Tác động của sự trao đổi lãnh đạo – nhân viên đến sự chia sẻ kiến thức vai trò trung gian của sự mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp

222 362 2
Tác động của sự trao đổi lãnh đạo – nhân viên đến sự chia sẻ kiến thức  vai trò trung gian của sự mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TRAO ĐỔI LÃNH ĐẠO – NHÂN VIÊN ĐẾN SỰ CHIA SẺ KIẾN THỨC: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ MÂU THUẪN QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TRAO ĐỔI LÃNH ĐẠO – NHÂN VIÊN ĐẾN SỰ CHIA SẺ KIẾN THỨC: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ MÂU THUẪN QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MAI ĐÔNG Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Tác động trao đổi lãnh đạo – nhân viên đến chia sẻ kiến thức: vai trò trung gian mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp” công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn trực tiếp TS Trần Mai Đông Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hỗ trợ, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Trước tiên, xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, TS Trần Mai Đơng, tận tình bảo, hướng dẫn động viên thực đề tài Nếu khơng có khuyến khích, động viên Thầy, tơi khó lịng mà hồn thành đề tài Ngồi ra, xin gửi lời cảm ơn đến tất đáp viên tham gia trả lời vấn, anh chị đóng góp ý kiến nhận xét, giúp tơi hồn thiện luận văn Các kết quả, liệu phân tích luận văn tác giả thu thập xử lý cách thực tế, trung thực, khách quan không chép cơng trình nghiên cứu trước Các tham khảo, trích dẫn dùng luận văn dẫn chiếu rõ ràng tên tác giả tên cơng trình Người thực luận văn Nguyễn Thị Mai Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT - ABSTRACT CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết trao đổi xã hội 2.2 Lý thuyết trao đổi lãnh đạo – nhân viên 2.3 Sự chia sẻ kiến thức 17 2.4 LMX chia sẻ kiến thức ngụ ý 19 2.5 Sự mâu thuẫn quan hệ 21 2.6 LMX mâu thuẫn quan hệ 23 2.7 Sự mâu thuẫn quan hệ chia sẻ kiến thức ngụ ý 25 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phương pháp luận 29 3.2 Thiết kế nghiên cứu 30 3.3 Chọn mẫu kích cỡ mẫu 32 3.4 Quy trình thu thập liệu 34 3.5 Kỹ thuật phân tích thơng tin 37 3.6 Thang đo 38 3.6.1 Thang đo LMX 38 3.6.2 Thang đo mâu thuẫn quan hệ 40 3.6.3 Thang đo chia sẻ kiến thức 41 CHƯƠNG – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Giới thiệu mô tả chung 44 4.1.1 LMX chất lượng cao 46 4.1.2 LMX chất lượng thấp 55 4.2 LMX chia sẻ kiến thức ngụ ý 56 4.3 LMX mâu thuẫn quan hệ 62 4.4 Sự mâu thuẫn quan hệ chia sẻ kiến thức ngụ ý 65 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 69 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Đóng góp đề tài 76 5.3 Hàm ý quản trị 77 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt FDI Foreign direct investment Đầu tư trực tiếp nước KHDN LMX Khách hàng doanh nghiệp Leader – member exchange Sự trao đổi lãnh đạo – nhân viên TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VVN Vừa nhỏ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các cơng trình nghiên cứu trước có liên quan Trang 11 đến đề tài Bảng 3.1 Mô tả mẫu vấn định tính Trang 36 Bảng 4.1 Tóm tắt kết vấn Trang 45 