nêu tốn VD: 1/ Dãy tính – + đáp án, HS giơ tay nhanh 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán kiểm tra chéo - Gọi HS đọc làm - = 3, – = - Nhận xét làm HS Bài , =? - Cho HS nêu yêu cầu phân tích - So sánh hai số chọn dấu thích hợp theo gợi ý: + Để so sánh ta phải làm gì? + Để so sánh ta phải tính kết phép tính - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập - HS làm cá nhân vào Vở tập Toán Toán, đổi kiểm tra chéo - Chữa Nêu đáp án: – > 3, = – 3, + > 8-4 Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi đơi + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ đàn gà + Có tất gà? + Có tất gà + Mấy ăn thóc? Mấy khơng + ăn thóc khơng ăn ăn thóc? thóc - Nêu tốn theo tranh vẽ viết phép - Các nhóm thảo luận nêu tốn tính tương ứng phép tính tương ứng: “Có tất gà, khơng ăn thóc Hỏi cịn lại ăn thóc?” Có phép tính: – = - Nhận xét, chữa bài, chấp nhận cho HS nêu phép trừ – = Củng cố (2 phút) - Nêu lại phép trừ bảng trừ - HS nhìn bảng, nêu phép trừ - Về học thuộc bảng trừ - Lắng nghe, thực - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 46 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Thuộc bảng trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng, bảng trừ học để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; bơng hoa, bơng hoa phép tính bảng trừ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS ơn lại bảng trừ hình thức thi “Tiếp sức” - Chia lớp làm nhóm, nhóm HS thi viết bảng trừ phạm vi - HS ôn bảng trừ - HS tham gia, nhóm cử bạn lên thi hình thức tiếp sức; nhóm viết đúng, nhanh phép trừ bảng trừ thắng - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính nhẩm: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ném bóng” để hồn thành tốn - GV cầm bóng, nêu phép tính – 1, sau ném bóng cho HS HS trả lời kết - Tổng kết trò chơi, cho HS ghi kết 14 - Lắng nghe - HS tham gia chơi - HS nhận bóng, nêu kết – = sau nêu phép tính thứ hai ném bóng cho HS 2, HS nêu kết lại tiếp tục hết phép tính BT - HS ghi kết vào Vở tập Toán https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vào Vở tập Tốn Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu làm theo gợi ý: + Muốn tìm số ta phải làm gì? - Cho HS làm vào Vở tập Tốn, GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Chữa - Tìm số thích hợp thay cho dấu ? + Ta phải thực phép tính - HS làm vào Vở tập Toán 8–7= ? 7+2< ? 6–5> ? Bài Tính: - Nêu yêu cầu + Ta cần ý điều làm tốn này? - u cầu HS làm vào Vở tập Toán - Gọi HS lên làm bảng lớp - Chốt đáp án - Có thể cho HS ghi kết phép tính Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, thống cách làm + Nêu cách tìm số dấu ? thứ nhất? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - Chữa 10 - HS nêu: Tính + Chú ý tính từ trái sang phải - HS làm vào Vở tập Toán - HS làm, HS làm cột tính - Cả lớp nhận xét kết bạn: 5+3–7=1 8–2–3=3 – + = 10 2+6–8=0 - Tính điền số vào ? + Ta lấy cộng 7, ghi vào ô thứ - HS làm vào Vở tập Toán, đổi kiểm tra chéo -3 +2 -6 Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm - Các nhóm quan sát, thảo luận đơi cho biết: + Có tất dừa tranh? + Có tất dừa? + Mang quả? Mấy lại? + Mang quả? Còn lại quả? - Nêu toán theo tranh vẽ viết phép 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tính tương ứng - Các nhóm thảo luận nêu tốn phép tính tương ứng: “Có tất dừa, mang dừa Hỏi lại dừa?” - Nhận xét, chữa Có phép tính: – = - Nêu tốn với phép tính khác HS nêu: “Có tất dừa, dừa lại gốc Hỏi mang dừa?” Củng cố (3 phút) Có phép tính: – = - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hái hoa dân chủ” - Lần lượt HS lên hái hoa trả lời kết phép tính ghi - Tổng kết trị chơi bống hoa - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT47 BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ phạm vi vào tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; que tính - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Chia lớp thành nhóm thực yêu cầu: Viết lại bảng trừ phạm vi - Nhận xét chung - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Phép trừ – = - Lấy que tính giơ lên trước lớp - Giơ que tính nói: + Ta có que tính? + Bớt que tính, cịn lại que tính? