0

tiêt 27 hinh hoc 9

23 256 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

HI GING CP TRNG HI GING CP TRNG Lương Thị Ngọc Lê Moõn :Toaựn Lụựp:9 Giỏo viờn dy: Moõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :Toaựn * KIỂM TRA BÀI CŨ C©u hái ThÕ nµo lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn? TiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn cã nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n g×?VÏ h×nh vµ ghi tãm t¾t. Trả lời : * KIỂM TRA BÀI CŨ - TiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn lµ ®­êng th¼ng chØ cã mét ®iÓm chung víi ®­êng trßn. - NÕu mét ®­êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn th× nã vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua tiÕp ®iÓm. . . Oa C { a lµ tiÕp tuyÕn cña (O) C lµ tiÕp ®iÓm => a⊥OC ∟ . Oa C { a lµ tiÕp tuyÕn cña (O) C lµ tiÕp ®iÓm => a⊥OC VËy lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt mét ®­êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn? . ∟ 1. DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn: 1. DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn: DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn Tiết 27 a.DÊu hiÖu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. DÊu hiÖu 2:(1.b SGK/tr110) Tiết 27 DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn Tiết 27 1. DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn: 1. DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn: DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn Tiết 27 . O a C §­êng th¼ng a cã lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn (O) hay kh«ng? . a.DÊu hiÖu 1: ( 1.a SGK/tr110) ∟ *Cho h×nh vÏ b. DÊu hiÖu 2:(1.b SGK/tr110) 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 . Oa C Đường thẳng a là tiếp tuyến của (O) vì: OA a, do đó OC là khoảng cách từ O đến a hay d = OC Mà C thuộc (O;R) => OC = R Vậy d = R => đường thẳng a là tiếp tuyến của (O) b. Dấu hiệu 2:(1.b SGK/tr110) Định lý: (SGK/tr 110) a OC => a là tiếp tuyến của (O) Ca ;C(O) a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) { . . a . C a . . O a C 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 Định lý: (SGK/tr 110) => a là tiếp tuyến của (O) Ca ;C(O) a OC Bài 1: C H ABC, AH BC, H BC GT KL BC là tt (A;AH) Chứng minh: Vì AH BC tại H, AH là bán kính của (A;AH) => BC là tiếp tuyến của (A;AH) B A 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn { 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn { a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. Dấu hiệu 2:(1.b SGK/tr110) a C OOO C O C O a C O { 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 a là tiếp tuyến của (O) Ca ;C(O) a OC { Định lý: (SGK/tr 110) => 2.áp dụng: 2.áp dụng: b. Dấu hiệu 2:(1.b SGK/tr110) a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) Bài toán: Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), hãy dựng tiếp tuyến của đường tròn. O A B . . . . M a C O C . -Dựng M là trung điểm của AO Cách dựng: - Dựng đường tròn (M;MO), cắt (O) tại B và C Kẻ các đường thẳng AB, AC . Ta được các tiếp tuyến cần dựng a.Bài toán:(SGK/111 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 { 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 a OC { 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 => C a OC { 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 a.Bài toán:(SGK/111 2.áp dụng: 2.áp dụng: Tam giác ABO vuông tại B B cách trung điểm M của AO một khoảng bằng AO/2 =>B thuộc (M; AO/2) a là tiếp tuyến của (O) => C a OC { Định lý: (SGK/tr 110) 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: 1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tit 27 a. Dấu hiệu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. Dấu hiệu 2:(1.b SGK/tr110) O a Ca ;C(O) 2.áp dụng: 2.áp dụng: a.Bài toán:(SGK/111) b.Bài tập 21: (SGK/111) Bi tp 21/sgk 111 B 5 A C GT ABC,AB=3 (B;BA) AC=4,BC=5 KL 3 4 C/m: BC là tt (B) Chứng minh: XétABC có: AB 2 +AC 2 =3 2 +4 2 =5 2 =BC 2 ^ => BAC= 90 0 =>AC BC tại A =>AC là tiếp tuyến của (B;BA) [...]... HD =9 thì: a) MD là tiếp tuyến của đường tròn (H;6) b) MD là tiếp tuyến của đường tròn (N;6) c) MN là tiếp tuyến của đường tròn (M;4) d) MN là tiếp tuyến của đường tròn (D ;9) Chọn b Thi gian : Ht 2 4 5 6 7 1 8 9 3 10 gi Chọn câu trả lời đúng: 9 im Nếu a là tiếp tuyến của đường tròn (O;OD) thì: a) a vuông góc với OD tại D b) a vuông góc với OD c) a cắt OD tại D d) D thuộc a Chn a Thi gian : Ht 2 6 9 4... Ht 1 2 4 5 6 7 9 8 3 10 gi 8 im Trong các câu sau, câu nào sai? Cho tam giác ABC có AB = 3; AC=4, BC=5 Khi đó A)BC là tiếp tuyến của đường tròn (B;3) B)AB là tiếp tuyến của đường tròn (C;4) C) AC là tiếp tuyến của đường tròn(B;3) D) BC là tiếp tuyến của đường tròn(A;2,4) Nhanh lờn cỏc bn i ! C) BC là tiếp tuyến của đường tròn(A;3) C lờnc lờ ờ ờn! Thi gian : Ht 3 4 5 6 7 8 10 1 2 9 gi 9 im Chọn câu trả... => E (O;OH) O b.C/m DE OE H bằng cách c/m góc E C AEO bằng góc BED B a C Ca ;C(O) => a là tiếp tuyến a OC của (O) 2.áp dụng: 2.áp dụng: a.Bài toán:(SGK/111) b.Bài tập 21: (SGK/111) HNG DN T HC Tit 27 D Ngôi sao may mắn 2 1 3 4 14 10 đim Chn cõu tr li ỳng : a) Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đư ờng tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm b)Nếu một đường thẳng và một đường . nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn Tiết 27 a.DÊu hiÖu 1: ( 1.a SGK/tr110) b. DÊu hiÖu 2:(1.b SGK/tr110) Tiết 27 DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng. HI GING CP TRNG HI GING CP TRNG Lương Thị Ngọc Lê Moõn :Toaựn Lụựp :9 Giỏo viờn dy: Moõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :Toaựn * KIỂM TRA BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêt 27 hinh hoc 9, tiêt 27 hinh hoc 9,

Hình ảnh liên quan

*Cho hình vẽ - tiêt 27 hinh hoc 9

ho.

hình vẽ Xem tại trang 6 của tài liệu.