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Lịch sử nghiên cứu LMX Trang 16 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Trang 27 TÓM TẮT a) Tiêu đề: Tác động mối quan hệ trao đổi lãnh đạo – nhân viên (LMX) đến chia sẻ kiến thức: vai trò trung gian mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp b) Tóm tắt  Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu: LMX cho có ảnh hưởng tích cực đến chia sẻ kiến thức nhân viên (Su cộng sự, 2013; Kim cộng sự, 2017; Sharifkhani cộng sự, 2016) chưa có nghiên cứu kiểm tra ảnh hưởng mâu thuẫn quan hệ đến tác động tích cực LMX chia sẻ kiến thức (Kim cộng sự, 2017) Ngồi ra, chưa có nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ LMX chia sẻ kiến thức ngụ ý Bên cạnh đó, có nghiên cứu tác động mối quan hệ LMX đến mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp, đặc biệt bối cảnh văn hóa tập thể phương Đơng Do đó, tác giả mong muốn thực đề tài để kiểm tra mối quan hệ ba yếu tố: LMX, chia sẻ kiến thức ngụ ý mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp thơng qua lăng kính văn hóa phương Đơng  Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ yếu tố: LMX, chia sẻ kiến thức, mâu thuẫn quan hệ  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành phương pháp định tính thông qua kỹ thuật vấn bán cấu trúc với số lượng mẫu vấn chuyên sâu 10 người  Kết nghiên cứu: Đề tài cho thấy: (i) LMX có ảnh hưởng tích cực đến hành vi chia sẻ kiến thức ngụ ý nhân viên, (ii) LMX có tác động ngược chiều đến mâu thuẫn quan hệ cá nhân nhân viên đồng nghiệp, (iii) mâu thuẫn quan hệ có ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi chia sẻ kiến thức ngụ ý nhân viên  Kết luận hàm ý: Nghiên cứu đóng góp thêm mặt lý thuyết cho hiểu biết mối quan hệ giữa yếu tố LMX, chia sẻ kiến thức ngụ ý mâu thuẫn quan hệ cá nhân với đồng nghiệp Kết nghiên cứu ứng dụng nhà quản lý tổ chức nơi mà tác giả làm việc để khuyến khích hành vi chia sẻ kiến thức nhân viên c) Từ khóa: lý thuyết trao đổi lãnh đạo – nhân viên, LMX, chia sẻ kiến thức, mâu thuẫn quan hệ Gián đoạn cán vào trình ký hồ sơ (20:55) PV: Mình quay trở lại Như thìbạn nghĩ bạn cấp hỗ trợ công việc mình? (20:05) QL6: Hỗ trợ lúc có nói hỗ trợ mặt , việc đồng hành tất q trình thực cơng việc giao Tức họ khơng bỏ mình , tức giao cho số, cịn đạt số họ ln ln đồng hành q trình thực Có vướng mắc, khó khăn họ giải thứ hai hỗ trợ tất phương tiện, tức điều kiện làm việc tốt phát huy tốt khả có Hoặc họ hỗ trợ việc cảm thấy , ví dụ cơng việc họ đánh giá mức nhiều chẳng hạn , deadline đến cận kề người ta hỗ trợ cách san sẻ bớt cơng việc có thời gian để làm cơng việc tốt (22:05) PV: Như điều có ý nghĩa lại thân bạn? (20:10) QL6: Uhm Điều thì, hỗ trợ tốt tích cực thân Việc mà nhận hỗ trợ cấp tạo động lực cho nhân viên thân có động lực tiếp tục cố gắng để làm cơng việc Chính ngồi, mặt hỗ trợ mặt vật chất quan trọng tinh thần, trách nhiệm, thái độ, cơng việc Mình cảm thấy có thái độ tích cực hơn, tốt làm tiếp cơng việc mà cấp ban lãnh đạo giao (22:49) PV: Như bạn có cảm thấy cấp bảo vệ ủng hộ hay khơng? (22:56) QL6: Bảo vệ hay ủng hộ liên quan đến công việc không? Tức công việc khơng? Việc bảo vệ hay ủng hộ nghĩ theo quan điểm là, mà