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Các nhóm viết vào bảng phụ - Đại diện nhóm đọc kết - Lắng nghe - Từng HS lấy que tính +Có que tính + Bớt que tính, cịn lại que tính - Thực hành bớt que tính - Hướng dẫn HS trả lời đầy đủ: “Chín que - HS trả lời: “Chín que tính, bớt tính, bớt que tính cịn tám que que tính cịn tám que tính” tính” - Thực hành lại, vừa giơ que tính trước lớp vừa nói: “Chín que tính, bớt que tính cịn tám que tính”.Vậy “Chín - HS lớp đồng “Chín trừ trừ tám” tám” - Viết - = b Các phép trừ lại bảng trừ phạm vi - Cho HS thực hành que tính với - HS thực hành: phép trừ – = – = + “Chín que tính, bớt hai que tính cịn bảy que tính” Vậy “Chín trừ hai bảy” + “Chín que tính, bớt ba que tính cịn sáu que tính” Vậy “Chín trừ ba sáu” - Yêu cầu HS làm tiếp với phép trừ: - HS thực hành để rút bảng trừ 9 – = 5, – = 4, – = 3, – = 2, – = 1, – = - HS đọc bảng trừ (CN), lớp đọc - Viết bảng trừ yêu cầu HS đọc: thầm 9–1=8 9–5=4 9–2=7 9–6=3 9–3=6 9–7=2 9–4=5 9–8=1 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ – = Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: - Cho HS nêu yêu cầu làm cá nhân - HS làm vào Vở tập Toán vào Vở tập Toán - Gọi HS đọc kết - HS đọc kết quả, HS khác nhận xét - Nhận xét, kết luận, hỏi phép tính ngẫu nhiên yêu cầu HS nêu kết Bài Số? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Tìm số thích hợp thay vào dấu ? - Nêu cách làm - ? = - Vận dụng bảng trừ 9, tìm số thay vào ?, có – = - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán kiểm tra chéo - Gọi HS đọc làm - = 4, – = - Nhận xét làm HS Bài , =? - Cho HS nêu yêu cầu phân tích - So sánh hai số chọn dấu thích hợp theo gợi ý: + Để so sánh ta phải làm gì? + Để so sánh ta phải tính kết phép tính - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập - HS làm cá nhân vào Vở tập Toán Toán, đổi kiểm tra chéo - Chữa Nêu đáp án: – < 3, = – 3, + > 8-4 Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi đơi + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ đàn chim bồ câu? + Có tất gà? + Có tất gà? + Mấy ăn thóc? Mấy + ăn thóc? bay? bay? - Nêu tốn theo tranh vẽ viết phép - Các nhóm thảo luận nêu tốn tính tương ứng phép tính tương ứng: “Có tất chim bồ câu, bay Hỏi lại ăn thóc?” Có phép tính: – = 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét, chữa bài, chấp nhận cho HS nêu phép trừ – = Củng cố (2 phút) - Nêu lại phép trừ bảng trừ - HS nhìn bảng, nêu phép trừ - Về học thuộc bảng trừ - Lắng nghe, thực - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 48 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng trừ phạm vi Kĩ năng: - Vận dụng bảng cộng, bảng trừ học để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS ôn lại bảng trừ hình thức thi “Tiếp sức” - Chia lớp làm nhóm, nhóm HS thi viết bảng trừ phạm vi - HS ôn bảng trừ - HS tham gia, nhóm cử bạn lên thi hình thức tiếp sức; nhóm viết đúng, nhanh phép trừ bảng trừ thắng 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính nhẩm: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “truyền điện” để hồn thành tốn - GV nêu phép tính – 1, sau định HS trả lời kết - Tổng kết trò chơi, cho HS ghi kết vào Vở tập Tốn Bài Tính: - Nêu cầu HS + Ta cần ý điều làm tốn này? - u cầu HS làm vào Vở tập Toán - Gọi HS lên làm bảng lớp - Lắng nghe - HS tham gia chơi - HS nêu kết – = sau nêu phép tính thứ hai định HS trả lời, HS nêu kết lại tiếp tục hết phép tính BT - HS ghi kết vào Vở tập Toán - HS nêu: Tính + Chú ý tính từ trái sang phải - HS làm vào Vở tập Toán - HS làm, HS làm cột tính - Cả lớp nhận xét kết bạn: 4+5–6=3 – + = 10 9–5–3=1 1+8–9=0 - Chốt đáp án - Có thể cho HS ghi kết phép