0

Chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học: Cấu trúc tinh thể chuyên sâu.

18 229 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2020, 15:46

Nguyên tố hóa học có vai trò lớn trong nghiên cứu, trong cấu tạo chất và đặc biệt những bài học về chúng vô cùng có ý nghĩa. Tuy nhiên sách giáo khoa nói chung và hệ thống kiến thức ở Nhà trường phổ thông về nguyên tố hóa học nói riêng chỉ dừng lại ở đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ bản, phương pháp điều chế một số nguyên tố bằng những kiến thức cơ bản, chưa có độ sâu cùng với thời lượng giảng dạy ở trên lớn chưa đủ để Thầy và Trò tìm hiểu sâu hơn. Do đó để giúp cho học sinh có cái nhìn sâu lắn hơn về nguyên tố hóa học chúng tôi tiến hành biên soạn, tổng hợp, đua ra các bài tập để bồi dưỡng những học sinh giỏi hóa có kiến thức tốt hơn về Nguyên tố hóa học. Đa số các bài toán về nguyên tử, bài toán vô cơ cũng như hữu cơ đều có liên quan đến tính chất của các nguyên tố hóa học. Do đó người học cần nắm vững về nguyên tố hóa học. CẤU TRÚC TINH THỂ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bài 1: Tính khối lượng riêng tinh thể Ni, biết Ni kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm mặt bán kính Ni 1,24 A Giải: 4r 4.1, 24   3,507( A) ; P = 0,74 a= 2 Khối lượng riêng Ni: a 3.58, 7.0,74 =9,04 (g/cm3) 4.3,14.(1, 24.108 ) 6,02.10 23 a a = 4.r Bài 2: ( HSG QG 2007) Thực nghiệm cho biết pha rắn, vàng ( Au) có khối lượng riêng 19,4 g/cm có mạng lưới lập phương tâm diện Độ dài cạnh ô mạng đơn vị 4,070.10 -10 m Khối lượng mol nguyên tử vàng là: 196,97 g/cm3 Tính phần trăm thể tích khơng gian trống mạng lưới tinh thể vàng Xác định trị số số Avogadro Giải: - Số nguyên tử ô sở: 8.1/8 + 6.1/2 = - Bán kính nguyên tử Au: a 4.r = a  r= a /4= 1,435.10-8 cm a a = 4.r Thể tích bị chiếm nguyên tử: Vnguyên tử= 4/3..r3 = 4.4/3.3,14.(1,435.10-8 )3 = 5.10-23 cm3 Thể tích đơn vị: V1ô = a3 = (4,070.10-8 )3 = 6,742.10-23 cm3 Phần trăm thể tích khơng gian trống: (V1ơ - Vngun tử).100 / Vnguyên tử = 26% Trị số số Avogadro: NA = (n.M)/ ( D.Vô) = 6,02.1023 Bài 3: Đồng kết tinh theo kiểu lập phương tâm diện a Tính cạnh hình lập phương mạng tinh thể khoảng cách ngắn hai tâm hai nguyên tử đồng mạng, biết nguyên tử đồng có bán kính 1,28A0 b Tính khối lượng riêng đồng theo g/ cm3 Cho Cu = 64 Giải: Bán kính nguyên tử Cu là: r = 1,28.10-8 cm Từ công thức: 4.r = a  a= 4.r / = (4.1,28.10-8 )/1,41 = 3,63.10-8 cm Khoảng cách ngắn tâm hai nguyên tử đồng mạng 2.r = 2,56.10-8 