làm hợp lý, phù hợp tất nhiên người ta bảo vệ Hoặc hướng người ta bảo vệ Cịn thứ mà mình, cá nhân khác mà họ làm khơng theo ý ban lãnh đạo tất nhiên sẽ, tất nhiên không ủng hộ họ Hoặc có quan điểm mà là, ban đầu bất đồng quan điểm ban lãnh đạo thời , gây mâu thuẫn chẳng hạn, ngắn hạn Nhưng mà tìm tiếng nói chung lúc họ bảo vệ họ hỗ trợ cho quan điểm , mà quan điểm mà bất đồng mà sau hai bên tìm tiếng nói chung lúc tự giải (24:06) PV: Như ví dụ có mà bạn làm việc chưa tốt hay là, có sai sót chẳng hạn mình, cấp bảo vệ cho hay khơng? (24:21) QL6: Mình nghĩ sai sót, mà mang tính chất xử lý được, nằm tầm kiểm soát, tức nằm tầm kiểm soát bảo vệ nhân viên khác họ nhìn thấy vấn đề anh bị sai phải nhận, nhìn nhận cho người nhân viên thấy đó, anh bị sai Vấn đề là, vấn đề anh bị sai tơi khơng đồng ý với việc anh làm sai Tuy nhiên anh vượt qua sai anh sửa, khắc phục sai lầm lần đầu, sai nằm khả kiểm sốt tơi, tơi xử lý được, trước mắt tơi cho anh thời gian để anh khắc phục Thì tơi sẽ, tức người lãnh đạo , việc ủng hộ khơng Tơi nghĩ, nghĩ khơng ủng hộ việc mà anh làm sai mà sai, người khơng phải máy Có thể là, lúc cơng việc nhiều q hay xảy sai sót mang tính chất khách quan Thì sai sót trước mắt phải nói cho anh biết anh bị sai… Mình người nhân viên, anh thiếu giám sát hay thiếu trách nhiệm khâu dẫn tới sai sót anh phải rút kinh nghiệm từ Để cho lần sau khơng có cịn phải va vào sai lầm Thì người ta phải nói, họ nói cho biết bị sai nằm tầm kiểm sốt người họ đứng trước hội đồng… ví dụ kỷ luật hay xử lý tất nhiên họ có cách nói nhẹ hơn, giảm nhẹ cho mình, thứ biết sai họ ln đồng hành để xử lý khơng phải hoàn toàn anh người , đổ hết trách nhiệm cho anh, để anh anh xử lý (26:24) PV: Tức mà ví dụ có sai sót cấp sẽ, cho sai sót mà họ theo hướng họ thơng cảm cho hội sửa sai Cũng lại đối ngoại với bên cách mà họ nói vấn đề họ giảm nhẹ tình khơng? (26:48) QL6: Đúng (26:49) PV: Như bạn nghĩ bạn tin tưởng cấp mình? Điều khiến cho bạn tin tưởng vậy? (26:58) QL6: Mình nghĩ tổ chức quan trọng bạn phải tin tưởng vào định hướng cấp họ đưa Tất nhiên có định hướng họ đưa khó bạn người khác Bạn thấy định hướng đó, bạn nghĩ bạn vượt qua người khác vượt qua Nhưng mà, mà với mục đích tậo thể có mức độ tin tưởng cao Tức người tin tưởng mà tất người nỗ lực phấn đấu mục tiêu chung Như thìnhững định hướng đó, kế hoạch vượt qua Thì nghĩ vấn đề mà tin tưởng cấp hồn tồn tin tưởng vào cấp Và việc mà biểu tin tưởng đạo hầu hết tất đạo định hướng, kế hoạch hầu hết, thân đồng nghiệp sẵn sàng chấp hành đạo nỗ lực tối đa khả năng, kinh nghiệm để đạt định hướng Thì vấn đề phải có niềm tin mà định hướng đạt lúc vượt qua Cịn mà từ đầu thiếu tin tưởng cấp trên, thiếu khả năng, tự tin khả khơng đạt mục tiêu chung team (28:34) PV: Như ngồi việc tin tưởng vô định hướng cấp trên, đạo cấp có điều cấp mà khiến cho bạn cảm thấy tin tưởng hay khơng? (28:46) QL6: Tạm thời Nếu mà cơng việc mình, quan trọng định hướng quan trọng Ngồi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quy trình, quy định đối với, cơng việc cấp người mà ln ln tìm kiếm mà gặp khó khăn biểu mà làm ln ln tin tưởng người ta người trước, người có sẵn kinh nghiệm, có sẵn kiến thức mối quan hệ mình, hỗ trợ cơng việc