GA 3 T8 CKTKN

36 254 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 08:10

TËp ®äc - kĨ chun C¸c em nhá vµ cơ giµ I/ Mục tiêu: A. Tập đọc. - Đọc đúng , rành mạch Bíc ®Çu ®ọc đúng các kiểu câu,biết ®ọc phân biệt lời người dÉn chun ø với lời các nhân vật. ( Trả lời được các CH 1,2,3,4, ) - Hiểu ý nghÜa: Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau. -Có ý thức quan tâm giúp đỡ lẫn nhau B. Kể Chuyện. - Kể lại được tõng ®o¹n cđa câu chuyện. - HS kh¸ giái kĨ ®ỵc tõng ®o¹n hc c¶ c©u chun theo lêi mét b¹n nhá. II/ Chuẩn bò: -GV: Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.HT: cá nhân và nhóm -HS: SGK III/ Các hoạt động: 1. Bài cũ : (2-4p) - Gv mời 2 Hs đọc bài Lõa vµ Ngùa và TLCH - Gv nhận xét. 2. Bài mới (71-73p) Giới thiiệu bài - Gv cho Hs xem tranh minh họa. Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa hS * Hoạt động 1: Luyện đọc. • Gv đọc mẫu bài văn. • Gv HDHs luyện đọc kết hợp giải nghóa từ. Gv mời Hs đọc từng câu. Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp Gv mời Hs tiếp nối nhau đọc 5 đoạn ( SGK) GV KKHs giải thích từ mới: u sầu, nghẹn ngào Học sinh đọc thầm theo Gv. Hs đọc từng câu. Hs đọc từng đoạn trước lớp. 5 Hs đọc 5 đoạn trong bài. Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm. Năm HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn. - Gv mời 1 Hs đọc lại toàn truyện. * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Gv nªu câu hỏi: + Các bạn nhỏ đi đâu ? Điều gì gặp trên đường khiến các bạn nhỏ phải dừng lại? + Các bạn quan tâm đến ông cụ như thế nào? ( HS K,G tr¶ lêi) + Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ như vậy? - Cả lớp đọc thầm đoạn 3, 4. - Gv cho Hs thảo luận từng nhóm đôi để trả lời câu hỏi : +Ông cụ gặp chuyện gì buồn? + Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ ông cụ cảm thấy nhẹ nhàng hơn? + Câu chuyện nói với em điều gì? - Gv chốt lại: Con người phải quan tâm giúp đỡ nhau. Sự quan tâm giúp đỡ nhau là rất cần thiết, rất đáng quý. * Hoạt động 3: Luyện đọc lại - GV chia Hs thành 5 nhóm. Hs sẽ phân vai (người dẫn truyện, ông cụ, 4 bạn nhỏ). - 4 Hs tiếp nối nhau thi đọc các đoạn 2, 3, 4, 5. - Gv nhận xét, bạn nào đọc tốt. * Hoạt động 4: Kể chuyện. - Gv mời 1 Hs chọn kể mẫu một đoạn của câu chuyện. - GV kĨ mÉu theo lêi mét b¹n nhá.Y/c hS K,G kĨ l¹i - Gv mời 3 Hs thi kể một đoạn bất kì của câu chuyện. - Gv nhận xét, công bố bạn nào kể hay. Hs đọctừng đoạn trong nhóm. Hs nối tiếp nhau đọc 5 đoạn 1 Hs đọc lại toàn truyện. - Hs đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi: Các bạn gặp 1 cụ già đang ngồi ven đường, vẻ mệt mỏi, cặp mắt lộ vẻ u sầu. Các bạn băn khoăn và trao đổi với nhau. Vì các bạn là những đứa trẻ ngoan, nhânâ hậu. Hs đọc đoạn 3, 4. Bà cụ ốm nặng phải vào viện. Hs thảo luận nhóm