tính Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu làm theo gợi ý: + Muốn tìm số ta phải làm gì? - Cho HS làm vào Vở tập Toán, GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Chữa (lưu ý HS phép tính thứ hai ta chọn 2) - Tìm số thích hợp thay cho dấu ? + Ta phải thực phép tính - HS làm vào Vở tập Toán 9–7> Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, thống cách làm + Nêu cách tìm số dấu ? thứ nhất? 20 9–4> ? ? - Tính điền số vào ? + Ta lấy trừ 4, ghi vào ô thứ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Toán - HS làm vào Vở tập Toán, đổi - Chữa kiểm tra chéo -5 +5 -8 9 Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi cho biết: + Có tất bò tranh? + Mấy chạy khỏi chuồng? Mấy chuồng? - Nêu tốn theo tranh vẽ viết phép tính tương ứng - Nhận xét, chữa - Nêu toán với phép tính khác Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: so sánh hai phép tính, dãy tính vận dụng bảng trừ phạm vi 10, dãy hình - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Các nhóm quan sát, thảo luận + Có tất bò tran + chạy khỏi chuồng, chuồng - Các nhóm thảo luận nêu tốn phép tính tương ứng: “Có tất bị, có chạy khỏi chuồng Hỏi cịn lại bị?” Có phép tính: – = HS nêu: “Có tất bị, chuồng Hỏi chạy ngồi?” Có phép tính: – = - HS tham gia chơi theo yêu cầu GV - Lắng nghe TIẾT49 BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ phạm vi 10 - Nhận dạng khối lập phương khối hình Kĩ năng: 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Vận dụng phép trừ phạm vi 10 vào tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho lớp hát “Tập đếm” - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a/ Phép trừ 10 – = - Lấy 10 que tính giơ lên trước lớp - Giơ 10 que tính nói: + Ta có que tính? + Bớt que tính, cịn lại que tính? - Hướng dẫn HS trả lời đầy đủ: “Mười que tính, bớt que tính cịn chín que tính” - Thực hành lại, vừa giơ que tính trước lớp vừa nói: “Mười que tính, bớt que tính cịn chín que tính”.Vậy “Mười trừ chín” - Viết 10 - = b Các phép trừ lại bảng trừ phạm vi 10 - Cho HS thực hành que tính với phép trừ 10 – = 10 – = 22 - HS vừa hát, vừa vỗ tay - Lắng nghe - Từng HS lấy 10 que tính +Có 10 que tính + Bớt que tính, cịn lại que tính - Thực hành bớt que tính - HS trả lời: “Mười que tính, bớt que tính cịn chín que tính” - HS thực hành theo GV - HS lớp đồng “Mười trừ chín” - HS thực hành: + “Mươi que tính, bớt hai que tính https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cịn tám que tính” Vậy “Mười trừ hai tám” + “Mười que tính, bớt ba que tính cịn bảy que tính” Vậy “Mười trừ ba bảy” - Yêu cầu HS làm tiếp với phép trừ: - HS thực hành để rút bảng trừ 10 10 – = 6, 10 – = 5, 10 – = 4, 10 – = 3, 10 – = 2, 10 – = 1, 10 – 10 =0 - Viết bảng trừ yêu cầu HS đọc: - HS đọc bảng trừ 10 (CN), lớp đọc 10 – = 10 – = thầm 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – 10 = Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia điện” - Nêu phép tính 10 – 4, gọi HS nêu kết - HS nêu kết 10 – = sau nêu phép tính thứ hai định HS nêu kết quả, tiếp tục hết BT - Nhận xét, kết luận, yêu cầu HS ghi kết - HS làm vào Vở tập Toán vào Vở tập Toán Bài , =? - Cho HS nêu yêu cầu phân tích - Tính điền dấu thích hợp thay cho ? theo gợi ý: - So sánh hai số chọn dấu thích hợp + Muốn so sánh ta phải làm gì? + Muốn so sánh ta phải tính kết phép tính - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập - HS làm cá nhân vào Vở tập Toán Toán, đổi kiểm tra chéo - Chữa Nêu đáp án cách làm: = 10 – 10 – < – > 10 - 7 Bài Số? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Tìm số thích hợp thay vào dấu ? + Muốn tìm số em phải làm gì? + Muốn tìm số em phải đếm số khối lập phương + Trong hình thứ có khối + Trong hình thứ có khối lập lập phương? phương? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Toán kiểm tra chéo - Gọi HS đọc kết làm + Trong hình thứ hai có khối + Trong hình thứ hai có khối lập lập phương? phương? + Trong hình thứ ba có khối + Trong hình thứ ba có khối lập lập phương? phương? Vận dụng (5 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép trừ thích hợp: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: + Có tất cam? + Có tất 10 cam? + Bạn nhỏ cầm tay quả? Mấy + Bạn nhỏ cầm tay quả? quả bàn? bàn? - Nêu tốn theo tranh vẽ viết phép tính tương ứng - Các nhóm thảo luận nêu tốn phép tính tương ứng: “Có tất 10 cam, cầm tay cam Hỏi bàn lại cam?” - Nhận xét, chữa Có phép tính: 10 – = - Khuyến khích HS nêu tốn khác cho HS nêu: “Có tất 10 cam, em lấy tranh số cịn lại Hỏi em lấy cam?” Củng cố (2 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: so sánh hai - HS tham gia chơi theo yêu cầu phép tính, dãy tính vận dụng GV bảng trừ phạm vi 10, dãy hình - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe, thực cực học tập TIẾT 50 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng trừ phạm vi 10 - Thực lắp ghép hình đơn giản 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kĩ năng: - Vận dụng bảng trừ phạm vi 10 kết hợp với so sánh số để tính tốn Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; Bộ ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” để hoàn thành BT - Chia lớp làm đội, đội làm cột BT 1: Đội Đội Đội 10 – 10 – 10 – 9+1 4+5 10 – - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Hướng dẫn HS nêu yêu cầu - Gợi ý HS nêu: + Mười trừ 3? - HS tham gia chơi - Mỗi đội cử bạn đại diện tham gia - Cả lớp cổ vũ cho đội - Lắng nghe - Tìm số thích hợp thay vào dấu ? + HS nhẩm để tìm số cần điền 10 – = - Tương tự cho HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán kiểm tra chéo - Chữa 10 – = 10 – = 10 – = + = 10 - Nhận xét làm HS - HS nhận xét, vấn bạn: Tại bạn điền vào phép tính thứ ba? Làm 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ để tìm số phép tính cuối? Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Hướng dẫn HS nêu u cầu làm - Tìm số thích hợp thay cho dấu ? theo gợi ý: + Muốn tìm số ta phải làm gì? + Ta phải thực phép tính - Cho HS làm vào Vở tập Toán, - HS làm vào Vở tập Tốn GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Chữa (lưu ý HS phép tính thứ ba ta + > ? 10 – = ? + > ? chọn 8; phép tính thứ tư chọn 10) 10 10 – < Bài Tính: - Nêu cầu HS + Ta cần ý điều làm tốn này? - u cầu HS làm vào Vở tập Toán - Gọi HS lên làm bảng lớp ? 6+3< ? - HS nêu: Tính + Chú ý tính từ trái sang phải - HS làm vào Vở tập Toán - Chốt đáp án - Có thể cho HS ghi kết phép tính Vận dụng (9 phút) Bài - YCHS thảo luận nhóm 4, lấy hình tam giác hình chữ nhật đồ dùng, xếp thành hình tam giác hình vẽ - Tổ chức cho HS trình bày kết thảo luận - HS làm, HS làm dãy tính - Cả lớp nhận xét kết bạn: 5+5–1=9 10 – + = 10 – + = – + = 10 - HS thảo luận nhóm làm - Đại diện nhóm trình bày cách ghép Cách 1: - GVKL: có nhiều cách ghép khác Cách 2: 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố (3phút) - Tổ chức cho thi đọc thuộc bảng trừ 10 - Tổng kết thi, khen HS thắng - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập 27 - Lần lượt HS lên đọc bảng trừ 10 - HS nhận xét bạn đọc đúng, nhanh - Lắng nghe ... trừ 10 10 – = 6, 10 – = 5, 10 – = 4, 10 – = 3, 10 – = 2, 10 – = 1, 10 – 10 =0 - Viết bảng trừ yêu cầu HS đọc: - HS đọc bảng trừ 10 (CN), lớp đọc 10 – = 10 – = thầm 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 ... thích hợp thay vào dấu ? + HS nhẩm để tìm số cần điền 10 – = - Tương tự cho HS làm vào Vở tập - HS làm vào Vở tập Toán, đổi Toán kiểm tra chéo - Chữa 10 – = 10 – = 10 – = + = 10 - Nhận xét làm... gì? + Muốn so sánh ta phải tính kết phép tính - Cho HS làm cá nhân vào Vở tập - HS làm cá nhân vào Vở tập Toán Toán, đổi kiểm tra chéo - Chữa Nêu đáp án cách làm: = 10 – 10 – < – > 10 - 7 Bài Số?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 41 đến 50_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 41 đến 50_Phương