Mình nghĩ phần mà mong muốn tìm hiểu, tìm kiếm tin tưởng Tức phải có tin tưởng tìm kiếm (29:37) PV: Nếu vậy, bạn tin tưởng cấp Như thìbạn có sẵn sàng bảo vệ cho quan điểm cấp hay không? (30:08) QL6: Mình hỏi đến đâu nhỉ? (30:10) PV: Mình hỏi bạn tin tưởng cấp Như thìbạn có sẵn sàng bảo vệ quan điểm cấp hay khơng? (30:18) QL6: Tất nhiên người có quan điểm riêng Có thể khác đồng quan điểm Đối với quan điểm mà, đồng quan điểm khơng có nói đâu Ví dụ mình, nhân viên, cấp có chung quan điểm chung tất nhiên ủng hộ quan điểm thơi Tuy nhiên là, cơng việc sống tất nhiên có bất đồng quan điểm Có thể quan điểm cấp khác quan điểm chẳng hạn là, là, người ta cố gắng tìm đồng quan điểm trước Nhưng mà mức độ đó, cảm thấy quan điểm bất đồng q bảo vệ quan điểm Nhưng mà khơng phải bảo vệ quan điểm cách tơi nói ngồi tơi nói mà sếp tơi nói khơng chẳng hạn Mà trao đổi trực tiếp, tức nói chuyện trực quan điểm em vậy, quan điểm anh chị khác Thơng qua đối thoại Như thìcó thể lúc đó, hai người tìm tiếng nói chung Lúc đó, mà có tiếng nói chung lúc đó, quan điểm mà thống rồi, hai người thống rồi, nhân viên cấp thống quan điểm sẵn sàng để bảo vệ cho quan điểm thơi Chứ khơng phải quan điểm mà bất đồng tơi khơng ủng hộ, Tức quan điểm mà bất đồng chẳng hạn, tơi người lãnh đạo, cấp tơi khơng đồng quan điểm với quan điểm tơi khơng ủng hộ cách tơi phá quan điểm , tơi nói với người khác không đồng ý với quan điểm Mà quan trọng đối thoại trực tiếp với người lãnh đạo để tìm tiếng nói chung từ có tiếng nói chung sẵn sàng ủng hộ quan điểm thơi (32:12) PV: Như bạn có, bạn mô tả mối quan hệ với cấp trên? (32:20) QL6: Mình nghĩ mối quan hệ cơng việc hồn tồn mối quan hệ hỗ trợ qua lại Tất nhiên cấp người đưa định hướng, đưa kế hoạch, đưa , người kiểm sốt, đưa đạo Cịn nhân viên người mà chấp hành đạo tập thể để đạt định hướng Thì nghĩ mối quan hệ cá nhân cá nhân nhân viên, cá nhân khác nhân viên, cấp cơng việc đạt mục tiêu chung người việc khác Cấp họ có cơng việc định hướng, giao kế hoạch để đánh giá, để giám sát Cịn nhân viên mà giao kế hoạch lúc thực theo kế hoạch mà giao (33:11) PV: Như mối quan hệ tốt khơng tốt? (33:16) QL6: Đó mối quan hệ tốt (33:19) PV: Và mà dùng từ để mơ tả, hay để hình dung mối quan hệ bạn dùng từ gì? Ví dụ có mối quan hệ mà họ cảm thấy người cấp họ thân thiết với họ cha con, tức người đối xử với người cha, người gia đình, hướng dẫn bảo hay Hoặc là người anh em người đồng nghiệp bạn bè đó, bạn mơ tả mối quan hệ bạn với người cấp mình? (33:55) QL6: Tức dễ hình dung mối quan hệ khơng? Thực mối quan hệ đồng nghiệp bạn thấy tổ chức tất nhiên đồng nghiệp Giữa người đồng nghiệp với với lãnh đạo đồng nghiệp Nhưng mà , đặc biệt tổ chức nghĩ người mà có gắn bó lâu dài với tổ chức, có thấu hiểu, có thời gian thấu hiểu tổ chức, họ cảm nhận gia đình mà tất người chung mục tiêu Thì người lãnh đạo mối quan hệ anh em gia đình thực kế hoạch, công việc mà đạt hiệu suất cao (34:28) PV: Vậy điểm mà nói, mối quan hệ bạn với cấp ghi nhận, đánh giá, thấu hiểu hay hỗ trợ, tin tưởng bạn cảm thấy hài lịng điểm điểm có tác động, ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ bạn với cấp mình? (35:01) QL6: Mình nghĩ hỗ trợ, tức thấu hiểu hỗ trợ cho nhân viên quan