0

Kế hoạch dạy học bộ môn lịc sử lớp 9

14 591 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ XÃ HỘI ---o0o--- KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 GIÁO VIÊN: Lương Thò Minh Nguyệt NĂM HỌC: 2010 – 2011 1) Lớp dạy : lớp 9A,9B,9C,9D,9E,9G,9H 2) Chương trình : Chuẩn kiến thức kó năng 3) Họ và tên trong nhóm: - Lương Thò Minh Nguyệt - Nguyễn thò Hồng Yến 4) Thư ký : Lương Thò Minh Nguyệt 5) Khung phân phối chương trình : - Học kì một: 18 tuần ( 18 tiết) - Học kì hai: 18 tuần ( 36 tiết) NỘI DUNG SỐ TIẾT BÀI HỌC ÔN TẬP- KIỂM TRA GHI CHÚ PHẦN MÔT LỊCH SỬ THẾ GIỚI 15 14 1 Chương I 3 Chương II 5 Chương III 3 Chương IV 1 Chương V 2 PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM 36 32 2 Tiết kiẻm tra 2 tiết lòch sử đòa phương Chương I 5 Chương II 3 ChươngIII 4 ChươngIV 2 Chương V 6 Chương VI 8 ChươngVI I 4 6) Các chuẩn của môn học (theo chuẩnKTKN do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành) và mục tiêu chi tiết : CHỦ ĐỀ TIẾT PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHƯƠNG TIỆN ĐDDH KIẾN THỨC KĨ NĂNG PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 -> NAY 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14,15 Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông u từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 1,2,3 Vấn đáp, so sánh, phân tích, gợi mở Cá nhân, nhóm0907557 872 Hình ảnh: Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô Lược đồ các nước Đông u -Biết được tình hình Liên Xô và các nước Đông u qua hai giai đoạn: -Giai đoạn từ 1945-> giữa những năm 70 của thế kỉ XX • Liên Xô: Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Những thành tựu xây dựngCNXH • Đông u Thành lập nhà nước nhân dân Quá trình xây dựng CNXH -Biết đánh giá những thành tựu đạt được và một số sai lầm, hạn chế ở Liên Xô và Đông Âu Chủ đề 2: Các nước Á Phi, mó La tinh từ năm1945 đến nay 4,5,6,7,8 Diễn giảng, vấn đáp, phân tích, gợi mỏ, so sánh, trực quan… Bản đồ:Các nước châu Á Các nước ĐNÁ Các nước châu Phi Các nước Mó La tinh -Biết được các vấn đề chủ yếu của tình hình chung ở các nước Á,Phi, Mó La tinh: Quá trình đấu tranh giành độc lập và sự phát triển, hợp tác sau khi dành độc lập - Trung Quốc: sự ra đời của nước CHND Trung Hoa; các giai đoạn phát triển từ năm 1949 đến 2000 Các nước ĐNÁ: cuộc đấu tranh dành độc lập; sự ra đời và phát triển của ASEAN - Các nước châu Phi: tình hình chung và cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. - Các nước Mó La tinh: những nét chung về xây dựng và phát triển đất nước; Cu Ba và cuộc cách mạng nhân dân -Biét xác đònh các các nước trên bản đồ. Biết xác đònh vò trí và thủ đô của các nước ĐNÁ Biết được những nét giống nhau và khác nhau của tình hình chung của châu Á, châu Phi với Mỹ La tinh Chủ đề3: Mó, Nhật Bản, Tây u từ năm 1945 đến nay 10,11,12 Vấn đáp, phân tích, diễn giảng, so sánh, giải thích… Hình ảnh: Tàu con thoi của Mó Nhật Bản sau chiến tranh Hình 18, 19, 29 sgk Bản đồ: nước Mó, Nhât Bản, các nước Tây u -Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học- kó thuật, văn hoá, chính trò xã hội của Mó, Nhật Bản, Tây u từ năm 1945 đên nay -Lòch sử phát triển của KH-KT. Chính sách đối nội, dối ngoại sau chiến tranh. -Nhật Bản: Sự khôi phục và tăng trưởng nhanh về kinh tế. Chính sách đối nội đối ngoại. -Tây u: sự liên kết khu vực -Biết được nguyên nhân của tình hình kinh tế Mó Biết so sánh tổ chức liên kết của các nước Tây u với các tổ chức khu vực khác Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế 13 Tư duy khái quát, so sánh Bản đồ thế giới, bảng -Hiểu được những nội dung cơ bản của quan Biết được một số cơ từ năm 1945 đến nay phụ hệ quốc tế từ năm 1945 đến 1991 -Sự hình thành trật tự thế giới và sự thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc -Những đặc điểm của quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay quan làm việc của tổ chức Liên Hiệp Quốc -Biết nhận xét về vai trò của Liên Hiệp Quốc đối với việc giải quyết một số vấn đề mang tính quốc tế hiện nay Chủ đề5: Cuộc cách mạng khoa học- kó thuật từ năm1945 đến nay 14 Tư duy, phân tích, liên hệ, so sánh… Một só hình ảnh về các thành tựu KH-KT:công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới… -Biết được những thành tựu củ yếu của cách mạng KH-KT -Đánh giá được ý nghóa, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng KH-KT -Biết được những hậu quả tiêu cực của cách mạng KH- KT là do việc sử dụng những thành tựu KH không đúng đắn Biết yêu quý và biết sử dụng những thành tựu KH-KT có hiệu quả Chủ đề 6: tổng kết lòch sử thế giới 15 Tư duy, phân tích, tổng hợp,vấn đáp… Bản đồ thế giới -Nội dung chính của lòch sử thế giới từ sau 1945 đến nay -Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay -HS thấy được mối liên hệ giữa các chương, các bài đã học -Bước đầu tập phân tích các sự kiện lòch sử theo quá trình: bối cảnh lòch sử, diễn biến, kết quả và nguyên nhân của chúng PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM 16,17,18,19 … -> 49,51,52 Chủ đề 1: Việt Nam trong những năm 1918- 1930 16,17,19,20 ,21 Phân tích, diễn giảng, so sánh, đánh giá sự kiện lòch sử Lược đồ: nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong lân khai thác lần hai Chân dung Của các nhân vật lòch sử: Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Phạm hồng Thái… -Cuộc khai thác thuộc đòa lần thứ hai của thực dân Phảp trong các lónh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế… -Sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đòa lần thứ hai -Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năm 1919-1929 -Các hoạt động của Nguyễn i Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925, nêu được ý nghóa và tác dụng của những hoạt dộng đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta -Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản: Đông dươngCS đảng, An Nam CS đảng, đông Dương CS liên đoàn Việt Nam quốc dân đảng và khởi nghóa Yên Bái -Rèn kó năng quan sát lược đò, tập phân tích,so sánh đánh giá sự kiện -Biết sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến một cuộc khởi nghóa, sử dụng tranh ảnh lòch sử Chủ đề 2: Việt Nam trong những năm 1930- 1939 22,23,24 Tổng hợp, phân tích,so sánh Tranh ảnh: nhà số 5Đ Hàm Long- Hà Nội Chân dung -Hội nghò thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam: thời gian, đòa điểm, nội dung và ý nghóa lòch sử Giáo dục lòng biết ơn và kính yêu đối với Hồ Chủ Tòch, Nguyễn i Quốc Lược đồ: phong trào Xô Viết Nghệ Tónh Cuộc mít tinh ở khu Đấu Xảo(HN) -Vai trò của Nguyễn i Quốc trong việc thành lập Đảng. -Phong trào cách mạng trong những năm 1930- 1931. trình bày đôi nét về Xô Viết Nghệ Tónh. -Những diễn biến chính của phong trào dân chủ trong những năm 1936- 1939; Mặt trận Đông Dương, ý nghóa củng cố niềm tin vào Đảng. Lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công nông và các chiến só cách mạng Căm thù đế quốc, phát xít Chủ đề 3: Cuộc vân động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945 25,26,27,28 Phân tích, vấn đáp diễn giảng, tường thuật. Lược đồ: ba cuộc nổi dậy: Bắc Sơn, Nam Kì, Binh biến Đô Lương. Khu giải phóng Việt Bắc Tổng khởi nghóa Tháng Tám Năm 1945 nh: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội. Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập -Tình hình thế giới và Đông Dương trong năm 1939-1945; các cuộc khởi nghóa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương: nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghóa. -Tình cảnh của nhân dân ta dưới hai tầng áp bức của Nhật Pháp; Các chủ trương của hội nghò trung ương đảng tháng5-1941( chú ý đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và vai trò lãnh đạo của Nguyễn i Quốc) -Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và việc xây dựng lực lượng chính trò, lực lượng vũ trang trên khắp vùng trong cả nước. -Cao trào kháng Nhật cứu nước: nét chính về diễn biến, khí thế cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, bước phát triển mới của -Biết phân tích, biết đánh giá ý nghóa của ba cuộc nổi dậy đầu tiên và biết sử dụng lược đồ -Biết phân tich hình ảnh, biết đánh giá sự kiện lòch sử -Biết sử dụng lược đồ và tường thuật lại diễn biến cuộc cách mạng Thang Tám lực lượng chính trò và lực lượng vũ trang, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trò và đấu tranh vũ trang, chính quyền cách mạng bắt đầu hình thành. -Thời cơ khởi nghóa và lệnh tổng khởi nghóa -Cuộc tổng khởi nghóa trong toàn quốc( diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghóa ở Hà Nội, Huế ,Sài Gòn) -Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bảng tuyên ngôn độc lập -Ý nghóa lòch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng Tháng Tám- 1945 Chủ đề 4: Việt Nam từ sau cách mạng Tháng Tam đến toàn quốc kháng chiến (1945-1946) 29,30 Mô tả, tường thuật, nhận đònh đánh giá,trực quan, so sánh nh: diệt giặc đói, lớp học bình dân… Tài liệu tham khảo: Lễ ký kết hiệp đònh Sơ bộ 6-3- 1946 -Nhận rõ tình hình nước ta sau cách mạng Tháng Tám-1945: chính quyền nhân dân ở trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc đòa… -Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân: diệt giặc đói, giặc dốt và ngoại xâm; hoàn cảnh ý nghóa của việc kí hiệp đònh Sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước 14- 9-1946; Ý nghóa của những kết quả bước đầu đạt được Rèn kỉ nanêg phân tích, nhận đònh, đánh giá tình hình đất nước sau cách mạng Tháng Tám và nhiệm vụ cấp bách trước mắt trong năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Chủ đề 5: 31,32,33,34 Phân tích, so Bản đồ: -Những năm đầu của -Rèn kỉ năng Việt Nam từ cuối năm 1946-> năm 1954 ,35,36 sánh, trực quan, tường thuật,đánh giá, nhận đònh… Chiến dich Việt Bắc Thu Đông 1947 Chiến dòch biên giới Thu đông 1950 Chiến dòch Điện Biên Phủ-1954 nh: Bác Hồ với chiến dòch Biên giới Các hoạt động phục vụ chiến dòch ĐBP Tư liệu : Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến Tuyên ngôn của Đảng Lao động VN… cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) -Chủ tòch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Đường lối kháng chiến -Cuộc kháng chiến anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thò phía bắc vó tuyến 16 trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc; đôi nét về ý nghóa và diễn biến -Các biện pháp chính của chính phủ chuẩn cho cuộc kháng chiến lâu dài Chiến dòch Việt Bắc Thu Đông năm 1947: âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc và cuộc chiến đấu của quân dân ta; tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghóa. -Đẩy mạnh kháng khiến toàn dân , toàn diện -Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm1950 đến năm 1953: chiến dòch Biên giới Thu đông 1950; chủ động mở nhiều chiến dòch đánh đòch 1951-1952 -Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ 1951-> 1953; ý -nghóa của những sự kiện đó -Đặt quan hệ ngoại giao với các nước -Đôi nét về đại hội đại phân tích, nhận đònh, đánh giá những hoạt động của đòch và ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến -Rèn kỉ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ các chiến dòch và các trận đánh Rèn kỉ năng phân tích đánhgiá âm mưu của Pháp –Mó -So sánh với chủ trương biện pháp của ta- từng bước làm thất bại các hoạch và âm mưu của đòch biểu toàn quốc lần hai của đảng (2-1951) -Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dòch lòch sử ĐBP -Những nét chính về quá trình đấu tranh ngoại giao tại Hội nghò Giơ- Ne-Vơ năm 1954 và tác động của chiến thắng ĐBP; Giới thiệu ngắn gon nội dung cơ bản của hiệp đònh Giơ- Ne-Vơ về Đ Dương -Ý nghóa lòch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp Chủ đề 6: Việt Nam từ 1954 ->1975 38,39,40,41 ,42,43,44, 45 Phân tích, So sánh, tường thuật, mô tả,vấn đáp,trực quan Bản đồ: -phong trào đồng khởi -chống chiến tranh đặc biệt - chiến dòch Vạn Tường - cuộc tiến công chiến lược năm1972 - cuộc tiến công và nổi dậy xuân 1975 Tài liệu: Đại cương lòch sử Việt Nam tâpIII Phong trào đồng khởi Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân Thắng lợi trong chiến -Biết được những nét chính về nước ta sau năm 1954 -Trình bày được những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc: hoàn thành cải cách ruộng đất, Khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. -TrÌnh bày được những sự kiện chính trong phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam(1954-1960): chống “ tố cộng”, “diệt cộng”, đòi tự do,dân chủ, dân sinh; boàn cảnh nổ ra, diễn biến và ý nghóa ca phong trào “ Đồng khởi” (1954-1960) Nắm được hoàn cảnh, nội dung chính của Đại Hội đại biểu toàn quốC lần III của Đảng (9_1960). -Rèn kỉ năng phân tích, nhận đònH đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng hai miền, âm mưu thủ đoạn của đế quốC Mỹ và chính quyền SÀI Gòn Ở miền Nam. -Kó năng sử dụng bản đồ chiến sự. Rèn kó năng phân tích, nhận đònh, đánh giá âm mưu thủ đoạn CỦA đòch trong hai chiến lược chiến [...]... xuyên trong mỗi tiết học Kiểm tra 15 phút: mỗi học kì một lần , phân ra đều giữa các lớp tuỳ tình hình học tập của HS Kiểm tra 1 tiết: mỗi học kì một tiết theo phân phối chương trình Kiểm tra học: theo thời gian tổ chức thi tập trung của nhà trường Kế hoạch bồi dưỡng HSG: Động viên và lấy danh sách từ các lớp Dạy bồi dưỡng theo sự phân công của nhà trường: + GV: Nguyễn thò Hồng Yến dạy vào các tuần... thần đổi mới trong lao động, Chủ đề 8: 49 Hệ thống hoá kiến thức, vấn đáp, liên hệ thực tế… Sưu tầm tranh ảnh qua các thời kì, chủ yếu là các thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Một số tài liệu liên quan đến giai đoạn lòch sử từ năm 191 9-> nay Chủ đề 9: 51,52 Sưu tầm sử liệu, hệ thống hoá kiến thức, tập trình bày sử liệu… Tài liệu : Lòch sử Đảng bộ Quảng Ngãi… nh chân dung một số vò... tầm sử liệu… Tài liệu: Đại cương lòch sử Việt Nam –tập III Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12 198 6) lần VII( 6- 199 1) lần VIII (6 199 6, lần IX (4-2001) Hướng dẫn HS sưu tầm các tranh ảnh trong công cuộc xây dựng đất nước từ 197 5> nay Tranh ảnh: Cầu Mỹ Thuận, nhà máy lọc dầu Dung Quốc… -Nêu được những mốc chính của cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 197 5 và chiến dòch Hồ Chí Minh -Bồi dưỡng... nước; -Kó năng sử dụng bản đồ và tranh ảnh lòch sử -Rèn kó năng phân tích nhận đònh, đánh giá tinh thần đoàn kết của nhân dân ta ở hai miền Bắc Nam nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và ý nghóa của thắng lợi trên -Kó năng sử dụng bản đồ tranh ảnh trong sgk Chủ đề 7: Việt Nam từ năm 197 5 -> năm 2000 46,47,48, 49 Vấn đáp, phân tích, hê thống hoá, trực quan, sưu tầm sử liệu… Tài... Tổng kết lòch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Lòch sử đòa phương công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước -Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lòch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000; đấu tranh dành độc lập, chiến đấu chống ngoại xâm, thống nhất đất nước -Nguyên nhân thắng lợi, những bài học. .. trong kế hoặch 5 năm ( 196 1 196 5) -Trình bày được nhng nội dung chính về cuộc chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” của nhÂn dân miền Nam ( 196 1- 196 5): âm mưu của Mó, trận p Bắc, cuộc đấu tranh chính trò trong các thành phố, sự phá sản của chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” của Mó -Nêu được những nét chính của cuộc chiến đấu của nhân dân miền nam chống chiến lược “ chiến tranh cục bộ “Việt... Nam; tinh thần đoàn kết giữa nhân dân ba nước Đông Dương; niềm tin vào sự lãnh đậo của Dảng -Nêu được tình hình hai miền Nam Bắc sau đại thắng mùa Xuân 197 5 -Nhận rõ ý nghóa của cuộc tổng tuyển cử ngày 25-4- 197 6 -Trình bày được nỘI duNg cơ bản kì họp đầu tiên của quốc hội khoá VI (tháng6 -> 7 năm 197 6) -Nắm được nội dung cơ bản của Đi hội đi biểu toàn quỐc lần IV của Đảng (12_ 197 6) -Nêu được thành... viên và lấy danh sách từ các lớp Dạy bồi dưỡng theo sự phân công của nhà trường: + GV: Nguyễn thò Hồng Yến dạy vào các tuần lẽ và nội dung kiến thức ở lớp 6 và 8 + GV: Lương Thò Minh Nguyệt dạy vào các tuần chẵn và nội dung kiến thức ở lớp 7 và 9 Tham gia dạy bồi dưỡng HSG cấp thành phố do Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi phân công - ... không ngừng của lòch sử dân tộc, củng cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và tiền đồ của dân tộc -Quá trình hình thành và phát triển của lòch sử Đảng bộ Quảng Ngãi -Khởi nghóa Ba Tơ và cuộc cách mạng Tháng Tám ở Quảng Ngãi -Khởi nghóa Trà Bồng và phong trào Đồng Khởi của nhân dân miền Nam -Chiến thắng Vạn Tường và cuộc đấu tranh chống chiến lược “ chiến tranh cục bộ của đế quốc Mó... -Rèn kó năng phân tích, hệ thống hoá các sự kiện, lựa chọn sự kiện lòch sử điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn -Rèn kỉ năng tìm tài liệu, tranh ảnh -Kó năng hệ thống hoá kiến thức -Kó năng phân tích các sự kiện lòch sử nh tư liệu: tội ác của đế quốc Mó ở Sơn Mó Cuộc đấu tranh nổi dậy của đồng bào dân tộc Trà Bồng… 7) Kế hoạch kiểm tra đánh giá: - 8) -Tội ác của đế quốc Mó ở Quảng Ngãi qua chứng . HỘI ---o0o--- KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 GIÁO VIÊN: Lương Thò Minh Nguyệt NĂM HỌC: 2010 – 2011 1) Lớp dạy : lớp 9A,9B,9C,9D,9E,9G,9H 2) Chương. kiện lòch sử theo quá trình: bối cảnh lòch sử, diễn biến, kết quả và nguyên nhân của chúng PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM 16,17,18, 19 … -> 49, 51,52 Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học bộ môn lịc sử lớp 9, Kế hoạch dạy học bộ môn lịc sử lớp 9,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh: Vệ   tinh nhân   tạo đầu tiên của Liên Xô Lược đồ các nước   Đông Aâu - Kế hoạch dạy học bộ môn lịc sử lớp 9

nh.

ảnh: Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô Lược đồ các nước Đông Aâu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình ảnh: Tàu con thoi của Mĩ Nhật   Bản sau   chiến tranh - Kế hoạch dạy học bộ môn lịc sử lớp 9

nh.

ảnh: Tàu con thoi của Mĩ Nhật Bản sau chiến tranh Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan