0

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

30 1,102 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 15:39

Điều khiển số, báo cáo, thí nghiệm, báo cáo điều khiển số, TN điều khiển số BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ Họ và tên: Phạm Văn Tưởng Họ và tên: Phạm Văn Tưởng SHSV : 20093217 SHSV : 20093217 Ngày thí nghiệm : Thứ 4, 7h30-9h30 Ngày thí nghiệm : Thứ 4, 7h30-9h30 Đối tượng : Gz1,Lz2,T1 Đối tượng : Gz1,Lz2,T1 BÀI SỐ 1: TÌM MÔ HÌNH GIÁN ĐOẠN CỦA ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 1.1 Xác định hàm truyền đạt clc clear Ra=0.25; La=0.004; Wr=0.04; J=0.012; ke=236.8; km=38.2; Ta=La/Ra; Gh=tf(1/Ra,[Ta 1])*tf(km*Wr,[2*pi*J 0]) Gk=feedback(Gh,ke*Wr) Gh1=filt([0 6.485e-005 -1.459e-005],[1 -1.994 0.9938],0.1e-3) Gk1=feedback(Gh1,ke*Wr) Gz1=c2d(Gk,0.0001,'zoh') Gz3=c2d(Gk,0.0001,'foh') Gz5=c2d(Gk,0.0001,'tustin')>> Gh=(1/Ra)*tf(1,[Ta 1])*km*wr*tf(1,[2*pi*J 0]); Wk=feedback(Gh,ke*wr) step(Wk) Transfer function: 6.112 ------------------------------- 0.001206 s^2 + 0.0754 s + 57.89 Step Response Time (sec) Amplitude 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 System: Wk Settling Time (sec): 0.119 System: Wk Peak amplitude: 0.173 Overshoot (%): 63.5 At time (sec): 0.0146 1.2 Tìm hàm truyền đạt trên miền ảnh z theo các phương pháp ZOH, FOH, TUSTIN W1=c2d(Wk,0.0001,'zoh W3=c2d(Wk,0.0001,'foh') W5=c2d(Wk,0.0001,'tustin') W2=c2d(Wk,0.00001,'zoh')’; W4=c2d(Wk,0.00001,'foh') W6=c2d(Wk,0.00001,'tustin') ltiview('step',W1,W2,W3,W4,W5,W6) Chu kỳ trích mẫu Phương pháp Transfer function W1 0.0001s ZOH 2.528e-005 z + 2.523e-005 ------------------------- z^2 - 1.993 z + 0.9938 W2 0.00001s ZOH 2.533e-007 z + 2.532e-007 ------------------------- z^2 - 1.999 z + 0.9994 W3 0.0001s FOH 8.431e-006 z^2 + 3.367e-005 z + 8.404e-006 ------------------------------------------ z^2 - 1.993 z + 0.9938 W4 0.00001s FOH 8.443e-008 z^2 + 3.377e-007 z + 8.44e-008 ----------------------------------------- z^2 - 1.999 z + 0.9994 W5 0.0001s TUSTIN 1.263e-005 z^2 + 2.525e-005 z + 1.263e-005 ------------------------------------------ z^2 - 1.993 z + 0.9938 W6 0.00001s TUSTIN 1.266e-007 z^2 + 2.532e-007 z + 1.266e-007 ------------------------------------------ z^2 - 1.999 z + 0.9994 W7 0.0001s Tính tay W8 0.00001s Tính tay Step Response Time (sec) Amplitude 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 do thi cac ham tu W1 den W6 0.0143 0.0144 0.0145 0.0146 0.0147 0.0148 0.1726 0.1726 0.1726 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 Step Response Time (sec) Amplitude 1.3 Mô phỏng khảo sát và so sánh kết quả Đối tượng tự cân bằng (có dang tắt dần) Độ quá điều chỉnh lớn (overshoot: 63.5%), cần thiết kế bộ điều khiển nhằm giảm độ quá điều chỉnh; mục tiêu: overshoot < 20% Thời gian xác lập còn khá lớn (setting time: 0.119s), sử dụng các phương pháp được học để thiết kế bộ điều khiển có thời gian đáp ứng cỡ 0.02ms đến 0.03ms 1.4 Gián đoạn hóa mô hình với giả thiêt chu kỳ trích mẫu T=0.01s và T=0.1s [A,B,C,D]=tf2ss(6.112,[0.001206 0.0754 57.89]) step(A,B,C,D) A = -62.521 -48002 1 0 B = 1 0 C = 0 5068 D = 0 Step Response Time (sec) Amplitude Step Response Time (sec) Amplitude 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 System: sys Settling Time (sec): 0.119 System: sys Peak amplitude: 0.173 Overshoot (%): 63.5 At time (sec): 0.0143  Chu ky trích mẫu T=0.01s [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.01,'zoh') step(Ad,Bd,Cd,Dd) hold on [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.01,'foh') step(Ad,Bd,Cd,Dd) [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.01,'tustin') step(Ad,Bd,Cd,Dd) Kết quả: Ad = -0.4989 -133.8566 0.0028 -0.3245 Bd = 0.0028 0.0000 Cd = 0 5068 Dd = 0 Ad = -0.4989 -133.8566 0.0028 -0.3245 Bd = -0.0029 0.0000 Cd = 0 5068 Dd = 0.0579 Ad = -0.2040 -191.0403 0.0040 0.0448 Bd = 0.3980 0.0020 Cd = 0.1008 26.4752 Dd = 0.0504 0 10 20 30 40 50 60 70 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Step Response Time (sec) Amplitude tustin, T=0.01s foh, T=0.01s zoh, T=0.01s  Chu kỳ trích mẫu T=0.1s [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.1,'zoh') step(Ad,Bd,Cd,Dd) hold on [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.1,'foh') step(Ad,Bd,Cd,Dd) [Ad,Bd,Cd,Dd] = c2dm(A,B,C,D,0.1,'tustin') step(Ad,Bd,Cd,Dd) Kết quả chạy Ad = -0.0438 -2.9271 0.0001 -0.0399 Bd = 1.0e-004 * 0.6098 1.0e-004 * 0.2166 Cd = 0 5068 Dd = 0 Ad = -0.0438 -2.9271 0.0001 -0.0399 Bd = 1.0e-003 * -0.2253 1.0e-003 * 0.0003 Cd = 0 5068 Dd = 0.1041 Ad = -0.9839 -38.6704 0.0008 -0.9335 Bd = 0.0081 0.0004 Cd = 0.2041 16.8458 Dd = 0.1021 Nhận xét:  Phương pháp Zoh cho mô hình có giá trị xác lập cao hơn Foh và Tustin.  Tuy nhiên phương pháp Zoh cho mô hình có thời gian xác lập nhỏ hơn phương pháp Foh và Tustin. BÀI SỐ 2: TỔNG HỢP VÒNG ĐIỀU CHỈNH DÒNG PHẦN ỨNG  Xét vòng điều chỉnh phần ứng i A clear clc Ra=0.25; % dien tro phan ung % La=0.004; % dien cam phan ung % Ta=La/Ra; % hang so thoi gian phan ung % Tt=100e-6; %hang so thoi gian% disp('----- Ham truyen he kin ------') Wk=tf(1,[Tt 1])*(1/Ra)*tf(1,[Ta 1]) disp('----- Phuong phap ZOH vs T1 = 0.1ms ------') Wz1=c2d(Wk,0.0001,'zoh') disp('----- Phuong phap ZOH vs T1 = 0.01ms ------') Wz2=c2d(Wk,0.00001,'zoh') disp('----- Phuong phap FOH vs T1 = 0.1ms ------') Wz3=c2d(Wk,0.0001,'foh') disp('----- Phuong phap FOH vs T1 = 0.01ms ------') Wz4=c2d(Wk,0.00001,'foh') disp('----- Phuong phap TUSTIN vs T1 = 0.1ms ------') Wz5=c2d(Wk,0.0001,'tustin') disp('----- Phuong phap TUSTIN vs T1 = 0.01ms ------') Wz6=c2d(Wk,0.00001,'tustin') Kết quả nhận được ----- Ham truyen he kin ------ Transfer function: 4 --------------------------- 1.6e-006 s^2 + 0.0161 s + 1 ----- Phuong phap ZOH vs T1 = 0.1ms ------ Transfer function: 0.009176 z + 0.006577 ---------------------- z^2 - 1.362 z + 0.3656 Sampling time (seconds): 0.0001 2.1 Thiết kế bộ điều chỉnh dòng theo phương pháp dead-beat với L(z -1 ) là một đa thức bậc 1 hoặc bậc 2 Mô hình sử dụng : Với L( Z −1 ) là đa thức bậc 2: L( z −1 ¿ =l 0 +l 1 z -1 + l 2 z -2 ----- Phuong phap ZOH vs T1 = 0.1ms ------ Transfer function: 0.009176 z + 0.006577 ---------------------- z^2 - 1.362 z + 0.3656 Sampling time: 0.0001 Chương trình trên matlab clear clc Ts = 0.0001; Gz=filt([0 0.009176 0.006577],[1 -1.362 0.3656],Ts) b0=0.006577; b1=0.009176; b2=0; a0=0.3656; a1=-1.362; a2=1; disp('<<<------A(z)------->>>') Az=filt([a0 a1 a2],[1],Ts) disp('<<<------B(z)------->>>') Bz=filt([b0 b1 b2],[1],Ts) l0=a0^2/((a0^2+a1^2-a0*(a1+a2))*(b0+b1+b2)) l1=-a0*a1/((a0^2+a1^2-a0*(a1+a2))*(b0+b1+b2)) l2=(a1^2-a0*a2)/((a0^2+a1^2-a0*(a1+a2))*(b0+b1+b2)) disp('<<<------L(z)------->>>') Lz = filt([l0 l1 l2],[1],Ts) disp('<<<------Gr------->>>') Gr = (Lz*Az)/(1-Lz*Bz) Kết quả thu được . 16.8458 Dd = 0.1021 Nhận xét:  Phương pháp Zoh cho mô hình có giá trị xác lập cao hơn Foh và Tustin.  Tuy nhiên phương pháp Zoh cho mô hình có thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng,

Hình ảnh liên quan

1.4 Gián đoạn hóa mô hình với giả thiêt chu kỳ trích mẫu T=0.01s và T=0.1s - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

1.4.

Gián đoạn hóa mô hình với giả thiêt chu kỳ trích mẫu T=0.01s và T=0.1s Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Phương pháp Zoh cho mô hình có giá trị xác lập cao hơn Foh và Tustin. - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

h.

ương pháp Zoh cho mô hình có giá trị xác lập cao hơn Foh và Tustin Xem tại trang 8 của tài liệu.
2.2 Thiết kế bộ điều chỉnh dòng theo phương pháp cân bằng mô hình sao cho tốc độ đáp ứng của giá trị thực là 2 và 3 chu kỳ T1 - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

2.2.

Thiết kế bộ điều chỉnh dòng theo phương pháp cân bằng mô hình sao cho tốc độ đáp ứng của giá trị thực là 2 và 3 chu kỳ T1 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Mô hình có đầu ra đạt giá trị xác lập sau 2 chu kì trích mẫu. Kết thúc chu kì trích mẫu đầu tiên đầu - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

h.

ình có đầu ra đạt giá trị xác lập sau 2 chu kì trích mẫu. Kết thúc chu kì trích mẫu đầu tiên đầu Xem tại trang 15 của tài liệu.
 Phương pháp cân bằng mô hình - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

h.

ương pháp cân bằng mô hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
Nhận xét: mô hình của đối tượng có thành phần tích phân nên có thể thêm khâu khếch đại thì thời - Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Phạm văn tưởng

h.

ận xét: mô hình của đối tượng có thành phần tích phân nên có thể thêm khâu khếch đại thì thời Xem tại trang 18 của tài liệu.