0

tiết 26 Tiêu hóa ở khoang miệng

22 530 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Gi¸o viªn : Nguy n Th Ki u Oanh ễ ị ề Trường THCS BÙI THỊ XUÂN Trường THCS BÙI THỊ XUÂN Các chất trong thức ăn được phân nhóm nh thế nào? nêu đặc điểm của mỗi nhóm?ư Đáp án: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau: + Các chất hữu cơ: Gluxit, lipit, prôtêin, vitamin, axit nuclêic. + Các chất vô cơ: Nước, muối khoáng -Căn cứ đặc điểm cấu tạo hoá học: + Các chất bò biến đổi: Gluxit; lipit; prôtêin; Axit nuclêic. +Các chất không bò biến đổi: Vitamin, muối khoáng, nước. Câu 1 KIỂM TRA BÀI CŨ -Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hoá: KIỂM TRA BÀI CŨ Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hoá thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hoá? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không? Câu 2 Đáp án: Các chất như nước, muối khoáng, vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hoá thì cần phải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá, hấp thụ thức ăn. Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm qua tónh mạch, hoặc qua kẽ giữa các tế bào. Tieát 26: TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG I.TIEÂU HOÙA ÔÛ KHOANG MIEÄNG: 1 2 3 4 5 6 Răng cửa Tuyến nước bọt Nơi tiết nước bọt Răng hàm Răng nanh Lưỡi CÁC EM QUAN SÁT CÁC CƠ QUAN TRONG KHOANG MIỆNG TUYẾN NƯỚC BỌT RĂNG NGƯỜI CẤU TẠO CỦA LƯỠI Lớp menrăng RĂNG RĂNG BÌNH THƯỜNG RĂNG BỊ SÂU BÌNH THƯỜNG RĂNG BỊ SÂU Vi khuẩn phá lớp men răng, ngà răng gây viêm tuỷ răng Lớp ngà răng Tuỷ răng Xương hàm Các mạch máu Vết thức ăn còn dính nơi khó làm sạch Vi khuẩn sinh Sôi nơi vết thức ăn Đường mantôzơ pH=7,2 t 0 = 37 0 C Amilaza HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM AMILAZA TRONG NƯỚC BỌT Tinh boät Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao ? Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt và biến đổi một phần thành đường mantô, đường này đã tác dụng lên các gai vị giác nên ta cảm thấy ngọt. Từ những thông tin trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25-T82 (SGK) “Hoạt động biến đổi thức ăn khoang miệng” Biến đổi thức ăn khoang miệng Các hoạt động tham gia Các thành phần tham gia hoạt động Tác dụngcủa hoạt động Biến đổi lý học Biến đổi hóa học -Tiết nước bọt Hoạt động của Enzim Amilaza trong nước bọt -Răng -Răng, lưỡi,các cơ môi, cơ má -Răng, lưỡi,các cơ môi má -Tuyến nước bọt Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantozơ Enzim Amilaza -Ướt, mềm thức ăn -Mềm,nhuyễn thức ăn -Ngấm nước bọt -Tạo viên vừa nuốt - Nhai -Đảo trộn thức ăn -Tạo viên thức ăn [...].. .Tiết 26: TIÊU HĨA KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG: -Biến đổi lí học: Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, cơ mơi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn mềm nhuyễn, thấmThực chất biến đổi đẫm nước bọt và dễ nuốt -Biến đổi hóa học: lí học của thức ăn Tinh bột (một phần) Sự biến đổi hóa học Enzim amilaza trong khoang miệng của thứcgì? đường mantơzơ ăn trong là khoang miệng diễn... cho phân giải hết thức ăn, do đó có nhiều chất ni cơ thể hơn c) Nhai kĩ thời gian tiết nước bọt nhiều hơn d) Nhai kĩ tạo cho ta cảm giác ắn nhiều nên no lâu 2 Loại thức ăn được biến đổi về mặt hóa học khoang miệng là : a Prơtêin b Lipit c Tinh bột chín d Hoa quả O Tiết 26: TIÊU HĨA KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG: -Biến đổi lí học: Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, cơ mơi và má cùng... khoang miệng diễn ra như thế nào? Tiết 26: TIÊU HĨA KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG: II.NUỐT VÀ ĐẨY THỨC ĂN QUA THỰC QUẢN: Các em quan sát hình ảnh Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ Lực đẩy viên thức quan nào là ăn Nhờ có vàquản qua hoạt chủ thực động Lưỡiyếu tác dụng xuống dạ dày đã có tác dụngcơ ăn của các đẩy viên thức đượcthực ra như tạo gì? quản từ khoang miệng thế nào? xuống dạ dày Quan... dạ dày đã có tác dụngcơ ăn của các đẩy viên thức đượcthực ra như tạo gì? quản từ khoang miệng thế nào? xuống dạ dày Quan sát hoạt động nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản hình bên Tiết 26: TIÊU HĨA KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG: II.NUỐT VÀ ĐẨY THỨC ĂN QUA THỰC QUẢN: Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi và được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các... quản rất nhanh Thức - 4 giây) nên có thể coi như thức ăn đổi (chỉ 2 ăn qua thực quản có được biến khơng được biến đổi gì về mặt lý học và gì về mặt lí học và hóa học khơng? hố học V× l­ìi hạ, n¾p thanh qu¶n më ra một phÇn thøc ¨n sÏ lªn Trong khi ăn khoang mòi phÇn chúng ta có kh¸c sÏ xng nên cười đùa khÝ qu¶n g©y ra khơng? c¸c ph¶n x¹ h¾t h¬i, ho ®Ĩ ®Èy thøc ¨n b¾n ra ngoµi Đã lµ hµnh ®éng: bÊt lÞch... KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA KHOANG MIỆNG: -Biến đổi lí học: Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, cơ mơi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn mềm nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt -Biến đổi hóa học: Enzim amilaza Tinh bột đường mantơzơ (một phần) II.NUỐT VÀ ĐẨY THỨC ĂN QUA THỰC QUẢN: Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi và được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ . hoạt động nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản ở hình bên. Tiết 26: TIÊU HĨA Ở KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG: II.NUỐT VÀ ĐẨY THỨC ĂN QUA THỰC QUẢN:. a. Prôtêin b. Lipit c. Tinh bột chín d. Hoa quả O Tiết 26: TIÊU HĨA Ở KHOANG MIỆNG I.TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG: -Biến đổi lí học: Nhờ hoạt động phối hợp của
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 26 Tiêu hóa ở khoang miệng, tiết 26 Tiêu hóa ở khoang miệng,

Hình ảnh liên quan

từ phự hợp theo cột và theo hàng trong bảng    25-T82 (SGK) “Hoạt động biến đổi thức ăn  - tiết 26 Tiêu hóa ở khoang miệng

t.

ừ phự hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25-T82 (SGK) “Hoạt động biến đổi thức ăn Xem tại trang 9 của tài liệu.