trọng mà có ảnh hưởng lớn cơng việc Việc mà lãnh đạo họ thấu hiểu cho công việc làm, họ thấy khó khăn họ vượt qua khó khăn ảnh hưởng lớn tại, công , (35:34) PV: Vậy có điểm khiến bạn cảm thấy chưa hài lòng hay khơng? (35:39) QL6: Chưa hài lịng công việc hả? (35:43) PV: Đúng Trong mối quan hệ bạn với cấp công việc? (35:49) QL6: Chưa hài lòng Tạm thời chưa có câu trả lời cho Thì tạm thời thì, hầu hết trao đổi từ lúc tới hầu hết mà theo suy nghĩ hài lịng cấp Hiện chưa có câu trả lời cho Thì có câu trả lời bạn sau qua email hình thức khác (36:18) PV: Tức bạn cảm thấy là hài lòng “happy” lại cấp khơng? (36:22) QL6: Đúng Đúng (36:24) PV: Như ngồi mối quan hệ tốt cơng việc ngồi, sống riêng, sống, mối quan hệ ngồi cơng việc bạn với cấp có mối quan hệ tốt với hay khơng? Hay nào? (36:40) QL6: Giữa cấp hả? Mình nghĩ mối quan hệ tốt thơi (36:48) PV: Vậy bạn, mối quan hệ bạn với cấp tốt hoà hợp mối quan hệ bạn với đồng nghiệp khác nào? Có bất hồ có căng thẳng, xích mích hay khơng, mâu thuẫn hay khơng? (37:07) QL6: Uhm Nói mâu thuẫn khơng Tất nhiên có , có trường hợp, có cơng việc chưa hài lịng bất đồng Tuy nhiên tỷ lệ xác suất mà phát sinh thấp Nói chung Có mà tương đối (37:29) PV: Vậy lý mà khiến xảy số mâu thuẫn đó? Thường nguyên nhân gì? (37:39) QL6: Nguyên nhân để xảy hả? (37:41) PV: Xảy mâu (37:42) QL6: À, xảy mâu thuẫn hả, có nói Tất nhiên cơng việc có lúc mà bạn khơng hài lịng với việc mà đồng nghiệp làm chung với Rồi cơng việc quan điểm bị bất đồng mà khơng có tìm tiếng nói chung Hoặc mà kỳ vọng họ mà họ khơng đạt kỳ vọng chẳng hạn xảy bất đồng, bất đồng xung đột Hoặc cái, bị kiểm sốt hành vi, cảm xúc dễ xung đột tất nhiên cũng, tỷ lệ khơng cao trường hợp khơng cao Nhưng mà bạn nghĩ , nghĩ khơng phải thường xun Nó là, phát sinh tương đối thấp (38:32) PV: Tức khơng phải cảm xúc chủ đạo mối quan hệ bạn với đồng nghiệp! Mà mối quan hệ tốt hoà hảo, hoà hợp (38:33) QL6: Đúng Đúng Đúng! (38:42) PV: Như có nhiều mâu thuẫn tính cách quan hay phịng ban mà bạn làm việc hay không? (38:52) QL6: Mâu thuẫn tính cách nghĩ có Đặc biệt tổ chức người, cá tính họ tương đối cao, cá nhân, cá tính cá nhân họ tương đối mạnh Nên nghĩ mà, mà xung đột nha Nhưng mà tính chất cá nhân người có tính chất cá nhân mạnh (39:19) PV: Vậy bạn nghĩ bạn cấp tin tưởng, hỗ trợ, ghi nhận Như thìgiữa bạn với đồng nghiệp khác có, bạn có cảm thấy căng thẳng mối quan hệ bạn với đồng nghiệp khác hay khơng? (39:34) QL6: Mình hồn tồn khơng cảm thấy có căng thẳng thân hay đồng nghiệp hết Việc mà tin tưởng tin tưởng người khác Tại việc thân mình, có điểm mạnh, điểm yếu Mình có điểm mạnh, có điểm yếu Các bạn khác có điểm mạnh, điểm yếu Và dựa điểm mạnh, điểm yếu Như thìtất bạn tổ chức tin tưởng Chứ thân ưu cách ưu riêng nghĩ khơng (40:06) PV: Như có nhiều mâu thuẫn tình cảm cảm xúc bạn với đồng nghiệp khác quan hay khơng? (40:15) QL6: Tất nhiên khơng Hồn tồn bạn khác hầu hết mặt cảm xúc hay mặt công việc hầu hết cân Khơng có tồn xung đột Hầu hết khơng (40:34) PV: Vậy bạn có hay tranh cãi với đồng nghiệp khác quan hay không? (40:40) QL6: Uhm Tất nhiên tranh cãi có mà nói tranh cãi mà việc tranh luận diễn thường xun Tại phải thơng qua tranh luận thấy là mình sai Hoặc họ sai Còn mà tranh cãi nghĩ khơng đến mức mà, xảy đến mức mà tranh cãi Tất nhiên có mà xác suất thấp việc xảy tranh cãi (41:03) PV: Như sau mà tranh cãi mối quan hệ cá nhân bạn với đồng nghiệp khác nào? Nó bình thường có xấu hay không? Hay sao? (41:16) QL6: Uhm Đối với mà, tức tranh cãi, tranh luận để bảo vệ quan điểm nhau, tinh thần cảm thấy tìm điểm chung khơng phải tìm cách để giữ quan điểm Nếu mà họ hai người họ người công ty họ tranh luận để tìm điểm chung tìm hướng xử lý khơng xảy mâu thuẫn Tuy nhiên có trường hợp mà họ khơng tìm thấy điểm chung, tiếng nói chung Ví dụ người đồng nghiệp, khơng tìm thấy tiếng nói chung xảy tranh luận kéo dài Tuy nhiên việc hồn tồn lại cơng việc khơng phải , cảm xúc cá nhân chi phối Nên nghĩ, sau mà tranh luận xong mối quan hệ cơng việc làm xong mối quan hệ bình thường vẫn, đồng nghiệp bình thường thơi Chừng mà tìm thấy, hai người tìm thấy tiếng nói chung xử lý Ví dụ cảm thấy “Ừ quan điểm chưa phù hợp chẳng hạn” Hoặc người họ nhận thấy quan điểm tơi chưa phù hợp lúc họ tìm thấy tiếng nói chung tranh luận họ sẽ, mối quan hệ, công việc cá nhân bình thường khơng có phải xung đột kéo dài khó khăn (42:42) PV: Như mối quan hệ bạn với cấp tốt có mà bạn có… cảm xúc tiêu cực cảm thấy ghen tỵ cảm thấy bất công giận hay đồng nghiệp khác hay khơng? (43:02) QL6: Thì có chia sẻ tổ chức tất người được, có tin tưởng cấp Không người ưu người Hoàn toàn công Công việc đánh giá công bằng, đánh giá thông qua tiêu định lượng hay tiêu định tính Hồn tồn cơng hết Nên khơng cảm thấy có căng thẳng mà cảm thấy chi phối đến cảm xúc đối với, đồng nghiệp, cấp họ ưu khơng Hầu khơng, hồn tồn cơng hết quan điểm cá nhân nha Và nghĩ bạn khác thơi Chứ khơng phải họ , khơng phải ưu Hầu hết khơng có ưu hết (43:57) PV: Như bạn chia sẻ kiến thức ngụ ý; tức là, kiến thức mà quy định văn bản, quy trình mà kinh nghiệm, bí hay kỹ cá nhân bạn, kỹ sống kinh nghiệm làm việc hay đồng nghiệp khác hay chưa? (44:17) QL6: Đó việc mong muốn chia sẻ mà có kiến thức, kinh nghiệm đó, mong muốn chia sẻ cho người khác Kiến thức , có chia sẻ cho người này, họ có kiến thức khác, họ chia sẻ lại cho từ làm cho giàu kiến thức mình, kinh nghiệm khơng phải tơi tơi làm lâu rồi, tơi có nhiều kinh nghiệm tơi giữ lại cho kinh nghiệm để tạo cho mạnh cho khơng có Mà việc chia sẻ kiến thức ngồi việc thỏa mãn việc tơi chia sẻ kiến thức đó, tơi biết kiến thức chia sẻ cho anh mà chia sẻ kiến thức hội để “test” lại xem kiến thức chia sẻ có hay khơng Tại là, là, khơng phải hết hồn tồn Ngồi mà chia sẻ kiến thức người ta chia sẻ lại cho kiến thức người ta có từ làm giàu vốn kiến thức Nên nghĩ việc chia sẻ sẵn sàng không Và niềm, cảm thấy niềm vui thân, cá nhân (45:20) PV: Như bạn có hay chia sẻ kiến thức hay kinh nghiệm đồng nghiệp hay khơng? (45:26) QL6: Khi có điều kiện Tức lúc có điều kiện chia sẻ (45:32) PV: Vậy sau mà bạn học tích luỹ kiến thức đó, kinh nghiệm mà có ích cho cơng việc bạn có sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp khác hay không? (45:45) QL6: Mình sẵn sàng chia sẻ có điều kiện Bất kì lúc có điều kiện hay có hội chia sẻ thơi (45:51) PV: Như bạn có chia sẻ tất thứ mà bạn biết khơng bạn có bạn giấu diếm hay giữ lại cho riêng thân khơng? (46:01) QL6: Khơng Hầu , có chia sẻ, chia sẻ hết chả việc phải giữ lại cho Tại kiến thức vơ tận mà, bạn , đâu có riêng bạn đâu Kiến thức lúc bạn chưa biết, bạn chưa , bạn biết người khác biết khơng có bí mật hết nên có mà cá nhân bạn, ví dụ riêng thơi Cịn kiến thức khơng phải cá nhân, nghĩ khơng phải cá nhân mà khơng phải cá nhân hồn tồn chia sẻ (46:29) PV: Nhưng mà kiến thức kiến thức sách , kiến thức ngụ ý tức riêng bạn, kinh nghiệm riêng bạn bí hay kĩ riêng hay học riêng bạn phần cá nhân Thì Như thìbạn có sẵn sàng chia sẻ tích luỹ riêng cho người khác tổ chức hay khơng? (46:57) QL6: Mình nghĩ việc chia sẻ sẵn sàng Là nguyên nhân này, đây, mục tiêu mục tiêu chung tổ chức mục tiêu chung mà mình khơng thể mà đạt mục tiêu chung mà Mình phải với người đồng hành với được, đạt mục tiêu chung Thì mục tiêu chung đạt người đồng hành họ đạt mục tiêu Thì mà có bí quyết, kinh nghiệm phải chia sẻ cho người ta người ta để đạt mục tiêu Cịn giữ cho mình có để mình đồng hành mục tiêu chung Và người khác họ khơng biết đó, họ khơng có kinh nghiệm cơng việc khó đạt mục tiêu chung Và việc chia sẻ người ta cảm thấy là cởi mở chẳng hạn Thì họ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm họ có Từ tất người team tìm kiếm mục tiêu chung cơng việc (48:03) PV: Như có điều mà làm cho bạn ngại ngần trở ngại đối với, bạn việc chia sẻ kiến thức ngụ ý đồng nghiệp khác hay khơng? (48:17) QL6: Những khó khăn hả? Tức rào cản? (48:20) PV: Những khó khăn, trở ngại, rào cản mà khiến cho bạn cảm thấy e dè hay ngại ngần việc chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp hay khơng? (48:31) QL6: Uhm Như có trao đổi sẵn sàng chia sẻ Tức sẵn sàng chia sẻ có điều kiện Tức mà có hội để chia sẻ sẵn sàng chia sẻ thơi Tuy nhiên số trường hợp có rào cản định việc lĩnh ngộ kiến thức đó, kinh nghiệm Thì sẵn sàng chia sẻ thơi Tuy nhiên có lúc mà người ta cảm thấy người ta khơng hào hứng chia sẻ chẳng hạn Thì cảm thấy thứ chia sẻ dư chẳng hạn Hoặc thứ người ta biết Mình chia sẻ cảm thấy phí, dư thừa Thì rào cản làm cho cảm thấy “Ừ Tơi chia sẻ mà người ta khơng có tiếp cận Tức người ta khơng có lĩnh hội thứ mà chia sẻ cách tích cực cách họ , kiểu thờ chẳng hạn Thì lúc cảm thấy khơng mong muốn tiếp tục chia sẻ thứ Nhưng mà trường hợp khơng cao Gián đoạn QL6 có điện thoại gọi đến (50:01) PV: Như bạn có nghĩ việc mà mối quan hệ bạn với cấp tốt hồi nói động lực giúp cho bạn tích cực, sẵn sàng, cởi mở việc chia sẻ kiến thức ngụ ý với đồng nghiệp hay khơng? (50:18) QL6: Mình đồng ý quan điểm Mình đồng ý việc có mối quan hệ tốt nhân viên cấp lúc việc nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức nhân viên đồng nghiệp tích cực Tại việc mà cấp họ có mối quan hệ tốt khơng quan điểm cá nhân người ta, người ta cảm thấy ưu anh Tôi cảm thấy anh người giành ưu riêng Mà công việc mà họ có mối quan hệ tốt thơng qua việc , tức đồng hành nhân viên Và việc chia sẻ, tức mối quan hệ người ta tốt chẳng hạn, mối quan hệ nhân viên với lãnh đạo, người lãnh đạo, cấp tốt họ chia sẻ lại kiến thức kinh nghiệm họ cho Và từ kiến thức, kinh nghiệm đó, cảm thấy người ta sẵn sàng chia sẻ kiến thức đó, kinh nghiệm đó, họ giải khó khăn khơng chia sẻ kiến thức từ lãnh đạo, cấp họ chia sẻ lại cho