đôi. Hs đứng lên trả lới. Hs nhận xét. Hs thi đọc toàn truyện theo vai. Hs thi đọc truyện. Hs nhận xét. . NhiỊu Hs thi ®ua kĨ . Ba Hs thi kể chuyện. Hs nhận xét. 3. Củng cố – dặn dò (1-2p) - Về luyện đọc lại câu chuyện. - Chuẩn bò bài: Tiếng ru. TiÕt 3- To¸n: Lun tËp I/ Mục tiêu: - Thc b¶ng chia 7 vµ vËn dơng ®ỵc b¶ng chia 7 trong gi¶i to¸n . - BiÕt x¸c ®Þnh 1/7 cđa mét h×nh ®¬n gi¶n . II/ Chuẩn bò: Bảng phụ,VBT, bảng con. III/ Các hoạt động: 1. Bài cũ: Bảng chia 7. - Bèn em đọc bảng chia 7. - Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: Giới thiệu bài • Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: - Yêu cầu Hs suy nghó và tự làm phần a) Gv hỏi: Khi đã biết 7 x 8 = 56, có thể ghi ngay kết quả của 56 : 7 được không? Vì sao? - Yêu cầu 4 Hs lên bảng làm - Yêu cầu cả lớp làm vào nháp - Yêu cầu Hs tiếp nối đọc kết quả phần 1b). - Sau đó yêu cầu cả lớp làm vào VBT. - Gv nhận xét, chốt lại • Bài 2 : ( cét 1, 2, 3) - Mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu Hs tự làm. - Gv mời Hs lên bảng làm. - Gv chốt lại: • Bài 3: Hs đọc yêu cầu đề bài Có thể ghi ngay được vì lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia. Bốn Hs lên làm phần a). Cả lớp làm bài. Hs nối tiếp nhau đọc kết quả phần b). Hs nhận xét. Hs đọc yêu cầu đề bài. - Hs lên bảng làm. Hs cả lớp làm vào VBT. Hs nhận xét. - Gv yêu cầu Hs đọc đề bài. - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi. Câu hỏi: + Lớp có bao nhiêu học sinh? + Cô giáo chia mỗi nhóm bao nhiêu học sinh? + Bài toán hỏi gì? - Gv yêu cầu Hs làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm. - Gv nhận xét, chốt lại. Số nhóm học sinh được chia là: 35 : 7 = 5 (nhóm). Đáp số : 5 nhóm. • Bài 4: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Hình a) có tất cả bao nhiêu con mèo? - Muốn tìm một phần bảy số con mèo có trong hình a) ta phải làm thế nào? - Gv chốt lại. a) Một phần bảy số con mèo trong hình a) là: 21 : 7 = 3 (con mèo) b) Một phần bảy con mèo trong hình b) là: 14 : 7 = 2 ( con mèo). Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs thảo luận nhóm đôi. 35 học sinh. Mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm. Hs cả lớp làm vào VBT. Một Hs lên bảng làm. Hs nhận xét. Hs đọc yêu cầu đề bài. 21 con mèo. Ta lấy 21: 7 Hai em lên bảng làm. Cả lớp làm vào VBT. Hs nhận xét. 3, DỈn dß - Tập làm lại bài. - Chuẩn bò bài: Giảm đi một số lần. - Nhận xét tiết học. . TiÕt 4: §¹o ®øc Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em (tiết 2). I/ Mục tiêu: - Hs thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong cc sèng h»ng ngµy cđa c¸c em - Biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em bằng lời nói, việc làm cụ thể, phù hợp với kh¶ n¨ng . II/ Chuẩn bò: * GV: Nội dung trò chơi “ Phản ứng nhanh”. III/ Các hoạt động: 1Bài cũ: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong gia đình (tiết 1) - Gọi 2 Hs kiểm tra bài - Gv nhận xét. 2 Bài mới Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Xử lí tình huống. Tình huống 1: Bố mẹ đều đi công tác, nhà vắng. Mấy hôm nay trở trời, bà Ngân bò bệnh. Ngân đònh ở nhà chăm sóc bà nhưng các bạn đến rủ Ngâm đi sinh nhật. Ngân phải làm gì? Tình huống 2: Ngày mai, em của Nam sẽ kiểm tra toán. Bố mẹ bảo Nam giúp em ôn tập. Nhưng Nam cùng lúc ấy trên ti vi chiếu bộ phim mà Nam rất thích. Nam cần hành động như thế nào? - Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm. => Mỗi người trong gia đình cần biết thu xếp công việc riêng của mình để dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến các thành viên khác. * Hoạt động 2: Liên hệ bản thân. - Gv yêu cầu Hs liên hệ bản thân. Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của bản thân tới ông bà, cha mẹ, anh chò em trong gia đình. + Hằng ngày em thường làm gì để quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò. + Kể một lần khi ông bà, cha mẹ, anh chò em ốm đau em làm gì để quan tâm giúp đỡ họ. - Gv nhận xét tuyên dương nhưng Hs biết quan Hs lắng nghe tình huống. Hs thảo luận nhóm. Hs đóng vai theo các tình huống. Hs đưa ra cách giải quyết. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét. 1 - 2 Hs nhắc lại. Hs phát biểu theo suy nghó của tâm chăm sóc người thân. Nhắc nhở những Hs chưa biết quan tâm đến người thân trong gia đình. * Hoạt động 3: Trò chơi phản ứng nhanh. - Gv phát cho mỗi Hs 1 thẻ đỏ và 1 thẻ xanh. - Gv chia lớp thành 2 nhóm. - Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 điểm. - Với câu trả lời sai không ghi điểm. - Gv đọc câu hỏi. Hs trả lời bằng cách giơ thẻ. - Gv nhận xét, công bố nhóm thắng cuộc. bản thân mình. Cả lớp bổ sung. Hs hai đội chơi trò chơi. Hs nhận xét. 3. Củng cố – dặn dò. - Về nhà xem lại bài. - Chuẩn bò bài sau: Chia sẻ buồn vui cùng bạn (tiết 1). - Nhận xét bài học. Thø ba ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕt 1: To¸n Giảm đi một số lần. I/ Mục tiêu: - Biết thực hiện giảm một số đi mét sè lần vµ vËn dơng vµo gi¶i to¸n. - BiÕt ph©n biƯt gi¶m ®i mét sè ®¬n vÞ víi gi¶m ®i mét sè lÇn. II/ Chuẩn bò: * GV: bảng phụ. * HS: VBT, bảng con. III/ Các hoạt động: 1Bài mới: Giới thiệu bài – ghi tựa. Hướng dẫn thực hiện giảm một số đi một số lần. - Giáo viên gắn lên bảng cài 6 con rồi hỏi: + Có bao nhiêu con gà? - GV gắn hàng dưới 2 con gà, hỏi: + Hàng dưới có bao nhiêu con gà? + Số ở hàng dưới như thế nào so với số ở Hs quan sát. Có 6 con gà. Có 2 con hàng trên? - Hướng dẫn Hs vẽ sơ đồ thể hiện số hàng trên và số hàng dưới. - Yêu cầu Hs viết lời giải của bài toán. -> Bài toán trên được gọi là bài toán giảm đi một số lần. Hướng dẫn Hs vẽ đoạn thẳng -Đoạn thẳng thứ nhất là 8 cm, ta vẽ một đoạn thẳng dài 8cm. Chia đoạn thẳng làm 4 phần bằng nhau. Đoạn thứ hai là 1 phần. - Gv ghi bảng: A 8cm B 2cm C D - Vậy muốn giảm một số lên một số lần ta làm như thế nào? • Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu Hs đọc cột đầu tiên của bảng. - Gv hỏi: + Muốn giảm một số đi 4 lần ta làm như thế nào? + Muốn giảm một số đi 6 lần ta làm thế nào? - Gv yêu cầu Hs suy nghó và làm bài. - Yêu cầu Hs tự làm bài. 2 Hs lên bảng làm. - Gv nhận xét, chốt lại: 48 : 4 = 12 48 : 6 = 8. 36 : 4 = 9 36 : 6 = 6. 24 : 4 = 6 24 : 6 = 4 .Bài 2: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi. + Mẹ có bao nhiêu quả bưởi? Số ở hàng trên giảm đi 3 lần thì bằng số ở hàng dưới Số hàng dưới là: 6 : 3 = 2 (con gà) Độ dài đoạn thẳng AB: 8cm Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2(cm) Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD Ta lấy số đó chia cho số lần Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs đọc. Ta lấy số đó chia cho 4. Ta lấy số đó chia cho 6. Hs tự làm vào vở. 2 em lên bảng làm. Hs nhận xét. Hs đọc yêu cầu đề bài. Mẹ có 40 quả bưởi. + Số bưởi còn lại sau khi bán như thế nào so với số bưởi ban đầu? + Ta vẽ sơ đồ như thế nào? - Gv yêu cầu Hs tự vẽ sơ đồ và giải. Một bạn lên bảng giải. - Gv nhận xét, chốt lại: 40 quả. Có: Còn lại: ? quả. Số bưởi còn lại là: 40 : 4 =10 (quả) Đáp số 10 quả. - Gv yêu cầu Hs suy nghó và giải phần b). Làm bằng tay: 30 giờ Làm bằng máy: ? giờ. Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30 : 5 = 6 (giờ) Đáp số : 6 giờ. Bài 3: - Gv chia lớp thành 2 nhóm: Cho các em chơi trò “ Ai nhanh hơn”. Yêu cầu trong 5 phút các em vẽ xong hình. - Gv chốt lại, công bố nhóm thắng cuộc. Số bươỉ ban đầu giảm đi 4 lần thì bằng số bưởi còn lại sau khi bán. Hs làm bài. 1 Hs lên bảng làm. Hs nhận xét bài làm của bạn. Hs lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào phiếu Đại diện các nhóm lên tham gia trò chơi. Hs nhận xét. 2. Củõng cố – dặn dò. - Về làm lại bài tập. - Chuẩn bò bài: Luyện tập. - Nhận xét tiết học. TiÕt 2: Lun To¸n Lun tËp I. Mơc tiªu: - Củng cố ,rèn kĩ năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Cách thực hiện phép chia hết và phép chia có d . - Ghi nhớ bảng nhân, bảng chia các số đã học. - HS K,G biết cách thực hiện một số dạng bài tập nâng cao có liên quan. II. Hớng dẫn luyện toán: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Kiểm tra bài cũ: - Y/C đọc lại bảng nhân , bảng chia đã học (Hs TB,Y) - Một số em đọc bảng nhân, chia. HS khác bổ sung. - Thực hiện bảng con: 12 29 28 7 63 7 x 6 x 7 - Nhận xét kết quả thực hiện, chữa lỗi. 2. Luyện tập: Bài 1: Tính a) 16 18 82 99 x 6 x 4 x 5 x 7 b) 35 5 42 7 58 6 49 7 - Y/C làm nháp bảng con,KT và chữa bài Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 25 kg Bao gạo : / / Bao ngô : / / / / ? kg - Y/C nêu bài toán- cách giải. Bài 3: ( SGK T36)) - Y/C K,G tóm tắt .Tìm cách giải ( hS TB,Y ) - Cả lớp làm bài, chữa bài. Bài 4( K,G ) Điền số còn thiếu vào ô trống: a) : 6 = 7 ( d 3) b) : 7 = 7 ( d 4) -Gơị ý hS nhớ cách tìm số bị chia , chú ý - Cả lớp thực hiện bảng con. - Chữa lỗĩ và viết kết quả - Thực hiện bảng con , chữa bài - Làm vào vở - HS K,G nhìn tóm tắt nêu bài toán. - Nhận xét dạng toán : Gấp một số lên nhiểu lần. Giải bài toán vào vở - HS TB lên bảng chữa bài. - Tóm tắt và giải. - HS thi đua tìm cách thực hiện. 2 Hs lên chữa bài. đễn số d . III. Củng cố : Một số em đọc lại bảng nhân , chia. - Nhận xét tiết học, biểu dơng những Hs tích cực. . Tiết 3: Luyện Tiếng việt Luyện Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già I. Mục tiêu: [...]... lại: x + 12 = 36 x x 6 = 30 x = 36 – 12 x = 30 : 6 x = 34 x=5 x – 25 = 15 x = 15 +25 x = 40 80 – x = 30 x:7=5 42 : x = 7 x = 80 – 30 x = 5 x 7 x = 42 : 7 x = 50 x = 35 x=6 • Bài 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu Hs tự làm bài - Gv chốt lại: a) 35 x 2 = 70 26 x 4 = 104 32 x 6 = 192 20 x 7 = 140 - Yêu cầu Hs tự làm - Gv chốt lại b) 64 : 2 = 32 80 : 4 = 20 99: 3 = 33 : 7 = 11 • Bài 3 - Gv mời 1... : x = 3 x = 12 : 2 x = 42 : 6 x = 27 : 3 x=6 x=7 x=9 36 : x = 4 x:5=4 x x 7 = 70 x = 36 : 4 x=5x4 x = 70 : 7 x=9 x = 20 x =10 - Cho Hs nhắc lại cách tìm: Số chia, thừa số chưa biết • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv hỏi: + Trong phép chia hết, số bò chia là 7, vậy thương vuông) Trong phép chia 6 : 2 = 3 thì 6 là số bò chia, 2 là số chia, 3 là thương X là số chia trong phép chia X = 30 : 5... cầu đề bài - Gv viết lên bảng bài mẫu: 6 gấp 5 lần -> 30 giảm 6 lần -> 5 Hs nêu Bằng 30 + 6 gấp 5 lần bằng bao nhiêu? + Vậy viết 30 vào ô thứ 2 Bằng 5 + 30 giảm đi 6 lần được mấy? + Vậy điền 5 vào ô thứ 3 3 Hs lên bảng làm - Gv yêu cầu 3 Hs lên bảng làm Hs cả lớp làm vào nháp Hs cả lớp làm vào nháp Hs nhận xét - Gv chốt lại: 4 gấp 6 lần -> 24 giảm 3 lần -> 8 7 gấp 6 lần -> 42 giảm 2 lần -> 21 25 giảm... nhãm 3 - Y/c kĨ chun theo tr×nh tù - Theo dâi , gióp ®ì Ho¹t ®éng 2 KĨ chun tríc líp: - Mçi Hs ®ỵc kĨ mét ®o¹n - Cư 3 em kĨ nèi tiÕp 3 ®o¹n theo tr×nh tù c©u chun Ho¹t ®éng3 KĨ chun theo lêi NV Y/C : Thay lêi mét b¹n nhá kĨ l¹i c©u chun - Gäi mét sè em thi ®ua kĨ chun - NhËn xÐt , ghi ®iĨm Ho¹t ®éng 4 Nªu ý nghÜa : C©u chun khuyªn nãi lªn ®iỊu g×? Ho¹t ®éng cđa HS 2 -3 hS TB,Y ®äc bµi - KĨ chun nhãm 3- ... Gv nêu bài toán “ Có 6 ô vuông, chia đều thành 2 Mỗi nhóm có 3 ô vuông nhóm Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu ô vuông?” - Hãy nêu phép tính để tìm số ô vuông có trong mỗi Phép chia 6 : 2 = 3 (ô nhóm? - Hãy nêu tên gọi của thành phần và kết quả trong phép chia 6 : 2 = 3 Gv nói: Số chia trong phép chia bằng số bò chia chia cho thương - Gv ghi bảng “ 30 : X = 5”và hỏi X là gì trong phép chia? - Yêu cầu Hs suy... của bạn Hs lên bảng làm bài Đại diện các nhóm lên tham gia trò Bài 3: ( híng dÉn t¬ng tù bµi 2) Bµi 4: a) tỉ chøc thi vÏ ( TB,Y ) b) HS K,G thùc hiƯn Yêu cầu trong 3 phút các em vẽ xong hình - Gv chốt lại, công bố nhóm thắng cuộc chơi Hs nhận xét 3 Củõng cố – dặn dò - Ghi nhí c¸ch gi¶m m«t sè ®i mét sè lÇn - Nhận xét tiết học TiÕt 3: Lun TiÕng viƯt Thùc hµnh viÕt ®óng, viÕt ®Đp: Bµi 7 I/ Mục tiêu:... Hs học thuộc lòng 3 câu tục ngữ.* Bài tập 3: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài - Gv mời 3 Hs lên bảng làm b¶ng phơ - Gv chốt lại lời giải đúng a, Đàn sếu đang sải cánh trên cao Ho¹t ®éng cđa HS 1 Hs đọc 1 Hs làm mẫu Cả lớp làm vào VBT 2 Hs làm b¶ng phơ Hs nhận xét 1-2 HS Y ®äc l¹i kÕt qu¶ Hs đọc yêu cầu đề bài Hs nªu ý kiÕn c¸ nh©n vµo b¶ng con Hs nhận xét Hs đọc yêu cầu đề bài 3 Hs làm b¶ng phơ... em, bạn bè, đ chí * Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ - Gv HD hs HTL tại lớp 2 khỉ th¬.( K,G ®äc c¶ bµi) - Gv mời Hs tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ - Gv mời 3 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ - Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay 3Củng cố – dặn dò Con người muốn sống con ơi Phải yêu đồng chí , yêu người anh em Hs đọc thuộc tại lớp 2khổ thơ Hs đọc 2 khổ thơ.Hs nhận xét 3 Hs K,G đọc thuộc cả bài thơ... sã bµi Hs nhận xét 6 Hs lên bảng làm bài - Gv chốt lại Bµi 3: Nªu YC HS lµm c¸ nh©n- nªu phÐp chia ViÕt mét phÐp chia: - nhËn xÐt- ch÷a bµi a, Cã sè chia b»ng th¬ng b, Cã sè bÞ chia b»ng sè chia c, Cã sè bÞ chia b»ng th¬ng 3 Dặn dò - Ph©n biƯt ®ỵc c¸ch t×m sè bÞ chia vµ c¸ch t×m sè chia - Chuẩn bò bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học TiÕt 3: Lun TiÕng viƯt ¤n tËp so s¸nh C©u : Ai - lµm g×? I Mơc... chiều ta làm cách nào? - Gv mời 1 em lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: 60 lít Sáng: Chiều : Bi chiỊu cưa hµng b¸n ®ỵc: 60 : 3 = 20 ( LÝt) Đáp số: 20 LÝt - Yêu cầu các tổ Hs giải phần b) Bài giải: Số cam còn lại trong rổ là: 60 : 3 = 20 ( quả cam) Đáp số: 20 quả cam • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Yêu cầu Hs thực hành đo độ dài đoạn thẳng AB - Vậy giảm độ dài AB đi 5 lần thì được bao nhiêu . -> 30 giảm 6 lần -> 5. + 6 gấp 5 lần bằng bao nhiêu? + Vậy viết 30 vào ô thứ 2. + 30 giảm đi 6 lần được mấy? + Vậy điền 5 vào ô thứ 3. - Gv yêu cầu 3. phần b). Làm bằng tay: 30 giờ Làm bằng máy: ? giờ. Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30 : 5 = 6 (giờ) Đáp số : 6 giờ. Bài 3: - Gv chia lớp thành
- Xem thêm -

Xem thêm: GA 3 T8 CKTKN, GA 3 T8 CKTKN, GA 3 T8 CKTKN