cm Khối lượng riêng: D = (n.M) / (NA.V1 ô ) = 8,896 g/cm3 Bài 4: ( HSG QG 2009) Máu thể người có màu đỏ chứa hemoglobin ( chất vận chuyển oxi chứa sắt) Máu số động vật nhuyễn thể màu đỏ mà cá màu khác chứa kim loại khác ( X) Tế bào đơn vị ( ô mạng sở) lập phương tâm diện tinh thể X có cạnh 6,62.10 -8 cm Khối lượng riêng nguyên tố 8920 kg/m3 a Tính thể tích nguyên tử tế bào phần trăm thể tích tế bào bị chiếm nguyên tử b Xác định nguyên tố X Giải: Số nguyên tử tế bào: 8.1/8 + 6.1/2 = Tính bán kính nguyên tử: r = 1,276.10-8 cm Thể tích bị chiếm nguyên tử V nguyên tử = 4.4/3..r3 = 3,48.10-23 cm3 Thể tích ô mạng sở V 1ô = a3 = 4,7.10-23 cm3 Phần trăm thể tích tế bào bị chiếm nguyên tử: 74% Khối lượng mol phân tử: M = 63,1 g/mol Vậy X đồng Bài 5: a) Hãy vẽ sơ đồ mô tả cấu trúc tế bào sơ đẳng kim cương b) Biết số mạng a = 3,5 A Hãy tính khoảng cách nguyên tử C nguyên tử C láng giềng gần Mỗi nguyên tử C bao quanh nguyên tử khoảng cách đó? c) Hãy tính số ngun tử C tế bào sơ đẳng khối lượng riêng kim cương Giải: a =3,55 A Liªn kÕt C-C dµi 1,54 A a * Các nguyên tử C chiếm vị trí đỉnh, tâm mặt nửa số hốc tứ diện Số phối trí C ( Cacbon trạng thái lai hoá sp2) * Mỗi tế bào gồm 8.1/8 + 6.1/2 + = nguyên tử * Khoảng cách nguyên tử Cacbon nguyên tử cacbon láng giêng gần là: 2r = d/4; với d đường chéo hình lập phương d = a  2.r = a / = 1,51.10-8 cm; b Mỗi nguyên tử cacbon bao quanh nguyên tử cacbon bên cạnh c Khối lượng riêng kim cương: n.M 8.12,011 D= = = 3,72 g/cm3 6,02.10 23.(3.5.10  ) NAV Bài 6: (HSG QG 2008) Silic có cấu trúc tinh thể giống kim cương Tính bán kính nguyên tử silic Cho khối lượng riêng silic tinh thể 2,33g.cm -3; khối lượng mol nguyên tử Si 28,1g.mol-1 2 So sánh bán kính nguyên tử silic với cacbon (rC = 0,077 nm) giải thích Giải: a Từ cơng thức tính khối lượng riêng D= n.M N A V  V1 ô = ( 8.28,1)/(2,33.6,02.1023) = 16,027 cm3 a= 5,43.10-8 cm; d = a = 5,43.10-8 1,71 = 9.39.10-8 cm; Bán kính nguyên tử silic là: r = d/8 = 1,17 10-8cm; b Có rSi (0,117 nm) > rC( 0,077 nm) Điều phù hợp với quy luật biến đổi bán kính ngun tử phân nhóm Bài Đồng (Cu) kết tinh có dạng tinh thể lập phương tâm diện a) Tính cạnh lập phương a( A ) mạng tinh thể khoảng cách ngắn hai tâm hai nguyên tử đồng mạng, biết nguyên tử đồng có bán kính 1,28 A b) Tính khối lượng riêng d Cu theo g/cm3 (Cho Cu = 64) 4r a  r � a   2 r  2.1, 28  3, 62 A HD: a) 1 b) Số nguyên tử Cu mạng tinh thể:   m 4.M Cu 4.64 g dCu     8,96 g / cm V a3 6, 02.1023.(3, 62.108 cm)3 Bài Từ nhiệt độ phòng đến 1185K sắt tồn dạng Fe  với cấu trúc lập phương tâm khối, từ 1185K đến 1667K dạng Fe với cấu trúc lập phương tâm diện 293K sắt có khối lượng riêng d = 7,874g/cm3 a) Hãy tính bán kính nguyên tử Fe b) Tính khối lượng riêng sắt 1250K (bỏ qua ảnh hưởng không đáng kể dãn nở nhiệt) Thép hợp kim sắt cacbon, số khoảng trống nguyên tử sắt bị chiếm nguyên tử cacbon Trong lò luyện thép (lò thổi) sắt dễ nóng chảy chứa 4,3% cacbon khối lượng Nếu làm lạnh nhanh nguyên tử cacbon phân tán mạng lưới lập phương nội tâm, hợp kim gọi martensite cứng dòn Kích thước tế bào sơ đẳng Fe khơng đổi c) Hãy tính số ngun tử trung bình C tế bào sơ đẳng Fe với hàm lượng C 4,3% d) Hãy tính khối lượng riêng martensite (cho Fe = 55,847; C = 12,011; số N = 6,022 1023 ) HD: a) Số nguyên tử Fe mạng sở lập phương tâm khối là: m 2.55,847 2.55,847 8 d Fe   � a   2,87.10 cm  2,87 A V 6, 022.1023.a 6, 022.10 23.7,874 a  1, 24 A b) nhiệt độ 1250 sắt tồn dạng Fe với cấu trúc mạng lập phương tâm diện 4.55,847 g  8,58 g / cm3 Ta có: a  2.r  2.1, 24  3,51 A ; d Fe  23 8 6, 022.10 (3,51.10 cm) c) Số nguyên tử trung bình C tế bào sơ đẳng Fe là: mC %C.mFe 4,3.2.55,847    0, 418 12, 011 % Fe.12, 011 95, 7.12, 011 (2.55,847  0, 418.12, 011) g  8, 20 g / cm3 d) Khối lượng riêng martensite: 6, 022.1023.(2,87.10 8 cm)3 Bài 9: Tinh thể NaCl có cấu trúc lập phương tâm mặt ion Na +, ion Cl- chiếm lỗ trống tám mặt ô mạng sở ion Na +, nghĩa có ion Cl- chiếm tâm hình lập phương Biết cạnh a mạng a  4r � r  0 sở 5,58 A Khối lượng mol Na Cl 22,99 g/mol; 35,45 g/mol Cho bán kính Cl - 1,81 A Tính : a) Bán kính ion Na+ b) Khối lượng riêng NaCl (tinh thể) Giải: Na Cl Các ion Cl - xếp theo kiểu lập phương tâm mặt, cation Na+ nhỏ chiếm hết số hốc bát diện Tinh thể NaCl gồm hai mạng lập phương tâm mặt lồng vào Số phối trí Na+ Cl- Số ion Cl- ô sở: 8.1/8 + 6.1/2 = Số ion Na+ ô sở: 12.1/4 + 1.1 = Số phân tử NaCl ô sở a Có: 2.(r Na+ + rCl-) = a = 5,58.10-8 cm  r Na+ = 0,98.10-8 cm; b Khối lượng riêng NaCl là: D = (n.M) / (NA.V1 ô )  D = [ 4.(22,29 + 35,45)]/[6,02.1023.(5,58.10-8)3 ] D = 2,21 g/cm3; Bài 10: Phân tử CuCl kết tinh dạng lập phương tâm diện Hãy biểu diễn mạng sở CuCl a) Tính số ion Cu+ Cl - suy số phân tử CuCl chứa mạng tinh thể sở b) Xác định bán kính ion Cu+ Cho: D(CuCl) = 4,136 g/cm3 ; rCl-= 1,84 A ; Cu = 63,5 ; Cl = 35,5 Giải: Các ion Cl - xếp theo kiểu lập phương tâm mặt, cation Cu+ nhỏ chiếm hết số hốc bát diện Tinh thể CuCl gồm hai mạng lập phương tâm mặt lồng vào Số phối trí Cu+ Cl- Số ion Cl- ô sở: 8.1/8 + 6.1/2 = Số ion Cu+ ô sở: 12.1/4 + 1.1 = 4; Số phân tử CuCl ô sở Khối lượng riêng củaCuCl là: D = (n.M) / (NA.a3 )  a = 5,42.10-8 cm ( a cạnh hình lập phương) Có: 2.(r Cu+ + rCl-) = a = 5,42.10-8 cm  rCu+ = 0,87.10-8 cm; Bài 11: olpqt2004 Titan (II) oxit TiO cã cÊu tróc tinh thĨ kiĨu NaCl a VÏ mét ô mạng đơn vị (tế bào sở) b Biết cạnh ô mạng đơn vị a = 0,420 nm Tính khối lợng riêng TiO Tính lợng mạng tinh thể TiO từ số liệu sau: Năng lợng thăng hoa Ti 425 kJ.mol1 Năng lợng nguyên tử hoá O2 494 kJ.mol1 Năng lợng ion hoá thứ Ti 658 kJ.mol1 Năng lợng ion ho¸ thø hai cđa Ti 1310 kJ.mol1 ¸i lùc electron cđa O 141,5 kJ.mol1 ¸i lùc electron cđa O 797,5 kJ.mol1 Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn TiO 416 kJ.mol1 Bài 12: olpqt2005 Muèi LiCl kÕt tinh theo m¹ng lập phơng tâm diện Ô mạng sở có độ dài cạnh 5,14.10-10 m Giả thiết ion Li+ nhá tíi møc cã thĨ x¶y tiÕp xóc anion - anion ion Li + đợc xếp khít vào khe ion Cl - Hãy tính độ dài bán kính ion Li + , Cl- mạng tinh thể theo picomet (pm) Cho phân tư XeF2, XeF4, XeOF4, XeO2F2 a ViÕt c«ng thøc cÊu tạo Li - uyt (Lewis) cho phân tử b áp dụng quy tắc đẩy cặp electron hoá trị, dự đoán cấu trúc hình học phân tử c Hãy cho biết kiểu lai hoá nguyên tử trung tâm phân tử HD Mỗi loại ion tạo mạng lập phơng tâm mặt Hai mạng lồng vào nhau, khoảng cáhc hai mạng a/2 Hình bên mô tả mặt mạng LiCl Tam giác tạo hai cạnh góc vuông a,a; cạnh huyền đờng chéo d, ®ã d2 = 2a2  d = a  d = 4r ( Cl ) a 2 5,14 x10  10 x 182 pm 4 XÐt mét c¹nh a: a = r (Cl-) + r (Li+) a  2r (Cl  ) 514  x182 r(Li+) =  75 pm 2 a/ Công thức cấu tạo Li-uyt (Lewis) r ( Cl F ) = Xe F F F Xe F O F F Xe F O F F F b/ Cấu trúc hình học XeF2 : thẳng XeF4 : vuông phẳng XeOF4 : tháp vuông XeO2F2: ván bập bênh c Kiểu lai hoá nguyên tử trung t©m Xe: XeF2: sp3d XeF4: sp3d2 XeOF4: sp3d2 XeO2F2: sp3d Bài 13: Olpqt2011 Xe O F o o Ô mạng sở (tế bào bản) tinh thể NiSO4 có cạnh vng góc với nhau, cạnh a = 6,338 A; b = 7,842 A; c = o 5,155 A Khối lượng riêng gần NiSO4 3,9 g/cm3 Tìm số phân tử NiSO4 ô mạng sở tính khối lượng riêng xác NiSO4 Niken(II) oxit có cấu trúc mạng tinh thể giống mạng tinh thể natri clorua Các ion O2– tạo thành mạng lập phương tâm mặt, hốc bát diện có ion Ni2+ Khối lượng riêng niken(II) oxit 6,67 g/cm3 Nếu cho niken(II) oxit tác dụng với liti oxit oxi tinh thể trắng có thành phần Li xNi1-xO: x x Li2O + (1-x)NiO + O2 → LixNi1-xO Cấu trúc mạng tinh thể LixNi1-xO giống cấu trúc mạng tinh thể NiO, số ion Ni2+ ion liti số ion Ni2+ bị oxi hóa để bảo đảm tính trung hòa điện phân tử Khối lượng riêng tinh thể LixNi1-xO 6,21 g/cm3 a) Vẽ ô mạng sở niken(II) oxit b) Tính x (chấp nhận thể tích ô mạng sở không thay đổi chuyển từ NiO thành LixNi1-xO) c) Tính phần trăm số ion Ni2+ chuyển thành ion Ni3+ viết công thức thực nghiệm đơn giản hợp chất LixNi1-xO cách dùng Ni(II), Ni(III) số nguyên Bai 13 a = 6,338.10–8 cm; b = 7,842.10–8 cm; c = 5,155.10–8 cm n.M NiSO4 m m = = Từ ρ NiSO4  (1) V a.b.c N A a.b.c ρ NiSO N A a.b.c n = → (2) M NiSO4 3,9 6,022.1023 6,338.10 –8 7,842.10 –8 5,155.10 –8 = 3,888 154,76 Số phân tử NiSO4 ô mạng sở phải số nguyên → n = 4 154,76 ρ NiSO4 (chính xác) = = 4,012 (g/cm3) 23 6,022.10 6,338.10 –8 7,842.10 –8 5,155.10 –8 a) n= Ion oxi (O2-) Ion niken (Ni2+) b) Tính x: Tính cạnh a ô mạng sở NiO n.M NiO n.M NiO ρ NiO = → a3 = N A ρNiO N A a 74,69 → a = 4,206.10–8 cm 23 6,022.10 6,67 Theo đầu bài, ô mạng sở NiO ô mạng sở LixNi1-xO giống nhau, đó: n.M Li x Ni1 x O  x.6,94 + (1-x).58,69 + 16  ρ Li x Ni1 x O = = → 6,21 N A a 6,022.10 23 (4,206.108 )3 → x = 0,10 n = (vì mạng lập phương tâm mặt) → a = c) Thay x vào cơng thức LixNi1-xO, ta có Li0,1Ni0,9O hay cơng thức LiNi9O10 Vì phân tử trung hòa điện nên LiNi9O10 có ion Ni2+ ion Ni3+ Vậy ion Ni2+ có ion chuyển thành Ni3+ Phần trăm số ion Ni2+ chuyển thành ion Ni3+ 100 % = 11,1% Công thức thực nghiệm đơn giản nhất: LiNi(III)(Ni(II)) 8O10 Bài 14 : OLPQT2012 Vật liệu siêu dẫn A oxit hỗn hợp Cu, Ba Y (ytri, nguyên tố thuộc phân nhóm IIIB, chu kì bảng hệ thống tuần hoàn) Bằng nhiễu xạ tia X, người ta xác định cấu trúc tinh thể A Có thể coi Ba mạng sở A (hình bên) gồm hai hộp chữ nhật giống đó: Cu chiểm vị trí đỉnh, Ba tâm hình hộp O trung điểm cạnh Cu bị khuyết hai vị trí (vị trí thực O Ba lệch so với vị trí O mơ tả) Hai hình hộp đối xứng với qua Y nằm tâm ô mạng Y Y sở Y 6.1 Hãy xác định cơng thức hóa học A Ba Ba 6.2 Tinh thể A điều chế cách nung nóng hỗn hợp bột mịn BaCO3, Y2O3 CuO (theo tỉ lệ thích hợp) 1000 oC khơng khí, làm nguội thật chậm đến nhiệt độ phòng Hãy viết phương trình phản ứng điều chế A Ba 6.3 Một lí giải tính siêu dẫn A dựa có mặt +2 +3 đồng thời Cu Cu tinh thể Hãy rõ nguyên tử Cu vị trí mạng sở có số oxi hóa +2, +3 Cho nguyên tố Y, Ba O có số oxi hóa +3, +2 -2 6.4 Tùy thuộc vào điều kiện tổng hợp, công thức thực nghiệm loại vật liệu khác với cơng thức xác định mục 6.1 số nguyên tử oxi Để tìm công thức thực nghiệm mẫu vật liệu, người ta tiến hành thí nghiệm sau: Hòa tan 0,3315 gam mẫu vào dung dịch HCl loãng chứa sẵn lượng dư KI Lượng I sinh tác dụng vừa đủ với 18,00 mL dung dịch Na2S2O3 0,1000M Hãy xác định công thức thực nghiệm mẫu nghiên cứu Bài 14 ( 3,0 điểm) 6.1 (2/4 điểm) Công thức YBa2Cu3O7 6.2 ( 2/4 điểm) 1/2 Y2O3 + 2BaCO3 + 3CuO + 1/4 O2 YBa2Cu3O7 + 2CO2 Chú ý: - Sản phẩm CO khơng điểm CO khử A - H/s viết dạng hỗn hợp oxit, cân với hệ số nguyên, viết phản ứng qua nhiều giai đoạn 6.3 (4/4 điểm) Số oxi hóa trung bình Cu = +7/3 có hai loại ion Cu khác nhau, +2 +3 Có ngun tử Cu đỉnh mạng cở sở có số phối trí 4, vng phẳng (số oxi hóa n) Có ngun tử Cu (hồn tồn giống nhau) cạnh mạng cở sở có số phối trí 5, chóp đáy vng (số oxi hóa m) Số oxi hóa trung bình (n + 2m)/3 = 7/3 n =3, m=2 phù hợp Vậy có Cu+3 nằm đỉnh (cấu hình d8 phù hợp với cấu trúc vng phẳng) Có hai Cu+2 nằm cạnh ô mạng cở sở Chú ý: Học sinh không đặc điểm khác hai loại Cu, mà dựa vào ví trí nó, không điểm 6.4 (4/4 điểm) : viết PTPƯ 2/4 điểm, tính tốn 2/4 điểm Đặt cơng thức YBa2Cu3Ox, MA = 554,2 + 16x số oxi hóa trung bình Cu = n = (x-3,5).2/3 = (2x-7)/3 Phản ứng oxi hóa KI: Cu+n + (n–1)e + I– CuI – (n-1)I – (n–1)e (n–1)/2 I2 Cu+n + nI– CuI + (n–1)/2 I2 n  0,3315 x  10 0,3315 thay giá trị n => Số mol I2 = Số mol I2 = 554,  16 x 554,  16 x 2– – 2– Phản ứng chuẩn độ: I2 + 2S2O3 2I + S4O6 , 0,3315.(2 x  10) = 0,018 0,1 = 0,0018 mol 554,  16 x 1,913 x = 13,009 => x = 6,8 => công thức thực nghiệm: YBa2Cu3O6,8 Bài 15 HSGQG 2004 Ion ion sau có bán kính nhỏ nhất? Hãy giải thích Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+ Cho hai muối Ag2SO4 SrSO4 vào nước cất khuấy đạt dung dịch bão hồ nhiệt độ phòng Xác định nồng độ ion Ag+ Sr2+ Biết nhiệt độ nghiên cứu tích số tan Ag2SO4 1,5 10-5, SrSO4 2,8.10-7 Sắt monoxit FeO có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện (mặt) kiểu NaCl với thơng số mạng a = 0,430 nm Hãy tính khối lượng riêng tinh thể sắt monoxit Hướng dẫn giải: Số mol S2O32– = x nI2 = Li+ tăng Na+ r K+ Be2+ Mg2+ Be2+ Li+ đồng electron vớ i nhau, nh ng Be2+điện tích hạt nhâ n nhiều r nhỏ cđa Li+ gi¶m r VËy sè ion Be2+có bán kính nhỏ Ag2SO4 Ag + + SO42- ; [Ag+]2 [SO42-] = 1,5 10-5 SrSO4  Sr 2+ + SO42; [Sr2+] [SO42-] = 2,8 10-7 Từ trị số tích số tan ta thấy Ag 2SO4 tan nhiều nên giả thiết SrSO cung cấp không đáng kể lượng SO 42cho dung dịch Vậy xét Ag2SO4  Ag + + SO42- ; Đặt nồng độ SO42- x, ta có [Ag+]2 [SO42-] = (2x)2 = 1,5 10-5 Từ có x = 1,55 10-2 mol/l nên [Ag+] = x = 3,1 10-2 mol/l Còn SrSO4  Sr 2+ + SO42- có T = [Sr2+] 1,5510-2 = 2,8 10-7 Vậy [Sr2+] = 1,8.10-5 mol/l Giả thiết hợp lý nồng độ SO42- SrSO4 tạo 1,8.10-5 mol/l nhỏ 1 x8  x6 4 Đối với tinh thể lập phương tâm diện ( mặt), ô mạng sở có số đơn vị cấu trúc ( Thí sinh vẽ hình tính số đơn vị cấu trúc ) Vậy khối lượng riêng tinh thể là: 4(55,8  16 ) d 5,91(g / cm ) 7 23 0,432.10 6,022.10 Bài 16: 30-4-tl a cacbon than chì có hai dạng tinh thể lục phương mặt thoi Hãy nêu giống khác loại tinh thể đó( có hình vẽ minh họa) từ cho biết cách xác định bán kính cộng hóa trị bán kính van dec van b tương tác cacbon than chì với kim loại kiềm kim loại kiềm thổ áp suất cao tạo thành hợp chất có thành phần ứng với cơng thức ngun MCx(M kim loại) Trong tinh thể sinh ra, kim loại M nằm tâm lăng trụ đáy lục giá có số phối trí 12 - Nếu lăng trụ có kim loại, tính x MCx - Cho bán kính cộng hóa trị bán kính Van dec Van cacbon tinh thể than chì tương ứng 0,7 A 1,67A Nếu tâm lăng trụ có kali chiều cao lăng trụ tinh thể hợp kim 5,4 A Hãy cho biết tâm lăng trụ có nguyên tử kali hay K+? - Nếu tâm lăng trụ có bari khoảng cách hai lớp cacbon bao nhiêu? Cho bán kính nguyên tử kali 2,35A, K+ 1,33 A; bari 2,21A, Ba2+ 1,35A   c Một dạng tinh thể bonitrua (BN)n có tên gọi than chì trắng Hãy cho biết than chì trắng có điểm giống tinh thể than chì đen? Bài 17: 30-4- ltv Trong tinh thể CaF2, ion F- tạo thành mạng lập phương nguyên thủy, Ca2+ lọt vào lỗ hổng lập phương Cho biết bán kính Ca2+ = 0,099 nm, F- = 0,136 nm Tính: a Thơng số mạng a b Độ đặc khít mạng tinh thể CaF2 c Khối lượng riêng CaF2, biết MCaF2 = 78 g/mol, NA =6,022.1023 18: 30-4 – hmd Số Avogadro xác định phương pháp tinh thể học tia X đơn tinh thể Khối lượng riêng tinh thể NaCl 2,165 g/cm3 Khoảng cách giũa tâm hai ion Na+ Cl- kề 2,819.10-8 Hãy tính NA ... oxi tinh thể trắng có thành phần Li xNi1-xO: x x Li2O + (1-x)NiO + O2 → LixNi1-xO Cấu trúc mạng tinh thể LixNi1-xO giống cấu trúc mạng tinh thể NiO, số ion Ni2+ ion liti số ion Ni2+ bị oxi hóa. .. nhỏ 1 x8  x6 4 Đối với tinh thể lập phương tâm diện ( mặt), ô mạng sở có số đơn vị cấu trúc ( Thí sinh vẽ hình tính số đơn vị cấu trúc ) Vậy khối lượng riêng tinh thể là: 4(55,8  16 ) d... khít mạng tinh thể CaF2 c Khối lượng riêng CaF2, biết MCaF2 = 78 g/mol, NA =6,022.1023 18: 30-4 – hmd Số Avogadro xác định phương pháp tinh thể học tia X đơn tinh thể Khối lượng riêng tinh thể NaCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học: Cấu trúc tinh thể chuyên sâu.,

Từ khóa liên quan