cho người xung quanh, đồng nghiệp Tại lúc có nói mục tiêu chung team, khơng phải mục tiêu chung cá nhân Tất nhiên cá nhân có mục tiêu cá nhân Mỗi người cá nhân có mục tiêu riêng hết Nhưng mà tổ chức để đạt mục tiêu cá nhân phải đạt mục tiêu team Nên việc mà nhận chia sẻ lãnh đạo từ tạo động lực, điều kiện để tiếp tục chia sẻ lại cho đồng nghiệp (52:26) PV: Như tức mối quan hệ bạn cấp tốt bạn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm để đạt mục tiêu chung tập thể Tức để đạt lợi ích chung tập thể khơng? Như bạn có nghĩ mối quan hệ bạn với đồng nghiệp tốt, hoà hợp, lúc bạn nói khơng có mâu thuẫn giúp bạn cởi mở thoài mái việc chia sẻ kinh nghiệm, bí qut, kiến thức với đồng nghiệp hay khơng? (52:55) QL6: Điều hiển nhiên mà Tức ví dụ tơi cảm thấy có mối quan hệ đồng nghiệp lúc có mơ tả Đó mối quan hệ anh em gia đình thân tình cảm xét phương diện tình cảm mối quan hệ tốt , ví dụ người anh, người em cai gia đình chẳng hạn người anh có người anh sẵn sàng chia sẻ cho người em Đó mặt tình cảm Về mặt tình cảm tơi sẵn sàng cịn, phương diện cơng việc, mà có hỗ trợ qua lại lẫn việc chia sẻ việc mà người ta sẵn lịng (53:31) PV: Như bạn có nghĩ kinh nghiệm, bí mà giống điểm mạnh, lợi thân hay khơng? (53:42) QL6: Điểm mạnh lợi nghĩ có điểm mạnh lợi người mà , kinh nghiệm thơi nha, nói mặt kinh nghiệm tổ chức có em kinh nghiệm, tức kiến thức họ tốt mà kinh nghiệm va chạm thực tế họ chưa chẳng hạn Thì việc chia sẻ kinh nghiệm điểm mạnh thân mình, trải qua Và anh chị trước họ chia sẻ lại Thì từ mà anh chị trước chia sẻ mà trải qua cơng việc làm, kinh nghiệm, trường hợp mà vượt qua rồi, việc mà chia sẻ lại điểm mạnh là, chia sẻ lại cho bạn sau họ cảm thấy tin tưởng là, thứ mà chia sẻ phù hợp, tốt cho cơng việc tương lai họ Thì tất nhiên chia sẻ lại nghe, lắng nghe chia sẻ từ cấp , tức từ điểm mạnh cấp họ truyền lại cho mình, điểm mạnh mà truyền lại cho bạn đồng nghiệp Như tổ chức mạnh (54:58) PV: Như bạn khơng sợ việc bị giảm lợi hay điểm mạnh mình chia sẻ kiến thức khơng? (55:04) QL6: Khơng… Đúng (55:09) PV: Cảm ơn bạn nhiều Mình sẽ, vấn mà cần thêm thơng tin liên hệ với bạn Hiếu để xin phép bổ sung hỏi câu hỏi bổ sung trình làm (55:26) QL6: Mình sẵn sàng thơi (55:28) PV: Rồi sau mà mình, gọi đánh thành vấn hồn chỉnh (55:34) QL6: Có cần ký khơng? (55:35) PV: Khơng cần ký Thì gửi qua mail cho bạn coi mà bạn cảm thấy nội dung mà nói khơng có phù hợp với ý mà bạn muốn diễn tả bạn phản hồi lại cho (55:46) QL6: OK ... HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA SỰ TRAO ĐỔI LÃNH ĐẠO – NHÂN VIÊN ĐẾN SỰ CHIA SẺ KIẾN THỨC: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ MÂU THUẪN QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh... nghiên cứu lãnh đạo nhằm thăm dò, khám phá tác động LMX đến chia sẻ kiến thức ngụ ý nhân viên vai trò trung gian mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệp ảnh hưởng đến mối quan hệ LMX chia sẻ kiến thức ngụ... đánh giá tác động LMX đến chia sẻ kiến thức  Kiểm tra, đánh giá tác động LMX đến mâu thuẫn với đồng nghiệp  Kiểm tra, đánh giá tác động mâu thuẫn với đồng nghiệp đến chia sẻ kiến thức 1.3 Đối

Ngày đăng: 23/03/2020, 23:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan