Giải pháp nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức tại công ty cổ phần sonadezi long thành

126 38 0
Giải pháp nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức tại công ty cổ phần sonadezi long thành

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - NGUYỄN MINH KHOA GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - NGUYỄN MINH KHOA GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ NHẬT HẠNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hướng dẫn khoa học TS Lê Nhật Hạnh Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Nguyễn Minh Khoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 Hành vi CSKT 1.1.1 Khái niệm CSKT 1.1.2 Phân loại kiến thức 1.1.3 Các chiến lược quản trị kiến thức 1.2 Mơ hình nghiên cứu ý nghĩa thang đo 1.2.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 11 1.2.3 Ý nghĩa yếu tố thang đo 16 1.2.3.1 VHTC 16 1.2.3.2 Động lực chia sẻ 17 1.2.3.3 Cấu trúc tổ chức 17 1.2.3.4 Sự nhận thức 18 1.2.3.5 Sự tin tưởng 18 1.2.3.6 Sự hỗ trợ cấp quản lý 19 1.3 Phương pháp nghiên cứu 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 22 2.1 Tổng quan công ty Sonadezi Long Thành 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 24 2.1.4 Thực trạng đội ngũ nguồn nhân lực 24 2.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động CSKT nhân viên SZL 25 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 25 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 26 2.2.3 Phân tích EFA 36 2.2.4 Phân tích hồi quy 38 2.3 Thực trạng CSKT SZL 40 2.3.1 VHTC 41 2.3.2 Động lực chia sẻ 45 2.3.3 Cơ cấu tổ chức 49 2.3.4 Kích thích nhận thức nhân viên 52 2.3.5 Tăng cường tin tưởng nhân viên 55 2.2.6 Nâng cao kỹ người lãnh đạo 57 2.4 Nhận xét 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 62 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 64 3.1 Căn để xây dựng giải pháp 64 3.1 Định hướng phát triển SZL 64 4.2 Nội dung giải pháp 65 4.2.1 Hoàn thiện VHTC 65 4.2.2 Nâng cao động lực chia sẻ 66 4.2.3 Cải thiện cấu trúc tổ chức 68 4.3.3 Nâng cao tin tưởng nhân viên 68 4.3.4 Sự hỗ trợ cấp quản lý 69 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC VIẾT TẮT Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành SZL Khu công nghiệp KCN Người lao động NLĐ Chia sẻ kiến thức CSKT Kiến thức KT Doanh nghiệp DN Văn hóa tổ chức VHTC Chia sẻ kinh nghiệm CSKN Chia sẻ tri thức CSTT Cronbach’s Alpha CA DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tóm lược nghiên cứu liên quan 11 Bảng 1.2: Thang đo nghiên cứu 13 Bảng 2.3: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 25 Bảng 2.4: Kiểm định CA nhân tố Sự hỗ trợ từ VHTC 26 Bảng 2.5: Kiểm tra CA lần nhân tố Sự hỗ trợ từ VHTC .27 Bảng 2.6: Kiểm tra CA nhân tố động lực chia sẻ 28 Bảng 2.7: Kiểm tra CA nhân tố động lực chia sẻ lần 29 Bảng 2.8: Kiểm tra CA nhân tố động lực chia sẻ lần 30 Bảng 2.9: Kiểm tra CA nhân tố Cấu trúc tổ chức 31 Bảng 2.10: Kiểm tra CA nhân tố nhận thức 32 Bảng 2.11: Kiểm tra CA nhân tố nhận thức lần 33 Bảng 2.12: Kiểm tra CA nhân tố Sự tin tưởng 33 Bảng 2.13: Kiểm tra CA nhân tố Sự hỗ trợ cấp quản lý 34 Bảng 2.14: Kiểm tra CA nhân tố hỗ trợ cấp quản lý lần .35 Bảng 2.15: Kết phân tích nhân tố EFA 36 Bảng 2.16: Kết hồi quy .39 Bảng 2.17: Các sách liên quan đến chia sẻ kiến thức Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành .40 Bảng 2.18: Kết đánh giá hoạt động CSKT SZL 41 Bảng 2.19: Kết thống kê mô tả nhân tố VHTC 43 Bảng 2.20: Số lượng trang bị máy tính cho nhân viên Cơng ty cổ phần Sonadezi Long Thành .44 Bảng 2.21: Kết thống kế mô tả nhân tố Động lực chia sẻ 47 Bảng 2.22: Mức tiền thưởng trung bình cho nhân viên Sonadezi Long Thành 49 Bảng 2.23: Kết thống kế mô tả nhân cấu trúc tổ chức .51 Bảng 2.24: Kết thống kế mô tả nhân tố mức độ nhận thức 54 Bảng 2.25: Kết thống kế mô tả nhân tố Sự tin tưởng 57 Bảng 2.26: Kết thống kế mô tả nhân tố hỗ trợ cấp quản lý 60 Bảng 3.1: Một số đề xuất khen thưởng .67 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Đánh giá kết hồn thành cơng việc người lao động Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu Lin (2007) Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu Zahidul cộng (2011) Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu Dr Javad Mehrabi (2013) 10 Hình 1.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .13 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức SZL 23 Hình 2.2: Số lượng nhân viên nhận khen thưởng giai đoạn 2016 – 2018 46 Hình 2.3: Chi phí hoạt động tập thể Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành giai đoạn 2016 – 2018 47 Hình 2.4: Số lượt cán tham gia khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn SZL 50 HTCQL3 11,42 3,858 ,769 ,765 HTCQL4 11,50 3,767 ,706 ,788 Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 104 100,0 ,0 104 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,861 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HTCQL2 7,56 1,841 ,737 ,803 HTCQL3 7,70 1,939 ,743 ,800 HTCQL4 7,78 1,786 ,731 ,811 Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 104 100,0 ,0 104 100,0 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1226,181 df 231 Sig ,000 Communalities Initial ,642 Extraction HTTVHTC2 1,000 ,661 HTTVHTC3 1,000 ,708 HTTVHTC4 1,000 ,812 DLCS3 1,000 ,821 DLCS4 1,000 ,858 DLCS5 1,000 ,785 CTTC1 1,000 ,714 CTTC2 1,000 ,738 CTTC3 1,000 ,769 SNT2 1,000 ,826 SNT3 1,000 ,859 SNT4 1,000 ,884 STT1 1,000 ,804 STT2 1,000 ,856 STT3 1,000 ,741 HTCQL2 1,000 ,793 HTCQL3 1,000 ,796 HTCQL4 1,000 ,780 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance % 3,321 15,094 15,094 3,321 15,094 15,094 2,969 13,496 28,590 2,969 13,496 28,590 2,741 12,458 41,048 2,741 12,458 41,048 2,474 11,247 52,295 2,474 11,247 52,295 2,181 9,913 62,208 2,181 9,913 62,208 2,017 9,166 71,374 2,017 9,166 71,374 1,476 6,709 78,083 1,476 6,709 78,083 ,652 2,965 81,048 ,500 2,273 83,321 10 ,490 2,229 85,550 11 ,458 2,083 87,633 12 ,420 1,908 89,541 13 ,371 1,685 91,225 14 ,322 1,463 92,688 15 ,319 1,448 94,137 16 ,278 1,263 95,400 17 ,254 1,154 96,553 18 ,214 ,975 97,528 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % 3,004 13,655 13,655 2,560 11,637 25,292 2,493 11,334 36,626 2,421 11,006 47,632 2,362 10,739 58,371 2,257 10,259 68,629 2,080 9,454 78,083 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DLCS4 ,558 ,455 ,333 DLCS3 ,509 ,449 ,399 STT2 ,613 STT3 ,568 DLCS5 ,501 ,503 ,378 ,540 STT1 ,504 HTTVHTC4 ,455 HTCQL3 HTCQL4 -,353 -,371 HTCQL2 ,317 -,302 -,351 ,456 ,396 -,382 ,697 ,389 ,653 ,353 ,643 ,417 SNT3 -,334 -,581 ,494 SNT2 -,377 -,476 ,561 SNT4 -,355 -,540 ,555 CTTC2 -,702 CTTC3 CTTC1 HTTVHTC2 ,353 ,309 ,352 HTTVHTC3 Extraction Method: Principal Component Analysis.a ,352 -,688 ,310 -,648 ,352 ,358 -,485 ,421 -,351 a components extracted Rotated Component Matrixa Component SNT4 ,924 SNT3 ,921 SNT2 ,894 DLCS4 ,916 DLCS3 ,893 DLCS5 ,857 HTCQL2 ,887 HTCQL3 ,884 HTCQL4 ,861 STT2 ,903 STT1 ,881 STT3 ,831 CTTC3 ,872 CTTC2 ,851 CTTC1 ,832 HTTVHTC4 ,865 HTTVHTC3 ,803 HTTVHTC2 ,786 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component -,790 ,116 ,501 ,119 -,096 ,227 ,267 -,361 ,488 -,295 ,568 ,126 ,209 -,561 ,174 ,706 -,317 ,032 ,452 ,595 ,175 ,076 -,303 ,355 ,096 ,321 ,421 ,204 ,094 -,812 ,086 ,275 ,089 ,479 ,549 ,359 -,199 ,094 -,514 ,352 ,407 -,130 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization DESCRIPTIVES VARIABLES=HTTVHTC2 HTTVHTC3 HTTVHTC4 DLCS3 DLCS4 DLCS5 CTTC1 CTTC2 CTTC3 SNT2 SNT3 SNT4 STT1 STT2 STT3 HTCQL2 HTCQL3 HTCQL4 CSKT2 CSKT3 CSKT4 CSKT5 /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid % 104 100,0 ,0 104 100,0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,877 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CSKT2 10,65 4,947 ,693 ,861 CSKT3 10,80 4,978 ,723 ,847 CSKT4 10,78 5,222 ,763 ,832 CSKT5 10,84 5,225 ,774 ,829 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial Extraction ,768 229,721 ,000 CSKT2 1,000 ,675 CSKT3 1,000 ,710 CSKT4 1,000 ,774 CSKT5 1,000 ,784 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 2,943 73,586 73,586 ,503 12,565 86,151 ,363 9,082 95,234 ,191 4,766 100,000 Total 2,943 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CSKT5 ,885 CSKT4 ,880 CSKT3 ,843 CSKT2 ,822 Variables Entered/Removeda % of Variance 73,586 Cumulative % 73,586 Variables Entered Model Variables Removed SNT_TB, HTTVHTC_TB, STT_TB, CTTC_TB, HTCQL_TB, DLCS_TBb Method Enter a Dependent Variable: CSKT_TB b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square ,195a Adjusted R Square ,038 Std Error of the Estimate ,721 ,74513 a Predictors: (Constant), SNT_TB, HTTVHTC_TB, STT_TB, CTTC_TB, HTCQL_TB, DLCS_TB b Dependent Variable: CSKT_TB ANOVAa Sum of Squares Model Regression df Mean Square 2,133 ,355 Residual 53,857 97 ,555 Total 55,990 103 F ,640 Sig ,698b a Dependent Variable: CSKT_TB b Predictors: (Constant), SNT_TB, HTTVHTC_TB, STT_TB, CTTC_TB, HTCQL_TB, DLCS_TB Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model Std Error B (Constant) 3,787 ,889 HTTVHTC_T B ,070 ,092 CTTC_TB ,054 STT_TB Standa rdized Coeffi cients Beta Collinearity Statistics t Sig Toleran ce VIF 4,258 ,000 ,078 ,760 ,049 ,934 1,071 ,103 ,053 ,525 ,031 ,988 1,012 ,091 ,100 ,093 ,908 ,036 ,942 1,061 HTCQL_TB ,030 ,114 ,027 ,263 ,03 ,950 1,052 DLCS_TB ,135 ,085 ,164 1,586 ,016 ,926 1,080 SNT_TB ,048 ,090 ,054 -,539 ,031 ,988 1,012 a Dependent Variable: CSKT_TB Coefficient Correlationsa Model SNT_TB Correlati SNT_TB ons HTTVHT C_TB STT_TB CTTC_TB HTTVH TC_TB STT_T B CTTC_ HTCQL DLCS_ TB _TB TB 1,000 ,027 ,082 -,029 ,076 ,010 ,027 1,000 ,065 -,082 ,079 -,231 ,082 ,065 1,000 -,001 ,198 -,132 -,029 -,082 -,001 1,000 -,020 -,045 HTCQL_ TB ,076 ,079 ,198 -,020 1,000 -,088 DLCS_TB ,010 -,231 -,132 -,045 -,088 1,000 ,008 ,000 ,001 ,000 HTTVHT C_TB ,000 ,008 ,001 -,001 ,001 -,002 STT_TB ,001 ,001 ,010 -1,180E5 ,002 -,001 CTTC_TB ,000 ,011 ,000 ,000 HTCQL_ TB ,001 ,001 ,002 ,000 ,013 -,001 7,750E-5 -,002 -,001 ,000 -,001 ,007 Covaria SNT_TB nces DLCS_TB -,001 -1,180E5 ,001 7,750E5 a Dependent Variable: CSKT_TB Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Devia tion N 3,2206 4,0430 3,5889 ,1439 104 -2,46349 1,51236 ,00000 ,7231 104 Std Predicted Value -2,560 3,155 ,000 1,000 104 Std Residual -3,306 2,030 ,000 104 Residual ,970 a Dependent Variable: CSKT_TB Charts Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance HTTVHTC2 104 3,55 ,974 ,949 HTTVHTC3 104 3,70 1,023 1,046 HTTVHTC4 104 3,55 ,994 ,988 DLCS3 104 3,80 ,999 ,998 DLCS4 104 3,71 1,021 1,042 DLCS5 104 3,53 ,955 ,912 CTTC1 104 3,83 ,864 ,746 CTTC2 104 3,72 ,830 ,688 CTTC3 104 3,65 ,833 ,695 SNT2 104 3,78 ,913 ,834 SNT3 104 3,82 ,879 ,772 SNT4 104 3,71 ,900 ,809 STT1 104 3,56 ,846 ,715 STT2 104 3,56 ,923 ,851 STT3 104 3,35 ,810 ,656 HTCQL2 104 3,96 ,749 ,562 HTCQL3 104 3,82 ,707 ,500 HTCQL4 104 3,74 ,776 ,602 Valid N (listwise) 104 ... liên quan Chương 2: Thực trạng chia sẻ kiến thức Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường chia sẻ kiến thực Công ty CP Sonadezi Long Thành 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT... 61 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 62 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CHIA SẺ KIẾN THỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 64 3.1 Căn để xây dựng giải pháp 64 3.1... thu thập nhằm đưa đánh giá cụ thể tình hình trao đổi kiến thức nhân viên Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hoạt động chia sẻ kiến thức nhân viên Công ty Ý nghĩa

Ngày đăng: 13/08/2020, 23:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan